Goudsche Courant, woensdag 22 november 1899

Woensdag 22 November 1899 No 8050 388te Jaargang Hoofdpr i ef 600 000 Mk leo biedebet clük de basd De prijzen rijn door den staat gegarandeerd mmmE mmm ieuws en Advertentieblad véur Gouda en Omstreken üitnoodlglng tot deelneming in de Kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Gflldlottjrij waarin zeker 11 MiUioen 349 325 Uark gewonnen moeten worden I De prijzen Tan deze veel voordeel biedende 1 Geldloterij die Tolgena het plan slecbta 118 000 toten betrat zijn de volgendO De hoogste prijs is eventueel SOO OOO Mark 18 pr a 10 000 Mark BBpr a S 0OOMark 106 pr a 3 00Mark JtOS pr a 8 000 Marb 818 pr a 1 000 Mark 1618 pr a 400 Mark 40pr a SOOMark UO pr a 200 Mark 36058 pr a l R Mark 09n9pr ata4 lU4 100 9351pr a78 4 81M totaal U UO priji Q relefoon it 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CKNTEN Tele nn Kii ti9 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des nüdd t Een ware Schal Toor de ongelakkise Blacbioffera der ZoÜberlekking Onanie en gehe jne aiUpattingen i het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARINGe Bollandache oitgan met 27 alb Pri a 2 gulden leder die aan de vertchrikkelgke gerolgen iran deze ondea Igdt moet het iBzen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te rerkrggen bg hetVerlagi Magazin te Leipzig Neuiaarkt 34 franco tegen inzending Tan het bedrag ook in poatzegels en in eiken boekhandel in Holland A SLEGT bereultnch aan tot het lareren nn Zuiver Zeeuwsoli Tarwebrood ga eetU de K G NIEDWE HAVEN 28 Bekroond op de internationale Tentoonitelling ran Bakkerg Maalderg en Kook kunst te t Qraxenhagt met een diploma Vergald ZiWeren Medaille E CASSITO TANDARTS Turfmarkt Gouda Spreekuren van 10 tot 4 uur VBIJDAQS van f 4 nnr ZONDAGS alwezig EERSTE NEDBRLANDSCBE RIJWIELFA6RIEK Directeur H BURGERS DEVENTER Model A zonder rem en schermen 1 87 B0 Model met 90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA 145 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATÈNES 165 LUXE ACATH NE 180 P S DAMES KETTINGEIJWIELEN op alle prezen i B hooger Vertegenwoordiger J C DE RUITER Gouda mKÊmmmmmmmi mmmmmmmÊÊÊmmÊÊmimmmimmÊmÊmmmmmÊm Nieuw onovertrotten 1 Trof Dr Lieber welbokeud luKüWSRACaT BLIZIB AUmo wht met Fkbrieknnerli iot Toortdnrende radicale en jnMJ zekere genezing van alle zelfa HSIsH de meeat hardnekkige xenuW SaH ittektenf Tooral ontstaan door BSSil afdwalingen op jeugdigen leeftjid Totale genezing ran elke zwakte Blew I zacht Benauwdheid Hoofdp n j I Migraine Hartklopping Maagpgn I slechte Bpyavertering Onvermogen i 1 1mpotenz PoUutione enz Uit roerige proapeefcuaaen rg tr r flesoh fl 1 fl fl 3i dubbele flesoh J fl C lOentraal Depot Matth t d Vegte Zaltbomrael iDcpöti M Gléban Co Amttordam V Happel B Gravenhage ralmoiAna de Jong J OiQ Rotterdam W Iff Co ïouda on bii allo drogisten H J VAN SCHALEN Behanger en Stoffeerder Lange Groenendaal I 108 Voorhanden een groote sorteering Beliaiig§elpaplereii TAFIJTII Q oxd ión stofferaL ZEILEN LINOLEUMS f a elSlaeéen Maffen VISITEKAARTJES gedrukt met letter naar verkiezing zijn In alle Torinaten en modellen verkrijgbaar bIJ i BlIIElil lm Lange Tiendeweg D ÖO j Kort OTerdcbt onzer FrUsooarant SHERRIES Pale en Gold Dry van ai f 16 50 per 12 ess i = EOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 S MADERA S droog en zoet 18 12 2 VERMOUTH la Tnrin UO flesch rm S BODEGA CHAMPAGNE 1 7B 5 COGNAC k 1 1 75 1 2 25 t 2 75 t 3 25 t 3 76 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 £ a o Per Fl Per Ank 45 B l O 5 LISTEAC f 0 65 Nto 1 27 75 a CHATEAU