Goudsche Courant, zaterdag 25 november 1899

Zaterdaii 85 ÏNovembei 1890 i o 8053 il8sle iaargttiig mmm coiiraivt DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken releriiDH e 9 D llitg ave dezer C mi4iit geschiedt dag el ijl met uitzonderiiifi van Zon en Fee sldag en De itfijs per diie maanden is l iJS franco petpost 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF EiSTKlS rrlefnim No A D V E U T E N T I E N worden gp daatst van 1 6 regels ü 50 Centtn iedere regel meer Centen iroote leüei i worden berekendnaar phuitsrtiiniti si tW lii ending van Advertentiën tot 1 uur des midd tf Kachels M Haarden WINTERARTIKELEN in zeer ruime keuze bjj JAN HOHD I Korto QroenoDdaal I 203 2 04 UZERW4REIi ÖEREEDSCHAPPEli ilVISHOtn KTIKELE Ciguurzaatj en Kerbijbenooiligiihcdeii BREDKB VNOBN Od prijzoii zijn AiHtr den stolit gogarAndoüM Hoofüprija Men biedehel qeluk Ie band DltDOodlginR tot deelneming in de Kansen vHii Ie door don HUuit lliunl ur g 3wnarbor de groüU leUllok rij wuariu xelter 11 MillioeQ 349 325 Mark gewonnen moeten worden Da priJKen van deze voel voordeel Ijiedende V rieldl terij die volgens het plan ulaclit 118 00 lot4 U l evat zijn de volgende i e lioogste pr i is eventueel 600 000 Marlt Iflpr a 10 100 Marlt 58 pr a B 00 Mark lOBpr a 8 00 Mark SOepr a 000 Marlt 8iapr a 1 000 Mark IMSpr u 4C0Miirk pr 800 Mark Hllpr a llOilMnrk 86958 pr a 1 i Mark i pr a 184 lot 100 HSBl pr n73 46 21 M totaal 5n Ó prijzen gu maanden in 7 klassen Fremio v 3no OO0 Mk I pr a SOO OOO Mark I pr a 100 1100 Mark t prijj a 76 000 Vark 1 prijs a 70 000 Mark 1 prijs a fi5 0i 0 Mark 1 prijs a llO ono Mark 1 prijs a 5 000 ark prijz a 50 000 Mnrk 1 prijs a 4 OII0 Mark 1 prijs a 30 000 Mark I prnz a ÏO O O Mark en dozo worden in oen uit jeloot De Hoofdprijs in de Ie klaflso bedraagt Mark 50 001 stijgt in do Se ki tot H OOO Mi in de e tot 0 0011 M in do 4o tot 05 000 M in da 5e tot 7 000 M in do do tot 76 00 Mark in de 7 e Itit 200 000 Mark on mot de prem o van SOO 000 M evont tot 500 000 M Voor do eorato prijitrokking die oftioioel is vBstgesteld kost een gelieel origineel lot slechts Guld SJiO een half origineel lot slechts üuhl 1 75 een kwart origineel lot slophta Ould O ttO l inleggelden voor de volgende klassen zoowel als do juisto lijst dor prijzen worden aangerfovoii in het offioieolü Irokkingsplan voor zien van bot Wiijien van den Staat wolk plan ik op aanvragi gratis verzond ledere deelnemer in de loterij ontvangt onge raagd onmiddellijk na de plaats gehad holi liondo trokking de oBoioolo trokkingslijst De uitbetaling en veraendlng van de prlJZun goBcluedt door mij en direkt en prompt aan do winners on onder de strengato geheimhouding g Todero bestelling kan men eenvoudig por postwissel opge en ook tegen r raboiirs g Mon wonde zirb diia met do nanvrnatr om toezending van loten voor do spoedig plsaU liebbeudo trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 30 November e k met vertroawen lot Samuel llerkscher Seiir iburg Paiti £x ellcr Dertig JUK wordt dit mid4al met reiraBflend sucdob Il pünsÜUeDda iDwriJviug ungvmiid tageo Rheumati k Jioh tTflrItOQah aid p n UaiiVior on WiBselkimtoor in Uai DuiUclOaml § dm vertroawen op hot fRbrieksmerlc Aokerf A4 l 25 7Bo eii50o daft in