Goudsche Courant, woensdag 22 november 1899

ISo 8051 Donderdag S3 November 1899 388 e Jaargang mmm mmmi JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon M ADVEU TEN TIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer i Centen Croofe letters worden berekend naar plaatn uimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd lelrfonn i ii Ui Do UitgHve dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per p 8t 1 70 Afzonderlijke Nommws VTJF CENTEN len biedehet qcluk de band E e prijzen zijn door don slaat Ke arandeurd Hoofdpr fl 00 000 Uk UltrioodlKlDK tot deetnemiog In de KaDieo lan d door den Slaat Hamburg gwaarboTifde grout Oeldbtöry waarin zeker 11 UiUioen 349 325 Mark 8pr a 10 000 Mark SUpr a 8 000 Mark lOB pr a S 00 Mark 0 pr a 8 000 Mark I8pr o 1 000 Mark 1618 pr a 400 Mark llpr a 300 Mark 140 pr a ÏOll Mark Um pr a 1 Mark sa pr a H4 10 100 861 pr a 73 45 21 M totaal 5 1 0 prijzijn uewounea moeten worden Uo prijzen an deze voel voordeel biedtnde ieUlloterij die Tol en Uol plan zieobu 118 000 loten bevat i jn de volgende t e boogste prijs is eventueel 500 000 Mark tremie v 300 000 Mk 1 pr a 800 000 Mark I pr a 100 000 Mark ï pryz a 6 00 Mark 1 prijs a 70 000 Mark 1 prijs a 6 0110 Mark 1 prijs a 80 000 Mark prijs a 65 000 ark prijz a 60 000 Mark I prijs a 4 1 000 Markl prijs a 30 000 Mark S prijz a ÏO O O Mark en deie woidon in eenigo maanden in 7 klassen uitgeloot Ve Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mart 60i 0 stijgt in do lo kl tol hS OOO M in de e tol l 0 00ll M iu de 4e tot 66 000 M in de 6e lot 70 000 M in de Ie tol 7 6 00 Mark in de 7e tot 800 000 Mark en mat de premie van 800 000 M event tot 600 000 M Voor de eerste prijslrekking die officieel is vastgesteld kost een gebeel origineel lol sleohU Guld 3 50 een balf oriïinoel lot sleohU Quid 1 76 een kwart origineel lot slecbta Ould O ïO l e ioleggelden voor de volgende klassen zoowel al de juiste lijst dor prijzen worden aangeneven in bet offioieelo trokkingsplan voor zien van bel Wapen van den SUal wolk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaata gobad bobbende trekking de offluieolo trekkingslijat De uitbetaling en vereendlng van de prijzen goacbiedl door mij 60 dirokt en prompt au de winners on onder do strengste gebeimhouding f Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rrmbours 1 Men wende zioh dus mil de aanvraag om toezending van loten voor do apoedig plaat bobbende trekking zoo spoedig mogelijk ol uiterlijk lot 30 November e k met Tertroowen lol Samuel Heckscher Seiir Bankier en WiaBelltantoor in Hamburg DuitBolilmd ERSTE NfiDBRLANDSCHE RIJWIELÏABRIEt Directeur H BUBGEBS DEVENTER Hodel i londer rem en schermen t S7 Ö0Model A met 90 Model A 110 Model AA 12B Model AAA W6 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATÈNES 155 LUXE ACATaNE wO P 8 DAMES KETTINGHIJWIELEN dp alle prflzen t 5 hooger ïetUgÉwoordigertJ C DEBUITER Goudi Wie Beker lUn wu d Echte I Eikel Cacao te ontrugen lawinen 1 mtdd en na reis preetnemlngen is den Lmdd gekomen onde deii num des I nitTindar Dr Mlohaelis Tenuriigd p da beul machine in het ireteldbeteemde Üabbliiaemeut run Oebi Stollwwok ts Keulen aUcha J r n2icl2iieni Cikel Cacao in vierkanten buaaen Dern Kikol Cacao i mot molk gekookt I Moa aan enamo gezunde drink toot dagalijkxch gebruik een i 2 iheelejeta Tan t posder Toor een kop Chocolat Ala geneeskriühtige drank bij garal Tan diarrhee leuiila me watot te gwralken Terkrijgbaai by 4e Toumaamat B TApothekers en t j t Ko Ka praftu a r W x 0 90 o a35 GenaiaalTartegonwoordiger tooc Nederland JuRHt MattenklodI