Goudsche Courant, maandag 20 november 1899

i i a 0 1 I V 1 T t H 1 Tianm H 5 90 6 34 7 50 8 1 07 40 111 19 10 57 18 00 IS tO 8 15 8 17 4 8 t 47 6 05 S 55 8 16 10 88 IO 55I Outlaw 5 85 11 14 8 8 7 10 10 48 1 Would 5 48 11 8 40 3 84 6 3 7 18 8 48 10 6 i U raoh 6 08 7 4 8 83 8 16 8 8 10 14 10 51 11 46 U 3S 1 18 8 3 50 5 04 6 88 40 7 8 59 11 16 11 3i f B t B t i i De Minister van Justitie betoogde dat bg liquidatie der Maatschappijen moeilijkheden kunnen ontstaan tengevolge der regeling volgens de heeren Lohman c 8 terwjl in het ament De Beaufort de storting der contante waarde is gewaarborgd Dit betwisten de heeren Van Kamebeek en Lohman waarna Dr Kuyper in t licht stelde dat tegen de verwachting in Frankrgk de particuliere verzekeringmaatschappij de concurrentie met de Staatsverzekering kunnen Tolhonden en lage premiën stellen Daartegenover stelde de heer Drucker t feit dat in Frankrijk de verzekeringtarieven voor de instelling nog staatsbank schrikbarend hoog waren en eenigermate daalden bg de staatsconcurrentie In het langdurige debat zeide de Minister van Waterstaat boe dat hg alleen technische hulp verleende bg de samenstelling van het door hem niet aanvaarde stelsel De Beaulort CS Hg ontkende dat de Staatsbank particuliere ongevallenverzekeringmaatschappijen in haar bedrijf belemmert Tenslotte wordt verworpen met 49 tegen 38 stemmen het amendement Lohman De Visser Kuyper overdracht van het risico op de maatschappgen en bet amend De Beaufort dekking van het risico door pandgeving mede verworpen met 56 tegen 31 stemmen Het regeeringsartikel opbrengst der middelen door de werkgevers aan de Bgksbank aangenomen met 49 tegen 38 stemmen Voorts aangenomen met 45 tegen 33 stemmen het amendement Van KolTroelstra Schaper ter voorkoming der afwenteling van de premie op de werklieden door loonsvermindering De heer Pgnappel bestreed de toekenning van het privilegie der bevoorrechte schuld aan de premie Het werd met 4f tegen 23 stemmen goedgekeurd BiJ amendement werd nog bepaald dat aanspraak op schadeloosstelling voor zenuwzieken niet vervalt na een jaar dat als de rentebetaaldag valt op een christelgken feestdag de rente op den daaraan voorafgaanden werkdag wordt nitbetaald en dat de rente tot f 260 onvervreemdbaar en onvatbaar voor beslag bij faillissement is De Kamer is thans gevorderd tot de regeling van het hooger beroep tegen beslissingen ingevolge de wet Woensdag a s komt de Indische begrooting aan de orde en zoo de behandeling der ongevallenwet dan nog niet is algeloopen zal later nog een ochtendvergadering daarvoor bestemd worden ADVERTENTIEN Voor de talrgke bewijzen van belangstelling in ons gouden leest betuigen wij onzen hartelijken dank Mede namens Kinderen Behuwd en Kleinkinderen W DE VEN E BE VEN VAN Oje Gouda 18 November 1899 M WISBBDN LIFFMiNN l arlct A 131 O OTJID A Iv£arlct A 131 BERICHTEN DE ONTVANGST der NIEUWSTE ARTIKELEN voor St x lCOLAAS CADEAÜX Kokken Klousen Schorten ilacé I