d meeet apotheken Ta Amitardun bü Uloth Clébaii TUI Tayu va Baoders fïb tllTt EftCD fltltit ain E CASSl TO T u ï fnaai k t ti o u d a Spreekuren van 10 tot 4 uur VRÜDAG8 van uur ZONDAGS afwezig ZüiDER HYPOTHEEKBANK geceêtlgd te BHEUA Hulsehappelijk Kapitnl Een Mlllloen GuldCD wurop 10 pCU gestort Qeheel neplttntat Directeuren Hr H B VAN H ASDIJK en Ë J v DB BRDIJN De Bank verstrelit oor ivi te termijnen gelden onder Eerste Hypothecair verband op Huizen en Laudergen tegen matige rente zoiirler uonittbetnlt fi en tondel bijberekeii Inii van admlniKtrntleleoi ten en geelt 3 en 4 p€t l amHbtleeen uit in Rtnkkcn van ƒ 1000 500 en 100 interest 1 Januari cp 1 TuU Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede ts QovBk M ie Firma MONTIJN UÜRTLAND itntl8eptl§che Tandpoeder en Antlgepll§ li iloiidlliieluiir van E CAaaVTO TandaHd te Gouda OVERAL VËRKIUJOBAAa Agent voor Nederland U 1 1S SEI STIJN Blauwstraat Gouda Gebri Stoll werck a Chocolade en Cncao U i T Dmlmatige door de nieuwit aitvindingen up machinaal goUod Têrbeterdc fUnleatiit OU uitbuitend gebruik van b en fijnste gran JbiulTeii garnmliwm Icn verbniikor van Stollwerck s Chocolade en Cacao een anbevaienawaurdig fnbrikaat uauwkeurii boantwoj rdünde a r vVeu inhoud dw reap lilüetten Dt irraa bciuulde 87 BreTots als Hoflererancler 44 Ëoro Olplonia 8 gouden enz Medailles een be ij an uitmuntend f j3 brika tt b eeda 1874 schreef de Accademie national de Paris Mou0 voua d4 irnoiii nne 4 iln d cr pmmlirc eIttwM en oonald r ttoii aa Totra exoellent fabzioation da Ohooolat bonbons v arias eto eto CMfwtrok t liibrikaat ia verkrijgbaar bij U H CiinfiEieiirs Baaketbakkera wa aiu Genenalverttgenwoordiger Toor Sederlabd JUins Hatteimtodt Amatardam Kalverstraat lOS VISITEKAARTJES gedrukt met letternaar verkiezing zijn In alle ronnalon en modellen verkrijgliaar bIJ 4 BBIIllil k II Lange Tiendeweg D 00 Indien gjj niet wilt hoesten gebraikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlionig Extract ineiiaoihe tilt de Koninklijke Stoomfabriek De Honing bloeni van H 1 VAX lM HAIIi Co Uenllaagrjollevjraiiciers VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIE SCHAIK SOHAIK SCHAIK SOBAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCE AIK Co s MOlianthe i iiot beste middel der wereld Co S Melianthe geueoat Kintihoeat 1 CO S Ittell ntbe teaoeet zoowel oml als jong I CO S DldliaiXtlie mag ia geen huiageziu oiitbrelcen CO B HlOliaiXtbe stut voortdurend onder Sclieikundig toezioliL Co S fVtelïanthe belpt onlierroopelijk CO B Melianthe is belcround in t Ëerediploma s Co B H eUauthe ts bekroond met Goud N Co s Mel aDthe is bekroond met Zilver Ik Co a Melianthe is verkriJKbaar in aooiis van 40 CU tOCU e ft bg J Th TORKBN Boikoop B T WIJK Oudtwalrr M KOLKMAN Waddinxveet a KOLLMAN Bodegraven PINKSE Nimuerkerk a d Uut W J Ti DAM Haaêlrecht A N TiiiZESSEN SchootJiovm Firma WOtl I Co Westhaven 198 Gouda ü MlHBIBa Kleiweg E 100 Gouda K H Vi MILD VeeraUl B 120 te ifottdtt A BüUMAN Afoordrtckt Spiegelglas Verzekering Gh O TJ 13 Zeer voordeelige conditie Scherp eoncureerende premie lÊÊÊ VDiDC Ü 1P BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GocDi zullen den Sem Iteemmbmr tSIMt des namiddags ten liree ure in het Raadhuis