Goudsche Courant, donderdag 16 november 1899

No 8045 Donderdag 16 i ovember 1809 38ste Jaargang Hnide aan ooze Zoil AIrikaansclie Broelers fiouDSCHE mum rsi Rookt PAIL R RUG ER Si Cent Sigaarrg S v WIJNGAAKüKpJ l ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relDfoen No De Ji ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen i De prijs per dijie maanden is 1 25 tranco per I post 1 70 i Afzonderlijke Nommers VT TF CENTEN Aanbevelend Tcicfooa S at A D V E R T B JTT I E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iftlere regel meerlil Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsin imte Ilea Ue bel geluk de band Hoofdprija ev iOn ODO Mit Uitnoodlging tot deelnei de Kansen Tan lie door den Ötaat Haraburg gewp worgtlo groote Geldloterij waarin zel 11 MiUioen 349 325 rk gewonnen moeten worden T prijzen van deae veel voordöeljjnii ileii volgens bet p an 8lech py 8 004 nide volgende I ifLl itijs is eventueel 500 0 Q0fkai Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd H J VAN SCHALEN Behatiger en Stoffeerder Lange Groenendaal l 108 Voorbanden een groote sorteering Behaiigselpaplereii a ord ijnstoffeaa ZEILEN LINOLEUMS CO C KT c Pain Expdier Huj8mid dient dan dew vertrouwen op het fabrietsmerlt Ankert AdA2ö 7C e enB0o dQfl in de meeste apotheketi To Amsterdam hy Uioth Cióban van Xuyll en Bandera PARXors Dertig jaav wordt dit middel met verrasBend Bucoes aU pijnatülendo inwryviDg aangewend tegen Rlieumatiek Jicht Terjtoudheid pyn aBANt MAOASÏNS CU ilrinteiaps NOÜVKAUTÉS Wfi verzoeken de Dame die ons gclllasèeerd modealbum voor het WinterMiibe nog niet ontvangen hebben dit te illen aanvragen aan MMJOLESJALÜZOT C M npis 5 Hetzelve wordt dan omgaand yratU en finneo toegezonden Bestellingen van af 25 Iranes vrij van alle lB 8ten aan huis met S U vcrhoognig fteiixpedHi kantoor te Hozend lal N K Ken ware Schal voor de ongelukkige slachtofisr der cllbevUkking Onanie en gebe me likspattingen is bet beroomde werk Z Dr Retau s RLFBEWAKIXG Hollandsohe uitgave met 27 afb Prus 2 gulden leder die aan do versohrikkelgke gevolgen vau deze ondeugd Ifldt moet het lezen de oprechte leonng die het geeft redt jaariyk duizend van oen zekeren dood Te verkrijgen bj hetVorlagB Mugawn te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van hot bedrag ook in 8tzogels en iu olken IweVhandel in HnllanJ tl i Het beate oOBchadelykrte en g t makkrtykste poetsmlddel voor Heereo CD vooral damss en Kinderichoenwerlc Is de Appretuur van C M MUIIer Co Berlin Beulh Slr 14 Men lette goed MQi op naam en fabriekameric Verhrygkav tj fleerM Winketli til tolieaiiwerit iilMtirieii riraierym eni tni Otnaraat DIPBI hy W SardflMMa AfHhea Korte T iendeweg bij de Mai kt TRA SVAAL Ieder die het Sigaren Magazijn van LOUIS BISSCHOP Dubbele Buurt B 10 Gouda bezoekt ontvangt gratis eeil TKA SVAALSCII VOlKSLl ZülDER HYi OTHEEKB V R geveUêga Ie BilEltA p Maalschappelijk Kapitial ECH Mlllioeil Gulllcil iaarop 10 pöiliesloft Geheet geplaatst f Directeuren Mr H H VAN MAASDuk en E M ÖË BRtiWjN Do Bank verstrekt voor vaste termijnen gelden onder f erste KytiothcÈailr verband op Huizen en Landerijen tegen matige rente ttonder voorailbetallng eii Isonrfer i biJberekeiilny van administratiekosten en getftj 3 en 4 pCt Pmidbrleeeu uit in stukken van ƒ 1000 500 en lOO j iAterest 1 Jannitri en WnüJ Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore ije iBank zoomede jte GofljA tiü deFirma MONTI JN DOETLAND I itiiti§eptl§clie Tandpoedfer en Aiiil§eptli h