Goudsche Courant, donderdag 23 november 1899

Vrijdag 34 November 1899 No 8058 38ste Taargang GOÜDSCHE COERMT I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefona He 1 A D V E U T E N T I E N worden ge laatjm van 1 5 regels A 50 Centin iedere regel meer 1 Centen Groote letters wordon berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd relehsn SI At De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomniers VT TF CENTEN öooBi Druk van A BRINKMAN 4 Z AGENT OEVBAAtïD voor OOVDA en umulrelieti voor een gemakkelijk te plaatsen artikel togen provisie M voorkeur dezulken die geregeld Heoren winkeliers in Kruidenicr n Grutterfiwaren bezoeken komen in aanmerking Br lett B V aan D KRAAIJENBBINK Bop khandel Woeriiks Prijstrekking 20 December m xm MM ftU hoofdprijs in hot Kultikkigit ful biodt d ni UWBifl v r yK Oiddvttrloiiujic dio door de Hoogo llegeoniig vnii iUmliurg goüil iukeurd lil g wnarborgd ii Do VDorduüligo iurioluing v ii luit iiiouwu liiii lufllnal dfiariu dal in den loup mti IcflitB Wüinigü raonndfii in 7 vur olingm van US IXM loten 6 180 piiJKsn bi drfljïi riilü 11 349 325 Mark tor rolteiiiga timliwinK Kulleii liomuii i ilanroiirlér rijn kapilulu prvj pn van onluwil 6011 111 1 MiiPll bg uilniimnlKliiriil uflllor 11 M 80 1 00 1 prg l prijs prijs pnjïoi prij ï prrjs 1 prijs 1 prijs S prijxfl l prijs prijs i JO 0 M 1110 000 76 00 10 00 e6 oi I 01 000 S 6 000 0 0l ü ♦ O OOII 000 M M il M il M il M it M h M ü M 11 M M 6 000 S 000 OOII 1 000 40 166 00 2 prijz il M 50 000 3llpriJ7 lM 10 i O 56 pnjï il M 1 i S prijz ü M 20 i pry il M 118 prgz it M 1 18 prij 1 4 M 8 U5 I rgz iiM 41 0 prijz il M 200 I Ht 1114 10 7 46 21 D aniistasiiiU i ürslo prijstnikkiiig ii zer Krootu door iloii 8liiat waarliorj do JuliKurloüiif is vnn iralitBWi i o lii piuilil plails lo liolibuii op lien 20 Deceiuber o k en kost liicrvoor 1 gulioulorlgiDiiel lol loobuM k Dom 3 601 half 8 1 76 1 k rl IV tOLUiii iiizeniiiilK van liot liyilmK pi r postMlsacl of ttiKüii rem ilrs Allo oommisBlüs wonloii oiiiniililollgk mot üü lïrootsto BurnvnldiKhfiil uilutn oord rii loilff speler oiitfaoRt vau ons ilo ini t hul wapoii vaii den taat voortipiio Origiiioule Loten ze f in handen Bij iedere buslo luiij vrorJt hol lermiclilo oifieieelo pl n uiiaruitilo jerdioliiig ilop pcijion op do vorBobllloH o klataeii als ook do botroffende inlonKoluon te sernomeii ia gralie bg evoogil 011 Miidei wg aan oiizo llesuuiliKei n oaaanRovraagil iia olko trekking do oflicloele lijsten llo uitlii laling diT prg en geschiedt steeds prompt omlor waarborg van don Staat on kan iloor lironte loozoiHliiig of ook naar vorkioziog dor Balangbobbemlon lu alle grooUire plaatgon van Nodorlsud boworka olligil worden Ons del lel is sleoils door bot gi luk begunstigd en oiiiler velo andoro aniiziünlgkr prijzoii hobbü wij mi ormideii volgeiia ot lie eelo biwijzeii do oorsto llootdprijïien vorkrogoo on onze Itegnnstig ra self uitbi tiiald o a Mark 60 OÜO 100 000 80 000 6 000 40 000 ouz liet is te voorzien d t bij dele op don boolitston grondslag gevostigde ondeinoniing an alle kanten op eoiio zoor werkzame deoloi ming bepaald kan w nioii gorokoiid men golievo ilorlialvo wogou s do reods ophanden zijoilo trokking allo