Goudsche Courant, vrijdag 10 november 1899

doch 1 i Ptty w g rde bem den tmfsni I c hi cr con tandarts VteolUof Dcnelder genaamd werd grot Dn Paty prong op hrt perron en beidi n raakten bandgenei n B j aankomirt te Parijs werden beiden naar bet politie bareaa gebnusfat VvmcHhxm De ciaar en de ezarina ran Raidand ztn gfateravond te 8 nnr met hnn drii doditi r tjeii nlt DafBStadt naar Herl n vertrokken By dl gemeenteraadsverkiezingen te Herlyn hebben dn sociaal democraten 6 nieawe zetelt veroTcrd gekozen werden 12 solialiiten en 6 liberalen terwijl de eenten in de drie hcrstemmittgen met imn randidnten trt trokken jjn dert IHJW in het nantul op Boeiaal democraten uitgebrachte Ntemoien verdubbeld Aan het departement van binnenlandscbe zaken in U r hand genomen de organisatie van een mnseam voor arbeidersbelnngen dat bovldzakel k zal dienen tot bevordering van voorkoming van ongevallen wonlngbygionc en verbetering van voedingnmiddeleii l lIBTl O On bet oogenblik liggen te Opotto il peitiydera In het hoüpitaal iTil lÉ il Jn de proviniio Padna tl dit jaar 700 IlicienH voor z j werden orjigeroepen gedeserteerd en grootendecls de grensen overgetrukkan OosTEÜKIJK HOSOltlJI Het wecrknndig Imrean te Wocnen hce t verklaard dat bet ubiiurmalc zoele weder der laatste dagen waorsrbünHjk nog gemimen tijd zal annlionden De oorzaak er van is de sterke neerslag in Mepterabi r Waar cbijniyk zal de ebeele winter zaeht on zoel Tot nog toe zijn in Oostenrük ongeveer 7 B0O peilonen van de Katholieke in de Protrtftantsebe kerk overgegaan De hertog van Orleans is te Weenen Ungekomen BINNENLAND Hy eene bevolking op 1 December 1H9H TM 6 fl84 7 zielen bedroeg het aantal kieItArs in het rtjk krachtens art ta dor kieawet SaH fltiU ambtshalve ingeschreven 17811 in verband raei art 11 257 in verband roet art 12 totaal krachtens art 1 538 022 Krachten art Ib lo n wegens bewoning Jftn een huis 2KH5 volgens aungilte en i7U ambtsbaive b wegens bewoning van twee buizen aangegeven J02 auibtsbalvo 34 c wegens buwonins van een vaiirtnig aangitto 101 ambtshalve h M Krachtens art Ib 2o a wegens dienstbetrekking 154 I4 b als inwonende zoons 0 i7 e ponsioentrekkenden aangegeven ambtiihalve KiH d wegens dienstbetrekking en imnsioen 04 e wegens inwonende zoons en pensioen lil Ijrnchtens art Ib lo a wegens insrhr ving grootboek volgens aangi te 13 anilits ving grooiuoe vma n i i w i iw p i i uirMite SiworwenverblDdlnwn met ul üA Wlolrrüieosl 1899 1900 üuK unm I October lütl vao üneii l i 1 T IO 7 11 l door 7 17 7 14 7 41 1 10 7 10 1 41 l lt 0 I8I I4 10 4 11 11 11 11 ILIJ ll H l ll II ¥♦ V f f f 11 4I UM ♦ ll U 11 11 ll M l ll l OO 1 14 4 04 O 4 11 9 11 I OI 41 l ll 1 1 01 rti Oauda VtaanlfMlil KlmmrViirli l4ll Uitt r l n M aottordsmD r Rottardun B 1 40 1 10 J II 4JI 4 1 f V ff ll ff la kl nrfa utav tagn Jnlii rn fl a Ut 4 l f l Eilnn UM t4 t 1 11 1 11 ff I OS 1 411 ff 14 I l ll 4 01 4 40 l ll i il ff 4 10 i t t 4 17 IJM I 4 1 01 tj 11 4 S 4kM 1 10 4i l ll j g nTTKBn H 40nD4 tI lOTTEIOIM IODDl tJU 11 10 40 n 7 o M It lO 1141 li H l J J t 10 4 s OI il 00 l ll U lO U P4 11 14 If OS 11 14 li lut l jp t I f t l Eotlanlun Boun Rollardsm D F Sottontui M 3 p l NlM k li HonrdrMbl nds W 4Um 1 Ml t ff ff 1 10 1 41 l l I OI 1 14 I IO 4 41 4 04 l ll 1 17 Il 7 44 BdhaiMb ipw l fttn nprliMallKwiji ra CoBfHmh Ur WapuUta a l Uimt ilni MalM oui DA UBN Hffffflila nm 1 01 1 04 1 14 1 41 4 11 4 11 til 4 l ll 7 17 l ll r 1 07 V ff ff IJt ff lil ff ff ff 1 1 ff ff ff l M 1 41 fM 4 11 4 