Goudsche Courant, woensdag 8 november 1899

Woensdag 8 November 1800 vember 1800 vember 1800 i o 8038 38s e Jaargang 38s e Jaargang lyieuws en AdverieMtieblad voor Gouda en omstreken voor Gouda en omstreken voor Gouda en IC TelefAon Nn M ADVEllTENTIEN worden geplaatst ymh 1 6 regels 50 tïenten ie lere regel meer K Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Iiiisending van Advertentiën tot 1 uur des niidd TelefAon Nn M ADVEllTENTIEN worden geplaatst ymh 1 5 regels 50 tïenten ie lere regel meer K Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Iiiisending van Advertentiën tot 1 uur des niidd relefeon Nu M De UiJ gave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagfen De pi y per drie maanden is 1 25 hanco per post 1 70 Afzonderlijke Noinmfrs VL F CENTEN ADVEllTEN 1 5 regels l K Centen Gi naar plaatsruimt Iiiisending van Ad Serviö logeert zonder echter eenigo notitie van dezen to nemen toen was to Belgrado de droefheid groot Want niemand twyteldo er aan of koning Alexander zon door den keizer ontvangen worden en do koning was er opzettoiyk voor to Weenen gebleven totdat de keizer nlt Budapest tornggekeerd was Do beido gekroonde hoofden op het oogcnblik te Weenen aanwezig bobben den Sorvischon vorst echter links laten liggen De Hegeoring te Weenen is voornemens koning Alexander over de oorzaken van deze behandoling niet in het onzekere to laten doch ze door graaf iolnchowski uan den vorst doen mededeelen Hoofdzakoiyk wordt in Weener diplomatieke kringen als aanleiding voor de scherpe houding van den hofteiyken Krans lozel het volgende verhaal f liet hoügvorradersproces heolt hier een pyniyken indrnk gemaakt en vooral door de wyze waarop de Servische Kogoering wnarschüniyk op raad van Milan do goede raadgevingen van Kosland en Oostonryk in don wind heeft geslagen om gematigd en verzoenend op te treden U do keizer persoonlyk zeer getroffen De OostonriJksclie Kegecriug wil nu oponlgk toonen dat zy die houding van SorviA niot goedkeurt dat zg niot in het gebein tegen Rusland optredend die bonding lieoft aangemoedigd en dat zy gaarne in Horvil oen ineor gennitigde Htaatknude zon gevolgd ziou Dit liCoft 0 dSKr granf OoIuchowskI aan den koning doen mededeelen en hem daarbjj tevens doen verzoeken door spoedige en zachte maatregelen den ongunstigen Indrnk door bet vonnis van Belgrado in Europa gewekt uit te wissclien Of koning Verspreide Berichten KnANKKUK Alfred Dreyfus gezondheid laat thans weinig meer te wonscben de gewezen banneling vau het Daivelseilaud gobniikt reeds zeer stevige gerechten zonder dat dat hem nadeel doet Het heet dat de familie DrtiyfoM voornemens is een vervolging nit te lokken wegens valsche getaigenis tegen ermiuki door wiens verourdeoling een basis gesrlmpon zou worden voor en revisie actie voor de ebouw met nieuwsgierigheid en jcag met een oogst onaangename gewaarwording om zich heen toen hij de uehoorxaal doorliep die eens door tal van leergierige itudentcn bezocht was geworden doch nu verlaten en eenzaam daar atotid terwijl de tafels beladen waren met scheikundige apparaten en de vloer als bezaaid was met allerlei kroezen en pak atroo waarop het hrht schemerachtig door de dak lantaarn naar binnen viel Aan het achtereinde er van leidde een trap naar een deur die met roode baai liekleed was en d inrdoor betrad Mr Utterson cïndelyk dei dokter s kabinet Dit was een groot vertrek rondom met spiegel kasten beret onder anderen met ecu groote