orders ten apio ligste roehtsi rooks to zcndin aan Haurmaiin $ i linon liiiiiki TH I ll liclilwisHiiliuira ilHL tv i jp g iHormude dankun wij voor lu t vcrlro weiii iiiiB tot hi rltio g nrhonkt n en dimr wg by litjt Imgi dor niMüwu vcrlotina tiT duiiluoming invite rcn buIIdu wij ook voor het ïfrvolg bi motid g door een lijdo p rcfeülH tH dionnu du k vr dttiihfid tnn onze goJSorde HygunsilKi l vBrwurvftii A SLEGT b T Htich aan tot het leteron van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood t eetU de K G NIKUWB HAVKN 28 r Bekroond op de Interuationnle Tontoonitelling lan Uakknrü Mauldarü en Kook knnst te t liTavenhngt met een diploma Vwguld iiWeren M lnille E CASSITO TANDARTS Turfmarkt Gouda Spreekuren van 10 to 4 uur VKI 1DAÜS van 5 4 uur ÜONDAGS alweilg Spiegelglas Verzektniii tt t © TftiDHiii iaiii 3 o TJ 33 Zeer voordeelige conditie Scbtrp coneureerende premie LSTI 1 Blauwstr aat G OUD A MAGAZIJN VAN EAÏÏ DE COLOGIJE J C Boldoot Tollelzccpeu Parfuinerlën En GH S EN DETAIL VISITEKAARTJES gedrukt met letternaar verkiezing 2ljn IH alle Tor in al en ii mod e II on verkrijgbaar bIJ Lange Tieiuleweg ü 00 Indien gij niet wilt hoejfteoi gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlionig Extract iieiianthi uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van II il VA SCHAlli Co Ilenllaag llifcranciers SCHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIE SCHAIK SCHAIK SCilAlE VAN VAN VAN VAN VAN VAi VAN VAN VAN VAN Co S MeliaUtbe is bet beste middel dor wereliL Co S Melianthe genoost Kinkhoest Co b MollintBO gencosl zoowol oud als jong CO S AILellantll6 mag in geon buisgezin ontbreken Co S Mölianthe staat voortdorond onder Scboiknnilig toe ichl Co S lUellantlie belpt onherroepelijk Co 8 Molianllie is bekroond mi t Eorodiplouiii s Co 8 Meliauthe is bekroond mot Goud Co 8 Mel anthe i bekroond mot 7 Um Co S MoUanme ia vorkrijaboar in flaeona van 40 € tê TOOI en ft H 1 Th TailKEN B imp 11 Wl IK Oudtm T M KOLKMAN Waddinxwei 11 IIOLLMAN Bodegraven PlNKiSE Nieuwerkerka d l iel W 1 fiV 0AM Uaattrecht A N TanZESSBN Sc ioonAooe Krroa WOLVF Jb Co Westhaven 198 ioudu U MlMtilBS Kleiweg E 100 j Gouda B H VAS MlLiU Veerelal C iS fi o 9 B 120 to itauda A BOUMAN Moord tiht Kort overzicbt on er PrUsoourant SHERRIES Pale on Gold Dry van at t 10 50 per 12 fless ROODK on WITTE PORTWUNEN S Jl M 1 K RA S droog en zoet 18 l VERMOUTH lo Turin J Aesch r s a k O a S a tn O O h BODEGA CHAMI AGNE J B © COGNAO A f 1 75 I 2 25 t 2 75 J 3 2B t 3 75 en 5 JJ SCOTCH WHISKY 2 B P BOI 3DEl A TJ2S g§=g 53 Per Fl Per Ank 45 Fl I er § LISTRAC 1 0 65 Nto f 27 75 ag t3 CH TEAU VALROSE 0 76 31 S D St ESTEPIIE 0 85 36 jg B St EMILION 1894 f 2 i g PAUn LAO 1893 1 26 53 g S GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 g fi SAUTERNK I T a JT pSiS S ZELTINGER Moezel 0 0 37 60 genB BOURGOGNE I IO 7 De aesscho z in in den prijïcn begrepen en worden 4 3 ets per stuk teruggonolnen p By elko hoet eclhcid verkrijgbaar bg Ue flrma T CREBJtfi Gouda BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GuuDA znllen den Seu Uecember f S90 des namiddags ten ttcee nre in hot Raadhuis aldaar bij enkele insebrgviug aanbesteden Do loveriug van do voor de Goraeenle Oouda gedurende