41 1 7 l ll 1 11 148 7 41 Mt I I7 l ll 1 0 1 41 1 11 J S7 1 11 1 41 f I OI 14 I l ll l l b üSkuiM 1I rk p 4 8 l m r ï nl Vfforbug Higa 0 16 10 11 S O U 1 4 4 tlHTK D rk tmt I 11 0 l ll MS 10 10 10 47 ItJti 1 01 l ll l ll I O I I OS SI 1 11 sil 1 11 M O IS I OI IS I OI 10 10 10 14 11 41 11 17 I IS S IS 4 II l MOI IIt OOIO O 0 1010 0 1 41 AaiLC I f V OI a il 10 l 11 0 1 os I U S 41 4 10 11 l tl I U U I 10 11 10 St 11 00 s£w oi = I Bz z zi S = z z = 1 i r z = S n z o w o mi mi 10 1 V l 1si7 llll S llt 4l l ll 1 01 11 1 MOH lt I S1 4 41 110 7 Il 10 1 41 iKm W I 49 O 10 l ll I 10 I lU 39 lO OO 11 1 U i U 4 t I JO 1 41 1 0 II 7 80 l ll ie OO lTo 1 17 7 Ï4 I U 0 I S4 IMI 10 41 U ll IM M MS 4 17 4 H 1 47 7 111 14 I U 11 10 Ulmhl 1 17 l ll 7 11 Ml 1 41 l lft lll ll 10 91 11 11 11 01 1 17 J OS 1 10 l tl 4 41 Ml 1 41 1 T ll l l U OO 10 14 W rl l ll l ll r 1 14 10 11 11 15 ll U 4 lt 7 1 4 10 14 OsdffW I IO 7 01 l ll J0 4I 1 11 4 1 7 17 4 ioffda MO t 17 7 17 I II I OI ll 1 11 l0 l U 10 11 11 11 11 i MO Ml 4 41 I N UI l lt T li Ml lO Ot U H 11 10 b Ive 20 b inlage RSkspoetapaarbwk aan gilji 78 ambtshalve IfilH Kraehtens art Ib 4o wegens examen aangilte i70 ambtóbalve 14fl Totaar rt Ib 6210 Totaal art ta en b 64 2i 2 Ten yorijen jare bedroeg dit eindcgfer 554 534 Kieücr voor de Provinciale Staten krachtens art 1 en in verband mei art ti 503 6011 tegen 4 40l ten vorigen jare Kiezers voor don gemeenteraad kracht ns art la in verband met art 7 526 768 krachtens art Ib in verband met art 7 05W totaal 533 328 tegen ö 6 töt talTOrigen jare riaat de teragkonist in het moederland van een afgetreden goavemcnr genera van Nederlandsch IndiP gemeeniyk onopgemerkt voorbij niet alzoo was dit het geval met den terugkeer van den laatstelp vervangen landvoogd jhr e van der Wyck dit gisteren voormiddag tegen hall elf met mevrowv v d VVyek te iravenhag arriveerde De herinnering aan de moeiiyke bestonrstaak die de algetrcden bewindsman met zooveel geestkracht heelt gevoerd wa voor vele hooggeplaatste autoriteiten nit Nederland en de koloniën een reden om de ondgoiiver ncnr generaal een bartelgken welkomstgroet te brengen H M de Koningin bad er in de allereerste plaats prys op gesteld den viiorma igen vertegenwoordiger van bet hoogste gezag in IndiP te doen compliraenteeren en bnd daartoe afg f vaardigd den kolonel baron Mirtems van Jrovestins adjudant van H M I it den kring die den beer Van der Wyck ipwaihtte trad het eerst Hr Ma adjudant op hom toe en wensehte den ondgonvemenr generaal geluk met zyn behouden tenigkomst ila zyne in Indie volbrachte taak De heer Van der Wyck verzocht hierop den adjudant aan H M zgn eerbiedigen dank te willen overbrengen voor dit verrasicnd biyk van Hr lis bclnngsti Uing Rn na deze complimentecring werden den ei goBVerneur van alle zflden banden toegestuken uit de ry der autoriteiten te zyner ontvangst voor 4e wachtzaal geschaard Do heer Van der Wgrk nam van leder puraooniyk den welkomstgroet in ontvang en was biykbaar verheugd sommigen met wie hg tydens zyn bewind in veelvuldige aanraking was geweest in welstand weer te den zooals den ond ministor Hergsma den minister remer generaal Vetter jhr Röell admiraal Krnys e a De gezondheid van den heer Van der WJck liet zichlbaar niets te wenscben over Htl heelt intrek genomen i bet peiwion aan de 8oplii laan der s urnvenhangsche Pensionmaatschappy De Commissaris der Koningin in ZuidHolland de heer Koek heelt oergisteren voor een achttal dagen den Haag met verlol naar het