Goudsche Courant, zaterdag 18 november 1899

Waterdag 18 November 1899 rVo 8047 38sle Jaargang mimm mium DiieuwS n Advertentieblad vopr Gouda en Omstreken lelefooiH u fe nA Telefoon Ulo 1 De Jitgave lezer Courant geschiedt dagelijks j H A D V E 1 T E N T I EN worden geplaatst van met uitzondering van Zon en Feestdagen O WSS mP regels k 50 enten iedere regel meer De prijs per drie maanden is 1 25 franco per 3 E berekend Afzonderlijke Nommcrs VÏ IF ENTEN Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd ÖOTOA Druk van A BEINKMAN Zs Kachels + + + I + + Haarden I WINTERARTIKELEN I in zeer ruime Iceuze bij JAN UOÏTD I Korte Qroenaadaal I 203 204 I IJZERWAREli flEREEDSCHAPPEH HUISIIOID AKTIKELEK figuurzaag en Kerbijbeuoudigdheile I BREOKBA NDEN A SLEGT beTMltïich 1 tot het lereren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood 1 cent de K O NIBÜWK HAVEN 28 Wf Bekroond op de Internationale Tentoonstelling Tan Bakkery Maalderg en Kook knnat te s GravenJutge met een diploma Vergold ZiWeren Medaille Hoofdprijs 500 000 Mk Do prij 0ii y ijii door den atant gogarftudecnl Hen biede bet geluk de band UUnoodlgiug tot deelneming in de Kansen fm de door don Staut Hamburg gowaarborKde groote Qeldloterij waaria zeker 11 Millioen 349 325 Uark gewonnen moeten iroi en Do priJKen van deza teel voordeel biedende Geldloterij die volgens het plan sleolits 118 1100 loten bevat zijn de rolgeade Ue hoogste prijs is ovontueol 500 000 Mark Premie v 800 000 Mk 1 pr 800 000 Mark pr a 100 000 Mark prijz a 76 000 Mark 1 p B a 70 000 Mark 1 prij a 6 000 Mark 1 prij a 60 000 Mark prij 8 66 000 ark prijz a 60 0 i0 Mark 1 prij 4 000 Mark 1 pr s a 80 000 Mark i prijz a 80 0 O Mark SOpr n 10 000 Mark j 6Bpr n 6 000 Mark 106 pi a 8 00 Mark Ï06 pr a a 000 Mark n pr a 1 000 Mark 1618 pr a 400 Mark 4 pr a 800 Mark 140 pr a SOO Mark S8 68pra 1 6 Mark 9 9pr a 184 104 100 351pr a73 46 21 M totaal 5 U0 prijzen en dezo worden in oenigo maanden m 7 klaaa n 1 uititetoot I De UoofdpriJB in de iDklaeseiiedraagt Ma k I 60 000 stijgt in do So kl tot S 000 M n I de Se tot 0 000 M in do 4o tot 66 000 M I in da 6e lot 70 000 M in de 6e tot 76 00 I Mark in do 7o tot 200 000 Mark en mot o I prom o van 300 000 M ovont tot 600 000 M I Voor de eerste prijstrtkking die offioieol 13 vastgesteld kost 1 een geheel origineel lot sloohts Guld 3 60 I eon half origineel lot sloohts Quid 1 76 I oou kwart origineel lot slechts Ould 0 90 Do inleggeUlon voor de volgende klassen zoowol als do juiste lijst dor prijzen worden aangojïevon in hot offioieole trekkingsplan voorzien van hot Wapen van don Staat wolk plan ik op aanvrage gratis verzond ledere deoluemer in de lotsrg ontvangt ongevraagd onmnldoUijk na de plaats gehad hobbondo trokking de ofllinoele trekkingslijst De uitbetaling en verzending van de prijzen goscUodt door mij en dirokt en prompt aan do winners en onder de strengste geheimhouding I fi lodero bosteUing kan men eenvoudig por poBtwisBol opgeven ook tegen rrmbonrs gg Men wende zich dus met de naovraag om toezending van loton voor do spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk o uiterlijk tot j 30 November e k met vertrouwen tot Samuel Uerkscher Senr Biinlcior on WisBelkaiitoor in Hamburg I DuitBchland SCHIEDAMMEit GENEVEB Merk NIOHTOAF Vorkrynbaar by i Jz PEETERS Als bewijs van oclitheul is cachet en kurk steeds voortien van den naa i der Kirms P BOPPK De Dtreclle der Nederiand§eiie Gia 1 verzelierlng llaal§ciiapplj opgericht A 1801 en gevestigd Ie Itollerdam geeft hiermede kennis dat 2slJ In plaats van den Heer K J van dkh HRIJDl M VIrina € VAN biLLKK Zoiukn die ontslag vroeg en verkreeg als AGGWT voor GODD4 en en Omstreken heeft aangesteld de Heer € C RROÜ aldaar door tussehenkomst van wienvoortaan alle schaden znllen worden geregeld en over de premiën zal wordenbeschikt I De Directie voornoemd 1 ¥ I VAN DER HELD Th Schmidt vooAee Wed Boelsums heeft de eer te berichten dat de NOUVEAÜTÉ S op LUXE en HUISHOUDELIJK GEBIED voor het a s SL iüicolaasfeest GEËTALEERD zijn Depot der Plateelkkkerij Zuid Holland E BS fE Co Gouda nieuwe Alodellen Nieuwe decors Spiegelglas Verzekering tt © Vil MlllI gdllF O O TJ ID J Zeer voordeelige cóhditie Scherp coniiureerende premie m Indien gy niet wilt hoesteui gebruikt de aÜerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiveu Borstlioilig Extract iieiiambe uit de Koninklijke Stoomlabriek De Honing bloem van H N VAN ISCHAlH Co ilcnllaagrjollevnociers SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SOHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Oo s Melianthe is hot hosto middel dor wereld Co S Meliantlie geneest Kinkhoest Co s Meliinthe geneest zoowol oud als jong Co S MeHanthe mag in geen huiBgozm ontbreken Co 8 Melianthe stnat voortdurend onder Soheiknndig toezicht Oo S IttOliantbe helpt onherroepolijk CO S Melianthe is bekroond mH Eerediploma s Oo S Melianthe is bekroond mot Goud Co S Mei anthe is bekroond mot Zilver CO S Melianthe is verkrijgbaar ia Hacons van 0 CtM f O Cl en r i Tn TOBKEN Bokmp B V WIJK Oudmairr M KOLKMAN Waddinxm H BOLLMAN Bodegraven PINKSE Nieuwerherk a d IJiel W J Ti DAM Haaltreeht A N viNZE8SEN Schoonhoven Pirma WOLEF C Co Westhaven 198 Oouda D MIEBIBS Kleiweg E 100 Gouda E H ViS MILD Veerstal B 126 te liottda A BOUMAN Moordrtckt Vraagt Uwe Bottelaar PRIMA SMITS STOUT iiU de Bierbrouwerij le 3 lloeöjzers BilRÜA Het meest smakelijke Het meest voedzame Het meest versterkende Bestellingen worden aangenomen bfl onzen Vertegenwoordiger den Heer HENRI DUIJNSTÉE Markt Antlseptlsche Tandpoeder en Antlseptlseh Mondtlnctuijir van E CASSVTO Tandarts te Gouda OVERAL VEBKRIJGBAAR Agent Yoor Nederland Q IJSSELSTIJN Blanwstraat Gonda EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur H BÜEGEBS DEVENTER Model A zonder rem en schermen I 87 50 Model A met 90 Model I 110 Model AA 125 Model AAA 145 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATÈNES 155 LUXE ACATjlNE 180 t S DAMES KETTINGEIJWIELEN op alle prijzen f 5 hooger VermenwordigerJ C DKRUTER Goada Ken ware Schat voor de ongelukkige dachtolfers der Zallberlekking Oname en gehe jne nitspattingeb is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAKlXi HoUandsche aitgave niet 2 afb Prya 2 gulden Ieder dia aan de Tersohrifckelgke gevolgen vau deze oadeagd Ijjdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te rerkrygen b het Ver lagsMagazin te Leipzig Neninarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland P ZiMiuw en laa rlij ers wordt BÏt orertttiging als een werkeiyke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart nordt dit boekje franco per post toegezonden door BI OKFOEL 3 fioakh Zaltbommel FEANSCHE STOOMVERVEEIJ IK cliciiiisrbe Wassgliei iJ H OPPEf HEliYlER 19 Kruiskade Sfitlerdam Gebreveteord door Z M deu Eoniog der Belgen Hoofddepit Toor GOUDA de Hmt A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verren van alle Heeren en l amesgarderobeu alsook alle Kindergoederea Speciale inrichting roor het stoom n van ptaehe mantels veereu bont enz Qordynen tafelkleedën enz worden naar de üienwste en laatste methode geverfd I Alle goeduren hetzy gestoomd of gevertd I worden onschsdeiyk voor de gezotadbeid I volgens staal bewerkt CiGGK BIBTER adres voor alle soorten SCHOENWEBK als liet Noordbrabanl£cli Sèoen en Idarzenoiagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Ontvangen alle soorten Heeren