Goudsche Courant, zaterdag 18 november 1899

Maandag dO November 1800 38ste Jaargang No 8048 mmm cohant ISieuwS en Advertentieblajd voor Gouda en Omstreken Telefóra No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels tl 50 Centen iedere regel meer KI Centen Groote letters Worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Talisfaon IVu SI De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT TF CENTEN POTTENDEAAIJEU GEVRAAGD voor klein cii mtddennoort 0ietst Trflgezel Adres aardewerkfabriek L J GEOLIiEMAN Deventer TEMROPTEEOOP Een sinds jaren bestaande Tlinmerinansxaak in een der voornaamste steden van Z H Brieven burean van dit blad letter lU TE HÜÜE TERSTOND OP LATEK een BOVENHUIS Adres FLUWEELEN SINGEL 622 EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur H B U IIG K K S DI VKNTIiR Model A zonder rem en schermen 1 87 50 Model A met 90 Model i 11 Model AA JfB Model AAA 1 5 iüXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENES IBo LÜXE ACATüNE 1 0 P 8 DAMES KBTTINGRIJWIELEN op alle prijzen l B hooger VerledenwooriligerJ i DE RUITER Wa Een war Schal voor de ontfelnkkige slaobtoffers der 11bevlekkiiig Onanie en ehe me litspsttingen is ot boroomde werk Z Dr Uetau s KLFBE VAill i HoUandicbe aitgare met 27 fb Frfls 2 gulden Ieder die n de vorschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd Ifldt moet het lezen de oprechte leenug die bet geeft redt iaarlgks duizend vsu een zekeren dood Te Terkrjgeu bjj betVerlagR Magazin te Leipzig Neuinarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in po tzegols en in eiken boekhandel in Bolland A SLEGT beveelt zich aan tot het leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood f eeiit tie K G NIEUWE HAVKN 28 MK Uekroond op de internationale Tentoonstelling van Bakkerjj Maalderj en Kook kunst te t Qravenhage met een diploma Vergold Zilveren Medaille Nieuw iiiovertroflcB S iö Trof i r Liübora wolbükoiid Alleen echt met Fabrieluinerlt tut vourtdorende radicale eu zekere onczing vau alle zelfs Hl dü meea hardnekkige xenuw j ffnl miefiteit vooral ontataao düor S2B afdwalingen op jeugdigi n leeltyd Totale genezing an elke zwakte Bleek ïuoht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Ilartkloppitig Maagpijn slechte Bpgsvertering Onvermogen Impotenz PoUutiono enz Uit voeiige prospectossen irijTpcr flesch fl 1 fl fl 3 duUbelo flosch il fii i GpnlraT lO epöt Motth v d Vok to ZiUthonHael D pöta M üiïbau 8t 3o Amsterdam r llappol B Ciriwönhapo 1 llulraniRaB du Juu r J Csn Rotterdam Iff Co ft mdn on bii alle drofpsten E CASSITO TANDAIIT8 Turfmarkt Gr o u d a Spreekuren van 10 tot 4 uur VHIJDAÖS van 4 nur ZONDAUS afwezig Stooraboolreedery DE IJSEL Geregelde dienst tusschen Gouda en Eotterdam SEDERT 14 APRIL 1840 VOOR Personen Goederen en Vee GOUDA IIPTTERDAM Ie kl enk reis 30 et 2e kl enk reis 20 et p ülenslrcgelliigcn gralls aan het Kantoor verkrijgbaar DE DIRECTIE I e nirecfle lcr Nederlaiidsclic Glas werzekerfngAlaalscliappfJ opgericht 1861 en gevestigd te llottcrdam geert hiermede kennis dat zIJ In plaats van den Heer K J v a tv d k r II E IJ E W Firma C VAM DiLLKK JJOi K i die oHtslag vroeg en verkreeg als ilt flIlT voor c oi n 4 en en Omstreken heeft aangesteld de Heer C C RRO aldaar door tussehenkomst van ivlen voortaan alle schaden znilen worden geregeld en over de premlén zal worden beschikt De Directie voorsoenid W 1 VAK DRn HELD Indien gy niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlionig Extract iMiamhe uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van II 1 VAil SCHAlÉi Co Oenilaag llollraiiiciers VAN SCHA1K Co s Mellanthe i liet beste middel dor irereld VAITSCHAIK