iHoiidtiiieiunr vau M VASSV l O xlindaHs te Gpuda i OVERAL VEBiÉRlJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSELS I JN Blanws traat iSonda o UGmpay e n sr iiiCo wia 2Nri3 j ivriDEiLij rt Eisi a o s Kort oversicht oazer FrijBOOurant SHERRIES Pale en Gold Dry van at f 16 50 per 12 fless 12 12 flescb 15 18 1 60 1 75 5 2 25 EOODE en WITTE PORTWIJNEN IHADEBA S droog en zoet o e 015 VERMOUTH la Turin h 3 k O a S BODEGA CHAMPAGNE COGNAC è 1 1 76 1 2 25 i 2 75 ï 3 26 I 3 75 enSCOTCH WHISKY K Per Fl Per Ank 45 Fl I § LISTRAC f 0 65 Nto f 27 75 3 CHATEAU VALEOSE 0 75 31 fit e s St ESÏEPHE 0 85 36 St EMILION 1894 1 f 2 PAUILLAC 1893 1 25 53 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 SAUTERNE l 3 H S D S ZELTINGEE Moezel 0 90 37 60 BOURGOGNE 1 10 47 De flessche zijn in den prijzen begrepen en worden 4 3 ets per stuk teruggenomen Bij elke boeveelheid verkrijgbaar biJ De Qrina T CRCB4IS Gouda J S Patent H Stollen c iitu sctirt IriiiM ltl Du 111 tn Usiti mr slim FiUtatiti Warnung D r grOMf Erfolg imirt Fatent H molUni arrmgm kat Anlan m rf I icliMum werthloKen HaclMhinunvm eifibK Um kautt tlai vaiiifa lAet acharfen H Sloüfi uur na im Jlfact cHar te m e tlmhaaatuntm 1 daim f m m M i SS prtUUmen ml Zeuyr IrtUt i O V lSI ÏITJIZEIsr tGoedkoopste eti soUedst adres voor Vervoer van Inlioedel oowel binnen als bniten de stad mot geilotcn agens i bii A CtRA VES i EIJN Bleekerssingel 283 Mies uiorit tegen Tra nsitort schade ver ekerd 6pr alOWMMark 66 r a irfWMafk lOöpi a SlM Mirk ÏOnpr n Mm MM SliSpr a AnhHMilk I51ï pr a 4 pr a jj ftïftjM nnpr n ItWfM 3IWB6 pr a it M 21 000 Mlc in Mark lO Mark 1 1 V ark loVMark lOTJUark iMark 1 ark JUlark H darfc Marlfcl GoldlotenJ j li loten bevft üe Iboogsti Prelmie v 80 l pi I 100 a mi n 1 m 1 IMi mm lit a mjil SBUpr a7S if totadl SS I O o lAdJiad n i in s Ie kuiSse tiedrai do Te kl fttt rSjtllB M in ddffq to t i 00 M iit Je 6c l 7 ó tot 2 10 00n Mark n 1 Sn 1 prijS ll njA 2 B0 1 pffis 4 1 plijs il 30 a priji n 20 t en dete w jri uitgeloot MarU 1 6 Ujoofdi SO itof stijl d S Ie tut 10 1 in de itt toÉ Mai k in dö preine vnu 300 000 M event tot Ao OMl M Voor Ie eerste prijstrekkiniï die officieel is vastgesteld kost I j een geheel origineel lot sleciiti Gu d 8 50 een Iifilf orfginerl lot sleclits Gntd 1 76 oen kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggelden vlior de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden Baüge Ioven in hot offioieéTe trekkinKsptuii voorzien van liet Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrngo gratis verzend ledere dealiienier in do loterij ontvangt ongevraagd onniidilellijk na de plaats gehad helibende trekking de offirieele trekVingslijst De uitbetaling en verzending van de prijzen geschiedt door inij en dirykt en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding g Iedere bestelHiig kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen r niboura 01 Meu wende zich dus met de aanvraag um toezending van loten voor do spoedig plants hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 30 November e k met vertrouwen tot Samuel Heekscher Scnr Biuikier en WisBelkaiitoor in Hflmbur Duitachland EERSTE NEDERLANDSGHE RIJWIELFABRIËÏ DireOlonr H BOKGERS DEVENTER Model zonder rem en schermen 1 87 60 Model A met Model A 110 Model AA 126 Model AAA LUXE RUWIBL 160 6EW0NE ACATENBS 165 LUXE ACATüNE 180 P S DAMES KETTINQRIJWIELEN op alle prflzen I 6 hooger Vcrle eiiwoor dii et J C WWM Cwida A SLEGT beveelt zich an tot het leveren van Zuiver