ricot en ebreide Handschoenen llamcskragfen on llanchetlen Shawls Zijde fichus Chachenez Uarellcn Zijde en Kanten Lavalliers Zijde Satijnen Ca hcmire Kindei ceinluurs Damesceinluurs met zeer mooie iespen Ceiittuurgfespen Damesslrikken en Dassen inde nieuwste dessins enz Kussens van gfebloemd Fluweel in verschillende dessins RUIMSTE KEUZE PELTERIJ EU 5 SOUDE KWAUTEITEN Cols Boa s Kragen loffen Lamesmutsen Kinderstellen VOOR IIANDWFJII EIl Zijde Satijn en Peluohe in groote verscheidenheid van kleuren en kwaliteiten ZI IDE m at 4 cent per El SATLIN 30 cent per El Prima M cent per El PELüOHE t7i cent per El llenwIGebloemdeZijde en Fluweel voor Hand werkeu VieuwI ALLE ARTIKELEN ZIJN IN DE WINKEL GEËTALEERD lielcedl versoi iien Vlj i Dames voonlat zij Iceus malieii eerst ome Etalage te kmm beiiehttgeo 4 Sroo ste Sorfe9rin £ $ Seer goeóRoopa prijzan i Ik k k 1 AaDgevaogen 1 October Tyd van tirwDwIcli 11 18 Ukmle SiiUitrwügvcrblDÜlDKeo luel GülüA W lDlerdlenst 1899 1900 60UDA ROTTIBDAHtIm nrM B lt 10 4 11 1 U ïl 18 18 U S 1 85 811 8 8S 8 t 814 19 X 0 88 5 88 8 18 7 14 0 8B S U 1 1 07 1 14 1 18 ll 11 88 11 48 Il tl 18 8i K w t SS 41 F 10 18 ff 10 11 5 40 tM 7 88 u is 11 88 Allm J Oiiuaw M kl O W Op in Ii b i H ZoniUg Hiudm m niMfa faiul k rrtoilrUliiW ii o ie H t fajjgliMt UgM ablm rmttfni W H llMj t 8 0 L Eitr fpl t 5 rl l tOTTEEDiM 90UDA il 11 80 11 87 10 18 10 80 7 88 0 38 40 11 88 lo ia 10 86 10 48 10 17 11 46 m 8 40 5 85 5 85 7 8 i 06 8 14 00 $ 88 10 0 Faniltttiti ap 8tB lM p kia Diet genkesti woriea 11 64 1 06 U S4 l 5 6 45 85 HolludMb ipow £ Extra DppleB al5 nüa tia da CoapagnU U Wagoa Liti G0UD4 ÜEN HaiOviaa f VM 10 1911 15 11 18 18 16 1 08 1 01 S 14 8 45 4 18 4 55 5 85 ff ff 11 80 ff ff 1 18 ff ff ff 5 07 ff ff 11 41 ff 1 9 ff ff ff 8 18 ff ff 11 55 ff ff 1 8 ff ff ff 5 88 lO ta 11 45 lt 18 48 1 80 1 4 8 4 4 16 4 45 5 87 5 56 7 5 a SO 819 9 18 8 11 8 aa a E 8 41 8 48 8 6V 40 9 88 I7 9 56 10 85 1 80UUi iVI ST D M Voorburg 5 48 j 10 17 l 6 l I tou U a 8 0 8 18 9 13 10 1010 57 18 08 1 061 86 8 18 I Zoel m ï g 01 10 31 1 50 5 0 6 80 10 08 6 03 85 8 16 M 9 83 9 86 10 18 ZeMnli Mo 1S 1 10 48 8 01 5 16 6 S9 lO l U i W 8 01 8 58 9 09 10 10 10 64 19 48 18 57 1 68 8 88 415 d 4 8 7 1 7 47 r 0 P 1S 9 36 10 18 10 4 11 57 18 08 11 37 9 1 S U 8 97 4 17 6 08 87 6 00 1 50 8 10 Kit 9 8 10 85 10 4 r lYj sJVsSOOOlO oi O IOIO O 1 46 Ifi Itamoaikaloia allem 1 m klüM ia brta lm 17 Itriii8 i Tnof 8 Uja Bnakdffa Amitariaai mpa TU Btm tBaia I juaaLd 8 1 0S 9 93 10 95 11 09 1 08 1 10 0 1 41 4 80 8 18 j jjjjj 8 10 88 IÓ 84 la Oo 0 6 85 7 1M 15 5 8 9 13 9 45 1 18 0 1 0 15 8 31 4 4 6 S0 7 5 8 10 45 ma W 1 48 6 50 7 85 8 80 8 50 80 10 00 11 80 II 6 K 40 t ll 8 80 8 45 5 01 a S5 7 30 8 85 l 0O louila 7 17 7 34 8 18 9 09 9 84 10 18 10 48 11 51 1 08 84 8 33 4 17 4 1 5 47 7 58 8 14 9 1S 11 10 5 15 6 68 8 14 10 88 11 55 18 87 4 8 7 9 9 10 54 6 80 7 0 8 9 10 4 l 86 43 7 87 9 4 5 60 17 7 87 8 86 9 01 9 8 0 58 10 59 11 10 Een der