Goudsche Courant, woensdag 8 november 1899

lERSTE NEDERLARDSCHE RUWIELFABRIEK Directeur H BURGERS DEVENTER No 8039 Donderdag 9 IVoveinber 1809 38ste tPafirgang a m W iLiJLi i LLj i ja i uj iii iii i i iiii j jl u l mjl ijmj jii ag 1 B mimm mmmt jyieuws eni Advertentieblad voor Gouda en Omstreken rclefoei No gS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagel jkii met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs pi r drie maanden is 1 25 h anco per post 1 70 Afzonderiyke Nommers VIJF CENTEN Telefoon Nn M ADVERTENTIEN worden geplaatst vw 1 5 regels 4 50 Centen iederp regel meerll Centen Gyoote letters wordon berekendnaar plaatsruimte Intending van Advertentiën t t 1 u r des midd jDemofiK BWt alle mocht waarover tui kan Het schijnt vrU zeker dat te onrwinMm besoUBtfflT te pogen generaal WhUe te ont nondcrdag door de Engelschen b j Bestcrs behaald van weinig boteekonis is en dat het groote rumoer er over slechts dient om twee Te Huur gevraagd H o Ü li H T K A A ï of f A It K T een WINkELHUIS met Inge uUMtalkaat Brieven Ir aan liet Bnrean van dit lilad onder No 24H3 GCEN BETEIt ttdre voor alle soorten HCHOKNWEKK als ktMbralKiiiLsrb yioeii eii Laarauimagazijn Kleiweg K iO ti genover de k lemegslecg Ontvangen alle oorten Herren IJnmenen Kituler WlflTII RPA iT ri EL8 Aanbevelend C SMITH Alle reparation en aangemeten werk H J VAN SCHALEN Behanger en Stoffeertler Lange üi ücneiulaal I 108 Voorbanden een groote sorteering llcliaiig§cl iapiereii TAPIJfEI O oxd iónstoffoEL ZKILEN UNt LElIM S Hoofdprijs OY 600 000 Wi ll prij vii gil iiMir lei HtUflt oKiiriiixliH nl Ken liicde liet pluk Ie hand Ultaooctiglng tot deelneming in de Ka BOQ vim ilo door Uni i tiimi llitinlHirg giMViiiirlxiri di fnmtii Ktldlrttönj wminii ekrr 11 Millioen 34S 325 Mark Knwoiinim iiuiuUui wonUiii Do prniien van tluKO vühI vcMmloul biodotulo Ooidlolijry Aio vulfT iin li t plnn Hloolitn 118 000 lotori bovat xgti Iü volgoiiilo Ou lii gilii prijn iHOVfMituool 600000 Miirk Sftpr a 10 000 Mark 56pr a 6 000 Mark 106 pr a 8 00 Mark ïOBpr a 2 000 Mark StSpr a 0n0Mnrk 1618 pr a 400 Mark iOpr ft 300 Mark Uilpr a ÏOOMark Unt pr a h MarV n Upf alS4 lot 100 M8 lpr a7S 4S S1 M totaal V tH0 pr KOu l romio v 800 000 Jk 1 pr Il SOO OOO Murlt pr II 100 000 Mark pnjï a 75 00 Mark I prg a 70 000 Markl priJH n 6 0 IO Mark 1 pfiJB a ÖO OOO Mark prya 11 b6 000 ark pry a SO OfO Markl prijs n 4iV 00 Mark 1 prijs a 30 000 Mark pryz a ÏO OHO Mark on tlozo wordtin iii ot ni i u iiiaainlon m 7 ktasNoii uitiiüttiat Dq Uoofdprijit in d lo klaüso bndraagt Mark 60 000 gtyit ni do 2b kl tot Mi OOO M m Ie ttt tot 60 000 M iti do 4e tut CK 000 M in tla 6o tot 70 000 M in do 6o Uit 7R iOO Mark in do 7 tot SOO OOO Mark on met do premio tan 300 000 M ovont tttt SOtt OOO M Voor do eeratü prg tr kking lio uftioiool is faatg atold koat m Rüliool oriH ineet lot sloolit lluld 3 50 eeii hülf orlitincH l lot alticht GuUl 1 76 Mu kwart ortgineol lot slofhtJi Ould Ü tiO Dü inliiggtdiliMi vo r du voljoudo klasMvn zoowel alu do jui tü lysl dor prijzon wunlon aango te on in hot ofticiowlo tr kkin plan v or iOii