bniteiiliuid verlaten Üeduiendi zyne afwezigheid worden zjjne functien waargenomen door bet lid van Oodcputoerdo Hiaten mr W J Hoekonp Geineiifftle Betichten 1 S ll i 4l P 10 U U ll ll U u ll u 40 il 2 t n U ll lO UU llUH 1110 11 41 IIH U ll 11 41 II 11 41 J y den cummissuris van lolitie te Bergen op Zoom beeft een heer lit Rosendaal komende met den trein uit Vlissingen aangifte gedaan dat hg met een viertal be ren kaart spelende een bedrag tasschen zeshonderd en zevenhonderd gulden heeft verloren Men meldt uit Bloemendaal I it Hoogeveen wordt aan de A Ot geschreven In de Zondagavond gebonden godsdienstoefening in de Vod Herv Aerk hebben wederom ergerlgke tooneelen plaats gehad Kvcnals toen de vorige maal de predikant Douwes uit Zuidwolde voor een kleine schare optrad werd hy ook nu in zgne predikatie belemmerd door eenige uit bet publiek door praten lachen slaan met deuren op en neer loopen door het kerkgebouw enz Zelfwaren er eenige jongens die met gedekte hoofde stonden te rooken Het spreekt vanzelf dat deze verregaande onbebbelgkheden storend werkten zoowel voor den voorganger als de menschen die waren samengekomen om een stichtend woord te hüoren De voorganger was dan ook verplicht zgn prediking te staken getuigenis afleggende dat iets dergelgks hem waar bg ook was opgetreden nooit was overkomen Wat te denken van dcrgelgke toestanden f Zyn deze uitvloeisels van de verdraagzaamheid welke de godsdienst predikt Kerst bg het verscbgnen van den heer kantonrechter maar toen ook onraiddeliyk was bet met de wanorde gedaan Ken bewgs dus dat hier wel degelijk boos opzet in t spel was Keizer Willielm naar Engeland Als teeken tui de stemming in Dnitscbland ten aanzien van de aanstaande reis des Keizers naar Kngeland maakt men ons opmerkzaam op onderstaand Duitsch vers dat in die öescllige een te Graudenz verschyneiid blad is opgenomen en waarvan wy do Hollandsche bcwerkitfg laten volgen DKM KAtóER Wenn sonst o Herr znr Reise die Htaiidarte ra Mast eniporstieg aul dein llorlogsehiff Dann segnend grfiszend an dem Strunde harrte Ein treuell Volk ab ging zum Norillands Riff Obdeine Hobenzollcrn wie ein Schwan N aeh Ktlden flog gehorchend dem Befehle Des Herm durchfurcht den weiten Ocean Ks zog mit Tïir des Dentschen Volkes Seele Doch gobt Dein weg ins Brittenlaud bin in Dann Kaiserlieber Herr fithrst Du aliein O hilre was Dein Volk jetzt bittend spricbt Nach Kngland gebe nicht I In 8ttden k mpft ein Volk nns stammverwandt Den furchtbar schwcren Kampf um Hans 4 41 4 11 l oi i OI 1 11 11 11 11 14 und Rhre Dasz CS der Tttcke die sein Vaterland Ihm oit geraubt von nenen sirb erwehre Dasz es das Dand vom Kaffer und om IjCU Mttbsam orstritten ferner sioh bewahre Kin Volk so tromin so voll german scher Treu AUo ès sicS nm Deotsehe Fahneo schare Voll joldgier bricbt der Britte dort hinein Voll Lag and Trng voU List and Heachel schein Kngland das niemal hllt was er renpricht Zn ihm Herr gebe nicbt Herr wenn wir Deutsche Groezes wu er stritten Es war weil Fftrst und Volk beisammen war In Freud nnd Leid gemeinsara wird gelitten emeinsam ging s den Weg wo Friedricb s Aar Wo uns Lnisen s Segen bat begleitet Wo Blttcher jauchzcnd fahrte übern Rheiu Wo Kaiser Wilhelm seine Schare leiteit Zum Hiegeszug ins Frankimland hinein Ks ist die Lieb ein wunderbares Ding O teurer Kaiser acht sic nicht gering Hi r war Dein Irenes Volk in Liejie spricbt Nach Kngland gebe nicht AAN DEN KEIZER Ah Keizer vMr de reis naar t Noorden d aadlaarsvlag Omboog iteeg aan