Goudsche Courant, vrijdag 24 november 1899

trammen aan voor de bereiking van de pacificatie en ter bevordering van een gezonden toestand der financiën De heer Van der Zwaag achtte het een voordeel wanneer in de Staten Generaal de Inlandscbe bevolking vertegenwoordigd was waarvoor te weinig gedaan wordt De bebandeling der Ongevallenwet zal op voorstel van den voorzitter der Tweede Kamer Maandag worden voortgezet desnoods ook in een avondzitting Donderdag over acht dagen hopen H H M M de Koninginnen van het Loo in de residentie terug te koeren moeten zgn afgeloopen des ochtends om 9 aar dat de Nederlandsche postzegels zullen worden ingericht als de Belgische met een strookje niet bestellen op Zondag b De algemeene vergadering noodigt hethoofdbestaar uit tot de regeering of tot elkder ministers het verzoek te richten tebepalen dat van rgkswege des Zaterdags inden namiddag alleen de brieven en pakketten mogen worden verzonden welker spoedige overbrenging dringend noodig is c dat in alle rgkswerkplaatsen des Zaterdags de arbeid vóór één uur des namiddags moet worden geëindigd De afdeeling verklaart evenwel ter vergadering sub b in te trekken omdat het gebleken is dat hetgeen er in wordt gevraagd reeds bestaat Pont c werd voorts slechts in den Haag met geringe meerderheid aangenomen zijnde daarmede het doel geweest om de werklieden gelegenheid te geren des Zaterdags in plaats van des Zondags hunne vergaderingen te honden De voorzitter wgst er op dat jnist gister in de N B Ct te lezen stond dat de in punt a bedoelde postzegels in België zgn afgeschaft De heer Dubois eischt meer Zondagsrust voor het personeel der postergen en telegrafie De regeering bereike dat doel zoo noodig door het personeel van beide instellingen uit te breiden Amsterdam wil puut a alleen doen slaan op drukwerken en niet op brieven Het eerste deel van punt a wordt niettemin met groote meerderheid aangenomen Het tweede deel van punt a wordt verworpen Punt b is ingetrokken Pont e wordt verworpen VII Voorstel van de afdeeling sHer togenbosch Om de afdeelingen elders te verzoeken moeite te willen doen om de bestellers van Van Öend Loos en die der postpakketten meerdere Zondagsrust te dsen verkrygeu Het blgkt dat men ui den Bosch zelf door het rondzenden van inteekenlgsten bg afzenders en ontvangers reeds hetgewenschte doel bereikt heeft Het voorstel wordt na eenige discussie aangenomen Vin Voorstellen van de afdeeling Rotterdam a De afdeeling nog niets vernomen hebbende van een resultaat van het verzondenadres aan de Tweede Kamer der StatenGeneraal tot herziening der Zondagswot dringt bg het hoofdbestuur aan op dit puntzgne aandacht te biyven vestigen b De afdeeling vestigt de aandacht opde Weinige rust die de stokers der gasfabrieken hebben en noodigt het hoofdbestuuruit deswege een onderzoek in te stellen De voorzitter deelt mede dat het bedoelde adres reeds door de Tweede Kamer zonder meer ter griffie is gelegd Punt a wordt daarop door Rotterdam ingetrokken De heer D de Klerk lid van het hoofdbestuar beveelt het aannemen van punt b ten sterkste aan Hg noemt de toestanden te Rotterdam ellendig en beveelt ook voor andere steden nader onderzoek aan Het blgkt dat reeds vroeger te dezer zake door de afdeelingen een onderzoek is ingesteld bg de gasfabriekanten Te Haarlem blgkt in de gasfabriek met en P van Veen Cornells ouders L van Leeuwen en J Verbij Maria ouders C Blonk en M Overbeek OVERLEDE G Groenendijk 31 j M den Dolder 39 j J P van den Berg 9 m 362 Staats loterij la Kblasa Trekking van Donderdag 33 Noreiuber INo 11714 60U0 No 18 93 