Goudsche Courant, zaterdag 11 november 1899

UiriGie SiMMrwexverblndlnicen met GOUDA WlDterdleDSt 1899 1900 AaBKevaogen I October TUd vao üreeDHicli flOVDl ROTTlKDlM lM nm a 0 14 10 41 11 11 11 11 11 11 ll ll l lt i U 1 11 1 41 J S I s ll t OI 1 14 4I l lt I l I CI 1 11 11 M4 1 1 01 I U l tl 1 40 t SO 7 11 11 11 10 11 ll M lllan IM Kmtif AHm la n Ii Umi bm KlUMrn Of i mi llriiw l Imtli UmtJÈ t m DiMtat 4fa4 M Aa irtwrUbWtn H rarkr laar lagaa aakalaii naiklftga Hrfhu tolu po r l Eiln i nJaaMa ba g ÏToTTtHDiM 901IDa Tiairnm ll 10 11 U l ll K lo n a lO M a fa I0 49 I I 41 11 14 14 04 II S4 1 01 illan 1 la klaaa mM Utola U ItaataUai o 4u If l lat pa aa4 aa J Halla aaata apat L tUn nnlmtUitéiJÈ tan ét CoBfa il i Waima Ula i tt i ll 4 01 MO 4 1 4 11 i 04 4 14 i IO l 4i 4 11 7 44 S OI l ll HUIlUi bZN UaAOtla tam 1 11 1 01 I 4J t U tl Ml lO ltU lill U It l I Ot 1 01 1 14 Ml 4 11 4 11 l tl t a ti 1 11 1 10 Ml 8 l ll J 1 l n t U 80 l ll M7 l ll H 7 41 11 41 1 11 ill l tl I OI 1 14 I a U ll l S a Mt I M E 1 01 l ll l ll I I U l H 10 41 ll U II IMI 180 1 41 Ml 4 11 4 41 5 811 11 11 4 1 41 Ml 1 41 8 4 40 SOD 1 1 MSTODIH Til tatH tn l I 01 l ll 18 lO lo lO d 18 0S 1 08 8 88 8 II l 5 08 81 8 1 S 1 88 S 0 18 tmtW 8 01 1 19 i Oa 10 10 10 54 18 48 11 511 18 8 18 415 4 47 l 5O 5l O0IO OI 0 1010 0 1 41 AuLÜ 8 1 V Ol 13 10 II 11 0 1 08 1 10 i 0 8 41 4 80 I li 8 01 18 10 I 10 11 10 84 11 00 1 811 08 1 41 10 11 11 87 llJi ll l l m 1 41 8 00 4 00 4 19 4 4 5 1 18 7 48 7 15 1 45 1 48 10 11 S41 ï j 10 11 1 88 A 4 41 l ll 8 41 f 01 1I1 9J l tO I OI at SO 10 01 18 in4 I 1U tfc 5 18 jl SI lO U t l4JI ll SI 7 41 M nOsE MIi SIIO IIlO U 11 S7 11 08 11 87 8 118 14 811 t l7 5 01 17 Jb 4 10 8 10 1 18 IJl lO tS 10 4 naiikMnli illaaa it i ia Uaaa aitn k Mlu O lUi i l n w T t 4a ti BmiblM 4Bataf4a D to 40 I I IU S OI I S 1 11 V 0 1 04 88 40 V al O 8 85 1 4 I li 1 88 18 4 1 18 IB 0 11 1 1 11 8 81 4 4I 810 l IIIO t ll Au W 1 43 10 7 81 8 10 8 5 1 30 10 00 11 8 11 111 4 8 II 8 80 8 41 i O U 7 10 8 11 le OO o d 1 111 84 l ll a OI I IO II 10 18 11 111 1 1 M4 1 88 4 17 4 11 8 41 l ll 4Kll 11 10 i SI 10 14 10 41 T r f r 17 8 11 7 53 1 81 8 4 S IO in U 10 38 tl U I8 0t t 37 3 01 8 0 3 t 4 48 1 88 8 41 1 11 7 18 5 11 3 1 14 lO S il lS 11 17 4 11 7 IJ S30 7 01 S li HI 4S 1 Ml 4 8 7 17 l in 1 i M7 Hi 0I 0 18 ll l W 11 10 li ll lt l jl t MO 8 18 4 48 t M 7 18 1 8t ll l I 0IT Ü 4I 1 EfOELun De chepen tm Uet buitenge WMtf eskader eenigp l f chp H n en em knmr zaiWn keizer Wilhelm van DaitscbUnd be aankom t te PortHmonth beboeten Te unilen wordt rentckerd dat de jtt titio niet lal aantelen Entorhalj Bit ti leTeren 1 de Krannche rcgeering ijn oitlcïerinx vraagt in vorltand met zgn veroordeeling al pUcïter Oo TMIlUK Ho o RlJK De antlüCBiitikcbii butoogingen hebbm zieh te KUonbrnd laromierz bandskron Hkalitz Senitadt enz herhaald lic ruiten van door joden bewoonde hoizen worden vernield en TütM werden hier en duar de g nd rmes met tf cnen geworpen i p sommige plaot en moejit de militaire wtt ht de orde herstellen t Aan boord van het Ooitenrljkscbe stoomichlp Berenice dat 25 October de haven van ella rade BraziliC hoeft verlaten xgn vier verdachte ziektegevallen viiorgeku men die men voor pest hondt Hot schip wordt te Fnime verwacht Hkkvik In het vilkjet Komowo heeft tmwhen ServWrH en Vlbsneczeii