Goudsche Courant, donderdag 9 november 1899

a De ui tg ebreidste collectie S in Nouveautés en I PARAPLUIES f g vind men by ë A van OS Az g Md Tailleur a Kleiweg E 73 73a GOUDA I O Itileitltoon Ha ai BINNENLAND PROVINCIALE 8T4TEN zihd hoixand Onder voorzittersobap van den commissari der Koningin mr Fock werd gister de gewone najaarsvergadering der Provinciale Htaten van Zaidliulland geopend Mededeeling werd gedaan van dr ingekonen stokken In handen van cummiuHic zgn gesteld a Het voorstel tgt verhooging van liet provinciaal BabHidic voor de iudaKtrieschool voor meisjes te s Oravenhage in die vando hoeren Kersten Mees Duik OeversDeynoot en Crena do longh b Het voorstel tot toekenning van eenrenteloos voorschot aan do maatschappfl totexploitatie van tramwegen voor den aanlegeener tramvorbinding Oonda Hchoonhoven in handen van do hoeren De Moucliy Michiels van Verdnynen Visser A J C vanWeel van dor Straaten on Blussé c Be voorstellen tot wijziging der reglementen ter bevordering der paardcnlokkerg dor reelokkerij en de sobsidioaanvrageuvoor proeltuinen te Boskoop en in de Hoek che Waard in handun van de hoeren Loopuyt Korteweg van Wiclien Uvorwator v d ör jp Barendregt Hoogoboom en D vanWeel d De wijziging van het roglemont op het gemeen waterHtaatsbelang van het eiland I 88olmonde en andore wijzigingen van watonichaps tonichapsen polderreglementen in handenvan de heeren van Hlijpe van Dissel vanDrlel Hein v Hobokeu Koodzant enEvers en e De adressen om snbsidie in de kostenvan verandering van don grindweg tnsschenHilligorsberg en Bergschenhoek in handontan de heeren KnüH Drost Duynstco Qnarles van Uliord van Uattam van EUewoutadjjk Van Fisomie on Van Bylandt De adressen uit Allen tot verruiming van llo brug over deu Uijn van A 1 I Vos te Waddiniveon over onderhoudsplichtighoid van een basaltmunr en van U van Gogh o a urn demping van een sloot tusschoii UoestbniK on Hoekenburg werden ter afdoening m handen gosteld van ied Staten Het voorstel van Gedep Staten om een bedrag van i ton dat in ISSl J niet wordt uitgegeven voor vaartverbetoriiig tusschon den IJsel on de ringvaart van don Haarlemmerraeerpoldor over te brengen op do begroeting voor 1900 vond bedenking bö den heer 7uta niet wal do overschrijving zelve betreft maar wel voor zoover zeker gedeelte dor uitgaven die niet tot den gewonen dienst van 1900 behoorcn kot bedrag van 4 ton behoort tot dat door leening te dekken zouden worden gibrnikt om door geldloening te worden gedekt m n w dat zeker gedeelte der onvoorziene uitgaven zouden worden gebruikt tot kapitaalsdoelcindOn De verhooging dor onvoorziene uitgaven maakt dat er meer van do belastingschuldigen moet worden gevraagd Hö wenschte Ged Staten uit te noodigou tuischea nu en do volgende vergadering een voorstel te overwegen betreifende de beschikking over de meerdere onvoorziene uitgaven die niet voor don gewonen dienst noodig znllon zi n door de opcenten der 4mster l iiu I Vrkrs 1V ülotkr 81 88 Vi ♦ Vi 67 7 V ROTTEKDAK OOnDt tIk nm 11 0 1 11 I7 H U II ll ll mm mmi Zoowel voor Dames als Kinderen Blousen Japonslnffen PelterUeu in groote verscheidenheid billgkc prgzen INQBZONDKN De Openbare vere ailering over de Spelling kwestie Gisteravond trad voor een volle zaal in de Reunie op de heer Muller uit Utrecht Ml Botttrdam B in