As ISOO negentien honderd benoodigde materialen FERCEEIi 1 Houtwaren 3 Ijzerwerk a BpUkers en Uoht Uierwaren 4 Koper Lood 9ink en Soldeer Verfwaren en glas Teer Kalk 8 Grint 8 Zand 40000 vlakke Veohtsohe Straatklinken V v 40000 vlakke Veoht sohe Straatklinkers Vv 12 80000 blauwe Usel straat klinkers 13 aOOOO IJaelmetselplavij 14 20000 Beu ahin keien Al demle retailles 15 Het plantsoen en boom gewas ff 16 Het onderhoud van deStraten in de GemeenteGouda gedurende dejaren 1800 1801 en1802 I 17 Het afdammen en droogbouden van het Heeu wijksche Verlaat en het maken met gangvaar dig opleveren van twee nieuwe voorot boezemdeuren en eene nieuwe deur aan de ReeuwijkBChv zijde van dit Verlaat c 18 Het ophalen van de vuilnis en bet ophalen van de haardasoh uitdiepen van gracbtenlen in twee afzonderlijke peroeelen of gezamenlijk Do Bestekken liggen ter lezing op de Gemeente Secretarie en het bureau van den GemeenteBouwmeester Inlichtingen worden gegeven door den GemeenteBouwmeester Dp insehrijvingsbiljetten moeten voor ieder perceel afzonderlijk ter Gemeente SeCret rie bezorgd zijn den 4dcn December voor des middags vijf nre £ Pain Expellcr PB ö o er d 1 o t i r i l d fï o 1 t 1 Dertig jaav Wordt dit mid del mat verrasMDd bucoob all pjJDstiUeiide imrr Ting ftaogewend tegen Kbeuinatiek Jich t VerkondJ eid pyn in dui I ml S Dit be yy pröefie mSmidl lj4 n li trt n fc Q ook ied n Tertrouwen Jien letto op het fiibriekMBerkj Ankeri Ad 1 25 7Bo ea50o defl in de meette theken Te Amsterdam bu Uloth 6bwi TM TuyU en BwxderB 3J 8lifttfHcCg rttertnB TE HUUB TERSTOND OF LATEE een BOVENHUIS Adres FLUWEELEN SINGEL 622 PUIKE OODb 1i© r Ji fuiüis f SCHIEDAMMBfi GENEVEE Merkt Verkrügbui bHi M PEETEB8 Jz N B AU bewqs Tin echtheid is owhet en kurk atwdi voorlioQ van den naun der Timu P HOFPB N lOHTOAP SCIÏOXTTTT OVER i SloolciK Wateren on Idolen BURGKMEESTKR en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 148 156 der AlgemeenejPolitieVerordening vo r de e Gemeente Brengen ter kennis van de eigenaren en de bruikers van de niet aan de Gemeente toebehoo rende binnen de bebouwde koro gelegen Slooten 1 Wateren en Riolen dat op Vrij en Zaterdag den len en aen December a s eene Schouw over die wateren enz zal worden gedreven j Belanghebbenden worden herinnerd aan hunne Verplichting om te zorgen dat hunne Slooten ofl Wateren voldoen aan de afmetingen genoemd in art 152 der bovenbedoelde Verordemng en be hoorlijk zijn opgesloot zoodat geene boombtammen ver of takken in het water hangen en dat die 1 Slooten Wateren of Riolen gezuiverd zijn van vast of drijvend vuil welke de doorstrooming van het water kunnen belemmeren of stank of stankver wekkendt idtdampingen kunnen veroorzaken Onvermmderd de straf op du overtreding gesteld iijn de eigenaren of gebruikers verplicht de geron j staieerde gebreken binnen 8 dagen te herstellen De Naschouw zal plaats hebben op Vrij enZaterdag den 8en en pen December a s Gouda den 22 Novemljer 1899 Burgemeester eiu Wethouders van Gouda i R L MARTENS j De Secretaris t BROUWER Uuiteuinndscii Overzicht De verwachting dat de Boeren in de Kaapkolonie en Natal zich bfl hun stamverwanten zouden voegen om hen te helpen verwe zenIgkt zich reeds naar de Engelsche bladen