Goudsche Courant, dinsdag 21 november 1899

Dinsdag 31 November 1800 No 8040 38st6 Jaargang VERHUIZINGEN BINNEN en BUITEN DE STAD e n w M S3 mimm mmmi PiieuwS en Advertentieblad wor Gouda en Omstreken 0S H CS 2i A C3 A ZICriT V lsT 3 Tapijten Gordijnstpffenjafelkleeden Behangselpapieren enz enz Firma B DE JOi G S Aanbevelend relefMB Ko 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 trance per post 1 70 Afzonderiyke Nomroers VIJF CENTEN Telefoon No Mt ADVERTENTIEN worden geplaat t van 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen jroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van dvertentiën tot 1 uur des midd Binnen en Buitenlandsche Bierhandel Zeug straat G 85 vestigt hiermede de aandacht van t bierdrinkend publiek op zijne lüOliarOllietrISChe TapIlirlcIltlllS waardoor alle Biersoorten gebotteld worden afgeleveid alsol het BiËEt verseh van t vat was a BH Men neme proet enovertuigezich ZOI DAGSRIJST Beschermvrouw H M KONINÖIN HEGENTES J H ROODE m wmm k SOON mm noTVKnuAM flHH L Hu 1st k amp s wereldberoemde P OUDE JEraVER blijft steeds m alle verpakkipgen verkrijgbaar bij J M F BEUDEKERi HOOGE GOUWE Voor het a s Si Nicolaasfeesl ONTVANGEN een prachtige Sw teering I OUrEAVTE S ALS COESETS in Pransctie en gewone lodellen Dames Heerea en Hinder FAR FLUIES HEERSN DASSEN en STRIKKEN Boorden Fronts en Manchetten WZoo juist ontvangen meer dan Zeshonderd Kinderboezelaars Bijzonder geschikt voor St NICOLAA8 GADEAÜ Voor al deze Artikelen SPECIALE ETALAGE mm IE mimr liorlc Tleiitlevreg l OOEDSOQF mmmii de UNNEmAL i Markt A 133 COL DA C H KORTE Co De lllreclic der Nederlaiidselie C ia§verzelicrliig Jllaat§cliappij opgericlK 1861 en gevestigd te Rotterdam geert lilerinede keiiiil § dat zij In plaats van den Heer K Jl van dkr HK IJ II EK firma C VAM BiLLKiw OMiiM die ontslag vroeg en verkreeg als AGGWT voor GOU A en Omstreken heeft aangesteld den lieer C C RROM aldaar door lu§sclicnkomst van wlen voortaan alle ebaden znllen worden geregeld en ww v € e premiën zal worden besehlkt De Directie voornoemd W 1 VAM DKK HELD op Woensdag 22 November 1899 des avonds om half acht ure in de groote Zaal der Sociëteit RÉUNIE op de Oosthaven SPEEKEKS DE HEEREN Mr H Ph DK KANTER te Haarlem Mr H VERKOUTER EN te Amsterdam De Vergadering zal wordm opgelulslerd door een GEMENGD ZANGKOUH TOKevxci vnM fekstboekjes i C cent aan de Zaal verkrijgbaar Namens het Bestnnr P W K 4MPHUKEN Voorzitter A W ViN BERKEL Secretaris Geen Beter 1 J en Degelijker St nCOUAS CADEAÏÏ dan een paar Fqne WI TERKAl TOFFELS in groote verscheidenheid voor HEEREN DAMES en KINDEREN ih I d Ds Hoode Laars en De Goedkoops Winkel H Aanbevelend J VA f ZOÜ EVELP Korte Tiendewegf D 2 bij Ie Markt Sroetsfe en fijnste sorteering Sigaren S VAN WIJNGAARDBM Th Schmidt¥ooriieeiiWecl Boelsums heeft de eer te berichten dat de NOUVEAÜTÉ 8 op LUXE en HUISHOUDELIJJ GEBIED voor het a s St iliieolaasfeest GEËTALEERD zijn Depot der Plateelbakkerij Zmd Solland E BSTIE Co Gouda lleiiwe Alodcllen lllcuwe decors taoedkoopsteeuBoliedBi adm voOr Vervoer van Infeoedel oowelbinuen aU buiten de aUd met gulotec wiget bö A aRAVES I EIJN Bleekerssingel 283 AlU ofdt even IVantiwI Mhada vermefeMvl Kleinhandel in sterken drank BURÜKMKESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Aug 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kennw ïat bij hen is ingekomen een verzoekschrift van de toavolgende persoon waarbij VERGUNNING wordt gevraagd om m de bij zijn naam vermelde locahteit sterken drank in het klein te mogen vcrkoopen als Naam van den Aanduiding der Verzoeker localiteit P E Dubbeldam Rozendaal M 19 Gouda den 20 November 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER SN GËVIi G Dé BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den i7en November 1899 executoir IS verklaard het Suppletoir Kohier No 7 der Personeele Belasting voor de Gemeente Gouda over het belastingjaar 1899 Dat voormeld Kohier ter invordering is gdtteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van Zes Weken binnen wettte 4e reclames béhooren te wöWen ingediend Gouda den 20 November 1899 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS HuUeniandscb Overzicht De berichten