Goudsche Courant, woensdag 15 november 1899

EïOELASI In de afgelooiien week z n op Manritins 8T gevallen van peat waarvan 62 met doodelijken afloop voorgekomen Deskiueeeii Het gerncht gaat dat koning Christlaan ernstig ongesteld is ZWITSEEIJISD De arbeiders welke werkzaam zgn aan den Simplontnnnel hebben liet werk gestaakt Zy eischen afschaffing van aangenomen werk verkorting van den arbeidsdag met 2 nar en loonaverhooging van 24 cents per dag PoitTuaAL De door pest aangetaste dokter Festana to Lissabon is bniten gevaar Koning Carlos heeft hem in bet pestlazaret een bezoek gebracht Spanje Een door een bankuijitelling te Berlijn naar Lissabon verzonden wissel ten bedrage van 180 000 galden is onderweg gestolen en te Madrid te gelde gemaakt De Provinciale Staten van Limburg hebben gekozen tot lid der Eerste Kamer jhr A H J H Michiels van Keasenich te Nuth met 40 van de 42 uitgebrachte stemmen De hoer mr Victor de Stuers had één stem De faculteit der wis en natuurkunde aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam heeft tot den minister van binnenlandsche zaken een adres gericht waarin wordt aangedrongen op eene zoodanige wijziging in de regeling der toelating tot de universiteit dat jongelieden die het eind examen eener Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus hebben afgelegd toegang tot de studie in de wis en natuurkundige wetenschappen en dns ook in de geneeskunde kunnen verkrijgen door het afleggen van een aanvullingsexamen in Latijn en Grieksch of in Latijn alleen van zoodanigen omvang dat daarvoor gemiddeld met een studie van één jaar kan worde volstaan Ki Hu n m t MHiiiA WlnterdleDSt 1899 1900 AangevaDgen I October TUd vao Grwnwltli Ulnicie SpwtrwegvcrMndlnRcn met GOlüA rn A aoTTVKDAV G0 1 DA R0TTÏKDAIl l 10 4 111 11 21 18 13 U 6 1 S SIf 3 48 U S 1 ff ff 11 86 1 07 ff ff 11 49 I H ff ff 11 30 11 81 U 8S 1 88 ff 8 30 4 1 64 ff 4 04 ff 0 ff 4 11 5 88 8 18 7 14 6 40 8 30 7 38 DiJdf udlHl Ü raloartiliatu d 8 kl krj 8 Ug A I mdityj 1 HolhlJ 8 l E tr pU l 5 ü GOUDA Tioe ff 11 80 ff 11 S7 ff 15 U l 10 18 10 80 11 64 1M HoUandBBke spoor X Extn lopplsutetbow i ao de Compsgnie der Wegou Lila r u U D A 1 08 1 01 8 14 1 18 ff 1 89 ff ff l a I 80 1 48 7 59 8 80 8 S9 9 13 8 86 E 8 41 8 48 8 0 11 44 8 48 4 15 4 45 O O Uil k 14 S T r 8 D 1 M liss aena liiuiU 6 9 8 0 8 18 38 10 10 10 57 19 08 1 06 8 88 8 1 O 6 03 85 8 16 1 96 9 83 9 36 0 68 Vmat W 8 01 8 53 9 09 10 10 10 54 18 48 1S 57 1 68 8 83 4 16 4 67 6 50 6 589 0010 0 0 1010 0 1 46 kmsLC 8 1 V Oi 9 83 10 96 11 0 1 08 1 10 8 0 8 41 4 80 8 11 6 06 9 18 10 8 10 86 10 85 11 00 9 4610 11 11 87 11 86 I8 1 80 M 3 00 4 00 4 i5 4 6 6 80 6 18 7 48 7 S5 8 55 8 4810 19 1 86 4 51 6 18 49 1 60 5 06 8 80 10 08 9 01 5 16 6 5 lO n 8 03 U 87 8 18 3 14 8 87 t 7 5 08 h 87 6 00 1 50 8 10 8 3 9 99 O Si 10 46 8 56 9 08 j 10 17 lO SS 10 43 1 94 6 7 S1 7 4 1 01 9 88 B 35 10 13 10 4 Ui f Beiaigora Toor ds lijn Breukelen Anstonlwa aofsn ris Utees l ndsen Issrnss 3 7 4 88 O 6 8i7 8 16Y 8 9 18 45 I U IJ 18 8 8 16 8 31 4 41 XO 7 8 10 0 45 W 6 48 6 60 St 8 io 8 50 9 80 10 00 11 80 18 8 e 8 80 8 45 6 tH 6 36 7 80 8 86 1 00 7 17 7 86 8 18 9 09 i 34 10 18 10 48 11 81 l bl 84 8 88 4 17 4 18 6 47 7 61 14 9 11 11 10 6 04 6 88 a S 1 d 8 81 8 4 9 80 10 16 10 88 11 88 18 08 1 37 3 08 8 jO 3 9 4 48 6 88 6 41 6 81 7 58 11 65 11 9JU j 4 98 7 89 1 3 4 S 7 87 3 40 8 63 4 43 s 80 6 10 7 18 7 68 8 88 10 08 10 18 11 10 Aangenomen met 59 tegen 22 stemmen bet amendement Kuyper uitkeering van den dag af vervroeging ongeschiktverklaring 70 pCt bij algeheele ongeschikheid Verworpen