een bloedig treden plaats gehad waarby 15 dnoden en gewondefi vielen BINNENLAND TATKN JKNEllAAL TWK MK HMMKH Zitting van DonilHrdag l November Wogen rcgecringsbuzwaren heeft de voorzitter z n vmirHtel tot liet honden heden van een avondvergndorlng ingetrokken 1 0 behandeling der dugevallenwet wordt voortgezet Het nog aanhangige aniendoment Troehtra om do landboawhodrjjven mot krachtwerktuiben verzekeringxpUehtig te maken werd ontraden door de lieeren Itniitort on Van Alphen omdat in bet alda nit eoetendo bedryt minder ongevallen voorkomen dan in het gewone landbouwbedrijl en door den heer Tydoman die togen verzekering slochtti van een gedeelte van ilen landbonw opkwam waarby do Minister van Waterstaat zich aaniloot hoewel de aanneming van het aniendement de wet niet onnltvocrbuar maakt Haar kracbtwerktaigen by den landbonw bieden niet zooveel gevaar als bg deuijverhoid De Minister herhaalde zün vouruengon om later den geheolen landlranw tegen ongevallen te verzekeren en nn zou gedeeltelijke verzekering dit tegeuhonden liy raadt den heer Troolstra aan zyn amendement in te trekken Dr Knypor zou t uannemelyker achten indien het sloeg op govaariyke landbonwkrachtwerktnigon en stelt dienovoroenkom llg een wiiziglng voor Do heer Troelstra hot govaiiriyko van bet bezigen van Inndboowkrachtwerktuigen betoogende constateerde dat de rogoeringzyn amendement niet onaannemelijk heeft verklaard zoodot hy het bandhanit 7 10 7 l lt door 7 11 I a 7 14 T l t I O 1 10 t 41 S ll 0I itiiiii Qordrefllit Sluuwnrlr wk 0 ll Raltnnlui M KoUerdamD P Aotlanlsm B Ml RottflTdun l un RotfaiidiB D P t JKotlimltm M 4 41 OapBll NUuwsrktfk Honrilrwvlit Qovdi 7 11 1 41 4 41 1 14 1 04 I Ot 5 11 4 14 I IT 4 10 lood ZniDkulim MotrkiiMlIf 8aataniiMr t g util VoorburK t lUn 5 41 I OS T O1 1 101 41 l li Voorburg 5 iMtanii lift 7 Db Mo i HarnoHikltnEa W 07 1 14 7 10 l tl 1 10 4 11 1 48 08 Uuttda thidn Wowd UirK h Ulr h 1 1 11 t 4 s ia TT I r Knyper lormnleerde zgn denkbeeld om trent eene schifting van gevaarlijke bedrijven in een amendement dat ook rekening hondt met Igdelgke landl i aw iirl eiders Maar na verzocht de heer hieltinck aan de Kamer zich neer te leggen b j s ministers plan om later het landbo w bedr I te verzekeren en de amendementen al te stemmen De beer Verbey stelt alsnog voor het werkvolk werkzaam bg lossen en laden van kleine schepen al lieboort l niet tol de bemanning in de rzekcring te begnjpen De minister ontraadt ernstig het amende mentKnyper Het iimendenMnt TroOlstral krachtwerktuigen wordt verworpen met 51 tegen 22 stemmen Voor de heeren Heldt Nolting Van Heemstra KoU daar Smeenge De Klerk Kink l ydens Hchaalsma Bonman Staalman Roessingb De Boer Van Kol h per Zylma Troelstra Van der wang Kerdgk Kokker l gnacker Hordyk en Veegens Het nraendemenl Knyper in IweeBn gesplist in stemming gekomen wordt verworpen Mede verworpen met 63 tegen 19 stemmen de wgziging van den heer Verhey Artikel 12 opsommende de niet verzekeringspliehtigi bedrgvcu goedgekeurd Met ih tegen H2 stemmen is ook verworpen een in het belang van het behoud der aantrekkeiykheid onzer havens voor de bnitenlandsche scheepvaart door den heer Van Karnebeck bestreden amendement tCokker c om de bnitenlandschc ondernemers te verplichten de werklieden die hier te lande hun schip lossen te verzekeren Xog werd