de nast van t oorlugs scfaip Dan zeeg nend stond aan t strand het volk i dat groette u en zag Tot aan den horizon verdween de laatste stip Of als uw slanke jacht als witte zwaan Naar t Zuiden vloog en ploegde door de baren Van den onmcet lgk wyden oceaan Dan was t de ziel uws volks die met n mee ging varen Doch voert uw weg n naar Brittanje heen Dan Keizeriyk Oebieder reist g alleen O neem de bede van uw volk genadig aan Wil niet naar Engeland gaan In t Zuiden strgdt een volk aan onzen tam verwant d Ontzach lgk zwaj en stryd om eer en erven En wil in beldenworst ling voor zyn vaderland Dat wreed geweld bedreigt blgmoedig sterven Het wil het land aan Kaffer en aan leeuw I en prgs van zooveel kostbaar bloed betwist Behouden en den vgand die oen ganicbe ee w Niet naliet met geweld een lage list Zgn roolzucbt te voldoen voorgoed verjagen iond wil de Brit hu dood moet dus Jp oer Die loot vah Dnitsche stam zoo kloek en stoer Wil Eni eland met reuzenmacht verslaan Wil W i innig Vorst en volk zich voelde saam verbonden In vreugd ia leed werd zooveel groots ge wrocht Waai d oude Fritz daar werd zyn volk gevonden Ëouise B liefde heeft bet met zyn bloed ga I kocht Het voegde juichend Bltlcher s heldeiispoar En waar wy stormden op de Franscbo eska dronnen Daar hing ons grgze keizer Wilhelm voor D ertvyand werd door Dnitsche trouw ver 1 17 l ll I U 7 14 lo ie 10 S7 lo u 0 14 p in Jl I IO lO fO 10 11 7 11 I OI 1 10 1 17 l ll 11 41 lIJ I IO l i 1 ff 10 U 7 41 ff UJ 1 1 7 ff 1 1 11 ff 1 17 ff vr lO M ff S S4 tr 10 11 ff 1 41 1 10 11 1 47 1 11 MO il 10 11 IM ll U I4 10 09 10 4010 11 10 17 r 10 10 10 44 11 07 7 1 I IO I UK ll I U III l c 1 41 1 41 I 40 II 4 1 00 woiinen Die trouwe liefde beeft een wond re kracht Kan t Keizer dat gy haar veracht wy vragen n in eerbiedvol vermaan Wil niet naar Engeland gaan Tfflbj ni k Mm f nakiig ii nke k é Didajanoil Een goed bezette zaal leden van de vereniguig en tal van andere belangstellenden ook uit de omstreken wachtte de spreker de heer P H Mulder nit Ttrecht De Voorzitter de beer Dr H IJssel de Schepper opende met een woord van welkomst het verheugde hem ook zovele antoriteiten leden van de verschillende scboolkommissies ook zoveel schoolmannen diAr te zien hg hoopte dat verscheiden van hnn dien avond lid zouden worden De spreker kreeg daarop het woord Hg deed in de eersie plaats het voriichil uitkomen tussen de oude taalkundigen en de jongere De jongere taalkundigen konstateren alleen U feiten Ze m4ken geen taalwetten maar ze gaan ze opsporen Onder taal echter verstaan ze dan niet de letters die wg zeU daar blie en neer te zetten maar de reeksen van spraakgeluiden waarin wi denken en spreken De taal is klank Met de taal in verband staat de spelling De aanduiding van de taal door middel van tekens is spcllling Die spelling is niet de taal zelf En terwgl we na wat de taal betreft eenvoudig kuimon konstateren wèt taal k door cenvgudtg unze oren te gebruiken is dat anders met spelling In l spellen de manirr van scbryven is nltgd willekeur en er is altgd afspraak van de mensen onderling in Spelling is evenwel allesbehalve iets onverscbilligs ze kan voor de jeugd b v goed zgn en ook slecht De spelling Do Vries en Te Winkel wordt evengoed als de onnatunrlike styve en fraseachtige manier van zich uit te drukken door de jongere geslachten afgekeurd en ook veel onderen mannen van naam professoren ook ï hebben er zo over gedaeht Dit was het dat de spreker voortging breed uiteen te zetten Hy richtte zyn