Goudsche Courant, vrijdag 10 november 1899

Vrijdag 10 November 1899 38ste Jaargang fiouDSCHE mum J ieuws en Advertentieblad vom Gouda en Omstreken e Telef oN Xn Mt A O V E R T E N T 1 E N wwden geplaatst vnn 1 5 reffi a 5 Centen iedere regel meer Hl Centen Croote letters worden berekend naar plaatsruimte Iii endin g van i dvertentiën tot 1 uur des midd nishan X t De fitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 tranex per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF CENTEN rnmi msmi GEVRAAGD op het Atelier van U SAIHBOM tegen flink salaris Te Eoop aangeboden een Vrachtwagen OtTDE BIEBWAHEN Brieven ranco onder No 90 aan het Bureau der Gondscbe Courant TE HÜUK TEK SÏOND OF LATEE BOVENHUIS Adres FLUWEELEN HINWEL 022 1 1 i nj ii ijii l M r den fitawt ttw fdpry8 ev 100 000 Mi Men bied liet geluk lie banil Ultaoodlglns tot deelnemiog in de KansoD VAU de door ileti Btuut Uiuii iirf g wiiarlKir ili rooto Oolüloturij wiinriu kor 11 MiUioen 349 325 Hark KiiwoiiuHu iii wbili wonltfii I e prijsMiii vati dt e v utl voordeul biodoiido nttldlotur iUt vuIkdüh liet pltm ttonhU 1 18 000 loUtii Iwfttt Kijri do volgoiidu Po ho git prijs is oToutueol 600 000 Mnrk f Apr H 10 000 MarV 5Rpr n R OOOMnrlc lOftpr H 8 00 Mark a OOOMiirk 8 Spr 1 000 Mark UlSpr n 400 Mark 40pr n 300 Mnrk t40pr H 3100 Mnrk UHi pr H l Murk 9V Vpr al84 lOf lOO B861pr n79 4f l M totaal 5y U0 pryzon Hremie v 800 000 Mk l pr II ÏOO OOO Mark l pr a IÜO 000 Mark pryii a75 000 M irk 1 pr s It 70 000 Mark l prüa H A8 0I 0 Mark 1 pryi ft 0 000 Mwk 1 prijs H KB 000 v ark SprgK H S0 0 0 Mark 1 prys H 4 000 Mark 1 prijs a 80 000 Murk prüz n ÏO Of O Murk en oBtê vordiMi in oeiügu inannd it in 7 lilatseu uitKolaat t o IluofilpriJH ill d i lo kla8Bt l odrAHgt Mnrk ftO OOA stijgt in do 8o kl tot bB OOO M in de B tot A0 000 M in ile 4e tot 05 000 M in de o t4 t 70 000 M in do So t t 75 noo Mark in de 7o tot 300 000 Unrk on mol de premie fan SOO 000 M ovont tot SOO OOO M V K r de eerste prijatrekkmir iu oflioioet m TMtgostöld kost oen geheel origineel lot sleoliti Ciild 3 50 en half orixinoel lot slechts Giild 1 75 eeu kwart originuul lot slechta Quid O bO D iiileggoli ti voor du vulgmide klnsMen zoowel all d joisto lijst der prij oii wonion aanROfioveii iii het offloieulu trokkiiigtiplun vmirElen THQ hel Wapen ran don Btnat welk pliia ik op aaDvrneo gratis venwtul lodore deelnemer in do loterij onttuiiRt ongevraagd omHiddell k na i e plaat gehnil heblietide trokking de ffiiüuelu trokkingalijst De nUbetaling en veraending van do priJSOn gefH hie4t duor niïj on dl rekt en prompt HHii ie winners üi onder du strungsto gehBit t K nding jg Iodcro bestellinK kiuiniun ouofoudlg per jKMtwiaaol opgoffin ook togo r nihoiirs igl Muit wuudo zich dua met de aanvraug om toezending van loten voor do spiMidig plaata hohWndo trekking zoo spoedig mogelijk ol uiterlijk tot 30 November e k iiittt ïurtroBWon lot 8aau l lleckscher Seiir Bankier eu WissulknntiMir in lliimlmru Duitwdtlatiit WUSEBT TASIETTSN Ba seltjes WOLFF en Co Wcstliavcn 198 A SLKGT beTwIttioh un tot hilt Itveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood tt cent l K a NIKl WB HAVEN 28 gf Bakroond op du Interuiitioualt