VALROSE 0 76 31 2 2 t 2g St ESTEPHE 0 85 S6 kJ g S Z St EMILION 1894 1 42 Si S 2 PAUILLAC 1893 1 25 53 ttÏÏ OS GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 S g jg SAUTERNE 1 42 ï ü ZELTINGER Moezel 0 90 l 37 50 SfÖ S W BOURGOGNE 1 10 47 a g De deasohe zgn in den prflzen begrepen en worden k 3 ets per stnk ternggenomen m B j elke hoeveelheid verkrggbaar bij Indien gy niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlionig Extract mkA mt de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van H W VAl li€HAlli €o Uen llaa Roflev ranciers De flrma T CREBAI Gouda SOHAIK SCHAIK 80BAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VA N VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Sc Co S Mellanthe il Uet b ite middel dor wereld 8e CO B Mellanthe geneest Kinklioest CO S Mtellintbe geneeat zoowel oud all jong ft Co S Mellanthe mag in geeo huisgezin ontbreken CO B tteliajlthe staat voortdurend onder Scheilfimdig toeAÏobt ft Oo B Ittelianthe helpt oaberroepelijt ft CO S Mellanthe is bekroond milt Kerediploma a Co S Mellanthe is bekrooed met Goud ft Co 8 MeVanthe is bekroond met Zilver ft Co a Mellanthe is verkrijubaar in flacons van 40 CM TQ Clê eu f I Pirma WOLFF Jt Co Westhaven 198 amda D MIMBIBS Kleiweg E 100 Gouda E H V4S MILÜ Veerital B 126 te flottda A BOUMAN MoordfKkt i Th TOBKEN Bo hop B t WIJK Oudmairr M KOLKMAN Waddinxvtni H BOLLUAN Bodegmm PIN K8E Niiuuurkerk a d JJttl W J Tilt DAM Hamineht A N TAsZESaEN SchoonhDom tOoedkoopate en soliedst adres voor Vervoer van Inboedel oowel binnen als buiten de stad met gealoten wagens ORAVESTEIJN Bleekerssingel 283 AUe wordt tegen Transport nchade ver ekerd Antlsepllsclie Tandpoeder en Anllsepllseh lllondtlnctnur van B CABSVIO Tandarts te Gouda OVKRAL VEatKRlJQBAAR Agent voor Nederland G USSELSTIJN Blanwetrant Gouda Spiegelglas Verzekering tt € fiiBii ii iaiii Q o TJ ID A Zeer voordeelige conditie ScLtrp concureerende preipie Premie v 300 000 Mk 1 pr a 800 000 Mark l pr a 100 000 Mark 8 prjjz a 76 000 Mark 1 piija a 70 000 Mark 1 prys a 66 000 Mark 1 pnj a 80 000 Mark 1 prijs a 66 000 Mark 8 pr z a 60 000 Mark I prijs a 40 000 Jtlark l prijs a 80 000 Mark 3 prijz a 80 010 Mark en deze worden in eenige maanden in 7 klaisen uitKoloot De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark BO OOft tygt in de ïe kl tot 6 000 M in de e tot eO 000 M in de ie tot 66 000 M in de 6e tot 70 000 M in de 6e tot TS 00 Mark in de 7o tot 200 000 Mark en met de prem e van 300 000 M event tot 600 000 M Voor de eento prijfttr kking die oHiaieel ia vastgesteld kost een geheel origineel lot sieobts Guld 8 S0 een half origineel lot slechts Quid 1 76 een kwart origineel lot sloohts Guld 0 90 D inleggelden voor da volgende Idassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangebleven in het onicieele trekkingsplan tooizieu van bot Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de lot rij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de oftirieele trekkingslijst De nttbetaling en verzending van de prijzen geschiedt door mij en direkt en prompt san de winners en onder de strengste geheimhouding B ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegerf ti mbours Mb Men wende zich diu met de aanvraapf om toezending van loten vo r do apoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk o uiterlijk tot 30 November e k met vertrouwen tot Samuel Hcckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in Hamburg Duitschland T AJsaurwi aRAKDS IKAOABUrS DU Fristemps NOU VEAU TÉS Wfl verzoeken de Dames die ons geïllnstreerd modealbnm voor het