Goudsche Courant, zaterdag 25 november 1899

i H BOTTEHDiH 90VDa ilaa ram n I fiotlenl m Beura a 7 M S a 11 ll 8 a 1 55 t St a a a 8 1 I0 l Rottardnm D P 7 U 9 40 U 7 a 11 88 a I Oi S 4 l a 7 46 a 10 0 KottonUm M 4 45 5 45 A 10 f 7 6 40 9 18 8 10 19 11 86 a H l a i 5 4 06 4 40 6 t6 5 15 8 17 r 9 51 a Otpiile i H 6 1 0 J a ll t a a l 4 a a a 4 60 a 8 I7 r n 08 a isii i Herk B 04 8 06 w a I 8 t a a 4 57 54 10 16 a Uoonlmiilil 5 11 8 14 f a 1 10 48 8 S 5 114 5 41 10 1 a Douda 8 17 0 8 1 7 4l Uaiaa aitia baUlaa S 11 08 8 11 9 00 9 98 in O 10 17 I 11 14 I n8 U 84 1 8 09 8 U 4 09 t l4 5 10 5 46 5 15 l aaiilUtW ap lu laap ku iat gacataid wat4a Jl üallailaaka apoar I Eitra anpplaaualba a aai U Bpa aia Iti Wagoa Lita 8 4T 8 15 MO 9 51 10 18 10 4 W Allaaa la a l i diin ncN n A A 0 liaa aana 7 15 8 09 8 41 U 9 88 9 67 10 1 11 15 11 18 11 18 1 08 1 01 U 8 46 4 18 4 56 5 l 4 O H 7 17 7 6t8 a t 9 is 9 S4 10 05 10 40 1 10 2i ruDhiutuii MoarkHDel ti 7 H7 J 8 58 a a a 11 5 a a 1 18 a 6 07 a 8 11 lO U l ik a a a a U 4I a a l a a a 6 18 a 818 u 10 7 = 10 8 VoorhuFR 1 0 9 14 a a 11 51 1 5 a a a 5 5 t I lla I U7 1 35 9 19 9 le 10 15 10 11 46 U 45 ISO 1 4 4 4 15 4 S i 1 5 66 8 15 4S 7 41 1 41 8 4 8 ao 1 00 10 44 11 07 ri 4i STADSNIEUWS GOUDA 23 November 1S99 In de zitting van den gemeenteraad diedoor alle leden werd bggewoond werd o a medegedeeld dat door Qedep Staten warengoedgekeurd de raadsbesluiten tot wyrigingder gemeentebegrooting en de begiootingvoor 1900 Voorts kwamen in van B en W aanbevelingen voor leeraar in de natuurkunde en voor brugwachter aan de Haastrechtsche brug en een voorstel tot het opnieuw vaststellen der verordening op de heffing van schoolgelden Verschillende dnbbeltallen voor periodieke aftredingen Een schrgven Tan B en W tot wgziging der gemeentebogrooting voor 1899 Adressen van de hh M 1 de Oidts C A B Bantzinger en P den Hertog tot afstand in erfpacht van grond Adres van den heer W G van Geelen tot het plaatsen van een schut achter huizen in de Minderbroederateeg Adres van H A C Brinkman betreffende het stenografisch raadsverslag Dankbetuigingen van de heeren Mr Jaeger en Harmstra voor de hun verleende vorhooging van salaris Benoemd werd tot brugwachter aan de Haastrechtsche brug J Onwersloot en tot leeraar in de natruukunde de heer N iuint Gz te Amsterdam VAN UKN 0001 GKIIKD Zgne reis voortzettende was het volgende plaatsje dat door onze verslaggever na Breda bezocht moest worden Sliedrecht in de nabyheid van Dordrecht een zeer net dorpje aan de Linge gelegen Heel gemakkelgk was het niet om de familie W H de Waard te vinden daar hem bg zyn aankomst werd medegedeeld dat er wel een zestigtal personen te Sliedrecht waren die den zelfden naam droegen Zulks ontmoedigde hem niet want voorzien van een goode vraagbaak in den mond mocht het hem gelukken door behulp van een brievenbestoUer de familie de Waard te vinden Hy bevond zich voor een allerliefste woning alwaar hem ie van ouds bekende zindelgkheid toe blonk hg had het genoegen Mej de Waard te ontmoeten en na een paar woorden