kanonnen tegen de vesting De Vries en Te Winkel Dit was niet kwaad De spreker van de Mei vergadering had zich hier niet zo op gekonaentreerd en t niocbt wel eens aangetoond dat de vesting slecht te verdedigen valt De onde spelling moet eenvoudig van buiten geleerd en t ongelukkige is dat ze niet van buiten te leren i De Vries zelf zat altgd met z n woordenboekje naast zich Het oude spelling lcren op school kun niet tegelgkertgd mtwikktltn zgn Het spellen zal eerst leren opletten waarnemen vergeiyken als bet mag uitgaan van de klank Want dit is de hooldtout in t ouwe sisteem dat er zoveel in is wat met de klank met bet woord in eigen persoon niets te maken beeft Daar is b v bet onderscheid van koUn en toofcn e d Het is Z9 góéd zegt men t is zo duidelik je weet dadelik wat voor kool je krQgt Het is op allerlei wgze duidelik te maken Ut bet gekheid is tttchoor van de spreier zal er wel van overtuigd zgn geworden Jekrietiseerd werd daarop bun onderscheiding van de klemtoon in de spelling Europsfflche amus cren e a Wat vooral in t licht werd gesteld is de regellWisbeid van De Vries en Te Winkel de verbazingwekkende willekeur en inkonsekwensie Een tydgenoot van bun zei al dat hg hun zeer bewonderde niet om hun stelsel maar omdat ze t er dMr hadden weten te krggen Spreker bewees uit de praktgk van Nederlands geletterden dat hnn spelling werkelik zeer moeielik w as geheel niet geschikt voor een volksspelling een scboolspelling t Is voor onderwyzers soms om zich ziek te ergeren als men hen dwingt z n leerlingen nlke dingen onder t oog te brengen als grote mensen wgsbeid Als die grote mensen zeil niet gevoelloos waren geworden souden ze zich schamen over wa ze ook hier misdryven tegen de kinderziel Het ia één doolbol de gids gaat voor links rechts terug vooruit de volgers weten niet waarom ie volgen eenvoudig eerst stellen ze noch belang in al die onverwachte wendingen later worden ze teMpm ik zou haast nagen of dit soms de sleutel is van t geheim dat t e Vries en te Winkel noch zoveel berustende volgers vinden Hoe onmogelik het oiMfcffwi wordt by t er inwerken van al die tegenstrydigbeden moet de hoorders wel belder tot bewustzgn zgn gekomen Moeten we dan een zuiver fonetiese of klank spelling hebbon f Voor t onderwas was dit magnifiek Wat n heerlike school van observasie van fgn on fgner onderscheiden zouden we krggen We zouden t hele leren spellen tot een ontwikkeling van de vermogens zien word i Hoeveel tijd zon er gewonnen zyn Tyd 1 was het dat maar alleen Maar wie n uur aan spel en schryitaalonderwys besteedt verwoest geen tgd in die lis dat hy evengoed met de leerlingen had kannen stoeien of slapen maar hy is n unr lang bezig geweest af te breken wat by in andere uren met moeite opgebouwd heeft hg die in vryheid wenste te ontwikkelen heeft voor zich en zgn leerlingen bet denken op nou aktiviteit gesteld Oéèn onderwijzer kan nit z n leerplan en roostér berekenen hoeveel uren winst hg zou hebben als by ging vereenvoudigen t feit is niet dat hjj ika reinig en nu vèèl uren geeft a i t vak taal maar tgmwelike feit is dat h4 dia pas oadmeyi sou geven terwijl hg nu minder doet dan gMn onderwgs geven terwgl bg nu z n eigen tegenwerkt heelt n wel eens gehoord van n Inchtreiziger die om i n ballon lichter te maken het gas er uit liet net o verstandig handelen wg als we in d oop van onze leerlingen te ler n denken en hun moedert tal te gebruiken onderwijs geven in de spraakkunst en de spelling die na nog de heersende zgn Onderwgzers