Rottnrdim D P SoltenUm H 3tfMt Kiiuverkwk HoordrMhI oiidt i u 4 40 4 30 4 37 3 4 3 10 10 4I t OO a 14 so 4 41 4 t 04 l ll 6 17 11 84 If OS 1I S4 1 1 7 44 oa I Ï4 MO t ai lo o Allau 1 e kllM Ir l uUl fiwH tM t fe l P i 4 wnto B Hollt J te quor L I ln iniU l iit m it Coumiü lUi Htgia Mli ouuDA ur N H te i l Oa l Of 1 14 4I 4 11 4 13 3 l 1 1 f 3 0T 1 11 1 f t l S 1 4 4i 4 13 4 4 3 7 3 IS a 37 7 13 i 08 1 41 ll l aT t lS 7 48 l ll 9 14 I e7 l Goud Z nliuiM Mo tk pdl SMtannu ZagoMi Vwrimrg Hag 8 t O O U l i i M s T B o i M M U 8 3 08 3 11 8 88 10 10 10 67 11 01 l 0 l 8 8 18 i t 1 03 81 1 1 13 t ia 8 8 10 11 Alut W 1 01 8 63 08 10 10 10 64 18 48 Aut a 8 1 8 01 t 18 10 11 08 1 08 1 10 0 8 41 4 80 11 01 8 18 1 8 lO al 10 84 la oo Hun 5 4 05 7 01 7 0 7 41 S a t 8 01 4t W 11 U 7 11 8 1 0 l SO 4I 3 00 4 00 4 1 4 3 3 80 1 7 4 7 33 33 4 10 1 Z W e OI l 1 3 1 0 0 10 08 ZMMlk ll U 10 43 01 3 1 MJ lO U n nd K U 7 SI 7 4 1 I O P M 8 83 10 18 10 4 11 67 1 08 11 87 1 3 14 8 7 4 17 6 0 T 00 4 60 3 10 M8 t lO t 1 10 4 fl IluBcnibtnU llm 1 m kliMe nlii 1 UImi P B l l8M 4 Ig Brnhln Aaitrin m i t a i U I D m a tu H I lianra 111 18 10 37 18 00 It lO 16 3 17 4 3 0 1 84 7 tO l ia 8 07 t t 1 48 08 T 4 tioadik Uadtw WmH Ulmiki Utn hi WMr lM Oud loadi 1 38 40 3 31 8 8 3 60 t 04 S3 7 S 15 8 8 8 18 8 4B 1 1 t O It S 8 16 8 81 4 41 10 7 8 10 1 41 lAw W 1 48 10 7 83 I 0 8 60 8 80 10 00 11 80 l 111 40 H 8 80 8 46 3 01 86 7 80 l lt W loud 7 17 7 84 S IB I OS 8 84 l t lS 10 8 18 111 1 1 4 8 88 4 11 4 1 1 47 7 3 14 t ll 11 10 t ie ff 80 10 14 j j t H 17 7 33 8 81 8 4 8 10 10 11 10 88 11 31 li Oi 1 37 3 08 8 10 8 6 4 4 t ta l II 7 38 B U 10 00 10 84 3 1 68 8 14 10 88 11 33 18 87 t l 1 U t 7 10 14 6 30 7 01 3 10 41 1 8 48 7 3 48 3 30 7 17 7 7 l tit 8 01 t Ot 0 3 10 6 11 10 l ll 11 11 8 1 40 8 18 4 43 6 80 10 7 1 7 31 3 1 10 0 10 8 11 10 personeele belasting voor 1900 mot 1 pet te verlagen Het voorstel van den heer Jnta werd in handen gesteld van iedep Staten en het onderwerp zeil aangehouden tot de volgende vergadering evenzeer als op voorstel van den heer Dolk de staat houdende opgaat van de opbrengst over 1898 van de in de provincie geheven wordende weg en atertollen De overige missives werden of voor kennisgeving aangenomen of ter behandeling in de volgende vergadering aangewezen Aaa het einde der vergadering wees dr Ruysch er op dat naar aanleiding van het voorkomen van besmettelijke ziekten en pestziekte aan boord van Ëngelscho schepen de vraag is gerezen of in deze provincie voldoende barakken tot afzondering van lijders en een ontsmettingadient almwerig zp Bi cholera epidemiën heeft de ziekte voortgewoed door gemis aan afzonderingsgelegenheid en de dyssenterie epidemle te Ouddorp heeft wederom geleerd hoe noodig dadeljke afzondering is Vroeger is doorOcd Staten oen onderzoek ingesteld Hjj wenschte nu te vragen of Gedep Staten dergelijk onderzoek nogmaals willeni instellen niet enkel naar het aantal beschubare barakken maar ook naar den ontsmouingsdienst De voorzitter verklaarde zich bereid de vraag aan Ged Staten overUe brengen De volgende zitting is Dcpaa1d op Dinsdag 21 November a s s morgens 11 uur Gemeng de Berichte Men meldt uit Dordrecht ir is gisternacht op een drietal plaatsen alhier inbraak met diefstal gepleegd In de eerste plaats in het Burgerhotel van