Goudsche Courant, donderdag 23 november 1899

f 8 a oi a i4 41 8 11 te Ê 0 08 a ia a ii K de Commissie van Rapporteurs begroet maar deze wenschte krachtiger commissiên Dr Kuyper stelde als sob amendemeot voor de eommissiëa enliel ait werklieden te doen beitaan De Min van Waterstaat achtte het subamendement ongewenscht maar het amendeaent wel aanbevelenbwaardig met eenige wijzigingen De heer Kokker wijzigde nn het amendemen Dracker o a door den voorzitter te doen benoemen door de Kroon Snb amendement Knyper verworpen met 40 tegen 21 stemmen Amendement Drncker aangenomen met 61 tegen 1 stem Naar aanleiding van de opmerkingen van den heer hoeU wijzigde de minister van jnstitie art 75 zoodanig dat de burgerlijke verantwoordelijkheid van den werkgever voor de geldelijke schade van het bedrijfsongoval vervalt tenzij de verzekerde meer dan f 4 dagloon genoot o tenzij lioold ol het bestuur der onderneming door den stralrechtcr Wtoordeeld is wegens door zijn schuld doen ontstaan van het ongeval De heer Troelstra bestreed het artikel als eon beknibheling van de rechten der werklieden waartegenover de minister van justitie het artikel verdedigde Dr Knyper stelde voor de burgerrechtelijke verantwoordelijkheid van den werkgever ook te laten bestaan ton opzichte van do frhade door een ongeval aan de goederen van den verzekerde veroorzaakt Het amendement is aangenomen met 40 tegen 18 stemmen waarna het gewijzigde artikel is aangenomen De artt 77 tot 81 betrekkelijk de aanBpra kelijkheld van den Ntaat en de belegging der golden zijn goedgekeurd met de door de regecring overgenomen wijzigingen van den hoer Drucker Verder zijn aangenomen de araendementcnBasterl en Knyper op artikel 82 terugbetaling voorschot der Bank na vijf jt ren en betaling van de hellt door den Htaat der bezoldiging van aan het bestuur der Bank ondergeschikte ambtenaren Daarna is de behandeling der ongevallenwet geschorst tot een nader morgen vast te stellen tijdstip De aldeelingen der kamers lyn vernieuwd PROVINCIALE STltEN ZÜID HOLLAND Do Provinciale Staten van deze provincie hielden gisteren hunne tweede zitting Ingekomen is een kon besl houdende goedkeuring van de wjlziging van hot reglement op de wegen nil voetpaden motorvoertuigen Vervelgens werden de volgende zaken behandeld Voorstel tot verhooging van hot subsidie aan de indnstriescliool voor meisjes te s Oraveuhage vuu f 2000 tot I 3500 jaar Aangenomen met 51 tegen 26 stemmen Opgaat van de opbrengst over 1898 van de wegtoUen i 5 051 17V van do watertollen 1 11 1 K 8 2 totaal 1 214 060 09 De heer Dolk zcide Uedep Staten dank Voor de overlegging van den staat Hieruit biykt z i dat n a 1 Mei 1900 nog 5 tolboömen op de wegen biyven bestaan on op meer dan 75 plaatsen door de chippers gisterenavond eene vergadering belegd dochmen kwam daar tot geen resultaat Men besloot daarom gisterenmorgen 6 uur opnieuw te vergaderen en dan te trachten tot overeenstemming te geraken Naar ieder veemzullen dan twee afgevaardigden worden gezonden om de zaak aan de patroons blootte leggen en willen deze op de gesteldeeischen niet ingaan dan wordt eene nieuwevergadering belegd om te zien wat er tedoen staat Tel Men meldt ons nader uit Amsterdam Gisteren hebben eenige afgevaardigden der I smkerdragers van het entrepdtdok die het I K gestaakt hebben eischcnde een loonsNflHboging van 5 cent per honderd zak eeo I onürbond geha met directeuren