Goudsche Courant, maandag 13 november 1899

Dinsdag 14 November 1809 No 804a 98aie Jaargang HsUe aan onz e Z Alrikaan sche Broeders Rookt PAL L R RUG ER 91 Cent Siiraar mamm mmm IVieuws eu Advertentieblad toor Chudu en Ifhnstreken De üil ve dezer Courantgescjiied d a ge 1 ijk iSWj j ADVEHTBHTIEN worden geplaatst v i met uitzondering van Zon en Feeslilagen T vf O nH rc elg ü 50 Oeirteta iedere re§ d meer De prys p r drie mftanden U 1 85 tranco per VfiF lettere wonlcn berekend AiEonderlijke Nommers VUF CEMTEN f Intending v o Aiivertentiën tot 1 uur de raidd fr4 S V WIJ GAAUÜEN g Korte J endeweg bij de Markt w Aanbevelend co i Firma B I E J4K S VERHUIZINGEN BINNEN en BUITEN DE STAD Is LJLCSrJLZXJüT VA lSr CD m Tapijten GordijnstoffenJafelkl8eden Behangsèlpapieren enz enz Belangrijke mededeeling voor alle kippenhouders D i u♦A a voortdnrcnde openbare eontrflle van liet Bnrean voor eheraii eb on mieroMopiscti onderzoek van Dr Van HAnm niemVIS UCnienaVOeaer n p Habmksh te Amsterdam zoodat than olke afnemer liet recht heelt dit voeder iratiii te laten onderzoeken hierdoor z n i j gewaarborgd dat zg utecd dezelfde nitmnntende kwalit it ontvangen De analy c van dit voeder i eiwit 2 i 3 p t vet 1 99 pCt minerale bestanddeelen H 97 i vocht i U f utn zetmeel 50 0 pCt to4 WrMme KiHi fcti t t w ono vM i j i i Itour BW Hoender met dit voeder to voeden krSgnn zy s morgens voWoeiide eiwelt vet enz en wat zo meer daarvan noodig hebben ontvangen z nog oit linn groenen graanvoedering verder op den dag hierdoor krügt men een juiste verdeeling en zal hel lojresaitaat verbazend zyn m de Mimen tellmg n dit voederb ik niet van de irednelile nitgogaalr jn een ei i veel eiwit Am moeten kippen veel van die tol hebben maar wel wat i de jnisle ameiisti lling zoodat eiwit ve en ïolmeel in geH k veibonding tol elkander taan Dit nu is met mi n Oehlendvoeder het geval te veel eiwit op eenmaal toegediend i nadoeijg en verwekt meesla oiigeüteldheden en dlarrhee IJlt Vmder vocn koml en verhelpt veel het fe eni li kl f en i aitmontend tegen het eggen van w rf M Noemt thans een proel e gTblMt bet U tiikei f Kilo f O franeo door het geheele land K Kilo IMO 2r Kilo f 4 00 r n K lo M Iraneo hm voor p aalsen die zonder ovarladlnï nar sehlDDOr zihi te bereiken verder gelegen plaalfcon franco naa ste station Levering rochtHtreek door rag waardoor steeds versche kwaliteit gegarandeerd nrviSktagTvoorzien Tan heUContrflle garmitiezegel van Dr Va Ham Ro en Hak s en mSi gestempeld loodje Broehure en eeno bjlnopte HandlcWingover voeding en V erzorifinï dor Kinnen artUl aemmta l Voeaer prima kw ilitcit legen elrnttlikeii SiinrelrlHiien tegen vr rn i li l l fi 6 duksover voeding u W rt l mUh n van S rt UU oxy Ume Voc Urh m eu v afj 1 re o rI r f tf voorKippen oi i r lVA VoeHer m I rtiikb il l n voor Duiven Mtfrnen ye telfi tii rf eU per stak voor Duiven on Kippen Htocds ten verkoop voorhanden link on twlkkolde JOSOK UKNyEN bioed 1S 0 aan en tegen den leg niet geimporleorJ J f RIEM VIS l¥alerl 08traal üo 3 Bkw llA4r 1 r Voor St Nicolaas ONTVANGEN IS BE mWl WIEEl MAKKT A to oen praehllge Sorteering der niouwste umm r um en stiuiken in Zwart en Uokleurd DAMES f ANTASIE eu HUISHOUD Bt RZELAAK8 Um BÜORBJ S STHlKKhN I RtOAÏÏES Bonten MofTen KMGENeaCOLUEES KINDKHBON JE8 Ilwrw names en Kindfr Haiiiklioeiifii in de nienwule soorten 4KniiKKJKS In lra le doownreni mt Xniibeveleiid C A B BAHTZINGER H J VAN SCHALEN hixug r enen lanl 1 UW Voorhanden een roote orieering lleliangacipapleren Q ord4an stoffoxi ZKILKN UNOLEUMH t mmmtmm w timmmm Th SchmidtvooriieeiiWecIJoelsiims heeft Ie eer te