Goudsche Courant, dinsdag 14 november 1899

gaande kinderen verschillende R K voreenigingen en stichtingen 9 Adressen met het verzoek het wetsontwerp niet aan te nemen en waarin behalve Ve in anÖere adressen genoemde bezwaren no argumenten tegen het ontwerp worden aangevoerd of bijzondere mededeelingen en wenschen worden gedaan 53 De Commissie stelt voor de adressen te deponeeren ter griffie ter inzage van de leden Over 17 adressen is vroeger reeds rapport uitgebracht Zondag had te Amsterdam de vergadering plaats bijeengeroepen door de Soc Dem Arbeiderspartij tot stichting van een Nederlandsch Comité voor algemeen stemrecht De voorzitter de heer W H Vliegen heette de afgevaardigden namens het partjbestuur der S D A P welkom Op voorstel van den Kotterdamschen Bestuurdersbond werd het zetelend bureau de heeren Vliegen Troelstra Polak Schaper Van Kuykhof Melcbers en Mineur met de leiding der vergadering belast Het woord werd gevoerd door de heeren Troelstra en Gerhard en de dames mevrouw Schook Haver raejnffronw Jnngius e a Na een verward debat werd gestemd over het volgende voorstel gewijzigd door de Radicale Vereeniging Doel van het Comité zal zijn te jveren voor enkelvoudig en geheim kiesrecht voor alle meerderjarige mannen en vrouwen dat zoowel direct als indirect los zal zijn van maatschappelpen welstand Met groote meerderheid werd het voorstel in dezen vorm aangenomen Nog werd druk gediscussieerd over de vraag of men bij c e verkiezingen in 1901 het kiesrecht op deh voorgrond zal stellen of niet Verschillende radicale heeren o a de hh Ketelaar en Z v d Bergh namen aan deze beraadslagingen deel Nadat verder versehillende besluiten waren genomen om het Comité te constitueeren w rd de vergadering gesloten waarbij de vobrzitter alle aanwezigen opwekte tot bevordering der democratische beginselen Bij den uitgang werd gecollecteerd voor de stakende öroningsche sigarenmakers Gemengfde Beriöhten Men mejdt nit Delft Nietteg hstaande meerdere waakzaamheid van politie on belanghebbenden is Zaterdagnacht wederom nu voor de vijfde maal aan de oostzpe dezer gemeente een tuiniphtisschnur in brand gestoken die met haar eheelen inhoud van rietmatten en glasramen vernietigd werd Dienzellden nacht hééft uien ook een poging gedaan een molen aari den Delfgauwachen weg in brand te steken Bij een slager te Gorinchem is een etalage gemaakt toepasselp op de groote gebeurtenissen van don dag Het zijn drie varkenskoppen in boerenkool geplaatst met opschriften Rhodes Chamberlain eis Milner Een varken voorstellende Jameson met een paar jonge Engelsche biggen wroeten in het goud Een Transvaalsche Boer te paard voert een vlag waarop staat Wacht u voor pick pockets Directe S rwe verblBdlngen niet GOUDA Wloterdlenst 1899 1900 AaQgevangeo 1 October TUd vao Greenwich Directe apoorwcgvciuiuuuigoii lu ooiiDi oTTiEDiM j b o o OUD A BOTTlEDi M tic vim 10 49 11 1 ll Sl H 18 ll H 1 11 86 1 07 11 61 H 8 1 O f 1 64 4 04 09 4 11 6 8 1 7 14 9 U 9 86 S 40 iO 7 g aa M P w n 11 80 11 18 11 88 io u o a Ji rii z na M naJ i g J U b H tU 0 i 8 kl h i bM U vmh ü W H lU a t S L E pl l wi I AUnii Ie kiMH Eitri bijlwUltii B0TTERDAM 90VDA nee Tem t 11 80 i U S7 U 3 11 8 10 19 U 8S 18 K 10 89 10 88 10 48 10 17 l i 11 64 1J 06 18 84 I IK 9 3 9 40 4 40 4 0 4 7 6 114 10 8 40 7 6 KM 8 14 9 00 9 88 10 0 FaeulUtief op dm loop kui niet gerekend vorden Hollendieke poor l Eltre