Goudsche Courant, vrijdag 10 november 1899

00 No 8041 Zaterdag 11 l ovember 18 38$i e Jaargang MMHE mum Diieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken t relcreai Ka St i De Uitgave dezer Courantg eschieflt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jht drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzt nderlijke Nommers VIJF CENTEN TelefmH Ü Kf AOVEllTRNTIEN wonlen geplaatat van li 5 regels 60 Contrn iedere regel nieer i Centen Jrooto letteis worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des niidd ADVERTENTIEN Voor ie rele bow ïen van drelneming ontvangen bj het overljden van onzen Keven Behuwd en rootviider den Heer L H 3 BM ii lüa betuigen wy onzen bartelifken Wed 3 H BECKISU vi VeKD h O BECKIN OoiBi 9 Nuv 1899 mm wEmiE s GEWIIAACD op het Atelier van n 8 MSOM ti gen llinlc aalariB lüvËRnpsTËT Aan H H KKV ADKHH en aan lien die fiinlie relaliün in den ÊÊanéelaittutd liezltteii wordt Af ffologcnhcid aangeboden ban jaariyiiKi b inkomen Iuut bclangrgli te vermeerderen door werkïaam te zyn in eene geheel NIEUWE Versekerings braoclie liy gebleken ge rbilttbcid vast alari Fr br m opg von retor motto MuHdet aan MKI iüMSKN H Advortentlobareel Hu H AU Garen en Band Wegen ioktp onmidiloiyk tegen hoog l N n WINKBUUFFROUWBN UKVUA Alil eïtern Vdres lliircaii ili er Courant onder No 248i KAMERS Twee HEKKKN vragen tegen 1 TANUARI n a een net gemevLbileerde Voorkamer met lire Htaapkamerê Brieven met opgaat van pry en condition mot on onder rKNHlON onder letter aan het Bureau loudsche Courant TE HUIIK TERSTOND OK UKTRH een BOVENHUIS Adres FMIWKKLKN SINUKI 01i2 TANOAUTS E CASsi ro Turfmarkt IT l Oouda SPREEKUHÏl van 8 tot 5 uur VKIJDAHH van t tot nor ZONDACJS geen Bpreeknnr H J VAN SCHALEN B hang r Stoffeerder Langt Grueneiidiinl 1 lüH Voorluuiden oen groote sorteering Behaiigselpaiftleren TAPIJTEN ca orc5LlJn stoi5fen ZKILKN LINOI KIJMS Vraagt Uwen Bottelaar PRIMA SMITS STOUT UK Ic liierbrouwerlj xle i ï w m WM Hst meeat imakelllke Bot meest voedzame Hel meaat verstarkonda Bestellingen worden aangenomen bj onzen Vertegenwoordiger den Heer HIONRI nuIJNSTÉE Markt Gebrfj Stollwerck s Chocolade en Cacao D linatlfc door de nieuwst uitvindinf n op maehinaal geiïiod rerbetord 5üMeftil i I ll uitihiiteii J gebruik an fijne en fijnste loiKlstuftoii j2 Brim lt rot l n verbruiker vau jjlt Stollwerck s Chocolade en Cacao ntm aanlWTelenawaarJjg fabrikaat aanwkearig beantooordonila aan den iohaud dw reep Ktdinttea lit irma bciisalde S7 Brerots als HoflevcrAücier 44 £ ero l ipIoin 8 gouden enz Medalllps een bewijs van uitmuntend Sjs ttbrikiut L eedH IHIt k in eet de Accalemie national de Parit Motu Tou dAMTBoiw uiM IHe i tr prenlère elaanic an ooiuldérattoB at Totr xoallanU tabrlwtk d Obooolat bonboma variu eto eto WiWiriik l ütbriktiat ia verkrijgbaar bij 11 iL Confiiiours jlanketbakken ena u Oeneraaivertegenwoordif er v or Nederland l im MattfDalodt Aiutardain Kiüvcrslraut lOS AiillNcpllsehe Taiiilpoeder ii Aiiilsepflscb Moiidlliicluiir i fi K ÜAaSVTO TiimlnrU te Ooudn OVERAL VERKRUOBAAR Agent voor Nederland J I JS SKLHTIJX Hlauwstraat ionda ECHT op de JiajadtBéÈMBinff met roods letters JJberlahnslein onuercuRDtit VICTORMBROM OBIRIAHMSWH Owral sKC SS rkrijflbaar Miaataehapp0 fo EieploÜaUe mm de FiMariO Bron Kawbtor voor Nederland Boompfeê éO Botierdam liHÜeii gy niet will hoestej gebniiki allerwege bekroonde eo werflldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract mmH uit Ie Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloeni van II 1 VAtl SCHAIii Co Den Haag Hoflevmoers VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIK SCHAIK