gewisseld te hebben om het doel van zgn bezoek bekend te maken werd hg met alle mogelgke beleefdheid verzocht binnon te komen Na eenige vragen gedaan te hebben omtrent hetgeen hy vernomen had vertelde hem Mej de Waard omgeven van een talrgk kroost dat hare dochter sedert 2 jaren Igdende was geweest aan bloedarmoede en Directe SDoiirwegvcrblndlngen met i OlIU WlnterdleDSt 1899 1900 Aangevfin en I October Tijd van Greenwich nOl Di ROTTXRDiliflaa aam 9 54 10 4t 111 11 1 1I 15 ll t 1 18 lil 8 55 3 1 5 1 1 7 14 9 14 1 07 1 14 1 18 9 58 9 45 p a 10 11 8 40 5 50 33 Volgens ingezonden portret wel zoodanig dat zy er zoo wit als een geest van uitzag hetgeen haar man en haar zelve de grootste onrust veroorzaakte Men zag de kleine meid zoo ging zg voort hy den dag verminderen wy vreesden het ergste Tot dat wy onze toovlncht namen tot de Pink Pillen van Dr Williams en thans is de kleine gezond en rooskleurig dank aan deze pillen Eveneens werd hem het portr t waarvan hiernevens de afbeelding van haar dochtertje ter hand gesteld De vreugde der ouders was onbeschtyfeiyk Het bloed had zyn kracht verNren do roode lichaampjes waren in zoo n maro verminderd dat het hyna uitgeput was Door de Pink Pillen van Dr Williams te gebruiken die een krachtige hersteller van het bloed zgn gee t men het zyn levenskracht schoone kleur terug en de krachten komen spoedig weder Alle ziekten voortkomende uit de verzwakking van het bloed zullen met goed gevolg bestreden worden Bleekzucht algemeene verzwakking bleeke kleuren St Vitusdans rheumatiek enz enz Verkrygbaar k 1 76 GId de doos en9 Gld de 6 doezen bj J H L Shabiiié 27 Steiger Rotterdam hoofddepothouder voor Nederland en alle Apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook verkrggbaar voor Gouda en omstreken by de firma WoLfr Co a Allaan daa Dlgadlfa A Allaai la w la Uaaaa titoa kljkatalau Op laaa taainaa aljn Zandai Maaaaan a Diaadag aJaagaclia ralaarbiljatla aeor da 8a U rcrkrugbaar lagan aakalaa naaktrrtja JT UalUidaaka Spaor I Eilra iUoian baw a dt to y 05 7 10 7 15 8 as 8 55 9 08 45 lo ll 11 17 ll H 11 0 1 9 11 41 S Ot 4 00 LSI 4 45 6 80 8 1 7 41 7 6 P 55 48 lO ltl oor ii v t i r r f D t M aiaa aacui J JM 11 ml 8 98 OtS lS 9 S9 10 1010 7 H O 10 J 858 S8 0 n 1 8 30 10 05 5 03 j lj J S6 0 58 = 9 1 9 96 iCiaio u 1 9 lÜ7 sT4877 7 IT Vi MO mTo J 7 U lo7 estaa kaUlan U Baiaigwa Taor 4a lü Braakalan Analardan nogaa via Utaea it 4 S 5 50 8 519 0010 0 0 1010 0 1 45 AmiLC 8 19 9 03 9 IS 10 15 11 09 1 09 1 10 09 9 41 4 80 5 1 8 5 1 19 10 8 lO tl 10 8 11 00 a 40 t 47 1 1 go 5 16 98 9 19 46 l K i O 1 i 0 l lt 911 4 41 10 7 5 1 101 46 iml W 6 43 0 60 7 35 8 0 8 10 go 10 0011 90 11 611 40 9JO 8 45 1 0 8 86 7 80 5 1 I 0 Inuda 7 17 7 3t 8 U 9 0 M 1 M8 10 8 11 61 bt M4 S SI 4 17 4 91 47 7 6 1 14 It 11 10 11 39 10 14 10 61 J U t T 8 5 65 his Ml 8 4 9 10 10 15 10 9 11 15 li O 1 87 1 n 9 0 3 6 48 6 98 6 11 8 51 6I 9 19 10 00 10 94 6 1s 1 1 14 10 38 11 51 1 7 l l 7 J f 10 64 6 S0 7 05 111 45 1 86 t 9 7 9 9 4t i lO 1X1 7 17 5i 01 9 9 11 10 6 11 10 11 11 1 51 l it 5 40 9 63 