Co S Mellanthe geueest KinVlioest VAN SCHAIK CO B Meliinthe geneeit zoowol oud al jóni VAN SCHAIK CO S Mellanthe mas ia goon liuisgozin ontbroken VAN SCHAIK CO S Mellanthe ataat voortduroud onder Scheikumlig toezioliL VAN SCHAIK Co S Mellanthe telpt onUorroopolijk VAN SCHAIK CO S Mellanthe i bekroond m t Eorodiploma s VAN SCHAIK Co B Mellanthe is bekroond mot Goud VAN SCHAIK Co s Mei anthe is bekroond met Zilïor VAN SCHAIK co 8 Mellanthe is verkrijubnar in flacons van 40 CU 10 CU en f f bj firma WOLFV Jb Co Westhaven 19S ftouda D MIEBIES Kleiweg E 100 Qouda K II Vi MILD Veerstal B 126 te louda A BüUMAN Uoordrtckt i ntiseptische Tandpoeder eu iintlseplisch Alondtinclunr van E VAS8VTO Tandarts te Gouda OVERAL VEiKRlJGBAAR Agent voor Nuaorland ö IJSSELSÏIJN Blanwatraat Goudn J Th TOllKEN Bn konp U T WIJK Oudeusmr M KOLKMAN Waddiimeen II UOLLMAN Bodegraven PINKSE Nieuwerkerk a d l lsel W 1 Vil DAM Haatlrerhl A N ïiNZESSEN Sehoonhown GebrS gtoll werck s i Chocolade en Cacao i IVBimatlge door de nieuwst nitvindingjn p machinaal gobiod Terbeterdt fcteieatle eu ultsimtend gebruik van n ea fijnsto gron iaoffon Rarandcera len vorbruilter van Stollwerck s Chocolade en Cacao em aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig bMnlwocjrdoi de aan vien inhoud der resp EtBifitt De rma behaalde 87 Örerets als HoHeTerancier 44 Eero Dlploma s gouden enz Medallleg een bew ja n uitmuntend fijn febrika t Keeds 1874 schreef de Accademie naüonal de raris Nou vou d umaiui una II 4ffaie d or premliro cIiumc n oonsidératton oe Totr exoeUant ftibrloation de Obooolet bonbons varies eto eto 8t IIW rok S üibrikaat is verkrijgbaar bij H H Cunfiseura Banketbakker eni OeneiMlvertegenwooTdiger voor Sederlattd Jolins Hattemlodt Ameterdam Kalverstraat 103 Haofdpnja ev ton ooo Mk l e prijzen zijn door den staat Koparaii doerd Hen biedi Iiel plak de band UitQoodiglnR tot deelneming in de Kansen van de door den Staat Uamburn gewaarborgde roote jeldloterij waarin zeker 11 Millioen 349 325 Mark ewonoeu moeten worden Ue prijzcu vim deze veel voardeel biedeude 9 Getdlütertj die volKeuehet plan slechts 118 000 loten bevat zijn de volgeade Do htKigete prijs ïb eventueel 500 000 Mark fipr a 10 000 Mark B6pr a B OOOMark lOBpr a 3 00 Mark £ OApr a 2 000 Mark B12pr a 1 000 Mnrk 1518 pr a 400 Mark 4 pr a SOO Mark 141 pr a iiOtiMark 36 62pr n 1 r Mark Ö flpr a 184 104 100 H351pr a73 4fi 21 M totaal öMil O prijzen Premie v SOO flflO Mk 1 pr a SOO OOO Mark l pr a 10 l 00 Mark a prijz a75 Ofl ark 1 prija a 70 000 Mark 1 prija a 1 1 0 10 Mark 1 prija n fiÜ OOO Mark prija a r 6 000 ark priji a 6O 0ri0 Mark 1 prija a 4 000 Mark prija a 30 100 Mark prijz u 20 0 O Mark ilozo worden in öonigu muandan in 7 klassen uit otoot De Uoofdprija in de lo k aese bedraafst Mark 60 Oc stijgt in do e kl tot li 0 Ul M in de e tot 0 0011 M in do 4 e tot 65 000 M in de 5ö tot 70 000 M in de fio tot f s 00 Mark in de 7 o tot 200 000 Mark en met do preme aa 300 000 M evont tot 500 0ii M Voor de eerste pry tr kkin r die officieel is vastgesteld kost een aebeel origineel lot sleabts Guld 3 50 een lialf oriüiiieil ot aleolits Guld 1 ó een kwart origineel lot slechts ïuld O itO De inleggeldon voor do volronde klassen zoowel Ilia de jwiste lijst der prijzen worden aan fe ieveii in het officieele trekkin splau voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrngo gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvaQjtt onj e ïraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebhendo trekking de oftii ieelq trekkingalijst De uitbetalinKeu verzending van de prijzen geschii dt door mij en direkt on prompt aan de winners on onder de streni