met ih tegen 3 S stommen 1 sloten de ryksverzckeringsbank te Amsterdam te vestigen Den Uden lannori a 8 hoopt prol dr K HoMman den dag te herdenken waarop hy 2 jaren geleden het boogloeranreambt aanvaarde by de facniteit dor wis en natnorkonde aan de Ryks universiteit te Leiden ücmenffde Betichten Men schryit uit Haarlem In het laatst van Octobor zgn er in pakjes van Haarlem uit verzonden per spoor verschillende dingen vermist Zoo is nit een pakje naar Den Hang een bankbiljet van i gestolen uit een naar llonda geadresseerd een bedrag van 1 10 aan zilvergeld terwgl van een zending naar Amorsloort bestaande uit een mand wyn on een vat cognac by aankomst het vnt cognac ontbrak In t laatst van Heptember werd er van een zending chocolade naar Nteeuwgk een gedeelte vermist Ken wynkoopor die een mand wgn naar du provincie Kroningen zond vernam van den geadresseerde dat er oenige flesschon aan ontbraken X lt f li ll la 11 M 11 41 11 11 11 11 11 10 g 4t p V 11 10 11 51 M 4 40 l ll d 3 00 1 81 I I U A l I S H i 11 00 11 10 1 15 l il 1 41 li St l ll 8 l 10 11 ll U 11 14 11 41 S ll 4 81 De Katwgksche logger Ada is volgens mededocling van de bemanning die Maandag te Katwijk is aangekomen tn volle zee lek gesprongen en wel idb hevig dat pompen niet kon baten I o noodvlag werd goheschen waarna een Kngelscho stoomtrawler van Orimsby hulp bood De bemanning ging toen godeeltoiyk met eigen boot on gedcoltelgK mot die van den stoora trawler op het Engelaeke raartnig over Een ar later zonk de logger Het ongeluk gebeurde bg kalm weder op I November De bemanning roemt ten zeerste de goede behandeling op den Engelacben trawler ondervonden Hedert eenigen tgd komen in verschillende hier te lande verschynende dagbladen advertentien voor waarin tegen enkele handteekeniugen gelden ter leen warden aangeboden tegen 5 pet rente of wel waarin vermeld wordt dat een particnlier geld disponibel heeft met en zonder borg onder strenge discretie Het plaatsen dezer advertentiën het in ontvangst nemen en doorzenden van de ingekomen brieven geschiedt zooals gebleken is door in Nederland woonachtige personen Belanghebbenden welke op die advertentiën reUccteerden ontvingen rechtstreeks uit bonden een gedrukte circulaire met een d nrby behoorend biljet ter invalling In die circulaire wordt o a om toez nding van f l iO verzocht tot dekking van de kosten der aanvrage Werd dat bedrag door belanghebbenden toegezonden dan ontvingen zg weder eene circulaire waarin bericht wordt dat de aangevraagde leening toegestaan is Tevens wo rdt daarby om toezending gevraagd van eene som vertegenwoordigende hot bedrag van 5 pet van de ter leen gevraagde gelden In diezellde circulaire wordt bcloold dat na het zonden dier gelden het aangevraagde bedrag por cheque betaalbaar op zicht in een of andere bank zal worden toegezonden Personen die aan het vorenstaande voldaan hebben wachten echter te vergeefs op de toezending der beloofde cheque en hoorden niets meer van de zaak De circulaires en andere schrifturen van deze zich biykbaar te Londen ophoudende personen dragen voor zoover tot beden bekend werd de namen van Mackay Thomas 3 Ossnltonstreet Euston Road Londen of 43 Kentonstreet Russel Square Charles Muller 137 Charing Cross Road lames l attiison 10 Seymonrstrcet Knston Road Verschillende personen zju