SOHAIK SCHAIK SQHAIK SOHAIK SCHAIK SOHAIK SCHAIK SOHAIK Ie OO s Heliaatba Iwt Iwite midilel aer irereld ft OO B Mellantha ueoat ICiukhnoat ft C0 8 MallJUltlie Konwwt zuowol oud als ymg Co B Melianthe ihak m Koe tmisgttKÏti antbrakcn Co S Hellantbe i t t viMrUluraml omler ScliKikiindif toMiskt ft Oo B nall ntlia li lpt ouhemwpglgk ft CO B Meltantbe is b kroontl ini t KonxliplonM Co B Hellantbe is bvkrooud met Goud ft Co B Halantbe ii Imkrooml mat 2 l r ft Co B Maiiantha verkr l aar i namin van 4 nu ravtê m f J Th TOKKSN B ioxp B V WIJK fhuUvn r M KOLKMAN Wnddinxnea H ItOLLMAN Bodmraven PINKS E NiiuiMrteri a d IJ ui W S V4 DAM HaatlMckt A N vaNZESJJEN SrAonnAoMn Kitma WOtFF Jt Co Westhavan 103 Gouda O MUSmm Kleiweg B 100 Gouda B H v MILU VrnraUl it i 120 te okUs A HdllMAN Moonhtht tOoedkoopsta en BOliadsi adrea voor Vervoer van Inboedel lootvel binnen ali buiten de atad met gealoten wagena A O R 4 V EïS I K IJ N Oude ouwe Attt trordt legen Trannitort iichnile reneker y HEDERLANBSCBE BUWIUFABRIEK Dinelenr B BDBGKRS OKVKNTER Model A zander rem en nchermen 1 87 50 Model 4 met 90 Model I 110 Model AA 185 Model AAA 14S LUXK RIJWIEL 160 GEWONE ACATENÏS 155 LUXE ACATüNE 180 P 8 DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle pnjzen f 5 hooger Verlegfiiwoordi er J DIRUITEI Guèi Kcii warf Schal Toor de ongelnkkiffe alacbtoSflfa der Z Hberlekkiug Onanie en gebe jne litapattingea ia iet i eroemde werk Z Dr Rctflu s li LFBE VV ltl Hollandarhe nitgitve met 27 ofb Pryi 2 uldmi ledflr dia nan d runehrikkelgke gevotKflii van deze nndenffd tgdi mo it het ieeei de oprechte teeniif die het eeft redt jaarlgka dui cud van eea lekeren dood Te verkrtjf en hü het V r lagiMagasiD t Uitpiig Nmttnarltt 34 fraoeo ief ea iu7 ndiug vmi hei bailrag ook ill poHtxBgoli en tn ulkwi btiekhandel in Hntland dmjr dm Btaat Kujiarmideerii lloi Mpnjs geluk Ie band eif 5on non Mk ültDoodiging tot deolnemiug in de KaziseD vftii ie duor ileii Staat Uarahui gewHarbor rle KTUote Getdloturij waario uker 11 MiUioen 349 325 Mark newoufion irioetuii woniew I B priJE ii Tan löie veel voonleul biedonde ïoldlaler die voliieiis het pUn slechts t IS OO lutoii bevat r ijii do volg iiue Ife hoQ iAa pr K ia eventueel 500 000 Mark Premie v 8 10 000 Uk 1 pr n ï lP OOn Mark 1 pr tt 100 mo Mark 8 pryi B75 On ark l priJB It 7 000 Mark 1 pryi a ti6 OIIO Mark 1 pnjs n 6U 000 Murk 1 priji a 55 000 nrk 3 prijx a 60 0 O Mark 1 prga a 4 000 Murk I priJB a 30 000 Mark S pHji a SO O 0 Mark Apr H 10 000 Mark Apr n 5 000 Mark 10 1 pr H S 00 Mark SOflpr a V UO Mark SlSpr A 1 000 Mark UlSpr a 400 Mark iOpr a 900 Mark 140 pr a SOO Mark 36VK3 pr a I Mark 9tf Vpr alM 10 100 U86tpr B7S 4K tl M totaal 5U l n priJEeii on deze worden in eenige maanden in 7 ilasaen uititekx De Hoofdprga in de le klasw bedraagt Mark BO OOO ttggt in de H kl tot tS OOO M in de lie tut 0 000 M in de 4e tot 6t 000 M in de e tot 70 000 M in de fle tot 7S 00 Mark in de 7 e tot 300 000 Mark en met de prem u van 300 000 M event tot NOO OOO M Voor de eerabe prijitrekkinjr die ofAoieel ia Ta8t eflteU1 kost uun fcebeel oriifineet lot s efllit Guld 8 50 een half oriitinef lot alecfats Guld 1 7ft een kwart ongiaeel lot slechts Guld 0 UO I e inleggehlen voor de rollende klassen leoowol atfl de jui p Ijjst der prijxen wordm aanfreneven in het ofRcieele trekkingiplan voorzien van bet Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratia verz Kt Io lere deelnemer in de lotery ontvangt ongeiraagfl onmiddullyk na da plaata gehnd lieliliende VvkkiiiK de officioelo trekkingBlü t De uttbetatiDff en veraending van do prijscn geechu dt door mij en direkt ou prompt oau de winners