Goudsche Courant, woensdag 8 november 1899

der Heistraat is Zondagmiddag tnsschen 1 en 3 unr diefstal gepleegd door verbreking van de sluiting van een der twee brandkasten Te üordeelen naar hi t spoor op den grond is slechts één man aan het werk geweest Hy is met een valschen sleutel binnen gekomen en heeft door het boren van een gat het slot der kast geforceerd De dief schynt geweten te hebben dat juist in die kast de geldswaardige stukken geborgen werden Hot bykantoor is s Zondags na 1 uur gesloten Toen de directeur de heer Du Haar gisterenmorgen om 7 uur het kantoor betrad vond hy de geldbakjes ledig op de tafel staan Politie en justitie vingen heden vrocgtydig het onderzoek aan er is echter nog niemand als verdacht aangehouden Vermist worden 21 afgestempelde modellen van cents spaarzegols f 840 aan bankpapior 1 lüü aan ryksdaaldérs en guldens ruim f UO aan kleingeld een nitbetaalde telegrafische postwissel groot f 70 geadresseerd aan den heer L Polak op de Cointuurbaar alhier 2 aangeteekende pakketten met diamanten een aangeteekende brief van de rykspostspaarbank een aangeteekende brief uit Rotterdam inhoudende f 1B 5 aan bankpapier en een aangeteekende brief inhoudende een groot aantal binnen en buitenlandsche coupons Te Winschoten is Zondagnacht het onlangs nieuw gebouwd café Thalia geheel algebrand Men scbryft uit Nümegen aan het Hbid Hot was Zondag erg rumoerig in onz stad De Helgischc priester Daens die in verschillende plaatsen van ons land lezingen houdt had dien dag gekozen om alhier op te treden Wie eenigszins bekend is met de bevolking der stad weet dat deze overwegend katholiek is zoodat de voorspelling niet gewaagd was dat alle krachten zouden worden ingespannen om de lezing te doen mislukken Hy het uitgaan der kerken werd den geloovigcn het volgende biljet in handen gestopt Katholieken 1 Uy hebt de waarschuwing gehoord Zorgt dat de zaal ledig biyft Zorgt dat nbbé Daens voor stoelen on banken staat Zorgt dat hü nooit weer komt in de stad van den Zaligen Canisius De Nym R K Volksbond Toch waren tegen 12 uur in de concertzaal der voreeniging 7iK iV H0 holders b eengekümea die bet nogal te kwaa haddon voor zo het lokaal konden binnentreden daar oon troep kwaadwilligen by den ingang had post gevut die hun kracht zochten in uitjouwen en bespotten Tc twee nnr begon het er om het gebouw vry dreigend uit te zien Het gepeupel dat aan den ingang wachtte scheen niet heel veel goeds in den zin te hebben Scheldwoorden en verwenscbingen gingen van mond tot mond en van steenen en straatvuil schenen velen dor oproorigen ook al niet afkeerig 1 0 heer Van Ondhensden de pachter van hot societeitsgebouw vroeg den abbé of hy niet liever door een achterdeur het Directe SpoorwegverblDüloRen met JOIOA WlDterdIcDSt 1899 1900 Aaogevangeo 1 October l Ud van öreeüwlc il 85 5 88 8 18 7 14 8 40 80 7 8 8 88 9 4 F lO H 10 U Diilidtf dupd dn Ditud p W ÜUK Eitn bijbitaUi it Op dn Miu i i Z idi Muiid l n 10 18 lO iO 4 40 4 60 4 67 8 04 6 10 7 liB 8 40 13 A S 0 8 1 1 8 00 8 88 fmluiiit op dto loop ku iel gOTkMd wor4 ff BollnJ li poor l Ellr pplt mko g tg d Cogipopii de W 0M Liti 10 08 10 40 11 1 10 18 10 87 10 89 10 44 11 07 11 44 7 58 8 8 8 9 18 8 11 r 888 i 8 41 8 48 8 v 40 10 1 11 18 11 18 11 80 ll l U 68 10 4811 45 It 9 8 9 67 9 69 10 88 S O O D A A M S T B D A H ria ini 8 O 8 18 9 83 10 10 10 57 18 08 1 08 i 3 3 88 O 6 03 38 8 18 4 1 i3 9 88 10 63 AauLW 8 01 8 53 9 09 10 10 10 54 18 48 18 87 1 63 3 3 416 4 67 8 60 68 9 0010 01 O IOIO O 1 4 Alut a 8 l 9 08 