ate geil oi inhouding 11 ledere bestelling kan men eenvoudig por postwiasel Opgeven ook tegen r mbours eMtMen wonde zich dus met de aanvraag om toezending van loton voor do apoodig plnats hebbende trekkiag zoo spüodig mogelijk ol uitorlijli tot 30 November e k inot vertrouwen tot Saiiiiicl lliicksclifr Seiir Bankier en Wieaelkantoor in Hambnrj au Dnitsohland P o I K E o ü D m iDAlVl tEn QENEVEE Merk ISlUU lXAi Vorkrijubaar bij M PIÏKTKR8 Jz N B A ls bewijs van oclillioul u p cachet on kurk slcuda voor GHIE AM I ï n V ÏIOPVE H J VAN SCHALEN Itehnnger en Stoffeerder Laiig e Gi oenendaal I 108 Voorhanden een groote sorteering Behaiigicipaplere li CS ord ijoastoffen ZEILEN LINOLEUMS Zenuw en Maafflijders wordt Bit overtuiging als een werkelijke bnlp in den nood het boek XSaa d gr© ©3 aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Boekb Zaltbommel OUDA Druk van A BEINkMaN Zs it A o bestaai uit Twee Bladeii EEU8ÏE BLAD WAARSCHUWING 8e TIENJAAKLIJKSGUe VULKSTELLiG BÜRGEMEESÏÜR en WETHOUDERS van ïoiida Overwegende dat de ÜEVOLKINGSREGIS TER8 vóór den aanvang der aanstaande Achtste Tienjaarlijksche Volkstelling moeten itijn bijgewerkt Herinneren belanghebbenden dat volgens de bepalingen van het Koninklijk bebUiit van 27 JuU 1 7 Staatsblad 141 regelende de verplichtiijg der Ingezetenen tot het doen van aangifte voor de bevolkingsregisters elk hootd van een Jiuisgezia uiterlijk binnen ééue maand kennis Inoet geven ann het Gemeentebestuur Bureau JSw Bevolking van ieder lid dat in het huisgezin ordt opgenomen of daar uitgaat inwonende diensl en werkboden flaaronder begrepen en dat dezelfde kennisgeving fl oet worden gedaan door aizonderlijk levende perboncn wanneer zij andere personen in hun liuisgezin opnemen t Geschiedende deze waarschuwing ter voorkotning van vervolging overeenkomstig de bepalin gen van het bovengenoemde Koninklijk besluit Gouda den i8 November 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd RL MARTENS De Secretaris BROUWER RI ITÜIG 8CHOl W BURGEMEESTER en WETHOUDERS der itlemeente Gouda j Gezien Art 55 der Verordening van Politie woor die Gemeente vastgesteld den in September 896 en afgekondigd den 24n Septeml er daarPanvolgende Brengen ter kennis der Voerlieden en Huurkoet fiers dat op Zaterdag den 25en November 1899 63 morgens ten 10 ure op het ïlein achter het laaggebouw zal worden overgegaan tot de atgemeene keuring hunner RIJ en VOERTUIGEN zullende de nakeuring van die welke op dat tijdstip verhuurd of m gebruik zijn plaats hebben op Zaterdag den 2en December daaraanvolgende ter zelfder ure en plaatse Gouda den 18 November 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER ë = UuUenlanüscb Over leb l De Natal Mercury bevat bijzonderheden FEVILLEIOI HET TESTAMENT Vrij naar het Engelsch DOOR W NUTTERS 9 Zij gingen heen en sloten de gehoorzaal achter zich dicht en Utterson die de dienstboden weder orm het haardvuur in de wachtkamer opeengehoopt zag staan spoedde zich naar zijn kantoor om de beide verhalen te lezen waarin dit geheim eindelijk lou worden opgehelderd HOOFDSTUK IX lanvon s verhaal Op den negenden Januftri nu vier dagen geleden ontving ik met de avondpost een geregistreerde enveloppe door de hand van mijn collega en oud schoolkameraad Henry Jekyll aan mij geadresseerd Ik was daar ten zeerste over verwonderd omdat wij niet gewoon waren met elkander te cortrespondeeren ik had den n n nog den vorigen evond gezien en ik kon mij niets in het tóen gevoerde gesprek herinneren dal de formaliteit van het regiittteren kon rechtvaardigen De inhoud deed mijn verbazing log toenemen want zie hier hoe deze luidde 10 December i8 over den aanval