Goudsche Courant, dinsdag 21 november 1899

ge dagea een man die volgens beschrgvingen van getuigen veel overeenkomst vertoonde met een voortvlucbtigeu kassier van de maatschappij Cyclop die er niet lang geleden met een bedrag van 15000 mark vandoor ging Deze man die een blauwen bril droeg informeerde bij een arbeider op het kerkhof of deze niet 9000 mark had gevonden HJ zou deze som op het kerkhof in den grond hebben gestopt doch verklaarde dat hg ze niet meer terugvinden kon De arbeider geloofde evenwel dit verhaal niet en liet den ander vertrekken zooals hy gekomen was Toen deze echter spoedig terugkwam en zgn vraag herhaalde begon de arbeider tot andere gedachten te komen en na lang graven en zoeken vond hg inderdaad onder afgevallen bladeren vier rollen geld ieder van 1000 mark Verdere navorschingen om de resteerende 5000 mark te vinden bleven vruchteloos De man nam daarom het geld dat in rood papier van de Dnitsche Bank gewikkeld was mede naar huis en verborg het in zgn koffer Kort daarop verscheen de man die voor den voortvluchtigen kassier gehouden wordt aan de woning van den arbeider en verlangde dezen te spreken VoUmann aldus heette de arbeider was echter niet thuis Toen hg zich voor de tweede maal aan de woning van VoUmann aanmeldde gaf hg zich uit voor een gerechtsdienaar die een huiszoeking kwam doen De hospita durfde niet weigeren en liet don man toe tot de kamer van VoUmann waar hg diens koffer openbrak en behalve de 4000 mark nog het opgespaarde geld ten bedrage van 30 mark medenam Natuurlgk gaf VoUmann dit brutale stukje bg de politie aan doch van den dief werd niets meer vernomen VoUmann is nit zgn betrekking ontslagen omdat hy verzuimd had van zgn vondst aangifte te doen In de industrie heeft weder een nieuw metaal zgn intrede gedaan naar het schgnt nttt een groote toekomst Uet bestaat nit een mengsel van magnesium waarvan de dichtheid 1 75 bedraagt en van aluminium met een dichtheid van 2 75 Beide metalen beginnen by een verhitting van 800 graden Celsius te smelten en daar hnn uitzettingscoëfficient ongeveer goiyk is vormen zg te zamen een volkomen homogeen mengsel van groot weerstandsvermogen groote rekbaarheid en van buitengewone lichtheid De eigenschappen van het magnalium aldus is het nieuwe metaal door zgn uitvinder een bekend scheikundige met name Ludwig Mach genoemd wisselen natuurlgk af met de verhouding in welke beide grondstoffen bgeon zgn gevoegd In de verhouding van tien tot honderd gelgkt het op zink van vyftien tot honderd op geel koper iets meer blinkend en van vyf en twintig tot honderd komt het nieuwe metaal het brons nabg Oewoonlgk heeft het magnalium het voorkomen van een staaf zilver of nikkel Het kan gedraaid bewerkt gesneden geslagen ol uitgesmeed worden als geel koper en is harder dan zink en aluminium Hoewel de prgs raogelgk nog veel lager zal worden is het nu reeds minder kostbaar dan koner en men beseft het dan ook reeds gebezlf WlBterdfenst 1899 1000 AaoKevaDgeo 1 October TUd van GreeBWlch 8 8 8 1 7 14 4 4 4 66 8 0 8 0 8 18 8 40 8 80 7 88 k tepn entol l tp g ff Hellend eehe Sp L Eilre pplei 10 1 10 10 4 40 4 6 4 67 8 0 4 8 18 10 49 4 0 4 4 Bollendeeke epoor L Extn eapplemntWw i ten de Compegnie der Weg ne Lite 10 0 10 40 11 1 10 18 10 87 10 8 10 44 11 07 7 6 8 80 8 1 9 18 8 11 