van veemen Hon eisch is niet ingewilligd Ongeveer 40 met beetwortelsuiker beladen schepen liggen in het dok op lossen te wachten Op aandringen van de stakers hebben m ook de sjouwerlieden van de Westersuiker raffinadery het Werk neergelegd N E a Van de Belgische grenzen schrgft men Nn de lange avonden zyn aangebroken en het werk op veld en akker byna gereed is beginnen de veesmokkelaars hun moeilgk en gevaariyk werkje weer uit te oefenen lederen nacht worden nu hier dan daar scboone koeien over de Belgische grenzen gebracht doch ook de ambtenaren belust op de uitgeloofde premie zyn steeds op hun post Echter de grensiyn is lang en de ambtenaren kunnen toch alle wegen niet afzetten zoodat menig Nederlaadsch stuk vee ongemerkt in de stallen der Belgische landbouwers terecht komt Verleden week hebben onder de gemeente Turnhout twee ontmoetingen plaats gehad tasschen ambtenaren en veesmokkelaars waarby de laatsten spoedig langs verschillende zyden de vlucht namen Zeven scboone melkkoeien werden aange slagen doch de smokkelaars vlug als zg zgu kwamen behouden op Nederlandsch grondgebied Missighers verdacht ter zake van den moord te Koewacht is gister aan de Neder landsche justitie overgegeven Om oploop te voorkomen werd hg zonder dat het bekend was overgebracht naar het hui van bewaring te Middelburg ölencoe Ladysmith Mafeking zgn de namen die tegenwoordig in Engeland de sport liefhebbers aan hun renpaarden geven t Wordt dan ook tgd die namen onder dak te brengen nn de Boeren sportlui op hun manier op weg zgn om die plaatsen weer HoUandscli te maken en de Britscho namen van de kaart te vegen Joe Chamberlain ook al peetvader van onge renpaarden gunnen ze gaarne aan de bookmakers De correspondent der N R Ct te Batavia seint onder dagteekening van gister Nadat de troepenmacht van majoor Van der Wedden met eene compagnie Europeanen versterkt was vervolgde zg de hoofden in de Gajoelanden itrccle NiKHirweKverblnaingen met IJÜA WlDterdlenst 18 Ö 100 Aangevabgen I October TUd van Grecnwlcli OlIDA ROTTISDlMiiie leru Uil 11 11 11 1 11 88 1 18 IU S SB 11 18 ll SI 11 41 11 80 11 11 11 11 8 17 Il 4 41 11 l ll 7 14 7 88 1 i 4 11 I OS 1 07 I 4 08 ini 8 10 14 4 18 5 08 8 17 l ll i SO 4 8 18 8 40 I SO 7 3S 8 18 1 84 4 04 4 87 4 8 0a 4 1J 6 18 10 0 U 1 1 kU ïitF lukrtd Op d t j ZoodNi f JH oJ k r toi l ll H kl Torknigb tel M y tmt jj J mivO Spoo L titn pl l W g BO TT K K D 4 M 11 11 10 10 10 S7 10 17 10 14 in Sl 10 40 10 11 Ooudl A 1 10 7 98 l ia MoDrdrMht door 7 17 Hieunrkerk 7 14 0 p ll 7 41 Botterdin M iO 7 10 Rott rd iaD P t 48 Eultorilam II 8 11 H OJ Allon d Diudoii P 8 50 11 41 11 84 L 8 8 9 OU 01 lim 10 11 10 10 S a ii 10 08 10 11 10 11 a si 10 18 IO ll iO f 8 1 8 88 11 87 OS S 40 f 7 48 f lO ia I0 a I f 1 48 4 50 6 17 10 1 I f l t f f 4 87 8 14 10 41 f SOS S 4 8 41 10 40 11 84 1 0 ll 4 1 01 l oa I H 11 4 0a t l4 5 10 1 46 S ll 47 MS 8 110 HolludHka ipeor L Exlre lappUBinlkewiji tra da Gonpognio der Wagou LiU 7 M Rotterdun Beun Rottonlam D P £ ott rdiini M Oaprllg Nituwmkork lioordrflokt Old 7 11 8 41 S1 e 8 14 S IO 4 4t 4 18 04 i ir I IT r M ü a oo a ii lo o lo n FnlMUI op du loop ku liel pitkal wordoi Mi 7 44 B OUbDA D N BAAOriot toth l OS 1 01 1 14 t 4l 4 18 4 81 lil l ll i 7 1 18 f iU 1 S i f 1 80 1 41 i 4i 4 11 4 4S 5 17 5 4 AlIoH 1 n II UuH utn IwUln Mi 17 lO lD 11 18 11 18 11 18 II U H 10 1 10 11 n 6 11 11 41 7 15 1 08 8 41 a 11 7 