en onder do strongite geheimhouding 1 ledere bestelling kan men eentoudig per postwisael opgereu ook tegen r mboura g Men wende tich dui met de aauvntag om toezending van loten voor do spoedig piuta h bende trekking m apoedrg mogelijk of uiterl k tot 30 November e k met vertroawen lot Samocl Herkscher Scnr Baukior eu Wisselkantoor in Hamburg Buitachland Zt nuw en llaajiflijders wordt ail overtoiging als mn werkelgke bulp ia den nood bet boek aanbevolen Na ontvangst ran adree per brüftaart ordt dit boekje franco pér poet toegeionden door BLOKFOBL S BoekbZaltbommel Qoima Druk vaa A BRINKHAN it Zir Kullenlandsch Ovcralctit De berichten over den ïransvaalscben oorlog z u zoo verward dat zells do Engclscbo bladen verklaren er niet uit wijs te kunnen worden Voor ons die geenerlei terreiukennis hebben en over zeer onvolledige kaarten besebikken is het zeker onmogelijk zich een voorstelling te maken vau den waren stand van zaken Het loont dan ook niet de moeit al die berichtjes der Londenscbe kranten op te nemen Wy bepalen ons tot enkele die ons eenigszins ernstig schijnen In zijn weekblad Truth deelt Labouchere de meening over den oorlog mede van alle mogelijke soorten mcn in the street waaruit biykt dat slechts de benrslni op doten oorlog gesteld zjn In de Times staat slechts een telegram uit Ladysmitb waarin de ontmoeting van Vrydag een klein gevecht wordt genoemd De overige berichten zjin allen kattermel dingen die door Reuter worden overgeseind In de Daily Mail komt een schrijven voor van Douglas Story vroeger redacteur van de ijtandard and Digger s News Deze schat dat de Boeren Ki XH gewapende scherpschutters in het veld kunnen brengen l e Johannesburgsche Boeren die slechts aan de P ngolschen bekend zp zgn de echte Boeren niet die komen uil het achterland Generaal loabert gebruikte de Johannesburgsche Boeren bg Èlandslaagte doch de echte Boeren vochten by Nicholson s Neck De tactiek der Boeren is snel vooruit te rukken nauwkeurig te schieten en snel terug totrekken Hun grootste zwakte is het gebrek aan goede artilleristen De correspondent van do Daily Mail te Pieteriuaritzburg verwacht datdo spoorwegverbinding met Ludysntith weldra weder hersteld zal zijn De Daily Mair oorrespondont te Mafeking is er in geslaagd om in de stad temg te komen In de Daily News w st J B Robinson op de belachelijke berichten over overwinningen en bloedbaden welke in de bladen voorkomen als dat uUes waar was zou er geen Boer meer net zijn Htj noemt de Boeren zeer dapper en betoont dat de Katlers hard liegen De militaire deskundige van het blad schijnt echter de Kalferpraatjei omti ut het misbraik dat de Boeren van de witte vlag zonden hebben gemaakt wel te gelooven üok de corre ndent te Estcourt van dat blad geeft een lange KaUerbonchry ving van de groote overwinning by Ladysmitb FEViLLIilOK HET testament Vrij naar bet Engalsoh DOOR W NUTTERS Daar werd hij ten minste niet afgewezen doch toen hy binnenkwam ontstelde hij op het geaicht der verandering in des dokters voorkomen Zijn doodvonnis stond op zijn gelaat te lezen Oe blozende man was gehMl wit geworden zijn vleesch w M van het lichaam geteerd hij was zichtbaar xwakksr en verouderd en toch waren het niet zoo zeer deze teekens van erai snellen Uchamelijken achteruitgang die de opraet zaamiMid van den advocaat tot aich trokken d de oogopslag en de wijze van doen die een diepH genden angst schenen te verraden Het was met denkbaar dat de dokter bevreesd zoude wezen voor den dood en toch moest Utterson dit wel verondersteU i ja dadit hij 1mj js genee ieer hij moet lelUr z n eigen toestand begriüiea en deze m tenschap is hem ondra Ujk Ën