1000 No 7414 100 Prgzen van 80 38 9504 4180 7413 0018 18444 16238 18139 3 68 4843 89 10391 18609 16339 46 34 96 471 7863 10469 86 18487 18S0Ü 436 9d9 6104 7838 10678 11894 18665 45 18 3307 68 8138 10612 1S6 8 60 18369 U44 3104 5567 80 UI 6 13803 16884 18 O 1384 366 I 586 8441 7 141181 16968 19407 168 3744 8938 8588 r4i8 14 13 17198 19639 1648 59 6816 8985 1166 14988 17344 19001 i78 8856 0318 9070 18011 16413 17760 20095 i s6 1238 e M 947t 192 9 15660 17803 20119 lit 4484 8 35 l896 Ulll 16741 17967 20339 9347 Het plan is de Eerste Kamer tegen 6 December bgeen te roepen boofdzakeiyk voor bet onderzoek in haro afdeelingen van de Indische begrooting voor IWOÜ Tot het sectie onderzoek der ongevallenwet zal niet in deze bgeenkomst der Kamer overgegaan worden Gemengde Berichten Voor een woning op den Dnbbeldamschcn weg te Dordrecht ontstonden in den laatsten tyd meermalen volksoploopjes omdat naar het beet een voorkind van de bewoners berhaaldelgk op ergeriyke wyze mishandeld werd Ook gisterenavond bad zoo n oploop plaats maar nu nam het publiek een vgandige houding aan Kr bleef in de woning geen ruit heel en zelfs werd een wascbkuip door de ramen geworpen De daders van deze baldadigbeden schgnen in hoofdzaak jongens of opgeschoten jongens te zyn u VERKCIIEIDENHEIl Het uiorganalisi b huwelyk ol huweluk inct dis linkerhand is zooals men weet een echtverbintenis waarbü de vronw niet deelt in al de rechten aan den vorsteiykeu oï adelsluiid van den man verbonden Men ih het hieromtrent nog niet eens knniicii worden an waar het woord morganatisch is gekomen Is het van het Dnitsch afkomstig met de lieteekenis van morgengavo morganatica ot stamt bet van een homomiem in het Oot bisch met de beteekenis van beperking afy Sommige geleerden denken aan de fee Morgana In het Italiaansrh betcekent lata morgana luchtHpiegeling zinsbegoocheling en ht t zou niet onwaurscliijulgk wezen als de gedachte hieraan bet woord inorgaiiatisch ten grondslag gelogen liud Nóg een berooving bg het spoorwegongeInk te Kapelle Ook mevr Van dor Ham eer der slachtoffers is tydens de ramp beroofd Toen de heer Son mod student haar het eerste verband aanlegde had zy om haar linkerpols een lederen armband met miniatuur dameshorloge 10 minuten later toen zy in don wagen gelegd werd was haar de armband van den pols losgesneden Uit Amsterdam meldt men In de staking der sjonwerlieden waaronder die van hot entrepotdok en derWestersuikerratfinadery is nog geen verandering gekomen Heden zullen eenige patroons met elkander overleg plegen gisteren hieldende stakers zich voornamelgk op in de lordaan waar detachementen politie voor deorde waakten Onze correspondent te Batavia seint ons onder dagteekening van gisteren Er zgn nieuwe ongeregeldheden onder deChinecscho mynwerkors in Pangkal Pjnang Banka uitgebroken Het gouvernementsstoomschip Zeeduif is er heen N E Ct ZOINÏUGSRIJST DVERTENTIEN De ondergcteekende waarschuivt een ieder eeti gelden of goederen af te geven aan byno vrouw IIIK rJ KIKKI KM r lll thiins wonende te Boomkweeker te BiisKoop Aan dl STEDEIJ JKE GASFABRIEK te GoijDii kan worden geplaatst een Klerk leteropnemer op een jaarwedde van SiO Aanmelding onder overlegging van stukken waarbü O verzoekschrift op zegel voor 1 DECEMBER a s DE DIRECTIE De algemeene vergadering werd te half twee hervat Na eone langdurige beraadslaging over de wgzo waarop het stemrecht ter algemeene Ulrecle SpoorwegverWodlngen mei GOUDA WInterdlenst 1899 1900 Aaogevaogen I October TUd van Greenwich OOVDl KOTTIlDlIifiae ana 11 11 U Cl 11 18 11 8 1 18 1 11 1 11 1 1 aai 11 