Goudsche Courant, maandag 13 november 1899

BINNENLAND 8T ATEN G EN EU AAL TiTKBUB Êisimmm zitting van VrJjdBg 10 November De bebandelim van bet ontwerp Ongevallenwet wordt voortgezet Artikel 17 het bankbeRtaar verantwoordelijk Htullende aan den Miniatcr voor verleende Bcbadeloosiitellingen amendeeren de hoeren Ilracker es zoo dat de beittuardcrKjrerantwoordelgkheid zieh uitdrukkeiyk be Kkt tot t bankbcheer ykenH de toeJiclitiiig van den hoer Kert I t duel de beHlihüingen te onttrekken aan JBinistenccle bnreaacratiHchB invloeden b MHteti8 h Miniütem veranlwoordeiykbeid aan de Htaten Oeneraal Dr Knypcr vroeg e en hooger beroep voor werkgevers tegen te hoog opgelegde schadelootittelling De Minimer van Watemtaat bad groot principieel bezwaar legen du gcdeelteldkc onttrekking der booge HtaatHrcrbteiyke verantwoordalijkheid aan het betitaar tegenover den Uinister en van dexon tegenover bet parlement Kik doel dor adnilni tratie moet vcranlwuordeiyk zyn aan hot hoogHte gezag uy waaracbawt togen de wyiiging alx een gevaariyk precedent De heer De Waal Malefyt Ih voor het amendement dat de be li8Hingiivrybeid der Bank huldigt Nadat de iHni tor van lustitie tegenover s beoren Kordyk s beweren duidelgk had gemaakt dat do udminiHtratieve rorhtHpraak onaangetast biyft door de rogeling der verantwoordeiykbeld voor do administratieve beHÜssingen protesteerde de heer Malefyt nogmaals tegen de toekenning van zoo groote macht aan één man die niet veilig eon zyn In socialUtische banden Ook achtte de beer 1 ohman het amendement niet zoo gevaariyk De boor Loeft verdedigde bet Regeering artikel Het amendement word verwori en met 44 tegen 10 stemmen By do samenstelling van den raad van toezicht heeft Dr Kuyper voorgesteld het derde gedeelte der werklieden te benoemen uit de leden der officieole Kamers van Arbeid o uit bestuursleden van workliedonvereeniglngen on willen do hceren Vorhey cu Van Kaalte door toekenning van reis en verbiyi kosten de benoeming vau leden voor den biitenzelel der Hank mogoiyk maken Hiykens uitlegging dor Uegooriug houdt Eet Collego toezicht dooi tnsschonkomst van ten Minister evenals by de liykspostspaarbank Het anieniioment Kuyper beperkt de b noombaarhoid in stryd met de rechtsgeiykheld Toekenning van reis en verbiyikosten Ugt in de bedoeling van don Minister Hierop wordt hot araenderaenl Vorhey ingetrokken Ken amenderannl Kuyper dat dczo op don wensch van don boer Lohman wyzigde tei voorkoming dat niet wcrklioden benoembaar lyn wordt aangenomen mot 54 tegen iil temmen Het Kamerlid Minister Borgealus stemde voor De hoeren Oobr Uoisdervor te Amsterdam hebben een Iraaio gelU briefkaart met de portretten van het driemausckap Kruger Stcyn en Lojds en een reproductie van do bekende plaat de kopjes tor beschikking gesteld van do hoeren wBnkoopers wier medewerking zy hebben ingeroepen voor den vorköop van do hnmpagno Doyon i t o Zooals men weet hooft gonoemde firma wederom de primeur gehad roeda door zoovele andere huizon in andere artikelen is dit goede voorbeeld nagevolgd om ld cents er Hosch Champagno Doyen o vorkocht In Nederland n Ned ludle van al 10 Oct tot uit December at te staan aan het Koodc Kruis Gemengde Berichten AU een byzonderheid wordt modegndceld dat gisteren by het visscben met do zegen tusachen Breukelcn en Moarsen voor bot buiten Hlangevegt een zalm is govangoo Het dier