Goudsche Courant, woensdag 22 november 1899

10 41 10 40 11 1 U 44 Spreekuren van 10 tot 4 Uur VRIJDAGS van ï 4 nur IZONDAOS afwezig Door den heer h Doormint organist te Amsterdam is het gedicht De Boeren van Nic Beets vierstemmig gezet Een clown in een circus presenteert drie muilezels een met do Fransche een met de Duitsche en een met de Engokche kleuren gotaoid Na afloop van de kunsten beveelt hij achtereenvolgens aan de drie dieren naar den stal te gaan Frankrijk gaat Duitschland gaat maar Engeland gaat niet De Zweep goede en kwade woorden trekken van al de stalmeesters niets helpt de koppige Brit blött stokstijf taan Daar krijgt hg oen ingeving hij roept daar komen de Boeren en de muilezel holt er van door die rederyker was had haar den weg naar den schouwburg geopend te Brussel had ze gedebuteerd te Antwerpen ernstig gespeeld 1 en geleerd Met die Antwerpsche Yariété s 1 directeur Eloy Lemsire een man aan f wien zij veel had te danken had zfl her 1 haaldelijk Holland bezocht In den zomer I van 71 was ze te Amsterdam als gast biJ 1 Albregt en Van Ollefen opgetreden in Sar I don s Fernande Daarna aan den Nieuwen 1 Schouwburg te Antwerpen onder Victor 1 Driessens verbonden had ziJ hier te Rotter 1 dam ter benefice van den heer D Haspels 1 de Ijonise in Vorstenschool gespeeld Toen 1 op dit groote succes een voordracht in de 1 Maatschappij van Fraaie Kunsten en wetenschappen volgde die ook zeer veel bijval 1 vond werd de wensch haar hier te hebben sterk En men wist haar te winnen Toen eenige tooneelisteu zich in 77 afscheidden van Albregt en Van Ollefen om onder Le Gras Van Znylen en Haspels in den Nieuwen Schouwburg te beginnen rustten zij niet voordat zg Beersmans hadden veroverd Sinds dien heeft zij Rotterdam niet meer verlaten Veel heeft zij met onze artiesten 1 meegemaakt veel goeds men herinnere zich de reis Londen maar ook veel smarI telijks De moeüilkheden voor welke de I directie in de laatste tijden heeft gestaan I hebben ook op haar zwaar gedrukt al mocht I men bij eene vrouw wier lichaam zoo geI folterd werd dubbel de geestkracht en moed I bewonderen waarmee ze de toekomst tegeI moet zag Ook om die energie verliezen I onze zoo telkens geteisterde tooneelisteu I veel aan baar In het gezelschap werd zij I bemind en geacht als de vriendelijke harteI lijke nobele vrouw van buitengewone gaven I welke allen ziüh bewust waren dat hoog haar I verhieven onze kust Vreemdelinge heeft I ziJ in Holland s kunstgeschiedenis een eereI plaats die baar nimmer zal worden betwist l jn worden verbonden Een verbinding van 1 Saigon met Batavia zon zeker geen buitengewone bezwaren van techniscben aard op leveren De afstand zal ruw geschat tenhoogste 800 Engelsche mjlen of 1300 K Mbedragen zoodat bet maken en leggen van 1 zulk een kabel berekend naar de kosten van 1 den Franschen Trans Atfantiechen kabel van I 1869 hoogstens 2i i 3 miUioen gulden zoudei 1 bedragen Waarlijk geen onbereikbaar be 1drag I Misschien zou het overwoging verdienen om I den kabel tot meerdere zekerheid in oorlogs 1 tijd niet naar één punt te leggen maar al I thans naar twee of drie hijv behalve nas 1 Batavia naar Banka en zoo naar Sumatra II en naar Pontianak op Borneo Altijd wan neer men veronderstelt dat wi den kabe I zullen kunnen gebrniken 1 Maar wat zullen wij er eigenlijk aan 1 hebbend Als wij in oorlogstijd nn ook werkelijk baat willen hebben bij zulk een kabel dan is het noodig dat de veiligheid van de