dénkt daar eens over Evenwel een zuiver fonetiese spelling is voor de praktgk van bet grote mensenleven een onmogelikheid Wel is de hoofdregel duidt AAn uw tUtJ de bnekaalie maar t is goed om te blgven schrijven danttaai niet ttantaat zettut niet in overeenstemming met ziinl en rt Als we t verband van Jaiumtl met sml en van ettig met zeê noch voelen is t niet kwaad om dat verband ook uit te drukken t is makkelik Haar dat ttuM met lunff beeft samengehangen let wel hèèft dat kan ons nu niet meer schelen t hangt nu niet rai èr samen die moet dus weg De Vries en Te Winkel badden Jewr spelregels en die lieten ze als evenveel kannimnen tegen mekaar in werken ze vernietigden niekAAr De Vereenvoudiging kent maar twee regels de klank van t beschaafde woord aanduiden en in de Spelling t verband uitdrukken vnn de woorden als dit verimnd in ons gevoel en in ons begrip noch liestAAt spelregel der gelgkvormigbeid Dat er werkelik van Vereenvoudiging mag gesproken worden is duidelik En dat deze Vereenvoudigde Spelling voor de school beet wat beter is dan de oude hóeft niet uitvoerig betoogd Merk op ook De Vries en Te Winkel namen als eerste natnurlikif regel duidt AAn de klank Maar ze bleven hangen iii t net van de tradiesie Waren ze vyftig jaar later gekomen z waren de mannen van de Vereenvouding geworden Wy nil zgn op AuH imd Wg Vereeiivoudigers brengen hun hulde met de daad beter dan bun zoogenaamde aanhangers Zulke aanhangers liever niet Wg doen wat zgniet hebben kiinnen doen omdat de tgd noch niet gekomen was Het Vereenvoudigde stelsel is beter dan het oude Het is minder onwetenscbappelik het is minder inkonsekwenl t is standvastiger t U gomakkeliker in de tüopassing En voor bet onderMrgs en de opvoeding van het volk is het van n wAArde die op dit ogenblik niet juut te schatten is De Spreker eindigde TegenJiem op kwam de Heer Leopold Schoolhoofd Hg was bet in veel eens Ook bg zag geen heil in t den en diem scbryven Maar op andere punten was hy t niet eens Hy wenste de Spoiling van dtelen met tw ee ff s en tleUn met én e te behouden van oên i met twee o s en ttropen met éfn o etc etc Dit wAs niet zo moeielik Men bad liever rt teord met d en wordi met dt en dergelikc dingen moeten herzien Het spellen van vreemde woorden naar de klank gaf soms vreemde uitkomsten Ook liep men gevaar dingen te gaan schrgven als ik heb er mg by neergelegen voor neergelegd Da Heer Mulder beantwoordde hiervan maar een paar punten Lang bleef hg staan bg de vreemdewoorden spelling hy heeft ongetwftfold velen overtuigd dat wy Nedorlandurs doarin eens wat verder moeten gaan neen niet alles naar de klank maar wel ïecl meer namelik de nu algemeen Nederlandse woorden Daarop sprak hg over t leVen lezen aan kinderen de moeielikbeid is namelik by het tegenwMrdige taai leren dat tekens als o o e tweeërlei en drieërlei waarde hebben Ondertussen was de tjjd verstreken De Voorzitter dankte de Spreker en sloot mot n opwekking tot deelnemen de Vergadering Wat de lezing van de Hoer Mulder kenmerkte was de presiese zegging do fijne deiiking van de kwesties Men voelde dat hier een begaafdfman aan Jirwoord was die z n wetenschap noch van Ire professor nóch nit de boekjes had die midden in de zaken in stond een van die autodidakten van wie Fruin gezegd heeft dat géén man iets be tekenen kan die niet zulk een antodidakt is Ik weet niet f men t goed zal vinden dat ik dit zeg en de Heer Mulder is er te oud voor gewordep om dit als kompliraent van wiè ook aangenaam te vinden maar