toch toen Utterson hem oó zijn ziekelijk uitzicht opmerkzaam maakte verklaarde hij met een uitdrukking van de gnxiUte Xk heb een schok ondergBaa mï h j en die In de Standard betoogt de militaire deskundige dat de Boeren bezig moeten zyn met op Pietermaritzburg aan te trikkon van jreytowu uit De Ladysmith coni spondent meldt dat een volledige Igst geiinbliceerd is van de IHO Boeren die indertyd ie Klandslaagte zouden zgn gevangen gouomen en die nu aan boord van Penelope zgn Ook zegt hg dat Kimberley nog veilig i Barnard de eigenaar van het Upoorwcghotel te Ladysmitb is te Kstcotirt aangekomen Hg meldt dat de Boeren ïoortgaan de stad te beschieten Hoen der Kngelsche stukken is waarschgnlgk opgewatsen tegen het belsgoringsgcschut der Itoeren Barnard acht 4 toestand van Ladysmilh zeer ernstig Naar gemeld wordt is de Boerenmucht die Kimberley insluit opnieuw net twcodnizend man versterkt zoodat jle totale sterkte van de Boeren thans op ongeveer 6000 man worden geschat Do Boeren plunderen voortdurend de hoeven Naar men zegt zgn door hen goederen in beslag genomen voor een geschatte wa tyiOO p St toebohoorende aan l oiipliedeii uit Kimberley dat zy in bezit i amen ten einde te beletten dat hot naarde gebracht stad werd De Folitischo Correspondohz verneemt it IJsiiabon dat de Portngeescbe receeriufc olflcidcl mededeelde dat geen clikole conventie bestaat met Kngi Iand die aan deze mogendheid recht zou geven troepen to ontschepen in Delagoa baai Te Londen loopt naar aan de Temps gemold wordt het gerncht dat generaal ï rcnch naar Kaapstad ging om aan sir Kedvers Buller de voorwaarden voor de capitulatie van Ladysmith over te brengen ot hom voor te stellen dat generaal White een wanhopige poging doen zal om zich door den vgand heen te slaan Sir Uedvsrs zendt naar de Oranje Rivier alle beschikbare genietroepen en pontonnier hetgeen doet gelooven dat by voornemens is een inval te doen in don Oranje Vrystaat van uit bet Zuidwesten en Ladysmith aan zgn eigen lot over te laten De vraag ot het aantal BngelKcho troepen in ZuidAtrika en op weg daarheen voldoende is voor do onderwerping der Republieken wordt naar aanleiding van Wolseley s erkenning druk besproken in de Kugelsche bladen Do heer Akers Douglas die als Staatssecretaris van openbare werken enz hoewel geen deel uitmakende van bet kabinet toch zal ik nooit te boven komen Het kan nog slechtH eenige weken duren Welnu ik heb een gcnocgelyk leven gehad ik schepte er ook veel l ehagen in Somwijlen denk ik echter dat wij als wij alles wuten meer blijde zouden zyn om heen te gaan Jekyll ia oök ïick merkte Utterson op ihebt gij hem gezien f I Anyon s gelaat veranderde plotseling en hij biet zijn bevende hand op Ik wonsch van dokter Jekyll niets meer te zien of te hooren zeide hij op luiden doch onvasten toon ik heb roet dien persoon geheel afgedaan en ik bid je mij zelfs de minste toespeling te besparen o iemand dien ik als ilood beschouw Tut lut zei Mr Utterson en na eenig zwijgen ging hij voort Kan ik er ook iets arfn doen Wij zijc drie zeer ouile vrienden Kanyon wij zullen vfliet zoo lang meer teven om nog nieuwe te kiejcii Kr 1 qiets aan te doen antwoordde Lanyon vtaag hei hem zelve iHff wil mij niet ontvangen Dat Wrwondert mij geenszins was het antwoord Eens Utterson na mijn dood zult gij misschien het rechte of slechte hiervan b rijpen Ik kan je niets zeggen h n evenwel indien gij u bij mij kunt nederzetten en over andere onderwerpen met mij spreken blijf dan om Gods wil en doe het maar indien gij u niot kunt weerhouden om over deze vervloekte omstandigheid te bpreken ga dan in Gods naam want ik kan het onmogelijk verdragen Zoodra