Amnterdam Kalveistnat lOS VISITEKAARTJES gedrukt met letter na ar verkiezing zijn In alle Tor maten en modellen verkrijgbaar blJ A BlIIllil è lm Lange Tiendeweg ü 0 ZÜIDEK HYPOTHEEKBANK geeeêtlga te BHEUA Hulschappelijk K pitul Ken inillloen Gulden waarop 10 pCt gestort Oeheel geoUintst Directeuren Hr H H TAN HAASDIJK en R J DB BR0IJN De Bank verstrekt voor waste termijnen gelden onder Eerste Hypothecair verband op Hulzen en Landerijen tegen matige rente xonder vooruUbetaltny en xonder bljberekeniny van tidmlnistratiekoiiten en geeft 3 en 4 püt fanébrleceii nit in stukken van 1000 500 en 100 interest 1 Januari en 1 uli o kW O 9 iS a o h 9 Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te Gouda bvj de Firma MONTIJN DORTLAND TVij 2sria jLi TiDELJ i Eisr Kort overzlcbt onser FrUsooaraDt 8HEEEIE8 Pale en Gold Dry van aM 16 50 per 12 fleas ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Tnrin 1 60 flesch 9 u o o B BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC i f 1 75 1 2 25 1 2 75 1 3 25 t 3 76 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 H BOi iDEA crx I g Per Fl Per Ank i5 Fl I a LI8TEA0 t 0 65 Nto t 27 76 Jf CHATEAU VALSOSE 0 76 31 55 9i O o u o j St ESTEPHE 0 85 36 H St EMILION 1894 1 42 o g PAUILLAC 1893 1 26 53 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 gg I SAUTERNE 1 42 gfö 6 ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 § 5 BOimGOGNÉ 1 10 47 De flessche z n in den prjien begrepen en worden è 3 ets per stuk teruggenomen BJ elke hoeveelheid verkrvjgbaar bjj De Onna T CREBAI § Gouda GebrS StoU werck s Chocolade en Cacao Dolmatige door de nieuwata uitrindingen op machinaal gebied verbeterde Ubrteatle on ultalnitand gebruik van r en fijnste gronilBlofleD garandcerei len verbruiker vap StoUwerck s Chocolade ec Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordündo aan den inhoud dfqr resp Etiketten Ik imia behaalde 87 BreretB als Hotleyerawcler 44 Eere Oiploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend li brika t KMs 1871 schreef de Accademie national de Paria Noua voua déaamona una Hadajlle d er première cliuiMe ea oonaldérattoD ae TOtre exoellenta fabrloatton da Ohooolat bonbons varieB eto etc Sttliwtnili t bhrikaat ia verkr gbaar bij U H Cuniiseurs Banlfetbakkers eni ens Geneiaalvertegenwogrdiger voor Sederland jdiog HJattenalodt Amaterdam Ealverstraat lOS tOoedkoopste en solledst adres voor Verwoer van Inboedel oowel bintten als buiten de stad met gesloten wagens i B A Gi RAVESTEIJN Bleekerssingel 283 4K irordt tegen Transport nehnde venKkerd Antlseptlsciie Tandpoeder en Anllgepllsch Afondtlnctun van E CAS8VTO TandaHa te Gouda OVSRAIi VERKRUGBAAR Agent voor Nederland G IJSSPLSTIJN Blauwstraat Gonda A SLEGT beveultzich sbd tot h t terereo van Zuiver Zeeuwsoli Tarwebrood tZ cent tie KMNIKt WE HAVKN 28 1 1 Bekroond op de iDternationste TentoofistelUug van Bttltkery Masldory en Rt k knust te S Grav nhage met eeu diploma Vergald Zilveren M aille Iet Atelier Studio is het beête adres voor VerKrootinren en B prodnetlewerk Aubevotenj Fl Singel 582 H ï d WA L8 m SCHIEDAMMER GENE7EE Slerk NiaHTOAl Verkrijgbaar hy i M PEKTER8 Jz N B A la bow B van eehthold ii cachet eo kurk itcedi voor i en van den naam der Finns P HOPPE A Nieuw onovertroffen Frof Dr Lieben velbekeud imW SBAOBT ILIZlB Atleeii eebt mat FabrUkanurk tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige xenutV niektetXf vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftgd Totale geneÜDg van elke zwakte Bleek inohi Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maag n slechte