wordt met 49 tegen 32 stemmen het tweede gedeelte 25 of 50 pCt bij gedeeltelpe ongeschiktheid Amendement Troelstra vervallen Art 22 kent de rente toe na de derde week bij geheele ongeschiktheid en 70 percent bij gedeeltelijke ongeschiktheid in verhouding tot de verloren ongeschiktheid Een amendement van den heer Drucker strekte om als de werkman met 90 pCt loon in dienst blijft de rente aan den werkgever toe te kennen en een amendement van den heer Van Kol om biJ geheele ongeschiktheid de rente te doen bestaan uit het volle loon Na discussie is het amendement Drucker ingetrokken en het debat over art 22 aangehouden in verband met nieuwe amendementen o a van den heer De Klerk om herziening der rente na viJf jaar Aangehouden is de beslissing oVer het amendement tot verkrijging van uitkeering bij volkomen ongeschiktheid BINNENLAND ST ATEN G ENER A AL VH iiKltB HênHH Zitting van Dinsdag 14 November In beraadslaging bleef nog gernimen tv d de omvang der schadeloosstelling en de berekening daarvan met de amendementen om den stean vroeger en naar hooger percentage nit te koeren dan de Eegeering voorstelt Dr Kayper ontvouwde nader ziJn voorstel tot aitkeering daags na het ongeval tot Aangenomen zijn do amendemeriten Kuyper tot uitbreiding der schadeloosstellirtg voor begrafeniskosten Verworpen is het amendement Van Kol c 8 tot vergoeding aan de nagelaten minderjarige natnurlijke of aangenooien kinderen vervroeging van de ongeschiktverklaring tot verhooging der aitkeering van 50 op 70 per cent en tot toekenning aan gedeeltelijke ongeschikten van 26 op 60 percent H j vroeg de medewerking der regeering na een schets der ellende in het gezin bfl ziekte van den kostwinner en het daaruit voortkomende demoraliseerende stelsel van borgen Op simulatie kan straf gesteld worden Bij de verdere godachtenwisseling verdedigde de Minister de toekenning van 50 percent van den dag af van het ongeval Gemengde Berichten In Het Handelsblad maakt de ha6r E B Kielstra een vergelijking tnsschen de4 ooi og in ZnidAfrika en den Amerikaansc jien Vrijheidsoorlog Het volgende is daaraan ontleend Aan den ki üg gaan jaren van spanning vooraf Te vergeefs trachtten inde vorige eeuw mannen als Burke en Pitt de rechten der kolonisten te bepleiten te vergeefs ook waren er thans nobele Engelschen Harcourt Clark Morley Stead en zoovele anderen die poogden het bewind terug te houden van den verkeerden weg Gelijk tijdens den Amerikaanschen oorlog is ook thans de sympathie van gansch Europa aan de zgde van Ëngeland s tegenstanders Benjamin Franklin wist de sympathie van De terugwerkende kracht aan het regeeringsvoorstel werd door Mr l roelstra voorgesteld Ook betoonden de heeren Veegens en Mr Troelstra in beginsel sympathie met het jongste voorstel Kuyper waarvan de Minister van Waterstaat krachtig bestreed de voorgestelde regeling bij gedeeltelijko ouggschiktheid reden waarom hij dat voorstel ontried en zich meer verklaarde voor de terugwerking der regeeringsregeling volgens amendement Troelstra Ten gunste van den werkman bepaalt de Minister nog in het regeeringsartikel dat uitkeering krjjgt hij die niet in staat is ijjn gewoon werk te verrichten Bij stemming verworpen met 61 tegen 20 stommen het sub amendement Van Kol stelsel Drucker nu den derden dag iaS W W J 7 80 7 88 8 1 8 38 9 08 door 7 87 r 11 48 ff 7 84 t 8 51 ff 7 41 ff ff 8 5 ff 6 30 7 50 ff ff C8 ff jr 8 48 ff Si u t 8 U 9 08 ff ff 9 38 9 54 9 85 Ooud 5 oordrecfat ieuwerVerk Oapelle Roltordim M RotterdamD P Rotterdam B Allnii dn DiluiUtl in u 8B iM F 11 18 11 88 10 11 tl AU Ie