Goudsche Courant, zaterdag 11 november 1899

Maaiidag 13 November 1809 388 e Jaargang No 80 11 pnjfcn r door ikiD Maal üetrimuideeid GPDSCHE mmm keuwS en Adverientieblad voor Gouda en Omstreken I hp A Zeeuwsclie Eieren Elki wiik MKI hMilM d eihle Zeeuwsche vursche Eieren gruot vun HtBk u fijn van maak deze weck eraf Vcrkrjgbtiar bö J A IfOEPEUS V OroenWeg L 6 NËDERLANDSCHE RIJWIELFABRIëK Diiactenr H BUKOKBS DEVENTER Uad l il zonder rem en cbcrmen t B7X0 Model 4 met O Hodel l 110 Model AA 125 mdcl AAA 145 UJXK HI IWIKI 160 GEWONK A ATÈNE8 155 UIXE ACATr VK 18 PM IlAMK l KKTTI SGKUWIKI EN op nlii pru i 11 5 hnoger Verl jmiKirilii er J C IIKKIITKR Ua Een ware 8chat voor de ongeliikkige ilHcbtofferi der Zeltbflvlekking üuauie en gehe me iitnpattingen ta I et Ijeroemde werk Z l r Hctiiii N EI FBIilWAItIXG HoIIbihIhlIia uiigure itivil 27 ib Prufi 2 tfutdeti Ieder dm aan d vursohrikkelgko tefolgen tmu den im eagd IgdtmiM hei leuiri du oprarhie leenag diehet K fl riMlt iuarl jKN duixHnd vAu wn tekentii dood 1 erkrij en bp hetVerli i Magaeiu Ut LeipïiK NouiuArkt BA fnujco tegen lUKeuding tan bei bedia ook iti puatzoKtili ii tn Iken boekhimdel m Hnllwid FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ IN cheiiiisrbe WtsM berlJ fl Ol t E III iME to liruUhntle lUillprdnm UabnvabH r U i r M den Koning der Belgan llooldJe t voor UOUDA de Haar VAN OS Vi specialiteit voor hei itooiaeii en verven van allo ilMree eu l aiumgar l n ben alimnli alle ivHidergoedereu iSneeiale ianebtui j voor het atoim n vw pitiche manlali v eehin bont ena Qord jnen lictëlkleedsn fn worden nur d Hieuw te Il laaAate métteDde geverfd Alle goederen haltip gekiootnd of gavertd wbrden nnichadeink voor de geaondliaid voigeBR staal bewerkt Wenw onoverlrotteii f rof Dr I lulwrii wijlhokeiid UIVW SK DBT IUUa AUmii Mkt tnet hafaritlunivrk tot voortdurende radicale en ekero genexing van alle xeltadu lucoH hardnekkige netiuwtlekteii vooral ontataan door aldwalingon op jeugdig ii treitudTotale genering tan elke iwakte Bleekruoht ll Dnnwdheid lloohlpnu Migraine Hartklopping Maagpljn lechte pvjivertoring Onvermogen Irapolena Pollulione en Uitvoerig proipecttiMen truipcr flewli U I e duMieU Moh Il fl Oeutrail Dopül MulHi d V 1 1 10 alliioniraal l pAlii M Ui Iwn k lie As terdni r llappel n Hravoiiliiiife I llnlmniina il Jun J m Hotturdun IfT louda OU bil alle drogiyteu A SLEGT beveelt ich aan tot bet levenn van Soiver Zeewsoli Tarwebrood fa e nt de KM NIRl WE IIAVKN 28 l r llekrooiid op de Internationale Tentoonalelimg van llnkknru Maalderu en Kook kon t te llravmiuiqf mot eeu diploma V ornld Zilveren Medaille ZUIDER HYPOTHEEKBANK 0et ti§H04 te aiIBBA Mulsebajipelljlt kii i ali Reil IttlltOeil lUlÜeD Kurop 10 pTl fteslort Geheel geidaiitat Dlreotfuron Mr H H VAN MAASOIJK en e J M DS BKDIJN De Bank verbtrekt voor raste termijnen gelden under Eerste Hypothecair verband up Hnizrn en Lander en tegen matige rente oncfer vooriilibetnllug en zonder bljberekentny van ndmtnMriitiekoiiten en geeft 3 en 4 p t fmmébrlece uit in tukken Tan KW 5U en 1 K interest 1 Jannari en 1 Inli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank loomede te Goiba bg de Firma MONTUN llOKTLANU a Si e a Qd Kort OTerdebt onzer PrUaooaraot HKKfilJfiH