Tentoonitelliug vaa Bakknrg Maalderij en Kook kunit la t dratnliagi mat eau diploma Vergald KiWaren Medulla Spiegelglas Verzekering J TAIBIMlI 2 IIir C3 O TJ ID JL HT Zeer voordeelig e conditie Scbtrp coiumreerende premie m Vraagt Uwen Bottelaar PRIMA SMITS STOUT uit de Bierbrouwerij de 3 lloeQJzers BHEDA Het meest imakelUke Het meest voedzame Hel meest versterkende Bestellingen worden aangenomen bü onzen Vertegenwoordiger den Heer HENRI DUIJNSTÉE Markt Anliseptlfche Tandpoeder en Aiiiisepiiseh Moiidlincluiir v n K VJSSDtO Tandarts te Oouiltl OVERAL VERKRIJGBAAR Agent vüiir Nederland O I JSSELSTI IN Hlauwstraat Gouda Indien gy niet will hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior DruiYen Borstlionig Extract iieiia iiie uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van n 1 VAW SCHAIK Co UenlIaagr liollevjniDm bii J Th TOUKEN ÜKhmp B V WIJK Oudewa T M KOLKMAN W Mitiimn B BOLLMAN Bodegravtn PINK8B Meuwerkeri a d IJul W J VAK DAM Haattrêckl A N vanZËSSKN Schoonhoven VAN SCHAIK Sc Co s MeliaDthe i Imt bMto micMel dor verold VAN SCHAIK Co s Melianthe geuwit Kinkhoest Van SCHAIK Co s Melliiatbe Kunoost imiv I oud ala joiil VAN SCHAIK Co s Melianthe mug in g tin liuisi ezin oiitbrokon VAN SCHAIK Co s Meliantlle Umt voortduroml onder Schoiknudif to r cl l VAN 80HAIK Co 8 Melianthe iwlpt onherroepelijk VAN SCHAIK Co s Melianthe i liekronnd met Eereili loniii i VAN SCHAIK Co s Melianthe i liekroond met Goud Van SCHAIK Co B Melianthe l lnikreand met Zilver VAN SOHAIK ft Go s Melianthe vorkrijnbaar in 1 oana van 40 Ci $ f O CU en f t Firma WOLfF Co WesthsTen 198 Jouda B IJSBl Kl iWBgB 100 Sourfo E H VAD Hn D Vaantal 11 12e te iouda A BÜUMAN MooTdfKht ZÜIDEH HYPOTHEEKBANK geeetUg te BUEUA MuUoliiiipelIjk KaplUal Een iMllllOCn Guldeil waarog 10 fiCt gestort Qeheel gei laat l Olreotauren Hr H K VAN UAASDIJK en E J M DB BRDIJN Do Bank verstrekt voor vatte termUne gelden onder Eerste Hypothecair verband op Huizen on LanderSen tegen matige rente tonder vooruUbetallng en zoniler bijberekentnu van adminiatrntlekoëten m geelt ii en 4 p Jt PanMrleeeH uit in stukken van 1000 500 en 100 interest 1 Januari eu 1 Iuli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te Gouda btj deFirma MONTIJN DÜRÏLAND I w icrnsria 3sriDEL i Ei3sr g 2 Kort ovenlcht ooier FrUsoourant SHKERTES Palo en öold Dry van aJ I 16 50 per 12 flesa O RÜODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 5 MADERA S droog en zoet 18 12 1 VERMOUTH la Turin 1 50 esch J BODEÖA CHAMPAGNE 1 75 © = H GNAC k 1 1 75 I 2 25 f 2 75 1 3 25 1 3 75 en 6 i i SCOTCH WHISKY O 2 25 o BORIDBA TJX i3=g 2 S Per Fl Per Ank 5 Fl I g B § LISTBAC 1 0 65 Nto 1 27 75 jf 2 A CHATEAU VAI4ROSE 0 75 31 § jj Ut ESTEPHE 0 85 36 t g A i t St EMIIJON 1894 1 2 ► 5 2 PAUlLLAt 1893 1 25 M 9 O 1 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 9 r © 1 SAUTERNE 1 42 Ig i 6 ZELTINOER MoBiel 0 90 37 50 g = Of BOUKGOGNE MO 47 S Do flessche tijtt in den prjzon begrepen en Worden i 8 cis per stuk teruggenomen JFB j elke hoeveelheid verkrggbaar b lie arma T CRfillAfiK Gouda TANDARTS E CASSITO Turfmarkt 171 Oouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur VRIJDAGS van 1 tot