den heer J Dêrksen waar men door hetbovenruarapje der deur binnen is geklommen de toonbankladc hoeft opengebroken en den inhoud medegenomen gelukkig niet meer dan tlAU aan klein geld en f 0 25 aan Belgisch en Doitsch geld Verder ontvreemde men oen llesoh advocaat e een dolk mes door een reiziger indertijd achtergelaten Ook trachtte mon oen sigaren automaat te forceeren doch do geheime sluiting hield zich te goed De diovon zijn zeer op hnn gemak bezig geweest en niemand der bewoners of logeergasten onder wie vijf rflksveldwachters die in verband liiet de werkstaking der machinisten en stokers daar vertoefden werd den diefstal gewaar alleen toen de dieven de jalouzieiSn ophaalden hebben de ryksveldwachters eenige gerucht gehoord ziinder zich daar echter rekenschap van te ooven Verder brachten do dieven een bezoeff aan het café van 1 van Herwaarden op de Merwekade waar de dieven een f 2 50 aan klein geld stalen en oen paspoort achterlieten dat misschien een spoor van hen kan aanwijzen Ook bezochten zij den spekslagerswinkel van 1 H Meyers op den Riedijk waar zij een beteren slag sloegen zy namen daaj de toonbanklade mede waarin f 70 i 180 aan specie geborgen was Ook daar zijn zü binnengeklommen door het raampje boven de dcttr De opengebroken lade is ledig in den Schotsentnin teruggevonden 3 O l ll 10 1 10 M lO M 10 4S 10 17 I 1 40 3i 1S 1 l U l 11II II O 11 41 u ti 11 41 It 1 4I y 40 11 11 11 10 11 11 4 U S Men veronderstelt dut de dieven twee kermisgasten zyn De gearresteerde assistent der postergen A O Ie Eottcrdam heeft volledig bekend Ongeveer 12 jaren was hg bg de posterijen werkzaam aanvankelijk als brievenbesteller Volgens zgn bekentenis zou hg met het wegnemen van brieven begonnen zgn 3 è 4 maanden geleden ziekte in zjn gezin en tengevolge daarvan geldzorgen hebben hem er toe gebracht De brieven opende hg thuis haalde het geld er uit maakte ze dan weer dicht en verzond ze aan de geadresseerden Hg bezit een paar gedeeltelgk bezwaarde huizen Hy heeft ze gekocht van geld dat hy als marechaussee voor hg bg de post kwam zou hebben overgespaard Omtrent de botsing tnsschen twee tramtreinen op de lyn Jonre Sneek vernemen wg nader De tram van loure was een zware tram want het was de eerste tram naar de Sneeker weekmarkt en vervoerde zoowel vee als boter benevens een groot aantal kooplieden en marktgangers Omdat deze trein steeds zwaar is was het gewoonte dat deze op de wissels doorreed en niet stopte daar dit moeiiyk ging De van snoek komende tram een lichte trein wos echter gisterenmorgen nog niet op den wissel gearriveerd en toch stoomde de tram van Joure door Wel zegt de machinist geremd te hebben doch volgens zgn zeggen gaf dit niets omdat de trein slipte op de natte rails Hoe dit zy in eens voelden de reizigers een hevigon schok do beide locomotieven stieten op elkaar De balkons der personenwagens werden ingedeukt een boer die in den voorsten wagon zat kreeg een hoofdwonde een andere bezeerde zpn voet doch ernstige kwetsuren kwamen niet voor Hot mag inderdaad een wonder boeten dat geen mensehlevens te betreuren zyn Ook het vee bleef ongedeerd De passa giers moesten de reis per voet naar Sneek voortzetten Dadelgk begon men met de opruiming vandenweg diespoedigweervrywas De machinist is voorloopig geschorst naar wg vernemen heeft