Pale en l old llrj van al 1 ld 50 per 12 fle 8 e KOODK on WITTE POHTWUNEN 15 12 MADKIU S droog tn ïoct IS 12 V hllMOl Tll lo Turin 1 50 Besch = HODEHA CHAMPAGNE 1 75 o e B t 9 £ OH N C i 1 1 75 f 225 ƒ 275 1 3 25 J 87 en 6 Z SIO ICH WHISK 225 in a o Per KI Po Ank ib VI M l ISTBAC 1 O 65 Nto f 27 75 g HATEMI VALROSE 0 75 31 1 t S S 9 1 S q S Ht ES IKPHE 03i5 36 Jf Ht EMTl lON 1894 I 1 42 ► S g l AIIIl I A 1893 125 53 O S GltAV ES Witte HordeMx 080 34 IP O 5 SAIIERNE 1 42 O ZEl TINGER Moeiel 090 37 5 Sti f BOlJHOOliSE 1 10 47 3 De tleumhi jn in den prjien begrepen i n wordan 4 3 et per ntuk ternggenomm 11 1 elke hoeveelheid verkrijgbaar bu Aiitisepllsclie Tandpoeder en Aiili§epll8 h MoiKllInciiiiir HO E VASSÜTO TaudartK te Ooitda OVBRAL VCIRKRIJQBAAB Agent voor Ntdirland H IJ HSEIATI IS Blauwstraat Gooda lie ttrina T CREBAS GoiKla Gtebri StoUw rck s Chocolade en Cacao Dttlmatlg ipm de nieuwst nitviadmp o op nia hmaal gebied verbeterde lUirlettle im uitilnitsnd gebruik van t en hjnste gnilelitoirui iiiindi iii 1hi vorbnuker van StoUwerck s Chocolade en Oacao na aanbeveiensnaardit ïibnkaat oauwkiurij l iuilwoordei de om Oien iniwud dei reap Utikntlen Dt iima behaalde 87 Brorots als lIofUreraMcler 44 Eero Oiploma g gouden enz M ed IIIri een bew a van uitniunhind l jn Nona TOIM d4 raona no 4 il d er vmnlère elnwe en oonalderaaoi o vDtra axsaUente tebrloatlo da Ohoootat bonbona vorloa eto eto VMIwtrak t bbrikaat a verkr gbaar bq It ii Cunhaeura Uauketbakkera eni in deooMlvertegeliwooTdiger voor ederhui4 Amelanum Kalveratraat 103 niualuP IliIlM Patent H Stollen Ml Ami MI UttliHrililti Warnung Otr iinu f Krtolg Mr aMo ealmt H XtoUMt rnwt w Asf Mmu te t MAMtiicn m rv i aip n Sntftnhmtin fm gei b kmf Mm vimft 0êtt aelusrftm H tttoUen nn mm Mnet one Ai loMiit Elumiêit lainiM Si MM Mr miAat ftlt MtMiMmf tmtniinii at ntrtitin tOoedkoopstean loMedst adrei voor Vervoer van Inboedel loovrel binnen als hniten da stad mat gaaloten wagens ORAVESTEIJN Oude Gouwf AU $ ntt tegeH TrantimH iiehade ventekerlp tlixifdpnj ov bOOOOI Mk l ii bieil hel gtluL de U Uttaoodlglns tot deolnemlDK in de Kansen TRii de door den Slaat HamburK gewaarborgde KToote Oeldlotenj waanu zeker U MiUioen 349 325 Hark 8pr a 10 000 Mark it pr a 1 000 Mark lOa pr a 3 00 Hark Ï0 pr a 1 000 Mark SISpr a 1 000 Mark ISUpr a 400 Mark 40pr a 300 Mark 14 pr a JOl Mark aaats pt i Mark 9 pr alM lot 100 311 pr a78 4t l M totaal 5 1 1 O Drqzen ifewouuee iiioeteu woMea iJe pnj rail de reel voordeel biedende Oeldlotenj dio olKeiu bel plan flerhU 118 000 loten berat zlja de volgende Ue loogite prgi u eventueel SÓO 000 Mark Premie r 300 000 Hk 1 pr a 100 000 Hark 1 pr a 100 000 Mark prqt a 75 00 Mark 1 pnjs a 70 000 Mark 1 pnjs a llt 000 Hark I prija a ao 000 Mark pnji a SI 000 ark prys a 10 01 0 Mark 1 prfli a 4 000 Mark 1 pru a SO 000 Mark 1 pnji u 10 0 O Mark en dete worden in uenige maanden in 7 l laAsen uitzeloot l e Hoüfdprga in de le klawe tiedraagt Mark SOnoe ihjgt m de se kl tot 5 000 U in da s tot 0 000 M in dp 4e lot t5 OI 0 H m de 5e tot 70 000 H u de e tot JS 00 Mark in dii 7e tot 200 000 Mark eo iitet de preBi van 300 000 M event tot bOO OOO M Voor du eemte pry trtkkiu i die officieel is vaatjfeeteld kost een itebeel origineel