sn Si Uiase Estta bJibaUle i y Op J a Iraiam sjja Zoiia t Masnasn a BOTTERDAM 9 3 9 40 7 Itotterdam Beurs Rotterdam D F Botterdam M Oipolle Hl nwerkerk Moordreelit Boiidt 7 16 9 18 ff ff ji ff ff ff ff r H ff ff ff ff ff J 08 8 lt 9 00 9 88 Ifl O 10 17 I FmlUtief op du loop ksa niet genkond vordeii i 68 lO l 10 89 10 88 10 43 7 6 8 40 6 45 5 6 8 08 8 14 8 10 4 46 4 55 5 04 5 11 5 17 e 89 7 44 lUasii 1 8 klasas itn balal W W 18 16 10 1911 16 U 18 11 80 ff 11 41 ff 11 10 48 11 46 U 9 88 9 67 7 86 8 09 8 41 9 11 7 37 8 68 f 7 48 8 08 9 14 ff 8 07 8 S6 9 19 9 89 Bouda Zefenhuiien MoerkapoUe So lormaor Zegwaarcl Voorburg Ha fc 18 48 9 56 10 85 w sHaKO 5 48 6 05 1 05 7 80 7 15 8 95 Voorburg 5 48 Zoelerm JeK e Ol Corenh Mo 6 18 4 Rnud 4 6 7 S1 7 4 l HarBoaikatreiii alleen Ie en 9e klaaae eUrs belalea u r D A i I H Ki H 40 10 19 10 57 18 00 18 0 1 16 ll U 1 3811 9 8 40 11 46 U 89 1 18 S 8 9 07 6 34 7 60 8 18 5 80 5 85 6 43 6 03 ionrfa Oude Wnenl U iicli 3 31 7 4 8 83 8 66 9 8 10 14 10 61 i f 6 87 8 65 7 53 5 16 S 5S 8 14 5 S0 7 0J 8 88 10 88 10 46 5 60 7 17 7 1 7 Mt 9 01 9 88 9 68 10 59 11 10 18 11 18 61 8 9 J Verworpen met 55 tegen 26 stemmen het amendement ürrcker 70 pCl loon na den 8sstcn dag Europa voor de Amerikanen levendig te houden Leyds doet thans niet anders voor de ZnidAfrikaansche republieken Treffender nog is voorloopig althans deovereenkomst in het verloop van den strijd lu het algemeen ziet men weder gelijkvoorheen aan de eene zpe een aanvankelijk blind vertrouwen in eene spoedige beslissende overwinning men heeft immers debeschikking over alle hulpmiddelen welkedaartoe leiden Maar aan de andere zjdevaderlandsliefde vertrouwen op zijn goedrecht volharding het gansche volk volgeestdrift strijdende voor zjjne onafhankelijkheid de meerdere in terreinkennis en inopoffering i En in bijzonderheden De overwinning bil Fronton in December toen 1000 Engelschen zich gevangenmoesten geven doet denken aan de ramp die anlangs een deel van White s troepentrof Do capitulatie van Saratoga in Oct toen de generaal Bourgoyne zich metzijne geheele van 7000 tot 3500 man geslonken macht moest overgeven zal misschien eerstdaags een tegenhanger vinden by Ladyamith Maar na deze tegenspoeden verdubbeldende Engelschen hunne inspanning en ziJ dicïthans voorzien dat de Zuid Afrikanen nogmoeilijke dagen zullen te doorleven hebben kunnen wijzen op de verliezen door de Amerikanen geleden In 1780 was de toestandvan dezen zeer hachelijk zij hadden geengeld de soldaten sloegen over tot mnitery de generaal Arnold een van Washington s kundigste legeraanvoerders verliet zyne vanen en schaarde zich onder die der Engelschen By Camden lidten zy eene nederlaag die beslissend scheen al het geschut de geheele tïein ging verloren Zelf wanneer de Afrikanen dergelijke tegenspoeden mochten treffen dan nog zullen hunne bestryders geen victorie mogen roepen Als in de harten der Boeren de geest van Willem III blgft wonen geiyk wel te voorzien is wanneer zij zich spiegelen aan de Amerikanen die onder Washington s leiding alle rampen wisten te oveftvinnen dan zal ook op hunne zeker mogeiyke nederlagen weder een zege kunnen volgen als die van Yorktown in October 1781 toen de Amerikanen 7000 man onder Cornwallis gevangen maakten en daarmede voor goed hunne onafhankeiykheid verkregen De geschiedenis leert dat een volk hetwelk liever sterft dan zgn onafhankeiykheid op te offeren ten slotte onverwinneiyk is Er is alle aanleiding te vreezen dat Engeland dat eerst zal inzien als het te laat is als de Vereenigde Staten van Zuid Afrika hunne plaats