fan liot Wapmi van den Stnnt wolk pion ik op naiivrago grati verxoiKJ loilore deolnuinor in do lutenj ontvangt ongoiraagd onmiddellyk lèa de plaat goliad holiIwndo trokking do oflii iefllii trolkuigslyni De uubetaling en venending van de prijst goiciiiWU door imj en dirokt m proiniit iHui do winnen o ond r do idiwngitti gehatmhoudiitg gM Unkro bostDlliiiig kHitniuii uen tmdig pi r po twi aol opjflVe cxik tegwii rt mlMnim ggl Moii wi iido i diu xuci dti Minvradg otii totjRönding vftii iotou vo r doRpfW dig plaatH tu bbondu trekking tim nptx dig mogolyk o uitt t lyk t t 1 November e k mot Türtruuwun ttjt Samuel llcclisclier Seiir J l k y H g onMlMdiIylult m g H mtkktlykate pocumlddel voov Hmtmi en vooral dumu en KtnderKhoenwerk If d Appretuur vftn C M MHIIfr k Co i S w l Bwth Str 14 M n 1 fo l ÜL op n ftm en ftbrtekimflrk érfliwyM MI MI m nili Oif hy W tsr MM V ilma Hiiiikior 011 WiHHolkaiiUMir in lÏHiiilHirg Diutbidiland ZUIDER HYCOTHEEKBANK geeettlgé te BHEIIA MaaLsehappelIjk Kapitial Ken tillloen Gulljeil waarop 10 pCt geslort Oeheel geiilnntHt Directeuren Sr R K VAN MAASDIJK ëu E J SI DE BRDIJN De üank verstrekt foor vn le termijnen gelden onder Eerste Hypotheeair verband op Huizen en Landerjen tegen matige rente xondir voornllbelnllng en xoniler bljberekeiilng van ndmtnUtrntlekoiiten en geelt li en 4 pCt Panübrleee nit in stukken van KKXI 500 en 100 interest 1 Januari en 1 Iiili Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Firma MONTI IN DORTIAND Bank zoomede te Gocda by de itnIlHeplisehe Tandpoeder en Aiitisepilseli Apoiidilnetuiir van B CASSVTO Tandarta e Gouda OVERAL VERKRIJQB AR Agent voor Nederland ü I I SSEI STI J J Blanlwatraat Gouda Gebri Stoll werok s Chocolade en Cacao Dalmatip door de nieuwste uitTindingcn np niai hma l ijobïod rerbaterdt filH Iefttle il LÜt uitend gobruilx van fijne en fijnstfl groiulstofrcii i randoerot len verbriiikor van StoUwerck s Cbocolade ec Cacao n aanbeveienswaardig fabrikaat nauwkcung benntwoorcendo OMi vien inhoud dn reap I ltikotton De irino beiiaalde 87 IJrevots als HofleTefnucler 44 £ oro DipIoma 8 gouden tv Medailles eon bewija an uitainuteud fijn fiibrikaat Keods IHti Kdiieef de Accademie national de PoJla 1 KouB Toue décemone une H AKHIe d or prcmlAre eInwMt en oonBldèration aa votTN exdWleute fobrioatloa d Ohoootat bonbona varl s eto eto StaUwarok t fobrikaat ia verkr baar bij II H Confiijeurs Bauketbakkeni enz nz OenemalTertegenwooTdigsr Toor Itcderland jBlins lUtteinlodt I Amsterdam Kalverstraat 103 v mmmÊÊÊtaÊÊÊmÊmtmÊmmmmÊÊÊÊÊmÊtÊÊHÊmmÊÊmKm Vraagt Uwen Bottelaar PlUiVIA SMIT $ STOUT Uit Ie Bierbrouwerij de 3 noefljzers liltKÜA Het meest smakelijke Het meest voedzame if Bet meest 7er iterkende liestellingen worden aangenomen b j onzen Vertegenwoordiger don IJecr HENRI nUIJN8T JE Mai kt iïs Patent HPstöiïen lUiU tni lliclit lir fUCi f Def I gro m Erfolg tfw êi runien lat Mm m w Fitmiini Wü KltlfdaMit werthUtmm Jfarrhahmttni en i tö È VT j isri3 A isriDE jA I BliT s Kort overzicht oazer PrQao urant SHERRIEH Pnle en Gold 4 Dry van af 1 16 50 por 12 fless 15 12 18 12 1 50 üesch 1 