inpplemlDtbewiji ttn de Comt gnia der Wepnu Liti GOUDA OEN lUAOtloe 10 08 10 40 ii m 10 18 10 87 10 8 10 44 11 07 U 4 1 08 1 01 1 18 1 89 l 8 1 80 1 48 10 1 11 16 11 18 11 80 11 41 ll 10 4 11 46 U 9 88 9 7 8 16 48 7 4S 8 41 8 48 8 40 g iS 10 86 W f I 8 6 9 08 4 10 11 11 S7 11 8 18 09 l SO 9 4E 8 00 4 00 4 86 4 80 8 18 7 4 7 S6 8 9 4810 1 10 17 ï 1 88 4 61 6 18 9 4 e O U A A MSTKItDAM viie na lou U 8 09 8 18 9 98 10 10 10 57 1 08 1 08 1 88 8 88 t 08 88 8 1 vin 9 18 8e 0 88 kmit W 8 01 8 68 9 09 10 1 10 54 18 48 11 67 1 3 8 83 4 16 4 67 8 0 8 09 00 f 0 0 0 1010 0 1 4 kmatO 8 lu 9 08 9 98 10 11 0 1 08 1 10 0 8 41 4 80 1 IK 9 18 10 8 10 88 10 84 It OO Haw 6 4 6 05 7 06 7 Ï0 7 J6 8 8S Voorburg 5 48 SZ = lÖ Si l tO 6 08 0 7oAterm eif 02 5 ai 01 6 18 89 Lauh Mo 6 18 35 Jj 08 U S7 8 1 3 14 8 87 4 S7 6 0 87 6 00 MO 8 10 KM 9 lO ïi 10 48 t d JJ i J V kl I l i ï Rel T oor de lijn Brenkelen Amrierd ri DI H t vieo verte 8 17 4 88 I o 1 B i r aiu 11 10 7 18 00 18 10 1 11 14 11 11 48 U 88 1 18 S 40 10 19 8 88 8 40 3 8 A ma W 8 48 60 7 88 8 0 8 6U 9 80 10 00 11 80 II 111 40 4t 3 80 8 46 01 8 8 7 80 8 11 00 Inmie 7 17 7 818 18 9 09 9 84 11 18 10 48 li d 1 0 l 4 S8 4 17 4 88 6 47 7 6 8 14 9 18 H IO 8 34 S O 04 88 8 J8 1 14 IO ï 2 87 3 08 8 110 8 69 4 48 8 88 6 11 5 7 8 9 19 10 00 10 84 4 7 8J 9 t 10 4 8 7 87 9 49 90 8 10 7 1 7 8 86 10 O l l 11 10 t 8 S7 6 68 7 6S 8 81 8 49 9 80 1 1 15 10 88 11 38 li OS 6 16 6 SS 8 14 in SS 11 65 U 87 10 4B l 86 5 30 7 0i 8 98 iM in 8 0 7 17 7 87 3 01 9 88 9 6 10 59 11 10 l ll 1 1 9 8 40 8 8 4 48 bü de Assomptionnisteii 1 800 000 francs in beslag genomen Ook te Nimes Napcy Toulonse Bordeau en Livry zgn dergelpe huiszoekingen gedaan Emile Zola en Perrenx gérant van 4e Anrora hebben verzocht de gewezen militaire attache s van Dnitschland en Italië te Parfls voor Schwarzkoppen en Panizzardi als getuigen te doen dagvaarden in hnn proces dat 23 Nov a B te Versailles voorkomt DüITSCHLAllD Onder verdenking van spionnage zijn te Hisschheim Elzas twee handelsreizigers gearresteerd POBTUOAL In de afgeloopen week zjn te Oporto 7 personen aan do pest overleden Ken nit Oporto te Lissabon teruggekeerde dokterheeft de pest gekregen Dit is het eerste geval te Lissabon De overheid neemt strengeisolatiemaatregelcn Spanje De winkels te Barcelona bleven gesloten Toen Zaterdag de ex rainistor iJuran in de stad terugkeerde werd gemanifesteerd met het geroep Leve de autonomie I Leve het onafhankelijke Catalonie Een voorstel in de Cortes ingediend ora de gearresteerde personen die geweigerd hebben belasting te betalen te doen terechtstaan voor een burgerlijke rechtbank en niet voor oen krijgsraad is door de regeering afgewezen Aan boord van het stoomschip Berenice van de Oostcnrijksche Lloyd dat thans onderweg is van BraziliB naar Triest zijn drie personen aan do pest overleden BINNENLAND Het hoofdbestuur der Maatschappij to Nut van t Algemeen heeft aan de departementen bekend gemaakt dat op 15 October il als algemeene voorzitter is opgetreden de heer mr E Star Bnsmann Uit het verslag der Commissie van Rapporteurs over de in hare handen gestelde verzoekschriften inzake het wctontwerp op den leerplicht blijkt dat getal dezer adressen 1179 bedraagt ZiJ zijn verdeeld in de volgende rubrieken 1 Adressen voor leerplicht en verplicht herhalingsonderwys ten getale van 3i I 2 Eén adres voor leerplicht Adressen voor leerplicht maar tegen verplicht