81 a l OT 1 t t 11 41 1 1 14 Ê 11 80 11 81 11 8 l 8 a 9 80 a a a 1 a 4 04 09 4 11 L S8 is GEVRAAGD voor OOVDA en nnmlrrken voor een gemakkeiyk te plaatsen artikel tegen provisie B j voorkeur deznlken die geregeld Heoren winkeliers in Kruideniersen tirutterswuren bezoeken komen in aanmerking Br lett B V aan D KRAAUENBHINK Boekhandel Woehub TE HUUR TERSTOND OE LATER een BÜVENHLIS Adres EIAJWEELKN SINGEL i 2Ü 8 1 48 P lO l va a 10 11 11 11 11 18 I le ea Se kliaie Eitia lijbaUleii j Op deaa tnlaea atja Zeadag Maaade ea Diaada adaepate retemMliattaa aaar da 8e U wakmtaaa legal eakale matlfaja g Ballaadaeta Siiaar L tilia i le M l awi e BOTTEKD411 90UDA 11 10 10 11 10 1 1 8 11 40 7 81 11 87 a 88 10 19 10 9 10 88 10 48 10 17 I t IS 8 40 11 84 19 08 11 84 l nl M8 8 14 9 00 9 88 10 0 ïkeoltatiaC ap dta loop kaa aiet genkead wardaa JT Ballaadiaha epaer L Xitra anppleaeatkawij B aa de Conpagaie to Wapau Lite OOUDA OBN BaaOvwe ena 1 08 1 0 1 14 8 48 4 18 4 88 8 18 II IJ 10 19 11 15 11 18 11 80 11 41 U il 10 18 11 4 1 9 88 9 87 a 1 18 1 19 a 1 S 1 80 1 48 Het beW onadudtlykito tn makkelykitB poetimiddel 7D Heerta en vooral daipei en Klnderachoenwerlt U de Apprctuur van C M Mdlltr It CoBerlin Bsiith $ tr 14 Men lette oed op naam en fabriek imerk Virkrygkur tiy HB r n Wlntvllar In tthniHwarlt linUrlH ereierireB Ml m Oancrial Dapolby W BirlsmaM AfnbtM 1 41 4 18 4 11 1 9 88 10 91 kV 8 88 9 08 0 48 10 11 11 17 11 88 11 1 80 8 4E 8 00 4 00 4 Si 4 l 5 80 8 1 7 4 7 SS 1 55 9 43 10 19 1 10 17 1 88 T 4 51 8 18 9 4 1 1 SI 1 50 5 05 8 80 10 08 10 48 8 01 5 18 8 8 t HI 8 7 SI 7 4 1 O p H t 10 18 in 4 n n una li 87 8 1 8 U8 7 4 7 B n 1 17 8 00 4 50 8 10 8 18 9 1 lO Ji 10 48 IlajBooikaUaIn illaea le e la Uaiee eitra katalea 17 Keiiijoae Tear de U a Braakelea Aaietardaa amea U Pirn reiaea a 1 40 Dt l IKItOHCilaa eta It OO 11 0 I8 8 17 4 3 1 1 40 8 34 r8 S iO 1 04 l tl r 0 I 10 19 10 57 11 It Jll i 11 45 l ll i it 7 4 IS 8 58 89 10 14 10 51 T ill7 8 85 7 58 8 11 8 49 9 10 10 15 10 88 II 15 11 01 1 37 8 08 3 10 8 61 4 4 1 81 1 41 8 11 7 51 9 19 10 00 10 84 5 15 S S3 8 14 10 38 11 66 ll 7 4 1 7 J f 10 54 5 S0 7 01 10 48 1 85 4 8 7 J7 9 4 5 50 7 17 7 17 1 31 V Ol 9 9 51 10 59 U IO 11 11 11 51 1 8 40 8 83 4 43 6 10 8 10 7 11 7 51 l ll 10 01 lO tl 11 10 vraagt of de Goav Gen vlilit zjjn vertrek daarover is gehoord Verder bespreekt bj de vraag of een regent Christen wordende regent ka blgven zgns inziens kan een bristen geen regent zvjn en na is ook het algemeen denkbeeld in Indie daf de Christen Inlanders geen betrekkingen bü het Inlandsch bestuur kannen vervallen dit nu acht hü een onrecht en bj dringt aan op het wegnemen der bezwaren De beer P jnacker Uordgk klaagt over het doen van belangrijke voorstellen bjj Memorie van Antwoord ook voor de Atjeh trnm Hij wil de Hegeering niet dwarsbooraen in de uitvoering der tegenwoordige Atjeh politiek al meent hy dat ze te optimistisch is maar hy wijst er op dat zonder vermindering der Atjeb nitgaven het financieel evenwicht niet kan worden hersteld Bezuinigingen zijn noodig en voorts verbetering der verkeerswegen en irrigatiewcrken voor den landbouw en opleiding der Inlanders tot administratieve betrekkingen Dr Knyper brcnht hulde aan den Minister voor liJn succes in de Atjeh politiek en wees op het belang der defensie van Indië met het oog op de veranderde positie van OostAzW Dr Kuypor wees er verder op dat wy allereerst zeker moeten zjjn van de defensie van Indië Bestaat er een vast defensieplan voor lava zgn de Huitenbezittingen daaronder begrepen P Spreker wgst op de ervaring in den