toilet spiegel en een werktafel gemeubeld en uitzicht gevende op dfl binnenpliLits door drie donkere ramen met ij ercn spijlen voorzien Het vuur brandde in den haarri een aangestoken lamp stond op den srhooratecnmantel want de mist drong zelfs tot in de huizen door en daar dicht bij het vuur zat Dr Jekyll die er doodziek uitzag Hij stond niet op om zijn bezoeker te gemoet te gaan maar reikte hem een ijskoude hand en heette hem met een geheel veranderde stem welkom En nu zeide Mr Utterson zoodra Pcwle hen verlaten had hebt gij het nieuws vernomen De dokter huiverde ir n schr eiiwdc het uit in de buurt zeide hij ik hoorde hen ia mijn eetkamer H ordt vtrvolgé Een ware Schat TOOT de oogelnkkige liichtolbra der ZelfbeTlekking Omdi en gehe jne nitapittiügen il liet beroemde werk Z Dr Retau g ELFBEWARIlVG Hollaodacfae aitgafe met 27 eib Prpa 2 galden Ieder die san de rencbrikkelgke gerolgen r u deze ondeugd Igdt moet het leten de oprechte leenng die het geeft redt iaariyks duidend van een lekeren dood Te Terkrggen bg het Verlige Higaiin t Leiptig Neumarkt 34 frtnoo tegen incendmg Tan het bedrag ook in lOftzegehi en in eiken boeltiiandel in Holland TANDAllTS E CASSl TO Turfmarkt iri Gouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur VKIJDAGS van 1 tol aar ZONDAGS geen sproeknar FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ ekemlseke WtssclierIJ TA H OPPE illlElilElt 19 Kruiakads Itottertfam ÖtbivTeteord door Z M dan Koning dar Bfllgtn Boofddepöt voor UOUDA de I r A VAN OS Az ripecifttitflit roor hei ioomeii en verven van ftlle Ueerenen Oameigkrderoben ftlsook lUle Kindergoederen Speciftle inrichting voor liet ftonmn tru placïi manteli veeren bout enz Qord nen tafalkleeden ens worden naar dt uianwitfl an laattte methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of gevertd worden onKhsdelük voor de gezond beid volgSBi ttaal bewaritt Nleaw onovertroffen prof Dr I iebora wslbekoiul imW KBACHT UIZIB AUmd Mht m t PibrUkfioitrk tot Toortdarende radicale en Kekere genezing Tan alle zelfa de meest hardnekkigi xenuw Miekt nf Tooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftgd Totale genezing van elke zwakte Bleek zacht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spgivertering OnTermogen Impotent Pollntione enz Uitroerige proapeotaisen nir ipcr iesol 11 1 B I i dubbele Beioh n c i Oentr j DopOl Mellh d VoRto Knltbomniel UipAts M Kbsn fc C o Aiinlerd m 1 liappol Ur iihu fO lIsImmsiM de Joeg J m Kotterdam W lir k Co Gouds 011 bil alle drogisten A SLEGT bereeUtioh aan tot het lereren ran Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood f oen l K a NIBUWB HAVKN 28 0 Bekroond op de Internationale Tentoonstelling Tan Bakkers Maalderg en Kook knnst te t Gravénhoff met een diploma Vergald üllTeren Medaille IRRSTE NEDBBLANDSCBE RIJWIBLFABRIEK Directeur H BUUOKBH DEV ENTER Model A londor rem en ecUermen I 87 50 Model A met Model A Model AA J2o Model AAA o ÖEWONÏI ACATÈNKS JM WXE ACATüNE l P 8 DAMES KETTINÖRIJWIELEN op alle preien l 5 fcooger Verieitiiwwnliger J C DS RUITER liixiiia Vraagt Uwen Bottelaar PRIMA SMITS STOUT ü l ie KicrbrouwerU le 3 lloeOJzers KHRÜ t Het meelt imakelljke Het meest voedzame Het meest versterkende Bestellingen worden aangenomen bg onzen Vertegenwoordiger den Heer HP NRI DUIJNSTÉE Markt Indien gy niet wilt hoesten gebmikt de allerw e bekroonde én wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract MfaN uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van H il VAil SCHAlli Co Denllaagr lioimrancim VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK ft Co B Hellanthe is bet beste middel der wereld CO S Mellanthe geneest Kinkhoest ft CO S IttellilQtlie geneest soowel oud sis jong ft CO S Hellanthe mag in gee huisgezin ontbreken ft Co B Mellanthe stsat voort4lurend ouder Selietkundig toezicht ft Co B Mellanthe helpt onherroepelijk ft Co 8 Mellanthe is bekroond m t Eerediptoms s Co B Mellautbe is bekroond met tioud ft Co B Mellanthe is l ekroond met Zilver ft Co 8 Mellanthe is verkrijgbsBr in flacons san 0 Cl f o Ct § e ft hg firma WOLFF t Co Weatharen 198 douda D MIEBim Kleiweg E 100 Oouda E H vm MILU VeersUl B 126 te Oouda A BOUMAN MoordTKht J Th TOBKBN i i koop B T WIJK OwfcKW r M KOLKMAN Waddinxveet a ttOLLMAN Bodegrmen PISKSË Nimaerkerk a d IJtel W J TAH DAM Haaitrtcht A N takZESSEN Schoonhoven Let yroor ï op de ECHT JiuadteOcoBiaif met rood letters jOberlahnslein OIHeCTCUHDtH i ICTORMBROH OBCRIAHMSWH yj Overal f t werkrijgbaar Maatsehapp tot ExpUMatie van de Fietoria Bron Kamnor voor Nederland Boompje 40 Rotterdam I w crisriij isriDEL i Eisr g Kort ovenicht onier FrljBcoiiraDt SHERRIES Pale en Gold Dry van af t 16 50 per 12 fless a BOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 MADERA S droog en oet lo l 2 VERMOUTH lo Tarin B0 flesch r BODEGA CHAMPAGNE 1 75 O B COGNAC fl 1 75 t 2 25 1 2 76 t 8 25 l 3 75 en 5 J S SCOTCH WHISKY 2 26 S o 8 Per Fl Per Ank 45 Fl I g S 2 LISTRAC 1 0 66 Nto t 27 75 off 3 CHATEAU VALROSE 0 75 81 S B a 3 SS St EBTEPHE 0 85 86 St EMMON 1894 1 42 jj S 2 PAUILLAC 1893 1 25 53 M O I GBaVeS Witte Bordeam 0 80 84 1 g O i SAUTEBNE 1 42 Igc S ZELTINGEB Moezel 0 90 37 50 g k qj Ü5 BOURGOGNE 1 10 47 5 De üeasche ijn ui den prgien begrepen en worden i 3 et por stnk teraggnnomen gBj elke hoeveelheid verkrijgbaar bij VEI IiTJIZEIlT tooedkoopsta en aoliedBi adres voor Vervoer van Inboedel zoowel binnen ali buiten de itad met gealoten wageai G R A V ES TE IJ N Oude Gouwe jUIm taordt e r IVon i rt iie Kl veneker p A De firina T CRlBAfil Gouda Hoofdprijs De prijzen zijn dour den staat gegsruideeid len biede bet qclok de bid Uitnoodigtng tot deelneming in ds Kansen van de door den Staat Hamburg gewaarbor de groote Qeldloterij waarin zeker 11 HiUioen 349 325 Mark ewonneQ iaoet D worden De prijzen van deze veel voordeel biedende Geldloterij die Tolgsna bet plan sleohU 118 000 loten bevat zijn de volgende Ue hoogste prijs ia eventueel 600 000 Mark iifT A 10 000 Mark SOpr A B Q0OMark 106 pr a 3 00MBrk SOSpr B 2 000 Mark 81Spr n 1 000 Mark 1518 pr a 400 Mark 40pr a 300 Mark HOpr a SOOUark 36962 pr a l Mark 9d 9pr a 184 104 100 861pr a78 4 ai M totaal 5V U0 prijzen Premie v 800 000 Mk 1 pr a JOO OOO Mark 1 pr a 100 000 Mark ï prijz a 76 000 Mark I priJB a 70 000 Mark 1 prijs a 66 000 Mark 1 prijs n 0 000 Mark priJB a 6S 000 Vark prijz a 50 0 0 Mark1 prijo a 40 000 Mark priJB a 30 000 Mark pr gz a 20 0 0 Mark en doze vorden in eenigo maanden in 7 klassen uitzelooU I e Hoofdprijs in do le klasse bedraagt Mark 50 00 stijgt in de Se kl tot 5S 000 M in de 8e tot 0 000 M in de 4e tot 65 000 M in de 5e tot 70 000 M in de 6e tot 75 00 Mark in de 7e tot SOO OOO Mark en met de prem e van 300 000 M event tot BOO OflO M Voor de eerate prijttrekkintt die offieieet is vastgesteld kost een gebeel origineel lot slechts Guld S SO een half origineel lot slecbta Guld I 7B een kwnrt origineel