belichten dat le N UVEAUTft S op LDXK enHUISHOUDELIJK GEBIED vooi het a 8 t St ililcolaasleesl JEÜTALEEUD zyn Depot der Plateelbakkerij Zuid Holland B KSTftC Ouuilii Nieuwe m cllen Mleuwe decors TRANSVAAL Ieder die het Sig nren Magazijn van LOI IS BISSt HOP DiibbeU Uuuil B 10 iouoA bezuékt ontvangt gratis een TK4 SVUL$0n VOLft LIE ull cpll§clic Canilpoeiter eit Anttoepllsch Moiidllncluur 0OH K LAHSVrO TmulnrU te Uouda OVERAL VERKRIJQBAAH i o ir Nederland U IJSSKLWTI IN Blanw traal Honda Spiegerglas V r A keiiiig fit CTinBIllllliailI C3 o xr ID A Zc r voorikHïlige conditie ScbcTj concureerende premie EERSTE NEDERLANDSGHfi BIJWIELFABRIfiK Directeur H H U RO K R S D KV ENTER Model zonder rem en schermen 1 87 50 Model 1 met Model 110 Model AJ 126 Model AAA 1 6 LUXK RLIWIEL 160 F GEWONE ACATENES 156 LUXE ACATfcNE 180 P S DAMES KETTINGRI TWIELEN op alle prijzen 1 5 hooger Vertajpiiwouriliiitf J C OKBlllTBR Gaiula v FUIKBOODE ÏÏ SCHIEDAMA U GENEVEE l iWurB VerkrdlibMt bjji M PEETEB8 Jz N n A la bewiji vtn echtliuul ii raobet ou kurk itaiKla rciur liicrtAu P 00 v n den avmdor Kirnw uHIEPAM I p t oppE 362 Staatsloterij De TREKKING bogint MAANDAG SM NOVEMBER a s liOlen n pdecllen van Lol ii zjjn te bekomen ten Kaniore van de Col lectenrs A O ÜOSLIN Gouwe C 9 b j de Vischraarkt W J t v DISSEL GoBwe C 211 GoniiA Druk van A BRINKMAN Z Buttmlaadteft Oveniclit Het nieuws ait Natal dat Vrgdag te U ndea is ontvangen is werkelük een kleine schrede voorwaarts De militaire medewerken der bladen maken daaruit vrgwei eenWlfde gevolgtrekking dat de Boeren Ladyamillt xooduiig omringen dat ze niet alleen de stad volkomen afsluiten maar ook in staat lijn aan Britsche versterkingen uit Durban het hoold te bieden Uit de berichten toch volgt dat een groot deel van het Bocrenleger wordt saraengetrokken tiascheu Ladjsmitb eu Colenso Volgens de Daily Mau hebben de Boeren Crtazot kauonnen hjj deze laatste stad opgesteld die den spoorweg naar het Zuiden bestrijken bovendien is de spoorlijn over ean stand van een myi van het station om Calenso opgebroken Oolenso zeil is door ie Boeren bezet die daar volgens Ka lerpraatjes weer hard aan het plunderen zonden zjjn geslagen In strjjd met dit bericht is een ander uit niet meer vertrouwbare bron dat de Boeren van de in de stad gevonden voiiri 4 n eeu vuurtje hebben gestookt Geen tan beide berichten verdienen veel geliiot mijlen ten noarden van de TugeUrivietïfcebbcn de Boeren een lager betrokken Vi Magaviva Bjj Pieter s station schijnt ch de hooldmacht der Boeren te hebben opg eld Berichten omtrent de sterkte vu dan fdeeUngeii ontbreken geheeJ ook weet men niet wie daar het be yej voart Hoe de toestand in de Kaapkolonie op dit oogeublik is blgft ons feitelijk een raadsel De omstandigheden hebbon Hchroiner den verantwoordelgken minister gedwongen te doen wat hü als onderdaan van de koningin en eerste dienaar van den staat verplicht WKB HÜ doet vat hy doen moet mattr zonder groote warmte En zoo zal van hem het machtige woord niet uitgaan dat gansch de Kaapkolonie in opstand brengt om de EngeUche vlag pit Zuid AJriJta te doen yerdwjnen De berichten over de houding der Kapenaars maken een genengden indruk Df liever ziJ wekken den schijn dat niet voldoende voeling bestaat De Hollandsche bevolking vaji de Kaap althans de Kaapsche Boeren chijnen te wachten tot de Vrijstaters hun ImI binnenvallen om zioh dan aan te sluiten en de Vrïstatcrs schjne den grqiten inval uit te stellen tot de kolonie in openlfk verzet is FEViLLETON HET TESTAMENT A ViU naar het Bnaelsoli DOOR W NÜTTgRa X 4 HOOTDSTUK VIH DK LAATSTE NACHT Ml Uttenon nt