hebben ingenomen in de ry der wereldmachten gelflk hunne voorgangers in Noord Amerika dat deden by den vrede van Versailles Zondagavond ontstond brand op de kolenmyn Carl te Schaesberg L Het vuur dat iu den paardenstal uitbrak deelde zich weldra aan de daaraan grenzende loodsen en bureau s mede die alle afbrandden zoomede de toren van een der myn schachten 57 4 9 4 48 4 55 6 08 5 09 8 18 4 08 4 18 4 87 4 58 6 18 ff 1 66 9 03 ff 1 8 ff 8 58 1 49 l te ff 9 08 8 09 8 8 i ll li 88 19 38 8 33 5 4 4 40 4 50 4 57 6 114 5 10 4 09 4 84 18 84 1 116 D K N H A 4 G fiee ras 3 46 4 18 4 65 6 85 ff 5 07 ff ff ff 6 18 ff ff 5 88 5 87 5 85 7 U 6 16 6 48 7 45 to H 1 47 10 13 10 48 10 6 II 16 6 05 6 55 7 10 7 18 7 39 1 48 59 6 88 40 11 8 i 9 19 10 00 10 34 10 64 9 4 Llon l Behalve meubels teekeningen die verbrandden en machines die beschadigd werden kwam ook een paard in de vlammen om Het is te vreezen dat by de schipbreuk van de Belgische stoomboot Belgique varende van Antwerpen naar Alexandrië meer dan acht menschen zyu omgekomen Het schip stiet Vrydagnacht in een vreeseiyken storm op een van de vele riffen van de Casquets by Alderney Acht man verdronken acht anderen verlieten het schip in een boot Deze landden Maandag aan den mond van de Theems en vertelden dat toen zg hun boot afzetten de kapitein en de eerste officier met negen manschappen nog op hef schip waren Men weet nog niet wat er van die mannen is geworden Het Spelling deTjat Het kardinale punt in de Spelling vereenvoudiging is dat we voortaan geen den geen dim geen vmn geen rijken ik ontmoette een rijken heer betUn ik verloor mgn haten vriend etc meer schryven Want dit is de erkenning dat de echte taalvormen niet den dim beeten etc zyn maar de die bette ik verloor mgn bette vriend Het is de erkenning dat wat wfl de kinderen leren als grammatika de grammatika niet it Deze erkenning zal by ieder ernstig onderwyzer het uitgangspunt van een nieuw onderwys zgn Hy zal ook al moet hy noch den laten tehrijven van de taalfeiten voortaan uitgaan en dié de kinderen tot bewustzyn brengen Zgn onderwgs zal hoé langsr hoe minder dogmatiek zgn en naar mate de leerlingen meer gaan inzien dat wat de meester zegt niet maar bewering en kommando is maar inderdaad zo iütkomt gaan merken dat de grammatika in hun it en zg zelve het allemaal knnnen nagaan en vaststellen naar die mate zullen ze ophouden de grammatika vervelend te vinden zullen ze met meer behagen met de meester dit wandelen gaan op dat terrein binnen in han waar ze beter dan op enig ander zelf de weg kunnen leren vinden Juist wat op de verbuiging betrekking heeft is zo geschikt om iemand een goeie kgk op taal te geven En de onderwyzer die met zyn volkje aan déze kant van de boom der kennis gesnoept heeft zal zeer zeker niet blgven staan allengs zal heel zyn ouderwgs ouderwgs aan feiten worden zgn onderwgs zal straks in waarheid onderwys zyn Wat nu zei de heer Leopold in het debat dadelik al in het begin f Dat hg omtrent de zogenaamde verbuigingsvormen hjaUmet de vereenvoudiging eens was Ik vind als iemand dit verklaart dan kan men verder vriendschappelik samen gaan dan staat men niet meer tegenover elkaar het geeft blgk Van een zodanig inzicht dat al het andere van zelf moet volgen wat evenwel volstrekt niet meebrengt dat men het op alle punten eens moet zyn op dit laatste kom ik terug Heeft men de indruk gekregen dat de Heer Leopold met de Vereenvoudigers toch Ydistrekt niet op voet van amikaliteit stond men bedenke dat een spelling iets is waaraan men wennen moet en dat de beste mede U 18 10 10 10 37 10 17 