lot slechts Quid 0 60 Ue inleggelden voor de volgende klassen zoowel als do juiste lijst dar pryzen worden aangejteven in het officieele trekkingaplon voorzien van bet Wapen van den Staat welk pliin ik op aanvrage gratis verzend Iedere doetnemer in de loterij ontvangt oniieiroagd onmiddellijk na de plaaU gebad boliIwnde trokking do offifieolo trokkingalijat De uitbetaliag en versendlng van de prijZün geschiedt door mij en direkt ert prompt aan do winners en onder do strougste geheimhouding 1 ledera bestelling kan men eenvoudig por postwiasel opgeven ook tegen nmbonr gi Men wende zi h dus met de aanvraag om t jezouding van loten voor do spoedig plant hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 9 November e k met vortroaweo tot Samuel llcckscber Seiir Bankier en Wissolkant Kir in Hamburg Dnitschland Paln Expeller Seiik jaar wordt dit mid4 1 mst Terraaaead saoees als pijnstiU Bds inwr Tiog aaagawaod tagen Rbsninatlat Jiot t Terteudl iaid pijn is dso Dit ke dua Tertrottwen op bel hbliakainerknAiikeit Ad l a6 1 o snliOa dell in de maeeta apothekai Te Amsterdam bij Dloth Clêbao vaa TayU sai Sanders fit HtB ltl talll Zenuvk pn Waag lijders wordt it osertaiging als een werkel ke hnip in dan nood het bo aanbevolen j Na ontraagst san adrei per briefkaart wordl dit boekje Iranco per post toegeionden dooi BLOKPO ELS Boekh Zaltbommel ll n 2e IboMeMcnU VeontelUnt Bonderdag 9 November 1899 YEREEHIGDE ROnERDAMOE TÖOSEEUSTEH LE GBAS HASPELS Optreden vu WILLEM M ZUIJLIN DE EOFSUCHTEB Blijspel in drie bedrijven Aannang aeM him flV Gewone bepalingen en prijzeb GooDi Dnik van A BBINKMAIJ A Zn KE MSGEriXG iNRïCHriNUEN WELKE OEVAAK SCHADE OF UIKDËR KUNNBN VE R00RZAKEH BURGEMEESTER en WbTHOUDERS der gemeente Gouda maken bekend dat ingevolge art 26 der Hinderwet eene Commissie van twee leden uit Gedeputeerde Staten dezer Provincie op Zaterdag den as November 1899 des namidikgs te 3 ure ten Raadhuize dezer Gemeente zitting zal houden tot het aanbooren van bezwaren tegen de oprichting van eene tijdelijke bergpliuts van patronen op het plem der Kazerne aan de Varkeomarkt alhier Kadastraal bekend Sectie C No 2397 Gouda den 6 November 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARIENS De Secretaris BROUWER BuUvnIandsch Overzicht Uit Londen wordt aan de Tomps geseind Het bericht van de volkomen ontruiming van Colenso en van de iniyving van het omliggende district door den Oranje Vrystaat wordt bevestigd Het gerucht gaat dat het garnizoen vau Ladysraith bgna geheel zg n voorraad levensmiddelen on munitie hooft uitgeput en dat aan aanvulling van dien voorraad niet valt te deaken De ministerraad zal Woensdag bgeenkomen De bladen begroeten het bericht van bet succesvoUe gevecht van Donderdag met wantrouwen Men meldt dat ten gevolge van de beschieting van Ladysmith en Oolenso de Britscho battergen aan de Tugela brug tot zwggen zgn gebracht De troepen die de stelling hebben verdedigd moeten overhaast terugtrekken Daar de Boeren de punten die de terngtochtslinie beheerschen bezet hebben moesten de vluchtelingen den weg naar het Zuiden nemen die reeds door de troepen der Republieken was bezet Het departement van oorlog twyfelt er niet aan dat het detachement afgesneden en door de Boeren gevangen genomen is want er is van deze atdeeling geen enkel bericht te Durban ontvangen Pe Daily News betoogt in een hoofdartikel dat het oorlogsnienws noch volledig noch duidelgk is De ontruiming van olonso