7B 5 UOt I K en WITTK PORTWIJNEN MADERA S droog en zoet VERMOUTH la Turin BODEOA OHAMPAUNK COGNAC il I 1 7 1 2 2 I 2 75 i 3 26 ƒ 3 75 erSCOTCH WHIHKY e 2 25 lém iiuft i at r untar Hte if icha ft n H StotUin nur ton unt Jlraol ta In taictm EiêMtianeHungan b HêMH aitfr Plêtêt wit nelkmtêimtt mt$liêngi m ZS PréUliÊten und Zeuf têM tratk md frw n 3 as Pw Fl Pe Ank 45 Fl LISTRAO CHATEAU VALROSE St KSTEPHE St KMILION 1894 i 0 65 Nto I 27 75 31 86 42 58 84 42 37 60 47 I 0 75 I 0 86 I I 1 PAUILI AC 1893 I 1 26 J RAVES Witte Bordeaui I 0 80 o 5 SAl TERNE 11 S ZKl riNlJER Moezel 1 q 90 BOUROOONTi 1 10 De flessohe zjjn in don prijzen begrepen en worden i ets per stuk ternggenomen Bjj elke hoeveelheid verkrygbniir by e ttrma T CREIIAI Gouda Model A zonde rem en schermen Model A met Model A Model AA Model AAA l 87 50 90 110 125 145 LUXE RIJWIEI 160 GEWONE ACATENES 165 LUXE ACATrNE 180 P S DAMES KETTINGRUWIELEN op alle prgzen I 5 hooger Vertegrnwoor li9 r J G mWU Gouda m Het Atelier Studio is bet be te adres voor Verirrootlnceii en Bfiiroiliictlewerk AHubeveleiid j m Fl Singel 582 y 1 WAALS f iv fj T f i iv m i FRANSCHE ST00MVEE7ERIJ cheiiiiulte Wasst lierij II OPPKlf llEliHER 19 Krulitkade Uotterilam Gebreveteord door Z M den Koning der Belgen Ilwlddepót Toor UOUDA de Heer A VAN OSJt Az Speciftliteit Toor het atoomen en verre van alle Ueereii eu üamesgardHroben alsook alle Kindor Ooderen Hpeciale inriehting voor bet atoom 9 10 pi neb e man tela voereu bont enx GordgueQ tafelkleeden enz worden Daar dl Dieuwste n laatate methode geverfd Alle goedereu hetr geatooiiid of geverfd worden onflchadelgk voor de gexondbeid Tolgena etaal l ewerki lien ware Schal voor de ongelukkige alacbtoffers der Zelf bevlekking Onanie en gehe jne nitspai tingen ia liet beroeaide werk Z Dr Retau s Hollandsche uitgare met 27 aib Pró 2 gulden Ieder die aan de verBchrikkelgke gevolgen vau dexe ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ka dai nd van een zekeren dood Te Terhrggen bg hetVerlaga Magazin te Leipzig Neinnarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boek handel in Bolland 8e AkoBiiementa Voorstelling Donderdag 9 Kovember 1899 YEREEHIÖDE ROIIEfiDAMSCEE TOflllEELBtEH LE GRAS HASPELS OptraleB van WILLEM V4N mUX nr eKOOT SUCCES DE HOFSLACim Blijspel in drie bedrjjven Aannang aeHI hmt f atr Gewone bepalingen en prj zen Gouda Druk van A BRINKMAN Zx iNBICHriNCEN WELKE OEVAAR SCHvDS OF HINDKR KUNNaN VRROORZAKBK BURÜfiMEKSTliR en WETHOUDERS van GOUDAi Oelet op de artt 16 en 7 der Hinderwet Brengen ter algejneene kennis dat op cie Secretarie ter viMe is gjelegd een verzoek met bijlagen van J Thijssen aldaar om vergunning tot het oprichten van eene hersteihngsplaats van rijwielen in bet perceel gelegen aan den Bïeekerssingel Wijk R No 387 1 Kadabtraal bekend Sectie A No 2129 Dat op Woensdag den 33 November 1899 des namiddagH ten 2 ure op het fciadhuis gelegenheid IS om bezwaren teken de g raagtle vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóör dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genome Gouda den 8 November 1899 Burgemeest r en