lot slechts Culd 3 50 eeii half oriKined lot slechts Guld 1 75 een kwart or ineel lot slechts Ulild Ovo Oe luleKgelden voor de vol fende klassen zoowel als de juisto Iqst der prezen Wonleu nanffeiteven in luit udiLieele trekkinfjsplaa vnor ziou van het apen van don 9tttat welk plan ik op aanvrage gratis vereend ledere deelnemer in de lotenj ontranxt on e iran d onmiddellijk na do plaats gelia t hel bende trekkoi du ofli neolo ttckkmgslijst De uitbetalingen verzending van de prijzen KOSchi dt door my endirekten prompt aan de winnerB en onder de strengste geheimhouding Iwhire bestelling kan men eenvoudig por poatwissel opgeven ook tegen r inboun 9ê Men wende zirh das met de aaiivmag om tüezeodiiig van loten voir do spoodig pisnu heblieude trekking zoo spoclig mogelijk of uitcrlyk tot 30 November e k met vertrouwen tot Samuel Hcrkscher Senl lïuiikior m Vi8 t llfHiiU ir ui llniiibiiri DuitM liluuil TE HUUR TERSTOND OF LAl EK BOVENHUIS Adres FLUWEELEN SINGEL 622 i¥ is Méaxsisiiexiil E CASSlïO Turfmarkt l LUouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur RIJDAG8 van I tot nar ZONDAGS geen npreekour 1 het betle adres loor eu Br lr Hctlewerl a iu Sf of 1 tB ll M 1 AsnIwveUiid 1 Fl 1 H P ï d WA LS 1 0OUDA Drok van A BRUiKMAh di Za I lalionale Militie BÜROl U1 1I K n VVLniO n RS Tan Outida gcïien art vaii ijiitr Mijestcits bc luu van den 170 l eccmber 1861 fMaatsbbd No 137K gewijzigd by K onmklijk Ite Uni van dtu jtn Juli i8y2 Htaahblad No iTh Brengen Itr ilgeiuee ie kcnni t dat de ingcietenen die verlangen als VRIJWfltlOtR bij Ic ï htie oi ietreden mh ter ïïecrctarie der tjemeeniiii moeten lanmehlcn vóur of ofi den jon November j s van des voormiddafpi 10 tot des namid idtgs i uur dat btj die at K IJUU I ïOh R in aanDierkingwil komen moet ijn iiige eten des Rijk ongehiind ol kmderloüs e l iwnaar hchamelijk vowrden dien t ge rhikl ten ramste ï s6o meter hng0 den m Januan vim het jaar der toeUting aUvrywilUger het ige jaar ingelredcn zijn en het35c jiar met liebben vclbratht tui Oii ht t tijd tipder toehting aan zijne verpiuhimgcn ten ain ienvin de Militie zoover die ti vervullen w irenvoldiutn en etn goed ztiklijk edrig htbbtngeleid CfOuda den 10 November 1899 Burgemeester eit Wethouders voornoem I R I MARlKNis l c cfretaris HK H WI K BultrnlHiiihcii Overzicht De rede van Lord Siilisburj di Eugel ache premiei m het gildinhnif dei itj virdient vermelding lig eide o ii Hihftlvi di nul i lanwael on Oiniip Vruotaiit givin di relatien van Engel lud met tille unileri niitieii i t n oiiktli uduttot Daarop kreeg de l nie een betuiging vut dympathie en Spanje een goeden v ensi h dit laatste eker om het vroegere oordeel over stervende natiën wat te vcr aehten Hij ministo had de grootste ver aehtiiig dat de aloude on belangwekkendi Spaanai lie monarehie voort zul gaan op den weg der bosehaving De betrekkingen met Dnitbihland boetten jzoo goed als w ze maai weiischen knn nen Doch meer belang boezemt ons in v at de premier zei over uid Afrika De oorlog 18 niet het gevolg un Engclands eisehen Want toen het nltimatnm werd gesteld had Engdand alle eischen teruggenomen Het vcrwyt aan do regeiring dut zg ge brek aan aetiviteit getoond heeft b j de toe bercidseien voor den oorlog achtte Lord