melden De Vrijstaters pogen de vaan des oproers in de geheele kolonie te planten zegt de Morning Post Vele Hollandsehe kolonisten Z jn door de aanwezigheid der Boeren ongetwijleld geneigd zich bü hen aan te sluiten Reeds wordt gemeld dat Ignatius van der Walt en Gober twee Boeren leden van het Kaapsche parlement zich b j de Vrijstaters te Colesberg aansloten Waar dezulken voorgaan znllen spoedig anderen volgen Het is onder deze mstandigheden wel eens van gewicht om te weten hoe de verhouding in de Kaapkolonie en in Zuid Alrika is van het aantal Boeren tot dat der Engelschen Wij ontleenen daartoe eenige cijfers aan Petermann s Mittheilungen ail 10 jaarg 1899 Dit blad heeft de kerkregisters der drie Protestantsche kerkgenootschappen geraadpleegd en heeft daaruit ervaren dat er in de Kaapkolonie wonen 350 000 Boeren en 140 000 Engelschen benevens 10 k 20 000 andere blan FEVILLEIOK HET TESTAMENT Vrij naar het Engelsoh DOOR W NUTTERS 3 7 Hoedanig hen te scheiden f IgiToen ik tot deae vraag genaderd was begon h t onderwerp eenig onbe md licht van uit het laboratorium te ontvangen Ik begoB diepzinniger dan iemand ooit te voren tie onstoffelijkheid de nevelachtige vergankelijkheid van dit schijnbaar zoo soliede lichaam waarin wij leven te begrijpen Ik bevond dat zekere kraditen in staat waren om dat vleeschelyk onAulsel te doen verzwinden Om twee afdoende redenen wil ik hier met dieper in dit wetenschappelyk gedeelte mijner belijdenis doordringen Ten eerste omdat ik tot de overtuiging ben gekomen dat de last des levens voor eeuwig op des menschen schouders gelegd is en dat als wij een poging doen om dien van ons af te ichudden deze slechts nog de te zwaarder op ons terugkeert en ten tweede omdat zooals uit mijn verhak helaas maar al te duidelijk zal blijken dat mijne ontdekkingen onroHedig waren Het zij dus voldoende ais ik verklaar dat ik niet alleen ontdekte dat mijn natuurlijk lichaam slechts tot toevluchtsplaata diende voor eenige der krach In t geheel Engelsche Zuid Afrika is oenbevolking van 645 000 Boeren tegen 240 000 Engelschen en ongeveer 40 01X1 andere blanken De beide Republieken Transvaal en de OranjeVrijstaat tellen 280 000 Boeren toge 60 000 Engelschen en 60 000 andore blanken De bevolking van Zuid Afrika telt dnsi 925 000 Boeren tegen 300 000 Engelschen en 90 000 andere blanken Vele dier Engelschen en andere blanken zijn reeds van geslacht op geslacht aan dei Kaap gevestigd en gevoelen veel meersyra pathie voor do Boerenbevolking dan voor het Moederland welks harteloos beheer i men reeds moede is Een algemeene opstand in de Kaapkolonie zon dus zeker het begin ziJn vnn den ondergang der Engelsche heerschappij ZnidAfriko i De Franscho Kamer heelt zich eergisteren voor den aanvang der algemeene beschouwingen over de sta atsbegrooting voor 1900 met 277 tegen 240 stemmen op voorstel van Magniandé het platonische genoegen gegund oen ontwerp tot invoering van inkomstöibelaating urgent te verklaren Het is naar de commissie verzonden die speciaal belast is met de taak om dergelijke ontwerpen te onderzoeken en nn en dan door een rapport do zaak aan den gang te houden terwijl do Kamer zich aan andere dingen wijdt De algemeene beschouwingen over de