aldaar bj enkele inschrflviug aanbesteden A De levering van de voor de Gemeente Gooda gedurende A 1900 negentien honderd benoodigde matarialen FEBCEEL 1 Houtwaren IJienrerk BpükerienUehttUwr waren 4 Koper Lood Zink en Soldeer 6 Verfwaren an glai Teer Kalk 8 Grint 9 Zand 10 40000 vlakke Veobt sohe Straatkllnken Wv II 40000 vlakke Veoht sohe Straatkllnken Vv K ia 80000 blauwe Uial straat klinkers 13 0000 Uselmetselplavij 14 aoOOO Ben ahla kelen dsmie retalUes IS Het plantsoen en boomgewas B 16 Het onderhoud van de Straten in de Gemeente Gouda gedurende de Jaren 1800 I801 en 1903 17 Het afdammen en droogbouden van bet Beeuwijksche Verlaat en bet maken met gangvaardig opleveren van twee nieuwe voorof boelomdeuren en eene nieuwe deur aan de ReeuwUkschv lUde van dit Verlaat C 18 Het ophalen van de vuilnis en bet ophalen van de baardaaoh uitdiepen van graobten en In twee afzonderlijke peroeelen of gesamenlljk De Bestekken liggen ter lezing op de Gemeente Secretarie en het bureau vanden GemeenteBouwmeester Inlichtingen worden gegeven door den GemeenteBouwmeester De inschrijving bUjetten moeten voor ieder perceel afzonderlijk ter Gemeente Secretarie bezorgd zijn den Iden December voor des middags vijl ure EERSTE NEDERLANOSCHE RUWIELFABRUK DirecUur H BURGERS DKVKNTEK Model A zonder rem en sehermen 1 87 50 Model A met 90 Model I 110 Model AA 185 Model AAA U6 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENB8 156 LUXE ACATiNE 180 P S DAMES KETTINÖRIJWIÈLEN op alle prijzen f 5 hooger VerlcgeDWoordiger J G Een ware Schat voor de ongelukkige Blachtoffera der ZeltberleklïiDg Onanie eiHgehe me litspattiogen is het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBE WARING Hollandache uitgave mot 27 aib Prg 2 gulden ledar die aan de mr ïhnk kel ka gevolgen van deie ondeu Ijdt moet het leien de oprechte leenag die het geaft redt jaarlik duizend van en iekei ii dood Te verkr en bj hetVer lagaMagazin te Leipzig Neumarkt SI raneo tegen mzenduig van het t g ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bolland Sotini Druk vail A BRINKlfAN Zx Itulleiilaiutscti Ovunclcht De Deutsche Zeitung maakt een purticulicr telegram openbaar waarin wordt gezegd dat generaal Jottbert naar Pretoria heelt geseind dat do poging van generaal White op 20 November om een deel zijner artillerie te redden verhinderd werd De ontzetting ii buitengesloten do capitulatie vaii het gansche leger van Ladysmith is verzekerd Het detachement van White hetwelk togen Estcourt is doorgelaten werd op de Tugüla teruggeworpen en is omsingeld Hetzclfdo blad verneemt uit Dujbim Genoraal Joubert heelt het hulpcorps van generaal Barlow afgesneden van het kamp van Mooillivier dit kamp werd door generaal loubert gebombardeerd Generaal foubert beheerscht sedert i l November allo hoogten tnsschen Pieter Maritaburg en Ladysmith Hij dreel do voorposten van generaal C lcry terug op l ioter Kon logerorder is te Londen uitgevaardigd waarbij de mobilisatie van acht batalluiLS militie tegen 11 December wordt bevolen De Boeren in Natal trekken al moer zuidwaarts en sluiten de Kngelsch troepen te Kstcourt in Dat wjjst op groote dingen die komen Er is zelfs een telegram dat een aanval op Pietermaritzburg voorspelt Zoover zijn