plaat van aankomst verzekerd ziJ En is er nu I wel één plaats op éen van onze eilanden I waarvan w dat kunnen zeggen De buiten I bezittingen zullen spoedig in vijandelijke han I den moeten worden gelaten zoodat wij aan I een kabelstation bniten Java waarop wij I zooeven zinspeelden inderdaad weinig zonden I hebben I En aan een station op Java I I Batavia Maar Batavia zal niet te verI dedigen ziJn Welke plaats dan F De bestunrsI zetel in tijd van oorlog f Maar waar zal die I ziJnP Te Bandoeng P Niemand weet het I Wat wij echter wèl weten is dat als de I landing van den vijand mocht gelukken de I kust in ziJn handen zal moeten worden geI laten zoodat dan elk kabelstation op Java I waardeloos voor ons zou worden I De aanwijzing van een kabelstation op Java I hangt dus ten nanwste samen mot het verdeI diglngsplan op Java Het is dus ook om deze I reden weer van belang dat de defensie van I Java definitief geregeld en dat overwogen worde of daarin zulk een kabelstation zal kunnen worden opgenomen Als dat niet kan dan blijft niettemin de aanleg van een kabel naar Saigon wel van belang Want wiJ zouden er toch altp gebruik van kunnen maken totdat het station in s vijands handen zou vallen En bovendien is znlk een eigen kabel van grootebeteekenis ingeval de andere ook om andere reden dan oorlog tijdelflk onbruikbaar mocht worden van Bonman Cornelius Barbi r van Bagdad I en Weingartner s Genesius dit laatste werk I zou reeds in Februari aan de beurt zfln en I zoo mogeiyk met medewerking van den componist zelt nitgevoord worden 1 Uit Amsterdam schi h men I Een laaghartig geval van berooving heeft zich bü de spoorwegramp bij Capelle voorgedaan Mej Vlirtheim die tot de ernstig gekwetsten behoorde lag langs den spoordp toen zij de hulp van een mansspersoon inriep om haar schoenen los te maken omdat die knelden HiJ ontnam baar evenwel haar gouden armband en wilde zich ook meester maken van haar gouden engagementsring Door het dichtknijpen van de hand belette zg zulks met alle krachtsinspanning waarop de onverlaat zich verwgderde om wellicht bij anderen of op de lijken zijn slag te slaan Mej V heeft in het ziekenhuis verklaard dat zij den roover zou herkennen Hjj was als welgesteld landbouwer gekleed De heer G A de Jong die mede zwaar verwond werd is reiziger voor een zeepfabriek waarvan hg een portefeuillle met 500 kwitanties bij zich had die vermist wordt In de Weatersuikerrafflnadery is een derde 1 entrepot in gebruik genomen Dit nieuwe 1 gebouw is ontworpen door de architecten 1 W liunghout en P A van Nilterik en het 1 werk der aannemers De Vlngt on Domhol 1 Het rust op 2200 palen en heeft vj v r 1 diepingen waarvan de vloerön gesteund I worden door gegoten ijzeren kolommen In 1 het geheel Ig voor dit gebouw 1 miUioen KG jzer verwerkt Voor het metselwerk ziin noodig geweest 1 800 000 steenen De vfit verdiepingen hebben een gezamenlgk vloeroppervlak van 7600 M waarop 200 000 zakken kunnen worden gestapeld Van twee zijden is het nieuwe entrepot van een haven voorzien welke in verbinding staat met do Lemaire gracht Een electrische kraan met een hefrermogen van 1000 KG en een vlucht van twee schuiten breedte dient tot hot laden en lossen en kan langs de kade heen en weer bewogen worden Ook in het gebouw is een electrische goederenlift gesteld met een hefvermogen van 1000 KG In de drie entrepots dor fabriek kan nu gezamenlijk 350 000 zak worden opgeslagen wat eene besparing van f 60 000 per