is waarscbyniyk uit do Lek iWi vor van huis verdwaald De vryio Nieolaas Beota xond ua hi t U n het volgende gedicht Dk Boiuxii lüult gy een ydle wereld loeren Wat Uodslictrottwen zegt uy stryders in do kracht des Heeren Voor vr jh ü ori en recht Klein Volk v ploégars herder jagers Belaaterd en veracht Door uw hoogsliotidigc belagera erürt op ovormacl t I ay i luta oog no hall bsrbaren Alleen verdelginif waard Maar Helde nkroost van Martelaren Niet van hun bloed ontaard oy predikt Koningen en Volken Hoe groot en aehtig Hj Die zetelt boven lacht en walken Is machtiger dan gy De Jod dier psalmen en kronykcn Waar onze ziel by leeft Zal nooit doen wankien of bezwyken Die Hem zyn ecre geelt 0p wagons paarden n op heides nZy onze vyand stout Maar wy wy zullen de eer vermelden Van Hem die on behoudt Behoud hen üod die legermachten MU Ood iyk aan hun zy Verhoogd ze die l w heil verwachten Verplet bun weerpartg Laat nog de stervende eeuw ervaren Dat waar ie in glans verschynt t Boos opzet van geweldenaren Als rook en damp verdwgnt STADSNIEUWS 1 GOUDA U November 189 1 Uit bet Verslag van de op 19 Juni j l te s Orav nbage gehouden jaarluksche Algcmeonc Vergadering van de Koninkiyke Vereenigln g van gepensionneerde ondcrotficie en en minderen van het Nederlandsclio Leger onderstand aan Militairen gepensionneerd I v66r de Wet van 1H77 en aan hunne Weduwen biykt dat gedurende hot buekjasr lK m lH9t tweehonderd viorenzMtig behoeftige oudhtryders en tweehonderd achtt en 1 weduwen werden ondersteund naartoe oen 1 bedrag van I UtóÜN OO is uitgegeven 1 Ondor de schenkingen komt o a vuor 1 een herhaalde büdrage van H M de Koningin 1 Moeder van f SOO 1 Te Junda werden Ha oudstrgder en vjl weduwen ondersteund met een bedrag van f t 2I M te zamen waarvan door de alh er I wonende ondersteuners waaronder lok 1 H ll Burgemeester en Wethouders bebooren I ongeveer f 45 werd bygedragen 1 Haastubciit Het was zoo recht goze lig I gisteravond in het gebouw van den Ned 1 Prot Bond alhier waar de mnziekvereeniI gil g Jl rima Volta hare Besehermvrcmwe 1 movroqw Le K vrc de Montigny gebo en 1 Bisdom van Vliet do knnstlievonde ledei en 1 vole belangstellenden om zich heen mucht 1 zien ten einde gozamonlgk bot lO jarig be1 staan te hordenken I Onder leiding van den directeur don h er Johs 4 Arentz uit iouda bracht bet geI zolsehsp eenige nummers ten itehoore terwgl I iiiot minder met aandacht gevolgd wen en I de viool solü van den beer Directeur alsi ok een paar zaïignummers van enkele dames I en Hoeren dio zieb daartoe voor dezen avond 1 oen koor gevormd hadden 1 Met recht mag de uitvoering van alle 1 nummers goed geslaagd heeten en de H er I J O Arentz in gedachte een hartelgk woi rd van dank toegezegd voor zyne toewgding Dnt die toewgding op prys werd gcsti d bewezen de door do werkende leden der ver1 eeniging aan den heer Arentz gegeven pra h1 ligen krans en de door inovronw Le W re de Montigny tot hom gesproken woortlon van I waurdeorlng van yn arbeid vergezeld van 1 oen souvenir 1 Bg monde van den oere voorzitter den I Kdelaelitbnrcn heer Mr J K Viruly Bur1 gemeeslor werd dan ook met een enkel woord 1 herdacht waarom de vereoniging feest vie do 1 en in harteiyke woorden dank gesproken ot de veriM niging en haren directeur in et 1 algemeen en tot mevrouw Le Fèvre de j Montigny in het byzonder Spreker reikte namens do