de politie tegen hem procesverbaal opgemaakt Naar men verneemt staat Nederland over eenigen tgd de komst te wachten van Leoncavallo de componist van Paljas Het planbestaat met verschillende uitstekende krachten deze opera op te voeren Reeds is menmet solisten van naam in onderhandeling torwyi do leiding aan den meester zelf zou Ha opgedragen 8 S 3 40 l ti 0i 1 38 I 1 4 l I e 1 09 11 4 15 7 17 1 4 7 4S m 8 i 10 81 10 48 10 1 1 63 J IO 7 11 7 8 t 47 03 10 13 3 48 38 3 18 8 40 Vmil G 11 8 Inzake den electrischen spoorweg Rotterdam sGravenhage Scheveningenkan reeds het volgende medegedeeld worden De weg zal van Rotterdam uit wordon gelegd over Hillegeisberg Schiebrook Berkel Pynakker Nooddorp Stompwgk Voorburg en Wassenaar Aan de grens der gemeentb Voorburg splitst de Ign zich in twee takken de oene gaat in noord westelgke richting naar ScheveBingeii de andere znid westwaarts naar s Gravenhage eindigende in het station van den Staatsspoorweg Er zal gereden worden met oen gemiddelde snelheid van 50 K M per uur zoodat het traject Rotterdam Sche veningen zal kunnen worden afgelegd in 35 minuten De baan is ontworpen voor dubbel spoor van normale wgdte en de kruising met spoor en waterwegen ia zoo geprojecteerd met vaste bruggen en viaducten dat het verkeer geenerlei oponthoud behoeft te ondervinden Het van ouds vermaarde Zomerzorg te Leiden is gekocht door de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappy Of dit in verband staat met de plannen voor de nieuwe Igu door de Haarlemmermeer ter directe verbinding van Leiden met Amsterdam zegt het L D nog niet te weten maar haast wel te denken Er zgn drie jonge moordenaars te Purgs ter dood veroordeeld maar nu is juist de Roqnette gevangenis definitief ontruimd en men weet niet waar de veroordeelden te onthalzen Bg de Santé is geen gelegenheid overal in de buurt zyn scholen een klooster enz Naar de Place de la Roqnette voeren kan men de gevangenen niet het traject is te lang Nu zal men dus de afgedankte cellen in de Koquette gevangenis maar weer in gebruik nemen en haastig een ontwerp by de Kamers indienen waarby de bepaling dat de terechtstellingen in het openbaar moeten plaats hebben vervangen wordt door het voorschrift dat zg onder de noodig waarborgen van publiciteit op de binnenplaats der gevangenis geschiedde De teiteiyke toestand dwingt dus tot eon maatregel dien zedeiykheidsoverwegingcn nog altgd niet in het leven hebbeu kannen roepon L y lo oa f 10 1 I t 3i 10 10 1 10 0 7 41 17 8 7 4 41 4 T 1 13 LIO 10 03 10 40 ii i 10 1 a 10 7 lo a 10 44 11 07 11 44 r i 8 U 1 11 r P l c a 4i 1 4 a 40 E 00 Door de politie te Home is een vrouw gearresteerd wegens ergeriyke mishandeling van een aan haar zorgen toevertrouwd jongmensch dat in de ontwikkeling zyner verstandeiyke vermogens was gestoord Het onderzoek bracht het volgende aan hot licht Hot vorige jaar vertrouwde de vader vm den ongelukkige zgn zoon aan de zorg van een advocaat too om te trachten hem in een klooster te doen opnemen en hem in de theologie te laten studeeren De advocaat liet zich 6 50 lire betalen en bracht zyn pupil in een seminarium Ida drie dagen verliet de jongeling deze plaats reeds waarop hg naar een Dnitsch seminarium gezonden werd Daar hield hg het evenmin lang vol In een derde inrichting van dien aard bleef hg