uur ZONDAGS geen spreekuur Kachels a Haarden WINTERARTIIELEN in zeer ruime keuze bfl JAir HOND I Korte Qroeneodasl I 303 204 lERWAREli GEREEDSCHAPPEN IIIJI SHOin AKTIKEI EAI Figuurzaag eg Kerbijbegoodigdheileii BREOKBANDEN EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directear H BURG E US DEVENTER Model zonder rem en schermen 1 87 50 Model A met 90 Model A 110 Model AA 185 Model AAA 116 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENF 155 LUXE ACATfcNE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prijzen 5 hoogor iouda Verlegenwoordiger J C FRANSCÏÏE STOOMVEEVERIJ UN eh iiiiscbe Wassehorij VA II 01H Ë lll iMBR t9 Kriiinfnule BoHerdam UflbroTetocnl Uo r Z M den Kouiag der Belgen loolddei Öt Toor GOUDA de Heer A VAN OSt Az dpeoialiteit roor bet rtoomen en rerrea Tan alio Heerea en DameRgWderoben nlaook alle Kindergoederen Hpecjate inrichting rotfr het stoom n vaB pluche mantels veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden ens worden naar da uienwete en laatste methode fceverfd Alle goedoren hetzy gestoomd of geverfd worden ouschedeiyk voor de geoondb volgens staal bewerkt Meaw onovertroffen Trof Dr I ieberQ welbekend tlKVW XÏACHT UtZn Allean wht met Kabriekimerk tot voortdarende 4 icale oSl lakere genesing van aHa asUa de meest hardnekkige itenuw xiektetif vooral ontstaan doot afdwalingen op jeugdigi n loeftyd Totale genesiDg van elke ewakte Bleek I aoht Benaowdbeid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpffh slechte spijsvertering Onvermogen Impot ns PoUntione ena Ütt Toerige prospeotosaen l iru ipCT fl wk fl 1 fl fl S dubbele Beach I Rotte fl 6V I Gentrail Depdt Matth t d VeRte Z Ubomrael llXpöU M Cléb a k Co Amsterdam V Happel s UntTeohago I Uatramaas de Jong J Cia Rotterdam W Iff b Co Oouila OD bii alle drogisten GEEN BETER adres voor alle soorten SCHOENViTERK als het Noordbrabaitsii Sdioeii ei Laaneonaguiji Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Ontvangen alle soorten Heeren Uante en KinderirryTBBPASTOrFBLa Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk tonDA Druk vaa A BBIMKIIAN Za No 8040 Buiteolaodsch Overzicht De Engelsche berichten uit Transvaal over hnn overwinningen en verliezen der boeren zvjn weinig betrouwbaar en sc jnen vervaardigd om bet publiek bezig te honden bg absentie vïn echt nieuws De schryver van het overzicht van don militairen toestand in do Times weigert to geloöven aan ernstige gevochten op Donderdag en Vrijdag in de buurt van Ladysmitb en de zoogenaamde overwinningen van de Engttlscken Het AVienerTtigeblatt spreekt metgrooten luï over de Boeren die zich bedachtzamer diplomaten on krygslieden tounen dan de Engelsehen Het trotsche Albion zal ton slotte overwinnen maar de overwinning zul de moreele uitwerking van do laatste nederlagen niet veranderen De natiën van don aardbol weten thans boe kwetsbaar Engeland is Leroy Bcaulieu schrvjft in het Journal ies Uébats over de oplossing der Transvaal quaeslie Volgens hom zon het besta ziJn dat Johannesburg in politiek opzicht los werd gemaakt van Transvaal en dat aan dit district eeu admijiistratieve autonomie gegeven werd mot een politiowachl gerecmteerd uit onzgdigo staten Het district