jaar beteckent Voor de zesde maal achtereenvolgens in den nacht van Zaterdag op Zondag brak te Delft brand uit Ditmaal in de stoomschoensmeerfabrjek van den heer Kuypgr aan de Nieuwe Laan Veel schade werd aangericht doch de machinerieën werden behouden terwijl alles was verzekerd Daar de meeste voorzorgen voor brand waren genomen wordt aan kwaadwilligheid gedacht De in den omtrek der gemeente wonende tuiniers van wie in de laatste weken vijf schuren met rietmatten en dakramen gevuld zijn in brand gestoken hebben zich vereenigd en een premie van f 200 uitgeloofd voor den ontdekker der brandstichter In een brief aan de Javabode van 2 October wordt gewezen op het verblijdende verschijnsel dat de hoofden van Pedir ons telkens bericht brengen van de aanwezigheid van vijanden Eerst Bintara Titeuë op den lOn Augustus waardoor Polèm verrast en hem een groot verlies werd toegebracht Daarna op den lOn September toedoe Bentara Indra waardoor het hoofd van een kleine bende zekere toekoe Amat Glé Tjoet onschadelijk werd gemaakt Vervolgens bericht op den 16n September de oelóébang van Koeta Baroe dat er in zijn gebied een vijftal djahats zgn die altijd op de KenmI penie schieten en die hij ons in handen zal I spelen Om 7 uur s avonds uitgerukt gelukt I het dan ook vier van de vijf vrienden te I knippen Eindelijk komt op den 20n Sep De ganscho fabriek beslaat nu een oppervlakte van 20000 M en heeft eene kadelengte van 600 M Voortdurend bewegen zich in de fabriek tien electrische en stoomliften waaronder 3 personenliften elk met 10 corapartementen Wij maken onze lezers opmerkzaam op eene advertentie v n den rechtercommissaris mr G W van der Feltz belast met de instructie van strafzaken te Rotterdam Waarin deze dringend verzoekt zoo spoedig mogelijk bekend gemaakt te worden met namen en adressen van personen die zich op 15 November j l hebben bevonden in den van Vlissingen gekomen trein 80bis die te Capelle a d IJsel is gereden in trein 60 Het zal wel overbodig ziJn er op te wpen hoe gewenscht het is in het algemeen belang dat aan dit verzoek van den rechtercommissaris in ruime mate wordt voldaan N R Ct Men schrijft uit Fnrmerend In dB Beemsterringvaart onder deze gemeente is opgehaald het in staat van ontbinding verkeerend Ijjk van J P te huis behoorende te Amsterdam in de Ceintnurbaan Ongeveer vier weken geleden verliet hü zijne woning en sedert vernam men niets meer van hem De machines ontvangen den stoom uit 22 stoomketels terwijl nog vier nieuwe ketels in aanbouw zijn Als in Mei 1901 de 24 filters en de nieuwe stoomketels gereed zijn zal de fabriek per dag 5000 zak van 100 K 6 ruwe suiker kunnen verwerken Thans is men bezig met den boBw van een electrisch centraal station met machines i van 700 p k het kan als tnoodig wordt op 2000 p k worden gebracht Voor verlichting en krachtoverbrenging I zjjn 10 motoren geplaatst samen een capaciteit van 350 000 volt ampères vertegenwoordigende Gemeng de Berichten Do ochtendbladen bevatten het treurige bericht dat Mevrouw Catharine Beersmans eergisteravond overleden is en Wijden natuurlijk eenige regelen aan deze voor allo kunstmiunaars zoo droevige tijding De N R Ct wfldt een artikel aan deze in geheel Nederland zoo geliefde kunstenares en geeft een kort overzicht over haar loopbaan op het pad der kunst waaraan wij hieronder een en ander ontleenen Turnhoutsche van geboorte was Mevrouw Beersmans te Brussel gevormd Daar had liJ het eerst een schouwburg