Transvaaloorlog die loert de noodzakeiykheid van de beschikking eventueel over verkeersmiddelen Zyn onze schepen wat kolenvorvoer betreft berekend om eventueel den weg om de Kaap te nemen f Zullen wfl eventueel bot telegrafisch verkoer overgeleverd zien aan de willekeur der Eugclscho Maatschappyonl Kannen wo Engeland weigoren het passoeren van telegrammen naar Australië daar die lyn over Indië loopt P Is het niet wenschelgk met Frankrgk en Dultschlanddetelegraafquaestieteoverwegon Hebben wj geen territoriaal steunpunt in OostIndië noodig t Wil do rogceriug de particuliere stooravaart Java Hongkong steunen V Wil de regeering door bot zenden van koloniale agenten onze industrie bevorderen en zorgenvoor uitstekende consulaire agenten De hoer van Kol noemt deze rede een bewijs van onze kapitallistlsrho en imperialistische koloniale politiek waartegen hg sterk protesteert en die do zelfde drgtvperen by ons in Indië booogt als van Engeland in Transvaal Hg haaide tal van voorbeelden aan tot staving zyner nieening on wees op den roofzucht gouddorst en alle kapitalistische nadeden van den slavenhandel in koelies enz Hy keurde verder het beleid van den minister at als zgnde beleid zonder karakter niet leidende tot eenige werkelgke verbetering of hervorming Hg protesteerde tegen het gebruik van Indisch geld voor Nederlandsche doeleinden on vroeg overlegging der balans van hetgeen aan Indie is gegeven en van daar is ontvangen De heer Verboy juichte het beleid van den minister en do Atjeh politiek toe De paciflcatio kan door aanleg van stoomtramwegen bevorderd worden if m S 88 0 1 48 8 81 8 11 e I CB 8i 7 10 7 88 l l door 7 7 I Oouda Moordmobt iouverVflrk Oapelle Aolttinliiii M RoltordwnD P KoltfiriUm B a Alleen dea Diaedafe i Alli 7 14 7 41 7 10 8 80 8 48 8 1 0S Bottardun Beurs Rotterdam D F Jiottordnm H Oapclle Mieuwt rkerk Uonrdrtwtht Oouda 4 48 4 86 t 04 8 11 6 17 8 48 81 8 08 8 14 4 S0 8 7 44 4 illaan aa e Uaaie eitra belalea a 7 18 8 09 8 41 9 11 7 a7 8 18 a 7 48 a 8 01 9 14 a J U7 8 88 S ll 9 811 Honda ZeveuhuiieQ Moerkapfllle Bootortneer Zagwaard Voorburg a Mace W li 4IS 03 1 n8 7 10 7 i5 8SS5 4 J allaite Voorborg Zoalerm K f O i eTenh Mo 8 18 l oH w d 11 07 8 34 7 50 8 18 5 80 5 85 5 41 OS Itouila Oudaw Woerd UlTMb Ulreolil Woerlea Oudoa load rr De hoer Van Viymen bracht hulde aan het beleid van het driemanschap Creraer Van der Wijok en Van Heutz in de Atjeb aangelegonheid en hy lieval aanleg van wegen on stoom vergadering van de afdeelingen zon kannen worden geregeld werd besloten alles te dien aanzien bg het onde te laten Aan de orde is vervolgens IV Voorstel van de afdeeling Delft Het hoofdbestuur wende zich met een adres tot den minister van waterstaat handel en ngverheid met het verzoek zoodra mogeiyk het ontwerp wetsvoorstel ingediend op den arbeid en rasttgden in behandeling te doen nemen ter bevordering van Zondagsrust De afdeeling dringt ter vergadering aan op de aanneming van het wetsontwerp vooral met het oog op de brood koek en banketbakkers wier 18 000 gezellen bgna nooit Zondagsrust genieten Den Haag meent dat niet moet aangedrongen worden om de behandeling van dit wetsontwerp te doen voorgaan bg die van andere belangryke zaken De heer D de Klerk wgst er op dat het wetsontwerp om advies is verzonden aan de Kamers van Arbeid Vandaar het uitstel van behandeling Zwolle stelt ahi amendement voor geiyktydig aan te dringen op het aanbrengen van de noodige verbeteringen in het wetsontwerp die het hoofdbestnur zou kannen aangeven De voorzitter heeft tegen dit laatste bezwaar terwgl voor het overige