de Boeren echter nog niet Eerst de Engelschen die te Estcourt zijn klein gekregen of althans opgesloten In de Kaapkolonie breidt nn eindeljk do beweging van do Afrikaandcrs zieh uit En bij Bolmout honden de Boeren zich gereed Lord Met hucn een warme ontvangst te bcroiden Zij schijnen er ook een stuk zwaar geschut in stolling gebracht te hebben De Morning Post geeft oen beredeneerd overzicht van de opstelling der Boeren front makend naar generaal IcryN leger dat te Durban verzameld wordt Het bezetten van Weenen door de Boeren zegt dit blad geeft hun een ontzaglijk voordeel Wanneer de hoofdmacht dor Boeren zich ten zuidoosten van Ladysmith op de Bimbniwanakopjes had opgesteld zou hun stelling naar het noordwesten vrij zwak zijn en zon generaal Wliito in het gunstigst geval daar nog een gaaljc vinden om met zijn troepen door te glippen Doch de bezetting van Weenen door de Booron slaat aan die hoop de bodem in FEVlLLElODi HÉT TESTAMENT Vrij naar het Engetsch DOOR w NurrERS 4 En mij ijlings naar het kabinet tenig Iwgcveride maakte ik den drank opnieuw gereed dronk het glas ledig dezelfde verbchijnselcn deden zich w£der in mijn hebaam voor en ik kwam tot mij zelve met het karakter de gestalte en het gelaat van Henry Jekyll In dien nacht was ik op deri noodlottigen kruisweg aangeland Indien ik mijn ontdekking met een meer edele bezieling gedaan had mdien ik het onderzoek gewaagd had onder den invloed van weldadige of godsdienstige int pi ralies zou alles gewis anders gegaan zyn en zotide ik waarschijnlijk uit die doodelijke benauwdheden van sterven en wedergeboorte als een engel in plaats van een duivel herleefd zijn l e drank had geen nadeeligen invloed op mijn gestel lij schokte slechts de deuren der gevangenis van mijn geest en keerde liet binnenste er van naar buiten In dien tijd sluimerde mijn deugd terwijl mijn ondeugd door mijn aangeboren aard wakker gehouden naar de gelegenheid snakte om werkdadig op te treden en hij die dit doen moest waa Ibdward Hyde Maar hoewel ik ntt Want wanneer de Boeren to Weenen zelfs de helft hebhen van het opgegeven gotal mannen zou hot ontzettingsleger deze troepenmacht op zjjn flank niet mogen ignoreoren Do Tugela zon niet overgestoken kunnen worden zoolang deze Boercnmacht niet onschadelijk gemaakt was De Moniug Post bespreekt dan do drie aanvalsplannen der Boeren Zij kuraien den spoorweg bezet honden met hun troepen die zij te Ennorsdaie hebben daar hun gewone taktiek volgen on terugtrekken terwijl de flank die to Weenen staat den voortrukkcnden vijand bestookt Dan knnnen zjj van Weenen oprnkken en trachten Estcourt te nemen Eindelijk kunnen zg van Weenen op Weston raarcheercn den spoorweg opbreken dn de brug aan do Mooirivicr doen springen Het kvatsto plan is volgens hot blad hot blad het best doch liet lastigst to volvoeren Inmiddels weet men dat het dit besto plan is dat do Boeren schijnen verkozen te liebbcn Do aanvoerder der tweede divisie de logorlicvelhcbbcr van bet outzcttingsloger dat zich te Durban gereed maakt ora White te ontzetten on generaal Joubert slag te leveren heet generaal lery Hij is reeds voor cenigedagen te Dmban aangekomen en is ijverigbezig alles voor den opmarsch in gereedheid te brengo Generaal t lery is