herhalingsonderwijs 9 AdreBBon tegen verplicht herhalingsonderwijs 9 Een adres tegen verplicht herhalingsonderw jB voor meisjes u Adressen mot bezwaren tegen het wetsontwerp en in verband daarmede verschillende verzoeken behelzende 8 W 8 88 9 01 fAi 8 61 8 9 C8 9 8S 7 80 7 88 8 1 doot 7 87 Osndl MaotdnoU ïCieuwarkerk Opnlle Sotteriliiii M RotterdamD P Rotterdam B h AllMn ia Din li8i 7 84 7 41 7 0 8 80 8 48 8 U 9 08 Kottordam Beur Rotterdam D P Botterdam M Oapulle Ifietiwcrkerk Uoorilreoht oud 7 1 6 46 iM 8 08 8 14 iO 4 46 4 66 6 04 5 11 6 17 Allan I n S Hme Itt t l lm W M 7 8 09 8 41 9 11 S7 8 8 7 48 8 08 9 14 8 U7 8 86 9 1 9 8 Gouda ZevenhuiMü Moorkapello Soel m6er Zog aard Voorburg Hag W i Ï 07 8 84 7 60 8 18 80 6 86 6 48 8 03 jouda Uudew Woerd Utreokt Illrcchl W Oiir lnn f udo a ula Adressen met bezwaren omtrent het wetsontwerp Anaar daaromtrent geen bepaald verzoek bevattende 5 Adressen met verzoek het wetsontwerpniet aan te nemen 471 benevens 571 bijna alle ingezonden door R K pastoA s en hunne parochianen alsmede andere R K onderwijzers ond hfijzeressen en onders van school Kruger en andere Boven dit alles staan Transvaalsche helden Uit IJmuiden wordt gemeld Tal van personen kwamen gister naar Umuiden om de schade te zien aan de machineriën der nieuwe sluis door den storm teweeggebracht Die schade is niet zoo erg als gedacht werd De motoren en kabels zijn niet beschadigd en werken alweer zoodat de binnen eb en buiten vloeddeuren reeds weer electrisch bewegeh De buiten eb en middenvloeddenren waren toch nog niet gereed voor electrische beweging zoodat nog te herstellen overblijven de midden eb en de binnenvloeddenren Het personeel van Figee oordeelt daarmede op het einde der week gereed te liunnen zijn Te Schaesberg bj Heerlen brak Zondagavond een felle brand uit in dï boorhntten die daar dienen voor de kolenmijnontginning De brand ontstond in de onmiddellpe nabijheid van den paardenstal De vlammen breidden zich uit tot de bureau s en het slachtgebouw waarvan de toren en verder de boormachine en locorilobi l die in het gebouw waren geheel vermeld werden Het dak van het ketelhuis brandde eveneens geheel af Een paard in den atal kwam in de vlammen om De materieele schade die echter doorassurantie wordt gedekt wordt op ongeveer f 20 000 geschat Te Minnertsga is een driejarig meisje over een ketel met kokend water gevallen met het noodlottig gevolg dat het kind eenige oogenblikken later aan de bekomen brandwonden is overleden Men schrift nit Drachten Het raadslid Jansonins alhier heeft persoonlijk een onderzoek ingesteld naar de wijze van bedeeling door het gemeenteiyk armjaestunr aldaar en kwam tot diverse feiten Zekere B D oud 77 jaar die idioot is tengevolge van zonnesteek en zijne 80jarige vrouw krijgen per week samen 75 et bedeeling Dit paartje moet per jaar f 2 30 gfqndpacht betalen zoodat er per week voor hun beidjes 70 et overschiet De vrouw had eens aan den armvoogd verhooging gevraagd doch zonder resultaat De armvoogd had geantwoord jelui behoeft niet jneer jelui bent nog zoo kras De weduwe v B met 3 kinderen waarvan het oudste 15 jaar is krijgt per week 40 et bedeeling de weduwe H B met 5 kinderen van 2 tot 15 jaar krijgt per week f 1 25 4 een hall roggebrood eene 77jarige weduwe 33 et eene 68 jarige weduwe 35 et en i roggebrood Tal van andere Voorbeelden haalt de heer Jansonins aan er bij voegende dat