Dame en KinderWlNTEBPANXOEl EtS Aanbevelend C SMITS I Alle reparatifin en aangemeten werk lüieuw onoTertronen Trof Dr Liebers welbekend IBltVW KEACHT BLIZIB lUeia Echt met Ptbrukiia nk tot roortdnrende radicale en sekere genezing van alle zelh de meest hardnekkige enuwil HJVQH i eMen vooral ontitaao door ÜSIi aidwalingeo op jengdigen leeftgd Totale genezing van elke zwakte Bleek zocht Benauwdheid Hoofdpjn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spyavertering Onvermogen Impoteni Polintione enz Dit roerige prospeotnasen 1 rij per fletoh 1 1 3 dnbbele e oh 1 Oenlrml bepm Metth v d VoRte ZeltboBirael D pöta M Clél an k Co Amiterdein Eotlerdun F Happel 8 Gravenbage J 1 ftlmmiuiB do Jong J Csn Wi lï 11 Co Oouda I on bii alle drogisten VUURSCHOUW BURÜKMEES l ER en WKTHOUDERS derGemeente iouda doen te weten dat het bij arta8 der Verordening op de Brandweer voorgeschreven onderzoek in WOÜNllUUEN en GEBOUWEN door lieeren Hrandmeesters en OnderBrandmecbtors zal worden gedaan den gen en 6en December aanstaande terwijl de NASCHO0Wznl plaats hebben den igen en aoen Decemberdaaraanvolgende wordende de bewoners of gebruikers nitgenoodigd genoemde Heeren daartoein staat te stellen Gouda den 17 November 1899 Burgemeester eu Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BuUeolandsch Uverzichl Uit Londen wordt aan de Temps geseind Het stilzwijgen van het departement van oorlog wekt heden ernstige bezorgdheid Do Liverpool Courier verneemt dat de toestand te Ladysmith uiterst ernstig is Het departement van oorlog meent geen telegrammen te moeten publiceeren De Globe verneemt dat op deholiograjnyjcUe seinen gaar I dyjigjt ïaud jir met wordt geantwoord Dé fiteefen trekken hnn linien steeds nauwer om de stad waaruit Wpt 4 it zvj voornemens zouden zgn spoedig tot een aanval over te gaan Luidens een telegram uit Estcourt aan de Times zijn 600 Boeren te Chiveloy tnsschen Colenso en Estcourt waargenomeiA Een gepantserde trein met honderd man tewapend deed Woensdagmorgen in de vroegte een verkenning naar Ohiveley Toen de terugreis zou worden aanvaard openden de Boeren die artillerieposten op vier punten hadden opgesteld het vuur Twee wagons die voor de locomotief bevestigd waren derailleerden en werden omver geworpen terwjl de soldaten in deze stelling front maakten naar den v jand Deze opende een zeer hevig vunr op de beide gederailleerde wagons die met groote moeite weder werden opgericht Toen de passage vrü was ver trok de locomotief weder Er zgn een groot j Mgtal dooden en gekwetsten jafïlrieitei twintig man van het regiment DurbanMnfanterie die met den geblindeerden trein vertrokken waren worden vermist Van een halve compagnie van het regiment Dnblin fnseliers die eveneens met den trein vertrokken zgn er slechts vgftien teruggekeerd FEVILLEIOX HET TESTAMENT Vrij naar bet Engelsch DOOR W N UTTERS 18 0f hij moet ontvlucht zijn zei de advocaat en hij begaf zich naar de steeg deur om die te onderzoeken Deze was gesloten en op een der balken vonden zij den sleulel reeds geheel met roest bedekt Die ziet sr niet als gebruikt uit merkte de advocaat op Gebruikt herhaalde Poole ziet u niet sir dat hij gebroken is Juist alsot iemand hem stuk getrapt had 0 vervolgde Utterson en de breuk is óók verroest En de beide mannen zagen elkander verwonderd aan Dit gaat mijn verstand te boven Poole zei de advocaat laat ons naar het kabinet terugkeeren Zij gingen zwijgend de trap op en keken met weerzin naar het doode lichaam noaar begonnett toch den inhoud van het kabinet te doorzoeken Op een tafel waren sporen van scheikundige werkzaamheden te ontdekken doordien er ver Met het zevenponder scheepskanon dat voorop den goederenwagon was