Sahbbnrj ongegrond Indien wy vroeger maatregelen hadden genomen zeide hy zou betzelfde resultaat vei kri gen yn ooiïra wy ons voprnemen hadden getoond om onze strydmaclit uit te breiden on hc t ultimatnm verzonden zyn en was de oorlog uitgebroken Wy waren er van overtuigd dat het begin van den stryd zieh zon kenmerken door het FEUlLLElODi HET TESTAMENTs Vnj naar het Sngelsch DOOR W NUriERS J3 Maar in het testament had deze predathte haren oorsprong a evonden in den heilloozen invloed van Hyde daarm was het met een maar al te dui debjk en verw hnkkelijk voornemtn nedergeschre ven Maar wat kon de twdoeimg van dat woord zijn nu het door 4e hand van I anyon gCBchre ven was Er maakte xich een onuitstaanbare Ëei rte van hem meester om de opdra t te schÈnden en op cenioaal tot den bodem dier ge hejmunaigheden door u dnngen de eerbied eoi te 4tfft zyn beroep en hartelijke genegcnlwtd voor o overleden vriend i eerhieiaeii hem en het pakket rustte spc ig m den vefborgm ten schuiihoek bij yn andere Ijeroepsgehcimen Tegenover de wilskracht om nieuwsgierigheid te bedwingea ktaat die ora haar te overwiunen en het is te betwijfelen of Ltterson van af dien Jpg nog wel zoo sterk naar het gezelschap van xijn overgebleven vnend verlangde Hij dacht aan hem als aan een vnend maar die gedachte was met ongerustheid en vreei vermengd 1 n waarlijk deed hij opnieuw een pofing om hem t terugtrekken onzer troepo i Ik wil niet traihten de toekomst te voorspellen maar rayn vertrouwen m de Engoische soldaten die onder het be el van Sir Redvers Ruller staan is onbegiensd De premier verklaarde vi rder d it En Yeland niet zoekt zich meester te maken van de goudmynon noch naar uitbreiding van grondgebied haakt wat het wensoht is gelykheid van i echten voor alle meusrheu van alle rat sen Ik wil thans niet vragen door welke middehn deze resultaten kunnen noiden vei kregen Hot oogeublik oin die vraag to stellen IS nog niet gekomen Nog zeide de lord dat lïngeiand voomoineiis IS iWn stiytl t ii iiidi toi ti voeren De innicii ing van w lk iii iidlo iil ook kan v aii gtiii betiekiiiis zyn oih ih n uilslag in de eerste pKiats omdat KiigeUnd die inmenging nidt zal aaniiomeii on ui de tweede pl i its omdat het ovnloiigd is dut het deuk beeld van interventie niet m opgekomen in dtn geist van euiigi rtgecrirg t intetii itiou ili wt Uen slauii u m geen dir natiën het ii ebt toe zieh lm td izoquii stii te beiuot u ii Kiigi land zal int t de grooto belangen die het zijn toiveitrouwd eu de roote plu hten die het zieh opgelegd ziet to ladi g iaii in hit zul rieli laten leidiii dooi zyn geist van ge muligdhiid ui zyn gevoelens vin gel ke riihtin voor alle lassin Ik tw yft I ir gi I us tiis aan dus besloot de luinistir of y zullen een einde van het conijii vooibireidi n waurdoor wü een goide regeering zulh n iiisti lleii en den vieile en de hese having zulleu husteliin in dal de I dtr Wfield Tereiht zegt de N Ru van dh ledi W j gelooven dat I oid Salisbuiv nut li veel hieft gezegd Het is gien ovirdiyving tl ggin dat Eiigiland van hot vasteland van Europa geen vijamJeliikhoden te vreezen heeft Kr is wel scherpe tiuil in de dagbladen maar mon kan er op vertrouwen dut dn de bevolking met iii biwigiitg 711I Ui enge 11 het zyn maai