Wethouders voornoemd r h MARTENS De Secretaris BROUWER Bulte nlanteh Ovmlchl 0e Londepsche correspondent van de Temps seiin Men is zeer ongerust over de bewegingen der transportschepen De transport schepen Hyades en South Cross worden reeds drie dagen lang te Kaapstad verwacht en zgn iog niet aangekomen Het stoomschip Orania met eqn sterk Britsch contingent en een detachement voor speciale diensten is volgens de Globe vergaan op de Zuidkost van Mayo een der Kaap Verdische eilanden Men heelt te Pargs nog altijd geen berichten nit Ladyimith maar men weet dat de toestand een hoogst ernstige is Alle zware k noimen van de Terrible worden inderliaast tmtscheept en naar Durban vervoerd van waar zjj zoo mogelijk naar Lndysmith sullen worden gezonden Het Engelsehe ministerie van oorlog zwijgt en het publiek moet zich tevreden stellen met de berichtcjn der Engelsehe oorlogscorrespondenten die door den censor zijn doorgelaten omdat daarin zulke mooie verhiJen van Engelsehe overwinningen voorkomen Maar juist Sit zwijgen is een goed teeken voor de vrienden der Boeren Waren er belangrgke voordeelen behaald dan zouden FEVILLETOm HET TESTAMENT Vrij naar het EtiKelsoh DOOR W NUTTERS Eén woord z ide de advocaat Carew was mijn dient maar dat zijt gij evenxeer en ik wensch te weten wat mi te doen stant Gij zijt toch niet krankzinnig genoeg geweest om dien kerel te verbargen i Utterson ik zweer voor God riep de dokter ik wil hem nimmer wederzien Ik verpand u niijne eer dat ik in deze wereld met hem algehandeld heb Alles t thans ten einde En inderdaad hij heeft mijn hulp niet noodig j gy kent hem niet zooals ik hem ken hij is in veiligheid hij is volkomen veilig let op mijne woorden men zal nooit tets meer van hem vernemen De advocaat luisterde met een wrevelij e uitdrukking op zyn gelaat de koortsachtige gejaagdheid van zijn vriend beviel hem niet Gij schijnt al zeer zeker van hem té zijn leide hij en otri uwentwil hoop ik dat gy gelijk moogt hebben Indien het voor het gerecht oude komen zou uw naam er onvermijdelijk in gemengd worden Ik ben volkomen zeker van hem hernam de autoriteiten te Londen werkoljjk niet wachten met deze bekend te maken Do toe taud is dan ook waarschijnlijk niet zeer rooskleurig voor do Britten Nu Colenso gevallen is zit Sir George White vrgwel ingesloten Zooals wg indertijd schreven zijn er drie wegen van Ladysmith naar Pietermuijitzburg Do hoofdweg de spoorlijn is in handen dor Boeren en de l eide andere wogen de eene ten Westen eu de andere ten Oosten van de spoorlijn zullen wel eveneens door de Boeren bezet ziJn Feitelijk is er slechts één weg open voor een terqgtocht en deze is ten Oosten van den spoorweg Daar toch is het terrein vlak en open en dus minder geschikt voor een aanval der Hoeren terwijl de andere weg door een nauwen bergpas leidt waar den Engelschen gr ote verliezeu kunnen worden toegebraoht Nu is de quaestie maar kan Sir George White het te LadysraitU nog uithouden Heeft hij gonoegzMüen voorraad levensmiddelen en ammunitie en dit juist gelooven wij niet Toen do troepen de stad bezetten was dit oen gevolg van een terugtocht