Utterson xSxym kwam utte Ml iich tot de Rogcering behoort heett te Dover dat zyn hoorders or zeker van konden zgn dat de Regeoring goen werk zou schuwen om te zorgen dat Engeland op licl slagveld behooriyk vertegenwoordigd wordt Do Westra Gazette zet uiteen hoeveel man troepen in Z A rika zullen zgn wanneer do thans zeilende en voor voltrek gereed gemitakte diviaieu zuUon zgn aangekomen Het blad becgtort dat dan 7ti 0Ü0 man znllea aanwezig zgn in Zuid Atrika behalve de koloniale en de locale troepen De beer Vizetelly spreekt twgtcl daaraan uit hy meent dat de koloniale contingenten lang zoo Werk niet zgn als op het papier is aangegeven en dat alles te zamon geteld zeker geen 70 K 0 man zul bedragen De Westm Gazette wUst erop dat nog een vierde divisie van 10 000 man zal worden uitgezonden en dat er sprake is van twee nieuwe legerkorpsen Het blad wyst erop dat een tweede legerkorps kan worden uitgijzendta zoo nog 25 000 mjin reserves onder de wapenen worden geroepen doch het acht het i4et waarichgnlgk dat het Departement van Oorlog zou trachten cn laatstén druppel nit don citroen te pcrsiin door do poging om c n dorde korps te vurthen W moet de Kegocring voorzien in hotgebreit aan paarden wat zeker ontstaan zaldoor ée gevreesde paardenztokte de Wostm Gazette meont dat dit hfit best zal kunnengww BWi a 4 w jNUtfdiMi iMa koopm foArgentini i I De socialistische bladen ite Brussel behelzen een bericht ilat men kan samenvatten als volgt In verschillende belangrijke kolenmymliiitricten wordt een algemeene werkstaking van do mgnwerkers voorbereid Reeds veertien dagen geleden waren i enige werkstakingen in Belgische mynceiitru aangekondigd maar war i tegengehouden door de luidors van het Mynwerkcrsverbond die wcnsclitcn dat de werkstaking algemeen zou zyn De laatste aanbesteding vau steenkolen voorde staatsspoorwegen dii5 een sterke prysverhuoging vertoonde heelt onder do mynwerkers een hevig opzien gebaard en het is byna zeker dat het aanstaande nationale myuwerkerscongros op 27 November zal besluiten tot een algemeene werkstaking van alle Belgische mynwerkers Bg den aanvang dor zitting van den Kran schen Senaat als hooggerechtshof bad er een heftig voorval plaats in de getuigenzaal van het gebouw Oorzaak was de aankomst aldaar van Ko lii furf wien de aanwezige getuigen neder en schrcct aan ï kyll hem uit iyn afzondering oproepende en hem de oorzaak vragende van die ongelukkige vredebreuk met Lanyon en den volgenden dag ontving hij een uitvoerig antwoord nu een i m zeer hartstochtelijke I cwoordingen verval en dan weder duister on vol geheimzinnige uitdrukkingen 1 breuk met Lanyon was qnherstetbaar nik spreek geen kwaad van onzen onden vriend bchreef jekyll tmaar ik deel zijn gevoelen dat wij elkander nooit weder mogen ontmoeten Ik voor my zal voortaan in do strengste afzonderin leven het moet u niet bevreemden noch raoogt jy iwn mijne vriendschap twijfelen ab mijn deur zelfü voor u dikwijls zal gealoten zijn Gij moet mij toestaan mijn eigen duisteren weg te vervolgen Ik heb een straf en een gevaar over mij zelve gebracht die ik niei kan noemen Indien ik de grootste zondaar ben dan ben ik tevens de grootste lijder Ik kon nimmer denken dat deze aarde een plaati kon bevatten voor zulke onnoemelijke smarten en angsten en gij kunt btechty c én zaak doen Utterson om mt noodlot te veriichten en dat is mijn üwijgen te eerbiedigen Utterson wab verbijsterd de geheimzinnige invloed van Hyde was voor goed verbannen de dokter wa3 tot zijn vroegere werkzaamheden en vriendschap betrekkingen teruggekeerd voor een week geleden had het vooruitzicht van een zegenrijken en geeerden ouderdom