nniest de beschikking hebben over de opbrengst van ai zgn belastingen en hulpbronnen be halve een jaarlflkscli aandeel voor Transvaal Leroy Beaulieu hoopt dat de Engelschen als zg eenige malen een ernstig succes hebben behaald een regeling van dien aard zullen aannemen Do Pranschon en Dnitschers die tegenwoordig meer dan de Engelschen geïnteresseerd z jn by Transvhal zouden zulk een oplossing gaarne willen Wolseley s erkenning dat de Boeren machtiger en talrgker gebleken zyn dan men dacht trekt zeer de aandacht Volgens de Daily Mail moet Wolseley s erkenning uitgelegd worden als een aankondiging dat de regeering voornemens is meer troepen te zenden naar Zuid Atrika Het gebeele Britsche leger zou gemobiliseerd worden twee legerkorpsen van tienduizend man zouden zoo spoedig moj ciyk uitgezonden worden De correspondent der Standard te Luxemburg zegt het veldtochtsplan der Hoeren te onthullen zoogenaamd opgesteld door een bekenden Europeosche veldheer een dergenen die door Leyds geraadpleegd werden Dut plan zon uitgaan van do onderstelling FEVILLETOX HET TESTAMENÏ Vry naar het Engel soh DOOR W NUTTERS Het leed dan ook geen twijfel of hij moest wfl het een ea ander omtrent de öetrekking waarin Uyde tot het huis stond vernomen hebben Wellicht zou hij eenige gevolgtrekkingen kunnen maken zou het dan zoo verkeerd zijn hem dien brief te laten lezen waardoor misbchieD veel van het geheim kou kunnen worden opgehelderd En bovendien zou het niet zeer natMUrlijk schijnen wijl hij wiit dat lueat veel werk maakte van het bestudeeren van handschriften i Daarbij was de klerk een m tn met een gezond oordeel en hij zou gewis een zoo vreemdtioortig document niet lezen tonder er eenige op ot aanmerking over te maken en in deze richting ving Mr ütteraon dan ook zijn gesprek aan bat is een verschrikkelijke geschiedenis met sir Danver zeide hï vja sir dat is het inderdaad Het heeft rooxt sensatie verwekt antwoordde Gnest tfe t spreekt van zelve dat de man krankzinnig was Ik KOU daaromtrent gaarne je gevoelen vernemen hernam Uttenon ik heb hiar een docu dat de Engelschen ten einde den veldtocht zoo beslissend en zoo kort niogoiyk te maken niet zullen oprnkkon uit do Kaapkolonie noordwaarts maar van Kimberloy en inisschicn ook van Mafeking hun operutiöidiasis zuilen maken met Bloemfontein resi cüeveljjk Pretoria als doelwit Het d f r Boeren zou dnn zyn dat aanvankeiyk niet te beletten umar in het Westen bun tactiek te herhalen door de verbindingaiynen van de Engelschen met Kaapstad telkens te vernielen en daardoor den toevoer van voorraad te verhinderen ol te belemmeren De correspondent meent dat er slechts én middel bestaat om dat plan te verydelen hot zou zyn oon derde legerkorps te zenden naar Lonrongo Marquez om van daar naar Pretoria op te rukken Do Engelsche regoering zou dat beredderen als Keizer Wilhelm in Engeland komt en Duitschland s toestemming zou te verkrügen zyn door Duitscbland de Walvischbaai al te staan De Westm iazette wflst er op dat alle vermoedens alle redeneeringen allo voorspellingen door de Engelsche staatslieden in den loop van de verwikkeling mot de Z A Republiek ged n onjuist zyn gebleken Zoo baalt het bind uit de