M 8 8 88 E 8 41 8 48 8 8 t 40 e 4t e 16 7 17 8 16 8 43 7 46 O O U U A A MSTBROAIl Tiee en 8 8 0 8 18 9 38 10 10 10 67 1 08 1 08 8 88 8 1 5 08 86 8 18 1 16 S 9 88 10 88 8 01 8 63 0 10 10 10 64 11 48 11 671 68 8 13 416 4 17 6 50 8 619 0010 01 0 10 lO O 11 46 uLO 8 1 9 08 88 10 15 11 0 1 08 1 10 1 09 8 41 4 8011 8 06 9 18 10 18 10 8 10 81 18 00 8 48 10 1 4 10 08 10 14 I 10 651 8 86 7 40 8 16 88 IS 45 1 18 01 U B lt 8 81 4 41 8 80 7 8 8 10 8 45 W 5 8 8 50 7 85 8 0 8 60 80 10 00 11 80 18 5 1 l tS 8 80 8 45 6 0 8 85 7 80 8 86 IK OO 7 17 7 84 8 18 0 84 ln 18 10 48 18 81 U 84 8 18 4 17 4 88 5 47 7 61 8 14 ll 11 10 it O ii 8 r 9 1 10 00 10 84 il 10 54 louda 9 49 door den heer Vm Boeschoten geantwoord dat het Kent g j dat volk vol heldenmoed het olflcieel erkende volkslied is hetwelk bg alle openbare gelegenheden zooals bg de Opening en bg de sluiting van den Volksraad wordt gespeeld De Brusselsche Petit Bleu bericht dat te Antwergen weer twee ürmas in diamant haar betalligen hebben gestaakt U n weet nog Biet juist hoe hoof de passiva zgn maar het IS zeker dat de Antwerpsche markt zwaar beproetd wordt Men vreest datiinnen veertien dagen nog verscheiden stakingen Tan betaling aldaar zullen volgen Woensdag zag men door de stad groote troepen werkloozen trekken men schat hun getal op 2500 De geheele voorraad diamanten is uitgeput Zoo maakt Joe zicb ook vrienden ui België algten stappsn te doen tea gutste vao een reservist die gearresteerd is omdat hü zicb met zde meldde Een reservist te Krouna die zich aan lietzeUde leit lieelt clitüdig gemaakt ia door den krggsraad tot i maanden gevaagenisatraf veroordeeld EUBLÜID De czaar B de czarina z jn met linn kinderen giiterei te Zarskoje Selo aangekomen PoEToaAi Te Oporto zjjn Woensdag twee nieuwe gevallen van pest en drie sterlgevallen voorgekomen Een dokter is door pest aangetast Er is voordat de König vertrok op gewezen dat het beter ware geweest indien de zusters van het Roode Kruis als eerste klas passagiers waren uitgegaan In het Maandblad voor de Ziekenverpleging deelt mej J P Reynvaan mede dat nit brieven van de zusters uit Lissabon ontvangen Ujjkt dat de reis Ilde klasse onvoldoende moet geacht worden Mej Beynen zou voor eigen kosten van Lissabon af passage hebben genomen in de Iste klasse In vgl dagen tgda zgn te Tilburg vi f vechtpartgcn gehouden waarbg van het mes gebruik gemaakt werd Bg een dezer ontmoetingen werd iemand zonder eenige oorzaak door een hem onbekend persoon aangevallen die hem drie messteken in het hoofd en eenige verwondingen aan de hand toebracht waardoor hg bewusteloos ineenzeeg Als dader is de n jarige P M d R ingerekend Spakje Een buitengewoon brutale dieJstal werd Zaterdagmorgen aldus meldt men uit Uadrid in het bekende wisselgebouw aan den ingang der Oalle de Carretas op weinig passen afstands van de Puerta del Sol verwijderd gepleegd Zes ol zeven roovers het juiste aantal is niet nauwkeurig vast te stellen badden in een naburige straat een paardenstal gehuurd en waren van daar uit door een onderaardschen gang tot in den kelder van het wisselgebouw doorgedrongen Gedurende den nacht braken zg den keiderbodem open en overvielen den volgenden dag de beide beambten toen zfl als gewoonl k het voor dien dag benoodigde geld langs de werveltrap naar de eerste