wel langer ongeveer 2 maanden maar toen werd by ontslagen als voor elke studie ongeschikt Zonder dé ouders er in te kennen zond de advocaat den jongeling naar een ongeveer dertige jaren oude vrouw die hem bekend was en van dat oogenblik ving het lyden van den ongelukkige eerst goed aan Hg moest het werk van de dienstboden verrichten en werd tot loon dikwyis zonder etenjjelaten of ontving een aantal stokslagen Des nachts moest hy op een bed liggen dat slechts één meter lang was en uit enkele onzindeiyke lompen bestond Uitkleeden mocht hg zich niet om hg elke gelegenheid zgn meesteres dadelgk van dienst te kunnen zyn Was do Megara in een woedende bui dan dwong ze hem met de bloote knieën op een aantal scherpe steenen te gaan liggen enz Da buren gaven een en ander ten slotte hg de politie aan waar op de vrouw gevangen genomen werd Zgn ouders waren van dit alles onkundig gebleven I In de Javabode van 5 October leest men 6isterocbtend zou een door kwaden droes aangetast paard van het eskadron cavalerie te Batavia worden afgemaakt Door een ongelukkig toeval trof de daarmede belaste officier een inlandsche cavalerist met een schot nit zyn revolver in den buik De toestand van den ongelukkige die in het militair hospitaal verpleegd wordt is bedenkelgk De sedert meer dan 50 jaren te Utrecht bestaande afd der Ned Vereen tot afschaffing van Sterken drank is dezer dagen opgeheven De meeste leden waren tot de ge heelonthouders overgegaan w o ook prof V d Lith die deze afd oprichtte en nog haar eerevoorzitter was In een zeer druk bezochte byeonkomst van de afd s Gravenhage der Hollandsche Maatsehappg van Landbouw hield eergisteravond da heer A Bos zuivelconsulent van Zuid HoIland een voordracht over vervalsching van melk boter en kaas Hy besprak meer bepaaldelgk het bedrog voorkomende in den boterhandel maar wgddc vooraf eenige beschouwingen aan de vervalacbing van melk De vervalsching vanmelk heeft plaats door het verdunnen metwater en door afroomen Een der belangrykste factoren voor goede melk is volgeps spreker een behoorlgk vetgehalte Dat vetgehalte mag worden gesteld op 2 6 pCt tot 3 pOt en nu is het geen ongewoon verschynsel dat melk wordt geleverd met een vetgehalte van minder dan 2 pCt Komende tot de vervalsching van boter betreurt spr dat de wetteiyke bepalingen die in ons land zgn ingevoerd zoo gemakkeiyk ontdoken kunnen worden Een stap in de goede richting noemde bg do thans door onze Regeering ingediende Böterwet waaraan tmóeiiyk wordt zich te onttrekken Het koopen van slechte boter wordt te zeer in de lia d gewerkt door de betaling van te geringe pryzen Öoede boter kan niet tevens gaedkoop zgn De hi delaren zyn door den eiscb der koopers Om goedkoop te leveren gedwongen tot knoeien en het komt niet zelden voor dat voor natourboter wordt verkocht een mengsel jnet OO pCt margarine De voedingswaarde van zuivere margarine werd door spr niet ontkend maar margarine mag daarom toch niet voorkomen in zuivere natnnrhoter Spreker wees op het nadeel van onzen handel by de vervalsching van boter In korte trekken maakte hy duidelgk op welke wijze boter vervalscht wordt en hoe gemakkelijk het dikwgls zelfs voor den leek is het bedrog vast te stellen Hinder makkeiyk is dat by kaas maar de vervalsching komt hierbg gelukkig minder voor Toch waarschuwde