Winteraeimen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan HimESj inzoTJEC PAri Hetzelve wordt dan omgaand gratis en franco toegezonden Bestellingen van af 25 Irancs vrj van aBe kosten aan huis met fl o verhooging ReCxpedilie kitntoor te RozenduI B Stollwerck sche Borstbonbons ge biioeerd na voonwhiift raa den 1 ion Universitaits Prot Gehm Eo ad Dr HaritM Baan hebbas 8edeirt 60 jaren als Tsraachtend mUdel l en kanten beeeohhdd en aandoening der ademing 1 organen nitatedmnde diensten bewezen Bg apoedigo afwiaeeling van wanne j en koude lueht ie t bijzonder aanbOTelens1 vardig een bonbon te gebruiken TerpakUng Goeie pakjea i 26 ceait Alom vtrkrijabaar GoDDi Druk van A BSINKMAN Z BulleiilaDdsch Overzicht Van Ladysmith geen nieuws Intusschen dringen de Boeren steeds voorwaarts Estcourt is nagenoeg omsingeld en naar het Zuiden breidt hun gezag zich uit De staat van oorlog is afgekondigd ia de districten Colesberg Steynsburg Albert Molteno Allwal Noord Wodehonae Galengrey Queenstown en Cathcart Een proclamatie is eveneens uitgevaardigd om de inwoners te waarschuwen geen acht te slaan op de proclamatie van den Uitvoerenden Raad van Oranje Vrjjstaat waarin de gedeelten van de Kaap Kolonie tot gebied van Oranje Vrjjstaat worden verklaard De Boeren hebben Burgersdorp eerst den 14 dezer bezet en een proclamatie uitgevaardigd waarbg bescherming van leven en eigendom wordt toegezegd De telegraphische gemeenschap werd afgesneden De inval in de Kaapkolonie is thans een voldongen feit Aliwall Noord Bnrgersdorp en waarschijniyk Colesberg zgn thans in bezit der Boeren die zonder twjjfel de Afrlkaanders ernstig trachten te bewegen in opstand te komen Voorzeker zullen vete Hollanders worden geprikkeld door de aanwezigheid der Boeren maar het is vooralsnog niet mogalgk eenige voorspellingen te doen omtrent de waarscbgulljkheid van een opstand De Duitsche Keizer ia te Portsmouth aangekomen om het bezoek af te leggen aan zjjn grootmoeder Hj is er zoo van overtuigd dat zgn reis door de openbare meening in Duitschland wordt afgekeurd dat hj vóór ztin vertrek de gelegenheid heeft waargenomen eenige mededeelingen te doen die hqj wel vermoeden kon dat weder verteld zondem worden Het was Zaterdagmorgen bjj de beëedigii der recrnten voor den zeedienst te Kie3 24adat die plechtigheid had plaatsgevonden stond de Keizer in een kring van generaals en admiraals en daar sprak de Keizer enkele woorden over de reis die hg thans ing ondernemen Hij wist wel dat z n plan in strp is met de meening van bet volk maar ondanks die meening moest h j het bezoek afleggen dat hiJ reeds langen tfld geleden had aangekondigd vooral daar thans het verbreken van zijn belofte als een beleediging zou worden opgevat Maar dit wilde h nog eens duidelijk doen uitkomen vóór hij vertrok zgn reis had vol FEViLLETODI HET TESTAMENT Vrij naar het Engelsch D0O W NUTTERS Veeleer scheen zij daar er iets abnormaals en tnismaakts was gelegen ib de geheele verschoning van het schepsel dat mij thans aanstaarde bij dat wezen te passen en het nog sterker te doen uitkomen zoodat zich aan mijne belangstelling in des an a karakter een nieuwsgierigheid paarde omtrent zijn afkomst zijn leven zijn tortuin en stand Hoevwl tijd deze opmerkingen ook vereischten om hier te worden geboekstaafd waren zij toen slechts het werk van eenige seconden Want mijn bezoeker scheen waarlijk ten zeerste opgewonden Hebt gij het gehaald ï schreeuwde hij Hebt gij het gehaald f En zijn ongeduld was zóó hevig dat hij zelfs zijn hand om zijn arm sloeg en njjj trachtte heen en weer te schudden Ik stootte