oeiitaktikusvan zekeren naam hij is langen tjjd leeraariu de taktiek geweest aan de militaire schoolte Sandhurst en hoeft over hot onderwerpeen boek gesciireven dat zeer gunstig beoordeeld ia De generaal is ongehuwd eenhard werker in zichzelf gokeord en op verrena niet zoo populair bjj zjju soldaten alslord Menthuen De Standard wijst or op dat in het noorden van do Kaapkolonie oen groot aantal kolonisten zich by do Boereu hebben aangesloten En in Natal is lietzelfde verschijnsel op te merken Ten einde te pogen iets tegen het samen guau van de kolonisten met de Boeren te doen hooft generaal Bulier gemeend ceii proclamatie te moeten uitvaardigen in de Kaapkolonie en gonetaal Clery heeft een gelijkluidende proclaraiitio uitgevaardigd in Natal In deze proclamatie wordt verklaard dat het de plicht is der Engelsche onderdanen in de kolonie trouw te blijven aan do Koningin Maar om dien plicht wat uantrekkeiyker te maken wordt bü wijze van belooning voor hen die loyuiil blijven volledigo vergoeding beloofd voor alle schade aan hnnne eigendommen hoeven of veesta twee karakters en twee verschijningen had was het eene enkel slecht maar bleef het andere de oude Henry Jekyll dat ongel ij ksoorti samenstel aan welks hervorming ik reeds geleerd had te wanhopen De practijk begunntigde dus alleen het kwaad Destijds had ik mijn afkeer van het dorre studieleven nog met overwonnen Ik hield mij er van tijd tot tijd ernstig mede bezig en daar mijne genoegens achtst uitgedrukt onwaardijï waren en ik dcbniettemin beroemd en geëerd wai werd mi bij het klimmen mijner jaren deze dtibbeUinnigheid al meer en meer bezwaarlijk In dit opzicht wns raij mijne nieuwe kracht ten hüo fste pijnlijk tot ik er de slaaf van werd Ik behoefde den beker slechts te ledigen de gedaante van den hooggeeerden professor te doen verdwijnen n gelijk een kleed dat van Edward Hyde aan te nemen Ik lachte om deze zekerheill ja destijds scheen het mij koddig toe en ik nam met de frootste nauwgezeihetd mijne voorzorgsmaatregelen Ik kocht en meubelde dat huis in Sohio waar Hyde door de politie gezocht werd en uaRi eene huishoudster in mijn dienst van wier stilzwijgendheid en gewetenlooaheid ik overtuigd was pels im den vijand aangericht Degenen editor ISo zich hjj den vijand hebben aangoslote en wier namen door de overheid spersom i en poliüodicuaren zullen worden bekend gemaakt zullen streng gestraft worden Bovc iien mUeu allon die gegrepen worden a zjj den vgand lovensiuiddolen of fouragf hebben verstrekt of inlichtingen hebben jeven volgens de krjjgswetten als spionne worden behandeld Deze poflamatios inogon hier on daar eenigei mdruk maken hel voorbeeld door leden 1 B het Kaaiische parlemeut en door den ba jcmcester van Aliwal North Sinuts gegove die zich bjj de Beo renpartg aansloten doW zien dat de Kaponaars zich niot uilen door de Kngelscho gtfucraals laten intimidoerr f nfeed De jiMdeolingen on vermaningen van den Keizer an Oostenrijk ann de aanvoerder vun de pnrtijcu uit hot Huis vun Ugevanrdigden kwamen in hoofdzaak op het volgende neer een ministerie van de rechterzij te vormen ging op bof oogenblik niet een coalitii nnnisl ue wu v uingt lyk en wenschelijk hot mtjiisti iie t lary w is geen voorloopig ministerie inaar