reeds het slachtoffer van deze zwendolaryen geworden Ten einde de personen die hier te lande voor hen de advertentiën plaatsten enz te doen gelooven aan de realiteit hnnner zaken ontving een hunner onlangs een kistje sigaren ten geschenke uit Harderwgk zoo het heette van iemand die gelukkig geslaagd was Naar luid der inlichtingen van bevoegde zgde uit Londen ontvangen wordt van deze personen gezegd dat het een dievenbende is die reeds langen tgd slachtoffers maak onder de lieden die juist het minst hnn geld knnnen missen dat zg niet aan de opgegeven adressen wonen doch daar slechts hnnnc brieven adresseeren en afhalen en gowoonlyk voor hunne doeleinden van kleine courantenwinkels gebruik maken Do hoofdcommissaris van politie te Amsterdam waarschnwt op grond van het vorenstaande tegen de praktykon van deze personen 4 11 I OI t OI I U 4 08 4 11 I M 1 14 O 4 04 4 11 4 17 4 tl S ll 11 11 ll SI 1 88 1 40 1 55 1 05 1 31 1 41 l a I Ot I OI t tS 11 M4 7 10 l ll 7 31 10 11 8 41 lO U 10 41 10 18 1 1 18 1 41 II 11 11 e 10 84 10 54 Dank zy der welwillendheid van den heer Hj Reitz den Amstcrdamschcn student die zich na te Napels aan boord van de KOnig naar zgn vaderland inscheept heeft het HbW een brief ontvangen van zijn elfjarig broertje 1 H B Eeitz dezelfde voornamen als de oud president van OranjeVrj at uit Bloemfontein en Pretoria van 20 September en 1 October aan dea Amsterdamschen broer geschreven Wjj nemen den aardigen brief in den ongekunstelden styi van den wakkeren flinken knaap zonder commentaar of verandering over Bloemfontem Xl Sept 99 Men hoort hier maar niets als oorlog I oorlog I Op den 22sten krggen wg voor 11 dagen vacantie De raad wordt Donderdag 2l8ten geopend en dan zullen ze besluiten of de OrnnjéVrystaat de Z A R gaan helpen of niet Als zg dat niet doen dan zgn zg valsch maar ik geloof en hoop dat zg niet zoo gemeen valsch laag zullen zgn Kn als zy zoo gemeen zgn dan zal er toch wel eenlge vrywilligers nit den O V S gaan Ken heeleboel kerels is al naar huis gegaan opdat zg er is voor de oorlog uitbreekt daar al do lynen afgebroken zullen worden en zg dus niet naar huis znllen knnnen gaan Al de onde soldaten 1 zyn weer gecommandeerd en moeten naar Bloemfontein komen Al de kerels tnsscheji 16 en 18 moeten in Bloemfontein biyven om de stad te ver dedigen Alles gaat hier nog goed Ik weet nog niet waar ik m de vacantie heen zal gaan ik denk ik zal maar hier moet biy Hier is non zoo min nieuws dat ik niet weet wat om to schryi Met de Brill s gaat alles nog zeer goed Hel wil weer regenen en toch hel wil niet De jonge schryver is biykbair naar hals geroepen en vervolgt ruim een week later Pretoria 1 Oct 99 Neys en loubert is gister op commando gegaan naar de grenzen om de Rooinekken uit te bon Pa zeg hg denk dat hnlle deze week zal beginnen Koe voel jg toch zoo ver weg als jg weet jou volk Wordt zoo verdrukt Maar gelooft raaar in de Heer want in hem zegt de Bybej is altgd troost en hulp te vinden Lees jy 2 Kronyken 20 Recht is Macht Wat denk de Hollanders toch van onze toestand kom hallo niet voor ons help f Uroetenis aan de familie in Holland zeg hun dat zg zich niet ongemst moet maken daar als Jan Brand 2 zeido Alle zol recht kom Laat dit ban leus zgn Hier is op t oogenblik een groot storm dat reen honde en katte en blits laat dit zoo