hem ran mij af daar ik bij zijne aanraking ijskoud werd Wd sir zeide ik Gij vergeet dat ik niet het genoegen heb u te kennen Neem plaats als t u belieft En ik gaf hem daartoe bet voorbeeld en zette mjj op mi gewone plaats strekt geen staatkundige bedoelingen doch was uitsluitend een familiebezoek Het is met het oog op dit zuiver familiaar karakter van zgn reis dat de Keizer door tusschenkomat van graat Hatzfeldt voor elki nitnoodiging die hem uit Engeland gewerd heeft doen bedanken Het Berl Tageblatt acht deze opvatting volkomen juist Waar zou het heen moetea vraagt het blad als de keizer zich bovelei liet geven van den eersten den besten Bierbankpolitlker P Zelfs het feit dat graat Bfllow den keizer vergezelt stempelt s keizers reis nok niet tot een politieke daad De keizer zelf heeft duidelijk en meer dat eens doen uitkomen dat de staatkunde met dit bezoek aan zijn grootmoeder niets heeft uit te staan Zondag had te Parijs een demonstratie plaats een tegenhanger van het gebeurde te Anteuil t Was bij onthulling van het beeld Triomphe de la Bepnblique op de place de la Nation welk feest ook door den president der republiek werd bijgewoond en dat met te meer geestdrift werd gevierd nu de republiek zoowel door de ontdekking van het complot ala door de groote regeeringameerderheid in de kamer veilig wordt geacht De deelnemende corporaties zooals gemeenteraad en algemeene raad trokken eu corps naar het plein alsook de republikeinache en vooral socialietische vereenigingen Men juichte ter eere van de republiek en van Lonbet Loubet werd bg zijn komst donderend to gejuicht terwijl 600 zangera en een korps van 200 man een Hymne aan de republic uitvoerde Bü het deflié ontstond een onaangenaam incident doordien een der vereenigingen voor de tribune van Loubet e n reusachtige zwarte vlag ontrolde en leve de commune riep De politie dreef dit groepje uiteen Later kwamen anderen met de roede vlag die ook niet door mochten Maar buiten deze incidenten liep alles best af Het was een mooie republikeinsche dag al zullen de Mèlinisten wel niet nalaten er op te wijzen dat ziJ gelijk hebben wjjl ook nu bleek dat de socialisten de esrete viool in de republiek willen spelen Geheel ongelijk zal men daariu niet hebben De socialisten ziJn de laatste twee jaar in Frankrijk vooruitgegaan dank zjj de fouten van de republikeinen die zich door Mëlide hebben laten misUiden In de Kamer is dit incident reeds besproken Alicot vraagt verlof om de regeering te en in eene houding die ik gewoon was tegenover mijne patiënten aan te nemen m zooverre aU het nachtelijk uur het gehalte mijner gedachten en de angst dien mijn bezoeker mij inboezemde mjj zouden in staat stellen hem ade te slaan Ik vraag u excuus Dr Lanion antwoordde hij tamelijk beleefd wat u daar getegd hebt is waar en mijn ongeduld deed mij de beleefdheid uit het oog verliezen Ik kom hier in opdracht van uwen collega Dr Henry Jekyll omtrent een oogenblikkelijke aangelegenheid en ik begrijp hier zweeg hij en bracht tijn hand aan zijn keel en niettegenstaande zijn bovenmenschelijke inspanning kon ik zien dat hij zich tegen een naderend sjenuwtoeval verzette ik Iwgrijp vervo de hij roet moeite een lade Thans echter kreeg ik medelijden met de overspanning van mijn bezoeker en wellicht ook met mijn eigen steeds toenemende nieuwsgierigheid f Daar is zij sir zeide ik de lade aanwijzende die achter een tafel op den vloer stond en nog met het laken bedekt was Terstond sprong hij er op los doch bleef in het volgend ot nblik weder stil ataan en legde zijn hand op zijn hart ik kon zijn kaken op