verdieping in het kantoor wilden brengen met messen en revolvers Toen zij eenigen tyd na den overval weder tot bezinning kwamen waren geld en roovers verdwenen Met het oog op de tegenwoordige verhoudingen behoeft er zeker naaweiyks aan toegevoegd te worden dat van de daders elk spoor ontbreekt Des te luider zgn de klachten van de pers In t geheel zjjn 57 000 peseta s gestolen Gemengde Berichten Door het springen van een vlampgp van de machine van den sneltrein 1 11 van Amsterdam naar Parjjs kon gistermorgen de trein niet verder dan Barendrocht komen Daar werd gewacht op trein 356 van Rotterdam naar Venlo waarvan de m chine gebruikt werd voor eerstgenoemden sneltrein Deze vertrok met 35 minntcn vertraging Nu stond de trein naar Venlo te Barendrecht zonder machine Intusschen Was er echter naar Eotterdara gosoind om een nieuwe locomotief die te hall elf te Barendrecht aankwam om den trein naar Venlo to brengen Deze vertrok met 1 uur oponthoud n i Tegen de onmenschen die eenige ohsfchuldigo boeren in Mosca op de grnw ll kste manier hadden gefolterd om ze te dwingen tot de bekentenis van een diefstal heeft de rechtbank te Komorn na een proces van zes dagen het vonnis geveld Do stoelrechter Koloman Szabo werd veroordeeld tot drie jaar do commies öideon Molnar tot drie en een half de notaris Lodewijk Göbel tot een jaar en de plaatselijke rechter Oznnyi tot vier maanden gevangenisstraf Szabo en Molnar waren reeds nit hun ambt ontzet Üit fiotterdam wordt gemeld dat mevrouw Beeraaana die aooals men weet reeds gemimen tp ziek was gisteravond is bezweken tCeit Schrgtt uit Botterdam Bfif der in het ziekenhuis verpleegde gekwetste slachtoUers van den spoorwegramp is zéér bedeukoiyk eenigo zeer enistig do overigen zijn naar omstandigheden redelijk Naar men verneemt hoeft H M de IConingin Zaterdag hare belangstelling getoond in den toestand van do gekwetsten in het ziekenhuis alhier verpleegd wordende door b j den bnrgeraeestor naar hun toestand inlichtingen in te winnen Op laat van de Amsterdamsche jujtitie is te Sloten N H gevangen genomen zekere De Eooy alom bekend als president van de boezeroenenclub Hy had gepoogd te Amsterdam een slniswachter te vermoorden door hem in het water te gooien Ken schat op een kerkhof Op een der kerkhoven in Beriyn verscheen voor eeni Naar aanleiding van het meeningverschil omtrent het volkslied der Z A E heeft de heer A M van Bénge te Nijmegen zich schriftelijk tot dr Leyds gewend met verzoek de gewenschte inlichtingen te willen verschaffen Daarop werd bij afwezigheid van dr Leyds O O 1 D i R O T T K D A H Tie rej 10 4 11 1 ll l 1 18 l l 1 11 88 1 11 88 1 07 I 11 4 14 11 81 U 8 1 88 80 1 64 4 04 H 57 4 Directe SpoorwegverMndiDgen met GOUDA X 88 u t L 7 0 7 88 8 1 door 7 87 a 48 I f a 4 08 4 16 7 84 7 41 7 80 48 8 1 9 08 4 Allen Ie ea 8 4B P 10 1 10 11 11 80 8 80 4 87 4 68 6 18 11 1 11 88 4 11 J 09 Ooodi JCooidr eht Ii awerk8ik OtlMlU aoltarduB M aotUrdamD P Roltsrdam B iüm la DliiidaC 1 66 05 1 8 1 6 1 4 l tO 8 08 8 0 8 81 U Se kleie Iitn HteUle n Op deee tronen ilj Zoiideg Meende en Dliad s ndiegeeKe retourbiljelt r de Se kl rerl t Jf E0TTERDAM 9OODA iee 88 8 40 BottDpdtm Beun Rotterdam D P Botterdam H Ospolls Ki w kMk Hoordnoht Boud if Alleen U 9 40 ll 1 88 10 1 lït B f 18 1 10 8 f 10 88 lO 10 01 10 17 10 4 