kraak Exuus mgn slechte scbrgven maar de filits en onweer laat een kerel niet toe goed te scbrgven 1 17 I M r S ll 11 10 10 10 11 10 17 10 14 10 91 10 40 lO M i os 1 10 17 l ll 11 41 11 14 1 10 L l tl 10 11 10 10 7 4I 1 11 17 14 41 41 I sr Ml 10 08 10 11 io ti 1 11 i t a si i ti IMI 10 01 10 40 11 1810 18 10 17 10 80 10 44 11 01 II 44 r oo 1 80 Bgna al de Engelscben hier heeft al gevlucht naar Durban of Kaapstad De oorlog scare 3 doet veel kwaad Van Donderdag is bier al byna elke aand 4 een buis afgebrand Dit is waarschgnlgk de laatste brief die jy van mg zal krggen totdat die dingetjes Oor 5 is want morgen wordt de treins gestopt Een commando is uitgezonden om Dr tlim 6 gevvngen te nemen hy is weer met een legef op de Z A R grenzen Ik geloof myn brief is nott vol genoeg rot 7 en onzin dus zal ik sluiten door ntg nW liefliebbende teekenen broer T H B Beits fua te De artilleristen zy dienen drie jaar engaan dan weer naar huis Nu zgn zg allenopgeroepen Johannes Hendricus Brand do voorganger viM F W Reiz als president vanden O V S naar wien deze ziJn zooh heeftgenoemd Ooriogsvrees Avond 5 Over Dr lameson Onzin De centrale commissie voor het vakonderwgs in koken en hnishonden aan de koeken hnisbondseholen in Nederland die bestaat uit de afgevaardigden van die kook en hoisboudscbolen in ons land welke in hare programma s en werkzaamheden hebben opgenomen het opleiden van leeraroasen in kookknnde en in hui shoudkunde hield dezer dagen hkre constitucorende vergadering Vertegenwoordigd waren de kook en huishoudscholen te Amsterdam Den Haag Rotterdam Nymegen en Arnhem De school te ürooingon had bare sympathie betuigd en hoopt zich later aan te sluiten Tot voorzitter der centrale commissie Werd gekozen de beer P 1 van Houten te s Oravenhage tot Sfcretaris penningmeester de heer 1 Brninwold Riedel te Amsterdam Besloten werd zoo mogelgk in Inli 1900 te honden het eerste centraal examen voor leeraren in de hnishondknnde en te benoemen een commissie van deskundigen voor het ontwerpen van eischon van bekwaamheid tot vcrkrgging van het diploma als leeraren hnishondknnde STADSNIEUWS 4 éoüDA 10 November 1899 Het Alg Ned Werkl Verbond vergaderdegisteravond onder voorzitter chap van denheer W Roepers Na opening der verg door den voorzitter werden de notulen der vorige vergadering onveranderd goedgekeurd eveneens het ftüancieel verslag von den penningmeester Tot gedelegeerde bg de ommissio voor werkveinchafflng werd aangewezen de heer A 1 Lafeber De voorzitter deelde nog mede dat op uitnnodiging van het verbond H andere Vereonigiiigen znllen niodedoen ann een beweging tot behoud van progressie bg de hefflrie van gemeentebelasting Na afdoening yan eenifeo buishondeiyke zaken sloot de voorzitter de vergadering De heer M 1 Pnnselie alhier is beroepen by de Ned Herv Gemeente te Burgh Schouwen Haisteecht Beroepen by de Ned Herv gemeente alhier den hoer D O A Lolcama predikant te Boskoop M ooRnKBCHT 9 Nov Voor bet departement Moordrecht en Gouderak van de Maatschappy tot Nut von t Algeni trad Dinsdagavond als spreker op do heer Bigot uit Amsterdam Voor do tweede maal dat do heer H voor dit departement is opgetreden heeft by zgne reputatie op schitterende wgzo gehandhaafd Ten gehoore werden gebracht 1 Mgn eerste natte les 2 Piet Vermeer motroos Ie kl 3 Z a dochtera en geen