spgavertering Onvermc n Impotenz Pollatione en Uit roerige prospeotasseo 1 njripci fieaoh fl 1 fl fl S i dubbele flewb Oentrafd Depót Matth v d VeRte ZaltbonanieL Dcpdts M Cléba ft Co AmBterdsnt F Happel 8 Gravanliage ralmmaos du Jod J Csn Botterdua W lff fc Co Gouda on bü slle drogisitm aRAi n e icAaAsiirs du FiitiiiiS NOUVEAUTÉS Wü verzoeken de Dames die ons treerff mode albnm voor het Wint r ei oen nog niet ontvangen hebhen dit te willen aanvragen aan HlJDLfiSJiLDZOT C i ari Hetzelve wordt dan omgaand gratU en franco toegezonden BesteUingen van at 25 francs vr van alle kosten aan hnis met 5 verhooging ReCipeditie luntoor te Round itr NB Gouda Drak van A BKINKMAN Za Ilitliriilandscli Overzlcbt De Londenscho avondbladen bevatten een telegram nit Esteourt meldende dat generaal Jonbert zich mot z jn geheeie strijdmacht imar het zuiden beweegt in de richting van Esteourt Men acht het waarschijnlijk dat het beleg van badysraith opgegeven is Misschien staat de zaak anders on is Ladysmith reeds iu handen der Boeren zooals herhaaldelijk beweerd is De gemeenschap met Estconrt is afgebroken De Daily Mali bevat drie berichten uit de Kaapkolonie die niet van belang zijn ontbiuot Het eerste vermeldden wy reeds Lady irey is door de Boeren bezet Lady Grey ligt aan den weg van Aliwal Noord naax BarkleyOost ten zuid oosten van Herschel waar belangrijke voorraden zyn opgestapeld en dat daardoor is geïsoleerd Do stad en het district ïjn tot Vrijslaatsch grondgebied verklaard Verder meldt het blad dat de Boeren te Ooiosberg een laager hei beu opgeslagen op negen mijlen alstand van de stad Zij zijn voornemens Nanwpoort Woensdag in te nemen Nanwpoort ligt aan den voet der Kikvorschbergen waar de spoorweg van Port Elisabeth en East Londen een zjjtak afzendt naar De Aar Ia het Boerenkamp te Devenport zegt de Daily Mail ten slotte lieerschen mazelen Reeds zeventig strijders zouden door de ziekte zijn aangetast Het plan van aanval van generaal Bnller wordt thans duidelijk Terwijl een deel z jner troepen wordt afgezonden om Ladysmith ie ontzetten en een audor deel om te pogen den diamantkoning en zijn erf te bevrijden uit de ijzeren vuist der Boeren zal de generaal commandant pogen met een derde colonne op Bloemfonteia aan te rukken De troepen in Natal die zullen moeten pogen generaal White te ontzetten staan onder bevel van generaal Clery die te De Aar wier taak het wezen zal Kimberley te ontzetten onder dat van Lord Methuen de derde colonne die voorloopig te Queonstown wordt bijeengebracht om te pogen de Vrijstaters uit de Kaapkolonie te verdrijven onder bevel van generaal Gatacre Sif Hedvers Bnller zelf zal de verschillende bewegingen leiden Zoo wordt dus het Engelsche legerkorps dat ongeveer 45 000 combattanten telt verdeeld in drie groepen elk ongeveer een divisie sterk De afstand tnsschen de divisiën wordt zoo ontzettend groot dat van FEVILLBIOK HET TfiSTAMENT Vrij naar het Engelsoh DOOR W NUTTERS 1 0 God o God gilde ik onophoudelijk want daar stond voor mijne oogen bleek en waggelend half in onmacht en met zijn handen voot zich uitgiijpende evenals pen mensch die uit den dood herrezen was daar stond Henry Jekyll Wat hij mij in het volgend uur verhaalde kan ik niet van mij verkrijgen op het papier te zetten Ik zag wat ik zag ik hoorde wat ik hoorde en mijn ziel werd er dóór gewond en nog thans zelfs nu deze verschijning van voor mijne oogen verdwenen is vraag ik mij zelve af of ik het geloof en kan daar geen antwoord op vinden M n leven is verwoest de slaap heeft mij verlaten de doodelijkste angst bezielt mij bij dag en bij nacht ik gevoel