geplaatst werden drie schoten gelost waarop het door de artillerie van den vyand gedemonteerd werd De locoinotief werd eveneens beschadigd De telegraphische berichten die nog steeds alleen uit Engelsche bron afkomstig zijn brengen heden liet bericht dat generjial Joubert gesneuveld zou zyn Het is to hopen dat dit bericht nog zal worden tegengesproken door de latere en nadere berichten uit Pretoria Want het is reeds een week geleden en nog steeds niet bevestigd Er is dus nog hoop maar hoeveel Eerst was het nog maar een gerucht in den narlliddag van den 12en November verspreid Doch des avonds meldde de Evening Times de ontvangst van een telegram uit Loreni o Marqaez dat generaal Jonbert gesneuveld was dat de held was gevallen op het slagveld bij de bestorming van Ladysmith op 9 November Reeds gisteren was het ait de telegrammen duidelijk geworden dat er dion Donderdag een hevige strijd moest gevoerd zgn om Ladysmith Het was op dien dag dat de Boeren poogden de stad door storm te nemen De Boeren rukten in groote massa vooroit de kanonnen die den storm hadden ingeluid zwegen toen de Boeren j op 1500 yard afstand van de stad gekomen waren en do vijand onder het bereik was van het nooit falende infanterievuur der aanvallers Dat geweervuur moet de inleiding ziJn geweest van een poging om door storm de stad te nemen Hoe die poging is atgeloopen is niet bekend Maar als de telegrammen uit Durban ontvangen de waarheid bevatten is hg die poging der Boeren hun opperbevelhebber generaal Joubert gesneuveld P n dan zou het niet te verwonderen zijn dat de aanval mislukt was en dat de Boeren zich op het bericht van deze ramp naar hunne stellingen hadden teruggetrokken Wanneer straks blijken zal dat de Natal Evening Times afkomstig uit Lorengo Marquea en daardoor Ben groote mate van waarschgnlijkheid bezittend niet overdreven en niet voorbarig is dan zal de rouw groot zjjn onder de vrienden der Boeren over de geheele wereld Generaal Joubert toch de ridderlijke en eenvoudige heldennatuur de strateeg met het gezonde verstand die de Boeren zoo menigmaal ter overwinning voerde was niet al een geliefd maar word vertrouwd door zijn geheele strijdmacht Hij was omzichtig en had iets van denKomeinschen Cnnctator maar als hiJ sloeg dan was het raak Dat hebben de Engelschen zeer schillende hoopjes van een witte zoutsoort op glazen schoteltjes lagen afgewogen alsof zij hadden moeton dienen voor een onderzoek waarbij de ongelukkige man overvallen was geworden Dat IS dezelfde poeder die ik hem altijd brengen moest zcide Poole en juist terwijl hij dit zeide kookte de ketel met groot geraas over Dit voerde hen naar de zijde van den haard waarbij de makkelijke armstoel stond en het thee servies gereed was gezot met de suiker reeds in het kopje Op een plank stonden verscheiden boeken één lag geopend naast het kopje en Utterson stond verbaasd toen hij bemerkte dat het een godbdienstig werk was waarvoor jekyll dikwijls zijn groote achting had te kennen gegeven doch waarin hij thans de bchandehjkhte godslasteringen door Jekyll s eigen hand geschreven aantrof Vervolgens kwamen zij bij de voortzetting van hun onderzoek bij den grooten toilet spiegel waarin zij met dan met zeker angstgevoel keken Deze was echter zoodanig geplaatst dat zij niets dan een rossigen gloöli tegen de zoldering zagen terwijl de flikkeringen van het vuur zich in de glazen kasten verhonderdvoudigden en zij hunne eigen bleeke gezichten er in aanschouwden pDeze spiegel heelt vreemde zaken gezien sir fluisterde Poole En gewis geen vreemdere dan hij zelve is zei de advocaat op denzeifden toon want wat deed Jekyll hij schrok onwillekeurig bij het uitspreken van dien naam waartoe kon Jekyll