in de Britsche bladen werpen f oen nieuw licht op den toestand In Natal Ie troepenbewegingen worden zorgvuldig geheim gehouden zoodat men onmogelijk kan nagaan oJ de troepen te Estcourt versterkingen hebben ontvangen Volgens de Daily Telegraph zouden van de aangekomen versterkingen 9000 man naar Natal zijn gezonden maar volle zekerheid is daaromtrent niet te krggen Intusschen lezen wji in hetzelfde blad dat majoor Wolfe Murray de generaal te Estcourt het bevel over deze positie heeft overgedragen aan kolonel Long van de Royal Artillery en naar Pietermaritzburg is teruggekeerd om het bevel over de gemeeaschapsliniên te hernemen Daaruit zou al te leiden zijn dat het garnizoen van Estcourt versterking heeft ontvangen De Boeren rukken tegen deze plaats op FBVILLETOai HET TESTAMENT Vrij naar het Engelsoh DOOR W NUTTERS a De huisknecht wachtte mij op hij had met denzelfden post ah ik een eveneens geregistreerden brief met instructies ontvangen en had terstond om een slotenmaker en een timmerman gezonden Dcm werklieden kwamen reeds toen wij nog pas in gesprek waren en wij begaven ons tezamen naar de gehoorzaal van den ouden Denman waaruit men zooals u zeker bekend is zeer gemakkelijk m Jckyll s particulier kabinet komt De deur was zeer sterk en het slot zoo uitmuntend dat de slotenmaker die een handige knaap was twee uur moest arbeiden eer hij de deur geopend had De kast die met E gemerkt was stond open en ik nam de lade er uit en nadat ik haar met stroo opgevuld en in een laken gewikkeld had keerde ik er mede naar Cavendiach Square terug Tehuis gekomen onderzocht ik den inhoud De poeders waren tamelyk goed verpakt echter geenszins met de netheid van een ajMstheker oodat het mjj duidelijk werd dat Jekyll ze zelf met een voorhoede van 2000 man met zes zevenponders en twee Crensot kanonnen terwijl een hoofdmacht van 4000 man volgt voor zoover ten minste uit de Engelsche berichten is op te maken De mannen der voorhoede hadden een winkelier van Ennersdale verzekerd dat zij verleden week Vrpagavond of Zaterdagmorgen te Estcourt hoopten te zjn doch men zag nog niets van een voorbereiding tot een aanval Iemand heeft te Pietermaritzburg het bericht gebracht dat de Boeren Estcourt wilden vermjden en naar Weston verder zuidwaarts oprukken Dat bericht klopt wel met het telegram van Zaterdagmiddag meldende dat Weenen ten noordoosten van Estcourt door de Boeren ingenomen is want vandaar loopt een weg naar Weston dat vlak bii Mooirivier ligt en bij de spoorbrug over de rivier van dien naam De Boaren zouden dan Estcourt misschien tpelyk willen insluiten om ook die brug te vernielen Maar dat is slechts een onderstelling Uit de Engelsche kranten ziet men dat men gog oopt dat de groote Toegela brug tdj Colenso nog niet vernield is omdat de Boeren geschut gebruikt hebben ten zniden van die brug tegen den gepantserden trein Maar zij vergeten dat de ontploffing die vermoedelijk de vernieling van de Toegelabrug beteekonde Donderdag gehoord is terwöl de gepantserde trein Woensdag is overrompeld De meerderheid van het Fransche Ministerie is iets kleiner dan werd geseind maar toch altijd nog veel grooter dan men had verwacht De ofücieele cijfers ziJn 817 en 212 meerderheid dus 105 in plaats van 125 Do meerderheid bestond uit radicalen socialisten en 88 progressisten waaronder Barthou Poincaré Delombre Cochery Dupny en lounart Onder de minderheid heelt men behalve do rechterzijde de Kalliés en 93 progressisten het overblijfsel van de volgers van Méline Tegen stemden ook nog een achttal nationalistische radicalen onder Cavaignac en 6 nationalistische socialisten waaronder Ernest Roche Behalve de president onthielden zich 33 leden waaronder 21 progressisten waarbij Ribot verder 6 radicalen 3 socialisten en 3 rechterzijde De beteekenis der stemming ligt in de scheuring van do progressisten waarvan Méline in zijn rede vertelde dat zü eendrachtiger waren dan ooit Dat is nu ook chose jugée Pessimisten hadden gerekend op een meerderheid van 40 il 50 optimisten op hoogstens 80 Den 28 Juni kreeg Waldeck Rousseau bjj de voorstelling van z n Kabi bereid had en toen ik een der omslagen opende vond ik een stot die mij een eenvoudig wit kristalzout