dat mijn dagen geteld zijn en dat ik ter dood veroordeeld ben en toch zal ik aW een ongeloovige sterven Wat de zedelijke snoóiheid betrelt die deze man voor mij oatiluierde daaraan kan ik zelfs raet tranen van medelijden niet zonder afschuw terugdenken Ik wil lechts één zaak uggen Utterson en dat utl indien gij IJlLll I HL J JIL 1 onderling verband geen sprake meer kan zijn Elke divisie commandant zal dus geheel op zich zelf moeten strijden Het is wel niet aanbevelenswaardig op deze wijze zijn macht te versnipperen maar generaal Bulier heelt werkelijk niet veel keus In een gebied waar men de bewoners volkomen vertrouwen kan zou het wellicht goed zijn den vijand op één punt met een groote macht aan te vallen en terug te drijven j hil zon dan vanzelf wel genoodzaakt worden ook op andere pnnten terug te gaan Dit kan echter onder de gegeven omstandigheden in de Kaapkolonie niet gebeuren Want overal waar de Boeren komen vinden zij hulp en steun biJ hunne stamverwanten in de kolonie De stryd om de bepaling der bijdragen van Oostenrijk en van HongariJ in de gemeenschappelijke uitgaven der monarchie is plotseling in een nieuw stadium gekomen De vergadering der quotnm dopntaties der beide landen is Vrijdag uitcengegaan zonder tot een resnltaat gekomen te zijn men verwachtte nu niet anders dan dat zij zouden besluiten aan hanne rogeeringen kennis te geven van dit resnltaat of liever gebrek aan resultaat Het blijkt nu echter dat de beide deputaties besloten hebben nogmaals bijeen te komen om te beraadslagen over een overeenkomst waarbij het quotum van Hongarije op 34 i75 pCt en dat van Oostenrijk op 6Ö 625 pCt zal worden vastgesteld opdat de regeeringen niet in de noodzakelijkheid behoeven gebracht te worden een regeling tot stand te brengen De Oostenrijksche deputatie zal voorzien van de noodige volmachten opnieuw naar Budapest vertrekken om de onderhandelingen hierover te hervatten Het schijnt dat deze oplossing voornamemeljjk aan den invloed van keizer Franz loseph te danken is Het verschil tnsschen de aanbieding van Hongarije en den eiscb van Oostenrijk dat tot nog toe de overeenkomst bemoeilijkte wordt hierdoor teruggebracht tot 0 276 pCt dat is ongeveer i millioen florijnen De Neue freie Presse vernoemt dat het groote moeite gekost heeft de Oostenrijksche deputatie te bewegen tot deze vermindering van haar eiscb Want naar Oostenrijk meent moet Hongarije minstens 34 525 pCt bijdragen in de gemeenschappelijke uitgaven om ongeveer te komen tot een toestand waarin beide landen betalen wat voor hunne uitgaven wordt gevorderd Door de thans voorgestelde wijziging zal Hongarije dat 34 1 pCt aanbood te betalen iets meer moeten het zult kunnen gelooven meer dan voldoende zijn Het schepsel dat dien nacht mijn huis binnenkroop was volgens Jekyll s eigen bekentenis bekend onder den naam van Hyde en werd door het geheeie land tevergeefs gezocht a a de moordenaar van Carew Hastik Lanvon HOOFDSTUK X NaGELATKK BEKKMTENIS van HE fRY JEKVI L Ik kwam ïn het jaar i8 in het bezit van een groot fortuin was bovendien met vele goede hoedanigheden bedeeld van nature zeer arbeidsaam ten zeerste gesteld op de achting mijner verstandige en brave medemenschen en had dus naar men mocht veronderstellen alle vooruitzichten op een eervolte en uitmuntende toekomst En waarlijk mijn grootste fout bestond in een zekere luchthartigheid een eigenschap die velen gelukkig maakt maar die ik moeielijk met mtjn trotschen aard kon in overeenstemming brengen Dtt liad ten gevolge dat ik mijne uitspattingen voor fiet oog der wereld verborg en dat ik toen j tot de jaren