htnatsbegrooting liepen reeds oergister af Iets meldenswaardigs leverden ze niet op De qnotendeputatiën zijn te Boedapest het eens geworden over het aandeel van de twee staten van de Monarchie in de gemeenschappelijke uitgaven De Hongaarsche Jnote zal 34 4 de Oostenrpsche De overeenkomst is gesloten voor 10 jaar aanvangende met 1 Januari 1900 De Hongaarsche deputatie heeft de overeenkomst door de commissie gesloten reeds aangenomen De toestand te Barcelona is een weinig ontspannen doordat de bestuutders der Kamer van koophandel en nijverheid van oordeel dat de weigerachtige belastingschuldigen niet goed genoeg georganiseerd zijn om hun verzet vol te houden nn de regeering daartegenover zóö krachtig optreedt hen aangeraden hebben het achterstallige kwartaal 30 Sept jl vervallen te voldoen Velen hebben nu betaald en men verwacht dat do gevangen genomen weigerachtigen en bestuursleden der Kamer van koophandel los ten waaruit mijn geest was samengesteld maar dat het mij gelukte een drank te bereiden waardoor deze krachten van hun omhulsel zouden worden ontdaan en eeu anderen vorm en uiterlijk zouden aannemen iets wat mij niet het minst onnatuurlijk toescheen omdat het de uitdrukking was en het stempel droeg van de slechtere elementen in mijn ziel Ik aarzelde lang eer ik deze theorie in practjjk trachtte te brengen Ik wist zeer goed dat ik mijn leven waagde want een drank die zoodanig op de lichamelijke krachten moest inwerken zou bij de geringste overtollige hoeveelheid of de geringste onvoorzidïtigheid in het oogenblik der uitvoering het onstoffelijk omhulsel waarvoor hij bestemd was zekerUjl l emietigen Het verlangen echter naar zulk een zeldzame en geheimzinnige ontdekking overwon ten slotte elke vrees Ik had mijn tinctuur reeds gcruimen tijd gereed ik kocht bij zekere gelegenheid van een chemist een groote hoeveelheid van een soort zout dat aooals ik door onderzoekingen wist het laatste ingredient was dat ik noodig had en in zekeren heilloozen nacht voegde ik de elementen te zamen zag ze zieden en dampen in het glas en toen het bruisen had op fc uden dronk ik het moedig uit Onmimellijk overviel mij een yselijke benauwdheid een persing in het beenderenstelsel doodclijke misselijkheid en een afgryselijke geestverwarring volgden Daarop begonnen deze smarten allengs te bedaren en ik kwam tot mtj zelve als iemand die van een zware ziekte herstelt Ik had een vreemd gevoel iets onbeschrijfelijk nieuws en aangenaams Ik gevoelde mij jonger lichter en gelaten zullen worden on de telegrafen en telefpuen weer in werking gestold Echter zou do staat van beleg gehandhaafd wor den totdat de belastingschuldigen ook hun in December vervallendon termijn zullen hebben voldaan In de Kamer vroeg Canellas op do geruststellende verklaringen van Silveln waarom men idan de arrestaties nog handhaafde Hjj eiscl te het ontslag van don kapitein generaal vap Barcelona E andere atalaanscho a etaardigde republikein zeidc dat na den lOdcp December het verzot der belastingpliclKigen in atalonië algemeen zou ziJn Silvtjla zoido dat hy dit overdreven achtte maat dat de staat van beleg in alle geval gehandhaafd zou worden Af een verklaring van het departement van imarine in de Vereenigdc Sinten