verschilieudo redevoeringen van Chamberlain aan dat do Boeren TMsdlen veehten dat bot zenden van 10 000 man Engelsche troepen Kroger wel tot andere gedachten zal brengen dat do Oranje Vrijstaat zich niet by Transvaal zal aansluiten dat als bet ergste gebeurde en de oorlog uitbrak do taak van Engeland een zeer gomakkely e zou zfln enz Dit alles Werd gezegd met een zellvertrouwon en een aploml alsol de minister daarvan volkomen overtuigd was Zy die do zaken auders inzagen werden met groote woorden tot zwSgen gebracht Thans is gebleken hoe weinig die staatslieden wisten van den toestand in ZuidAfrika en thans moot zells de generaal commandant van bet leger verklaren do macht dor Boereu onderschat te hebben Naar aanleiding van deze vergissingen der Engelsche staatslieden en legeraanvoerders acht de Westm Gazette het noodig te vragen ot er thans maatregelen genomen worden om krachtiger op te treden Want na de nederlagen in Natal is het werkeiyk zaak meent bet blad dat sir Redvers BulIer over voldoende troepen kan beschikken als hy tot den aanval overgaat Het resultaat staat ook voor de Westm Gazette vast maar toch zon hot blad ongaarne den ströd verlengd willen zien en daardoor nog tal van levens opgeofferd ment door hem zelve geschreven het blijft onder ons want ik weet nog niet hoedanig ik er mede handelen moet het is en blijft een ellendige zaak Doch zie zelf het is juist iets naar uwen amaak het handschrift van een moordenaar De oogen van Guest schitterden en in het vol nd oogenblik zat h geheel in de studie er van verdiept Neen sir zeide hij niet krankzinnig maar het is een verdraaide hand En in elk geval ook een erg verdra o schrijver voegde de advocaat er aan toe Op dit oogenblik kwam dff l ediende binnen met een brief Is die van Dokter Jekyll sir f vroe de klerk lik meendp zijn schrift te herkennen ia het iets particuUers Mr Utterson Niet3 dan een uitnoodiging voor een diner Waarom Wil je t eens zien t Een oogenblik Ik dank u sir en de klerk legde de twee vellen papier naast elkander en vergeleek den inhoud zeer nauwlettend Ik dank 11 nogmaals sir zeide hij ten laatste beide teruif gevende het is een zeer interessant handschrift Er ontstond een pauze waarin Mr Utterson met zich zelve in tweestrijd was Waarom vergeleek je ze met elkander Guest vroeg hij plotseling iWel six antwoordde de klerk er is een zeldzame n opvallende overeenkomst in de l eide schrifturen zijn in verscheiden opzichten gelijk zij zijn alleen in tegenovergestelde schume richting geschreven ijoa knnst Khrift leide Uttcnen llct blad zegt dat van verschillende züdon wordtiaangedrongon op vertrouwen stellen in den man aan hei roer Doch is dat vertrouwen gerechtvaardigd wanneer liet zooals nn blijkt dat dtj man aan het roer ons reden geeft tot w introuweu omdat hy niet op de hoogte wa s on niet vooral de dingen die ging ondernemen bohooriyk heeft overwogen Kn bot is niet te verwonderen besluit de Westm Gazette dat zy diode ontwftkeliug der zaken in Transvaal met ongeAutbeid hebben gevolgd thans sceptisch word n by de verklaringen dio van Uoogerhandlwordon afgelegd Hei scbynt dat de Rogcoring thans begint in tO zien dat er nog moer en nog krachtiger maatajgelen