slechts wordt gevraagd niet de aanneming van het ontwerp zooals het is liggende doch l et spoedig in behandeling nemen van het q werp en zulks ter behandeling van Zondagsrust Het resultaat was dat het voorstel van Delft met bgna algemeene stemmen werd aangenomen De voorzitter gaf daarna den raad de verwachting van de uitwerking van het te zenden adres niet te hoog te spannen I V Voorstel van de afdeeling Dordrecht Het hoofdbestuur wende pogingen aan dat de telegrammen op Zondag slechts tegen dubbel port worden besteld Het hoofdbestuur beveelt als gewgzigde redactie aan dat pogingen zullen worden aangewend om binnenlandsche telegrammen die des Zondags aangeboden en besteld worden dubbel tarief te doen betalen Het hoofdbestnur ontraadt echter heelemaal het doen van stappen in die richting Als men te veel gaat vragen loopt men gevaar meer kwaad dan goed te stichten Verschillende praktische bezwaren tegen het voorstel worden in het midden gebracht dat echter ook verdeeling vond ten einde verkorting van den dienst op de post en telegraafkantoren des Zondags te verwerven De heer Dubois tweede voorzitter van den Kederl Bond van post en telegruafbeamb ten stelt voor alléén telegrammen tegen dringend tarief in binnenlandsch verkeer des Zondags toe te laten Dit voorstel wordt by meerderheid van stemmen aangenomen en derhalve zullen in dien zin stappen door het hoofdbestuur bg den minister worden gedaan VI Voorstellen van de afdeeling söra venbage 11 18 8 11 1 11 7 14 8 17 8 11 87 4 19 10 10 10 87 10 17 a 10 14 10 81 a 10 40 10 18 7 H 1 08 1 10 8 17 8 18 4 48 4 88 1 01 8 09 8 18 4 08 4 11 1 40 M 7 88 8 80 11 41 11 14 4 87 4 i8 a 8 18 I t 9 88 K 10 08 f 10 18 10 11 9 81 10 18 1 18 11 88 a 1 18 a a 1 05 I Sa 8 6 1 49 a a l O a a 8 08 1 0 1 8 11 1 8 7 48 a De algemeene vergadering noodigt het hoofdbestuar uit aan den minister van waterstaat handel en nyverheid te verzoeken te bepalen dat geiyk in België sedert 31 Juli jl het geval is alle bestellingen van brieven door de poatergen met uitzondering van extra bestellingen des Zondags 4 40 4 50 4 87 1 04 8 10 8 17 8 17 8 84 8 41 8 4 T e u 8 10 4 0 4 14 8 18 B S8 t l5 7 17 10 08 10 40 10 1 10 17 10 8 10 44 11 07 S 4 7 59 8J Ml 9 11 5 07 a 5 18 5 11 8 87 8 85 8 11 ► 811 m 1 88 C 8 41 8 48 8 S 0 1 00 m 1 18 m 7 4S 0 0 U 1 A A MSTSIDAM iaa ana o la 8 0 8 18 8 10 1010 57 1 0 1 08 l 5 03 U 8 18 if S 9 88 0 58 ilut W 8 01 8 88 09 10 10 10 54 1 4 H 57 l U W4 15 S 5 47 i lt e Oj 8 55 10 8 13 7 18 40 7 89 lO M 10 48 10 8 li ll 10 58 8 48 511 1 11 i O II 0 ImalC 8 16 7 4 8 16 119 18 9 45 11 3 8 15 1 11 4 41 8 10 7 i I 10 1 45 i iu W 8 48 8 80 7 85 8 10 8 eO 9 81 10 00 11 80 II 5 11 40 1 4 8 10 1 45 5 0 8 38 7 30 8 85 f OO londa 7 17 7 14 8 18 9 0 9 S4 f lS 10 18 11 611 4 IJ 4 17 i il 5 47 7 11 14 It 11 10 4 51 5 50 8 519 00 10 01 O IOIO 0 1 45 AmaLC i I 0J 9 13 10 95 11 0 1 011 10 0 1 41 4 80 5 1 8 05 i 1810 8 10 t 10 81 11 00 behnlp van drie ploegen den aehtnur werk tyd te zgn ingevoerd IX Voorstel van de afdeelug Utrecht Het hoofdbestuur wende zich tot de re geêring met verzoek om bg een komende herziening van de drankwet zooveel mogelgk de gelegenheid tot drankgebruik op Zondag te beperken Sommige sprekers verdedigden het denkbeeld dat alle herbergen enz dos Zondags gesloten behoorden te zgn aangezien thans jnist door het geopend blgven der kroegen eni de rost des Zondags het meest gestoord wordt Op die manier aldos meenden anderen gaat ge nog verder dan Engeland waar althans de koffiehuizen enz nog een paar oren des Zondags geopend mogen blijven Het voorstel wordt