van NooAlAmerika werkelijk luidt zooals wij die tenneld vinden dan is een veelbesproken vinding van wijdstrekkende gevolgen thans gelukt Men ZttI zich herinneren dat met een onderzocscho torpedoboot Holland herhaaldelijk proeven zijn genomen die echter weinig bevredigend uitvielen Tbans zouden zoo gelakkige verbeteringen zijn aangebracht dat de boot na het zinken uitstekend het roor gehoorzaamt en de torpedo in eiken stand met volkomen trelkans uitlaat Do hoofümgenieur is door hot marinebestnur Navy Board gemachtigd twee zulke ondcrzeeschc vaartuigen te bouwen In ziJn rapport zegt het bestuur De Holland is inderdaad eon welgeslaagde onderzeesche torpedoboot en volkomen in staat zonder geilen of ontdekt te worden en een ernstigen aanval te doen Zij is een oorlogswapen van vreeselijke kracht en hot is onvoorwaardelijk de plicht der regeering haar voor de vloot te gebruiken Wij moeten stellig dn stellig ook zoo spoedig mogoiyk vijftig zulke onderzeesche schepen bjj Long Island ter beschikking hebben om den vrede te verzekeren en onzer diplomatie oen krachtigen steun te verschaffen WiJ hebben niet alleen onderzeesche torpedobooten noodig maar ook onderzeesche kanonneerbuoten onderzeesche aviso s onderzeesche tegcnmijnen enz elk soort met eigen inrichting maar onder één leiding WiJ zgn van oordeel dat die booten den kleinst mogolpen vorm behoorcn te hebben en tevens met alle mogelijke gcrieflykbeden voor de bemanning voorzien De Naval Board maant tevens nadrukkelijk tot de grootste geheimhouding aan en haar rapport zal dan ook stellig bij allo zeemogendheden niet weinig de aandacht trokken gelukkiger in mijn lichaam dïorgeloos en vrij van lijeest Ik bevond mij zoive reeds bij den eersten ademtocht van dit nieuwe leven tienvoudig misdadiger een slaaf van mijn oorspronkelijk slecht karakter en de gedachte daaraan verheugde mij uitermate als een beschonkene Ik strekte mijne handen uit als wilde ik de frischheid dezer gevoelens Ijestweren en dit doende ontwaarde ik plotseling dat ik van gestalte veranderd was Er bevond zich destijds geen spiegel in mijn kamer die welke thans naast mij staat terwijl ik dit schrijf werd daar later en alleen ten dienste mijner hervormingen geplaat jt Het begon echter reeds langzamerhand dag te worden en mijne huisgenooten lagdn allen nog in diepe rust en ik besloot met hoop en vreugde wegens mijn behaalde overwinning mij m mijn nieuwe gedaante naar mijn slaapkamer te begeven Ik liep de binnenplaats over waar het mij toescheen dat de sterren met verwondering op het eerste schepsel van dien aard dat hun waakzaam oog ooit ontdekt had nederblikten ik sloop door de gangen als een vreemdehng in mijn eigen huis en m mijn kamer gekomen zijnde zag ik voor de eerste maal de verschijning van Edward Hyde Thans moet ik alteen van theorie spreken zonder te zeggen wat ik weet maar wat mij het waarschijnlijkst voorkomt De slechte zijde van mijn karakter waarvan ik nu het omhuUel veranderd had was minder flink en minder ontwikkeld dan dat van het goede dat ik zooeven had afgelegd Immers dit was in den loop mijns levens dat meestal aan inspanning deugd en lelfbeheersching wai gewijd geweeit minder ge Verspreide Berichlen 1 j Krankhmk Gustavo Rothschild