vereeniging hare 1 Beschermvrouwe een keurig uitgevoerd o re1 diploma in lyst uit als oen bewgs hocz er 1 l uwa Volta baron steun op prgs stelt 1 Ten slotte word nog opinitiatiet der vor1 eoniging eeno collecte gehouden tenbeho vea van onze stamverwante bi oeders in de Trans1 voal welke f iai Ü i opbracht 1 KwAiMKUiAii De iniameling van giften 1 alhier gehouden door de dames mevrouw 1 Schreuder en mcj van Tiel ton bate van 1 het Hoode Krols voor zieken en gekwcts on 1 in Transvaal en Oranje Vrystaat beeft p1 gebracht f W0 i 1 PouHaOKK Ken veehouder in deze ge 1 meente di$cht Dinsdagmorgen uit te gaan 1 doch pas op den weg draaide zyn jong jo ig paardje met wagon en al de Benscbopsthe 1 wetering in t ling zin vlug in zyn werk 1 dat de voerman geen tyd had ont t lyf te 1 bergen maar mede in t water school hen 1 heele alteratie en een gfoot werk om pa rd 1 en rytnig weer op vasten grondslag t br n 1 en I LcKKKRXÉnit fn de tli Hi4 nfagavond ge houden vergadering der vereeniging Lekker I kerksehe Hamonie Wilhelraina alkier zyn 10 aandeden i f 25 per aandeel uitgeloot geworden van de geldlecning ten behoeve dezer vereeniging aangegaan Bkku Akbacht Ue Voorzitter van het ïransvaalcomité alhier werd na de ontbinding alsnog verbiyd met een gift van f 10 welk bedrag mede aan de Ned Znid Alrik Vereeniging is toegezonden Het totaal bedrag der collecte is than I 348 17 NiBi wioiicaaE a o Usui De heer 1 van der Torren alhier Is tot arts bi vorderd INOEZONOBN AitwNrd UI ËMi B taipielle de Aan een Belangstellende die naar myn mening onrechtmatig zli ontevreden is als lig zich toont Ken ding ben ik evenwel alvast met hem eens Ik had zelf in het Dagblad van Uouda en in de Goudsche Courant allebei oen oproep gedaan aan allen die belang hadden by die belang stelden in het onderwgs Want het onderwerp zou ifn Het Belang van de Vereenvoudiging voor de Lagere School Dat hadden we ook geannonseerd Kn zelf badden we dat ook verwacht Van Mei af stonden we al in t voornemen in een vergadering waartoe alle vehoolautoriteiten en schoolmannen zonden uitgeiioodigd worden te doen handelen over het tegenwoordige spelaisteem als Mn kwaad m ons Onderwgs en over de Vereenvoudiging als een leym voor de School Wanneer wg Bestuur van de Afdeling om verschoning vragen dan zal men ons die niet mo n weigeren wy deden het onze Maar met iivergld ook mogen we de Spfeker beschuldigen van buiten de afspraak gegaan te zgn Hg hoeft do aangenomen opdra ht eenvoudig anders uitgevoerd dan wy t ons hadden voorgesteld Hy heeft meer op de leken denk ik cnerzgds gerekend dan op de autoriteiten on de vakmannen Voor hun heeft hg bigkbaar geoordeeld is metodologiese uiteenzetting het ware niet maar zg mocteu een stcrko indruk krggen van het inkonsekwente willekeurige tegenstrydige en onreéle van de oude Hpelling zg zullen mg dan toestemmen wanneer ik het hun zeg die spelling te leren geeft een slecht onderwgs het voert af van de weg tot zelfdi iiken zelf oordoelen tot zelfstandigheid Kn ik heb het met voordacht in het Verslag oergisteravond doen uitkomen dat de Spreker inderdaid alles lot U woi in betreklang y hradit heeft Nu kan men menen dat vragen ontrent leerstof on metode wel degelik binnen het bereik van t grote publiek zyn te brengen onderhoudend en leerzaam t be wnstzyn verhelderend en de blik verruimend on ik voor ray zou in die mening