hij den toestand niet somberder gekleurd heeft dan hü werkelijk is In de jongste raadsvergadering heeft de beer J deze mededeelingen ter kennis van den gemeenteraad gebracht die daarop de volgende motie aannam De gemeenteraad kennis genomen hebbende van de treurige wijze waarop vele armen worden bedeeld spreekt zijne afkeuring over eene dergelijke bedeeling uit en gaat over tot de orde van den dag 4 48 4 6 US 09 18 4 08 4 16 4 87 4 68 6 18 88 4U l 6t 8 0S 1 89 i 49 l 8 83 ll 6 49 6 16 7 17 Ï 14 8 46 4 18 4 8 6 07 618 6 8 6 87 6 6 8 48 4 16 4 4S 10 08 lO U H 8 47 10 6 8 9 10 8 10 48 IO t li l 8 0 e 5 7 10 7 18 7 89 ts 40 lowt O 8 48 9 11 8 N E Ct Door de Nederlandsche vereeniging Wilhelmina te San Franaisco ia het volgende schrijven door bemiddeling van dr Leyds gericht aan Paul Krnger Ons Oud Hollanders en Hollandera leden der Nederlandsche vereeniging Wilhelmina ziJ het vergund u onze deelname te betuigen met de groote ramp die uw land getroffen heeft Moge de almachtige God u kracht geven en het leven uwer burgers sparen en hen tot de overwinning leiden opdat het Engelsche gouvernement ïich niet langer met uw regeering zal trachten te bemoeien en alle schadelijke elementen die tegen de welvaart en den vrede van uw land en volk en van geheel ZuidAfrika werken vernietigd en verdreven worden zoodat het laatste tijdperk van uw leven door u en uw volk in zoo welverdiende mat en vrede en welvaart moge doorgebracht worden Hoewel het schijnt dat hier in politiek een Engelsche geest heerscht hebt n de deelname zoover als wij zien kunnen van ieder rechtgeaard en beschaafd Amerikaansch burger niettegenstaande den laster en valsche voorstelling omtrent uw land in de Engelsche couranten hier veel in de Amerikaansche bladen wor4t overgenomen God sttFn bij dat is onze bede en OudHoUanders wenschten dat het ons slechts gegeven wiire mede te mogen strijden voor de vryheid van uw land en volk en voor onze taal Donderdagmiddag bevond zich de 28 iarige landbouwer C Th uit Groesbeek op de marktte Nijmegen toen hiJ door de politie werd gear restoord en later naar Arnhem gevankelijk overgebracht t Omtrent deze arrestatie verneemt de Tel dat hy gehoord moet worden omtrent een in Aug van dit jaar nabij Benrath niet ver van DasBeldorp gepleegden moord op de echtgenoote van zekeren K op eene fabriek in die buurt werkzaam Op zekeren namiddag toen die vrouw het middageten voor haar man naar de fabriek had gebracht en zij op den terugtocht in het i bosch öravenberg bij Benrath was is zg daar badende in haar bloed doodgevoudeu Een geroepen geneeskundige zou verklaard hebben dat de dood een gevolg was van bloedspuwing Den anderen dag evenwel moet by nadere of betere schouwing gebleken ziJn dat hier een afgrijzelijke moord had plaats gehad daar het slachtoffer verschillende messteken had Het toen onmiddeliyk ingesteld onderzoek bleef vruchteloos De gearresteerde sedert een drietal weken in Groesbeek gehuwd heeftvroeger tot de verslagene in liefdesbetrekking gestaan en kwam met haar in kennis omdat zjn broeder H sedert 1890 ook in Benrath woont Te oordeelen naar de stukgeslagen parapluie welke destyds naast de verslagene lag moet worden opgemaakt dat zy zich daarmede nog verdedigd heeft n 10 10 10 87 10 17 10 84 10 81 10 40 10 7 8 8 08 8 10 8 17 F 8 0 11 41 11 4 l 8 b8 s u 10 08 lO K 10 18 4 88 10 18 10 1 10 80 96 6 86 8 17 7 8 84 41 8 47 8 18 8 i0 8 80 