zoo beweert het blad behoeft nog niet te FËVILLETOX HET TESTAMENT TrU naar het Engelsch DOOR W NITTTERS 9 Ja zeide zij dit is de woning van Mr Hyde maar hij is niet t hula hij is dezen nacht zeer kat tehuif gekomen en in minder dan een uur tijds weder vertrokken Dit was niets ueldzaams zijn levenswijie was zeer ongeregeld en hij bleef zeer dikwijls geheel afwezig ten bewijze diene dat zij hem tot gister sedert omstreeks twee maanden niet gezien had vDat is allea zeer goed maar wij wenschen zijn kamers te zien zeide de advocaat en toen de vrouw begon te verklaren dat dit onmogelijk was voegde hij er bij sik had beter gedaan u te zeggen wie dese heer is Dit de Inspecteur van politie Newcomen van Scotland Yard Ku kwam er een blos van vreugde op het gelaat der vrouw lO zeide zij dan is er iets gaande met hem Wat hraft hij gedaan Mr Utterson en de inspecteur wisselden een snellen blik Hij schijnt niet erg populair te zijn merkte de laatste op Ea nu goede vrouw lut mij en dezen heer eens rondkijken Ia het geheele huis dat alleen door de oude beteekenen dat ook de s poor ft egbrnjfgen in haiidon dor Boeren zijn Zoo zegt ook Whites j telegram aan Bullner niet welk lager genomen of gebombardeerd werd verleden Donderdag De oorrespondent van de l aily News te Ladysmith beschröft het artiUeriedaelopDonderdag en den uitval van generaal j French De Engelsche artiWeriston doden fwonderen en de Boeren raakten niets ol niemand geheel in den styl van Whites vorige groote overwinningen 1 De Kaapatad corrospondent van do Dai j ly News beweert dat te Nieholsünn Nek j slechts 800 man gevangen werden genomen De Boeren zyn Zooloeland binnengetrokken en hebben er de Transvaalsche vlag go beschen Het transportschip Rapidau kreeg door 1 den storm avery in het Kanaal en keerde in de haven terug 200 paarden waren al dood Zaterdag zöu onderscheidene schopon uitgevaren met te zaraon HOOO man In de Daily Telegraph komt opnieuw een lange brief voor van Bennett Burleigh over de meeningen in de Transvaal even v66r het uitbreken van den oorlog hü gelooft dat bet Hollandbche element zich nooit zal schikken in eon nederlaag maar zich zal gedragen als Ierland HU vorgclükt de BoeVen met ecu natie die ten oorlog trekt in haar werkpakje Een Oentra l Now8 borioht meldt dat de Hasoeto in opstand komen tegren d Borar in maar door de bladfin wordt dit algemeen niet geloofd Volgens berichten uit Maleking hebben de Boeren een groot kanon uit Pretoria in stelling gebracht op zeven mjjien van do stad Daarmede werden zestien schoten gelust maar slechts é n daarvan trof de stad en zette Weil s magazijn in brand dat geheel afbrandde Het garnizoen is vol geestdrift on ongedeerd het verwacht geen aanval van achteren De bladen bevatten een telegram uit Ladysmith van 3 November waarin de uitslag gemeld wordt van den aanval op het Boerenlager by Besters De Boeren moesten overhaast terugtrekken een groot aantal hnnner dooden en gewonden op hot slagveld achterlatend De Engelsche granaten richtten een vreeseiyke verwoesting in het Boerenkamp aan Het geheele kamp en de uitrusting der Boeren viel in handen der Engelschen Aan de Times wordt uit Piotermaritzburg gemeld dat de Hollanders bericht ontvingen van een bloedig gevecht dat eergisteren geleverd werd waarschüniyk tusschen Ladysmith en Colenso Een groot aantal Boeren werd gedood velen van hen vrouw bewoond werd had Mr Hyde slerhls twee kamer i in gebruik deze waren echter weelderig