IS 10 6 11 09 1 08 1 10 09 8 41 4 30 6 1 8 06 9 1 10 8 10 11 10 84 18 00 8 66 9 08 46 10 11 11 87 11 86 1 t 1 30 S 4E 8 00 4 00 4 16 4 8 5 30 8 1 7 4 7 56 8 66 i 10 17 1 3 4 61 9 18 C OI 10 88 l fO 6 06 9 80 10 08 8 18 10 48 ni s l n 89 lO l 84 8 7 SI 7 47 M 0 p 86 10 18 lO f 4 1 1 61 18 08 11 37 1 1 3 14 3 87 4 17 6 0 I 87 9 00 1 50 8 10 8 88 10 5 10 4 8 klun olir bM lu 17 ii üi o i di V B iiitoiM Aiii tod m al d g ri PI nog 111 19 11 14 ll 10 61 11 4 0 5 7 S16 6S t 18 9 46 1 18 i 0 It 80 15 3 314 4 8 80 7 6 8 10 46 6 48 8 60 7 3 8 80 8 10 80 10 00 11 80 18 6 18 40 ti 3 30 3 46 6 01 8 36 7 30 8 86 in OO 7 17 7 8t 8 18 9 0 9 84 10 18 10 18 18 81 l 4 B S3 4 17 4 8 8 47 7 6 3 14 18 11 10 7 4 8 83 8 6 9 3 10 14 8 7 86 7 68 8 81 8 4 0 10 16 10 88 1 1 8 8 1 53 8 14 10 88 U 8J 5 80 7 01 8 8 10 496 80 7 01 8 81 10 40 1 o 7 17 7 M8 9 01 9 1 9 6 10 5 11 10 18 11 18 61 l i 3 40 3 63 4 43 1 80 10 7 1 7 81 8 88 10 0 1 6 11 1 Irlmineele Kamer van het Hof van Cassatie De correctionecle recl tbaiik heeft Esterhazy up de aanklacht van zijn neel hristiaan by verstek tot drie jaar gevangenisstraf vjittig loeten en terugbetaling van 5Ü0tros veroordeeld i DuiTsoHLAiro Het bezdek van den czaar van Rusland aan Potsdam is thans Vastgesteld op a s Woensdag s Morgens te 10 nnr zal hg aan bot station ontvangen worden door keizer Wilhelm on s avonds te 10 unr zal hy weder vertrekken De twee keizers met hun gemalinnen vorst Hohenlohe on de Russische minister van Kinnclilandsche zaken graal Murawiow zullen aanzitten aan een intiem diner Bki oib ïisterraiddag is te Went een drukbezochte openbare vergadering ten gunste der Transvaalsche Boeren gehouden Ken telegram van sympathie werd gezonden aan den Transvaalsehen vertegenwoordiger te Brussel dr Ijcyds 81 AÜJIi Namens keizer Wilhelm van DuitscUland werden gisteren door prins Albert van Pruisen aan den jongen koning te Madrid te versierselen van de orde van den Zwarten Adelaar ter hand gesteld ItaliS Ciisteren hebben eenige Waribaldiaanschc vereenlgingen den jaardag van den slag by Montana gevierd Do redenaars brachten allen hulde aan de SCuid Alrikaanschc republieken ïemeiijjde Berichten De afdeeling Haarlem en omstreken vando Verueniging togen het mishandelen vandieren keert steeds een belooning van eenryksdaaldor uit voor elk proces verbaal oi gemaakt wegens mishandeling van dieren tengevolge waarvan door den bevoegdenrechter een veroordoelend vonnis is uitgesproken Voortaan zal dit nu evenzeer geschieden wanneer een vonnis is geveld naovertreding van de wet tot beschorraing vandiersoorten nuttig voor landbouw ol houtteelt of van daarmede overeenkomende politieverordeningen Door dit besluit hooptinon oenigszins hot uithalen dor nesten vanwettoiyk bcBcliormdo vogelsoorten tegen to gaan Dp de begraafplaats Vredahof onder de gemeente Mloteu is gist reu hot stoftolyk overschot ter narde besteld van den bekenden colporteur Hos De stoet werd dooreen grooto menigte volks gevolgd op het kerkhof werd hot aantal aanwezigen op vierduizend geschat Aan de groeve voerdon Samson en WoUring hot woord on twee koren zongen liedereu men tolde vyf banieren Ren zoon van don overledene dankto voor do bolaugstelling Keno ufdceling Amsterdainscho politie was voor alle zekerheid ter bewaring der orde uitgezonden Uit Amsterdam meldt men it ff 8 8 t Ot 44 8 11 8 8 C8 l 7 O 7 a 9 1 door 7 S7 ioada Moord roolil Mieuworfrork 0 t lla aatterdui M llollord ml P Hott tdam B AU 7 I4 7 41 7 10 80 i 48 8 U 0S Eolterdsm Bour Rotterdam D T Aotlerdun H