voornaamste schrUteiperts in het DreyluB proces de kapitein der artillerie Valério is plotseling te Epin l overleden Hfl trachtte o a den leden van den krijgsraad te Bennes het onzalige stelsel Bertillon daidelgk te maken DuiTSCHLillD In gezelschap van de keizerin de prinsen August Wilhelm en Oskar en den minister van buit nlandsche zaken graaf Von Btllow onderneemt keizer Wilhelm heden van Brnnsbttttel oit de reis naar Engeland De zeereis zal 35 uren duren ZWITSEELAHD De directie van de werken aan den Simplon tnnnel heelt bekend gemaakt dat die stakers welke gistermiddag het werk niet hebben hervat znllen ontslagen zijn Spuijk De kapitein generaal van Barcelona heelt last gegeven alle personen die gearresteerd ijjn omdat zjj weigerden belasting te betalen in vrijheid te stellen De belastingplichtigen heelt hj opnieuw een uitstel van i8 uren toegestaan om hun belasting te betalen Daarna znllen strenge maatregelen worden genomen De regeering heelt besloten alle winkels waarvan de eigenaars weigeren belasting te betalen te sluiten en de opruiers voor de militaire rechtbanken te brengen OOBTKlIKUK HoNOiRUE De teleloonabonné s te Agram hebben besloten tot staking omdat de overheid aboimementsbewyzen in de Hongaarsche taal heelt uitgegeven BINNENLAND 8TATEJS GENKltAAL TWBBUB UMUiBa Zitting van Vrjjdag 17 November De amendementen in de richting van eigen verzekering door de werkgevers werden jlïder door hunne respectieve voorstellers verdedigd Het amendement Lohman door Dr D Visser wegens het groote De heer Lohman betoogde met klem dat zijn stelsel uit een sociaal oogpunt niet onder doet voor t regeeringssysteem Het amendement vraagt beslissing van het beginsel dat de werkgever zijn risico mag overdragen een amendement in dien geest is door de Begeering niet onaannemelijk verklaard waarom hf de bestrijding van regeeringswege niet begreep Spr deed voor zijn stelsel een beroep op de liberalen die vroeger steeds voor persoonlijke en particuliere krachtaontwikkeling hebben gestredeu De beBtrijdingsgronden der Eegeering ziJn onbegrflpolök 8 aa 0 01 fl 4l 8 a to 8 08 8 81 S 7 0 1 8 I U door 7 f 1 84 1 41 t e so 1 10 M H Ooudt Jloordrooht Ifieuwerlrork Oiipelle ftoKardui U Rottord mD P Eotterdam B 8 18 0 08 Botterdam Beun n Rottmdsm D F Botterdsm H 4 45 Oapelle 4 55 Hi iiwCTk rk 5 04 Hoordreolit 5 11 Soad 5 1 7 15 5 45 5 51 6 08 6 14 6 80 6 80 7 44 W illaw 1 I a kluM ut b Ul i 7 15 8 09 8 41 e U 7 a7 8 58 ff 7 48 ff a os 9 14 ff 8 07 B 85 9 19 9 8 Qouda ZeTeDhuiBearMoerkapetla SMtamMT iSegwaard Voorburg Hag Woon n Oude a Qouda mBmtmÊgÊSBÊÊm S Openbare Verkooping te a OTTlD A op UinaHag Ê Uecember f809 v m 9 uur in het VERKOOPLOKAAL Nieuwsteeg E no 18 ten overstaan van den notaris J J A MONTIJN aldaar van Diverse Meubilaire en andere roei ende Goederen w o prachtige nieuwmodische SALOITSPIEGELS in vergulde en eiken lijsten Schilderijen pendants PIANINO S enz enz Verliuri g bij Insclirijving en volledig AANBEHOOEEN