man 4 Pr Dr van PuHelen de feestredenaar De Zakkenroller 6 Ik heb mgn schoonmoeder begravep 7 De tooneeldirectenr S X stralen en 9 Gooien nacht Van de stukken l H kunnen we zeggen dat ze allen van Inimigen aard waren en het meeat voldeden ons de nummers 2 5 en 9 Nummer 3 was een klein dichtstnkje dat echter niet veel geiykt op of weinig overeenkomst he ft met het kluchtapel van dien naam Ofschoon de vele aanwezigen zich goed zollen hébben geamuseerd toch zou het zeer iu den geest van t publiek zyn geweest indien het programma één of meer degelBker stukken bad ingehouden Ook in deze gemoanto heeft een lyst gecirculeerd en is een collecte gehouden ten behoeve van de nagelaten betrekkingen enz van de gesneuvelden nit de Boerenrepnbliekm in Zuid AlHka De opbrengst bedraagt Ttta I 530 ScHoomiovïx Gisterenmorgen is uit de nvter de Lek voor deze gemeente opgevischt h U k van den 21 jarigen C A te Lang k die sedert 26 Oct jl was vermist Het li k toonde geen sporen van geweld PosterUeo en Telegrapbie BevcMerd 1 Nov Tot commies der telegraphie 3de klasse de eonuniozen 4d6 kbuae J J C van der Maas te Amsterdam J F Peelers te Middelburg K Roodzant te Rotterdam 1 P Koning te s Oravenhage A M Aaltsz te Eindhoven G W RAhner te Zwolle K L van Braband te Temeuzen 1 S Zyistra te Groningen en A Ilsen te Amsterdam Verplaatst 1 Nov De klerk der posteryen en telegraphic 2de klasse A K Darastra van Arasterdam telegraafkantoor naar Llmniden de telepbonisten mej C M Sissing van de commies der telegraphie 3de klasse 1 B M Brinkman van Venloo naar bet bypost en telegraafkantoor Delfshaven te Rotterdam onder iutrekking van zgne verplaatsing naar Roermond op 1 November lK9i de klerk der postergen on telegraphie 1ste klasse mej Raderaaker van Rotterdam telegraafkantoor naar Kntwgk aan Zee do klerk der postergen Islo klasse H 1 Hftpscher van Katwyk aan Zee naar Harderwgk de klerken der posterijen en telegraphie 2de klasse 1 M 1 Kliebiscb van Harderwgk naar Ootmarsum W L Akryn van Ootmarsum naar Teriipuzen en A R Notebooni van Terneuzen naar Rotterdam telegraafkantoor I Wanneer de heer Willem van Znyien optreedt dan kan men er zeker van zgn dat do lachspieren terdeeg in beweging komen Dit was dan ook gisteravond in het blgspcl 1 K HoKsi ACiiTEB dat als No 2 in het Abonnement gegeven werd weer het geval Een type vnn oen slachter wien t in alle opzichten in do zaken naar den vleezo was gegaan gaf hg ons te aanschonwon zooals van Zuglon dat alleen kan Het is bewonderonswaard zoo goed als hg steeds in spel en manieren in zyn rol biyft en hoe goed hg de kwinkslagen en lonkc gezegden tot hnn goed recht weet te laten komen Kn dan het weergeven van het blufferigo en het geheel opgaan in zyn vak zoodat zgn ideaal oin eens zgn zoon in de slogerg Ie zien een ideaal is waaraan hy alles wil opofferen Vaders die met alle gewijld willen dat do zoons in t zeilde vak komen konden er een lesje aan nomen Werkelgk viel er nit dit blgspel heel dnidelgk te loeren dut men met den aanleg en het karakter te rade moet gaan om de jongens op te leidon voor t goen bun later een gelukkig positie kan verschaffen Van Zugieii was natuuriyk in dit stuk do spil waar alles om draaide Ann hem komt dan ook voor een groot deel de eer toe van het succes dat het zeer verdiend mocht verwerven Toch hebben gelijk