op een gewaponden trein bij Estcourt Het blad zegt dat de Boeren het vuur openden met eeK maxim kanon en tw e negenponders Hun vunr was zoo hevig dat de telegraatpalen werden omver gerukt De Boeren hadden hunne kanounen opgesteld op een kopje terwijl Umine scherp ichntters verborgen waren achter de rotsen De Dublin fnseliers eu de Durban infanterie sloegen den vijand drleniual terng doch do kracht van het geweervuur en van het vuren der zware kanonnen was te groot voor den kleinen troep die reeds bü het begin van het gevecht verzwakt was door het omverwerpen van de spoorwegwnggons waarbij velen hunner gekwetst werden De Natal Advertiser bevat een telegram uit Estcourt meldende dat de Boeren de rails opbraken waardoor de trein derailleerde en twee wagens omvervielen De daarin zich bevindende troepen werden er uit geworpen waarna de Boeren een hevig granaat en geweervuur op hen openden Terwijl de Boereu bezig waren mot het vernielen van den gejiantserden trein rukten hunne verkonningspatrouilles vooruit en wisselden schoten met de piketten die op enkele mijlen aistands van Estconrt geplaatst waren De Daily Telegraph verneemt nit Estconrt van 15 dezer dat in het geheel vermist worden IBff Dublin fnseHers on ongeveer 40 man lichte infanterie uit Durban De Daily Mail schat het totaal der gewonden en vermisten op ougeveer 100 man De Britsche macht bestond uit 170 man intantetie en 10 marine soldaten De Times verneemt uit Lorenzo Marquez van 12 dezer dat daar aan de chb werd gemeld dat de Britsche marinekanonnen plotseling het vuren begonnen toen Joubert bü een zijner stukken stond hj werd door een splinter van het tweede Britsche schot getroöen Generaal Lnkas Meyer is om gezondheidsredenen naar Pretoria gegaan De correspondent van het blad te Pietermaritsbnrg seint dat de Britsche macht te Estcourt gebrek aan artillerie heeft en misschien op de Mooirivier terug zal moeten trekken indien de Boeren met groote macht oprukken De Mooirivier kruist den weg tnsscheh Estconrt en Pieter Maritsburg ongeveer op Vs van den afstand ten zuiden van Estcourt Een nader bericht meldt dat de voorhoede der Boeren tijdens het gevecht met den gepantserden trien reeds geweerschoten wisselden met de wachtposten van Estconrt De regeering der Kaapkolonie roept bereden en onbereden vrijwilligers op Waarde Lanyon Gij zijt een mijner oudste vrienden en otschoon wij van tijd tot tijd omtrent wetenschappelijke vraagstukken van opinie mogen verschild hebben kan ik mij niet herïnnwen eo wel hot minst van mijne zijde dat onze genegenheid ooit daardoor geleden heeft Wanneer gij ooit tot mij gezegd zoudt hebben Jekyll mijn leven mijne eer mijn verstand hangen van uwe hulp af zoude ik gaarne mijn fortuin ja al ware het mijn linkerhand voor u hebben opgeofferd Lanyon mijn leven mijne eer mijn verstand handen thans van uwe welwillendheid af indien gij mij heden avond niet te hulp komt ben ik verloren Gij zoudt na deze inleiding kunnen veronderstellen dat ik uwe hulp voor een of andere onwaardige zaak ga inroepen oordeel daarom zelve Ik verzoek u alle denkbare bezighedim voor heden avond op te schorten ja al wierdt gij lelfs aan het ziekbed eens keizers ontboden maar in dien uw rijtuig niet beschikbaar zoude zijn een huurrijtuig te nemen üan moet de deur van mijn kabinet opengebroken worden en gij alleen naar binnen gaan Vervolgens zult gij de glazen kast tletter E die zich links van den ingang bevindt openen en zoo die mocht gcüloten zijn de sluiting verbreken en daar uit nemen met al wat zich bevindt en zonder iets te verschikken de vierde lade van boven af of wat hetzelfde is de derde van onder op In de buitengewone