op zekerc avond na den tnaaftl bij het haardvutti toetf op oorerwachtst Poole lijn kamer lag Unnenkomen Gftd beware m Rxrfc wat voert jou hierheen f riep h en hem nader beschouwende voegde hi er bij wat sq t j is de dokter nek Mr Utteraon leide de man er u iets niefKoed t Ga ntteo haer heb je oen las w jn ei de advocaat bedaar nh wiü en seg mij dan duideflljk wat gif veriaagt U kent de gewoonten vaa den dokter sir WtMorék Peoie en hoe hij lich gedurig insluit Welnu hij ts weer ia het kabinet omcsIotc en dat staat roij met aan sir ik magsterven al het ncbüg ia Mr Utterwn ik ben baog sur A 1 Na goed man lei de advocaat druk u Zoo althans is de indtnk K r de meeste lierirhten op ons gemaakt Dat de toestand zniver ia gelooft niemand En zonder hel gewicht van deze aanwüiing te overschatten schQnt het noodig daarop te w en dat Hlliier tot heden Schrciner niet heelt aangedurfd Wetende welke de gevoelens van Schreiner waren liet de Hooge ceraraiawris die voor niets terugdeinst den man die hem zeker geen tronwe steen was op diens invloedrijke plaats He men dit te besehonwea als een bewijs dat Milner Srhreiner vr 8t en hen lierer naast dan tegenover hen ziet 9 Kon Milner die het lormeele recht heeft Schreiner ter zydo te stellen en het Kaapacbe parlement met zijn HoUandsehe meerderheid te ontbinden die maatregelen nalaten it vrees dat dit jnist tot reactie zou lydeiiV Duideiyk is dit ons niet en zoo biyttten slotte de houding Tjn de Alrikaander pai aan de Kaapstad ons evep dnister als die van de Boeren in het Noordonjer kolonie Ware er meer tyd wy zonden meer hoop hebben op een plotselingen omkeer die ons deed lien wat jarenlang heelt gesmeuld Maar toch al naderen de gropte versterkingen toch is alle hoop nog niet verloren dat geheel Zoid Afrika zich vereenigt Hoe noodig het is dat de Ooitenrykacbe regenring krachtig medewerkt om g 14 te veranderen of tenminste de toepassing er van te wysigfin i dezer dagen in de practyk schitterend bewezen Ii de dagvn dat de Kyksraa door do olntructie der Dnitschers niet in staat was ecnig beslait te nemen vaardigde do Regeoring een noodverordening nil krachtens § 14 tot goedkeuring van de overeenkomst met de OostenrijkschHongaarsclie Bank Hierin kwam de bepaling voor dat de Kegeering aan de Bank 59 millioen goidguldens zon betalea voor de regeling der valuta quaestie Dat bedrag moest worden uitbetaald op last van de commissie van controle op de Staatsscholden eu de Regeeriug verzocht aan die commissie tot de uitbetaling machtiging te willen verle ieD Haar de rommisrie wees met 3 tegen S stemmen dit verzoek a wïl daartoe alleen machtiging kan word en gegeven zoo de betaling gegrond is op de wet Merkwaardig is het dat het ditmaal 3e leden der reohterzyde waren die plotseling tot de ontdekking kwamen dat er in strijd met de wet gehandeld was eu dat het bezwaar in de vergadering der commissie werd ter sprake gebracht door 4r Kaizl die als minister van ünancien in het KaWnet Thun duidelijker uit Waarom iijt gij bang i Dat ben ik al sedert een week geweest hernam Poole de vrajig ontwijkende len ik kan het niet langer uithouden lïet voorkomen van den man was geheel met ttjne woorden In overeenstemöiing hij was vree dijk ontstctd en tieh dve op t oo aUik dat kq voor de eerste maal jcijn angst openbaarde had hij den advocaat met in het gelaat gezien Zelfs nu zat hij met het glas w n onaangeroerd op tijn knie en sjjn oogen op een hoek van den vloer gevesiigd ilk kan het niet langer uithouAcfik herhawie hij komaan zei de advocaat ïk zie dat gij leker gegronde reden hebt Poolo ik merk oat er ieta entttiga gaande