de heen 11 koerun tiers die zii li onsehadelyk hoos inaki 11 111 m elk geval is hit volkomen zekor dntdii bladen de rogeiiriiigen mot bewegen De regeel mgen zullen wel geen vinger Hitsteken om do Hoeren te lielpen en Engdland kan ongestoord zyn aandaeht aan uid Vtrika wyden Heel hot Biitseho ryk kan er 011 bevreesd by te pas komen In het moederland loepen de ka émcs leeg roods is bevil gigeven ren tweede divisie Hit te zenden zoo noodig kan eon derde legerkorps gevoimd worden indië moet voorshands grootendeels op zyn zwarte regimtntoii vertrouwen tanada en Australië zenden hnn contingenten En dan gezamenlyk op do vyftigduizend Boeren los onder het gebiul van de Engelscho pers Aan de Hoeren wordt intussehen het zwygen opgelegd gi en stem klinkt er van hen door ry kunnen de Engelsche lyddietbommen hnn dnizi uden verslaan en de oorlogscorrespondent hnn tienduizenden wat do Boeren er van zeg gen wordt niet gehoord Vry mogen do Éngelsihe bladen hen tot roovers en verraders maken hun verdediging bereikt ons zien doch was wellicht verheugd dat hem de toe gang geweigerd werd ji missthicn gif hij er in stilte de voorkeur aan om met Poole op de vrije stoep in de open lucht en omgeven door het stadsgewoel te spreken dan om dit vrijwillig ge van enhuis binnen te gaan en met zijn raadsel achtige gevangene té spreken l oole bad in derdaiwl geen aangenaam nieu s mede te deelen De dokter sloot zich naar het scheen Ihans meer dain ooit te voren in het kabinet tegenover het laboratorium op waar hij zelfs somwijlen ook bltef slapen zijn geestkracht had hem geheel verlaten hy was steeds ui ich elf gekeerd sprak geen woord laa zeUs niet meer kortom het scheen alsof hij iets op het geweten had Ut terson werd aan deze bchets van des dokter s l evinding en gednijfingen zoo ewoon dat hg 1 B I langzaraerliand ook deze bezoeWT staakte HOOtDSlUK VII AAN HBT VBNSTBR Op fcekeren Zondag toen Mr Utterson ijn gewone windeling maakte m gezelschap van Mr Énflebl voerde hun weg hen toevallig weder door de bewuste steeg en beulen bleven toen ij voor de bekende deur gekomen waren gelijktijdig btil staan terwijl zij hun oog er op vestig Itfn Wel zeide jinfield dit geiichiedenib is ten minste atgeIaoi cn Wij zullen diert Hyde nooit weemeft Ik Ibcop vin neen zeiile Utter wn beb ik jc ooit verteld dat ik htm eens ge ien liob en dat ik j t n omtrent je g voel van aisdiuw ge met En de uiogendhoden kykeii 1 ustig toe De lgemeuie Sehiltahrts Zcitung b pliit een betere po tverhiiiding met Zuid Ooze viLitiuiil uigsi In diuist dient nood akelyk iiitgibiiid m iiiI ib lig Miwooiilige wei eldhaiuli I In ett In hn II aan 1111 er dan een briovenmial m do viertiou dagen euzy die bloedverwanti n hebbon in Zuid ifrika mogen ook met te lang m pyulyke onzi kerboid over het lot van do hunnen verkleien Do Duitsihe regeeriiig hooft trouwens re ds voor het nitbii ki n van di n uoilog een uitbreiding an ili ti liiiitst In 11 lustdiuist op Zmd Maar tevens dieiil zorg gedriigui te wor den dat het vi rvoer van di brieveninalon vun Delngou b 1 11 uil naar de beidi repu bilt kon geen vi rti iging of laat ondervindt ven de ni die buurt kruisende Kiigi Isi hi ooriogsbodenis Missehlen zonden de Earopt eHche inogt iidlieden door vertoogen te Lon