een cabinet d allaires de Keiafr wcnschte dnt de partijen erliie zouden JBslniton de vporloopige begrooting i n de ontworpen op het Vergelijk Mr het eind van io t jaar af te dden Do l oleii scliijiieii door de vermaningen vun don Keizer al liekcord te zjjn lierichton uit Barcelona die de grenzen kunni n passeercii doen zien dat het daar alles behalve rooskleurig is Hedort Vijdag moten de corro pondentcn die aan hunne bladen iots willen seinen dal doen door hunne berichten por koerier naar een nauslbijgelegcn tclegraa fkautnor te laten brengen en dan nog steeds in de verwachting dat zij ook daar zullen worden aangehouden 1 e C atttlaansehe afgevaardigden wijzen er j op dat de militiiiro autoriteiten die op dit oogenblik in Barcelona de baas ziin op zeer zonderlinge wijze hun gezag uitoefenen Vele notabelen en alle bestuursleden van de vcrcenlgingeu wier leden tot de belasting weigeraars behoorden ziJn in hechtoniH genomen En dat op een tijdstip toen reods veld belastingschuldigen hun achterstallige belaatingeii voldi dcn Want de eensgcziudlieid die aanvankelijk heerschte is in Barcelona verbroken De Imperial wijt dat aan gebrek aan samenwerking tusschen de vereenigiiigcn men ik zonder geldelijk verliea in dien van Edward Hyde zou kunnen overgaan En zoo van elke zijde verzekerd naar ik veronderstelde biS gon ik van de vreemdsoortige voorrechten van imjn positie te genielen fkrtijda waren er lieden die hrnvoii huurden om hunne misdaden te volbrengen ttrwijl hun eigen persoon en naam onf erept bleet Ik wns de eerste die aldus voor mijn genoegen handeltle Ik was de eerste die mij voor het oojj der menigte geacht en beminrl kon vertoonen en m één oogenblik mij gelijk een schooljongen in ongestoorde vrijheid en losbandigheid kon verheugen Voor mij echter die waarlijk in een ondnorgrondburc verinomming gehuld was wa de veiligheid en straffeloojheid volkonien Denk zelve ik bestond zelts met La it mij slechts in mijn laboratorirm ontsnappen pcef mtj slechte twee seconden om mijn drank in te zwelgen die ik altijd gereed had staan en wat hij ook misfireven inocbt hebben Edward Hyde w verdwijnen gelijk een ademiorht op een spiegel en hi zijn plaatb x u een man in zijn rustige woning nog te middernacht over zijn boeken zitten geljogen een man wien niemand van eenig onrecht low durven verdenken de gmot Henry jekyll De genoegens welke ik in mijne vermommmg najaagde waren in het eerst zooals ik reed s gezegd heb onwaardig do h in de macht van Edward Hyde begonnen zij al spoedig tot liet monsterachtige te ontaarden Als ik van deze twhten terugkeerde was ik dikwijls verwonderd over de snoodheid van mijn tweeile ik Dit wezon dat ik uit mijn eigeo ziel te voortichijn riep en ll IRi I II De gevangenen die aan boord van het pantsersebip l arolns IJointns werden gebracht hehoorou tot den nyveren stand winkeliers fabrikanten en bestuurders van de winkulierssyndicaten De wijzo waarop zy behandeld worden draagt er ook toe b ora de stemming nder do bevolking te wijzigen Volgens do Imparcial bobben zij zoila aan hunne vrioudeti deu raad gegeven den passieven tegenstand op te geven daar deze hen niets verder bracht en een gevaarlijk wapen worden kan in handen der revolutionaire partijen Do prefect