heelt aan Fallii res den president van het Hooggerechtshof een brief geschreven waarin hy in verband met hot feit dat lules Gnérin hom beschuldigd bad van unfaire handelingen te diens opziuhto verklaart dat hg Guérin nooit gezien on nooit ontvangen heeft Do wcrkstakers te Andinconrt Valentinez on Hcaulieu hebben zich gistermorgen onverwacht op weg begeven naar l ary om daar hun eischen kenbaar to rattkou To8n zg naby Bolfort kwamen word hun dó weg versperd door gendarmes infanterie en cavalerie en de prefect verbood hun door do stad te trekken lioewcl een wethouder van Belfort zich borg stelde voor de handhaving der orde De stakers hebbon daarop vuren ontstoken en zii h gelegerd in du vlakte van Dausoutin Hun vrouwen zün bg de bewoners in den omtrek onderdak gebracht DlUTSUIIl ANII De kamer van discipline die heelt uit te maken of do privaat docent dr Arons van de HerlgnBohe universiteit als soriaal deqiocraat gerechtigd is een aeadoniiscli ambt te vervullen moet naar het heet tot do conclusie gekomen zyn dat aan Arons het recht om collego te honden ontnomen moet worden Enoki anu Keizer Wilhelm maakte gistormorgen te Windsor oen wnndelrit Daarna koerde by naar het kasteel terug Onmiddeliyk na bet ontbijt ging de keizer niet den prins van Wales den hertog van Coiinaught prins Christiann van Sloeswgk Holstoin en den hertog van Vork op de jacht Daar do jonge prinsen op do reis zeeziek zgn geweest zal de terugreis van het keizerpaar vcrinoedoiyk via Vlissingcn plaatshebben BINNENLAND STAÏEN tlENKUAAL TWKiCiBK HêmiKm Zitting vim Wopiisdag i November Hot ftlgcniHen dubat over I riidiBclie Begrooting is aangevangen De heer De Waa Malefijt driifgt aan tip eeno Bpoediger oplofiRing der qnaestio van de rechtspositie der Tnlandsche Christenen Hy iMiz igd en veel minder uitgeput V n dit w is naar ik denk oorBaak d it Edward Hyde oo veel klemer vlugger en jonjjer wai dan Henry Jekyll Zooveel goedheid er uit het voorkomen van den eenen sprak zooveel laaghartigheid stond er op het gelaat van den ander te le eo Bovendien had het kwaad iets wat naar ik geloof de doodeüjke zijde van den niensrh isj aan dat lichaam iets wamitaltigs en walgcntlb gege en En toch toen ik iat leclijk Ijeeld in dtin spiegel büschouwde gevoelde ik niet den minsten alkeer maar twgroettc het daarentegen met zekere voldoening Ook dit was ik zelve Het scheen dus natuurlijk en mcnschelijk In rïiijnc oo fen wa dit een vrijer afapiegelin van den gcett jict stond meer op zich zelve dan het onvolkomen en met zich zelf in strijd zijnde voorkomen dat ik vroeger vertoond had En hierin heb ik ongetwijleld gelijk Ik heb opgemerkt dnt wannoer ik mij in de gedaante van Edward Hyde vertoonde niemand mij m hot cerïit kou naderen zonder eerbt te verbiceken Dit kwam naar mijn oordeel doordien alle menüchelijke wezens al wij hen ontmoeten een mengsel zijn van i oed en kwaad en tidward Hyde Iwstond nU uitzondering alleen en uit luitend uit kwaad Ik keek tilechts een oogenblik in len spiegel want thans moest de tweede en beslwsenile proef genomen worden en wel of myn transformatie onherstelbaar was ali wanneer ik voor zonsopgang dit huis lat dan niet langer het mijne zoude zijn zoude moeten verlaten fVordt vervolgd