delen men moet een spreker daaromtrent zgn eigen mening IMen Kn daarby onderstel ik dat de heer Mtilder als yverig propagandist voor de Vorceif ondigdc Spelling de gelegenheid heeft willen aangrgpen om het ouwe stelsel voor ons Oouds publiek noch eens krachtdadig aan te grypcn Wat ik zeil gedaan had van t voorjaar is dit de mensen op de verhouding van klank en teken van taa en spelling de juiste kyk gegeven bun to het inzicht gebracht dat een andere spelling niogelik is en dat de voorgestelde een eis dos tgds is geworden van hot sistecin Dt Vries en To Winkel heb ik toen alleen de geslachtsregeling moer uitvoerig gekrieti eerd en ik heb omdat niet alles op pen te doen is het n gelaten een wetenscbappe like uiteenzetting van het nieuwe sisteemti geven Dat De Vr en Te W het resultaa is van hinken op zeven gedachten zeven spelregels hebbon ze tegen elkaar in latei werken dat het oen doolhof U van inkon aekwcnsies en willekeurighoden is nu Dmsdag mot macht van voorbeelden zo overtuigend aangetoond dat wel niemand meer zich in zal bcolden dat in de Vr en Te W iets kosteliks verloren gaat De Spreker heeft eni doof te rocht gemeend dat het in lyfla de noch we eens bevestigd d PSHBurkt mocht worden Kn ook da nïot goo zyn om ons n6ch meer ver stand van spellea en spellingstelsels aan te brengen Kn dat een en ander is moesterlik door hem gos hied De heer Mulder heeft l n orgaan misschien tegen en do Belangstellende zat m3g elik zo dat hy niet alles vlug genoeg op kon nomen Daardoor is d ongemene waardg van het gesprokene by hem dan niet tot zyn recht gekomen Wat mg betreft ik heb alles met gespannen aandacht gevolgd en ik heb van begin tot einde genoten van de frisse en scherpe ieder ogen blik ook pikantfe geestige zegging van de macht vnn gezichtspunten en de vernissende opmerkingen ook voelde ik r zo het har van de nieuwe komende tyd in kloppen e was karakter en ziel in bet leefde He I was alleen jammer dat wat op het papier 1 waarlik zo getpnkn óp stond dat he riiet meer ook werkelik gesproken werd Kn l erom nn om t gezegde vind ik de I Belangstellende onrechtmatig itt ontevre I den als hy zich toont Ook de heer Leopold toen j lich beklaa de te weinig ovM he onderwgs vernomen te hebben was voikoaen in zgn recht Maar er was toch wel zoiets als vergoeding gegeven Dat moet in rekaning gebracht Kn vooral als nn onze leden en waarom ook niet mensen daarbuiten na deze lezing ruiterliker dan tot na toe met hin Vereenvoudigde Spelling mwr dm dag t aan hmten om aan iedereen te doen zien dat het kan en dat het goed is en de tegenstanders en zich zelf aan t ongewoon gezicht te wennen dan vooral zal er roden tot tevredenheid zyn De heer Mulder kwam belangeloos laat ons voor alles dankbaar zgn Het debat Daarover een volgende keer in dit blad Wat de heer Mulder verzuimd heeft kan n tch gebeuren V D B sÉ De uitgebreidste eolleetie in Nouveautés en I PARAPLUIES i g vind men hij Sü I A vau OS A2 I Md Tailleur a Kleiweg K 73 73a OOI IDA W 5 lelrithomu ïf BurgerlUko Stand öKBOKKN 9 Nov Cornelia ouders W den Os en K Sekeris Maria Johanna ouders 1 van Tok en K Koppen Johamia ouders R ü longenburger en J D van Walsem lacoba ouders H Wynhol en M Borst Maike Cornelia ouders A Bruut en K Wildschut 10 Marinus tohannes onders M 1 Boot en C A C van Dongen Bolding Rlisabeth ouders P Signer en K van Dam OVEKLKDKN 9 U K