scheen te zijn De flesch waaraan ik vervolgens mijne aandacht wijdde zal zoo wat half gevuld zijn geweest met een bloedrood vocht dat een zeer scherpen reuk verspreidde en ray toescheen phosphorus en een of ander soort vluchtigen ether te bevatten Omtrent de andere ingrediënten kon ik mij geene voorstelling maken Het boek was een gewoon dagboek en bevatte weinig meer dan een serie van datums Deze liepen over een tijdperk van verscheiden jaren ik merkte echter op dat de aanteekeningen ten naastcnbij een jaar geleden en wel plotseling gestaakt waren Hier en daar was een korte aanteekening bij een datum gevoegd doch in den regel niet meer dan een enkel woord dubbel iets dat wellicht zesmaal in een totaal van zevenhonderd dagteekeningen voorkwam en eenmaal bijna aan het einde van de lijst stond met zeer veel uitroepteekens er achter i geheel zonder uitwerking 1 1 Dit alles hoezeer het ook mijne nieuwsgierigheid opwekte verklaarde mij niets bepaalds Ik zag een flesch met een zeker mengsel een papier met een soort zout en het onsamenhangend verhaal van een serie onderzoekingen die zooals het met zoo vete van ekyU s proetnemingen gegaan was tot geen practisch resultaat hadden gevoerd Hoe kon de aanwezigheid van deze voorwerpen in mijn huis de eer do gezondheid ot zeik het leven van mijn onbestendigen collega m gevaar brengen Waarom kon zijn boodschaplooper zich niet net aan de Kamer een meerderheid van 25 steintaen nu 105 De nationalisten en antisemieten ziJn wat verbluft van het cijfer De Siècle merkt op dat do generaals die aan een pronunciamiento gedacht hebben zich dit nu maar uit het hoofd moeten stellen De Aurore meent dat nu het wachtwoord is Voorwaarts marsch De Minister Waldeck Rousseau verscheen in de vergadering van de commissie van den Senaat voor het amnestie ontwerp on stelde voor daarin op te nemen alle met de Drey fiszaak samenhangende utken dus ook delaak Zola Henry en Picquart Een der leden gaf aan ooic de complotzaak daarin te betrekken waarop Waldeck Rousseatt antwoordde dat do tyd daarvoor milder geschikt was De commissie nam nog geen besluit Met zekerheid verneemt het Berliner Tageblatt dat de Pruisische regeering in de aanstaande zitting van den Landdag de som van 9 300 000 mark zal vragen voor verbetering van de haven van Embden en tot verdieping en regeling van de Beneden Ems Dit is gericht op do Hollandscho havens ïoornameliik op Delfzijl Embden schijnt zeer erg de concurrentie te voelen ontstaan door de vergemakkelijking van het verband tnssobut jeoen binnenvaart in Holland Da Pruisische regeering wil nu van Embden een haven maken die met alle inrichtingen van oen groote havenstad is voorzien Do binnenhaven te Embden die met de bnitenhaven door oen zeesluis is verbonden heeft een electrische centrale electrischokranen en twee drijvonde stoomkranen De ligplaatsen in de buitenhaven zullen gereed gemaakt worden voor schepen met oen diepgang van 7 3 meter Voorts zal daar een 320 M lange kaaimnur met electrische kranen een kolentip en andere inrichtingenworden gemaakt tot beveiliging van de invaart en aan de zeeslui zullen twee vurenworden opgesteld Eindelijk is men bezigom een spoorbaan aan te leggen niet alleen voor goederen maar ook voor personenverkeer zoodat reeds in hot volgende jaar de sneltreinen van Keulen en Berlijn tot aan do ligplaatsen der booten znllen kunnen rijdon En het heet dat groote Duitacho stoomvaartmaatschappijen haar booten van Embden willen laten afvaren of die haven althans zullen aandoen Te Barcelona wordt de toestand er niet beter op De weigerachtige belastingbeta even goed bij een ander dan bij mij vervoegen Ën mocht daar al een beletsel tegen bestaan waarom moest die man op zoo geheimzinnige wijze door mij ontvangen worden i Hoe meer ik over de zaak nadacht des te sterker werd mqn overtuiging dat ik in deze met een zaak te doen had die gacn daglicht mocht zien en hoewel ik mijne dienstboden zich ter ruste liet begeven laadde ik toch een ouden revolver opdat ik niet geheel buiten staat van zelfverdediging zoude zijn De laatste klokslag van het middernachtelijk uur had nog niet weerklonken of er werd zeer zacht op mijn deur geklopt Ik begaf mij zelf er heen en zag een