Zeeuwsoli Tarwebrood M eent de K NIEUWE HAVEN 28 r Bekroond op de Internationale Tentoonstelling TM Bakksrö Ma dorg en Kook konst te a Oravmliage met a diploma Ver old Zilveren MedaillB ÖOTBA Cnik vim A BBÏNKilAN Zs 4 é Bultetf andscli ver lclil De Engela he regeering verstaat éen kunfet uitmnntend die Om de weteld iu spaiming te brengen Ban groot deel van bet succes van de Boereuwangt af van het lot vanLadysmith waar zeküt 10 000 man liggen ingesloten Het o t A nadprt want elkeij dag komen nieuwe séhtten te iiaapstad aan dip worden gezond ewnadn Durban waar mea reeds aan liet nntliliepé is 1 1 ir over de belegerde vestei hoort mènï Zew oiflcieele hetichten over wat om j buiten de linie ontbreken 1 teéel k 1 de particuliere bei cS en dB ereld Bi den eefc I ïeen MoRder dua dat de spanning toeH emt zwvel te Loi denals in de Enropeeachflpemi Verwonde i en tou Int ons niet als yaujaiiagMl imorgen weer een aantal van de me it omunstigS £ eVuchten in omloop kwamen wïwt de tgernchten veiyaden in d n regl l de htemmiii Trouwens ijjp stroom begint al Volgens de Manchester GWirdian hebben twee bataljons van generaal White zware verliezen geleden en het blad bevestigt dat White gebrek aan amunitie heelt 1 ♦ De zitting der Belgische Kamer werd zonder ceremonieel geopend De heer Beernaert werd als voorzitter van de Kamer van Afgevaardigden herkozen m De Franscbe Kamerzitting werd geopend onder presidinm van den den heer Descbanel De tribunes waren overvol De afgevaardigde Morinaud verzocht den president den brief voor te lezen die Déroulède hem had geschreven en waarin deze ziJn voorloopige invrijheidstelling afwijst maar den presidei verzocht den afgevaardigde Paulin Méry te machtigen voor hem te stemmen tpens zijn voorloopige hechtenis Men ging inmiddels over tot de loting voor de bureau s De afgevaardigde Morinand drong op antwoord aan waarop de president verzekerde dat de punten in Déroulède s Bohrijven aangeg en geregeld zijn Hiermede was het inffdent gesloten De afgevaardigde Denys Cochin ontwikkelde zijn interpellatie waarin hij alle miniseers aanviel der Regeering de opnemingvan een socialist in het Kabinet verweet ontkende dat de Republiek in gevaar ver keerde en het ontslag van de legerchefs critiseerde De afgevaardigde Grandmaison viel in bet FEUILLETODI PET TESTAMENT Vrij naar het Engeisoh DOOR W NUTTERS Uw meester Poole is beklagenswaardig genoeg aangegrepen door een dier ziekten die den lijder niet alleen martelen maar hem tevens misvormen dit leid ik af uit zijn veranderd stemgeluid zijn masker en de afzondering van zijne vrienden evenals zïjn verlangen om zyn medicijn terug te vinden waardoor de arme ziel nog hoop op herstel voedt God geve dat hij zich niet teleurgesteld vindc Dat ia mijn verklaring ik erken zij is treurig genoeg en vereischt nadenken maar zij is duidelijk en natuurlijk en bevrijdt ons van alk noodelooze onrust Sir hernam de huisknecht op gedempten toon idat schepsel was mijn meester niet dat is de waarheid Mijn meester hier keek hij om zich heen en begon te fluisteren is een slank aai gevormd man en dat was meer een dWerg Utterson wilde hem in de rede vallen 0 sir riep Poole nu denki gij dat ik na ♦ wintig diens aren mijn meester niet zou herkennen Denkt gig dat ik niet weet tot hoe hoog zijn bijzonder den minister vanj oorlog generaal De Galliffet aan en cCitisBerde verder de beslissing van minister presidetit WaldeckEoussean in zake de werkstaking t Creusot I De afgevaardigde Zévaes vroeg der Regeering