S7 8 8 I 7 48 I OI 1 14 i iiT i ii a ia a ia 10 01 10 40 ll l10 18 10 17 10 88 10 44 1107 11 44 7 18 i S i lta li I U ï It fc u e 8 41 t 4i I I t O Gouda nnliiÜHa Moarkapalle BootermMrZagwurd Voorlwig ÜMt E 1 00 iHan S 4i 8 05 7 01 7 10 7 11 i y S iia OI 8 48 10 11 UJ H I U Ca 1 80 1 41 S OO 4 00 4 18 4 6 80 117 4 7 56 8 66 8 4S 10 18 S O II 1 A w s T K D i M VooSurj 641 r g 3i IMI JJ JJ J iJ A 8 088 18 818 10 1010 57 U 08 1 081 81 1 Zo l rm Ï K OI 2 J f Z J 86 8 18 MS 8 18 8 88 0 18 fr u m 7 T 77 T 7 Ml 8 86 oJi IJ 1 1 r 1 Ö7 5 U J sT 4T7 6 J V 8 00 ilo 8 0 MS oT m 1o7 £ W o to o o l W H ik l i 11 l 1 H o rttkot PI R i iy T 0 d H o B Arf A t rt on U Otm mi l J J jV lO 16 11 08 1 08 I IO i 0 8 41 4 80 6 11 05 8 18 10 8 10 1110 85 11 00 a 1 40 mm COSTUMES Zoowel voor Dames als Kinderen Hiouseii Japoiblnffeii Pfllerljeo in groote verscheidenheid billgke prgzen 1 10 1 84 7 10 8 18 1 15 6 4t 8 7 4 V 07 Woudê Uudew Woord Uuwh v l 8 7 4 115 819 18 8 46 1 18 1 0 11 1 1 80 1 16 8 814 4 8 10 7 51 10 8 45 liknu W i 4S 8 60 7 88 8 10 8 50 8 80 10 00 11 80 II 5 11 40 1 tr 8 80 8 41 6 0 I S5 7 80 8 15 1 00 luHi 7 17 7 8511 18 8 08 8 84 1M8 10 4111 61 LOi 148 88 4 17 4 11 1 47 7 11 8 14 8 11 11 10 S IS 8 18 a 8l 10 14 l y j y f 817 l ll 7 68 8 11 8 48 8 10 10 16 10 88 11 38 11 01 1 37 8 08 l tO 8 6 4 48 i 8 8 1 8 11 7 18 8 18 10 00 10 84 8 11 8 58 8 14 IMI 11 65 11 17 4 11 7 18 8 i 10 54 5 30 7 04 l ll 10 48 1S6 48 7 8J 8 48 I IO 7 17 7 i7 i ni a oi 8 11 B ii 10 61 It ia 11 11 ll il i a s o S is 4 48 lO a io 7 II 7 li Ml 1001 lo ii n io JtrMhl WooHw Oud Qoatt brug sluis en schutgeld betaald moet worden Zeer onbillijk achtte spr vooral tolheffing voor rijwielen die toch geen slijtage van den weg veroorzaken Om tot opheffing der wegtollen te komen zon de provincif die thans geen wegen in beheer heeft bestaande kunstwegen moeten overnemen om aldus een net van provinciale wegen te kragen dat dan tolvrij gemaakt kan worden Te water zou de provincie terstond iu dezm meer kannen doen want van de tollen op de wateren in provinciaal verkeer geheven komt het grootste gedeelte voor rekening voor rekening der provincie daar zjj rechten heft op het Kanaal van den Ryn naar de Sshie en op de Qouwe De opheffing der wegtoUen zou een uitgaaf eischen van omstreeks f 100 000 s jaars en van de watertollen wat het provinciaal beheer betreft even zooveel totaal dos f 2 X 00O Spr achtte het wenscheiyk dat üed Staten evenals dat in Overyssel is geschieit by de Prov Staten een voorstel iédienden om tot eene beslissing in beginsel omtrent deze zaak te komen waarna verdere stappen gedaan konden worden Het is ook wellicht niogeiyk op kleiner schaal iets te doen als gemeenten en waterschappen willen medewerken en samen tweederden in do kosten van opheffing der tollen betaalden iets dergeltjks is in 1868 op Noord Brabant geschied I rov Staten zouden waarschynlgk er geen bezwaar tegen hebben een derde vanwege de provincie by te dragen in de uitgaven noodig voor eene streek tolvrye wegen te verschaffen Ten slotte bood spr öed Staten het een en ander ter overweging aan Het rapport werd zonder verdere discussie voor kennisgeving aangenomen Subsidie renteloos voorschot voor den aanleg cener stoomtramverbinding ioada Schoonhoven aan de Maatschappg tot Exploitatie van Tramwegen tot een maximum van f 117 500 onder voorwaarde dat de localiteit minstens I 72 500 bydrage Zonder