8 1 9 18 9 84 7 8 11 8 88 8 8 P 1 00 0 H Eergisteravond is naby Luik een electrisch tramrytuig van een helling afgeloopen terwijl de conducteur zich had verwüderd Met duizelingwekkende snelheid ging het naar de laagte eh op den hoek eoner straat kwam het tot een botsing met een trein uit twee rjtuigen bestaande die van de andere zyde aankwam De schok was zoo hevig dat een der rytuigen tien meter ver werd weggeslingerd tegen den voorgevel van een huis en dat het andere onderstboven werd geworpen Ér bevon den zich een vyftiental personen in den trein die belaas den tgd niet meer hadden zich in veiligheid te stellen Het gevolg was dan ook dat allen min of meer werden gekwetst Een hunner brak de ruggegraat terwyi een dame het bewustzyn verloor en by onderzoek bleek een been gebroken te hebben De heer J A Wormser handhaaft zgne meening dat Kent gy het volk het volkslied is Hö schnjft lian het adrea van den heer D Mfieter het volgende Is het WUhplmus ons volkslied of niet f En zon de heer Meeter durven verzekeren dat 10 pCt van ons volk ook maar éen couplet daarvan zonder fout kan opzeggen of zingen f Ds Pierson te Ressen schreef dezer dagen aan De Nederlander dat een Transvaal 8che dame die by hem logeerde Die Vierkleur niet mafcr Kent gy het volk wel voor het Transvaalsche volkslied erkende Hy zal my ter wille van de zaak niet euvel duiden dat ik U meld dat k zeer goed weet welke dame hy bedoelt eene in Transvaal geborene te Pretoria wonende van een der beate en meest bekende familiën Myn jonge vrienden Reitz Pretorius en Du Tolt die pas als vrywilligers naar ZuidAfrika terugkeerden verzekerden my eeustemmig Kent gfl dat land f is het volkslied Maar ik vraag n ook welke Boer zon een lied van S J du Toit als volslied van Transvaal zingen al ware het ook nog zoo roerend schoon anti liberaal of wat men maar wil Van den man die zyn pers aan Rhodes verkocht f Den man die nn schrijven durft dat de Boeren onrecht hebben en dat God hnn wapenen niet zegenen kan Den man die in zjn boek Zambezi in 1896 verschenen overal waar t mogeiyk is zfln eigen volk ondermynt en den grootsten Boerenhater Bhodcs verheeriyktf Zoudt gg het Wilhelmus zingen als Balthasar Gerardts het gedicht had P Laat toch de vraag wat een Calvinisti sche Boer zingen zou voor t oogenblik rusten ledere Calvinistisch Boer zingt liever het lied van een eerlijken Liberaal dan dat van een verrader die zich Calvinist noemt feertruida Carelsen achryft uit Beriyn aan t N V d D over de jongste nieuwigheid op muzikaal gebied dr Mosers klavier met verbeterden klankbodem waarvan de eerste openbare vertooning op 30 November is vastgesteld De musicus betuigt van kind af de gewone klavieren zelfs de beste zeer gebrekkig gevonden te hebben en eindeljjk tot de slotsom te zyn gekomen dat de font in den klankbodem ligt Hy laat nn instrumenten maken met klankbodems van 3 4 4 centimeters dikte Hy stelt voorop dat met de zwaardere stalen snaren van onzen tyd de onderwetsche dunne zangbodem niet meer in harmonie is hy vergeiykt het met een zware locomotief die een naar die zwaarte geëvenredigd stel rails eischt De veerkracht van den klankbodem moet zoo hoog mogelyk opgevoerd worden om het tegenwoordige enorme verlies aan toongolvingen te vermyden en dit tydverlies is het wat den tegenwoordigen klaviertoon zoo fragmentarisch maakt Als voordeden van zyne verbetering noemt hy den veel mooieren