ik wens de gelegenheid aan te grgpen om in hem de Lagere School te eren onder wier geringgeschatte dienaren en bet moest onder de jongere genofosie znlk een groot getal jonge mensen en mannen van karakter en beginsel van kennis en jieldere bewustheid te vinden zgn voor ieder die van meening is dat zonder kennis en bewustheid b j de onderwyzers zonder karakter en beginsel de Lagere School niet worden kan wat ze zgn moet Verscheiden ledefl is de Afdeling deze avond rg ker geworden Ik zon graag namen noemen Hot zou mooi zyn als de Heer Mulder kon beslniteSi zyn Lezing in dit blad te pnblieeren V B B STADSNIsfWS 1 0ÜDA 9 November 18i 9 Naar wy vernemen zal de iymnastiekVereeniging Eiceh ior p 25 November eene openbare aitvoering geven voor de knn stlievende leden De afdeeling van den Raad van Slate voor de geschillen van bestuur behandelde gisteren o a Het beroep van A de Vries te Moordrecht en B F Byvoets te Uouda tegen het besluit van B en W van Moordrecht waarbg dit college zich onbevoegd beeft verklaard eene beschikking te geven op bun verzoek om vergumiing tot oprichting van eene huidenzontery blooterg en droogerg Rapporteur de Staatsraad mr Moltzer Van wege de Koiiinklgke Vereoniging Van gepeiurionwerde onderofficieren en minderen beeft beden de periodieke halfjaarlgkscbe uitkeering plants gehad Aan een behoeftige oudstrgder en vgf weduwen werd een bedrag van f 117 0 te zamen uitbetaald Met zekerheid kan worden medegedeeld dat dr L M Metz van Z veiihuizen a ii tentgeneesheer in het Uenieeiite Ziekenhuis te Rotterdam deel zal uitmaken vnn de tweede ambulance van bot Ned Ronde Kruis By het te Dordrecht gehouden examen ter verkrijging oeiier acte van bekwaamheid voor linisen schoolonderwys in de gymnasi lek is o a geslaagd de heer K De Bruin te Stolwyk Rekuwijk Do polloete voor Transvaal heeft bedragen f i2 i 58 OunBKKBKK a d l lsFi Beroepen lig de Ned Hervormde kerk te Blauwkapel de heei M Jongebrenr cnnd alhier kRET BBR10HT8N iOUda o November 1899 ftanen met weinig handt 1 IVtjacn dooreen ict laser Tarwe Zeeuw irhe 6 75 7 Minderedito 6 30 6 5o Afwijkende 5 75 0 10 Polder s 0 J 6 15 KogBC jaslWM lu b ii A ƒ 6 60 Polilcr 5 75 4 6 erj Winter S 50 l 8i o r S 40 A ƒ 5 70 Chevallicr 5 7S A SO ILlver K t licct jood 3 70 per roo kllr 7 10 A 7 60 Henoep zaad Inlands lic 11 50 ia Huilen Luidsihe 7 50 i 8 Kananeaind f 7 75 A Koolma 1 h J t 3o Krwtcn Kookcrwten ƒ 8 50 a 9 Niet kookeiwle ƒ 7 7 50 Hnitcnlaiiti i hc voererwten per 80 Kilo ƒ o A o H ionen Briimeboonen 10 A 10 50 Witte boonen 10 73 A 11 50 Piiardcboonen 6 A 6 jo llmvebooncn A Maïs ls r 100 Kilo Oonte Amenkaaniirhc 4 75 A 5 Cliujtiantine 6 35 A 6 50 tldeasa A Karweizaad per 50 Kilo A 1 VïKMASKr Melkvee goede aanvoer bamU en prijien raati Vette varkens goede aanvoer h indel vrij w 17 A 18 it kt lialfKt HigKen voor KhgelaOd goede aanvoer handel vrijwel lO A 17 et per halfK i Mngurc lliggco goeile aan voer handel onveranderd 0 60 eA 0 75 jier week Vette Schaiicn goede aanvoer handel traaif IS A to i mmereit aanv K lian del A Nuchtere Kalveren reilel aanvoer handel vlOg 7 A 10 rask alvcren goede aanvoer handel ving as A 60 Kokkalver n 8 i ƒ i Kaaa aangev erd 69 partijen handel vnj wel ie kwal a6 A 18 50 lldc kwal aj A 35 zwaardere 19 A NoordHolland i he a8 a lioter reii aanvoer handel vrijwel üoebotcr MS A 1 5 Welboter i 5 A 1 35 er Kilo A floop der Openbare Verkooplng van Onroerende Goederen VEILING 8 NOVEMBER Gehouden door Notaris 1 Koeman te Haastrecht Een perceel