welke maatregelen zij denkt te nemen op een eind Ie maken aan de kuiperjen van clericalen en militaristen HiJ eischte de afscbalfljng vanjljde voorrechten van de geestelijkheid de scbading van kerk en Staat de verwereldlijking van de hospitalen de nationalisatie tMi ildo goedeten in de doode hand en de vejrvanging vai het tegenwoordige leger door eda militie Ifee heer Lazies I V oeg aan generaal de GHJilfet ophelderingen ovei de verplaatsing vaiï verschillende offlcieren Hij noemde de tegenwoordige regeering onwaardig met zulkeerif regeerjng is het schenden der krijgstucht een plicht Voor het Irifeer dver deze afgevaiardigde werd de oensuur uitgesproken Generaal pe Galliffet zoide Ik alleen heb deze maatregelen genomen en alp ik het nog eens moest doen zou ik niet aarzelen De afgevaardigden Firmin Faure en Morinand werden tot de orde geroepen Generaal De Galliffet verklaarde verder dat bij niets te maken heeft met wat een iegel k in het leger in den grond van ziJn hart denkt Paul de Cassagaac riep uit De gratie van Dreyfus is een kaakslag aan het leger Pas op dat hij het leger niet van de Republiek scheidt De afgevaardigde Viviani zeide der regeering den steun der socialisten toe Het debat werd hierop tot Donderdag verdaagd De minister van oorlog heeft gistermiddag een stellig succes gehad De beslistheid van zijn toon zijn kalme houding de militaire kortheid en de scherpte van zijne verklaringen gaven aan zijn woorden groot gezag Het ongewone van op de tribune te zijn en de onduidelijkheid van zijn stem verhinderden hem niet te zeggen wat hij te zeggen had ongestoord door onhebbelijke en voortdurende onderbrekingen rechts Hij maakte den indruk een chef te zjjn en het te kunnen laten gevoelen Drie tot viermaal heeft de repnblikeinscbe meerderheid daverend geapplaudisseerd den eersten keor toen hü Lasies beantwoordde die ongehoorzaamheid op dit oogenblik den plicht van het leger genoemd had eii met onverbiddelijke gestrengheid het leger vertelde dat het te zwijgen had Bij het afdalen van de tribune dezelfde toejuichingen met hou bon ertusschen hoofdzakelijk rechts hoofd reikt als hij het kabinet binnengaat iets wat ik hem gedurende twintig achtereenvolgende jaren eiken morgen heb zien doen Neen sir dat schepsel met het masker voor wat nooit Dokter Jekyll God weet wat het was maar Dokter Jekyll was het nooit en ik ben er in mijn ziel van overtuigd dat hier een moord gepleegd is Poole an woordde de advocaat nu gij dat zegt zal het mijn plicht word in mij te overtuigen Hoezeer ik de gevoelens van uwen meester ook wensch te sparen hoezeer ik ook in verwarring word gebracht door dezen brief die mij schijnt te bewijzen dat hij nog in leven is zoo zal ik het toch als mijn plicht beschouwen deze dour open te breken O Mr Utterson dat noem ik spreken riep de huisknecht uit En nu komt de tweede vraag vervolgde Utterson jïWie zal het doen f Weï u en ik sir was het onverschrokken antwoord Dat is goed gesproken ging de advocaat voort en wat er ook het gevolg van moge zijn ik zal voor je belangen opkomen Er is een bijl in de gehoorzaal vervolgde Poole en dan moest u voor u zelve de kachelpook nemen De advocaat nam dit zware voorwerp in zijn hand terwijl hij zeide Weet ge wel Poole dat wij op het punt staan ons in een ietwat gevaarlijke positie te plaatsen i Dat moogt u inderdaad wel zeggen sir ant De Koning van Italiè en het vorstelp huis dat bij de opening van het parlement tegenwoordig was werden levendig toegéjniclit Ia de troonrede