ff 10 94 ff 10 31 ff 10 40 10 51 7 68 8 08 8 10 8 17 8 18 8 17 88 8 6 U 4t 11 64 8 60 Z 8 18 58 10 08 P 10 16 10 98 9 38 10 88 M 8 17 87 8 84 6 41 8 47 5 46 5 85 10 40 10 01 10 18 10 87 10 8 10 44 11 07 l OO 8 80 6 18 40 Dat de et hte grammBtilca belangwekkend is Toor joni ens daar abt ik borg roor ik vreet het uit ondervinding eo er zyu al weer twee hele eerste kUeBen H B S en Gymnoaium die liet in de paar laatste maanden bewaarheid hebben standers de mannen aan wie men wat hèèftop den duur volstrekt niet zg zgn die dadelik bereid zyn om ja en amen te zeggen ofzich zonder slag of stoot gewonnen geven Want hoezeer het de debater ernst was methet erkende beginsel dat niet een dogmatiek maar feiten een goed onderwys mogelikmaken dat bleek toen hg de Vereenvoudigers er een soort verwgt van maakte dat ze niet waren overeengekomen om ikwort hij vort u wort ik wert hij wert u wert ik hat verhuist gezaagt etc te schryven Ikkom ook hierop terug Uaar ik nerk op hoe het hierin hlgkt dat die ds vorm deaccepteert als de echte over tjiele grammatikale gebied ook verder jfchrgdt Enerkend moet worden dat de Aeer Leopold als een echt schoolman inder aad door datgene in het nieuwe stelsel Ijekoord en aangetrokken wordt wat p Magogies van degrootste betekenis itaOi BBlt als de HeerMulder in het deba zgn beau iur gehadhad hy zou nietmerzuimd hebben van eenen ander behoorlik nota te nemen En nu de andere punten v d B Wordt vervolgd STADSNIEUWS GOUDA 15 November 1 99 Heden morgen omstreeks vyf ure werd op den spoorlgn Utrecht Rotterdam naby de Zwartedyk onder öouda gevonden het lyk van een + 30 jarigen man wiens beide beenen van het lichaam waren gereden De man is vermoedeiyk een Oostenrgker en was in het bezit van een zwart lederen portemonnaie inhoudende eenig Üostenryks en een dito met Doitsch geld een zilveren cylinderhorloge met dito ketting en een spoorkaartje SalsbachEotterdam enkele reis 3e kl Kleeding blauw cheviot kostuum leverkleurige ronde hoed bottines wit Engelsch overhemd met zwart dasje een namaak Jaeger onderhemd zwart gestreepte drillen vermoedelgk werk broek daaronder een wit katoenen onderbroek met schuifbanden dicht gemaakt en bruine katoenen sokken Men vermoedt dat hy een landverhuizer is en op weg naar New Vork was De Commissaris van politic te Gouda verzoekt inlichting omtrent het Igk Hedenmorgen ten ongeveer even 8 uur is even voorby het station Capelle een vreeseiyk spoorwegongeluk gebeurd De trein die ten 7 55 uit Eotterdara van het station Maas vertrok is door den mist Hisor bet onveilig sem doorgereden toen de machinist dit bemerkte bleef de trein stilstaan een trein die van het station Delftscho poort vroeger moest vertrekken is te laat aangekomen ep liep eveneens door het onveilig sein den vorigen trein achterop Drie wagens een Ie 2de en 3dB klasse werden vernield de passagiers der Ie en 2de klassen werden gedeelteiyk gedood of gewond de passagiers der 3de klasse kwamen met eenige schrammen vry Gedood zyn de heeren H J Lelieveld S van Lerven een achtjarig meisje van den heer van Ham J F Jansen allen uit Botterdam de heer M Boogaerdt van Krimpen a d Lek en onder het vervoer is nog overleden Mej Oïing uit Groningen Zoover bekend zyn gewond de bh P J van Beek met zgne vrouw W Moonen P Ommeren van Ham vrouw en kind Arendsen de Wolf J W Hynes L Hoel A Swanenburg L J Saureur W A de Jong en mej Vnrtheim De doeden zgn naar de begraafplaats te Capelle overgebracht en des middags naar Botterdam De gewonden zyn allen naar het ziekenhuis te Rotterdam overgebracht Ten ongeveer 12 uur was de route