11 84 U 08 18 84 1 06 ff 7 8 7 16 8 40 7 68 8 48 6 88 8 08 8 14 80 4 48 08 Vi4 9 00 g 88 FeenlUüet op den loop ken niet geiekenj worden 4 88 8 04 6 11 6 17 aODDA DUN BAiGiieo eetee 1 08 1 01 8 14 8 46 4 18 4 66 6 86 11 18 10 1 11 16 11 18 11 80 11 41 11 68 10 4 11 46 It 9 S8 9 87 e tleeee eitn Melen 7 16 0 8 41 U 7 S7 8 68 7 48 f 8 0 14 8 07 8 86 9 19 9 89 6 07 6 18 6 8 6 87 6 66 1 18 IJ 1 18 1 80 U8 Qoudn Ztnnlimien MoiirkApeUi Ek teriiiMr i5eg anl 1 4 4 16 4 46 1 46 t 68 10 16 Voorburg H p to m 8 4 8 06 7 08 7 10 7 48 i Ü 8 66 08 iHue VoortMg 46 10 1111 87 11 86 18 09 1 80 9 4E 8 00 4 00 4 i6 4 46 6 80 8 1 7 4 7 66 8 66 10 17 1 88 4 61 8 18 J 0 J S9 Zo teriii W B Ol 6 18 lO SI l 0 8 08 10 48 1 01 H 8 47 UTKKCHTeieeT 18 40 16 8 17 S 40 U 1 1 8 0 8 16 8 05 6 56 7 10 7 18 7 89 4 8 10 8 10 48 10 68 11 18 40 10 19 9 07 8 84 7 80 8 18 6 10 5 86 6 48 8 08 8 8 i 40 8 48 59 8 S4 8 S0 6 04 U I D A 10 67 18 00 11 14 11 8 11 48 7 4 8 S 8 68 8 10 14 10 61 s 8 8 T r 8 17 8 65 7 58 8 81 8 4 8 80 10 15 10 8 11 38 18 08 1 87 3 08 8 0 8 6 4 48 8 88 8 41 8 8 7 68 UirMkt WoenlM üudav Qoadt 8 15 8 68 8 14 10 88 11 65 11 17 4 18 7 1 8 80 7 01 8 8 10 48 1 85 l S i 7 87 8 0 7 17 7 17 I B5 9 01 9 18 t 68 10 5 11 10 11 11 1 61 0 8 40 8 58 4 48 6 8 8 10 7 1 7 8 8 S 10 08 10 88 11 10 ter vervaardiging van verschillende optische en electrische instrumenten De heer Arendsen de Wolff wiens overIgden ten gevolge der verwondingen by de spoorwegra np by CapeUe is vermeld was vroeger officier van het NederlandschIndi sche leger Hg werd in Atjeh zwaar aan den arm gewond en moest daarom den dienst verlaten In Nederland teruggekeerd legde hg zich op de scheikunde toe was als scheikundige op eenige fabrieken werkzum en werd in 1890 benoemd tot assistent in de scheikunde aan de Polytechnische school te Delft In het begin van 1896 werd hjj by de uitbreiding van het korps inspecteurs van den arbeid benoemd tot inspecteur in de 2e inspectie standplaats Botterdam Gedurende ruim 3 jaren heeft hg rusteloos en met groote nauwgezetheid de hem toevertrouwde belangen behartiggd aUen die met hem in aanraking kwamen getuigden van zgne breede opvatting bg de behandeUng van zaken ook zgn helder geschreven jaarverslagen dragen er de bewgzen van Talrgk zooals daaruit biykt zgn de inrichtingen waar van zgn practische wenken party is getrokken in het belang zoowel van de daar werkzame personen als van het bedrgf Zgn heengaan is een groot verlies Een treurig ongeval had gisteravond te Groningen plaats In het coraestiblesmagazgn van den heer Van Hoorn was een der bedienden bezig een kaasmes te siypwi toen de loopjongen Dirk de Groot al stoeiend om hem heen Uep Door een ongelukkig toeval gleed het jongentje uit en viel in het mes waardoor een diepe wonde van bgna 10 C M in de dy ontstond Ofschoon bgna onmiddeliyk een geneesheer ter plaats was en de patiënt onder de noodige voorzorgen naar het academisch ziekenhuis werd vervoerd stierf hg spoedig daarna ten gevolge van bloedverlies De politie heeft dadeiyk een onderzoek ingesteld Eene groote völksmenlgte hield zich den geheelen avond voor hot huis op waar de meest verwarde verhalen de ronde deden In sommige Dnitsche schouwburgen b$v in het Hofbnrgtheater te Weenen bestaat de gewoonte dat de acteurs in een tooneelspel moppen van