zegt de Koning het te betreiiren dat do tpelijke verwikkelingen de reg matlge afwikkeling van den arbeid der Kamer btiletten maar de gevolgen daarvan zullen onbeteekenend zijn De maatregelen voor de Jerbetering van den toestand van bet land zijn Jiog niet afgekondigd Z M noodigt daarom de Kamer uit deien arbeid dien het volk met vertrouwen tegemoet ziet te hervatten De binnenlandscbe en de buitenlandsche staatkunde zullen aan het land voorspoed en vooruitgang verzekeren De vorst weipeht Italië geluk met de deelneming aan de redesconferentie on de resultaten daarvan Door deze deelneming beeft de Regeering getoond dat zij de verplichtingen eerbiedigt die de Regeering van het koninkrijk Italië op zich heeft genomen toen Rome tot hoofdstad werd uitgeroepen De Kamer zal iu deze zitting het werk datin de vorige zitting ongedaan is gebleven moeten afdoen Daarom wordt geen nieuwregeerfaigsprogram gegeven met uitzondering van enkele ontwerpen i tn ondtrgescbiktbelang i De drukke beraadslagingen van de OosteiMpeche en de Hongaarache quotendepntatie leder op zichzelf en hun subcommissies met elkander hebben niet tot overeenstemming geleid Nadat eerst elk een percent had toegegeven trokken beide dat aanbod weer in Het laatste woord van de Hongaren was het schriftelijk voorstel om in Boedapest verder te onderhandelen op dezen grondslag dat de Hongaarsche Quote moet liggen tuaschen 33 en 35 percent De Oostenrijksche deputatie verwierp het laatste gedeelte van bet voorstel dat zij al vroeger had verworpen maar verklaarde zich bereid om in Boedapest te komen onderhandelen Het is echter de vraag of er van deze onderhandelingen iets zal komen In dat geval zullen de regeeringen samen de Quoten bepalen vermoedelijk op nagenoeg 86 en ruim 66 percent Elk percent is zooals men weet op t oogenblik iets meer dan een millioon zoodat bet verschil over een betrekkelp gering bedrag loopt In Barcelona is het tot eeh nitbarating gekomen Do Kamerleden voor Cataloniê hebben in de laatste weken heel wat moeite gedaan om de Regeering te bewegen wat minder hard op te treden tegen ben die wei woordde de huisknecht Dan behoort het ook dat wij openhartig tegen elkander zijn zeide de ander wij beiden denken meer dan wij ge egd hebben laat ons ons hart lucht geven Herkendet gij dat gemaskerde schepsel dat gij gezien hebt Wei sir het verdween zóó snel en het schepsel was zóö ineen gedoken dat ik dit niet zou durven beeedigen was het antwoord maar als u bedoelt oi het Mr Hyde was i Ja ik denk en geloof dat hij het was Het was van dezelfde grootte en het bewoog ich even licht en snel en bovendien wie zou anders door de deur van het laboratorium kunnen zijn gekomen f U hebt zeker toch niet vergeten sir dat hij in den tijd van dien moord den sleutel nog in zijn bezit liad Maar dat ia nog niet alles Ik weet niet ot u dien Hyde ooit ontmoet hebt Mr Utterson i Ja zeide de advocaat ik heb eenmaal met hem gesproken Dan moet het u even goed als ona allen bekend zijn dat die man iets terugstootends overzich had iets waardoor mon zou omvallen ik weet niet goed hoe ik het zeggen zal iets waardoor men koud en naar werd flik zelf gevoelde iets van wat ge daar beschrijft zei Mr Utterson fjuist züo sir hernam Poole welnu toen dat gemaskerd ding als een aap tusschen de instrumenten uitsprong en in het kabinet wipte liep er een ijskoude rilling over mijn lichaam O ik weet het is onwaarschijnlijk Mr Utterson daarvoor heb ik genoeg geleerd maar elk mensch gerden belasting te betalen Doch