Oipelle Nieuwork rk MoorHnwtit QondA id All 4 48 4 55 5 04 5 11 5 17 8 45 85 14 70 10 7 41 88 1 en 8 klua ntn InUln 8 09 8 41 11 8 68 7 48 8 08 9 14 8 07 8 86 9 1 8 l ranhuil ii Mo rk p lle 8ool niio r Z g d Voorburg Hint w 5 4 08 7 06 7 10 7 46 8 ai 5 41 Htge Voorburgi Zoelirinrevoah Uo fï iudn Hirmoiitkilniii llo o d 9 07 34 7 80 8 18 6 0 86 8 48 8 03 fotida Uudew Waard UU li UitMkt V iinloa ludo nuda f T In het bykantoor der posteryen in de Van gebouw verlaten zou Doch qjn antwoord luidde Ik ben de voordeur ingekomen en ik ga de voordeur weer uit De politie moest hem echter geleide geven om hem voor molerteeren te vrgwaren Drie4 vierhonderd joelende jongens en kerels vergezelden hem naar het Üranje Hötel waar hy een kamer besteld had om te overnachten Zelfs beproefde Mn uit den troep hem met straatvuil te werpen terwyi anderen steenen slingerden n ar den abbe en zyn escorte Tegen één werd proces verbaal opgemaakt Intnsschen was ie panning toegenomen zoodat de abbé reeds om 3 uur naar Arnhem vertrok wat zeker de beste wyze was om de gemoederen tot bedaren te brengen Abbé Daens heeft beloofd hier spoedig terug te zullen komen Aan de universiteiton van Chicago Yale Columbia en Harvard wordt tweemaal per week een technische cursus gehouden voor spoorwegbeambten In geheel Amerika overigens wordt veel zorg besteed aan de ontwikkeling van het dienstpersoneel op spoorwegen Zoo is er in La Fayette Indiana een opleidingsschool voor machinisten waar de leerlingen gedurende een cursus van vier jaren onderricht ontvangen in de bediening van een locomotief de kennis der signalen enz By deze school behoort dan ook een cirkelvormige spoorbaan met een modellocomotief allerlei signalen wissels enz Ton diensten van des spoorweg Antwerpen Gent werd ongeveer 4 jaar geleden te Antwerpen aan geene zyde van de Schelde een nieuwe aanlegsteiger gemaakt met het oog op den groeten toevloed van menschen welke men er tydens de tentoonstelling van 1894 verwachtte Sedert dien heeft die steiger biyken gegeven volkomen te beantwoorden aan de eischen üisteronmorgen ongeveer halfzes het was dus nog stikdonker arriveerde aan het Vlaamsche Hoofd de trein oit St Nico laas die aan alle tusschcnstations in het Land van Waes ophoudt om werklieden en boeren op te nemen die naar Antwerpen moeten De passagiers byna allen kloeke sterke mannen haastten zich zoo als het in dergeiyke gevallen altyd gaat om het eerst op do veerboot te zgn zoodat er meer dan 100 menschen op den steiger stonden Tusschen hen liepen kruiers ihet koffers op den rug spoorwegarbeiders en buitenlieden met boter en eieren bestemd voor de markt Terwyi die honderd menschen zich op den steiger verdrongen voelden zy eensklaps den vloer bewogen Ken vroeseiyk geschreeuw tMg op niet alleen uit de menigte die zich op do brug bevond maar ook uit die welke nog den vasten grond onder de voeten had zoodat men zelfs het gekraak van het brekende houtwerk niet hoorde Do kreet klonk akelig door de duisternis zoo luid en zoo vreeseiyk dat men het zelfs op den rechteroever hoorde Het houtwerk was in het midden van den steiger op twee plaatsen gsbroken en allen die op het middengedeelte stonden violen in het water Zoo dicht was de menschenmassn dat men toen het ongeluk gebeurde geen water zag Daar het hoog water was werd de val GOUDA ROTTIEDAMtIw tar 67 4 8 4 48 4 85 8 08 5 09 8 18 88 S 84 10 4 U l U l 18 18 18 S8 1 15 U 8 88 8 48 U JS l f 4 08 4 18 11 88 1 07 ï 11 48 1 1 4 87 4 8 8 18 11 80 11 81 U M l 1 84 4 04 0 411 ÏOTTÏEDAM 90UDA