hun eigen vinding inlasschen waarin het publiek ten koste van de arme schryvers veel genoegen schgnt te hebben Deze gewoonte gaat zelfs zoover dat een tooneelspeler Beckmann goheeten omdat zyn geestigheden steeds zooveel succes hadden bg authentieke acte het recht verkreeg zijn rol in de stukken met moppen van eigen vinding te versieren I Dit wekte de jafeusie op van eea coUega Meixner genaamd immers een dergeiyk verlof was niets mhider dan de erkenning van het origineele dat er in de aardigheden van Beckmann school 4 8 17 8 U IJ l 8 10 10 10 87 10 17 f 10 4 10 81 10 40 10 88 7 88 8 08 8 10 8 17 8 P 8 68 11 41 11 64 8 60 8 8 sr 10 08 P l l 10 18 SI 10 8 7 48 6 6 6 86 8 17 8 87 8 84 8 41 6 47 8 18 8 0 84 11 44 1 00 Beide acteurs zouden op zekeren avond optreden in Veel leven om niets waarin Meixner de rol van Claudio te vervullen had In de vgfdo acte toen Claudio de woorden gesproken had Ik kan niets meer hoeren ik heb het vergift gedronken van zgn mond riep Beckmann met weinig respect voor de poëzie van Shakespeare nit Hy heeft vergift gedronken I Gauw melk melk I Het publiek schaterde het uit van lachen natuuriyk ten koste van Meixner die op een middel zon om zgn collega te overbluffen 9g een der volgende opvoeringen toen Clanéio s woorden weer met het geroep melk melk 1 werden beantwoord opende keixer heftig een der vensters op het tooneel en schreeuwde daaruit zoo hard hg kon Een min een min Deze mop werd nog aardiger gevonden vdan die van Beckmann Gelukkig evenwel liep het intermezzo hiermede af Waarschynlgk is d gewoonte van het op deze wyze inlasschen van acteursaardigheden afkomstig nit ItaUë Nog heden loopt op het tooneel van het theater Matastasio in Rome midden onder het spel een soort Pierrot rond die de acteurs inde reden valt met allerlei moppen Naar men enekert verleent deze gewoonte aan de Jondste tooneelstukken nog iets nieuws en origineels waardoor ze meer genietbaar worden voor het groote pnbliek Het is bekend dat in byna geen tak van openbaren dienst zulk een zee van voorschriften bestaat als in den telegraafdienst ra dat deze voorschriften met groote nauw gezetheid worden gehandhaafd Zoo is het in ons land zoo is het in Engeland maar bgna nergens z66 als m Duitschland Het Dnitsche telegra stencorps is een legertje in het klein waaronder een strenge discipline heerseht die vry gemakkelgk te handhaven iSj daar uitsluitend zy die in militairen dienst lyn geweest voor een aanstellmg als teleMraflst in aanmerking kunnen komen De Dnitsche telegraSst is in diensttgd in uniform gekleed en op de groote dagen d i wanneer jOen kantoor een bezoek ontvangt van den hoogste der hoogen van den Postmeisterl €l aéral zit hy als een soldaat in groot tenue aan zyn toestel met den degen op yde Herr Stephan kommt wir sitzen hier am Apparat mit Seitgewehr heette het vroeger ivanneer een Dnitsche telegraflst trots het strenge verbod van particuliere corr espondentie op de lyn zgn correspondent de groote gebeurtenis van den dag mededeelde daar zgn versteend ambtenaarshart dat alleen dat alleen maar te roeren is door promotieverwachtmgen haar niet kon bewaren Overtredingen van de verkeersvoorschrif t n V V zonden de ingewgden bier te lande zeggen vooral van de internationale worden in Duitschland zeer streng gestraft Eenige dagen