Rotterdam weder te borgden langs enkel spoor zoo goed en zoo kwaad als het kan wordt in den dienst voorzien velen missen hunne aansluitingen LopiK Heden morgen reed een heilsoldaat met zyn flets in een sloot Nadat hy weer op vasten bodera stond stapte hy in de wetering om zich zooveel mogelgk van de modder te ontdoen waarna hy met zg n nat pak zSn weg naar Schoonhoven vervolgde Rechtszaken Door de arrondissements rechtbank te Rotterdam werden gisteren o a veroordeeld P H 32 jaar sigarenmaker te Gouda wegens diefstal van een scheermes en van een koperen gewicht tot 4 maanden gevangenisstraf A V 31 jaar visscher en arbeider te Bergambacht wegens mishandeling van een hit tot f 10 boete subs 5 dagen hechtenis W H De H 17 jaar en B K 19 jaar arbeiders te Kapelle a d IJsel wegens een misdrgf tegen de zeden tot 7 dagen gevangenisstraf Het w s in den laten avond van èen 18Sept 1 1 dat zich aan het logement Van M A Van der Bas huisvrouw van L Van fessente Schoonhoven een onbekend man aanpelddedie zgn verlangen te kennen gaf daiir dennacht door te brengen De bediende die hemopendeed liet hem in de koffiekamer en gingde logementboudster waarschuwen die zichreeds ter ruste begeven had Nanweiyks wasjuffrouw Van Zessen in de gang ge comen of de onbekende die later bleek te zyn de49jarige P L R De Th laatstelgk colporteur zonder vaste woonplaats trad op haartoe met de woorden Laat ik my maardadeiyk voorstellen ik ben gepensiobnoerdluitenantkwartiermeester van het iostIndi sche leger Al pratende kwam njeh in dekoffiekamer waar Th zich Voorloopig te goeddeed aan een glaasje cognac om daarna tebeginnen aan het inmiddels klaar gemaaktesouper bestaande nit een broodje met vleesch 2 eieren een glas bier en een portie zuur Onderwgl vertelde hg de logementhdudster dat hg vroeger nog bg de instructie compagnie te Schoonhoven was geweest dat by z n sterretjes in Indië had vordiejid datzyn grootvader generaal was geweest enz al welke mededeelingen jnffr VanlZessener toe brachten Th een kamer voort nachtlogies te verschaffen 1 Den volgenden morgen verklaarde Th dat hg onpasselgk geweest was dien nacl l en dat hg daarom een glaasje rum gebraiked zon en daarna een wandoling zou maken oen Th evenwel dit plan ten uitvoer had gebracht had jnffr Van Zessen hem niet meer teruggezien By onderzoek bleek dat Th ontsnapt was uit de rykswerkinrichting te Veenhuizen waar hy nog 17 maanden biyven moest Over Gouda was hg naar Schoonhoven gekomen en had daar het eerst aangeklopt aan het égement van Den Hoed aldaar Na een glas bier gebraikt te hebben had hy om nachtlogies gevraagd wat hem evenwel werd geweigerd door den kastelein Den Hoed bemerkte namelyk dat Th hoewel twee jassen dragende en wat opgeknapt door een geleend front en dito paraplu zich blijkaar de weelde niet veroorloven kon van een vest Werkelgk bleekJ dat de zwerveling niet eens zyn glas bier betalen kon zoodat hy kort en goed op straat werd gezet By juffr Van Zessen hoewel deze by zich zelf de opmerking had gemaakt dat Th er weinig gentlemanlike u ïzag had hy met goed gevolg zyn verhalen opiedischt Bekl zeide wel geld te hebben gehad Bevendicn had hg nog geld te vorderen zoodat hy niet zonder middel van bestaan was toen hg naar Schoonhoven kuierde welke plaats hem volgens zgn zeggen zoo aantrok omdat hg in zgn jeugd daar was geweest Daar hy gesiguüleerd stond in het Algemeen Politieblad wegens gemelde ontvlncbting had hg zich voor gepensionneerd officier uitgegeven Den volgenden dag was hy van plan naar den kapitein van het garnizoen te gaan roden waarom hy een papieren