t1o tw la 1 39 8 4 18 88 18 8 68 8 05 1 39 8 581 4 l 8 08 8 08 8 8 i 11 11 80 11 87 8 38 V 40 11 88 k 88 10 19 10 8 10 8 10 48 10 17 I 1 ♦ 11 54 i n 18 S4 l ns UZN UlAOviM Toru 8 46 4 18 4 55 5 86 6 07 6 18 6 8 5 87 6 86 GOUDA 1 08 1 01 8 14 1 18 1 9 1 8 1 80 1 48 4 8 16 7 17 e l8 43 7 48 8 4 4 18 4 46 m 4S 10 19 4 n 8 47 I I t C H I 18 10 8 16 8 18 8 40 3 18 ► 01 BA 10 67 18 00 8 88 10 8 10 48 8 43 lO M 6 ll K 66 7 10 7 18 7 89 3 17 4 8 Mt G Ikm W 9 13 8 40 8 3 8 50 6 04 11 8 11 88 1 1 T T 9 1 18 00 1 4 41 10 14 9 4 U O 1 37 3 08 S IO 3 59 48 6 18 8 41 8 81 7 83 18 87 ♦ 7 56 7 81 loudi 11 18 11 18 eanigszins gebroken zoodat velen tegen het paalwerk en de bmgleuning konden opklanteren en met een nat pak aan wal komen In het water woelde de menigte dooreen daar drong men elkaar weg of greep elkaar vost daor riep men om hulp tot men in dien vreeseiyken stryd om het leven zich vrygevochten had of in t Scheldewater gesmoord was Treuriger dageraad zal men wellicht op Ste Anneke nooit beleefd hebben zegt het Handelsblad van Antwerpen In t ryzende granwe daglicht zag men de gendarmen van Ste Anneke de pastoor en de onderpastoor dier parochie de burgemeester van Zwgndrecht twee Antwerpscbe geneesheeren de havenoverheden de bestuurder van het loodswezen d loodsoverste enz zich weren om te redden wat gered kon worden Maar men kon zich zich toen reeds rekenschap geven van de uitgestrektheid dezer ramp men kon toen reeds zien welk verschrikkeiyk drama daar in de duisternis was afgespeeld Te 8 uur in den morgen had men reeds 11 lyken opgehaald Zy werden in de stationswachtkamer geborgen en op stroo gelegd Men vreest dat nog een aantal lyken in de Schelde liggen doch hoewel in den loop van den dag het dreggen is voortgezet zyn geen doeden meer gevonhen Van overheidswege is een onderzoek naar de oorzaak van het breken van den steiger ingesteld De kleur van negerkinderen De eenvoudigste vraagstukken zyn dikwgls het moeieiykst op te lossen Kr worden byv elk jaar duizenden kleine negers geboren en toch weet men nog niet te zeggen welke kleur de huid van die Afrikaaiiscbe baby s heeft I De dokters aan gene zgde van den Oceaan redetwisten er wel over edoch tot eenig positief resultaat zyn zy nog niet gekomen Nu hebben de Amerikaansche bladen de quaestie willen oplossen en hun lezers maanden achtereen de klassieke vraag Welke kleur had het witte paard van Aleiander den grootef in den modernen vorm voorgelegd Welke kleur bezit de huid van een neger by zyn geboorte Dokters specialiteiten bakers zelfs dis eigeniyk ook specialiteiten zgn hebben getracht een antwoord op de vraag te vinden maar de Gordiaansche knoop is er meer en meer verward door geraakt 1 Volgens sommigen is oen kind van negerouders zwart misschien iets moor of iets minder maar toch zwart volgens anderen hoeft het een rose tint evenals de jonggeborenen van het blanke ras Tusschen deze beide uitersten staan sommigen die de kleur lila noemen en zalmkleurig ja er zyn er die beweren zekere overeenkemst met de kleur van een kruidenbroodje bespeurd te hebben I 8 17 8 88 10 10 10 87 10 17 10 84 10 81 10 40 10 88 7 88 8 0S 8j10 8 17 8 8 Professor Mac Lane bracht op een zyner college s eens een negerkind van 1 of 2 dagen oud mede en gaf den aanwezigen te raden welke kleur de kleine kroeskop had Blank zei de een zwart zei de ander Het kind is noch blank noch zwart doceerde de professor het is rood Een andere medische specialiteit is het in zoover L 8 t8 y M8 i 10 08 10 18 10 8 88 10 88 7 48 17 S 87 8 34 41 