klank en de meerdere duurzaamheid zyner instrumenten Hy verzekert dat de slytage waaraan zells de duurste vleugels reeds na eenige jaren onderhevig zyn doorgaans niet aan het overige mechaniek maar alleen aan den te zwakken en onveerkrachtigen zangbodem ligt die bö den tegenwoordig gebmikelyken bouw veel te licht aan doorbniging bloot ataat Ik woonde zegt de schryfster toevallig een zeer interessante proef by Dr M ontving ons terwyl hy bezig was met iemand die een fonograaf had meegebracht De huisheer speelde op een zyner werkelyk zeer klankrijke instruntenten een paar volkeliedjea en de rol van den fonograaf werd z66 gesteld dat wy de tonen de gewenschte strepen zagen maken Het behoorde tot M s verwachtingen dat de fonograaf de tonen van zyn klavieren veel zuiverder en voller moest weergeven dan die van anderen en dat men het fonograüach gehii ook op veel verderen afstand zoo moeten hoeren En reeds by den eerste proef die hy deed nemen werd die verwachting vervuld Het was aardig de bekende melodieën zacht en dnidelyk te hoeren weergeven op een afstand van verscheiden metera ja in een andere kamer door een gesloten deur Om te toonen dat zyne uitvinding aan het eigeniyke klavierspel niets verandert lut hy ïya iustramenten met genoegen door alle bezoekers bespelen en onder elke eenigszins geoefende hand komen dezelfde glansryke eigenschappen te voorschyn als wanneer hy persoonlyk in de toetsen grypt Uit Rome wordt aan t Nienws geschreven Men is y verig bezig met de voorbereidselen van het anno santo het heilige jaar dat den 24n December begint Het clericalisme ia hier in den laatsten tyd toegenomen en wel onder de hotelhouders bakkers slagers en koetsiers Men stelt zich gouden bergen van het jubileum jaar voor De pryzen der kamera stjjgen nu reeda en men klaagt al dat de levensmiddelen duurder zyn dan gewoonlyk Niet minder dan 2 millioen pelgrims worden in het lollige jaar te Rome verwacht 24 December worden niet alleen de vier toegemetselde deuren in de vier groote basilicas San Pietro San Polo San Giovanni en Santé Maria Maggiora met groote plechtigheid geopend doch ook groote illuminaties en groote vuurwerken worden ons door de clericalen beloofd De kerk laat ons ten minste wat verdienen zegt het volk In den afgrond gestort Een ernstig ongeluk heeft in de Fransche luraplaatsgehad De houtkooper Janet wonende te m Laurent wilde zich per rytnig met zi vrouw en zijn dochtertje naar de jaarmar te St Claude begeven toen by een wenpting van den bergweg het rytnig omkantelde en van een hoogte van twaalf A vyftien meter in den afgrond stortte De heer Tanet en zijn vrouw waren onmiddeliyk dood het kind werd levensgevaarlyk gekwetst ferwi l het paard eveneens gedood w d en het rytuig geheel word vernield De boterletters bet geliefkoosde St Nicolaasgebak dat eertyds eene samenstelling was van boter meel suiker amandelen en eieren met citroenrapsel heeft van wege de concurrentie om dit gebak maar goedkoop te kunnen leveren ook al een verandering van samenstelling ondergaan zegt de Ned Bakkers Crt Reuzel ook wel margarine beeft de boter vervangen voor amandelen worden ook wel gestampte marons ter vermenging aangewend Doch met veel meer succes wordt gekookte ryst ter vcrminging der z g spys gebezigd dat de aroma bierby niet wint ligt voor de hand Doch gekookte ryst is in elk geval goedkooper dan de dikwyls dure amandelen en zoo wordt