Verboom 2 m 10 O Doesbdrg wed O L Kond 84 j ONDERTROUWD 10 G Dongelmans te Moordrecht en i van Rooyen W Schnitger en S M Bakker B van Wyk te Alfen en E A de Saadt S Van Wilgen en M van Leeuwen 1 I UAKTELS mimi Zoowel voor Dames als Kinderen Ulouscn Japonslnllcii Pdlrrijen in groote verscheidenheid biliyke prgzen ü SAMSOM ADVERTENTIEN De C0MM18SIK tot I ITDEELINÖ vaa ERWTENSOEP Soepketel Keizerstraat heeft de eer te berichten dat zg binnen eenige dafien zal rondgitan tot liet aanbioden barer Mot bet oog op de groote behoeften en tot instandhouding dezer nuttige instelling hoopt zy dat in ruime mate zal worden deelgenomen De LIJSTEN gn ook by do ondergetee keuden aan huis verkrggbaar Het Bestuur C VA BERKEL Voorzitter C A B BANTZINöER ecretari kNIPGUHSlS Ondergetoekende bericht aan de Dames dat de lieiiwe Cursus volgens de beste Wetenschappolgke Methode omvattende het MAATNEMEN PATROON TEEkVxES knippen en MAKEN van COSTUMta zal aanvangen 13 SOV a Inlichtingen worden gaarne verstrekt door m N TIËSEHA LANOE ÖROENENDAAL I 23 UKEUBEN WIJSASD FOCKIVG Aanbevelend SLOTEMAKER Co CBME WEBSSTEBS op het Atelier van S MSOiA tegen flink salaris RIJWIKL TK KOOP een goed onderhouden RIJWIEL met LUCHTBANDEN zeer gesrhikt voor H H Slagers of Kruideniers voor den spotprys van f 2ïi Te bevragen bg de Heeren A BRINKMAN Z Ungt Tiendeweg Uouda TE KOoT AANliEBODKN wegens tterjgeeal een nieuw gebouwde in volle werking zgnde goed beklante Stoom Wasch ea Strijk Inhditing geleg en aan de Veeht Brieven onder No 5H0 by de Firma de HAAN ZOON Boek en Muziekliandel Haarlem Ftük le El Eng Rijvnel met CRISTV zadel VVKSTWOODVELHKX prachtige banden gemakkeiyke en snelle gangf geheel compleet wordt wegens plotsel lickte te koop aaiigeb voor 7S Brieven onder letters Q bnr dezer te huur terstond ok LATER een BOVENHUIS Adres KLUWKELKN SINGEL 0 22 Zeeuwsclie Eieren Klkc week NlKl WE ZKNDINli de eelite Zeeuwscbe versche Eieren groot van stuk en fljn van smaak deze week V eenl Verkrygbiror bg J A ROKPKUS Tii ndowegr 59 Ontvangen fene prncliUf e ooilectic ALBOI vemikkeld Brittannia metaal Glas en Forcelein tntt nikliei g emonteei d Zuivere Medicinale LEVERTRAAN 0 30 per fl by D MIEBIEI Kleiweg E 100 poppEr pruikjes worden net en b i 11 y k vervaardigd zeer gesrhikt voor St Nieolaas hy K TIMMEUMANS DiibbelK buHrt Voorradig voor Tooneelver pruiken baarden enz üf PRHA KWALITEIT Rund ea Kalfsvleesch TijBi erk ymxmmk prijiw J P y h LEEÏÏWEN Helasersiraal Ooed tm goadhoop VleeaehhouwèrIJ PaiN Expelkr D rtig jM wordt dit rttiditi nat TMTtóSMd Bueot all pUDstülende lawr viog uanvsnd tec RfaeiuïuitMk Jwh tTwEopdh aid pqe Sa dsn T rtrouweD opliet hbrieknoerk ADkor Adn 2B 760 60 50c de 11 in dfl msflcta tpottieketL T AjnBtcrd m bu ülotb deban Tan Ti 7U an Sandwre J J 9 lea Mt bd duk Ie baod llDofdpr fl l ü pryxeii ijii froj araii ii fni ÜitaoodlglDK tot deelnemias in de Kansen vuil lil lijor tloii Staat tiBiiiburjt ow arl rtr il t riMïtü JrliUntinj wiwriu wkcr 11 MiUioen 349 325 Uark flpr a KMKioMark IVApr n 6 00Mark irtftpr a t 0 Mark l OBpr H 2 H 0 Mnrk ftl pr 1 l fifiO Mark ISISpr ft 4ltOMark 4 r a aoO Mark Hi pr ïfi Marl ftV52 pr a I Marl Ut Vpr a t 4 LOl lOU S l pr a73 4B ai M tntaal 5 pryw ii t f Auiiimti lUiwtea wonli n Oty pr reii ran deze vM vounluel htejJtMKlu luldlittvrij i w vülzmiH het plan alueliU 118 f 00 lotton Imtat xijn ite