steeds do overige artisten zich kranig geweerd en gespeeld dat bet een Inst was Vooral Mevrouw Ousta Poolman heeft ons weer een proefje geleverd van iiatunriyk spel Niet minder goed was de heer M Meunier die hier stellig nog weinig op de planken is gezien Hg heeft zoer veel bygedragen tot den goeden gang van het sink er zat leven en gloed in zyn goheele optreden en in zyn zeggen De heer l van Kerckhoven in zyn rol van Mynheer de Afgevaardigde was in alles de deftige diplomaat die per se zyn zoon wilde laten stndeeren Het was klaar dat zoonlief veel meer aanleg had voor het practische leven Ook hieruit bleek weer een zwak van vele ouders die meestal treurige resultaten oplevert Mevrouw Kley als de vrouw van den lastigen en httmeurigeii jHofslachter was in hare niet zeer dankbare rol van al te onderdanige huismoeder vry goed De heer van Hees nis Wilhelm voldeed goed wat meer losheid in zgne bewegingen hadden wg nog wel wenscheiyk geacht Een biyspel als dit is nog al te genieten Er is dikwyis hartelj ge Toch hopen wy op een volgenden keer een stuk te zien dat ons wat langer byblgft liefst een tooneelspel of een drama COBBB SPO NDEyNTIE Het antwoord aan een tolangstellende wordt in ons volgend nummer opgenomen De Rbdictie BarKérlOke Stafl Moordreoht GEBOHEN Nicolaas Lanrens Cornolis ouders t H N de Nooyer en 8 DHkers OVERLEDEN C den OndSn 44 j W Kisman 7 j ONDBHTEUUWDi J van den Heuvel te Gouda m A Terhoettï g Oe uitgebreidste collectieS Jn Nouveautés en § f J PARAPLUIES i g vind men bij S I A van OS Al s Md Tailleur E a Kleiweg E 73 73o GOUDA tp Beurs van inislerdam Sletkri ir aa 5 NUVKIdBKK Vikn Hl l i D Crt NeU W 8 l i 11 3 Vu dito ditu aiic I 311 iliui ilito ililo 9 3 Holia 1 0U OouU 1ll 34 loof iTlUI lusnlir iitiK isai ll 5 8S f OoniK Dbl 01 npiOT 1 1 8 5 IS 7 ililo in i U r Uil 5 I3 L PoBTUQAl 0 m t eoiipoa 3 l ililn llokel 14 KllaUMl Übl KmnaDl IS 4 4 5 ilita Ueoona 18S0 4 i ililo bi Rolhi l j8 4 4 iadilo lui Hop 18M S0 4 V dito in goud leuD 1893 57 ililo rtilo ililo IBS4 5 101 Sriail Parpel Btbuiil 1881 4 67 ToKIw Qeiir Coilr Imn IIVO 4 1 Gt loaning eorie D ü la O S I mm aarle C Zmo Ari ibip T oblg tiei 5 Ml n ülil Bnlt Soh IIDO 100 VmmniA Obl 4 oulwp 1881 34 A i4t Dim Obligilien 1885 S O BoTTlMA 8W I Imu 1894 3 11 Nito N Afr Uindalar und AjMUab Tab Mb RerlUcaten 11 MiHutaehaepij illlo 435 118 HO 00 114 1 10 114 135 100 li 15 ül looft 100 lU 141 I il 105 I 74 I 7 Am Hvpothoekb paiidbr 4Vi tJull Hü iloiVonU nl iund 5 l Or Hyp ilh s kli nanilbr 4Vi 101 NeHerUodai ba Sauic uinit lOtV N4il lludalmuuch dito 1441 ii W k Pao Hyp h pundbr I OalL Hy ollii i kli pandlr 4V I Oir Hyimlhootb dilo 4V OosiriHl U t llong banV tmil KiiaL Kypothoiikbank pandb 5 Ahuiia K iii bypolh pan Ib 4 Uaiir I I Pr Li s mrl ViD Holl U apaor M j aand Hy lot Ktpl 81 Sp aanil Ked Iiid 8i m rwegm aand Ifad Zuid Afr gpm aand dito dito ililo iml duo 5 Itauil Spoor 1917 11 AKobl l iLld Ilal 8p niij AH bl 3 PoiIrm WaraflliBU Wnuncn aand Rd l lit Ru Roltflrd Traniwo Maala Hand 110 NlD Blad Amalerilain aand t 101 8Uid Ro tantam aaml 8 101 Bluil Slad Aniwerpan 1117 1 OV 8iad Bruaael 188 IV 100 Hosa TbouaKognlIrniMlaoh 4 117 O ma SlaaUleaoig liao 5 117 K IC Ocial B Cr UI0 8 101 Spivj Si I Madrid 3 li l 841 MiB V f H 7 ïl Spo l nart 8M MTELS DOSTÜUIS Zoowel voor Dames als Kinderen