47 E 00 11 41 11 64 met professor Uac Laae eens dat li de kleur donkerrood noemt Men schryft uit Wageningen Op het Rykslandbouwproefveld alhier werden dezen zomer enkele proeven genomen met het uitzaaien van aardappels Vorig jaar werden vyf goede soorten gekruist nl de Eigenheimer met Trephine de Hamburger Roode met Trephine en de Delicaat met de Simson Van deze kruisingen werd zaad gewonnen w lk zaad dit voorjaar is uitgezaaid Thans zyn de aardappels gerooid en is de oogst te zien De kruisingen 1 en 3 zyn goed gelukt 2 echter niet de planten uit het zaad gewonnen gaven niets dan kriel Het algemeen oordeel is dat het resultaat der kruisingen uitstekend is Waar eerst werd verwacht dat de vruchten niet grooter zouden worden daA een knikker heeft men hier Sinke groote gezonde aardappelen terwyi enkele struiken meer dan 100 stuks opleverden De aardappelplanten werden 18 Maart in S itjes uitgezaaid in een broeibak en den 13 ei naar den kouden grond overgebracht Het doel dezer proeven is het winnen van een smakeiyke soort met meer weerstandsvermogen tegen de gevreesde ziekte en ook de oude sedert jaren bestaande soorten te vervangen door een nieuw levenskrachtig gewas Sedert betrekkelgk korten tyd heeft thans de vyfde arrestatie te Rotterdam plaats gehad van een beambte der posteryen Groot was jiet aantal klachten over vermiste brieven zonder dat het mocht gelukken den Bohuldige op te sporen Ten slotte viel de verdenking op een beambte belast met de behalideling der Amerikaansche post De directeur de heer Ledeboer besloot daarop persooniyk dien beambte te controleeren hy wierp zelf eenige gelakte brieven in de bus van het hoofdkantoor op het Beursplein waarvan hy wist dat ze in handen van bedoelden beambte moesten komen en werkelyk werd de assistent A Overbeeke op heeterdaad betrapt toen hy brieven by zich stak die hy naar het eipeditie lokaai moest overbrengen Onmiddellyk werden zy n zakken doorzocht en 37 brieven worden op hem bevonden Ontkennen was niet meer mogelyk De politie werd gewaarschuwd en de beambte gearresteerd Zondagnacht hield de justitie eene huiszoeking in yne woning aan de Gaflelstraat on vond daar verscheidene Amerikaansche bankbiljetten voor een vry groot bedrag alle vermoedelyk van dieffftal afkomstig O is reeds verscheidene jareri by de post werkzaam en heeft een huisgezin met 5 kindereu In enkele bladen heeft een bericht gestaan als zonden de Hollandsche bloombollenhandelaars reeds de nadeelen voor hunvak ondervinden van den oorlog in ZuidAfrika en de Nederlandsche Jreiziger inEngeland minder goed ontvangen worden Wy hebben by een paar der voornaamsteBrma s in bloembollen hier te Haarlem eenonderzoek ingesteld en daar vertelde menons dat de bestellingen omtrent dezen tydyan het jaar sedert het uitbreken van oorlog vooral niet minder talryk waren danTorige jaren H C AVJKU Aan het ofilcieele verslag over Augustus 18 het volgende ontleend In öroot Atjeh bleef het rustig eenige ontmoetingen met den vyand in het ressort Seulimeum daargelaten In de sagi der XXVI moekims werd de imeum van Meulajoe met boete gestraft wegens gebrek aan toezicht op de wegen in zyn gebied Patrouilles van nit Indrapoeri verbrandden Terscheidene oude vyandige nederzettingen in het gebergte bezuiden de Atjeh rivier Op 28 Augustus geraakte een patrouille uitgerukt naar aanleiding vaff berichten dat de bende van Pang Dén zich weder in het gebergte van Mahéng had vertoond met deze bende in vuurgevecht en verdreef haar iif de richting naar Lam Teuba Onderhoorigheden