aangenomen alhoewel vooraf was geconstateerd dat geen herziening van de drankwet in aantocht is X Voorstel van de afdeeling Zwolle Het hoofdbestuur wekke de afdeelingen op om te trachten vereeeigingen die in baar kring volksbelangen behartigen in zich op te nemen ten einde daar het middelpunt te worden van eene samenwerking voor velen ongeveer in den geest en met de bedoelingen van het te Rotterdam opgericht Comité voor Zondagsrust Na eene breede toelichting van den kantvan Zwolle wordt het voojstel bg acclamatie goedgekeurd Ter voorziening in bestaande vacat Pi worden tot leden van het hoofdbestuur gekozen do hoeren mr H Pb de Kanter te Haarlem en mr W H E baron van der Borgh te Ginneken Aan de orde was ten slotte do vraag of er afdeelingen waren die staande de vergadering nog voorstellen wenschte te doen Haarlem s Hertogenbosch en Dordt willen de algemeene vergadering het volgend jaar in hun midden zien De beslissing berust vanzelf bg het hoofdbestuur dat verklaarde nota van de gedane aanbiedingen te zullen nemen De afdeeling Zwolle drukt bet den heer De Klerk op het hart om daar hy toch lid van het hoofdbestuur is in de Tweede Kamer het orgaan dezer vereeniging te zgn vooral dan als hare adressen gelgk dat met bet adres over de Zondagswet geschiedde zoo maar ter griffie worden gedeponeerd Rotterdam beveelt aan eenig geld ter besehikking van afdeelingen te stellen tot het maken van propaganda De algemeene penningmeester verklaart het nemen van zulk vOen besluit noodeloos aangezien het hoofdbestuur nooit weigerachtig is geweest noodlydende afdeelingen geldeiyk te hulp te komen Dordrecht stelt voor het hoofdbestuur uit te noodigen stappen te doen ten einde te weten te komen hoe het met de Zondagsrust van machinisten en stokers thans is gesteld ten einde daarvan in eene volgende vergadering bericht te doen Het hoofdbestuur gaf de toezegging een onderzoek te zullen instellen Dordrecht verklaart vervolgens het wenscbelgk te achten dat het hoofdbestuur zich I zal wenden tot de twee groote spoorweg maatschappyen en tot bet hoofdbureau van Van Gend Loos opdat het bestellen van goederen op Zondag worde beperkt Er werd bepaald daaromtrent heden geenerlei beslissing te nemen maar de afdeeling de gelegenheid te laten desverkiezende eenbepaald voorstel te formulecren dat dan op den eerstvojgenden beschryvingsbrief kan gebracht worden De vergadering werd hierop na weder ydsche plichtpleging door den voorzitter gesloten Des avonds werd er een openbare bgeenkomst in de sociëteit Reunie gehouden welk verslag in ons volgend No wordt opgenomen PosterUeD en Telegrapble Vacante directies Post en tel graafkantoor Maassluis laarwedde f 2500 en vrye woning Pensioensgrondslag t 2800 Borgtocht f 12986 reëel Post en telegraafkantoor Lisse Jaarwedde 1 1800 en vrge woning Pensioensgrondslag i 2050 Borgtocht kan nog niet worden opgegeven Post en telegraafkantoor Heomstede Jaarwedde f 1900 en vrge woning Pensioensgrondslag f 2200 Borgtocht kan nog niet worden opgegeven Ofschoon aan de ambtenaren van de beide iienstvakken vryheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben toch ingevolge de Sepalingen van bet Kon besluit van 21 Maart 1899 no 17 de telegraafambtenaren voor erst 5emelde directie en de postambtenaren oor beide laatstgemelde directies dan voorrang Sollicitaties in te zenden vóór 10 December a s By het laatst gebonden examen voor den postdienst zgn geslaagd de surnumerairs der postergen en telegraphie W B Blokhuis te Utrecht postkaritoor J K Rakhorst te Amsterdam postkantoor A C Hofman te s Gravenhage