hootdeiyke stemming dienovereenkomstig besloten Wyziging der provinciale begrootingen diensten 1899 en 1900 verband houdende mot het in 1899 slechts leenen tot een bedrag van f 130 000 waarbj tevens wordt behandeld het voorstel van den heer Inta om de belastingen voor hot jaar 1900 te verlagen ten einde niet den schuldenlast der Provincie te verminderen De heer Tuta lichtte zyn voorstel tot belastingvermindering nader toe Z i mag niet dan by strikte onvermydeiykheid tot verhooging van belasting worden overgegaan te meer daar do belastingschuldigou reed in 1900 veel zuilen hebben to betalen voor aflossing en nu kan hy maar niet inzien de noodzakoiykheid om reeds by te dragen in de kosten voor toekomstige werken Daarom blgft hy verhoogde opcenton voor 1900 niet noodig achten vooral omdat Oed Staten nu ïeeds belastingverhooging in 1902 in het vooruitzicht stellen Maar na het adres van ted Staten trok hy zyn voorstel in zich echter voorbehoudende nader op de zaak terug te komen indien Oed Staten het volgend jaar zonden voortgaan met toepassing van het door hem bestreden stelsel i a 88 a 84 10 4a a ii a 4i p 10 11 10 11 11 18 11 18 ll a 40 r 40 Si o I o 1 I K Z l I I Tleo verao 111 18 10 67 U OO 11 0 1 15 8 17 4 81 11 14 I Jl ll U 1 40 4 31 10 61 11 46 U 11 f ll S 1 5 50 1 04 De heer Goekoop lid van öed Staten betoogde dat het een voorzichtige politiekis om de thans dtior Oed Staten gevolgdegedragsiyn ten opzichte der betaling vangroote werken te biyven volgen en dus douitgaven zooveel mogeiyk te bestrgden uitde gewone middelen en derhalve niet danstrikt noodzakeiyk tot geldleening voor buitengewone uitgaven moet worden overgegaan Ware een ander stelsel gevolgd de begrooting voor 1900 zon aanzienljk meer bezwaardzyn Dat beleid heeft mogeiyk gemaakt omkorter termynleeningen voor andere werkenaf te lossen En ook wees spr e nog op dat men de belastingschuldige bevolking nietin den waan moet brengen alsof zy voorbuitengewone geen belasting hebben te betalen Steeds hebben ook de Staten goedgekeurd dat de ge She middelen worden aangesproken tot bestryding dor kosten van buitengewone werken Dat blgft spr als een voorzichtig financieel beleid verdedigen en hg doet dit met een beroep op tal van cgfers van vroegere begrootingen en rekeningen Die voorzichtige flnanciecle politiek vordert van de provincie zoo min mogeiyk schulden te trekken Het ontwerp besluit wordt goedgekeurd Voorstel omtrent voldoening van het subsidie van f 5900 voor de jduisverbetering te Bodegraven Aangenomen By gelegenheid van het aanstaande St Nicolaasfeest wordt de vergunning om meerdere pakketten aan hetzelfde adres van slechts ééne adreskaart te doen vergezeld gaan voor den tyd van 2 tot en met 6 December a s ingetrokken en zal derhalve bg elk gedurende dat tgdvak ter verzending aangeboden pakket eene adreskaart behaoren gevoegd te zyn Voorts wordt met nadrnk aanbevolen om ter verzekering van eene goede overkomst der pakketten zorg te dragen voor eene doelmatigeen stevige verpakking van de te verzendenvoorwerpen in dier voege dat deze op afdoende wyze voor breken of beschadiging gevrgwaard zgn zoo mogelgk de adressen op den omslag der pakketten te schrgven en waar opplakking of aanhechting van een adre onvermydelgk is dit zoo vast te hechten dat voorhet verloren gaan daarvan tydcns het vervoer geen vrees behoeft te bestaan in de pakketten waarvan liet adres niet op