uit het Noordwesten on was men dus niet voorbereid op een langdurig beleg Wel heeft men intusschen levensmiddelen en ammnnitie van Durban gekregen doch waarschijnlyk niet in zoo groote hoeveelheid om en lange insluiting nit te honden zeer gewichtige feiten te bemantelen namelijk het verlaten van Colenso en de terugtocht der Engelschen in de Kaapkolonie van Stormberg Junction naar Queenstown Terwijl de Vrijstaters zich gereed maakten Colenso te gaan beschieten en daardoor den laatsten uitweg voor generaal Whito al te sluiten rukte een Engelsehe afdeeling onder generaal French op in de richting van Bositers Hier is een lager der Vrijstaters gevestigd wat volgens het ofücieelc bericht van White met succes beschoten werd Dat is alles Doch niet minder succes hadden de Boeron bij Colenso zg dwongen de Engelsehe troepen het fort Wyllie en de stad te verlaten maakten zich meestor van de spoorwegbrng over de Tugela en voltooiden daardoor de insluiting van Ladysmith volkomen Daardoor is het zelfs onmogelijk geworden om White rechtstreeks te ontzetten gesteld dat er in Pietermaritzburg een voldoende troepenmacht daarvoor bgeen was Do Wcstm Gazette maiikt spottend melding van het Jekyll ik heb daar gegronde redenen voor die ik echter aan niemand ter wereld kap openbaren Maar In één zaak kunt ge mtj met uwen raad bijstaan Ik heb ik heb een bnef ontvangen en k sta in twijfel of ik dien aan de pohtie zal toonen Die zou ik u ter hand willen stellen Utterson ij ztilt een ventandig oordeel vellen daar ben ik zeker van ik stel zulk een onbegrensd vertrouwen m u Ik veronderstel dat gij vreest dat het tot zijne ontdekking zoude kunnen leiden vroeg de advocaat Neen zetde de ander ik kan met zeggen dat er mij iets aan gelegen lïgt wat et met Hyde mocht gebeuren ik heb geheel met hem afgedaan Ik dacht aan de benadeeling van mijn eigen naam die door deze hatelijke geschiedenis in gevaar wordt gebracht Utterson overlegde een poos met zich zelve hij was verbaasd over de baatzuchtigheid van zijn vriend en toch werd zijn hart er door verlicht Welnu zeide hij ten laatste laat mij dien brief zien De brief was met een onregelmatige staande hand geschreven en onderteekend lEdward llyde en bevatte in weinig woorden dat des schrijver s weldoener Dr Jekyll wien hij reeds gedurende langen tijd op zoo onwaardige wijze voor zijne ontelbare weldaden had beloond niet de minste poging voor zijne veitighaj hehoefde aan te wen den daar hij hem de plechtige verzekering gaf dat hij de beste middelen had om te ontsnappen Den advocaat beveel dit schrijven zeer goed het telQe de intimiteit van deze twee in een guustiger I i mmilMl i ij MUB uiiUMill 1 nu denkbeeld om White te ontzetten door een tocht van Pietermaritzburg naar Vrijheiden Utrecht ten einde zoodoende den terugtochtsweg dor Boeren bj Newcastle at te anijdon Niet alleen zou die tocht zeer bezwaarlijk zgn on groote gevaren opleveren maar het is nid te verwachten dat de Boeren geen gebruik zonden maken van de bergketeu noordelijk van Greytown gelogen om den Engelschen krachtigen tegenstand te bieden Niet minder dan over