geleden heeft een telegrafist te Hamburg dat tot zy groot nadeel onderI vonden De man was aangewezen voor de t bediening van de Ign Hamburg Londen waarop In de vroege morgennren met het Morse toestel gewerkt wordt Op het uur van opening der correspondeutie begon bedoelde telegraafambtenaar Londen op te roepen daar hy eenige telegrammen voor Engeland in voorraad had en daar zgn correspondent te Londen zeer lang vergeefs op zich liet wachten seinde de Hamburger voor de grap Als gy u niet spoedig meldt zal ik eenige Boeren op u afzenden Deze niet kwaad bedoelde opmerking werd in Londen gehoord en verstaan doch opgevat op een wgze als de Dnitscher zeker niet had verwadit De directeur van het telegraafkantoor te Londen zond onmiddoUgk een service diensttelegram naar zgn ambtgenoot te Hamburg waarin hg zich beklaagde over bovengenoemde woorden Het gevolg was dat deHamburgsche telegrafist voor onbepaalden tgd verlof heeft gekregen bniten bezwaar van t ryks schatkist d w z geschorst is AI JEH De correspondent der N E Ct te Batavia seint onder dagteekening van gister Majoor P H van der Wedden heeft een heuvehitelling van den pretendent sultan Panglima Polim en het hoofd van Pensangan bezuiden Tjot Pi aangevallen De vgand die vele repeteer en andere geweren had vluchtte na een hard gevecht met achterlating van 12 doeden Aan onze zgde werden 3 minderen gedood kapitein H T van Usseldyk ernstig en 9 minderen Bcht gewond By een verkenning die den volgenden dag plaats had werden van den vijand i gedood en 11 gevangen gemaakt De hoofden zyn nu naar de ajoelanden STADSNIEUWS GOUDA 20 November 1899 Zaterdag 18 Nov U vergaderde de afd Gouda e o van den Bond van Ned Ond Onder de mgekomen stukken behoorde een Bchrgven van de afd Gouda van het Alg Ned Werkl Verbond met het verzoek op Zondag 19 Nov een afgevaardigde te zenden naar een vergadering ten einde uitvoering te geven aan eea op een vorige bgeenkomst genomoD besluit om eea Openbare Vergadering te beleggen in zake de progressie in de gemeentebelasting Aan dit verzoek werd voldaan en een afgaardigde werd aangewezen Bg de stemming over 2 voorstellen tot steun nit de Weerstaudskas verklaarden zich 11 stemmen vóór de ondersteuning BrÖn en i tegen terwgl men zich met algemeene stemmen vóór de ondersteuning BirkenbSger verklaarde Daarna was aan de orde de bespreking der amendementen op de verschillende voorstellen voor de Algemeene Vergadering In de meeste gevallen ging men met het Hoofdbestuur mee Bg de kandidaatstelling voor het redaoteurschap van de Bode werden genoemd het aftredende lid der Eedactie van de Vgver en verder de hoeren S de Vries Sz van Amsterdam en K A Borren van s Gravenhage Een voorstel van het Bestuur om in 1900 een hoofdeiyken omslag over deleden te heffen tot dekking van het te kort in de kas der afdeeling werd met algemeene stemmen op 1 blanco na aangenomen Ook besloot de afd nog zicb als Ud aan te sluiten bg de afd Gouda der Vereeniging tot Vereenvoudiging van onze Schrgttaal Voor het examen vrge en ordeoefeningen der gymnastiek te Dordrecht gehouden zgn o a geslaagd de heeren Th Vlas alhier en J A Pronk te Moordrecht Tot controleur van politie te Leiden is benoemd de heer W Spuyman sergeant by de instructie compagnie der vesting artilerie te Schoonhoven Bg Koudekerk a