heni toegelachen en nu in een oogenblik waren vriendschappen zielevrede en de geheele harmonie zijns leveni verwoest Zulk een groote n onvoorbereide verandermg grensde aan waanzin maar met het een ovatie brachten door leve Rochotort leve DiTOulMo I te sehroeuwon en aan den Senaat vpandigo kreton lo uilen Do protect vau politie Lépine slaagde er in de orde te herstellen en moest een beroep doen op den militairen kommandant in bet Senaatsgebonw die do getnigenknnier door re iublikeinsrho gardes liet atzetten De advocaten der beklangilen verzoeken wraking vau de leden dio de zitting van den Sonaat als hooggerochlshol op 18 October niet hebben bygewoond waar het voorloopig requisitoir van don procureur generaal aan de instructie voiiralguande werd voorgi lezenl Do zitting is tot morgen verdaagd Touips meent te weten dat do regeering bOKlotoil beeft uitbreiding Ie vragen van bet indertyd door de Kamer aangenomen umnoaticvoeiiitel dat by den Senaat is biyven hangen en wel een itbreiding tot groepen teiten en personen waartoe zy de amnestie zou willen uitstrekken Dreytn zakou BillJJ l i PJJJ J Verspreide Uericliten Weder gaat het gerucht dat een Kranscho ofttcier Luitenant Durand Autiur behoorende tut lo mIssiiHlontil in Soedan is vermoord eu wel door zijn tolk Majoor Marehand wordt voorgedragen ter benoeming als luitenant kolonel voor do bol tongewono inBüven4 obangibewezendien ton Ecnige otflcieron in garnizoen to astros die mu lilnigk linri itgeruclit builden geiiiiiiikt zyn deswege gesiralt reip tot IHI en llll il i ren vostingslraf M en 15 diigen zwaar arrest en 15 dagen kamerarrest DcrrscHHsii Na de tiegroeting aan het slation te Potsdam reden gislormorgen do kelzeriyko paren van Knslund en Dnitsibland naar bel Nèue l alais onder hot gejuich der menigte s Middags maakten de souveroiuen een rytocr in bet park van SanK Soucl jWaar do ciaar een krans legde op het praalgraf van keizer Krederik Na do thee verleende keizer Wilheini een uudiPntle van een lialtnur luin gnuif Muniwiut den Russisi hen minister van Imitiiilandsche zaken in tegenwoordigheid van dien Duitscheu amblgetioot graat von Hlllow I ft T uur begon bet diner en te 10 reisden de czuar en de czarUia at Tydeiis bet diner overhandigde koizer I Wilhelm graaf von BlUuw persoonigk de vk rsierselen van liet groots kruis van de ordb van den Kouden Vdelaar oog op Lanyon ü gedrag en woorden ni 8t vottr dit allcH een die wr grond aanwc ig i Ren week liaarna werd Dr Lanyon Inidlcgcrig en binnen veertien dagen wii liij avcrlc len Op den avond na de teraardetiettelhng die hij in die e droefheid geregeld had sloot Mr Utterson de deur van zijn studeer vertrek en terwijl hij daar zat bij het drcxïfgeentiae Hchijnsel van een kaarti haalile hij een cnverop e uit zijn znk waarop het ailres en het zegel door rje hand van zijn pas overleden vriend wan aangebracht tPrivaat in hamfón van J G Utterson alleen en in geval van vroeger overlijden ongelezen te vernietigen Zoo luidde het uitdrukkelijk opirhnft en de advocaat aar lilc om van den inhoud kcnnii te nemen Ik heb heden een vriend Ingraven dacht hij en indien dit mjj nu ilcn andere zou kosten Spoedig echter vcrwicrj hij deze gedachte met eenig zelfverwijt en verbrak het icgel I de enveloppe bevond üich een ander evenzeer verze geld couvert waarop gewhrcven tond nicl teopenen dan na den doo l ot de verdwijninu vanDr Uenry jekyll a Utterson dor t ijn oogen niet te vertrouwen Ja er stond vor iwijning dua ook hier evenals m dat onzinnig testament dat hij reeds lanr weder aan den schrijver ha ter hand gestehl was het idiie van verdwijning aan den naam van Henry Jekyll verbonden