gezien geweend om De Armen van Parijs en de liedjes geloerd uit s Avonds in de Mane Een oom In het Handelsblad wordt de aandacht er op gevestigd dat als Engeland iets tegen oi zo I koloniën in Oost Indie mocht willen ondernemen de draadgemoenschap tnsschen Nederland en de regeering aldaar onraogeljk zal z n daar alle telegraafkabels daarheen in Engelscho handen zijn Engeland heeft feitelijk het kftbelmonopolie Met de gekwetste slachtoffers der spoorwegrarap die in hot Ziekenhuis te Rotterdam verpleegd worden gaat het vrij goed met uitzondering alleen van den heer Ommering uit Vlaardingen wiens toestand niet gunstig is Vroeger is wel eens voorgesteld conferentie to Rome 1871 1872 alle telegraafkabels in oorlogstijd neutraal te verklaren maar dat denkbeeld is verworpen en het is niet te verwachten dat Engeland nu het belangrijk monopolie uit handen zon willen geven Er blött ons dus niets anders over schrijft het Handelsbl dan zelf een kabel atin te leggen Volgens den gouverneur generaal van Franscb IndoChina zal Saigon door een Franschen kabel met de Russische Trans Siberische 4 8 17 8 U c 8 0 10 10 10 11 810 17 10 14 in si 10 40 10 8 11 4 Oir i S oorwegve rMndin eD met GülDA Wlnt rdlensl l 8i 9 1900 Kumm October m va re nwlcl L 88 7 H 8 08 1 10 17 8 i Ooudn T IO 7 M S lll IMS t OI MoonlriKilit door 7 17 f At SimwarVmï 7 S4 8 tl Oipall 7 41 I f a tt Rottordui M 0 7 10 t CS RotterdamP P 48 a 8 Rottgrdam B 8 1S 8 0S 4 5b S C 09 t lS 1 1 07 1 14 I M U 8 n 4 11 11 IMS t 10 49 11 11 U n 11 18 ll tS 1 16 i ll S S IS B7 4 M 4 4S I M 4 08 4 16 t 40 SO 7 SS 4 04 4 11 4 S7 4 S8 S 18 1 B4 09 1 50 11 18 ll iS t aS 9 4 P 10 1 L 8 t S b8 10 08 P 10 16 10 1 0 31 1M Allmi da Diiiidw W ll 1 tUnt fato H l UUn j Op da tnitn ij Zoiid i Uiudi Di dtg ndingwh t toiirliili H ii to d 8 kl rabiigl t M Mu Tndit irÜL A H lUiid A Spna L tit m rolMmt Ww 10 11 lO W S 8 40 E0TT1SED41I 901JDA Ti TO 1 S 8 05 1 89 1 49 l i OS ri oa 8 85 Ml 9 38 U 40 8 18 10 19 10 8 10 88 10 48 10 01 10 17 10 7 M Eottardam Beur Rottenliun D P ftotlerdun M 3 p l RIeuworlierk Hooriirookl Old 8 17 8 97 S4 8 41 47 I 6 6 St 4 06 4 40 4 60 4 67 6 114 4 94 6 10 Ills 7 16 11 SB H l 7 tB 6 4 6 61 8 14 O 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 40 3i 6 46 6 i 4 09 8 18 8 J0 11 64 U 08 U S4 1 06 7 44 0 8 il t ÖO 9 S8 r y r P B d x 10 0 10 11 10 17 10 89 10 7 69 O 8 19 9 11 1 8 81 g E 8 41 8 48 8 8 40 1 66 5 11 F 49 6 16 7 17 07 18 81 V 87 6 66 16 41 7 46 n O II D A 11 B N H i o tu 9 18 9 67 10 19 11 16 11 18 Il l 1 08 1 01 1 14 8 46 4 18 4 7 16 09 8 41 9 11 7 87 7 48 f 1 01 9 14 1 07 1 86 V 19 9 89 Ootid l l ui o Slo rkiip ll8 BoalormMr iiegvuid Voorbarg H o 44 11 T 7 11 80 1 18 k 6 11 41 1 19 I 6 11 66 1 8 6 9 6B e o U I K k II 4TC8DAII im tan 9 8 09 8 18 9 19 10 10 10 67 11 08 1 00 l S 8 18 O 6 03 86 M S6 9 83 9 Sg 0 68 8 01 8 63 9 0 10 10 10 54 11 48 11 17 l 8 18 4 l 4 57 6 60 610 0010 0 0 1010 0 1 46 8 IV 01 9 18 10 16 11 09 1 08 1 10 1 0 8 41 4 80 6 1 06 1910 8 10 11 10 8 Ul OO l nt U 9 4810 19 9 4 9 J 10 08 lO U AnuLW 8 18 9 11 0 85 10 48 tlDlt 0 H 5 41 M 1M 7 10 7 6 t 8 66 9 08 46 jïï U 7 1 86 11 9 1 80 1 6 8 0 4J 0 4 6 4 46 6 0 1 7 1 j r 1 = 3 = = i zz O 0 s u n A I 1 K l t H vlM ferM H lll l 10 67 11 00 tl lO 1 16 3 17 4 6 47 8 06 66 11 14 1 81 7 10 U ll 1 40 8 84 6 18 7 1810 61 11 48 18 81 1 11 S i l 8 60 6 04 0 18 40 7 80 B 8 t 10 8 10 66 10 48 8 4S lO fl iK 0 69 V l li 00 10 84 9 4 10 64 1o d 9 49 r 10 01 IKIt 