spr reeds nu tegen het bedrog om voor de vervaardiging van melkkaas ruwe margarine te gebruiken De heer Bos lichtte zgn met aandacht aangehoorde voordfttcht toe met zeerduideIgke proeven STADSNIEUWS GOUDA 8 November 1899 Te Venlo is o a geslaagd voor het examen apothekersbediende de heer L D Ponsioen te Schoonhoven Stolwijk Voor het examen vrje en ordeoeleningen der gymnastiek te Dordn cht gehouden is o a geslaagd de heer K de Bruin alhier Hkukdobp Zaterdag 11 stond by den barbier B v d VUst alhier een bns ter inzameling van gelden bestemd voor het Roede Kruis Bg de opening bleek daar ingekomen te zgn de som van f 2 50 welk bedrag naar Amsterdam is opgezonden Mocht zoo iets een voorbeeld voor anderen zgn om op deze wyze gelden byeen to brengen Ook werd er U Zondag op de Zondagsschool voor datzelfde doel eene collecte gehouden die f 1 90 opbracht De kinderen waren op den voorofgaanden Zondag opgewekt om ook hunne gaven hoe klein dan ook te offeren Het was aardig om te zien koe de kinderen met biydschap het hunne abtonden al begrepen zg nog maar weinig van het goede doel Mocht ook dit een voorbeeld zyn voor andere Zondagsscholen Nog verneemt men dat ook hier in de gemeente aan de woningen een collecte voor de Tranavaalsche Boeren zal plaats hebben ScHOOiiHOVKN Op de laatste vergadering van het departement alhier van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen is toegekend een zilveren medaille met inscriptie aan Heintje Tan de Veen wegens trouwe plicht vervulling hg 25 jarige onafgebroken dienstbetrekking bg een en dezelfde wednwe In Maart hoopt het departement zgn 7i jarig bestaan Inisterryk te herdenken OcDEWiTEE De gehouden collecte met inteekenlgst en bus ten behoeve van onze in zwaren stryd verkeerende broeders in Z Afrika heeft alhier te zamen opgebracht f 203 welke som door den burgemeester aan de Ned Vereeniging van het Roode Kruis te Amsterdam is overgemaakt ItCIII S van 6 NOVKMBER KuuuNu Uart Ned W Sdilo dito dllc 9 dito dito dito 3 Homia ü jI GouiII lltl 88 4 IliUI Iil br fiiig IS8 81 3 Oonilia Obl m papier 1888 6 dilo ia Kiifer 1818 3 PoRTOftiL 01 1 mv coupon 8 dito lioM 8 BDaUKU OIil Iliooeiil 1884 41 dito Oeooni 1880 4 dito bii Bolha 1888 4 dilo bil Hop 1888 80 4 d to in goud leen 1883 dito dilo dito 1814 6 SriHJS Porpsl ihulJ 1881 4 TUIKBIJ Gepr Couv leen 18 0 4j Oe I uing serie D Gne leenin areC Zoiu An Rep oblf 188 I 8311 3 1001 88V ♦ 3 8 1 6 i 101 67V 83 100 S4V 80 81 81 11 436 Rekuwmk Alhier heeft zich een damescomité gevormd dat zich ten doel stelt giften in te zamelen voor de Zuid Afrikaansche vereeniging Een 18 tnl dames gaat voor dat doel in de verschillende afdeelingen dezer gemeente met inteekenlgsten rond Stein De afbraak van den ouden molen die sedert de oprichting der walermacliine als woning gebmikt werd heelt bg publieke veiling van notaris Groenendaal te Gouda f 510 opgebracht HiiSTBKCHT Herkozen zgn tot bestuursleden van de afdeeling Haastrecht van den Nederl Protestantenbond de heeren 4 Inngeland en S Do Jong tot commissielid van het gebouw de heer G Tungeling tot commissielid voor de bibliotheek en dt ii zang de heer D Reneman en tot commissielid voor de Zondagsschool de heer Brouwer do Koning terwgl de heer Muntendam is herbenoemd tot directeur van het zangkoor Arn HïpolheeVb p ndbr 