benevens ongeveer ZO Hectare Wei en Hooiland staande en gelegen in de Schuagt onder tiBtHLBHUBUU Inlichtingen te bekomen bg den eigenaarbewoner den Heer S NANINTVBLD te Lekkerkerk en ten kantore van Notaris MAHLSTEDE te Bergambacht bjj wien de voorwaarden van verhuring ter inzage liggen Dagelijks behalve des Zaterdags en Zondags te bezichtigen Inlevering der biljetten op V r iJ d a g 1 December 189 9 in het Kolflehuis DE GBOOTE BOEE te l ekkerkerk des voormiddags tnsschen 11 en 12 ure Voor een te Gouda te vestigen klein gezin wordt gevraagd tegen 1 December een netto Dienstbode Kinderwasch aan huis Loon naar bekwaamheid Brieven onder lett r p ton het bureau dezer C urant HAM ZS cent per pond É0LIAI30ct p poiid Gewicht 4 a 5 pond Aanbevelend 4 48 4 55 5 08 0 5 18 4 08 4 11 4 04 4 11 4 87 4 8 ff 5 18 1 14 oa 8 38 1 40 19 88 18 84 ff 1 55 9 05 ff 1 80 ff 8 58 1 49 1 6 8 03 8 0 8 8 11 4 40 4 50 4 57 5 14 5 10 4 09 4 84 M l 7 17 6 15 6 43 7 45 L BE HEIJ Dubbele Buurt POPPEN pruikjes worden net en billijk vervaardigd zeer geschikt voor St Nicolaas bj M TIMMEHMANS Dubbele buurt Voorradig voor Tooneelver pruiken baarden enz Hoofdprij He prijz a óJb door den Btut gegarandeerd 600 000 M Mm biedehet gelak de baad UitQoodlging tot deelDeming ia de KansOD ran de door den Staat Hambui gewaarborgde groota Getdlotenj vraana xeker 11 UiUioen 349 325 Maik iSpr a 10 000 Mark 56 pr a 6 000 Mark 106 pr a S 00 Mark 806 pr a 2 000 Mark 8Upr a 1 000 Mark UlSpra 400 Mark 40 pr a 800 Mark 140 pr a 200 Mark 36052 pr a l Mark n Vpr a 134 104 100 8361 pr a 73 45 SIM totaal 5V 180 prijuD gewoDoen moeten worden De prijien van dexe Teeï voordeel biedende Geldloterij die volgeiuhetptaD slechta US OOO loten bevat lija de Tolgende üe hoogste prijs ia erentuael 500 000 Mark Premie v 300 000 Mk 1 pr a SOO OOO Mark l pr a 100 000 Mark S prijs a7$ 00 Vark 1 prijs a 70 000 Hark 1 prijs a ffB OHO Mark 1 prvji a fiO OOO Mark 1 prijs a 55 000 v ark i prijz a 50 000 Mark l prijs a 4f 000 Mark l priia a 30 000 Mark 8 pryx a 0 0 0 Mark en deso worden ia eenige maanden io 7 klassen uit elooL De Uoofdprys in de Ie klasse bedraagt Mark BO OOO stijgt in de e kl tot KK OOO M in de 9e tot A0 000 M in de 4e tot 65 000 M in de 5e tot 70 000 M in de e tot 75 00 Mark in de 7e tot 200 000 Mark en met de premie fan 300 000 H event tot SOD OOO M Voor de eerste prijitrakkinu die ofiioieel is fastgesteld kost een ftebeel origineel lot slechts Guld 3 50 een half origineel lot alecbts Giüd 1 75 een kwart origineel lot alecbts Ould 0 90 Ufl inleggelden roor de volgende klassen zoowel all de juiste lijst der prijxen worden aangefteven in bet officieele trekkingsplan voorzien vnn bet Wapen vau den Staat welk plan ik op aanvrage gratU verzend Iedere deelnemer in de loterq ontranjft onge raagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de offinieele trekkingstijst Do aUbetaiiuK en versending van d6 prljStin goschiodt door mij eu direkt en prompt