4 43 50 10 7 1 5 10 0 tO li 11 10 met een critiek op de daden der regeering die lig beschuldigt de patraone te bestrtjden en de hartstochten in werltlieden op te wekken Millerand heelt Japy van zgn ambt ontheven BüLOIB Baiikicra nit Parjjs en Rameniö die in relatie staan met de graaniirma te Antwerpen die liaar betalingen heelt gestaakt z jn aldaar aangekomen Men meent dat de toestand der Arnia binnen eenige dagen gered zal zgn EsoEI iNI Er worden te Londen groote toebereidaelen gemaakt om hot Amerikaansche eskader onder admiraal Hchley te ontvangen Ve verdedigingswerken van de reede van l ortsmüntU worden geheel van modern geschut voorsien Ook de lorten die de haven verdedigen worden nienw bewapend POUTUUAL Gisteren ziJn to Oporto een nieuw geval van pest en twee sterfgevallen voorgekomen BINNENLAND 8TATEN GENEUAAL TH BÊCitB HMIUKH Zitting van Donderdag 23 November Na opening om hall twaall van de bijeenkomst wordt voorgelezen de Igst der aanwezige leden waaruit biykt dat het vereischte aantal niet tegenwoordig i Hierop srhorst de voorzitter de vergadering tot 1 nnr By do voortzetting der behandeling van de Indische begrootlng laakte du heer Van Kol do onverschilligheid der Kamer voor IndiJj dat hooldzakelgk wordt bestuurd door leeken waardoor de Kamer onvoldoende wordt ingelicht Daarom bepleitte hg eene vertegenwoordiging uit Indie en een deskundige begrootingsoommissie Zgn griel is dat de minister optreedt niet als hervormer maar als bureanrraat en ndministratenr Hg handhnalde zgn vergelgking van don Aljeh kr g met don oorlog in l ransvaal en accepteerde s ministers hulp bg een regeling van do flnancicele verhouding met IndUi ter terugbetaling aan liidiö van de Atjeh nltgaven De minister verdedigde zgn beleid dut wel vorro van kapitallstlseli do welvaart der bevolking beoogt en zal van Kol a linnncieolo voorstellen alwacbten Hy acht het z jn plicht den Atjeh oorlog voor welk begin hg niet verantwoordelgk is te beëindigen Hot algemeen debat i daarop gesloten B j do artikelen wraakto de heer Troelstra de gruwelijke mishandeling van koelies door ambtenaren lig het departement van koloniën is ontvangen het volgende van 21 dezer godagteekendo telegram van den gonvernenrge neraal van Nodcrlandsch Indië betredende eenon rooftocht op het eiland Banka 5 88 V Oi 45 8 8 8 89 t C8 9 8 I JO 7 S8 8 19 door 7 17 I 7 54 7 41 8 50 7 10 8 48 8 19 9 05 Ooadi Manr lr olit SimiwHrVnrV 0 p n HoM TiUm M BotteriUraD P Itütterdam B tHiifn 5 41 l lt Voorltarg 1 4S eMnh Mo 8 18 li ii l 1 I4 J lO Haraanltatnil 7 11 74 1 0 I allaes le cu la klaaaa i 1I 07 84 7 60 8 18 5 S1 i 55 6 48 8 0 lauttili Owlsw Wuiinl 7 4 l 8 65 Ulr oli Ouü o Uotttta Opziener bij het inijuwezcn O Hnsgenvermoord te I angkal I iuang door op rooftocht zyndo gedroste L hineosohe mgnworkcrs Stct De Provinciale Staten van Gelderland hebben tot lid der Kerste Kamer gekozen mr P e t Hooft antir rechter ui de rechtbank te Arnhem oud lid der Tweede Kamer voor het district Middelbnrg met M stemmen togen 20 op jhr J A van Nispon lib Gemeng de