4l Ned HandelmaatMb di IE4V N W k Pao Uyp h pandbr s BotL Hy Killieekb pandi r 4 i Ulr Uyinlheekb dito 4 OoariNa O t Hong bank aan l UoiL Hypotheokbank pandb 6 Alixili Kqiii bypoth panilb 4 Mmw I O I r I ii n oerl Vlo Holl U 8poiir M j aand Uy tot Kip r 81 8pw aend Ned l d 8 oorwo ni aand Ned ünid A r Bpm aand dito dilo dito 1881 dito 6 IliLuSpoor 1887 3 A Kolil 8 Zuid llal apomij A H obl 3 PoLKM Waraohau Weenen aaud Roti Gr Vmm Bpw Hii obl 4 M lfc i ln lll i auil Faalowa dito aand 6 Ivaog lloni r dito aaud 3 Korak Cb Aaow 8p kap opl 4 dilo dito oblig 4 AasuKi ÜKUl I ae Sp Mg o jI 6 Ohie fcNottb W pr C T aani dit dito Win 81 Peter obl 7 Deiifer It Rio Gr 8pni eert r a IliinoiB Oentral obl in üond 4 LouiaT feNaibiilHCert T aand Moiio N Sp U lobïp 0 8 104 Oimui Can South Chert v aBnd ViK C Sallw k Na le h d e 0 Amaterd Omoibua lij aand otterd Traniwe Maala Hand Hid Stad Araaterdam aand I Stul Boiterilam aanil 8 BlLO Stad Antwerpen 1887 l J B ad Bruaael 13818 HOM Theiaa Bogullr Oeaelaoh 4 Oianin Staataleenig 1I 0 3 K K Ooal B Cr lSSOS SpiKjr Sind Madrid 3 U 8 Nln Vfr II I ATb Spool eert MooanRECHT 8 Nov By do Wed den Brabor is Maandagavond een Vergadering gehouden tot het betuigen van sympathie met een eventueel in den volgenden zomer te houden feest alhier van den Boml van Gemengde Zangvereenigingen 138 110 80 ll l 0 384 8861 ir 66 1 1V 87 Geconstateerd kan worden dat liet doel tot hot honden dozer Vergadering volkomen is bereikt daar zeer velen deze publieke Verg hebbon bygowoond pii niemand der aanwezigen zich er tegen heeft verklaard indien op de in Dec te houden Verg van den Bond te Dordrecht onzo gemeente zal worden gekozen waar het Zangersteeat in 1 KK zal gegeven worden De Voorzitter der Zangvereeniging Advendo alhier verklaarde hiertoe al zgn best te zullen doen en twyfeldo niet of Moordrecht zal deze eer wel te beurt vallen daar hy bovendien den steun van het Hooldbcstuur aan zgne zgde heelt 8 looft too lUV 1411 61 103 74 Na nog eenige medcdeelingcii op het leest botiekkillg hobbendo ging de Vergadering uiteen Oi DBBKF RK a d IJsKi Door het prov kerkbest van Drenthe is tot de evangeliebediening in de Nod Herv kerk toegelaten de heer M Jongebreur cand alhier Rechtszaken Door de rechtbank te Rotterdam werd gisteren o a veroordeeld 481 581 l 0 810 108 lOS 1 100 117 117 101 34 Van de gelegenheid dat de koopman L F VoUmers een oogenblik zyn kraam alleen liet om in een kolflehuis iets te gaan gebruiken had de 32 jarige sigarenmaker P H niet verschenen den 14 Sept op do Markt te Gouda gebruik gemankt om een scheermes weg te nemen Behalve voor dit was bekl nog voor een ander feit ter verantwoording geroepen nl diefstal van een koperen gewicht den 15 Sept ten nadeele van Nonnen te Capelle a d Llsel weggenomen Eisch voor bekl die zeer ongunstig bekend staat 6 maanden gevangenisstraf VERSCHEIDENHEID De phonograal in verkiezingstyd In den tyd die de laatste verkiezingen in Queensland Australië voorafging bedienden zich een tweetal candidaten op vernuftige wgze van de phonogmaf om aan alle kiezers in hun district hoe afgelegen ze ook mochten wonen hnn programma bekend te maken Zy hielden eenvoudig een verkiezingsrede die door dit instrument werd opgenomen en zonden het daarna naar alle plaatsen waar kiezers woonden Zonder zelf de