des onderscheids gekomen was om mij heen begon te zien en van mijn voorrecht en positie bewust werd reeds een volledig tweeslachtig leven leidde Menig man zou op de onregelmatigheden waaraan ik mij schuldig maakte gesnoefd hebben maar met den hoogen dunk dien ik van mij zelve had opgevat hield ik ze met een gevoel van schaamte en zelfverwijt geheim Het waren dus eerder mijn onweerstaaa bijdrageii dan het vooniemen was en zal Oostenrijk iets meer moeten toegeven dan het weaschte maar Vanneer het resnltaat daarvan wozon zal dat de nieuwe overeenkomst aan beide zijden van do Leitha wordt goedgekeurd zal dit verlies wel te dragen ziju Voor de katholieke kerk begint de nieuwe eeuw zooals men weet met een heilig jaar Do viering zal des middags vóór Kerstdag te Rome worden geopend In de St Pieterskerk wordt tegenover de deur welke alleen bü zoodanige gelegenheid geopend pleegt te worden een troon voor den Pans geplaatst benevens tribunes voor t corps diplomatique en andere genoodigden Driemaal zal do Pau mot een gouden hamer op de deur jslaan waarop doze geopend wordt en hü mot een kruis in de eene en een brandende kaars in do andere Imnd geheel alloen de kerk binnentreedt later gevolgd door do kardmalen enz Zaterdag is de apostolische kanselarij begonnen met do Pauselijke bul houdende voorschriften voor aflaten in verband met het groot jnbeifeest aan de bisschoppon der gansche wereld toe te zonden II I II Voi sprei le Berichten Frankrijk Te Monceau Ies Mines hebben 9000 georganiseerde mijnwerkers besloten a s Vrijdag het werk ti staken als voor dien tp hun eischen door de patroons niet zijn ingewilligd DüITSOHLAND De sociaal doraocratische Rijksdagafgevaardigde Schmidt te Maagdenburg die wegens majesteitschennis is veroordeeld tot verlies van zijn mandaten in Rijksdagflen gemeenteraad is herkozen tot lid van den Maagdenbnrger gemeenteraad De krijgsraad te WUrzburg heeft den of cier van gezondheid van den stal Mehltretter tot 3 maanden vestingstraf veroordeeld omdat hy op pistolen geduelleerd had Beuhe De burgemeester van Antwerpen Jan Van Ryswyk deelde gisteren in den gemeenteraad mede dat men in overleg met de regeering buiten de vestingwerken twee bassins zal graven over een oppervlakte van 25 hectaren waardoor de Oppervlakte der havens met 25 en die der kaden met 27 procent zal worden uitgebreid Daarna werd met 16 tegen 15 stemmen besloten over te gaan tot de bare neigingen dan aangeboren laaghartigheid die mij maakten tot hetgeen ik was terwijl tegelijkertijd een dieper gevoel dan de meeste menachen bezitten in mij het geloof aan goed en kwaad die des menschen tweeslachtige natuur verdeeleo of verbmden staande hield Daardoor werd ik aangespoord om mij ernstig bezig te houden met de strenge wet des levens die het naast aan godsdienst grenst maar een der hoofdoorzaken van zooveel ellende is Doch hoewel een zöö dubbelzinnig wezen zijnde was ik toch in geen geval een huichelaar beide mijne opvattingen waren volkomen ernstig ik was evenze r mij zelve als ik des nachts tranen van schaamte wegens mijn wangedrag weende als wanneer ik bij dag arbeidde voor de bevordering der wetenschap of het verzachten van lijden en gebrek En zoo gebeurde het dat de richting van mijne wetenschappelijke onderzoekingen die leer tot het geheimzinnige en bovennatuurlijke overhelden een terugwerkende kracht óp mij zelve uitoeienden en mijn bewustzijn van den voorldurenden strijd in mijn lichaam op den achtergrond trad Met eiken dag en zoowel met mijne moreele als intellectueele geestesgaven streefde ik zoodoende t estadig nader tot die waarheid