servet van juffrouw Van Zessen bg wgze van visitekaartje om zgn papieren gerold had Hy was van plan geweest nog eenige dagen in het logement te biyven en zou zeker betaald hebben als hg het geld van zgn moederlgk erfdeel van zgn broer te Het O M geloofde dat bekl de bedoeling had gehad door het opdisschcn van al die verhalen de logementboudster tot het verschaffen van voedsel en nachtlogies te bewegen Daarom vorderde het wegens oplichting hg herhaling 8 maanden gevangenisstraf en wegens landlooperg 3 dagen hechtenis en 1 jaar opzending naar een rykswerkinrichting Die is dns voor een poosje geborgen De verdediger mr J M J van der Minne geloofde dat het alleen bekl s bedoeling was geweest zyn incognito te bewaren vandaar zyn fantastische verhalen Uit armoede zooals hy beweerde omdat hg ziekeiyk was en daardoor zyn geld was kwgt geraakt waarmede hy vroeger in koeien handelde had de 26 jarige koopman W M te Stolwtjk in de nachten van 20 op 21 en van 25 op 26 Sept 11 telkenmale een 4 tal koeien van W C Dekker leeggemolken Bekl was getrouwd en vader van 2 kinderen Den 12 Sept had hg bovendien te Stolwyk K Teeuw huisvrouw van A Van Dam l wogen tot afgifte van een aantal kruidenierswaren door voor te wenden en in strgd met de waarheid mede te deelen dat hg die boodschappen halen moest op last en ten behoeve van L Kaptejrn Bekl zou dit gedaan hebbon omdat Kapteyn nog een mandje van hom ter leen had dat hy niet terug wilde geven Volgens een der getuigen stond bekl ongunstig bekend en was hg meermalen van diefstal verdacht Het O M requireerde wegens diefstal en wegens oplichting 8 maanden gevangenisstraf De verdediger mr L Lnyken Glashorst vroeg toepassing van een clemente straf en vermindering met de preventieve hechtenis Uitspraak over 8 dagen 1P03TBRIJ E31sr LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helit der maand November 1899 en terug te bekomen door tusschenkomst van het Postkantoor te Gouda Verzonden van GOUDA I Otierida Jzn Amsterdam Wed Planken Oosterbaan Mej P J de Vries Goes J van Stolser den Haag Kantoor Ged Oudegrafht 32 Haarlem K do Jong Rotterdam Kloes Delfshaven J Halm den Haag üittenbroek Rotterdam G J Pothaar Bagaz W Slater Anvers E Slater Anvers De Directeur v h Posten Telegraaf kantoor M C HENNEQUIN Voor St Uicolaas Prachtige DASSKN met Goud bekroond LINNENGOED Een fijne eollectie HEERENen DAMES PARAPLUIES en HANDSCHOENEN enz enz A van OS As Kleiweg E 73 GOUDA Ê elepkoon Mo 3i Beurs van Atnslerdain Vrfcra Slutkra 81 81 3 l 931 98 8 93 l lOOV 88 SS Vi 88 l u 2 2 l8 65 961 6 l 61 101 67V 67 i 92 S l 6 i 100 34V 90 91 611 436 si 109 904 154 96 188 1101 90 291 114 l 10 924 236V 100 66 66 161 97 98 loofl 100 e 1141 141V 59 108 74 J a 104 37 6 86 991 Vi 681 160 810 108 108 9 100 U7V 117V 101 84 887 13 NOVEMBER I NtHMLlMi orl Ned W 8 8V dito ilito dllc 3 diio dito dito 3 Ho os üil Goull l881 84 lTALl Insolir ving 1868 81 5 OoBTlxa Obl in papier 1868 6 dito ia zilverlS S 6 POBTVOAL Oiil mut couiion 3 dito tioket 3 EuslAND Obl Bionenl 1894 4 dito Grcona 1880 4 dito bij Rolhs 1889 4 dito bü Hop 1889 90 4 d to in goud leen 188S fl diti dito dito 1884 5 § atilljB Porpel aehuld 1881 4 TniniJ Oepr Cünï loon 1890 4 Qe l ening serie D Geo leem n serie C ïdidAfe Uep V oblg 1898 5 MliIOO Obl Buit Soh 1890 6 VlMFZDiLi Obl 4 onbop 1881 AauTtinsH Obligatien 1895 8 EoTTlïDAll Sted leen 1894 3 Nbd N Afr U mde ai aand Arenilab Tab Mi Cerlifiosten DeliAlaataobappij dito rn Hjrpollieekb pandbr 41 uU M derVoratenl aand i Gr liypolhoekb pandbr 4Vs Neilerlandadhfl bank aand 1 Ned Handelmaataeb dito I