elkander hooren slaan en zijn tanden klapperen terwijl zijn gelaat zóó allerakeligst verwrongen was dat ik öf voor zijn leven óf voor zijn verstand vreesde iKom tot u zelven zeide ik Hij keek mij met een smartelijkén gr nslach aan en alsof hij een wanhopig besluit nam rukte hij het laken weg Toen hij den inhoud gewaar wetd slaakte hij zulk een luiden snik van onnoe i M M R interp lleeren over het ontplooien van do roode vlag up de Place de la Nation gisteren pe Kamer besluit ondanks den tegenstand van de radicalen de interpellatie onmiddey k te behandelen Alicot houdt zijn inter Mlatie onder het gebrul van de uiterste linkewy Hij vraagt aan Waldock Eousseau of hifï berust had in het vertoonen van de roode vlag en wat zijn gevoelen is over het defilee en van vereenigingen met oproerige zinspiiuken WaldeckRousseau antwoordt dat d4 regeering geen verlof heelt gegeven om dé roode vlag te vertoonen en dat der orde alet verstoord ia ZJn woorden Gj zult ae openbare meening in de Republiek en iim Preaident geen angst aanjagen wordei met toejuichingen begroet Op verzoek yta Waldeck Rouasean besluit de Kamer met S9 tegen 230 stemmen over te gaan tot de orde van den dag In ferband met de bestaande amnestieplannen is de zaak Zola van de rol der assiezan te Versailles geschrapt ZQ is onbepaald nit dat zal wel beteekenen af gesteld n dit heeft den voorzitter tevens ontslaan van de taak om antwoord te geven op het request van Zola eu Perreux om de noodigd diplomatieke stappen te doen ter voorbereiding van het hoeren van Schwartzkoppen en Panizzardi Zala zal deze handelwijze jrel niet zonder protest laten voorbjgaan maar het zal hem weinig baten Frankrijk uitgeput door den verbitterden binnenlandachen strijd van eenige jaren achijnt na Bennes tot de politiek van de spons bekeerd Wat Dreyfus betreft zgn kansen op volledig eerherstel bestaan nu uitsluitend in die op een nieuw feit hetwelk hem in staat zou stellen met medewerking van een minister van justitie het vonnis vau Rennes bjj het Hof van cassatie aanhangig te maken ter revisie Het ia niet onmogelijk niet onwaarschijnl k zelfs dat dit nog eena gebeuren zal Dreyfua echter maakt nu geen haast meer en hg heeft gelijk De voorstellen van de beide quotendepntatien waren elkander Zaterdagnacht zeer dicht genaderd de Hóngaarache bood aan 34 25 en 66 75 en de Oostenrijksche 65 48 en 34 52 Het verschil bedroeg dus ruim percent of omstreeks 300 000 üorjjn s jaars Maar toen ging geen van beiden verder en werden de onderhandelingen gestaakt Men zegt dat graaf Clary liever de Quoten door den Keizer en Koning wil laten bepalen omdat hij bang is dat hjj in het Oostenrijk melijke verlichting dat ik als versteende van schrik En in het volgend oogenblik vroeg hij met een stem die nu weder geheel vast en regelmatig klonk Hebt gij hier een maat glas V Ik rees met inspannmg van mijn plaats en gaf hem het gevraagde Hij dankte mij met een hoofdknik mat eenige droppels van het roode tinctuur at en voegde er een der poeders bij Naarmate de kristallen smolten begon het mengsel dat eerst donkerrood was geweest lichter van kleur te woFden geweldig te bruisen en kleine rookwolkjes uit te stralen Plotseling hield in een oogwenk het zieden op werd de mhoiid purperklcurig en veranderde ïongzaam in waterachtig groen Mijn bezoeker die al deze veranderingen met een blik van voldoening had gadegeslagen glimlachte en zette nu het glas op de tatel waarop hij zich tot mij wendde en mij onderzoekend aanstaarde En nu zeide hij om den knoop door te hakken iWilt gij verstandig zijn Wilt gij geraden worden Wilt ge