hem hier noodig hebben Dat raoogt u wel Keggen stemde Poole toe tot hun schade herhaaldelijk ervaren Het verlies dat door zjju dood do Boeren lijdou is zeer groot doch naar wij met grond knnnqii veroudeistellen niet onherstelbaar Daar zgn onder die eenvoudige Boeren groote generaals bekwame strategen voldheeren van talent on ervaring En ronjé Meger Schalk Burger Prinsloo of Grobler ijnevrn goed Us Jonbert in staat de voor hnn vrg lieid strijdende Boeren aan te sporen tot volhardiig en te leiden tot de overwinning Maar hot verlies van Joubert den Boereugeneraal bij nitncmeudheid zou toch lang en zwaar gevoeld lyorden door de strijdmacht en door hot geheele volk van do Z k Republiek en vaa den Vrijstaat i In i Fransche Kamer werd gister de discussie voortgezet over de interpellaties De abbé Gayrand neemt de vrijmetselaars onderhanden onder protesten van de uiterste linkerzijde Spreker verdedigt de congregaties Kolonel Guérin valt heftig den minister van oorlog generaal de Galiiffet aan over zgn holding ten opzichte van goijsraal do Négrier Qenoraal de Galiiffet rechtvaardigde zgn genomen maatregelen on voegde er by Irtdiem giJ liet verlangd hen ik bereid mijn portefeuille aan de Négrier af te staan Hg verUet de tribmie zeggende dat hij thans ge meende pssniwooiii te bel 0 j Be linkerzijde juichte den minister toe de nationalisten bralden De minister president Waldeck Rousseau wijst er in zijn antwoord op dat dit debat een zeer bepaalde beteekenis heeft Het gaat hier om de vraag of de regeering die beloofde de Republikeinsclie instellingen te verdedigen ze ook verdedigd heeft Wanneer de toestand zal gezuiverd zgn zal de tgd gekomen zgn om over programma s te spreken Op dit oogenblik is onze plicht alle Republikeinen te vereenigen in dezelfde gedachte verdediging en solidariteit Wg komen het vertrouwen vragen der Republikeinen Bg zgn intrede in dit kabinet heeft geen der leden er aan gedacht iets van zijne meeningen op te offeren En de Rogeoring heeft haar beloften gehouden De minister president wees op de verdachte handelingen van de tegenstanders der Republiek wier oppositie zich wijzigde in een strijd van ligues heil zoekende in beroeringen Het is de taak van de justitie des volks te verklaren of er complot bestaan heeft Wü hebben overal samenzwering aangetroffen en wij zijn verantwoordelijk voor de in heclitenisnemiugen die wij bevolen hebben Alles was gereed voor een opstand Men Nu begaven zij zich naar de werktafel Boven op de ordelijk gerangschikte papieren lag een groote enveloppe waarop de naam van Mr Utterson geschreven was De advocaat verbrak het zegel en toen vielen er verscheiden ingesloten couverts uit en op den grond Het eerste bevatte een testament in dezelfde zonderlinge termen vervat als datgene wat hij hem zeb maanden geleden teruggezonden had om dienst te doen als testament in geval van overlijden en als geschenk in geval van verdwijning maar m plaats van den naam van Edward Hyde las de advocaat met onuitsprekelijke verbazing den naam van Gabriel John Utterson Hij keek eerst Poole aan en beschouwde dan weder het papier en eindelijk h t lijk van den boüs wicht dat daar op den vloer lag uitgestrekt Mijn hoofd duizelt zeide hij gedurende al deze dagen is hij in het bezit hiervan geweest hij had niet de minste aanleiding om mij genegen te zijn het moet hem tot razernij gebracht hebben dat hij ontertd was en hij heelt dit document niet vernietigd Hij opende het volgende stuk dit was een kort briefje van des dokters hand met den datum er boven 0 Poole nep nu de advocaat hij leefde nog en was hier nog dezen dag Uij kan in zulk een kort tijd3l e tek niet elders verborgen zijn geworden hij moet noi in