door wier ge eeltelijke ontdekkmg ik zoo naamloos ellendig ben geworden en wel dat de mensch niet één maar in waarheid twee wezens is Ik zeg twee omdat de aard van mijn wetenschap geen hooger getal doet denken Sommigen zullen dit met mij eens zijn terwijl weder anderen een grooter getal als richtsnoer aannemen en ik waag het te veronderatellen dat de menach ten laatste be behandeling dor begrooting doch de clerlcalon protesteerden en verlieten de zaal Do raad was daardoor onvoltallig zoodat de zitting moest worden opgeheven Ehueland Lady Salisbury de gemalin van den eersten minister is eergisteren te HadSeid House overleden By een brand te Plaistow zgn gisteren vier pcrsonon om het leven gekomen ZWITSKBI ANO Het bestuur van den Zwitserschen Arbeir dorsbond dal 80 000 werklieden vertegenwoordigt heeft mot 17 tegon 13 stemmen besloten hot referendum betreffende de ziekte en ongevallenverzekering to ondersteunen OüSTKSBUK HoSUAftANJE Weder is een reservist die zich op da inspectie met zde meldde door den krijgsraad te Praag tot drie maanden arrest Veroordeeld Hl BLASD Op Wolga naby Khvalinsk zyn 10 boeren verdronken die in een ontredderde boot de rivier wilden overstekon BINNENLAND U 1 I i 1 1 11 ill 8TATEN Q ENEKAAL TimEUB HMimnu Zitting van Dinsdag 21 November Op art 0 1 Ongevallenwet vorw met 45 tegen 9 st hot amendement Van der Zwaag om reeds nu vast te stellen dat er zullen zgn Raddn van Beroep voor i nit vertegenwoordigers der werkgevers en uit die van werklieden bestaande doch aangenomen mot 41 tegen 12 stemmen het amendement der Comm van Rapporteurs nu reeds vaststellende de instelling van Raden van Beroep waarin de werkgevers en do werklieden zoUen zitten en voorts van een College in hoogste ressort voor het geheeie Hyk Op art i9 wordt door de Kegcering overgenomen een Amendement Loeff tot niet ontvankeiykverklaring van don werkgever in zyn beroep als hy den termyn van 15 dagen ongebruikt laat Een amendement Druckcr strekt oui na art 74 in te voegen een artikel tot instelling van de plaatseiyke commission belast met het toezicht saamgesteld door werkgevers en werklieden Dit amendement werd met sympathie door schouwd zal worden als een tafel van vermenigvuldiging onverschillig tot welk ras hij ook behoore Wat mij betreft ik werd door mijn levenswijze onvoorwaardelijk in één enkele richting voortgestuwd Ik leerde aan mij zelve en van de moreole zijde de oorspronkelijke tweeslachtigheid van den mensch kannen ik kwam tot de overtuiging dat ik juist omdat ik in elk der beide karakters waaruit mijn gemoedsleven bestond afzonderlijk kon beoordeeld worden uit beiden moest zijn samengesteld en reeds vroegtijdig nog voorilat mijne wetenschappehjke ontdokkingen niij in staat hadden gealeld de ontegenzeggelijke mO elijkheid van zulk een miirakel te bevroeden had ik het mij als genoegelijken en veelbelovenden toekomstdroom gesteld i om deze elementen van elkander te leeren scheiden Wanneer elk karakter zoo redeneonie ik slechts in een verschillend erbij passend lichaam kon huisve ten dan zou het leven van veel ondragolijks bevrijd worden dan kon de onrechtvaardigheid ongehinderd door de inblazingen en verwijten der oprechtheid haren weg vervolgen en 4e oprechtheid zich vaat en zeker verheffen het goede dat haar behaagde ten uitvoer brengende en niet langer blootgesteld aan de pijnlijke tegenkanting van het kwade Het was des menschen noodlot dat deze voortdurend met elkander in strijd zijnde krachten saam verbonden waren dal deze beide polen onophoudelijk in een elkander afstootenden strijd waren gewikkeld irpordt vervffl ii