den omslag zelf geschreven is een tweede los adres te sluiten Stct Gemengde Uerichten Onder de sjouwers in het Entrepótdokte Amsterdam is eergisteren eene stakinguitgebroken De oorzaak hiervan i volgenssummigon dat eenige werklieden die f 0 30 per 100 zak verdienden f 0 05 meer wilden hebben terwyi anderen weer beweren datvoor zwaar werk een vast loon is geëischt Hoe het zg do patroons dat zyn hier voornamelgk de vemen hebben niet willen toestemmen in de eischen van do dragers diedaarop het werk hebben neergelegd Hetaantal der werkstakers bedraagt omstreeks 150 inan i 87 4 ia S il r 4l 8 15 7 17 l l 8 4i 7 4 m H 1 47 8 05 i li 8 SI 10 81 7 10 10 48 8 7 18 8 4S 10 1 l ll 40 7 88 6a 1 1I 10 161 ll Sd In het café Ponsen Nieuwstraat was eer STADSNIEUWS GOUDA 2 2 November 1 99 VEBGADERINUvandenGEMEENTEB AD op Vrgdag den 24sten November 1899 des namiddags ten 1 nre Aan de orde De tgdelgke benoeming van een leeraar in de natuurkunde aan het Gymnasium De benoeming van een brngwachter aan de Haastrechtsche brug Ing St No 103 De vaststelling der voorwaarden voor de verpachting van de zelling het Boerenveld Ing St No 96 Het voorstel om onderhands aan de tegenwoordige pachters te verpachten de overzetveeren op de Singelgrachten Ing St No 102 Het alwgzend pre advies op het verzoek van F T Jorink tot ingebrnikgeving van een stukje gerioleerden grond Ing St No 101 Het voorstel tot wgziging van de onlangs vastgestelde verordening op de invordering van schoolgelden op de openbare lagere scholen en tot het opnieuw vaststellen van de verordeningen op de hefdng en de invordering dier schoolgelden Ing St No 104 De motie van den heer Vingerling betreffende het onderhoud van de Bleekerskade en het daarlangs gelegen water De motie van den heer Bellaart betreffende de samenstelling van de verschillende Commissiên van toezicht en beheer De motie van den heer Vingerling betreffende de aanbesteding van de uitgave van het Verslag der handelingen van den Gemeenteraad By Kon Besluit is benoemd tot ontvanger der directe belastingen en accgnzen alhier den heer R van der Feen ontvanger der directe belastingen invoerrechten en accgnzen te Eindhoven c a Hedenmorgen ten Ui uur werd in het hotel de Zalm de Algemeene vergadering geopend van de Nederlandsche Vereeniging tot bevordering van Zondagsrust De Voorzitter Dr L D van Veen opende deze vergadering met een welkom aan allo afgevaardigden en correspondenten De Secretaris deed daarop verslag van de verschillende werkzaamheden door de afdeelingen verricht De penningmeester bracht verslag uit van den toestand dor kas het batig saldo bedroeg f 916 6 De Voorzitter bracht namens de Vergadering den penningmeester dank voor het gehouden beheer Aan do orde was 1 Voorstel van het hoofdbestuur Wgziging van het slot van de 3e alinea van art 8 der statuten nl aan iedere afdeeling die het verlangt wordt voor de afvaardiging van hoogstens drie leden ter Algemeene Vergadering tegemoetkoming in de reiskosten uit de kas van het hoofdbestuur toegestaan bestuende in de restitutie van een kaartje 2e klasse retour van het station der woonplaats naar de plaats der Algemeene vergadering Deze restitutie wordt ook toegestaan aan correspondenten wier correspondentschap minstens 12 leden telt Werd zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd Daarna kwam in behandeling het voorstel van het hoofdbestuur De Algemeene Vergadering