11 10 U7 6 80 6 84 7 80 8 18 6 86 6 4 03 7 4 8 6 9 8 10 14 n r tiouua Uuilew Wooril Utrwlii W onleii Oud Ooud 8S7 1 lfl 8 46l l 1 0 11 1 I M S lt 8 81 4 41 10 7 1 t TO 1 46 6 48 8 60 7 96 810 8 0 990 10 00 U St 11 611 41 l te 8 90 8 46 6 0 96 7 80 8 96 l OO 7 17 7 St lt 9 09 9 94 1 US 10 18 11 61 1 I 1 4 9 81 4 17 4 ta 6 47 7 1 8 14 9 18 11 10 B 9 40 B t r S 65 Ui3 8 81 8 49 9 10 10 15 10 38 il l 11 01 1 37 t U8 8 0 3 59 1 48 6 88 t tl I 6S 1 18 8 6 8 14 10 88 U 8S 11 17 4 11 7 1 B SO 7 0 8 1 10 46 1 SB 4 S 7 87 6 60 7 17 7 17 1M 01 9 98 9 11 10 19 11 10 11 11 11 61 l U 8 40 8 68 4 48 6 10 10 7 11 7 61 l l tember de ijahabandar van Ajer LibeuB in het biv k ABSam Koembang de mededeeling doen dat een sterke bende van wellicht 100 man uit het gebergte van Samalanga is komen afzakken en in kampong Dean Tonon vertoeft Hierop word den volgenden dag met ruim 100 bajonetten en een peloton cavalerie uitgerukt Bg de nadering vluchtte de vijand echter hoofdzakelgk in de nipabosschen waarop nog eenige salvos werden afgegeven Ten slotte brengt de post zoo juist de tijding dat in den nacht van den Sin op den 21n September van uit LhoS mawé in Tjot Samioen is verrast het vSorname bendehoofd toekoe Hassan Titeuë die daarbij in eigen persoon met nog een volgeling zou zjjn gesneuveld Intusschen meldt men ons dat in Pedir weer een paar muider belangrijke verrassingen hebben plaats gehad Zoo in den nacht van den 21n op den 22n September door een patrouille van 25 bajonetten onder den luitenant van Harencarspel van Padang Tidji waarbg zekere pang Lebehnja onschadelijk werd gemaakt De Initenant van Harencarspel werd hierbij onbeduidend gewond terwgl een Europeesch sergeant en een dwangarbeider licht gewond werden Den daarop volgenden nacht van den 22n op don 23n September had van uit Segli een overval plaats natuurlijk weer op aanwijzing Kort geleden nl waren van een door de marechaussees gevangen genomen vrouw van een Atjehsch bendehoofd de vrouw hield onder politietoezicht verblgf in kampong Djawa te Kotaradja zeven Beaumont geweren gestolen en in den bewusten nacht werd de dief in kampong Blang öapoei in Pedir bg verzet afgemaakt waarbg aan onze zijde luitenant van Doorn een schot door de kuit een Europeesch sergeant een schot in den arm en een Europeesch fuselier een schot door de borst kreeg Uit vorenstaande feiten blijkt dat de hoofden en ook de bevolking van Pedir allengs genoeg krijgen van den oorlog Is de vallei van Atjeh gezuiverd van het onkruid en heersoht daar vrede ook in Pedir begint het thans op zoo iets te gelijken en de geschiedenis van den jongsten tijd waarborgt ons dat wg op den ingeslagen weg voortgaande ook do onderhoorigheden onder het energiek en beleidvol optreden van den tegenwoordigen gonverneur zuiver zullen krijgen Als zwijgende getuigen van den vooruitgang dienen de spoorwegen de landwegen de bruggen en de tgdelgke bivaks die hier en daar voor zooveel noodig in permanente veranderen De telefoongeleiding van Kotaradja over Indrapoeri en Seulimenm naar Padang Tidji en Segli nadert hare voltooiing Het is een meer dan 100 kilometer lange verbinding die vermoedelgk nog v66r ultimo October zal gereed komen In Pedir is men de laatste maanden druk bezig met het aanleggen van wegen waardoor snellere troepenverplaatsing mogelijk zal worden Anderen beweren echter dat generaal van Heutsz naar Buitenzorgis om er het plan door te krijgen om in Pedir een divisie marechaussees op