dm kluaihtul 111 de e zaak kunnen brengt n In olk glial ware hi t zeoi gewuisiht als de Dailsehe regeering over de kwestie van de veilige doorzending van de malen oen gernstsit lluide veiklanng wilde alleggen Daiiiiia zou het oveiwcgmg vcidionen middiileii te bei umin om een liilori vu hmding tip yn minst tui wtktlykstht 111 plaats van een veertieiidaagst lit t nu kt 11 De Duilsclie postsloomhooten naai bist Azh van II tegenwoordig uiot tusschenruimten vini vtertien dagen bovendien hebben wy do Duitschopoststooinbootverhindiiigiutt Australië eu dt Netlulandsihe met bist liidie al de e stoombooten doen op de uitI n tbnisri is Vdeii aan en zouden voor de vei zending van de oidafnkaansche post lot aan de e haven gi brnikt knnni 11 worden El OU dus nog alleen overblyveu een hetrekkeiyk korte aanslnitingsiyn Aden Delngou baal tl maken waarvan de kosten naar de nn eniiig van de si hllfalirts Zeituiig wel met te gioot fallen blykin tigenover de helitngrgke voordeelin van een snelieie postverzending En in Nederland dut door banden van bloedverwantschap nauw is verbonden mot de iiidaf rikaansche n imblilieineii zou men deze vtibiiiding niet allien zeei gjtariio zien maai huur eker kruihlig willen sicunon Het nieuws van hot oorlogstooiieel Is zoo schaarsrh dut Reuter om ii ts te zenden Innar duemaal hetzelfdi ziiiidt hit beiitlitdul tileuso nu toch lieusrh door do Moeren hezt t IS Uil int laatste telegram lelden wy af dat een geinintsi rde trein uit Ksli oiirt langs lijk moest gevon iHet een was onafscheidelijk van het ander hernam I nfield Fn wal moet je me voor oen ezel gehoiidbn hebben dat ik niet zoude weten dat dit een doorgang is naar Or Jekyll a huis Hot wI s gedeeltelijk je eigen schuld dat ik dit ontdekt heb Zoo Dus hebt gij dat ontdekt euie Utterson maar als dit dan oo is clm moestenwe de plaats eens oploopen en dt veiioters etnsbekijken Jm je de wiarlicid te zcgü en l en ikomtrent len armen Jekyll ten zeerste ongefuften ziJ het dan ook vin buiten af ik gevoeldat do tegenwoordigheid un een ouden vriendhem mujbthitp goed d doen Het WIS eer koel en dompig op de binnen plaats en hoewel de lucht helder wis was htt er schemer duister Uet middelste van de drie von stcrs stond half open en dicht daarbij met een onbeschnjtelijk droe ig gelait de vcrsche liuht inademende zat ilb een ontroostbiir gevingtne Dr Jekyll Wel Jekyll nep Utterson ik hoop dat je spoedig beter zult zijn Ik ben zeer zwik Utteraon antwoord le do dokter smartelijk zeer wik liet lul mde zij diok niet lang meef diiren bCïIJ blijft te veel binnen s huis zeulc de id vocaat gij nioesjt uitgiin en meer beweging nemen zooals f nfield en ik doen Dit is mijn neef Mr I nfield Dr ekyll Kom nu neem je hoed en gi met on mede Gij 7IJI ter gocfl zuchtte de inder ik aou het innig gaarde doen doch neen neen neen den spool weg getraiht hicR l ehiiso te bereiken miaaehien om de ammunitie voor ie grooto srhoepskanoniien aan ti brengen vmtaan men te Ijudysmith too groote bohoeno schynt le hebben en dut lueii gezien hooft dat het onmogolyk was tot I ndismith door te dringen Ibit wil dus zeggen dut l ndysouth gehiel is afgesneden 1 n dat de Roeren een deel van den spoorweg In handen hebben waarvan ly dus naliiuriyk zooveel over zullen