d Egn geraakte het paard van den landbouwer C V uit Oudshoorn op hol De 12 jarige voerman en zgn 6 jarig broertje vielen nit de tilbury waarbg het jongste knaapje een vry ernstige hoofdwond kreeg Mej K uit Leiderdorp die ook in het rytttigje zat werd een eind aan het voetyzer hangende medegeslcurd en is aan de gevolgen overleden MooRDHECHT Dc uitvoeriug Van Advendo dezer dagen in Harmonie alhier te gevenis 14 dagen uitgesteld HULPVR COMITÉ ITederl Hoode Kruis te QODDA Mag het Bestuur U nog een plaatsje verzoeken voor het bericht van het HooldComité der goede ontvangst van het bedrag a f 908 82 Waarbg is gevoegd deze regelen door den Voorzitter Penningmeester die gaarne zyn persoonlgken dank voegt by die van het College voor Uw ernstige inspanning voor het Nederl Eoode Kruis met verzoek aan de corporutiën en vereenigingen voor aller medewerking de erkentelgk te betuigen van het Hoofd Coraité get Baron v HABDENBEOEK viH BEEGAMBACHT Aan U Mgnheer de Eedacteur welmeenend dank voor Uwe opname door liet BtBtuuv van het Hulpvr Comité Nederl Roode Kruia te Gouda 362 Staats loterij Ie Iklaaaa Trokkiogvan Maimdng 20 Notembor No 10878 1500 No S76 1000 No 8008 en 18834 ieder lOrO No 180 8440 8761 en 10109 ieder 400 No 1851 1870 en l 980 iedjir 100 Prijzen tbd 80 81 8176 4974 7578 io54 18191 169S 181M 5t 1811 6041 7634 44 19804 51 18344 113 408 6118 40 68 50 1 013 18667 18 8 87 88 84 18408 80 il 87 18 87 6 10601 94 1874 94 8580 88 7708 8 81 18181 18826 815 79 5188 7818 78 18610 99 tl 840 161 88 98 107 8 48 18IS8 7 75 6 64 7908 10808 68 8 18956 484 81 6874 38 88 18608 74 1 010 40 88 78 40 10947 76 18848 19171 51 8 9 70 14 18784 18489 98 78 8735 6404 80 11008 07 87 19211 88 69 91 8009 88 18874 58 83 8 191 684 8U4 89 tl 89316 818 84 6781 rs US17 98 18681 3 I 8 48 84 46 l 8 49 81 1 68 l 83 8 8 8 81 94 78 99 8 67 11307 81 71 19446 800 3030 5907 75 1147 14078 93 77 986 4 10 86 11518 14106 16899 19614 8 81 60 84 6 48 84 1 714 1 106 8 81 8088 i6S6 11808 84 31 1 1188 78 4 8870 13 70 5t 44 1 08 81 815 8764 88 14896 1 844 1 I8 18 9 78 88 11804 14300 50 84 89 78 96 98 51 8181 8811 78 11 1 II 3 18 17 83 41 9 9 44 81 48 88 41 88 71 88 47 et 8 83 78 14488 U P 8 19798 91 9 17084 19b57 7 94 18 7 8180 88 358 48 70 68 3811 48 141 11974 148 1 68 148 57 8408 4 0 14816 8 84 78 90 84 88 1 017 1 8 l 1801 98 8608 OBO 58 87 17 0 11908 19 3718 37 83 18183 88 17836 10041 11 30 8855 30 li n 14911 8T 00 3 44 3981 60 58 6 3 88 80141 51 407 6700 7 16 97 17391 80801 58 4101 1 88 71 16016 174 1 6 87 4111 88 0 9700 81 83 79 10 71 4805 89 1 84 15101 17834 10407 18 8 11 48 84 lliOO 15 4 36 17 7 74 4 7 9807 14 83 17 07 3 1708 86 66 57 76 91 14 40 15 03 6908 81 13448 98 17 74 91 4418 18 9t9 18578 16316 84 1054 3 11 8110015 11 14 65 77 1817 91 7111 70 68 70 17884 10 41 87 4118 41 7 88 154S 49 10714 18 11 47 10115 18703 39 50 41 39 46 7J01 35 4 16508 6 80859 88 4603 47 49 11889 35 70 68 96 10 54 51 49 S4 99 10901 003 16 M 60 84 1 813 17064 10931 1 4704 378 10103 94 17 18151 83 80 87 7406 10309 129 8 1580 98 8005 88 481 39 3 90 40 18140 13334 86 48 79 64 13 70 80 71 17495 U1 4939 7570 10614 13176 16908 71 7686 i o Rechtszaken Het vonnis van den Nymeegschen schuttersrftad waarbtj de eerste Initenant B der dd achuttery aldaar werd gedegradeerd tot scbutter is by koninklijk besluit