machtige het hoofdbestuur zich in betrekking te stellen met het Hoofdbestuur der Nederlandsche Maatschappg ter bevordering der Pharmacie ten einde pogingen aan te wenden om de Apothekers hier te lande Zondagsrust te verschaffen De heer van Staveren apotheker te Rotterdam besprak dit punt der agenda en was er zeer voor hg wilde er bg gevoegd hebben dat het personeel dan ook daarbg werd opgenomen Het voorstel werd zonder hoofdeiyke stemming goedgekeurd 3 Voorstel van de Afdeeling Alkmaar Met het oog op de wenscheiykheid dat de bnrgeriyke huweiyken zoomin mogelgk op Zondag gesloten worden verzoeke het Hoofdbestuur aan de Gemeentebesturen dat de burgerlgke huwelgkeii op den Zondag zoo min mogeiyk gratis gesloten worden Hierover had eene geanimeerde discussie plaats en nadat het woord gratis er werd uitgelicht werd het voorstel aangenomen 1 stepmen tegen Daarop werd de vergadering geschorst tot des middags half twee De agenda der opvoeringen door de Nederlandsche Opera directie C v d Linden luidt als volgt Woensdag 22 November 8 uur Kon HoII Schouwburg s Huge Hans Helling Donderdag 23 Nov 8 uur Stads Schouwburg Amsterdam Buitengewone voorstelling met medewerking van den heer Désiré Panwels als gast De Hugenoten Vrgdag 24 Nov 8 uur Stads Schouwbvrg Amsterdam medewerking van Mejulvrouw Fanny Francisca Mignon Zotudog 35 November Gebouw voor Kun sten en Wetenschappen s Hage Lohengrin Paleis voor Volksvlgt Zondag 26 November met medewerking van der Desire Pauwels Bo Koop Beroepen bg de Ned Herv Kerk te Bergen op Zooin ds G A Lolcama alhier Steik Dat den jagerspaard schrikt voor een rgwiel behoort in den tegcnwoordigen tgd zeker tot de zeldzaiimheden Dit ondervond de jager paardenkooper Dullemond uit Oudewater toen hy gisteren morgen op heL Jaagpad Dr Idenburg uit Haastrecht met de Sets ontmoette By het zien ervan draaide het zwartje zich om en ging ervandoor Door du flinkheid van den jager liep het geval nogal goed al want ± M meter verder wist hy het schichtige zwartje tot staan to brengen ZBVf NHCiZKN Maandag avond gaf het fanfarecorps De kleine Trompetter eene uitvoering in het gewone repetitielokaal De zaal was eivol Het concert slaagde naar wensch zoodat alles een ordeiyk verloop had Vooral voldeed het slotatnkje Een nachtelgk Avontuur tooneelstukje in één bedryi Als gevolg van deze uitvoen ng hebben een twintigtal personen zich als kuustlievend lid laten inschrgven Stolwuk 21 Nov 1899 Zondag avond trof onze gemeente een zware slag door het plotseling overlgden van den heer N Docterom Wethondor dezer gemeente De overledene bekleedde nog tal van andere betrekkingen als President Kerkvoogd Hoogheemraad van de Krinipenerwaard enz waardoor zyn heengaan in ruimen kring diep gevoeld zal worden Vooral onze gemeente verliest veel in gem 362 Staats loterij Ie Klasse Tnikkiog ran VVoeusdag 2i Norember No 7001 en 18041 ieder 400 No 11781 800 No 8D56 10498 en 14668 ieder 100 FriJHra ï n 10 46 ItOO 1416 1167 0680 181US 18011 18466 7 61 17 8 10765 87 64 A 107 64 19 188 71 80 84 86 67 88 93 75 331 1938 to 71 3045 6613 436 91 94 1 3117 5646 511 73 48 4S 79 54 48 88 B706 80 3116 8 96 40 86 601 69 5849 38 3309 81 77 35 85 716 50 5 3 831 3408 88 8 36 6131 8445 108 8 1398 16138 83 85 f 10 08 76 46 S4 68 87 l 417 61 98 88 8 39 78 18561 88 1017 6 18181 87 83 18585 1 S 3 18681 84 8683 IIISÏ 137rB B 6 43 78 94 187 S 8763 P8 HS44 16404 61 864 lllel 5t 