aan de winners en onder de atren ste M Iedere bestelling kan men eenvoudig per poBtwiaael opge en ook tegen rtmboun jg Men wende zich diu met de aanvraag om toezending van loten voor do spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of niteri k tot 30 November e k met vertroQwen tot Samuel llecksclirr Senr CO 8 17 i aa p I 8 50 7 56 a os 1 10 8 17 8 88 10 10 10 87 10 17 ff 10 84 ff t l 10 40 10 55 11 41 11 54 7 41 8 58 10 08 10 15 in aa 10 88 a 17 87 8 84 1 41 8 47 1 4 1 18 1 90 9 3i lo oa 10 40 n i 10 18 10 87 10 8 10 44 11 07 11 44 E 00 Bankier Wisselkantoor in Hamburg Duitschland P ff Paii Expellcr Dertig jaax wordt dit mid4at BMt Twrassend auooes pfJBltiUaide mwr vug uagewand tegen Rheama tiak Jich t Tentondh eid pqn rog enz pa b Hnianud Uantdan proefde del verook le eQ lette o dm TUrtronwen op het eablifÜamerk Anker Ad l 25 75o es50c defl in de meeete i theken Te Amsterdam bq Uloth déban van Tnyfl n Bandera fit Si IcCfl VfttnlinL Het Atelier Studio 18 het beête adres voor Vencrootlnireu en Reproductiewerk Asnbeveleud Fl Singel 582 P ï d WAlLS FHIJSTEREOOeiNS IIIJWI1 XK De EersU üiederlandüche Kijwieiriiliriek maakt bekend dat wegens de voortdurohde stijging van de prijzen der materialen liet leer waafschijnlijk is dat het volgend Seizoen ook de PBIJZEN DER EI IWIELEN verh0Ugd zullen moeten worden en raadt daarom een ieder aan zich thans van een KIJWIEL te voorzien il ItUHGKUS IMm leiir Voor prijzen zie men de volgende advertentie Slemppoeder BU WOLFF Co Westii 198 PIJ CH j Aanbevelend 8LOTi MABfr K Co Voor St Moolaas ONTVANGEN IN BE NIEUWE WIEEl MARKT A 70 een prachtige Sorteering der nieuwste HiERKN DASSEN SN STRmKN in Zwart en Geklenrd DAMES FANTASIE en HÜISHOUD BOEZELAAES D4IES BOORDJES STRIKKE EN REGATTES Bonten Moffen KMGENenCOLLIEES KINDERBONTJES Iteteii Daoies eg Kiniler BanilsclioegeD in de nieuwste soorten ZtKDUEKJt S in fraaie doozen em § di Aanbevelend C A B BANTZINGER Spiegelglas Vcïrxekoi ing t C Vfti BIIMI è Idlll C3 O TJ ID i HT Zeer voordeeligfe conditie Scherp coni ureerende premie Hf Voor Sint Nicolaas Cadean een prachjtigo Collectie GOUPEU en ZIL7ERE1T OOfiLOGES in meer dan 40 modellen en prijzen voorradig i ÜITTENBOemD HOELOGER OOSTHAVEN 16 Grootste sorteering DOUBLE en NIKKEL HORI OüEKETTIINGEIN en FANTASIE K LOK TES en WEKKERS TKAJ SVAAL f Ieder die het Sigaren Magazijn van LOUIS BISSCHOP Dubbele Buurt B 10 Gouda bezoekt ontvangt gratis een r TRAKSVAALSGU ÏOLKSLIB Zuivere Medicinale LEVERTRAAN i 0 30 per i bj n MIKBIKIS Kleiweg E 100 IN tOSSINÖ oene lading Rachelkolen teven in voorraad Isto kwaliteit ANTHRAGIETKOLEN groote en kleine Btakjes en l ngelsche Gascokes Firma A Jonker Zonen Gkb ijsselstijn Kantoor Vent GOUDA potteSdrIaïërT GEVRAAGD voor klein en miiXilenHOort liefst vrjgezel Adres aardewerkfabriek L 1 GEOLLEMAN Deventer F f Sits Tiendewegf 59 Ontvangen eene prachtige collectie ALBOin vemikkeld Brittannia nietasl Glas en Forcelein met nikkel gemunteerd