leven en gevlucht zijn Maar waarom gevlucht En op welke wijze En kunnen wij ons in dit geval den zelfmoord verklaren O wij moeien op onze hoede zijn Ik voorzie dat wij uwen meester nog in een verschrikkelijke gebeurtenis wikkelen zocht naar een vereeniging van de opstaïP delingen en het leger sensatie Om handelend op te treden hebben wj niet gemeend te moeten wachten totdat de coup d état had plaats govonden Do Kamer zal oordeelon toejuichingen Daarna zegt Waldock Rottssean dat hg het Concordaat zoolang het bestaat zal weten teeerbiedigen maar nooit zal hy de geestelgkbeid ondor dat Concordaat verwarren metenkele congregaties die zici voortdnrend uitbreiden eu do veiligheid van den Silat bedreigen flandry d Assen die den ministerpresidentIn do rede valt wordt tweemalen tot de orde gfaroepen t Do Minister eindigt met de verdediging u het ontwerp wet op het ondorwys Wy yuien een maatschappg stichten zegt hg die krachtig genoeg is om het recht op gewetensVröheid van elkeen te eerbiedigen en eerbied af te dwiq voor onze instellingen Om dit programma kunnen alle republikeinen zich scharen De oud minister Méline verklaart ook uit naam zgner vrienden Wy zgn vastbesloten tegenstanders eener monarchie van een keizerrgk van het césarisme Maar wg zyn niet minder vaste tegenstanders van de sociale revolutie Kn wg vcroordeelen een staatkunde die de wSding dor regeering geeft aan de sociale reTOiUs De hoer Méline bestrijdt het ontwerp wet op het ondorwys en verklaart zich voor een staatkunde van verzoening Hot land heeft behoefte aan inwendige rust om alle aandacht te kunnen wgden aan hetgeen in het buitenland geschiedt Er worden vgf moties van orde voorgesteld waarvan drie van de afkeuring der Regeering De minister president Waldeck Rousseuu verklaart dat de rogeering zich vercenigt met do motieMertou waarin gezegd wordt dat de Kamer de handelingen der regeerhig en lietgeen zg gedaan heeft tot verdediging der republikeinsche instellingen goedkeurt Deze motie wordt aangenomen met 340 tegen 216 stemmen Aan de linkerzydc wordt geroepen Leve de Republiek Do Russische gedelegeerde ter Haagsche conferentie prof Martens heeft in de Regeeringsbode een artikel geschreven waarin hg zegt te betreuren dat nauwelgks twee maanden na de Haagsche conferentie de verschrikkingen van den oorlog weder losgebroken zgn Het is echter zegt hg onbogrgpelgk dat men do vredesconferentie verantwoordeiyk wil stellen voor de gebeur Waarom leest u niet Sir vroeg Poole Omdat ik bang ben antwoordde de advocaat op plechtigen toon God geve dat ik er geen reden toe moge hebben Uit zeggende hield hij het papier bij het licht en las het volgende Mijn waarde Utterson Wanneer u dit schrijven in handen zal vallen zal ik verdwenen zijn onder welke omstandigheden kan ik met voorzien maar mijn voorgevoel en alle omstandigheden van mijn naamloozeii toestand zeggen mij dat het einde zeker is en spoedig komen moet Als het geschied is lees dan eerst het verhaal dat I anyon volgens zijno kennisgeving aan mij u lieeft doen toekomen en als gij dan geneigd zijt er meer van te vernomen wend u dan tot de belijdenis van Uwen onwaardigen en ongelukkigen vriend Henry Jekyll Er was toch een derde enveloppe ingesloten f vroeg Utterson Hier is zij zeide Poole en reikte hem een groot pakket over dat op verscheiden plaatsen verzegeld was Dit stak de advocaat in zijn borstzak Ik kan nog niets omtrent deze stukken verkltren Indien uw meester gevlucht of gestorven is zullen wij ten minste zijn goeden naam nog kunnen redden Ik zal dus naar huis gaan en deze documenten op mijn gemak duorlezen maar ik zal nog vóór middamacht terug zijn en dan zullen wij de politie laten halen I Wordt vervolge