moeielgkheden van verre en lang niet gemakkelgke reizen in dat land ondervonden te hebben gelukte het hun op deze wyze de moeste kiezers voor hen te winnen en het gevolg waa dan ook dat zg glansrgk werden gekozen RECLAME ésmt mim t BLOSD AXlMOSiDS o r tELIXEfl $ VINaENTDE PAUL m tentr go bdtonclert allit e éntin Protkikt llllMiiKEUBS rtoJ CHARnfelOB larllilHanian P rl a O w i W W i ii0 XllV MWWM i ein THrN WA n on i ii J 14 FOL AK G liN3ü matflrilam WOLFT ft Oo VtétOmvaa im QUINET Phjr nirii DEPOTS ZIJN WFN MM 71 met een lezing over Onderwys in verband met de Spellingkwestie De Heer dr I Issel de Schepper opende do vergadering op de gebruikeiyke wgs en daarop hield de heer M voor de pauze een rede over de treurige inrichting van het systeem de Vries en te Winkel Wat hy aanvoerde hadden wy in hoofdzaak al eens gehoord in de rede van den Heer v d Bosch die in dit blad verschenen is en we moeten zeggen dat laatst genoemde Heer in veel opzichten duideiyker was Wat ons nu bevreemde was dat we het oiidcrwg s maar zoo terloops hoorden aanroeren maar de eigcnlgke kwestie tnianm hot onderwgs niet deugt hoorden we niet Daarop kwam debat De Heer Leopold vroeg het woord en begon met te vragen waarom wy nog niets van hot onderwerp gehoord hadden Daarop kwam hy op de wenscheiykheid van dubbele e en o en beweerde dat di jongens meer last hadden mot a en u dan mot het leeren van e en o Verder kwam hy op de werkwoordsvormen sprak over htj irordt t ij wtritt hij wnt en andoren Eindeiyk behandelde lig de kwestie van de bastaardwoorden wierp den heer van den B en passant het woord tweede en nog een enkel ander in zgn oproeping voor de voeten en sprak ten slotte over do betrenrcnswaardigü hegemonie die het Hollandsch in hot Nederlandsch beschaald innoemt De heer Muller antwoordde hierop door erg over do bastaardwooidcn uit te weiden en vreosoiyk lang te spreken over hetwenscheiyke van cnkelo o en o en over het Hgcniakkclgke van eukole a en u Ons nu is die repliek erg tegengovoHen O i h d do gelieelo repliek van den heer M hierop neer moetoii komen Ic Miinheeei licopold wil untloiiiiiteit in du sp i lling Mf dat willen do Kollewyn spellers niet 2e Is do Kollowynsc spelling er niet ont eeuwen te duren maar alleen een overgang tut groote volkomenheid en voornamel liad altgd naar onze bescheiden meeniiig do heer M over het onderwys moetnn spriken Het spyt ons dus dat de heer L niet beter weerlegd is en we eindigen met de hoop uit to sproken dat hot laatste woord in dei nog niet gezegd is EKN BELANGSTELLENDE ADVERTBNTIEWr Sociëteit Ons Qenoegen oiniiiissaiisseii der Nocietoit Ons Gknokubn brengen ter keiinisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat by gelegenheid van de 2e Abouiioment rooneelvoorstelling op DüNDEKDAG den 9 NOVEMBWtt 1899 fl SOClKTBlTvan iUh at onils ZBH WK re gmlol 4 tilt Namons het Bestuur E HEKMAN Ez Heeretarls OouDi 8 November 1899 i k d ii r l 0PËR4 ROT T E R 1 A M Zondag 12 Nov ni JODIK IN PLAATS VAN sssssssmssssssmSsssamBSBtm Plaatsbosprcking DONDERDAG 9 NOV s avonds van t t uur Oaf SCHAAKBORD I Paii ExpelUr 48 rer 1 l r l ook letmrnSmHTnimUiat oph abliekaBierk AakerC Ad l a0 7Bo en 0o de indemaaetaawtliekea Te Antleidaai l Uletb Qiban n Tnyll an Baodera fPJWtntfMjittittanJ s Doftifjauvenlt dit middel iMt Tetnaaead anoeea U