moeten genomen worden lie Da News meldt dat oen viell divisie in gero dhoid wordt geliracht d K zoo noodig onmiddeliyk naar Znid Afrikn kan worden gezonden En de Daily Mail vernoemt dat er Mn tweede en e Mi derde legerkorpi zullen worleu geinobilisoord D ch het is reeds nu gebleken hocv ol moeite e i zorg het gekost hooft ién legerkorps Syoon te bren en dut geschikt is om naar ZuidAfrika te gaan Het grooto aantal van lien die voor don dienst in Naar aanleiding van hot bezoek dat de Tsaar aan keizer Wilhelm te Postdam brengt bevat de Külnischc Zcitung in den vorm van een telegram nit Heriyn een biykbaar door het ministerie van buitenlandsche zaken geïnspireerd stnkjo Er wordt eerst gezegd dat dit bezoek ld do gebeele wereld d aandacht trekt en besproken wordt hoewel het op zichzelf niet opnterkciyk is Want de Tsaar heeft vorschefSene weken vertoefd by Zfln zwager den groothertog van Hessen op Dnitschen bodem en het is natuuriyk dut hy daarom keizer Wilhelm een beziiek brengt Natnurlyk zal de Tzaar to Postdam de vricudschappoiykstc en harteiyksto ontvangst vinden Immers op het oogenblik is er ook niet één politieke kwestie waarover de vorsten van de beide machtige rükcn bet niet eens zouden kunnen worden Do betrekkingen tnsBchen do beide regeeringen zjn zoo goed en zoo vriendscbappelgk mogciyk Do steun dien do Duitscho Keizer Dat is het jiii jt hernam Guest Ik wilde van du briefje niet inreken zooals ge weet zeide Utterson Neen Sir antwoordde de klerk dat lïegrijpik Maar zoodra Mr Utterson alleen waa sloot hij den brief in zijn geheime lade waar hij van nu at aan verbor en bleef Wat tlacht hij Henry Jekyll maakt een valsche hand voor een moordenaar I ¥ n er voer rilling door zijne leden HOOFDSTUK Vï MXaKWAAKDir VOORVAI MKT DüKTKR I ANVOM De tijd verliep diii ndcn ponden sterling waren uitgeloofd geworden want de do Kl van Sir Danvers Carew werd als een bespotting der mcnschelijke gerechta heid bewrhouwd maar Mr Hyde was uit het oog der ijolitic verdwenen alsof hij nimmer l estann had Kr was veel omtrent tjn verleden aan het licht gekomen en alles was even verachtelijk er kwamen verhalen aan den dag omtrent s mans wreedaardigheid die inderdaad aan razernij deden denken omtrent iijn losbandig leven zijn vreemdsoortige relatie en al het hatelijke dat zijn persoonlijkheid omgaf maar men vernam zelis geen vermoeden oiptrent zijn tcgcnwiwrdige verW jfplaaLs Van af het oogenblik dat hij het huislijii Soho had verlaten op den m9rgen na den rmiord wa hij verdwenen en na verloop van tijd begon Mr Utterson zijn geest van het onderwerp dat hem zooveel zorg en onrust had egeven al te leiden en werd ook hij weder en do keizeriyko regoering zoo dnidoiyk lUügeiyk bebbe verleend aan de by de vredesconlerontie te s Gravonhave gebleken humane bedoelingen van den Tsaar is in aller horinnering en is ook van Kussiscbe zyde gaarne erkond ï Deze aspiraties zyn weliswaar door het uitbreken van den oorlog in Transvaal gestoord en iiocb Kusland noch Dttilscbland hebben aanleiding kunnen vinden zich in dezen stryd te mengen Want by alle bevorderingen van den vrede die den Duitscben Keizer zoo goed als tsaar Nicola s ter harte gaat moot mon het uitgesloten