fietsen te legeren en met het oog daarop thans reeds wegen worden aangelegd Een spoorweg van Segli naar Lbo Seumawé is in beginsel reeds aangenomen STADSNIEUWS GOUDA 21 November 1899 Zaterdagavond werd in de zaal Kunstmin alhier het 25 iarig bestaan der vereeniging Providentia feestelijk herdacht Uet medewerking der tooneelvereeniging Kunst na Arbeid werd een programma afgeh idtM dat de talrgk aanwozenden in de vrooH ste stemming bracht Vooral de beide tooneelstnkjes een klucht en een blijspel waarin bepaald goed spel geleverd werd brachten daartoe het meeste bg Voor versnaperingen was goed gezorgd geen wonder dat het laat in den nacht werd eer men aan naar bais gaan dacht B Nb Haastekcht Door ds J F Jonkers alhier is bedankt voor het beroep bü de Gereformeerde Kerk te Blokzijl Haastbbcht Door de leden van de afdeeling Haastrecht van den Protestantenbond is f 144 50 ingezameld voor het ZuidAfrikaansche Comité te Amsterdam VERSCHEIDENHEID Dat krimpgesneden scbelvisch langzamerhand een kostbare lekkernij wordt blgkt uit de zeer hooge prijzen welke te IJmuiden voor de levende scbelvisch worden besteed Donderdag werd de hoogste prijs sedert de opening van de visachershaven bereikt In den Bijksafslag werd door den handel f 156 besteed voor een groot honderd levende chelvisch 120 stuks Hier volgen eenige belangwekkende bg zonderheden omtrent de huiselijke gewoonten van de Transvaolsche Boeren Bg het aanbreken van den dag verzamelen zich alle leden van het gezin in de zoogenaamde eetkamer die tevens als keuken dienst doet Het hoofd van het gezin leest eenige hoofdstukken uit het Oude Testament voor Daarna brengt de zwarte dienstmeid een groote wascbkom met water binnen met een handdoek en de leden van het gezin wasschen zich achtereenvolgens naar den leeftijd het gelaat en de handen Nadat het wasschen is afgeloopen zetten zg zich aan tafel om het uit wittebrood en zwarte koffie bestaande ontbijt te gebruiken Het hoofd des gezins spreekt eerst het gebed uit dat alle aanwezigen nazeggen en is het laatste woord uitgesproken dan grijpt ieder naar zgn aandeel van het ontbijt De vrouwen ontbijten aan een afzonderlijke tafel De kleeding der Boeren bestaat nit een broek en wijd buis vest en das kennen zg niet De Transvaalsche vrouwen kleeden zich zeer eenvoudig natuurlijk dragen zjj geen corset Heelt een jonge Boer zin in een meisje uit de buurt dan deelt bg dat zijn vader mede en nadat hg diens toestemming beeft gekregen zadelt de jonge Boer zijn paard tooit het met een kostbaar kleed en rijdt naar de ouders van zjjn toekomstige bruid Daar aangekomen verschijnt hij voor den De moeder van de bruid treedt de kamer van het meisje binnen zet een lange kaars op de tafel steekt die aan wenscht het in een hoek zittende minnende paar goeden nacht en verwijdert zich Daarin ziet de jonge man dat zijn aanzoek is aangenomen HiJ blijft bg zijn bruid zoolang de kaars brandt is zg echter op bot punt uit te gaan dan verlaat de bruidegom de kamer om zich naar het vertrek van zgn toekomstige zwagers te begeven De gastvrijheid der Boeren is zeer groot Een gast kan in een Boerengezin weken lang onderkomen en verpleging vinden Alleen een voetganger als gast wekt het wantrouwen der Boeren op want een Boer kan zich niet begrijpen hoe iemand zonder zijn eigen paard kan reizen De slavernij is door de Boeren reeds lang afgeschaft en de negers welke ziJ in dienst htbhen worden door hen menscholük behandeld 362 