N W h Pao Hjp b pandbr 3 Bott Hy otheekb pandbr 4 Ulr Ujpollieekb dito 4 OoSTlNR O st Uong bank aand Bdbl Hyiiotbeekbank pandb 5 AmMKA E hypoth pan Ib 4 Maiw L O Pr Lii n i erl 8 Nbd Holl IJ Spour Mg aand Mg lot Eipl V 8t Sp aand Ned lüd SfOOorTOgm aand Nod Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1391 dito 5 ITAUI Spoor 1887 89 A Eobl Sl I Zuid Ilal Spwmg A H obl S Polen Warsohan Woenen aand Rmi Or RuBB Spw Mij obl 4 BalUagbe dito aand Faetoira dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 5 Kursk Cb Aso r Bp kap opl 4 dito dito oblig 4 AKiratA Om Pao Sp MSi old 5 Ohio k Norlli W pr 0 r aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver fc Rio Qr Spm eert r a Illinois Central obl in goud 4 UuUY k Na htilUCert T aand Kwi o N Bpw M Ie hyp o 6 HisB Kaniai f 4pCt pref aand N Tork Ontas o It West aand Ponn dto Ohio oblig 6 Oregon Calif lebyp ingoud 5 St Paul Minn kllanit obl On Pao Hoof lüa obig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 5 Canada Can South Ghert r aand Vin C Rail k Ns lo b d o o Amsterd Omnibus Mij aand aotterd Tramiro Maals snd NlD Stad Amsterdam aand I Stad Rolterdam aand 8 Bliore SUd Antnerpen 1887 87J Sad Bruisel 1886 8 HOND Theiss Begullr Geselseh 4 OiITin Stsatsleenig 1880 6 K K Oost B Cr 1880 8 SruiJ Stad Madrid 3 1868 Nün V r B z A rb Spoel eert KUS mmi Zoowel voor Dames als Kinderen Blousen laponslnffeii PclterUeo in groote verscheidenheid billgke prgzen ü SAMSOM KantoDgerechl te Gouda Zitting van Woensdag 15 November De volgende personen zgn veroordeeld wegens Nachtelgk burengerucht A D te Gouda tot f 2 of 2 dagen h Overtieijing strafwet J C lÜ te Nieuwerkerk a d IJsel tot f 3 of 3 lligen h Jaohtovertreding W H en S H te Nieuwerkerk a d IJsel No 1 tot f 5 if 4 dagen h en No 2 tot f 3 of 3 dagei h Visschery overtreUing D J H J V U n J V allen te Gouda No 1 en 2 ieder tot f 5 of 4 dagen h en No 3 tot f 1 of 2 dagen h A H en P L H beiden te Gouda iedertot 1 5 of 4 dagen h Overtreding hinderwet P V D Dzn te Waddingsveen tot f 10 of 5 dagen h Overtreding arbeidswet T S te Gouda tot f 5 of 5 dagen h Overtreding Politieverord Gouda en Strafwet J P V G zwervende tot f 1 of 2 dagen h en f lö of 6 dagen h Politie overtreding Gouda H T V v te Rotterdam tot f 1 of 2 dagen h D S tefeonda tot f 5 of 5 dagen h W N V d B en A S te Gouda ieder tot f 1 of 1 dag h Politie overtreding Nieuwerkerk a d IJsel B d B te Nieuwerkerk a d IJsel totf 9 of 9 dagen h mei vrgspraak van hetmeerder ten laste gelegde Openbare dronkenschap J J d G te Gouda J G en C I d H te Sliedrecht F K te Gouda F H zwervende B J L te Gonda en J B V Z zwervende ieder tot f 1 of 2 dagen h J P te Gonda tot f S of 3 dagen h P P te Waddingsveen tot f 2 of 2 dagen h Openbare dronftenschap 7de herhaling P H zwervende tot 3 dagen h en 6 maanden opzending Openbare dronkenschap 2de herhaling J V d M te Gouda tot 5 dagen h Openbare dronkenschap 1ste herhaling P S zwervende tot f 2 of 2 dagen h Openbare dronkenschap 5de herhaling J S zwervende tot 3 dagen h en 3 maanden opzending ADVERTBNTIEN Tot onze diepe droefheid overleed heden te Brussel onze harteiyk geliefde Behuwdbrocder de Heer JACOB LEONARD LEYDS in den onderdom van 38 jaar G B LULIUS V GOOR MARIE LULIUS v GOOR Gm N E CASSITO TANDARTS Torfmarkt Gouda Spreekuren van 10 tot 4 uur VRIJDAGS van i 4 uur ZONDAGS afwezig TE HUUR TERS JOND OF LATER een BOVENHUIS Adres FLÜWEEIjEN SINGEL 022 Ha J VAN SCHALEN Behanger en HtofteeriJer Lange j roonp ndaal I 108 Voorhanden een gr ütf sortr ering Bebaiigielpaplereii G ord üjrxstoffeïi ZEILEN LINOLEUMS