Onze troepen rukten Terschillende malen van Segli uit Tnsschen 14 en 17 Augustus werden van nit Djenmpa in verschillende richtingen patrouilles door het grootste deel der PediSstreek gemaakt zonder van den vyand iets te merken van de gelegenheid maakte men gebruik om eenige vernielde bruggetjes te herstellen Met den aanleg van wegen en paden in verschillende richtingen door de Pedi8 streek tèn einde de vyandelyke benden voortdurend 0 te zoeken en rusteloos te vervplgen werd krachtig voortgegaan De daaraan verbonden kosten worden voor een groot deel bestreden uit de in de vorige maand aan de iü hunne verplichtingen jegens het gouvernement nalatige oeléebalangs der PediS streek obgelegde boete van 25 000 dollars welke boete ingehouden wordt van hunne door het bestuur beheerde inkomsten Lbo Senmawé Volgens bericht van t Tji Samalanga bevond zich de pretendent sultan te Babah Loeèng Beuratjan Aan een zestal Atjehers werd wegens het dragen van wapenen by verschillende gelegenheden elk een boete van 10 dollars opgelegd Oostkust Edi Op den 31n Juli werd een nieuwe post opgericht te Tandjong Kala aan de Bajan rivier zonder dat daarby iets byzonders voorviel Westkust Poelo Raja Panglima Saman een der meest bekende volgelingen van wylen t Oemar houdt zich met eene kleine bende op te Aroengan benoorden Baba Nipa Menlaboh Op politiek gebied viel weinig belangryks voor Van eenig actief optreden van den vyand in de omstrekeii van Meulaboh was geen sprake Tjoet Nja Din hondt zich nu eens teBergang dan weer te Kende Portrieng op alwaar zy slechts een dertigtal volgelingen waaronder 8 vrouwen by zich hoeft Mot het heffen van wang sabil van de verarmde bevolking in de Boven Meulaboh heeft zy tot nu toe weinig succes Ook de benden in de Boven Boeboen zyn ten deele reeds verloopen Zooveel mogeiyk werd met de beschikbare troepenmacht in den omtrok van Menlaboh gepatrouilleerd Slechts een enkele maal werden onze troepen by den overgang van de Merbo rivier licht beschoten door een bende onder aanvoering van Si Tjam iemand uit t Proembeusche afkomstig de hoofden en bevolking van de Morbo streek bleken nief aan dit beschieten te hebben deelgenomen De Boerenstxijd In eene overtalryk bezochte byeenkomst 3 November j 1 te Kampen gehouden waarin de heer Hon Cachet uit Rotterdam den toestand in Zuid Afrika besprak werden ondergeteekoudeu nttgenoodigd om in verbinding met andere mannen in den lande daarvoor uit te noodigen zich te vormen tot eon Comité om zich in naam des volks of door een Volkspetitionnemont tot Hegeering on Vortegenwoprdiging te wenden ten einde al het mogeiyke te beproeven om langs dlplomntiekcn weg aan het bloedvergieten in ZnidAfrika eon einde te maken met behoud van de vryheid fn de onafhankelykheid der ZuidAfrikaaiLsche Kepublteken Tevens zoh meu ook in ovurweprini wiünn nemen in di n geest petition te richten aan H M de Koningin van Engelnnil en aun de Groote Mogendheden Zy noodigen daarom hunne landgenooten uit blyk te geven van hunne instemming met dit denkbeeld door het zenden van oen naamkaartje fim den tweeden ondergeteekcnde of op andere wyze teneinde by voldoenden steur zoo spoedig mogelyk eene Algemecne Vergadering te beleggen in hot centrum des Hands om tot de uitvoering allerwege over te gaan 4 Nov 1899 Ds F LION CACHET Rotterdam Mr I NANNINGA UITTEKDI IK Prof M NOORDTZl I P STADSNIEUWS GOUDA 7 November 1899 Tot tydelyke leeraren aan de R H Burgerschool zyn door den min van binnenl zaken benoemd voor de wiskunde en werktuigkunde