41 80 fiO 85 98 78 18809 8801 1131 87 18IS3 II 9014 4 13913 70 35 84 11418 14 16111 46 71 lIBlt U077 il 95 88 76 14183 88 1 90J 9130 90 1438 18818 35 38 116 8 36 36 IBOni 71 70 79 89 18 nu 8B48 37 9116 11740 1 403 1 1843 18160 go 63 74 88 I1SS5 31 55 80 64 3883 6368 8311 11841 41 66 19336 71 41 18303 68 54 64 19583 90 1 660 17100 19717 41 6 3948 18 8 86 60 19808 64 tllll 14719 17116 37 74 46 81 48 46 70 14 85 173 7 98 74 48 43 19913 78 16 33 61 ÜS 1638 33 70 41 84 15108 17431 3 O 1 47 56 U 8 180 64 18611 80 71 10 10 76 87 84 91 84 87 16146 86 Bg 841 16858 17 97 80S0 68 16488 1 631 73 88 17704 81 15540 19 3048646 69 8056075 78 30650 34 88 88 17840 30708 48 13008 15618 88 11 10 64 17818 68 83 77 78 30810 8 i 3730 6187 38 78 61 1 039 98 S888 83 48 1I0 S 146311381 3913 6455 0406 1IH4 3588 91 6576 15 96 14614 ISH 97 88 83 U117 87 4084 6660 610 18 58 4100 86 9601 67 60 17 8711 86 138 6 84 87 87 18 361411 78 6818 88 15 as 80 48 4316 51 88 43 80 97051615 98 6916 31 87 4308 7146 61 61 80 81 9830 1750 4464 85 41 78 4516 88 98 80 7188 1813 4668 7100 8907 1988 76 71 11 1 30S8 4706 7806 1 1 00 11 8 10055 18 41 18 76 3817 10 8alnl04 13881 69 81 7407 U 86 3447 4803 83 48 81 7617 60 6015 86 3580 83 77 50 83 88 10111 84 15713 18081 18 61 5109 7648 88 18106 81 18181 81 61 86 7716 0373 7 48 64 81 1784 4 7801 98 16 1SI78 18806 83 7S 14 8046 10E38 45 69S1 19 86 15 5114 81 90 18178 68 86 88 ia Sia 1149 83 82 84 IStH 1091884 65 8 10 88 88 84 Rechtszaken Door de Arrondissements Rechtbank to Rotterdam werden gisteren o a veroordeeld F L R De Th 49 jaar laatsteiyk colporteur zonder vaste woonplaats wegens oplichting te Schoonhoven tot 3 maanden gevangenisstraf W H 26 jaar koopman te Stolwyk we gens diefstal het uitmelken van koeien en oplichting tot 5 maanden gevangenisstraf De kastelein 1 Kok te Bergambacht had reeds verschillende malen ontdekt dat er iemand in huis was die zich aan diefstal schuldig maakte Daar hg de werkster de 37 jarige W Z huisvrouw van H v B daarvan verdacht besloot hg haar op de proef te stellen Hg gaf ze een broek te wosschen waarin zich zgn portemonnaie bevond met van te voren gemerkt gold Do werkster liep er in zg nam het geld 2 kwartjes en 3 dubbeltjes uit de portemonnaie De veldwachter werd gehaald en bekl legde een volledige bekentenis af Ter terechtzitting was £ c niet verschenen Tegen haar werd 3 maanden gevangenisstraf geëischt Uitspraak over 8 dagen Voor St Nicolaas Prachtige DASSEN met Goud bekroond LINNENGOED Een ijne collectie HEERKNen DAMES PARAPLUIES en HANDSCHOENEN enz enz A van OS Al Kleiweg E 73 GOUDA ieleimomt Ho 11 Itvurs van tinslerdain Vikrs Slutkr 81 81 93 V 98 98 93 100 88 88 8 4 U hé 66 961 96 V lOI a 67 57 98 aS ra 36 100V 34 90 91 nHt lil M 485 65 103 801 164 98 118 110 80 38 114 li 10 334 186 100 55 j 55 1 161V 2 98 looii z 100 114 141 61 101 74 104 87 1 15 t Vi aa 48 58 160 110 108 10 mm 99 100 117 11 101 84 85 18 NOVÏMBER HintuKu Vt Meil W 8 8 ilito liïUi Ulic 3 dito dito dito 3 Holiaal Uul Ooull 1881 83 4lTAUI Ioaiihr f ii 1863 81 5 OooiMca Obl m papier 1868 6 dito in iil er I8i 8 5 PoaTOSAL 01 1 met C0U i0u 8 dito tickt 1 3 ftoiLUlD Obl Biniienl 1894 4 dito Oeoona 1880 4 dilo lil Aotba 1888 4 dito bg Hop 1889 90 4 dito in oud leeu 1883 6 diti dilo dito 18S4 6 Hpami Porp t BchuU 1831 4 TuKllu Oepr Couv luen 1890 t 60 teemng serie 1 Gec laoiiin aorta O Zeiu Ara R n T obl t 1881 6 Hllioo übl iluit