van Valencia heeft besloten aan do belastingschuldigen nog oen tweeden tormiin toe te staan tot M November om hun achlerstalligo belastingen te voldoen Verspreide Berichten EUANKRIJK Twee leiders van de stakers van Audincourt die voor Belfort lagim zijn gearresteerd omdat z j zich kantten togen don terugkeer der stakers Namens den prelect werd den stakers hi l Iverliod van imcnschiiling liekend gemaakt en g liclo tili n hil gdiicd van Bollort loznlleu verlaten als ile heide ai ii slanten in vrijlieid werden geslcld wat geweigerd werd I ater kwamen twee algevaardigdcnwerklinden van de Society nlsaeicnne mededeiden aan den prefect dat hun kameraden zich bjj de stakers zouden voogen als dezen niet binnen liolfort werden toegelaten Een troep stakers nit hantenoy hoeft zich bp die uit Audineourt gevoegd Tegen den middag gingen de stakers terug in di richting van hnu woonplaats Een eskadron huzaren volgt hen om hen Ic beletten terug te komen De sociaul pennicraiische minister Millerand die bjj den premier Waldeck Kunssenu tussi lieuboidcu is gekomen ten gunste der stakers beeft ten antwoord gekregen dat hy geen rijziug kon brongen in zijn lievclen ora ilen stakers den weg naar Baiys te verbieden Men is nieuwsgierig wat Millirand nu doen zal De algevaaidigde Dejnnte zal in de Kamer over het gebeurde te liolfort interpelleeron De prefect vun politie te Parijs heeft besloten de stakende hoefsmeden voor den openbaren dienst te vervangen door 8id laten Kon greolo fabrikant te Bconcoiirt Jules Japy genaamd was als handelsraad door de minister van handel Millerand geraadpleegd over den toestand van zjjn instructie met berekking tot het buitenland lapy antwoordde met zijn vrije wil m de wcrelil der genietingen zond was een laaghartige ellendeling elk zijner daden en gedachten kwamen op het elfile nedci met tijgerachttgen blocddorst behagen schcppentle in elke denkbare marteling van een amler en gevoellüoi al s een steenen beeld lienry Jekyll utond spmwijlen veriitomd over de handehngan van Edward Hyde maar ile c toestand was zoo onnatuiiflijJt dat zijn geweten er niet door vcrontnisywerd Vant hel w n Kyde en Hyde Jillcei die schulVlig was Jekyll was niet alecht hij fcntwaakte geiler met ifjn schijnbaar onverstooi il g ede hoeiUinighciden hij zon zich zelfs haasten om waar zulks mogelijk was het kwaad door Ryde Indreven te herstellen En daardoor shnJtrde zijn geweien ik zal niet in bizonderliedcn tredcTi omtrent den poel van laagheden Wiuirin ik van Heveilede verzonk omilat ik mijzelve er niet van beichul digen kan ik wensch alleen aan te stippen de waarschuwingen en kenteckenen die mijn midereufle siraf vooraf gingen han denk ik daarbij aan een voorval dat ik omdat het geen gevolgen had slechts terloops zal vermelden Een wreed ardige handelwijze met een khid wekte de verontwaardiging van een voorbijga gor in wien ik den volgenden dajj uwen neef herkende op de geneoshcer en de lamilic van het kind voegden zich bij hem er was zelfz een oogf nbHlr dat ik voor mijn leven vreesde en ten laat te moes Edwanl Hyde ten einde deze lieden tot kalmte te brengen htn tot bij zijn deur brengen en hun een wisnel ter h iiui sluUen die met den naam van Henry Jekyll geteekend was Wfy it verwigd II il