de heer N Joint H doctorandus te Amsterdam en voor het Hoogduitsch de heer D van Spiegel te Deventer Aan den heer C P W Dessing alhier is opgedragen het maken van plannen en teekeningen voor een te bouwen R K kerk met toren pastorie en zusterscholen enz voor de nieuwe parochie van den H Vincentins te Amsterdam De militaire verplegingsinrichtingen alhier zyn heden bezocht door denToeziende Chef de Luitenant Kolonel Intendant E U Winckel uit s Gravenhage Zaterdag heeft te Schiedam in een vergadering van het depart Z Holland dor Vereeniging van leeraren M O de heer 1 H van den Bosch leeraar alhier een voordracht gehouden over De plaats die de literatuur by het onderwys en op het eindexamen behoort in te nemen Het Handelsblad van heden geeft daarvan een vry uitgebreid overzicht Waddinxvie Beroepen by de Ned Herv Kerk alhier e a ds L Okken W Pz te Spyk Oe uitgebreidste collectie in Nouveautés en I PARAPLUICS i S vind nien bij £ I A van OS Als 5 Md Tailleur a Kleiweg E 7 73a GOUDA t3 Teleylut9H Mo 31 Beurs van nislerduin Vikra ülotkr 81V IV 93 93 93 93 lOOV 89 88 83U y M l 98 981 96 lÖÏ i 67V 67 98 l U 1007 347 91 31 436 95 108 SOt 164 U 188 110 90 89 ll ll 10 834 836 100 66 56 191V 97 loofl 100 114 141 58 lOJ 6 NOVKMBER Ninmusu Oart Nad W 8 8 81V dito dito dllc 8 dilo dito dito 3 HoiISi UU Qoa ll l8B1 9S4iTAULluehruTiiig 188881 5 OoiTin Obl 10 ior 1888 5 dito io cilver 1898 6 PoarOBU 01 1 met coupon 8 dito tioket 3 aoaLAm Obl BiDnaol 1894 4 dito Oüooai 1880 4 dilo bil Rotha 1889 4 dilo m Hop 1989 90 4 d to in goud lean 1883 9 dilo dito dito ISS4 5 tlTAHli Ferpet loliulil 18S1 4 Tuiliu Oeiir Couv loen 18 0 4 o ketting leria 1 Goe leanin Mria C ZoiD A E p T oblg 1898 6 Hliioo Obl Buit Soh 1890 9 VlNEKDILA Obl 4 oubop 1881 AmtlDAll Obligatien 1895 3 BoTTlaoAH 8b l leeu 1894 8 NlD N Afr H inrlelK und Ar nil b Tab Mg Conl lo loa Beti Maatubappy dito Ara Hypolbeokb paiidbr 4V Oult M der Voritaul aand Or Hypolboakb pandbr 4Vi Kederlandvha baak aand Kad HandelmaatHb dito N W k Pao ll p b pandbr 8 BolL Hjiiotlieekb pandbr 47 Ulr HjpolhMkb duo 4 OosTlsa Ojat Hong bank aand RusL Hypothflokbauk paudb 5 Ahbuxa Kqut hypoth pandb 4 Maiw L O Pr Litn eert 1 Van Holl IJ SpOürw My aand My lol Eip 81 8pw aand Ned lüd Spoorwegm aand Ned Zuid Ah Spm aand 9 dito dilo dilo 1891 duo 5 lTAU 8poor l 1887 89 A Robl Sl 7 Zuid lul Spwmij A H obl 8 PoLSN Warsflhau Weeiien aand Blnl Or Kii i 8pw M j obl 4 WallJaahi Mtm aaarf ïlaatoira dito aaocl I Iwang Domlir flilo anod 6 Kuak Oh Aiow 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 Avaaiu Com I ao 8p Mg obl 5 Ch O Il North W pr O v aan I dilo dilo Win BI Heler obl 7 Dan er k Bio Or Spm iwrl v a lllloou Oeniral obl lo goud 4 i Louie kNa h illi Gort aand 74 Ueiiro N 8p r M lehvp o 8 104 Miaa K nias f 4pCl pre aand 37 N Tork OutM o k Weit aand 86i Ponn dto Ohio obllg 9 190 810 108 101 100 117 117 101 34 Or on Calif l i hyp in goud 5 SI Paul Minn kManil obl Un Faa Hoofiun ob ig 9 48V dito dito Liuo Col la hyp O 6 Canada Oan South Ghen T aand 53I i Viii C Rallw kNa lch d o o Amilard Omnibui My aand Eotlerd TramwOK Maali sand NlD Stad Amalerdam aand I Stad Bollardam aand 3 BlLOIl Slad Antwerpen 1887 8 J Stad Bruaael 1889 8 HoNO Thaiaa Beanllr Q ielHh 4 Ojanat SlaauTaanig 18 0 5 K IC Oaat B Or l880 3 SpASil Blad Madrid 3 1888 Km Ver U i Avb Spoel eert 36 TLMlii COSTUMES Zoowel voor Dames aïs Kinderen Blousen JaponslofTen PeiterUen in groote verscheidonheirl biliyke iiryzen p SAM80M Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 