kleinen man tegen de pilaren van het portaal ineengedoken Komt gij van we e Dr Jekyll vroeg ik Met een geheimzinnig gebaar antwoordde hij mij bevestigend en toen ik hem uitgenoodigd had om binnen te komen gaf hij daar geen gevolg aan dan na eer t een onderzoekenden achterwaartschen blik over het in duisternis gehulde plein te hebben geworpen Niet zeer ver af n4derde een politieagent met loerende blikken en ik verbeeldde mij dat mijn bezoeker op dat gezicht hevig ontstelde en ijlings naar binnen drong Ik moet bekennen dat deze bizonderheden mij onaangenaam troffen en toen ik hem in de helverlichte consultatie kamer volgde hield ik dan ook mijn hand aan mijn wapen Hier kon ik hem eindelijk duidelijk zien Het was zeker dat ik hem nooit eerder ontmoet had Zooals ik gezegd heb was hij klein van gestalte ik werd echter terstond getrofiiea door de vreemdsoortige lers zijn koppiger dan ooit on hebben nu donpas benoemden burgemeester er toe wetente brengen evenals zijn voorganger ontsU te nemen Van 2890 belastingschuldige winkeliers en indnstrieolen is in de laatste drïpmaanden slechts 169 000 pesetas aan beilasting ontvangen De schatkist kanhetnieimissen en Hilvela schijnt vastbesloten nie toe te geven I Verspreide Berichten Frinkkuk I Do premier Waldeck Ronssean heelt tot de commissie van amnestie uit den Honaat het verzoek gericht ook de zaken welke uit do Dreyfuszaak zijn voortgevloeid de zaken Zola Heury Reinach en Picqnart iu de amnestie op te nemen Qisteren Zondag heeft in tegonwoordigheM van president Lonbet minister president Wal deckRousseau f en de minister Leygnoa Millerand Baudin en Deernis te Parys de onthulling plaats gehad vanhotgedenkteeken iLe Triomphe de la République Te Port 8afd is gisteren het standbeeld van Ferdinund De Lesseps onthuld Een aantal overheidspersonen van alle natiën en ruim 5 000 belangstellenden woonden de plechtigheid by De khedWe van Egypte Charles De LosBops e a hielden redevoeringen DüITSCBLASD Do keizer de keizerin en de jonge prinsen zijn gistermorgen te 8 uur van WUdpark naar Kiel vertrokken vanwaar per Hohenzollem de reis naar Engeland wordt aanvaard Bij gelegenheid van de eedsaflegging van do marinereeruten heeft keizer Wilhelm to Kiel weder oen warm pleidooi gehouden ten gunste van de uitbreiding dor vloot Enueland Een predikant die de sterrenkunde beoefent Bacon genaamd ia gisternacht te Newbury mot zijn dochter in een ballon opgestegen om den regen der Leoniden beter te kunnen waarnemen Hy kwam 3000 meter hoog zag evenals de meeste belangstellenden zeer weinig en word bg het nederdalen doordat het schuitje in een boom bleef haken zoo hevig geschud dat zyn toestand ernstig is Zyn dochter brak by die gelegenheid een arm OOSTSHKUK HOHOARIJE De gemeenteraad van Praag heeft be uitdrukking van zijn gelaat dat en merkwaardige bewegelijkheid der spieren in tegenstellmg met zijn schijnbaar zwakke constitutie vertoonde en wat vooral vermelding verdient door den onbestemden weerzin dien zijne aanwezigheid by mij opwekte Dat gevoel had veel overeenkomst met een inwendige huivering en ging vergezeld van een merkbare vertraging van den poUstag Op dit oogenblik schreef ik deze gewaarwording echter toe aan een of anderen onwederbtaanuaren persoonlijken weerzin en verwonderde inij ten zeerste over de hevigheid der verschijnselen later evenwel heb ik reden gehad te gelooven dat de oorzaak van een dusdanige gewaarwording veel dieper in de menschelijke natuur gelegen i en eerder een edelen dan een hatelijken oorsprong heeft Deze persoon die aldus van af het eerste oogenblik van zijn binnentreden een gevoel bij mij had opgewekt dat ik slechts als een met afschuw vermengde nieuwsgierigheid kon beschrijven was gekleed op eene wijze die een gewoon mensch belachelijk zoude hebben gemaakt zijn kleuren hoewel zij van kostbare stof en elegant maaksel waren waren hem in elk opzicht veel te groot en te wijd de slippen van de jas hingen hem op de voeten fin waren opgerold om er niet op te trappen de borst er van reikte beneden zijne heupen en de kraag hing wijd uitgespreid over zijn schouders Het moge vreemd klinken maar deze koddige uitrusting wekte in geen geval mijn lachlust op H criit vervolgd