Staats loterij Ifl tUssa Troikingvan Dinsilag l November No 10038 80000 No 1 180 1600 No 419 eo 49 8 ieder 1000 No 8096 8918 78 S en 83 6 ieder 800 No 1 6 3908 83i 1399 18014 18170 on 1 071 ioder 1 0 PriJMO tan 10 11 8018 4499 7410 10819 11769 16 4 17881 74 61 4603 88 C7 11808 41 93 84 71 4 I9 7508 10 9 91 77 94 lOi 1101 97 38 10353 119Ü7 16901 I79 10 11 4718 67 70 76 SO 180Ï1 43 1103 7 88 10701 ISOU 6 7 188 88 4 40 88 4 18134 18001 80 910 89 61 7 07 80 80 18 18117 14 98 4987 87 46 13147 lOlU 83 19 1314 18 T ta 68 51 33 81 46 39 60 0 7 S 4 13416 68 36 70 86 77 7916 10803 73 UJO 788 91 6198 86 BS 5 SI 44 96 8446 6148 34 85 98 80 18844484 1617 63l 8080 10919 13611 71 1831 88 01 1 8118 11003 13636 16177 16 518 93 63 87 86 60 16471 17 701 87 0 64 il 91 13785 16607 1 88 87 8111 99 49 166 6 18494 78 8818 6401 18 11113 13847 7 18701 93 40 68 8 04 61 78 87 8800 816 81 6508 10 66 13081 18 16 91 16 1 85 8431 11381 li0 6 18 49 47 I960 SS 8 38 41 II 8910 94 t i l 8607 88 14114 36 711110 88 6768 13 11406 14867 38 19017 66 0 6816 87 19 14401 16801 19179 77 3018 5913 8689 7 61 18 19874 85 18 7 8488 81 11 14836 87 31 99 46 8 66 4 63 1016 67 OOS OOSl 98 14514 ld Svl 78 l 90 1 617 67 41 74 99 3117 97 91 1 48 91 8 19410 111 1 6105 44 71 14 1 8 87 BO 9 14 889 Il 9 14700 17039 1 616 78 86 47 9816 11847 18 17 18 1968880 3844 69 9436 63 8 40 19710 97 9 70 40 nOPl I 78 6918 8 97 78 19 18 90 17179 7HOI 8310 88 9637 71 1484S 17310 19s40 10 13 90 9 1 75 71 18 89 71 8f 81 8 11008 14917 88 19 31 Ulo 98 857 10 18 160 7 46 4 16 8483 8 8 71 7 17611 6 61 94 1 18 1 868 I ISO 16181 96 610 3600 551 9 00 48 49 68 20118 36 08 63 18 91 16101 74 67 4 9 19 7 76 111 11 99 96 80 1 3714 767 11008 76 60 99 8080 7 49 81 9 88 16881 17iOS 8 310 1 99 S 863 96 H344 44 27 10600 63 0 64 37 11415 76 37 10 1711 3811 84 60 18 16419 61 39 71 8980 989 98 81 75 M 8 7 8 99 10131 49 1 510 17716 90 1848 4161 7168 37 11518 ei 8 10 29 60 4166 6 68 60 I 0753 6 4 04 0 91 6 l 4l 98 10861 1919 4407 61 lOSlO 99 6 81 1 880 809 I 38 67 7307 43 lige7 35 8 91 4 78 740010306 1S716 Voor St ITicolaas Prachtige DASSEN met Goud bekroond LINNENGOED Een fijne collectie HEERENen DAMES PARAPLUIES en HANDSCHOENEN enz enz A van OS Az Kleiweg E 73 GOUDA leleithnnn t 11 Udurs van Inislerdain 13 NOVBMBBR Vrkrs Nihmlakd Jon Ned W 8 l i 81 duo dilo IIJC 8 93 l rlito dilo dilo 3 98 HoKaiKU l Gou II 1881 93 4 100 ITALII Iniobr ting I888 81 5 88 OonlHA Obl m papier 1889 i 83 dito iu lilverlS B 6 98 PoiTuaiL Ol l mot coupon 8 j dilo tiotrt 3 I S4Vii ItuiI KD Obl Binnenl 1804 4 6 Slotkri 81 08 93 88 v 6 V 96 101 67Vi S4V dito Qeoona 1880 4 dito bi Bolhl 1889 4 dito bil Hop 1889 90 4 d Lo io onA leea 1833 8 dito dito dilo lB i4 6 JfAKJ Perpet chuH 1831 4 67 riliMH Qepr Coot leen 1890 1 91 Go leening oriii D 18 i Oeo leeain sorieC 2 Zl Il A rl Rep t oblg 1891 6 iVÜlloo Obl Buit Soil 1890 6 100 VrariDllA Ohl 4 oiiliup 1881 I 84Vi III DAli Obligation 1896 3 90 RamiDAH Stel leeu 1894 3 91 MiD N i lr U ndel asnd 99 4AtoDdsb TabHo Cerliliratoii I 11 DeliMsaUobaKpÜ dito 486 Am Htpotboekb pandbr 4i Oult Mij dorVo tenl aaiid 66 Or Hypolb oklj paodbr 41 101 NaderUndx he baat asnd 10 1 Nad Handelmaatieh dito I54V N W k Pao Hjp b pandbr 8 06 Kolt Hy othoekb paniH r 4V ütr Hvpothookb dito 4 Ootolva O t Hong bant aud 118 Itun Hypolbeokbauk paodb 5 IIOV A innnrA lüqui hrpotb pan b 4 90 Mai L O Pr Lii o rorl 6 19V 1 114 1 flD Holl U 8poor t MÜ a nd 114 Hij tot Btp t 8t Spit aand 10 