en smaakvol gemeubeld Een kast wa met wijn gevuld het schenkblad was van zilver en het glaswerk zeer élégant de waodeit waren met fraai geschilderd doek behangen een geschenk zooals Mr Utterson veronderstelde van Henry Jekyll die daar veel kennis van had en de tapijten waren keurig en fijn van kleur Op dit oogenblik echter droegen de vertrekken de sporen tlat alles in vliegende haast overhoop gehaald was er lagen kleedingstukken over den vloer verspreid waarvan de zakken binnenst buiten waren gekeerd sluitbare kasten stonden open en op den haarcl lag een hoop grauwe a ch alsof daar een menigte papieren verbrand waren geworden Uit dezen aschhoop haalde de inspecteur een gedeelte van den omslag van een groene portefeudle te voorschijn dat aan het vuur weerstand had geboden terwijl de andere helft van den stok achter de deur gevonden werd En daar de inspecteur verklaarde dat dit zgn vermoeden tot zekerheid bracht zetten zij het onderzoek niet voort doch begaven zich naar de Bank waar het uitkwam dat daar verscheiden duizend ponden sterlmg ter beschikking van den mdttrdenaar lagen yU kunt er staat op maken sir zeide hij nu tot Mr UUeraon dat ik hem in handen heb Hij moet wel zijn verstand verloren hebben anders had hij dat gedeelte van dien stok niet achtergelaten en vooral dien omslag van zijn portefeuille beter vernietigd fWelnu het is den man om aeU te doen Wij kunnen dus nieu beter doen dan hem hier aan zyniverwautou van Natalsche Hollanders die in pieterraaritzburg wonen Do Engelschc bewoners echter weten niets van een gevecht dat zon hebben plaats gehad HM l atste nienws zegt de N K Ct is niet gunstig voor do Boeren met eon uitzondering van gewicht dat Colenso door de En lschen ontruimd is Ovorigons mogen wy el bedenken dat de tgdingon hoe ongnn ig zij voor de Boeren luiden Engelsche tgdiageu zyu Al wat wy hooren ouitrent Ijadjrsmith omtrent Mafckinji Kimborlcy het NooMon vnn do Kaapkolonie Rbodosiö hot koraJ alles van Engelsche correspondenten en foor den trechter van de Engelschc ceastnr Mjiar met dit voorbehoud moeten wy zeggen dat in de laatste dagen het geluk do wapenen der Boeren niet zoo gediend heeft als wiJ na Nieholsonsneck dorsten hopen Wat misschien het onaangonaamsto niouw is A dat volgens oen telegram van de Month Afritsan News een Kngolsch blad dat van don Afrikaander Bond boot te zyn uitgegaan maar vrg Engelsch is in zyn neigingen een vergadering van Hollaudsche Afrikaanders te Aliwal Noord een motie hooft aangenomen waaijta zy do beschnldigiug van ontrouw tegenWer Kngeland van zich afwerpen Wy hadden gehoopt dat wg nu toch van dorgol jko betuigingen der Afrikaanders verlost zijnivcrwauton van Natalscho Hollanders die in pieterraaritzburg wonen Do Engelscho bewoners echter weten niets van een ge veckt dat zon hebben plaatx gehad HM laatste nienws zegt de N K Ct is niet gunstig voor do Boeren raot een uitzondering van gewicht dat Colenso door de En lschen ontruimd is Ovorigons mogen wö el bedenken dat do tijdingon boe ongnn ig zij voor de Boeren luiden Kngelsche tijdiageu zjjii Al wat wjj booren ouitrent Ijadjrsmith omtrent Malckinji Kimborlcy het NooMou vnii do Kaapkolonie Rbodosiö hot koraj allea van Engelsche correipondenten en foor den trechter van do Engelschc ceastnr gebeurd feilen die bowu ien dat eoii uanmerkeiyk doel ilor Afrikaanders in hot Noorden der Kolonie de zgde der Boeren kiezen Hoe daarmede de motie van dio van Aliwal Noord te rymeny