laten nia hun belieft Die insluiting wanneer y gi haiidhnafd kan worden hoeft het groote vooititel dut di bizetting van l adysinithniet kan noiden vooizieii vnii nmmniilUo noch versterkt En wanneer de stiid genomen wordt krggen de Hoert i op die manu 1 den spoorweg 111 handen tot Pu tt riiiuiit burg later tot Duibati jgBBBJgBBggg Verspreide Beriohton fKASKUIJK De even ollieieren van den krygsraad to Rtiinis die ii i 1 Drtvfus In blit 11 lerlit gespioken htbbtn lergutbid tnii te btfaadsliigon of er aanleiding was de lihidt 11 l a l omidii Politique en Itiiiguol tt vervolgen wegens beleediging van dm krygsinnd na diens uitspraak ilueh besloten ü de aak te laten rusten I Ie door het Hyndieat Maritime de Eraiie naar aanleiding van het verga iii der llonr gogii iiilgoloofde prys van llK 1 00 francs vooi dt bt sti Iniii hting t 1 vtioikoming van siheepsriiinpin 111 hit rt tbim van int iisi henlevens by zulke geltgt nhetltn is d ini geen voldoende inzending ontvaiigeii werd verdeeld ondor de 15 tlrma s welke inzonden ilisteimorgeii hi aan den mond van de Do reis van keizer Wilhelm naar Engeland zal 18 of il dezei plaats hebben Rhi üi De sterke styging der steeiikolenpryzen hy do laiUti aiinis sit tliiigm vooi dn apooi Wtgiii ht bben givoto ontevrt dt nlield doen ontstaan onder dh niynarbeidei Men vreest een staking Spanjk Tengevolge van een politieken woordentwist al de Catalaansihe humt lafgev aardigde Stdy Ortega dii Heiieii nul piuikiis i asa Iglesia ondersei retaris van di 11 minister president OoSr I UK Hl VUiKIJK iiy de lUUtsemittsi he ti oi beien In Rohe men komm nu nog die op de inspei ties dtr ri sorvisten waarby de sjei hen zii b gei e geld net zde in plaats van in het Duitsi h present molden l p vorseheldeiie plaatsen waar Tsjeihisihe reservisten voor lUe ovt rtreding gt vangt iigi noim n zyn is het woelig Van bet kastet I konopist hl eun bezitting vun dm troonopvolgt r hieft ten bendi Isjtihiii tie ruiti 11 ingegooid het 1 te onmogelijk ik durf niet Miar dcHOiet f temm Uttenon ik tten zeer bl de je tt ten het 13 waarlijk een onuitsprekelijk genoegen voor miJ ik nou je jvel met Mr Knheld ver oekcn boven te komen maar de kamer is nietmonle Welnu Eci de advocaat goedhartig dan is het lieste wat wij kunnen doen hier Wneilen te blijven staan en zoo on gesprek vmjrt le zetten Dit dacht ik juist voor te stellen hernaim de dokter tichend Doch nauwelijks bal hij dca woorden geuit of de la h bestierf op zyn gehot en werd dcwW zulk een uitdrukking van dcKjdelijken angit en radekMjzc wanhtoj vcrv ln fen dat het bloed der t eide beeren in hunne id ren tolde ij Kdf cn het slet hts vluchtig wmt het venêtrr werd oogenblikkelijk dtehtge la en maar die vtm h tige blik was voldoende gtweest en atij wemUlen 7uh if en verlieten zwijgend de plaaU Kven zwijgend doorliepen ij i e steeg en het was ni t vórtrdat ZIJ ni een iingrenzendedwar traat w iren gekomen wat r hoewel het Zondag was twh eenig leven was waar le nemen dat Mr Utter son ich ten lait te tot 7ijn metgezel wendde en hem onderzoekend lanstairdt IVidcn Wiren mj doodsbleek en afüi huw sprak uit hun ifl oogen od vergeve ons dod vergeveuns KCide Mr Utterson Mair Mr infield knikte enkel bevesfisend methet hoofd en sprak H wift V4na1gd