Hiouscn Japnnsliilfeii Peilerijcu in grooto verscheidenheid billgke prgzen D SAMSOiYI Belangwekkende nieuwstijding uit Breda Ten gevolge dor tairyke berichten die dageiyks tot ons komen w rd er besloten om ter plaatse zich van de waarheid te verzekeren en werd onze verslaggever uitgezonden om zieh persoonlgk van de treffendste gevallen te overtuigeh en in de eerste stad de beste n l Breda hield bg zich op en bracht een bezoek aan den heer H Jansen werk zaam aan de Suikerfabriek aldaar en wonende 7 Nieuwe Diesstraat Het doel van zyn bezoek in eenige woorden uitgelegd werd aldus door den Uier Janiea hem t volgende medegedeelde Het Ia waar zoo ving hjj aan dat njjna vrouw vreeseiyk Igdende waa aan hartkloppingen en lennwen zoo zelfs dat zg niet in staat waa een kopje te verplaatsen en met bet oog op ons talryk huisgezin waren wü ten einde raad Wat wy al niet aangewend hadden ku ik U niet zeggen en besloten wy als om laatste middel onze toevlucht te nemen tot de zoo beroemde Pink Pillen van Dr Williams Al wandelende kwamen ly in de Diesstraat en werd onze verslaggever aan zyne echtgcnoüto voorgesteld en levens het doel van zgn bezoek medegedeeld Men kon het baar aanzien dat zg veel geleden had maar zonder te dralen vertelde HEd hem Sedert jaren was ik lydende aan hartkloppingen en zonnwpgn niet in staal eenig hoiswnrk te verrichten maar waarigk na bot gebruik van eenige doosjes ben ik een heel ander meiisch geworden myn lichaam heelt eene geheele verandering ondergaan 011 thans kan Naar ingezonden portret ik myn huishouden waarnemen zonder de minste harlklnpplng lot vmugde van mtfn ecblgenoot en kinderen Op zgn verzoek stelde Mej lansen aan onzen verslaggever baar portret ter hand waarvan hierboven eene afbeelding Op hot oogenblik van vertrekken voegde y hom nog toe dat de Pink l illon van Dr Williams door haar aan een ieder die lydeiide Is zouden aanbevolen worden Zooals wy reeds meermalen gezegd hebben zyn de pillen onovertreffelyk tot de genezing van bloedarmoede verlammingen rnggciiiergsterlng rheninatlok benpjlcht zennwpyh Ut Vitusdans hoofdpyn zeimwzieklB klipigezwellen eira y zjn een spiervorsterkend middel en een hernienwer van hel bloed zy geven scliooiic kleuren aan de bleeke gelaatskleuren bundelen in al do tgdperken der verzwakking hy do vrouw en iroroorzttken by don man eene workdadige werking tegen nl de ziekte veroorzaakt door Ilchameiyke en geostoiyke overspanning en door buitensiHtrjghedcn I rgs f 1 7f de doos f per 1 doozen Vitkrygbaar by 1 II l Ssabh iè Steiger 7 Rotterdam eenig de ithi Uder voor Nederland en allo apotheken Kranco toezending tegen postwisscl Ook echt verkrygbaar voor Goddn en Omstreken by Woi rv en 0 ADVERTENTIËN Voor de vele bewyzen van deelneming ontvangen by het overiyden von onze lieven llehuwd en Grootvader den Hoer 1 H 1 BECKING betuigen wy onzen harloiykon dank Wed 1 H BECKING V4 VtM h C BECKING Gouru 9 Nov 1899 I li l ERLA DNCilE OPËR ROTTERDAM Woensdag 1 Nov a s Loheng nii Plaatsbespreli g ZATERDAG 11 NOV s avonds van S nnr Café SCHAAKBORD CeCN BETER adres voor alle sowten HCHOENWERK als bet NiHirêrafianIücb $ chitn co laarjenmagazijn Kleiweg E 30 tegenover dd Kleiwegstecg Ontvangen alle soorten Heervn Ittimtm en Kin ler irri r BHPANTOJ rBllili Aanbevelend 3 H MITtS Alle reparatiêa en aangemeten werk