verwarring van mijn geest ben ik doodelijk beangst u niet goed in te lichten maar zelfs als ik mij mocht vergissen kunt gij de bedoelde lade aan huren inhoud II f jt Queenstown wordt gemeld dat daar ISBp man zijn een detachement vertrok naar KleSpoort Er liggen Engelsche troepen bü BicHmond Eoad en bü Beaufort maar niet tnsschou Queenstown en Aar Set kamp aldaar is zeer sterk en alle strategische punten zjn behooriyk bezet üit Naatiwpoort kwamen or sterke detachementen Engelsche troepen aan Daily Telegraph meldt dat de Boeren te Bebnonte een sterke positie innemen zoodat een groote macht zal noodig aün om Kimbe y te outzetten ÏKt wordt bevestigd dat de wacht aan de wat rrc5ei voirs bü Kimljerley door de Boeren 1 is gevangen genomen Deze bestond echter uit Jlechts zes ruiters van de troepen van Ceel Ehodos Tn tweede uitgaaf van de Times bevat het iVolgende telegram van den 15en uit Loafengo Marqaez Hier bevinden zich vier Duitsche officieren in dienst genomen door dr Leyds Een in beslag genomen nummer van de Standard and Digger s News deelt mee dat zesduizend Boeren door Zoeloeland tukken Volgens de Standard and Diggers News van den 13en is een deserteur uit Ladysmith komen vertellen dat daar onder de troepen groote last bestaat om er van door te gaan Zg hebben mondkost en bagage op wagens geladen om klaar te staan voor de vlucht Do Jüiigelschen zitten achter schelven hooi van tien voet boog De krügsgevangen Engelschen te Pretoria i u met inbegrip van de mannen van het achttiende huzaren het Dublin en het Gloucestershire regiment 1338 in getal De oorlogscorrespondent van de Daily Telegrap te Estconrt slaat geen geloof aan de tüding van den dood van Joubert omdat toen de Engelsche officier van gezondheid na den aanval van de Boeren op den gepantserden trein en hun verovering daarvan j ten noorden van Estcourt aan de Boeren vroeg hem de gewonden uit te leveren de gevraagden antwoorden Wü moeten dat eerst aai j Joubert vragen De militaire medewerker van de Westminster Gazette laakt scherp de verkenningen door middel van pantsortreincn die daartoe biiitengewoon slecht geschikt zün De laatste verkenning met eon gepantsorden trein is weer daarmee geëindigd dat de Boeren op zün minst negentig Engelsche soldaten gevangen namen Bovendien blüken groote korpsen Boeren met geschut bezuiden de ïoegela oorlogsbewegingen uit te voeren en de spoorwegbrug bü Colenso in de lucht te hebben laten springen Dezelfde militaire medewerker acht de taak van generaal Hildyard herkennen deze bestaat uit eenige poeders een ftesch en een boek Deze lade bid ik u met u mede terug te nemen naar Cavendish Square juist in den staat wae rin tftj haar zult vinden Dit IS het eerste gedeelte van den dienst dien gij mij moet bewijzen en nu wat het tweede betreft Indien gij terstond na de ontvangst dezes vertrekt kunt gij lang voor middernacht weder t hma zijn ik wil deze temiijn echter verlengen niet alleen uit vrees voor een of andere onvoorziene stoornis of hinderlaag maar omdat voor hetgeen alsdan geschieden zal een uur waarop uwe bedienden reeds in slaap zullen zijn het verkiêslykst is Dan verzoek ik u u te middernacht alleen in uw consulteerkamer te bevinden en persoonlijk een man in te laten die zich in mijn naam zal aanmelden en hem de lade die gij uit mijn woning zult hebben medegebracht ter hand te stellen Daarmede zult gij het uwe gedaan en mijn onbegrensde dankbaarheid verworven hebben Vijt minuten later zult gij indien gij een opheldering verlangt begrepen hebben dat deze beschikkingen van het hoogste gewicht zijn en dat bij de veronachtzaming Van één enkele hoe fantastisch zij ook mogen schijnen gij