do concurrentie mogelyk ten koste natuurlyk van den smaak Vroeger betaalde men f 1 voor vyf ons boterletters no 80 7 en zelfs 60 cent De Electrotephnische Zeitschrift geeft een overzicht van de landen wier bewoners thans door de telephoon met personen in het buitenland kunnen spreken Dnitschland ia verbonden met Oostenrijk Hongaiye Denemarken Nederland België en Zwitserland Oostenryk met Hongarye Zwitserland en Lichtenstein Denemarken met Zweden Zweden met Noorwegen Nederland met België België met Frankryk Frankryk met Engeland Zwitserland met Italië In aanleg zyn de verbindingen tnsschcn Parys met Beriyn en Frankfort Zoo zullen binnenkort tusschen alle Europeesche hoofdsteden die niet verder dan 1500 kilometer van elkaar verwyderd zyn gesprekken gehouden kunnen worden In aanleg is ook een kortere verbinding tusschen Beriyn en Kopenhagen thans reeds over Hamburg met een onderzeeschen kabel van 50 kilometer de langste van dien aard die tot dusver gelegd is voor telephonische verbindinding Er is ook sprake van aldus Londen met Brussel te verbinden waarvoor een onderzeesche kabel van 100 kilometer noodig zal zyn Fr zyn plannen in onderzoek voor een verbinding tusschen Parys en Rome over Turyn ter lengte van 1600 KM Eenige dagen geleden kwam een vrouw op het postkantoor in ulhausen een postzegel voor Lotharingen vragen De beambte reikte er haar een over V n tien pfennig maar de vrouw weigerde die zeggende dat de brief welke zy verzenden moest een rouwbrief was en dat de roode kleur van den postzegel niet paste by den zwarten rand van de envereppe De vrouw waa niet tot andere gedachten ti brengen en ten slotte moest de beambte haar een donkerblanwen postzegel verschaffen waarvoor ze voldaan twintig pfennig betaalde STADSNIEUWS ü GOUDA 14 November 1899 WoERDES Met ingang van 10 November jl is het detachement infanterie alhier in garnizoen ingetrokken Stolwuk By de jl Zaterdag alhier gehouden verkiezing van 2 Notabelen der Ned Herv Kerk werd het aftr lid de heer M Verdoold Cz herkozen terwyi in de plaats van den heer P Both die verzocht had niet meer in aanmerking te komen werd gekozen de heer H Anker Wz Voor St ITicolaas Prachtige DASSEN met Goud bekroond LINNENGOED Een fljne eollectie HEERENen DAMES PARAPLUIES en HANDSCHOENEN enz enz A van OS Az Kleiweg E 73 GOUDA TeUphoim Mo ii Beurs ui mslerdain Vrkrs Slotkrs 81 81 9311 93 93 93 l 1001 88 83 i 8 l 83l ü l a t i 6 961 86 981 101 67V 67 997 S9 l 6 l lOOV 341 90 91 9S 631 436 102 8041 1641 98 128 iiov 90 891 114 10 124 9351 100 6 161 97 98 ipo Vi fbo 1141 141V z 68 105 74 7 104 37 86 l s Vi 9 l 48Vi 5 31 160 Z 810 108 101 9 100 U7V 117 101 341 351 13 NOVEMBER l yiDianm ijrt Ned W S 8V dito ilito Ittc 3 dito dito dito 3 IIoH Ua UM Gou II 1881 934 TALia Inachrjving 1869 81 5 Ooanxa Obl o papier 1888 6 dito ia zilver 18 8 PoKTfaoAL Oi l met coupon 8 dito tiokol 3 RoiuSD Obl Binnonl 1894 4 dito OftCoDS 1880 4 dito bij RetUs 1889 4 dito bij Kop 1889 90 4 dito 10 goud leen 18S3 6 dito dito dito 1884 5 JPAMIK Ferprt icbuUl 1831 4 ToaKau Gepr Oonv lüon 1890 4 Ga hening serie D iflo leeom serie G ZdidApb Rep V oblg 1898 6 Uliioo ülil Unit Sch 1890 6 ViHtïUlLA Old 4onl op 1881 AvaTEEDAU Obligatien 1896 3 RoTTEEDAli Sted leeii 1894 3 Ned N Afr 11 inde aand Arenit li Tab Mg tïortilifeteii Deli Ma t oUapp j dito Arn Hypotheekb pnndbr 41 Cult My derVoreteul aaud i aOr Hjpolhi ekb pandbr 4Vi