de ontruiming van Coleuo is do militaire medewerker van de Westji Gazette geschrikt door het bericht dat het Engolsche kamp in de Kaapkolie zuidelijk van den Vrijstaat uit Sto mberg is teruggebracht naar Queonstowii 50 myien meer paar het Zuiden Hij zoekt naar de redenen voor dit besluit en meent die te vinden in de aanwezigheid van irroote vijandelijke troepenkorpsen te Bethtuie en Aliwal North gevoegd biJ de onmogelijkheid om voldoende troepen böeen te brengen om do voorraden te Storinberg te beschermen Daarom hoeft generaal Bnller bevel gegeven nit Stormborg Rosniead en Nauwyoort terug te trekken naar Queenstown Het geheele noordelijk deel der Kaapkolonie werdt daardoor ontbloot van Britsche troepen En de Daly Mail vreest dat het gevolg hiervan zon kunnen zijn dat vele koloniaten zich bg de Boeren zullen aansluiten Doch geiveraal Bailor schijnt bepaalt voor zotten En voor dat doel is Queenstown boter 1 wunueer de ontzetting van Ladysmith van nit Durban moet geschieden De W tm Gazette heeft steeds de meest afdoende poging om do Boeren uit Natal te doen terugtrekken gezien in een aanval op de xuideiyke grenzen van den Vrijstaat Dat vau 4t plan is afgezien en Durban tot operatiobasis voor de divisie van Lord Methnen is gekozen doet de Wostm Gazette vermoeden dat de toestand in de Kolonie minder goed is dan men zon opmaken nit de enkele telegrammen welke de censuur doorlaat De Nord Allg Ztg wijdt oen hoofdartikel aan hot bezoek van het Russisch keizerlijk paar aan Potsdam dat heden plaats beeft Het blad ziet in dit bezoek een nieuw onderpand voor de zoo belangrijke vriendschappelijke betrekkingen die bestaan tnsschen het Duitscho on het Russische Vorstenhuis en tnsschen beide Rgken Hetr emt Keizer Nicolaas als den hoog begaafden edel gezinden monarch die op de grens van twee ecuwen aan het loven en het denken daglicht en hij l eschuldigde zich zelven wegens zijn vroegere verdenkingen Nebt gij de envelope f vroeg hij Die keb ik verbrand antwoordde Jekyll nog vóór ik overlegd had hoe ik met den brief handelen zou Maar zij droeg geen postmerk De brief werd aan de deur afgegeven Zal ik hem medenen en eu er mij eens op beslapen vroeg Utterson Ik wensch dat gij voor mij zult oordeelen was het antwoonl lik heb alle vertrouwen in mij zelve verloren Welnu ik zal de zaak overwegen hernam de advocaat en nu nog een enkel woord was het Hyde die de woorden bep effcnde een eventueele verdwijning in uw testament dicteerde V De dokter scheen plotseling op het punt te zijn om te bezwijmen en perste zijn lippen op eUiander en knikte toestemmend Ik wist het zeide Utterson hij was van plan om je te vurmoorden Je bent het gelukkig ontkomen Ik heb veel meer gehad dan dat geluk hernam de dokter op piechtigen toon ik heb een les gehad o God Utterson welk een les heb ik gehad En hij bedekte zijn gelaat met zijne handen Toen hij vertrok bleel de advocaat even staan en i rak eenige woorden met Foole Br werd van daag een brief hier afgegeven niet waar f vroeg hi hoe zag tic brenger er uit Maar Poole hield stoksl f staande dat er aiets was gebracht dan door de pott