7 November 1899 Vette Ossen en Koeien goode aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 34 te kwal 30 3e kwaliteit 27 cent per half Kiio Magere Ossen Melkkoeien en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren redelijke aanvoer ic kwaliteit 28 ae kw 26 3e kw 24 cent jicr half Kilo Stieren en Graskalvcren redelijk aangevoerd De handel was in vet Vee dmir met vooruitgaande prijzen MJclkvee en Vaarkoeien vlug pnjahoudend Stieren duur Vette en Graskalveren matig iets minder in prijs VERSCHEIDENHEII In een dorp b Niee heeft een arend een kind dat baiton In het gras lag meege voerd Niettegenstaande de ijverigste pogingen heeft men geen spoor van het kindje kannen terugvinden De vrottw van Ferdinand de IjSiseps Den avoiid na den slag bjj Waterloo vond een vaandrig van het koninklijke Dnitsche legioen Heiliger goheeten op het slagveld tnsschen de wielen van een achtor8 elaten wagen een klein meisje geharkt Hij nam het kind mede verzorgde het zou goed hü kon on vertrouwde het later toe luui do vrouw van een Engelschen soldaat I e veteraan liet het meisje op sijju kosten in Londen grootbrengen en haar opvoeden tot t en echte lady en toen zü zich tot een bevallige jonkvrouw ontwikkeld had trouwde h haar Hü nam haar raede naar het eiland Mauritius waar hy stierf De achterkleindochter van Heilingor Helena Autard do Rrugard ontmoette op zevenlienjarigon loeftüd in het jaar 1S68 te Parus baron Ferdinand de liosseps die destps 63 jaar oud en sedert IHM weduwnaar was Het scbynt dat de jonge dame op den grüzen ingenieur verliefd geworden is althans zü liet dit op de wijze van het eiland Mauritius door het geven van bloomen blijken Het volgend jaar had te Isuiaila in Egypte do hnwelüksvoltrekking plaats Het is van bgna algemoeno bekendheid met welke tocwüding mevrouw De I esseps haar echtgenoot heeft verpleegd vooral in de laatste jaren die zoo ryk waren aan allerlei kommer un zorgen Dezer dagen ontving een dame te Leeds in Engeland in oon bus met geconserveerde kreeften een brii e van don volgenden inhond l e afzender van deze geconserveerde artikelen is iemand van 3ri jarigeu leeftijd die een prachtige boerderü Zeker is het niet zoo dom op deze wüze te adverteeren voor een huwelük Dniionden exemplaren van de geconsoi veerde artikelen gaan voortdurend naar alle windstreken BnrgarlUka Stand OEHOIJEN 4 Nov erardus ouders O van Hchaik un 7 de Lange 5 Johanna losina ouders N Verkerk en J Anders Wilhelmina lohanna K Hteenkanior en K Hoedhart li Hendriens Anthonins ornelis ouders H Koeman en M ii lïiuüstens 7 Jacob ouder M Lunenburg on 1 Klavervold UVERLKDKN 4 A O Oskam 7 m A J van AVüngaarden 12 j ti 1 Kwinkelenberg wed W de Jong 88 j 6 N A Dille 3 m ADVËRTEN7ÏËW Voor de vele bowüzen van deelneming ontvangen bü het overlüden van müne innig geliefde Echtgenuote Mevronw W I MONTI IN geb van Uoijvbkov va NiKi WAAi betuig ik mün lmrtel jken dank T M MONTI IN tour A 1 Novbr 18H I ♦ Voor de vele bewüzen van deelneming ontvangen bg het overiyden van onze innig geliefde Moeder Behuwd en Grootmoeder Mevrouw W V MONTl JN geb van KorvEBov VAN Nikuwaal betuigen wü onzen bartelüken dank Gooda 6 Nov 99 I 1 A P MONTl JN A 1 MONTI IN HCUKU IKO en Kinderen M J M OE WOLFy 0 1 Musiij 1 A L DB WOLP len Kinderei M J M hv WOLF 1 Utrecht fi Nov en Kinderen f J J A MONTLJN öoada 6 Nov 99 A 8 MONÏI JN MoLBNAAU Den Haag O Nov 99 A M M MON TI IN ahoel e Nov 99 M W P MONTfJN TE HÜÜK TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adrea FUIWEELEN SINÜEL 622 ♦