Nederlandst he bank aand 1 Ned Handelmaaticb dito I N W k Pao Hyp b pandbr 3 Rott Hy iotheekb pandbr i lj Va llypotbeekb dito 4V OoaTBNE OjstHong bank aand RuBL Hypotbeekbank paodb 6 Ahkuka Jiqul hypoth pandb 4 Maiw I O Pr Lim rorl 6 Neu HoJI U 8pour Mü a nd M £r i 4 Ilapi Si Spir aand Neq ti d Sioorvrogm aand i Nod Zuid Aft Spin aand 8 dito dito dito 1891 dito 6 TALIE Spoonvl 1887 89 A Kobl Sl Zuid Ital Sp mij A H obl 3 PotKN Warschau Woonen aand Boal Qr K M p Mg obl 4 Baltiaoba p aand Faslowa J io aand 6 Iwang fisdHis dito aand 6 Kursk 0 Lv iv Sp kap opl 4 dito7 dito oblig 4 AaraitA übnt I ao Sp Hij old 5 Okie t Nortli W pr 0 ï aand dito dll Win 8t Peter obl 7 Danver Ji Rio Gr Spm eert v a lUinoia Central obl in goud 4 Loui Na hvilliOart aand l MeH o N 8pw M lo hyp o Uiss Kanta v 4pCt pref aand N ïork Ontas o k West aand Penn dto Ohio obhg 6 Oregon Calif lobyp ingond 5 St Paul Minn il Manit obl ün Pao Hoofluo ob ig 8 dito dito Line Ooi Ie hyp O 5 Cakada Can South Chert v aand Tin C Rallw h Ka lo h d e O Amsterd Omnibus Mij aand Rotterd Traniwe Maats Aand KiD Stad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aand 3 B LO Stad Antwerpen 1887 Stad Brussel 1888 81 Hoxs Theias Regulli Oiselsoh 4 Oj Tl a Staalsleenig 1880 K K Oost B Cr 18808 SriKJ S ad Madrid 8 1888 Neo V r B z Avb Spoel eert mm mmii Zoowel voor Dames als Kinderen Ulousen Japonsloffen PelterIJcD in groote verscheidenheid billyke pryzen ö SAMSOM Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 14 November 1899 Vette Ossen en Koeien rodel aanvoer my ze i wtren voor ie kwaliteit 33 2e kwal 30 3ev kwaliteit 28 cent per half K 1I0 m eQe Ossen Melkvee en Va rkoeien redelijk mi Kalveren redelijke aanvoer ie kwaliteit 28 aè kw 26 3e kw 24 cent per half Kilo Stieren en Graakalveren redelijk aangevoerd De handel was in vet Vee en Melkkoeien duur vette Kalveren minder traag Stieren en Graskalveren vlug prijshoudend Burgeriyke Stand GEBOREN 10 Nov Johannes oudere R Martens eii H Kranendonk 12 AUda Antonia ouders L Jaspers en J H Blom Leendert oaders H Bloot en A van Kieelf Abel oaders A Schuitema en F van Dijken 13 Elizabeth laziiid onders G K Nienwland en V van Gent OVERLEDEN 11 ö J van der Griend 11 m 12 H Nieuwenhoven hnisvr van S van Es 54 j ADVERTBNTIEN Tot onze diepe droefheid overleed heden te Brusskl onze haitelijk geliefde Behuwdbroeder de Heer JACOB LEONARD LEYDS in den ouderdom van 38 juar G B LULIUS V GOOR MARIE LULIUS v GOOR 1899 Goi i A 1 Nov Bleeker gezocht Franco brieven inel jtrtiftiopynve onder letter IH IJ aan Firma DDRROTSSI UOKTÜEE Boekhandel Rotterdam TE HUUR TERSTOND OF LATER BOVENHUIS Adres FLUWEELEN SINGEL ti22 362 SMsloterij üe TREKKING begint MAANDAG 20 NOVEMBER a s Loten en gedeelten van Lol n zyn te bekonicii ten Kantore van de t ollecteurs A O COSI IN Gonwe V 9 by de Visobiiiarkt W T L V DISSEL Gonwe O 217 Iet Atelier Studio is het h€ ie adi SK voor Verfcriiotiiifceii en ttcprodurtlewerk AanbtVLlend Kl Kiiwl 5H2 P V il WAAI StoUwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na vooriuhrift van den kon Üniversiteits Prol Oehm Hofrod Dr HarleM Bonn hebbeo 8edert 50 Jaren als Tsrzaobtend i del tegen hoesten heescfaheid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedigo afwisseling van warrae en koude lucht is t bijzonder aanberelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Oeole pakje 25 cent Alom verkrijgbaar I