votKendo Pu l K j 8t prga m eveiituoftt SOO 000 Mnrk l rflmu V 3 i HmO Mk 1 pr n ïOO OOe Mark t pr H lOit onn Mnrk 8 prijï aTB O l Vark prys ft 7n 0 t Mark l pnjB a K6 0i I Mark 1 prija 8 fiU miO Mark prijn H R nnü ark pryz a ftO O M rk prgs II 4 OflO Miirk pnjs ft l irio Mark prij ft 20 0 fl Mark ilozo wonluii lil wiuxo maandwo lil 7 klafiaoii lilt oUxit Do llfKtfilprija in de lo kla a iimlraaftt Mnrk B 0 fityxt lil ft kl tiH K 0 0 M ni d iJ t 0 1HIH M in lit Ao lot 5 100 M Ml de 6 tot 7 SnOO M Ill du if UA 7 nO Mfirk lil dt 7 1 Uit ïttO OüO Mark eii mat Aa prum o fttii too tun M v iit t t hflü oon M ViMir do eursUi prtjhtrokkinf itin ofhriofll TiiHtfcotitf ld k st üf ti Kulitwl rit ltice lot 8leoht iuUl S 5f itmi half oriainocl lot sliwhUt JuUI 1 6 eon kwart ori m H t bt alobhti ïiild OvO u inleggfldon voor dfl voUmide klaaiion Kiwel als to jmati Iqat der prgzon wonUin Hati tHj flvr ii in liet nfHdieolo tnikkm Hplaii viwr Kioii lan liet Wapen vau dun Htwat wvM plan ik op nanvm ft nitia vereend iedere dwliieinor in de IuUtij ontvaiiut unacvmaffd oninuttltdlijk na du p aatM neliHtl hu ilieude trekkiiiK de iilfii ieelo trekkinfiiilijat De uttbetalinKen versending van de prijzen eMliifdl door mij cii direkt en prompt aan lie fuittors en ondtT de alrfnuBte pebeim houd ing ItMlur lieattillinK knii men BetiwmdLg p r poatwiaael opguffn ook tef en r mboiira B Men wende ziuh dut inH d awivraax om t cwmdinfi van lottm fo l de pwilig plaftla hoblM iide trokkïnfi r i wpoodiB moftehjk o uiterlljh tot 30 November e k met lorlrouwen tot Samuel lliirkscher Senr HamUnr Hankiiir en WiiaelkanUHir i Duitachlaiid Iet Atelier Studio is het heête adres voor Vergreetingen en lirprodacllewerk ii j fu i a i p AanbeVBlcnd h Singel 582 p v 1 WA LS I B II1I1IIIIIII I Qiiiiia la Koche bg iVOLfF en Co Weslèjaven 108 De bekende BORSTPLAAT in versoliilleiide FIJNE on JKUHIOE SMAKEN i wetlerom vprkrijg baar Aübevelend T ZAAI Coiiflsenr Vnn f heden zijn wcor viKUTadijj Av zoo fuiiatiif bekende zwaar i t vul l BO TKKLKTTEBS ven als de fijn gekruide CS o St I TICOX A A SJ A V I UillOKFF m condseor Hoogstraat s ar Kort ovaniobt oniar PrUtoourant 8HKIIRIE S Palo en öold 4 Ury van al 1 Ki Hl vt 12 ROODK en WITTE PORTWIJNEN M DKRA S droog en zoet t s U O o S VERMOUTH a Turin BOnECJA llAMI iNE l COtJNAC 4 t 1 7 I 2 25 1 2 7 I 3 25 f 3 75 en SCOTCH WHISKV Per Kl Pe Ank 45 Kl 1 0 95 Nto f 27 75 0 78 0 H5 liüfi ORiDE TJ2 § LIHTRAC CHATEAU VALR08E St XrKPHE Ht EMILION 1K 4 PAÜILLAC 1893 OHAVES Witte Bordeaux O SO 1 HAUTERNE 1 5 ZELTINOEK Moezel 0 90 BOURHOtJNE 1 10 De HesBche zyn in den prgzen begreiwo en worden 13 et per stuk teruggenomen By ij ke hoeveelheid verkrygbuur by Ue Onna T CREBAfil Gouda tOoedkoopitseniolledst adrM voor Vervoer van Inboedel oowei binnen tXtt buiten de xtatl met gtistuten wkgeuB is hg A OKAVEÖTEf J5 UleekersRingel mi Alles teordt tegen TranntinrlMehade vertekent GKK BETER adres voor alle soorten HCHOKNWERK als liel owiibraliaiiLdi Ndiotn ra Laaneinagaziji Kleiweg y TJO tegenover de Kleiwegsteeg Ontvangen allo soo rten Heeren Damen en KliuU téfyiXTBUHAÜTOFfULS Aanbevelend SMITS Alle repvattSn en aaiifemeteir wer b Is U Verkouden en moet ge veel hoesten baal dan etui mooie dooj met drop van IS ent Ouk verkrggbaar losse drojj en hecrlgke pgpjos drop tegen f o C enf er On bij J van OIJE Kleiweg No 2 UosB4