Ked Iiid Spoorwegm aand I 114 N l Zuid Afr Spm aand 6 1861 dilo dilo dito 1891 dito 6 100 lTAUlSpoor l 1887 89 A Bobl 8 66 2uid Ital Bpvmg A H obl 3 56 OLKN Waraohau Weoneo aand 161 Rdii Gr Rum 8pit Mij obl 4 97 l Ualtiaobo dilo aaO l ÏMtnwa dito aand 5 Iwang Dorahr dilo aand 6 98 raï Ck AH it 8p kap opl 4 100 dito dito oblig 4 100 UuuXA Cont Pae Sp Mg obl 6 114 Ohio k North W pr C t aani dito dito Win 8t Petar obl 7 141 Donrer fc Hio Gr Spm eert t a 61 Illioola CoDtral obl in goud 4 1106 J Louiat fcNa htilliOerl t aand 74 Moii o N Spif M lobyp o O 104 prof aand 87 N ïorkOnt olW6at a iid 16 Penn dlo Ohio oblig 6 Oregon Calif lnbyp ingoud t 9 i a 8t Paul Minn k Uanil ob On Pao Hoof lijn obig 48V dito dito Li o Col lo hyp O 6 Uamada Cao South Ohon i a nii 8i Vni O Rallw k Na lo h d o O Amiloril Omnibua Mij aand I 180 lUitterd Tramito Uaala and 10 l Sud Amalerdam aand 9 108 t l Ho tordam aand 8 lOS ntL lM St d Antwerpen 1887 1 99 Stad Bniaael 188 8 100 llam ThoiaaBegullrO olwh 4 117 U wrm Staatsleenig 1880 6 117 K K Ook B Cr 1880 8 101 SPAl Jl atMl Madrid 3 18 8 94 1 36i NlB KMTELS COSTDM Zooyel voor Dames als Kinderen BtoDsen Japonsiiilfen PelterUen in groote verschei iViloid billpe prijzen O SAMSOM BurgerlUke Stand GEBOREN 17 Frans Johannes Pieter ouders P van der Waals en S C Wielders 19 Wilhelmina Maria Cornelia ouders B van Wingerden en O Stoopendaal 19 Sina Johanna ouders A van Maaren en L Bik Lena ouders M Blanken er J Verbarg Conielis Franciscue ouders C A Groenendaal en J A Stam Evert ouders J W van der Volk en C H Sanders Jacobus Pieter ouders A Bmssë en K J Zorg Johanna Francisca ouders M Boegheimen C H Werkhooven 20 Jacques ouders C Simon en A M E Lancée Cornel a Wilhelmina ouders G van Dam en A A Anker OVERLEDEN 17 T H Prinsenberg 52 j r 19 J J Hulscher 7 m 1 eemarkt te Rotterdam Dinuiag 21 November 1899 Vetti Obsen en Koeien goeile aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 33 2e kwal 30 3e kwaliteit 27 cent per half Kilo Magere Ossen Melkkoeien en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit a8 ae kw a6 3e kw 34 cent per half Kilo Stèren en gras Kalveren redelijk aangevoerd De handel was zoowel in vet Vee aU in mager Vee eil vette Kalveren matig pnjahoudend Stieren en gras Kalveren duur ADVERTENÜSÏ ♦ Heden overleed tot dïope droejUoid zyner fftinieUebetrekkingPii en vrienden de V elEd Heer OTTO 4LËI4 DKa yOll V All in don ouderdom van ruim 55 jaar Aknhem 20 November 1899 Uit aller naam C J J DK JONCHEERE G C HOMPE r FRED FOEKENS Heden overleed te Rotteuiiaii nal eene kortstondige ziekte onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mej del Wed A C TERHELL geb DB Doop H TERHELL 8 F TERHELL BONUAABOS boiiDA 21 Novem bor 1899 goen zijne ondergeteekende waarschuwt een ieder geldon of goederen af te geven aan vrouw UBIKTJK KIHEI ENÉiTiklM thans wonende te Waodinxvekn zulle ide door hem daarvan geen betaling won en gejfann van af don 20n NOVEMBER II J DK lONG Boomkweeker te Boskoop TE HUUR TERSTOnd T F LATER BOVENHUIS Adres FLUWEELEN SINGEL Ü22 H J VAN SCHALEN Be iiinger en Stoffrvrder Lange Groeneniiaol I 108 Voorhanden een groote sorteering lfeliaiig§clpaplereii ZEILEN LINOLEUMS CASSllO TANDAUIS ir rfmarkt louda E V U l HM tMM oii h d lylut n r gg makinlyksie poMmUUcl vooi Ucorai rMl nvooróldamMenKlndertoho awerlE meSm UdeAppnluurvaoCM MUIIerfcCt VlfrJ rllll Boulh Str 14 Mci letio t M tuit op naun en fabililciaicik da el ilaeóen dïïaitm