mijn dood of het verlies van mijn verstand op uw geweten zult hebben Hoewel ik mij overtuigd houd dat gij aan deze oproeping gevolg zult geven staat myn hart stil en beeft mijn hand bij de enkele gedachte aan een dusdanige mogelijkheid Stel u mij in dit uur voor op een vreemdsoortige plaats lijdende onder een onbeschrijfelijke eUende maar weei er teveoB zeker moelHJk daar hü moet opereoren tegen een legermacht van de Boereji die zün flanken eit zün lün van terugtocht bedreigt Pe correspondent van de Standard te Kaapstad warmt de oude praatjes weer op dat do Vrüstaters zeer ontevreden zün en loeren op een gescliikto gelegenheid oin de ZnidAtrikaansche Kepubliek afvallig te worden V De Belgische Kamer verwierp eenige amendementen op artikel 5 E van het kieswetontwerp met eou meerderheid van tusschen de lü en £ y stemmen nam het artikel ten 4 tte aan in den door de regeering zelf geamoudeerdon tekst met 70 tegen 48 slemmen en 8 blanco s Daarmee is het lot van het wetsontwerp in zju geheel boslist De Oostenrüksche Kamer hooft het wetsontwerp tot afschaffing van het Dagbladzegel aangenomen Als de Keizer die persoonlük regeert het ministerie Clary niet do hand hoven het hoofd houdt dan zullen zün dagen geteld zün Een crisU is in aantocht eu de vereenigde Slaven en clericalen zeggen ronduit dat nu het door het kabinet gestelde programma nl de opheffing der taaiverordeningen en d3 keuze dor delegaties vervuld is l t zoo spoedig mogelük moet aftreden om aan het volgende iMnistwie g legeahei te geren den Ansgleich en de begrooting bütyds in orde t brengen De weigering van de commissie voor de staatsschulden om aan de regeering het goud voor de nienwe aanmunting te geven maakt een onderdeel uit van dien veldtocht Het hangt heelemaal van den Keizer al of het ministerie zich zal kunnen handhaven Verspreide Berieliten FnANKSIJK DrejTM is met zjn echtgenoote onverwacht van Carpentras vertrokken en te Geneve aangekomen Voor het proces Zola Perreux dat 23 dezer te Versailles moet voorkomen is nog geen enkele getuige gedagvaard omdat de zoak zal uitgesteld worden voor onbepaalden tjd in verband met het eerstdaags te verwachten ampestievoorstel der regeering Volgens de Siècle hoeft de huiszoeking bü de paters Assomptionnisten te Parus aan het licht gebracht dat in de meeste departementen leekencommissies van mannen en vrouwen zün opgericht tot stenn van de cloricale politiek van dat indien gij mij dezen dienst met nauwgezetheid zult bewijzen al deze ellende voor goed verdwenen zal zijn Help mij mijn waarde Lanyon en redt Uwen vriend H J P S Ik had idezen reeds verzegeld toen mij een nieuwe angst overviel Het zou kunnen gebeuren dat ik dezen briet te laat op de pobt doe en dat hij u eerst morgen och tend in handen komt Doe in dit geval mijn boodschap in den loop van den dag als u dit waarde Lanyon het best gelegen zal komen en verwacht dan desniettemm te middernacht den bewusten persoon Wellicht zal het dan reeds te laat zijn en indien het in dien nacht niet geschiedt weet dan dat gij uwen vriend Henry Jekyll nimmer zult wederzien Na het lezen van dien brief hield ik mij overtuigd dat mijn collega waanzinnig was geworden doch alvorens mij dit klaarblijkelijk gebleken zoude zijn gevoelde ik mij verplicht aan zijn verzoek gevolg te geven Hoe onbegrijpelijker mij deze vreemdsoortige opdracht voorkwam zooveel te minder ken ik de belangrijkheid er van beoordeelen i en een verzoek dat in zulke bewoordingen vervat was kon zonder ernstige verantwoordelijkheid niet terzijde geschoven worden Ik stond dan ook terstond van talel op beateeg een huurrijmig en begaf mij direct naar ïekyll s huis H on t vervolgd