Weer een longenbericbt Een goeden indrnk maakt hot dat bg Iiiidysmith zoowol Kngelschen als Boeren zich begveren om de gewonden te belpen Generaal Jonbert gaf generaal White gelegenheid voor zyn gewonden by Nicholsonsnek te zorgon en White zond op verzoek van Jüubort Dinsdag den dag na dat gevocht een Engelschc ambulance om de Boerengowonden to heipon als dit laatste niet een vorgissine van den corresnondent is en Mjiar met dit voorbehoud moeten wjj zeggen dat in de laatste dagen bet geluk do wapenen der Boeren niet zoo gediend heelt als wiJ na Nieholsonsneck dorsten hopen Wat misschien het oiiaungeuaamsto nieuw is A dat volgens oen telegram van de Month Afritsan News een Kngolsch blad dat van don Afrikaander Boud boot te zün uitgegaan maar vrij Eugelsch is in zijn neigingen een vergadering van Hollaudscbe Afrikaanders te AUwal Noord een motie hooft aangenomen waaijta zij do beschnldigiug van ontrouw tegenWer Kngeland van zich afwerpen Wy hadden gehoopt dat wü nu toch van dorgol jko betuigingen der Afrikaanders verlost ye uflpTtiiiiaüHi i iE B ii B Bi ititiiiwelieM n UutÊ iii gebeurd fi ilcn die bowii eii dat een uanmerkeiijk duel ilor Afrikaanders in het Noorden der Kolonie de zjjde der Boeren kiezen Hoe daarmede de motie van dio van Aliwal Noord te rjjmeny Weer een longenbericbt Een goeden indrnk maakt hot dat bjj Iiiidysmith zoowol Kngelschen als Boeren zich begveren om de gewonden te belpen Generaal Jonbert gaf generaal White gelegenheid voor zijn gewonden by Nicholsonsnek te zorgon en White zond op verzoek van Jüubort Dinsdag den dag na dat gevocht een Engelschc ambulance om do Boerengowonden to heipon als dit laatste niet eon vergissing van den correspondent is en deze ambnlan e niet dezelfde is als in hot eerste bericht genoemd Uit Belgrado komt het bericht dat men daar zoor ptjulyk getroffen is door het feit dat koning Alexander van Hervii tgdons zyn verbiyi te Woenen niet door keizer Franz lozef is ontvangen Ook in Woener diplomatieke kringon heeft men dit opgemerkt en toen wel verleden bleek do koning van Griekenland ook in Weenen kwam en in hot Imperial Hotel afstapte waar ook do koning van de Bank opwachten en de handboeien gereed houden Dit laatste was echter eerder gezegd dan gedaan want Mr Hyde had weinig kennissen zelfs de heer van die dienstbode had hem skchtitwee maal gezien zijn familie kon met geen mogelijkheid worden opgespoord hij was nooit gefotografeerd geworden en de weinigen die eenbeschrijving van hem konden geven verschildenhemelsbreed van elkander zooals dit meestal bijoppervlakkige waarnemer het geval is Slechts in één opzicht stemden zy overeen en dat wan de blijvende indruk van onverklaarbare misvormdheiil dien de vluchteling op allen die hem ooit gezien hadden gemaakt had HOOFDSTUK V HKT VOORVAL MKT ütH ÜlW Het was reeds laat in den achtermiddag toen Mr Utterson voor de deur van hel huw door Dr jekyll Wwoond aankwam door Poole werd binnengelaten en over een o en plaats die vroeger een tuin was geweest naar het gebouw werd geleid dat algemeen het laboratorium of de ontleedkamer genoemd werd De dokter had het huis van de erfgenamen van een beroemd chirurg gekocht en daar hij meer smaak voor de scTieikunde dan voor de ontleedkunde had had hij de Ijesteraming van liet gebouw aan het einde v in den tuin veranderd Tiet was de eerste maal dat de idvocaat in dat gedeelte van zijns vriends woning werd ontvangen en hij beichouwde het klein vensterkxïs