Weiland in den polder Hoonaard te Haastrecht groot i 2 l hektaren k O U Raateland te Haastrecht voor f mbO Burgerlijke Stand GEBOREN 8 Nov Grietje ouders F Genkes en H Bo ma OVERLEDEN 7 1 1 Ooenraods 84 j GEHUWD 8 O van Velzen on M C van Lieshout J van Dam en D van Reede A Sehoonderwoerd en N Ternense M 1 de Jong en E W Lugnenbnrg J4 van der Burg en A M van Leeuwen P C van Velzen en 7 M A Tholens J Botterop en 1 Bgweg 1 de Waal en P den Blajiken L Begeer en M de Krnif D Schut en M 0 van Outheusden W Gravestegn en W P C van Willigen ReenirUk GEBOREN Heter ouden E Sebootea en P van Veen a De uitgebreidste collectie in Nouveautés en 2 PARAPLUIES f g vind men bij S t A van OS Ais Md Tailleur E ë Kleiweg E Ti DU GOUDA t2 feleitltMNi 31 IW iirs van Amsterdam N0V1 WBIS11 I ïikn NunUkSD irt Nnl W S l H l 1001 IS Slelkri IS Vb i Vi dllo ililo itltcdllo dito ililo 3 UaHaia O I iaud ll8UUS4lTaui In dir v D IIII SI 5 Oonixa Obl in iiar 1119 l dito in iilverlH l 5 PoawaiL OM milt eoii Min 9 dito lieket II 101 571 M l l 100 y v tl n 485 17 l Vi III 1101 o 114 115 00 RDaum Obl Blonwl 1114 4 dllo OiKioiii U80 4 d lohi R llil ISA 4 dllo Hop llth VO 4 il to ia goud lean US9 1 dllo ililo dito lll I SfAsjs P irp huil U8I 4 Tli iij la ir C iov liwii IISO 4 Oa Uwingaetlal llM lMnln na O ZomArK Rep V oblg 1811 I H llco Ulil BaiLBoh IIIO a VlHimiu Old t onliep 1811 Aiani D ii OhligaliM ll 5 3 HoTtliDill 8 I Imo Il 4 3Nin S Arr II in la iv aand Ar id li TabMg Certilt lM DehMuluibanpÜ dito Arn Ilvpotlieekb paadbr 47 JultMg darVnnlenl aand Or Ilvpollinikli pandbr 4l 101 Kuderlsadu lie Sank aand i 10 1 Nad llaadalmaalieh dito 1141 N W k Pae llyp i paadlir 3 HolL II olliaekk pan ll r 4 l Utr Ilyiiotliealib dllo 4V i Oonis 6 ilHaDg bHta il Kiiii lIrpolliMkliaukiiaiidb l Aaaaiii Kqu hjriioih md b 4 Maiw I II ff l lin eri 1 NiO Iloll IJ Spa r M aind M tul Kipl 81 8p aand Had liid 8 io nragB a d Nad uld Afr 8 im aand a dllo dllo dllo lltl dllo I IrauaSpoor III7 I A Kold Sj 1 10 100 luv 1417 51 103 74 7 a iiV Zaid ial 8p n U A U bl S PoLSS Wa sahaw Weotien aand ami Or Run Hpw Hii olil 4 Balliaeba dlia aan I FaAInwa dllo aand i Iwaai Dumlir dito a iud I Kunt Cb Aiow Hp kap opi dllo dllo oblig AmtiZA I nt I ae Sp Mij I 5 Cb e kNarlh W pr U v aan l dito dlu Wia Bl Hotar ubl 7 Dannr k Rio Ir Ipm rort a Illlnoii laotral obl ii nood 4 Uuuv kNabtilHOon tMw Ilazi o N Spw M lahvp o a 104 HlBa lCwa v 4p H praraaD l 97 N York Olil i o fc Waal aand il P aa dio Ohio ohllg 1 Ortgon Oabf l ib rp lQgond 1 Vil Bl Paal Min t Manie ob Uu Paa Hnoriua ob Ig I lao 110 101 101 100 inv inv 101 11 dito dito Li g Col labyp OI llasina Uaa Boulb Qhart T aaad Vis Rallw kNa lah d e 0 Amstord Ooinibua Mij aand Itoltard Tramwa Maala Hand lsn Stad Amatordam aaad I Rtad Ro terdam aand I IliUlK Blad Anlwarnaa 1117 I J 8 ad Brusaal lUltJ llosii ThaiHRnnulIrll Mlaoh 4 DiSTiaa Staauleaoll IIIO 5 K K U i H r UIOI IpiHJr Sul Madrid 3 lllf Van V r H A h 8p l oort 117 mms GosTMS Zoowel veor Dames als Kinderen Kliiuseii laponvStiilfeii IVIierlJi a 11 SA I180M VEItStllEIDENlTËnl tn Limburg worden pogingen in hel werk gesteld om uit den honing een dnnrzamcii en gezonden drank t e bereiden iil boningwyn De heer Dr Vranckeii ecrevoorzitter der onderafdeeljng Weert van de Vcrenniging tot bevordering der byenteelt zal dezen winter in de omliggende gehuchten van Weert een vyftal Heine instalhitics inrichten om de fabricage van boiiingwgii te deinoustri eren volgens de nieswite wetensebappelijke methode