is Tracht raij te verhalen wat het is Ik deak dat er valsch spel gespeeld is zeWe Poole roe heesche stem Vattch spel I riep au de advocaat hevig ontsteltende bij de gedachte dat hij wdticht gedurende langen tijd misleid was geworden Welk valach spel Wat bedoelt die man Tk durf het biet zeggen sir was het antwoord maar zoudt u met mij willen roedegaan en u zelf overtuigen Het eenig antwoord van Mr ytterson n op te staan zijn hoed op te zetten en zijn overjas n te trekken maar hij zog met verwondering de groote verlichting die op het gelaat van den huisknecht te lezen was en dat de wijn nog oiraangeroerd was toen deze i glas nederzette oro hem te volden Het wai een vinnig koude gevoetita Maart de overeenkomst met de Bank heeft gesloten en 4e daarop gevolgde noodverordoijing heeft mele geteekend Hieruit leidt men af dat hetj der rechterzyde minder om de handhavlré der jpet te doen is dan wel om het Kminet t lary een onaangename verrassing Te bezorgen 6e Franscke Regeering Iaat vertellen dat hs r amneHievoorstel zal betreffen alle vervolgingen en inj truclics welke de Dreyfnslaak ten revolge heeft gehad maar Dreyfus zeS zal r niet onder begrejten eyn In de zitting van het hooggerechtshof jogt de prncureurgeneraal Bernard van twrdml te ifn dat de beschuldiging gegrond is ep eer ernstige feiten Hy handhaaft de bevoegdheid van het hiioggereehtsbof ftet hüoggereebtshof verklaarde zich met 157 tegen 91 steramen bevoegd Wallon en Maillarit Itcstreden de l evoegdh id Ohanmi r verdedigde ze I I I a SSSSBSSSSO Verspreide Beri htuQ FaiNaain Deter dagen is een officier die overeenkomstig de bevelen van den minister vanoorlog zich iujl niform in Jiet atduo teHr vertoonde door een aantal uffleieronin jbnriosrkleeding uitgettoten Ten stattewierp iSen hem kussens van hot balcon afop het hoofd Do eigenaar wilde tusschenböideii koiuou doch by werd oor 30 4 40 officieren iu bnrgerkleeding aangevallen Eeuaantal mariniers on ooderoffleiorea kozendaïrop partjijvoor den eigenaar en ranseldende officieren af De Daily f ronicle heeft aas mevronw Lucie Dreyfns een adres gezonden ondcrtcekend door 125 000 van haar lozers Mevr Dreyfns zond een brief van dankbetniging aan bet blad BüUllE Het wordt als zeker beschouwd dat up het 27 Nov 8 S te houden congres van mynwerkors iieiloten zal worden tot een algemoene werkstaking in alle steenkolenhekkens DUITSOHlAll Te Spandau is een meestervjrarwerkma ker wegens verraad van militaire geheioiea gearresteerd In den kolonialen raad is besloten eenontdekkingsexpedttie te zonden naar Tlbatiin Kaaeroen cne nacht met bleekeA maneschijn De wind maakte het gpreken moeietijk en Hnerpte hen in het gelaat Bovendien scheen hij de anders zoo drukke straten van voetgangers Ie hebben gezuiverd want Mr Utterson nad zoo veel hij ich hertnoenn kon dit gedeelte van txindeti nog oeit ioo verkUea gevonden Toch h hij het nu goame anders gezien want hij had zi A gansche leven nog met zoo zeer verlangd om met zijne natuurgenooten in aanraking te komen of hen ten minste te zien want hoezeer hij er zich ook tegen verzette zgA geest woa met de gedachte aan een ot andere misdadige ontknooping vervuld Poole die gedurende den ganschen weg eenige stappen v oor gebleven wm bleej nu niettefljcnstaande het loeien van den storm op het midden van het plein stilstaan nam v n noed van het hoofd en veegde zich met ean rooden zakdoek het zweet van zijn gelaat Uit kon on mogelijk het gevolg van het F pen maar wel van ïi n doodelijken angHt zijn want zyn gelaat was wit en zijn stem kkHik getwoken en schor toen hij zeïde En nu ri wij zijn er en God geve dat