m toestaan dit glas in mijn hand te nemen en zonder een woord te spreken uw huis te verlaten Of heeft de nieuwsgierigheid u te veel overmeesterd Bedenk u wel alvorens te antwoorden want het zal geschieden zooals gij het verlangt Indien gij het eerste verkiest zult gij bleven die gij altijd geweest zijt noch rijker noch wijzer behalve de wetenschap van den dienst dien gij aan een man in stervenanood hebt bewezen en die uw ziel rijker zal maken Verlangt gij echter het tweede dan zal Bohe Hnis van Affile vaardigden de Quote er niet doorkrijgt Verspreide Berieiit n Fkankruk Te Audincourt Valentiguoy en BeauUen alsmede in de uatomobielentabrioken van de öriQa Peugeot i door 3 000 arbeiders het werk gestaakt DüITfiCHLABTD De redacteur van de Sch les wig Ho steïniscbe Volkszeituag ia to Kiel wegens beleediging van een landraad tst 200 mark boete veroordeeld De eisch was 3 maanden gevungenisstrai De landraad had een kreupelen man werk verschalt in een fabriek waar gestaakt werd wat bedoelde redacteur gemeen had genoemd Keizer Wilhelm schrijft in het album over xi ti reis in het Oosten de volgende gedachte De koning is koning by de gratie iods en dus alleen Dezen verantwoording verschuldigd Dat standpunt moet zyn daden bepalen en den weg dien hg moet volgen De vreeseiyke verantwoordelgkfaeid welke de koning voor zjjn volk draagt geett hem het recht op de trouwe medewerking zyner onderdanen te rekenen Iedereen moet doordrongen zyn van de overtuiging dat bü voor zj n deel verantwoordeJük is voor het wolzgn van het vaderland Kngelakd Koningin Victoria zal de maanden Maart en April a s te Bordighera in ItaliÖ doorbrengen Ambrika Aan boord v n bet Ens elsche stoomschip J W Taylor van Santos te New York aangekomen is een matroos aan pest overleden Ue gezagvoerder en de kok liggen aan pest zie c Strenge maatregelen tot isolatie van het schip zyn genomen BINNENLAND Over de NederlandscUe opera geven in den laatsten tyd ook Duitsche bladen nu en dan bericht Zoo heeft de MUnchner N N thans een brief uit Amsterdam die de aanvankeiyk bevredigende uitkomsten in dit seizoen vermeldt en tevens mededeelt dat in voorbereiding zyn behalve do twee Ned opera s Helga Van Münch en Meilief voor u een nieuw gebied der wetenschap en vooruitzichten op roem en macht geopend worden en wel hier in deze kamer op dit oOgenblik en uw oog zal een wonder aanschouwen om het ongeloof aan Satan te logenstraffen Sir wide ik een koelbloedigl id veinzende die ik waarlijk niet be at gij spreekt in raadsels en het zal u wellicht niet twvreeraden dat ik u ietwat ongeloovig aanhoor Maar ik ben te ver gegaan met het bewijzen van onverklaarbare diensten da dat ik zoude eindigen alvorens het einde te zien Het is wel antwoordde mijn bezoeker Lanyon herinner u uw geloften wat nu volgen sal blijf onder het zegel van ons beroeps geheim En nu gij wiens standpunt tot nu toe zoo Ijcperkt en material istiw h was gij die de waarde van hervormende dranken hebt geloochend gij die uwen meerdere hebt beschimpt zie toe I Hl bracht het glas aan zijne lippen en dronk het met een enkelen teug ledig Er volgde een kreet hy waggelde wankelde greep zich aan de tafel vast met wijd gapenden mond naar lucht snakkende en terwijl ik dit zag had er naar ik mij verbeeldde een verandering plaats hij scheen te zwellen zijn gelaat werd plotseling zwart en te kleederen schenen te verdwijnen en te veranderen en in het volgend oogenblik was ik overeind gesprongen en week naar den achterwand terug terwijl ik mijn arm ophief om mij in radeloozen angst tegen dit wonder te beschermen fffordt veH 0igd