postkantoor J Marees te Amsterdam postkantoor H Schipder te Haarlem postkantoor J Campagne te Rotterdam postkantoor F Scherpenhuyzen te s Gravenhage postkantoor A G Kastein J H van der Bend beiden te Arnhem postkantoor P C C Engelbregt S W Weisfelt beiden te Rotterdam postkantoor H W de Jong te s Gravenhage postkantoor H C Felser J Wessels Boer beiden te Groningen postkantoor J H J du Saar te Utrecht postkantoor M J Baak te Rotterdam postkantoor mej J H Hofs te Haarlem postkantoor G J X Prick te Rotterdam postkantoor mej IJ Hoogslag te Amsterdam postkantoor en H W de Vos te s Gravenhage postkautpor Benoemd 1 Jan 1900 Tot directeur van bet tele graafkantoor te Haarlem N M Keukenmeester thans directeur Van het post en telegraafkantoor ie Maassluis Verplaatst 16 Nov Naar Rotterdam telegraafkantoor de surnumerairs der postergen en telegraphie A G Kastein J L Cluysenaer J van der Bend allen van Arnhem postkantoor J K Rakhorst J Marées E J Diest Lorgion A W Hissink mej IJ Hoogslag P Hoekstra allen van Amsterdam postkantoor D Coster A J van Drunen A C Hofman H W de Vos E Scherpenbuyzeii H W de Jongh alien van s Gravenhage postkantoor W B Blokhuis F Bakker mej A J van de Ven Sauvenr J H J du Saar alien te Utrecht postkantoor H J van do Kleinemnlder J C Viersma J J M L Mai chand M J Baak G J N Prick P C C Engelbregt H T Huberts alien van Rotterdam postkantoor H C Fclscr H Meindersma J Wessels Boer alien van Groningen postkantoor mej J H Hofs en H Schipper beiden van Haarlem postkantoor 20 Nov De klerk der postenjen on telegraphie 2de klasse R Ildzeboom van Amsterdam telegraafkantoor naar lerseke tot ai Maart 1900 i 1 Dec Do klerk der postergen en telegraphic Iste klasse B van Ham van Sncck naar Bolsward do klerken dor posteryen en telegraphie 2de khisse T de Vries an Kraneker naar Dokknm A Pyper van Amsterdam telegraafkantoor naar Alkmaar telegraafkantoor en P C van Ki iekPn van Amsterdam telegraafkantoor naar Hulst de klerk der postergen Iste klasse P Oostorhaven van Bolsward naar Franeker Ingetrokken De verplaatsing van den klerk der postergen en telegraphie 2dp klasse W J Oly van Amsterdam tolegk aafkantoor naar Alkmaar telegraafkantoor op 1 Dec a s Eervol ontslagen 1 Dec De brievengaarder te Scliarnegontnm J K van der Meer 1 Jan 1900 Do brievengaarder te Jubbega R J Bergsnia STADSNIEUWS GOUDA 23 November 1899 NrauwERKEaK A D IJsEL Tot Wethouder alhier is benoemd de heer E Hoogendyk Az SciiooNiroïEK Met ingang van 1 Januari 1900 is benoemd tot keurmeester van vee on vleesch alhier de Ryksvcearts S J Mogendorff HARK T BBRJOHTISN Qoud 2i November 1S99 Granen tot onvoraoderdt prijzen vrij vlug op geruimd Tarwe Zeeuwscbe 6 50 i 6 80 Mindere dito 6 20 k f 6 40 Afwijkende 5 50 5 00 Polder 5 90 i 6 20 Rogge Zeeuwsche 6 40 A 6 70 Polder 5 75 i 6 ió Bintenlandsche per 70 kilo 5 a 5 25 Gerst Winter 5 3 5 5 nier 5 20 i 5 40 Clievalller 5 7S 4 5 i Haver per heet 3 25 i 3 70 per 100 kilo 7 4 7 40 Hennepzaad Inlandsche 11 50 i 12 Buitenlandsche 6 75 4 7 25 Kanariezaad 7 50 i Koolzaad 9 i 9 30 Erwten Kookerwten 8 50 a ƒ 9 Niet kookende 7 10 4 7 50 Buitenlandache voererwten per 80 Kilo o 4 o Boonen Bhiineboonen 9 75 4 10 25 Witte boonen io 5 4 10 75 Paardeboonen 6 4 6 20 Duiveboonen 6 75 4 7 Maïs per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 4 80 4 5 10 Cinquantine 6 50 4 675 Odessa 4 Karweizaad per 50 Kilo 4 Veemarkt Melkvee goede aanvoer handeleh prijzen matig Vette varkens goede aanvoer handel vrij wel 17 4 18 ct per half KG Biggenvoor Engeland goede aanvoer handel matig 154 16 ct per halfK G Magere Biggen