bekrachtigd Voor St Nicolaas Prachtige DASSEN met Goud bekroond LINNENGOED Een fijne collectie HEEEENen DAMES PABAPLUIKS en HANDSCHOENEN enz enz A van OS A Kleiweg E 73 GOUDA Êeleiikmni Xo tl Beurs van Amsterdam Sletkrt 81 98V Vrkra 8IV4 93 l 8 lOOV 88 S Vl 88 4 9 96 96 1017 67 100 S4V l 831 435 95V 10 804 1541 9 88 l 4V B7V 13 NOVBMBES rIDnuHD Uerl Ned W S lVi dito dito ditc 3 dito dito dito 3 Holl l ÜU Oou ll l881 84lTUJI InsehrgTing 188881 6 Ooirm Obl in papier 1898 6 dito in iil er 1868 6 PolT lL ObU met coupon 8 dilo liokel 3 188 UOV 80 V Ut 184 6 ir 65 161V 97 SUIUIID Obl Binnenl 1884 4 l dito Oeoooi 1880 4 dito bii aothn 188 4 dito bg Hop 1889 90 4 dilo in goud leen 1883 8 dito dilo dito 1884 5 i r Ui i Perpel lahulil 1881 4 TquÏiu Qepr üoor leen 1890 4J dec leening aeiie D See leenin earie 0 ZDISAn iUp T oblg 18916 8 lOOfl 100 1141 1411 58 lOS 74 78 104 87 6 v 48 8 190 810 108 10 100 117 117V 101 84 81V Znid Ilal 8pwmij A H obl 3 PoLKK Wariohau Weenen aand Em Gr Rnee Spw MIj obl 4 Jlaltiaobe dilo aand Faetowa dilo aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Cgnk Ch Aloir Sp ap opl 4 dito dito oblig 4 Amiuu Cent Pao 8p Uij oU 6 Chick North W pr O T aand dito dito Win 81 Peter obl 7 DaOTer k Kio Or 8pm earl r a liUnoii Central obl in goud 4 Lonier k Naehrilli Oorl vjand Mexico N wmi mmii Zoowel voor Dames als Kinderen Blousen Japonslnffen l elterUen in groote verscheidenheid bUlgke pryzen D SAMSOill Veemarkt te Rotterdam i Maandag 20 November 1899 Vette Ossen en Koeien redel aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 33 jc kwal 30 3e kwaliteit 27 cent per half Kilo Vette Kalveren redelijke aanvoer ie kwaliteit 38 ae kw 26 3e kw 24 cent per half Kilo Vette Varkens groote aanvoer ie kwal iSVh ae kwal 17 3e kwal 16 cent per half Kilo Vette Schapen en Lammeren veel aangevoerd De handel was in vet Vee en vette Kalveren prijshoudend Varkens traag minder in prijs Schapen en Lammeren slecht ADVERTENTtEN f7T T die iets vorderen hebben van oi iJj 0 I verschuldigd zgn aan de Nalatenschap van MejnHronw JOHANNA KWINKELENBEEG wednwe van den heer Willkm DB JoKQ gewoond hebbende te Gonda en aldaar overleden den 5en November 1899 worden verzocht daarvan vóór den lOen DECEMBER a s opgnal ol betaling te doen ten kantore van Notaris G C FOETÜIJN DEOOGLEEVEE te Gonda TE HUÜE TEESTOND OP LATEE een BOVENHUIS Adres FLUWEELEN SINGEL 622 POTTENDHAAIER GEVRAAGD voor klMtt en mMtlensoort Oietst vrygezel Adres aardewerkfabriek L J GROLLEMAN Deventer Iet Atelier Studio is het Aeale adres voor Vergrootingen en Brproductieweik Ul l lld Fl Singel 582 l ï il WMLS tMiS b PDIKB OUDE m 8CHIËDAMMEB GEIEVEE Uerk NiGPrroAP Vertrij baar bjji PEKTER8 Jz A U bowiji ran eolitheid ii Btehot on kurk steod tootï on van ilen mam der Vlnai P HOPFE Oeoombineerde NATDDR GENEESINRIGHTIN6 door planten krulden ozau water Ileht lucht enz Bizondere behandelmj van z nnwzlekten verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitennporig heien hoofd en ruglijden bleehzucht maaflyden slechte bloedsmenglnr ziekten der stofwisseliuf bemtllJilen rheuniatlsmns Isschlas vlechten en huidziekten Billijk pension Externe behandeling m speciale gevallen Prospectus op aanvrage gratia en franco Sanatorium Are tsburgli VOORBUKG bij Deo Haag aan d Geeatbnig