atïhten dat het bloed van Dnitsrhe grenadiers of Kussische kozakkoii opgeofferd kan worden voor belangen die goon DuitBcbe of Kussische belMigcn zün Echter wacht buide monarchen oen schoone en dankbare taak als zj gemooiischappeiyke zorg dragen ilat de tegenwoordige oorlog in ZuidAfrika niet de zuiver plaulseiyko grenzen overschrydt en er niet toe leidt een groeten Enropeescben brand te ontstoken Hot jykt ons byna vanzelfsprekend dat dit gczichtsl unt zicli by do ontmoeting van boden op den voorgrond zal dringen evenals wy bot uls vanzelfsprekend beschouwen dat ook by bet aanstaande bezoek van don Dnitschen Keizer in Ènguland de vraag bo vorder en bedenkeiyker oorlogsgevaar verhoed kan worden de hoofdrol zal spelen Keizer Wijhelm en tsaar Nikobias gaan op het oogenblik door voor de betrouwbaarste steunpilaroB van don Enropceschen vrede in liun gaiiBchen regeertyd bobben zy do wereld bewezen dat hun er niets aan gelogen is de oorlogslauweren van liun voorvaderen te vermeerderen maar dut zy er op nit zyn door het veiligen van oen langdniigen en eervcdlen vrede hun volkeren de golegeiiUeld tot een zoo ryk mogeiyke ontplooiing van Imnne krachten en aanleg t o waarborgen Aan dit doel zal ook de samenkomst to Potsdam dienstig zijn en zoodoende hebben wy allo reden te iiifcns hen dat zy zoo goed niogoiyk slttgo Verspreide Hericiiten FaANKUUK Advocaat Labori verzekert dat het Parlement binnen 14 dagen over een amncstewet zal hebben te slemmen dio betrekking heelt op allo procosseii rakondo de Dreyfuszaak Luitenant kolonel Dn I aty d t lani reed Zondag per spoor met vrouw on kind van Versailles naar Parys Op een tusscbenstation wilde oen hoer in zjn coupé plaats nemen rnstig en met zi h zelve tevreden Vtdgrm zijn tegenwoordige raeening wjm de dood van sir Danvers voldoende vergoed door de verdwijning van Mr Hydc Nu cicze demoniwhe invloed vernietigd was brak ook voor Dr jékyll een nieuw leven aan Hij verliet zijne eenzaamheid vernieuwde de t etrekkingen met zijne vrienden en werd weilet hun gewenschle en onderhoudende gast en terwijl hij steeds om zijn weld diglio l iKkend waa geweest onderscheidde hij zi h tegenwoordig niet minder door goilsdienstijjbeid Hij was altijd werkzaam verkee Ie veel m de vrije lucht en deed wel zijn gelaat scheen weder o enhartig en opgeruimd en getuljï le van innige tevredenheid en gedurende meer dan twee maanden was de dokter gehdikitï Op den Ken Januari had Uit rson met een klein gezelschap bij den ilokier gedineerd ook Lanyon was van dè partij geweest en de ga thcer had zith wederom nu met den een en dan met den onder bezig gehouden aen als m de dagen toert het drietal onaf heidchjke vrienden waren gewecHt Op den laen en vervolgens op deai4en echter bleel de deur oor den advociat gesloten I e dokter houdt zijn kamer eide Poolei en ontvangt niemand Op den ise probeerde hij het opnieuw maar werd wederom afgeweze en daar hij gftlurende de laatate twee maandfllf gewoon wa geweest zijn vriend bijna dagelijks te Ije oeken trof deAc terugkeer tot de afzondering hem alleronaangenaamst Op den vijlden avond had hij Guest bij zich tt dineeren en d L zesde begaf hij zich tot dokter Lanyon M i ordt vtritigd i