en dan nog van allo volkeren der aarde eeu aieawo veolbelovende richting heoft aangöweisen Hpt blad gaat toort De voor bolde Hukeu zegenr ke samenworking brengt te weeg dat de Puitsche macht en de HasHische macht in Europa vredelievend naast elkander werken en buiten Knropa zich vol vertrouwen kttnoen wj den aan andere roepingen en spreekt ten lotte de verwachting nit dat aan den dag van morgen zich gelnkkige gevolgen voor do welvaart on den vrede der wereld znllen vastknoopen rm Verspreide Berichten FttANKKUK In het Paleis van JnBtitie kregengiflterolfe twee advocaten woorden over de aanstaande amenkomat van den Senaat als Hooggererhtshol Ten slotte gal de een den ander een slag in het gelaat Collega s kwamen tusschenbeiden doch men weet niet boe dat incident zal afloopen BfitaiK Acht der slachtofferB van de ramp te Antwerpen zjin gisteren onder groote toevloed van belangstellenden te Hinte Anneke ter aarde besteld B0 het feefltfflftal dat gisteravond in df Vacht Club te Antwerpen don gezagvoer der der Belgica l e Uerlache werd aan geboden hield o n burgemeester Jan Van K HwIjck een rede H j zinspeelde op het Kngelsch Transvaalsch conflict on zeide het te betreuren dat de mogendhedon niet tusBcUenbelden waren gekomen Ken Éa golschman die de plechtigheid bywoonde Htond als protest op en verliet de zaai do deuren aehter zich dichtslaand I RKaBIiAKÜ De conservatief Edgar Kinant is te Exe ter in het Lagerhuis gekozen tegen den liberalen candiduat Hright OOHTSHRIJK HpKUARIJE Huini lÜOO studenten hebbeu te Pest wedor gemanifesteerd tegen het gebruik der Duitscho taal op de reservisten inspecties Het krachtig optreden der politie maakte een eind aan het lawaai slechts eenige circulaires voegde hij er btj Dit gezegde vervulde den bezoeker met mcuwep angst Klaarblijkel k was de briel aan de de ilr van het laboratorium afgegeven inderdaad was het mogelijk tlat hij in hel kabinet geschreveu was geworden en indien dit het geval was dan moest hij van verschillende zijden iMKXjrdeeld en 4e te volgen g tlragslijn met v l omzichtigheid er naar worden vastgesteld De krantenjongens schreeuwden terwijl hij voorliep langs de straen tExtra tijding Verschrikkelijke moord van een professor Dat was de lijkrede op een zijner cliënten en vrienden eu hij kon zijn wrevel niet bedwingen wegens het gevaar dat dit verschnkkehjk sclüiudaal voor den goeden naam van een apder ta zich bevalle In elk geval had hii een gewuhti I esluit te nemen en hoe voel zeilTertrouwen hij anders ook bezat gevoelde hij bij deze gelegenheid het verlangen naar het advies van een ander Eea wc ntg i t M f y vun zijn haard met Mr Guest zjjn eersten kletk aan de andere zijde en tusschen hen in op een weiberekenden afstand an het vuur stond een üesch zeer oude wijn die vele jaren in den donkeren kelder van 7ijn hi is had iloorgcbracht De kamer was gezellig en goed verwarmd en de advocaat zat geruimen tijd in zijne overdenkingen verdiept Er was niemand wien hij meer vertrouwde dan Mr Guest die reedi dikwïjh zaken voor hem met den dokter geregehl had en otik Poole zeer goed kende rff ard vervoltd