goede aanvoer handel onveranderd 0 60 4 0 80 perweek Vette Schapen goede aanvoer handel traag 10 4 20 Lammeren aanvoer handel Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel vlug 7 4 jo Graskalverengoede aanvoer handel vlug ƒ 25 4 to Fokkalveren 8 4 18 1 Kaaa aangevoerd 74 partijen handel vrij wel 14 kwal 26 4 28 2ile kwal 23 5 iwtardere 29 4 ƒ Noord HoUandsche 4 Boter red aanvoer handel vrywel Goeboter 1 40 4 1 50 Weiboter 1 20 4 i jo per Kilo Voor St ïïicolaas Prachtige DASSEN met Goud bekroond LINNENGOED Een fijne collectie HEERENen D MES PARAPLUIES en HANDSCHOENEN enz enz A van OS kl Kleiweg E 73 GOUDA elephn H u if Beurs van Itinslerdiuu Slotkrs 81 S Vikra 8IV 9311 98 lOOV SS 85 wu loiv 67 98 ia 100 341 90 91 99 811 436 65 101 804 1641 9 13 NOVKMBE NlDlEU D C rl Nod W 8 Vi dito ilito dllc 3 dito dito dito S HoHSaa O l Gou d 1881 98 4 lTAJ n Ia8ehr viDg 1888 81 6 OoaTUL Obl m iapMr 1888 6 dito in iclveriars 5 PoaTUftAL 01 1 met coupon 3 dito ticket 8 RlIBl aMD Obl llinnonl 1894 4 dilu Oecona 1880 4 d loliii Botha 188 4 dito bg Hop 1889 0 4 d to in goud leen 18S3 6 dito dilo dito 18S4 S 67 188 uov 90 10 S84 I 9361 10 I Hl IL SpiHl Por K l achuKI 1831 4 Tomu Gapr Cou lo n 1890 Qe U euing sotto D Gflo laonin aorieC ZuiDAri Rrp V oblg 18 5 Hnioo Obl Buit Soil 1890 8 VlMHtHLi Gill 4 ooliop 1881 AviTltDall Obligation 1896 3 KoTTIUaH Sljd lauu 1894 3 Nll N Afr 11 in le a aand Areniisli Tab Mu Cflrtifi atDO Deii Maatarhappij llto Aro Hypotlioekfa paudbr 4 Cult Hij lier Voratenl aauil e Or Hypolb okb pandbr 41 Nederlandsrhe Sank aand Ned Haodalmaataeb ttilo N W 5 Pao llyp Ii pandbr 8 Bott Hy iotlieekh pandl r 4i ütr HypotheeVb dito 4 OoiTIKi O let Hoog bank aand Rust Hyputlienhbaiik paiidb 5 Auxailtl Ëqiii hypotli pao Ib 4 Huw L Pr Luu lert 6 NlD lloll U Siioiirw Mij aHnd Mij lot Kip V St Spw aand Ned Ii d 8 oorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 8 dito dito dito 1891 diio 5 I i i Spoorwl 1887 89 A Bkibl 3 98 looft 100 114V 1411 69 105 I 104 37 5 i 88 ksv ISO 110 108 101 100 117V 117 101 34 85 AGENT Zuid Ilal 8p n g A H obl 8 PoLFN Waranüau Wooneo aand EusL Qr Ruae Spw My obl 4 Baltlftehe il ito aanit FasKiwa dito aand 5 Iwaog Doailir dito a iud 6 Kurik Oh Atow 8p kap opl 4 dito dito obiig Am santA üonl I ao Sp HiJ ol l 5 Ohio k North W pr 1 v aand dit 1 dito Win 81 1 etar obl 7 Denver k Rio Gr pm eert r a Itlinoia Central obl iu good 4 Louiav It Na hTill Gert v aaotl Möiiro N Spw M te hyp o 6 Uias Kanf as r 4pCt praf aand N Tork Oulaa o fc Weat aand Pi na dto Ohio oblig 6 Oregon Calif lo byp jo goud 6 8t Paid Uin i kHaoil obl Dn Pao Hoofign obig O dito dito Line Col le hyp O 5 Cakida Cao South Ghert r aand l Vl 0 Ssllw Il Ka lo h d e O Amaterd Omoibua Mg aaod Rotterd Tramwe Haats aand Nlu Stad Amatordam aand I atad Bo tordnm aaod 8 BlL0ll 8tad Antwerpen 1847 8 ad Bniaael 1888 8 HoNO Theiaa Begullr Graelaoh 4 Oiarm Staatalaanig 1880 5 K K Coat B Cr 1880 3 Spasii Stad Madrid 3 1888 N o Ver B z Avb Spoel eert WTEL3 Wmi Zoowel voor Dauifs als Kinderen Blousuii Japoiisloff uii PellerUeu in groote verscheidcnheici biïiyke prgzen US m O SAMSOM Bargeriyke Sta ad BeeuwUk GEBOREN Pieter ouder E Schontcn RECLAME Ëenezijii BLOED AKMOEDS o ELIXERvanS VINCENTDE PAUL lenig 00 bilzontlert wiUs ginachtl td Protlukt Tut iilicbtiin aUIHET l lntr n ir DBI OTS ZrJ VVl Mil IV Il s w w w Oouda DR ufin n ie lit it CEVhi tf la C HAHl 1 Ë 10b reetiilB lafne Parijn Irn Chiiiilstf 1 ii a iy i SfiUlniei l iirtl I l t TM s WAAII OF H iMi 1 11 i Mi J M l riI K 1 1 1111 fm t ir lrim WOL7F ft Oö WeitbaTen 188 x