Scb 1890 6 Vimieiu OM 4 oiil vp 1881 AtiBTEBDAH ObliKatieu 1896 3 Roniuiall Steil leen 1894 8 N D H Ut Hind a aanil Alttiil b Tab Mu rtiAi alen SUi MulKkappü dito Am Hypolheokb pandbr 4Vi OuU My der Voratonl aaud a Or Hvpothi ekb pnndbr 4V Nederlaiida he lank aand Kad Handalmaataoh tlilo N W Pao Hyp I pandbr 8 Bott Hj iOthookb pandl r 4 Utr Hy iotheol li dito 4 OoVTBNR O lat Hoaf bank aand KusL Hypotheekbank paodb 5 Ahirika Kqu brpolh pan Ib 4 Maiw L a Pr I im erl 6 IS Uoll IJ 8poor Mij aiod Ui tot Ki T 81 8p aand Kad liid Spoorwegra aatid Ned Zuid Afr Spm aaad a dito dito dito 1891 duo 6 lTAUl8noor l 1887 89 A Kobl sl Zuid ttal Spomg A H obl 3 Voh m Waraohaa Weenen aand BoiL Or Ruia Spw Hg obl 4 Ballitobe dito aand Futowa dito aand 5 laraDR Dombr dito aabd 6 Kunk Oh Aioir Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Amiuza Geul Hae ap Hij old 6 Cliie k North W pr C T aaud diloditoWin St I oter obl 7 Deorer k Rio Gr Spin eert r a IlliooU Central obl iu iroud 4 LonUr fc Ka bailliOert v aaod Ueii o N Spir M la hvp o 6 Hiaa Kangas r 4pCt pref aand N Tork Out B o k Waot aand Feno dio Ohio obkg 8 On oD Oallf Ie byp in goud 5 81 Panl Hinn k Manit obl I Ou Pao Hoof lijn ob ig 8 dito dito Lino Ooi Ie hyp O 5 Gakada Oan South Chert r aaod TlH 0 Ballir fc Na lo b d o O Amatard Omniboa Hjj aand Rotterd Tramwe Maata aaod NlD Stad Amaterdam aand I Stad Bio teidalD aand 8 Buail Stad Ait erpaa 1887 l J Blad Bruaaal 1886l 7 Hone Tbeiaa Bognllr Oeaalaoh 4 Ooann Staalaleooig 1860 6 K K Ooat B Cr 1880 8 Bpuiii Stad tiadrid 8 1888 NlD Ver B i A b Spoel eert ADVERTENTIEN Heden overleed tot diepe droefheid zgner famieliebetrekkingen en vrienden de WelEd Heer OTTO mmm mumi in den ouderdom vun ruim jaar Arsiiem 20 November 1899 Exec Test mt aller naam e 1 1 DE JONCHÈEEE G HOMPE FRED FOEKENS De ondergeteekende waarschuwt een ieder geen golden of goederen af te geven aan zgne vrouw 4 HIKT IK KIKELKIfSTAM thans wonende lo WAOniNXVKEN zullende door hem daarvan geen betaling worden cdaan van af don 20n NOVEMBER 11 J DK JONO Booinkwoeker te Boskooi IJSCLSTGOïïËr te GOUDA Aan do houders van aandeelen in de geldleening wordt bekend gemaakt dat de volgende aandeelen zgn uitgeloot Nos B 10 tr 3 40 04 77 108 114 12t 1 30 130 lao hia en 183 welke alsmede coupon No 3 inwisselbaar zgn ten kantore der heeren MONTI IN en DOKTLANl alhier Namens het Bestuur A I K BAADT Secretaris Aanbesteding KEGKN l EN der beide Gasthuizen alhier yn voornemona op MAANDAG den 27cn NOVEMBER a s des avonds ton 8 ure in het Ht CalliariHa Uaêlhuiê AAN TE BESTEDEN De Levering van RUST QORT BOBKWBITfiN HSEL BOEKWEITEN QROTrEN STROOP ZOOT OROENE ZEEP WIJN AZIJN SUIKER voor liet jaar 180O Do voorwaarden van aanbesteding en levering liggen van ïil November af ter lezing in het Gasthuis alwaar ook de monsters ter bezichtiging zgn gesteld l e insehjyvingsbiljelten worden aldaar in een gesloten bus ontvangen en kunnen bolang hebbenden by de opening daarvan op dag uur en plaats bovengenoemd tegenwoordig zgn Hegenten voornoemd I D N HBOIIWER Voorzitter A W R0K8 Hecrelaris Het Atelier Studio in het beêie aiJrcH v or Verfl rootluren en Ufprodui tlewerk AiubevcUi Fl Singel W2 V I W LS AAN ALLE ZIEKEN eef ik gaarne omier eenige kosten gratis inlithtingen uit erkenlcIijkheuT voor eene genetswyjx die mij en tliuzendcn met mij mijne gezondheid heeft teruggegeven L V LEEUWKJI BijswijÜliijGceslbiug