het niet ieta aUerverschrikkelijkst zij Arme Poole antwoordde de advocaat Hierop klopte de bediende op een eigenaardige wijze op de deur deze werd op een kier geopend terwijl de ketting er op beve itigd bleef en een stem vroeg van binnen Zijt gij het Poole Alles in orde antwoordde deze doe open Toen zij m de wachtkamer kwamen was deze hel verlicht er brandde een flink vuur in den haard en daaromheen stonden al de bedienden KaM I ANU Heden wordt fn den zoölogischen tnin l Londen de jonge leeuw verwaf1 t dien Cecil Rhodes eenigon tyd gelede aan president Krager ten geaefaenke aaffl io tie door dezen werd if eigerd XtU4l Gisteravond ongeveer 10 w ii te Uvarno een hevige aardackok waargeiiatuen De bevolking vluc tt versekrtkt de straat op BiiLOtaijB Vurst Ferdiaand hoeft in verband met4e Anancieele rooeiiykkedtm des htuds besloten d kalft van i civiele lijst dnseeak 4rag van 00 000 francs aan de schatkistal Ie staan iiii i i IJlU i lL l lll I mfi BINNEI LANB Naar wy vernemen is na langdurige ove wegingen bjj de regeering eindéiyk de Ko nlnkiyke goedkeuring verleend aan de Proy veTordeningeii door do Staten Tan Utrerht en Znid Holland vastgesteld tot wtjaiging van het provinciaal reglement op de wegen en voetpaden in verband met polltlebepaItngen op het gebruik van en het verkeer met motor rytuigen Tdj De ingenieur 4 belast met het ontwerp van den eleclrlschen spoorweg Rotterdam Den Haag via I ijnaker hebben ooderhandijlingen aangeknoopt met de H I I S M om het eliidpnut dezer lyn te Rotterdam te doen uitkomen by de elntaurbnan ter hoogte van UlUigersborg daar lich moeliykbi l hebben voorgedaan yoor den aanleg door het noordciyk stadsgedeelte naar het Weennploin Dn stations te Kotterdaui zouden alsdan komon aan het Centraal en Bonrsstation By Mouton Co te VtJravenhkge lihet eerste nummer verschenen Iran het Maandblad d ir Verconiging voor verbetering van Vrouwenklceding In baar iulellsnd voort egt de tedactrhie mevrouw De Eeyer te Utrecht Z o Is taaeiwieiyk de gedachte aan Verbetering van VrouwanUeediug weerklank vindend fn vele harten geworden tot een daad Itet die geda bte opgewekt vooral doer de uitgescbreven prijsvraag van bet bestnnr dor Nationale ïentoonstelüng van Vronwonarbeld geen voorbygaande opwelling was bewjst hKt groote aantal van hen die zich uit hel geheele land hebben vereenigd zoowel mannelijke aU vrouwelijke aU een trgflp schapen opcemged rongen Mi het tien van Mr Utterion begon de hnishouclsler zenuwachtig te snikken terwOl de keukenmeid uitriep joddank het ii Mr Uttoriton on op hem toesnekk als wilde z üch aan hem vastklampen Wat ts dat ijt KÜ allen hier firak de advocaat op gemel cn toon dal is er onordelijk zeer onbetamelijk uw meester sou daar In geet geval mede mKenoinen iijn ff ij z allen bang zerde Poole Hierop volgde volkomen sttlxwijgen niet een was er tie dit togensttafie alleen de huishoudster l egon nu ovcrUiin te weenen Houdt ie mond zeide Poole tot haaj met een ruwe uitdrukking die zijn eigen zenuwachtige opgewondenheid verried en inderdaad toen de huislwuditer zoo luid en jammerlijk aan haar beklemd gemoed lucht gaf waren zg allen roet ang ttige gezichten naar de binnendeur geftueld Ën nu vervolgile de iMiisknecht zich tot den loopjongen wendetide ageef mij een kaan en wij zullen de zaak voor goed uitmaken En daarop verzocht hij Mr Utterson hem 14 willen volgen en sloeg den ww naar den achtertuin m Nu sir zeide hij loopt u als t u belieft zoo zacht mogelijk Ik heb u noodig oro te hooren doch niet om gehoord te worden Ra lie hier sir ot het hem wel mogelijk wm omloilnnen te laten b ijf hier ataan