Silvela was niet te vermurwen Zijn houding had zooveel invloed op de Kamer dat een voorstel dor Catalaansche afgevaardigden omdebdastingweigeraars in vrijheid to stellen met 118 tegen 89 stemmen verworpen werd Het succes der Regeering is nu wel niet schitterend maar de staatkunde van Silvela werd toch in het gelijk gesteld al was het dan ook slechts door de hulp van Gamazo en zjjn aanhang En de Catalanen hebben er de aanleiding in gezien om zich openlijk tegen de Regeering te verzetten Toen Zondag hun afgevaardigde Saly Ortega aan het station verscheen werd hij door een groote luid juichende menigte ontvangen De politie werd met piitoolschoten begroet waarop onmiddellijk de gendarmerie aanrukte en een los salvo afgaf Dit was de aanleiding tot een paniek den geheelen dag was bet zeer rnmoerig in de stad Voor het Raadhuis werden betoogingen gehouden waarin het ontslag van den burgemeester werd gevraagd Oproerige kreten werden vernomen en glazen werden ingeworpen Tot nog toe ie nog niets vernomen van ernstiger onlusten maar de regeering beschouwt den toestand als zeer kritiek en heeft beraadslaagd over de maatregelen die tot demping van een verwachten opstand moeten worden genomen Verspreide Uerichton Frankbuk Het gernclit dat Dreyfus zich zou bevinden In Savoye op een landgoed van loseph Roinach biykt onwaar Dreyfus is nog steeds te Carpentras on neemt met den dag in kracht toe De 22 iarige camelot Paul Einder die terwijl hij zich Vrijdag als getuige in de complotzaak iu het Luxembourg bevond in ecu twist met een republkoinscben garde met een geladen revolver had gedreigd is veroordeeld tot een maand gevangonisstraf Toen de minister van openbare werken Boudin zich dezer dagen naar Belley zon begeven schreef hein de bisschop van die plaats dat hij hem niet kon ontvangen maar dat bij in ziJn pl ats 4 geestelijken zou zenden en voegde er onbeschaamd biJ dat daar de minister don clericalen den oorlog heeft verklaard hjj ook die geestelijken niet zou zenden als zjn godsdienst hem niet voorschreef de overlieid te eerbiedigen zelfs in den persoon van hou die het vertrouwen der gïestelBkheid niet bezitten heeft zijn gevoelen en ik zweer u dat het HyfMÉht was wO wee sprak nu de advocaat ik vrees hetzeltde Misdaad vrees ik was de grondslag misdaad moet eenmaal het gevolg van deze verbintenis zijn O waarlijk ik geloot u ik geloof dat de armt Harry om het leven is gebracht en ik geloof dat zijn moordenaar God alleen i bekend met welk oogmerk zich nog in de kamer van zijn slachtoffer schuil houdt Welnu laat ons dan wraak nemen Roep Bradshaw hier Terstond daarop verscheen de lakei zeer bleek en zenuwachtig Moed gehouden Bradshaw zeide de advocaat lik weet dat het geheim wat hier m huis schuilt u allen ter neder drukt maar wij zijn vast besloten er een einde aan te maken Poole hier en ik wij gaan ons met geweld toegang tot het kabinet verschaffen Indien alles in orde is dan acht ik mij zeer goed in staat om de veratitwoordelijkheid op mij te nemen Indien er echter het een of ander mocht zijn voorgevallen een of andere misdadiger door de achterdeur tracht te ontsnappen dan moet gij en de jongen den hoek omgaan met btevige stokken gewapend en u bij de deur van het laboratorium poateeren Wij geven u tien minuten tijd om u daar op te steUen Toen Bradshaw vertrokken was keek de advocaat op zijn horloge En nu Poole laat ons op onzen post gaan zeitJe hij daarop en de pook onder zijn arm nemende begaf hij zich naar de binnenplaats Wordt urvoigdj