Berichten Ten stndhuize in Den Haag was Woensdagochtend een opstootje waaraan de politie moest te pas komen doordien do vader van den brnidegom van een paar dat den edit moest sluiten zgn voornemen te kennen gaf niet te zullen teekenen omdat hij tegen dit hnwelgk was De nog al opgewonden oade heer die door een broeder gedwongen was de trouwkamer binnen te gaan om zyn medewerking tot de trouwacte te verleenen verzon een list om daaraan te ontkomen Hg stak een sigaar op en begon zoo te dampen dat t de aandacht trok van den wethouder ambtenaar van den burgerlijken stand die niet op de hoogte der historie last mi den onbescheiden getuige uit de zaal teTerwgderen Er was echter nog geen gevaar bg uitstel want t betrokken paar behoorde tot t laatste van het elftal dat t huweJjMbootjo zou instappen De bewuste Jrtocderging mede naar Imlten beduidde im recalcitrant dat hii er zoo gamakkelgk niet vanzou afkomen haalde de politie er in en aanhet sussend optreden van een der dienarendankte het paar dat de oude heer zyn handonder de acte plaatste O Men meldt uit Amsterdam r De inbrekers hebben in de afgeloopen nacht weder Iran slag geslagen Het operatieyeld Was wederom een kulppostkantoor aan de Prins Hendrikkade 18 De dief of dieven zyn weder door middel van een valschen sleutel het kantoor dat beneden onbewoond is binnengegaan Zg vonden hier twee brandkasten waarvan de euno tevergeefs werd geforceerd doch de tweede met beter succes Hieruit is oen paar honderd aan contanten medegenomen Verdere bgzonderheden ontbreken üit een brief nit Waterval Boven dd 14 October van een ambtenaar bg de Znidafrikaaesche Spoorweginaatschappg Gibter vertrok van hier een Boer met zes zoons naar Volksrust Zgn vronw gaf hem de geweren en patronen aan met de woorden Dat God jnllio behoed maar ik wil niemand bier terugzien voor do rx odbaatjes uit het land zgn Denk dat jkllie grootvaders alien voor de vryheid hun leven bobben gegeven Het Handelsblad meldt over de staking der dokwerkers te Amsterdam 9 15 1 58 11 9 11 85 11 41 a 11 51 ll St 11 18 11 8 01 I 4 I 1 K kl H tiaaaaraa 10 57 l 0 I 0 1 15 J 17 4 5 11 11 1 1 U U 1 10 3 3 11 46 1 19 1 11 1 V 5 04 1M9 Een onderhoud dat wg gister met de directie van een der groote veemen hadden deed ons zien dat do staking der dokwerkers groot ongerief veroorzaakt Wel is waar tracht men met de vaste werklieden het lossen geregeld te doen plaats hebben doch dit gaat uiteraard langzaam daar het dragon der zware zakken suiker niet ieders werk Is Bovendien worden de kosten hoog door do liggelden die de schippers moeten hebben of deze zullen moeten worden betaald door de veemen dan wel door de eigenaars der goederen is nog een opon vraag Er werd ons op gewezen dat in de laatste paar jaren het losloon reeds met 5 cent verhoogd werd en nu wederom 5 cent meer wordt gevraagd en nu bovendien ook voor particulier werk 5 cent per uur en per man meer wordt gevorderd De eisch van meer mannen aan de liften en op de zolders wordt overdreven geacht De directies der veemen zgn dan ook golgk wg gistermorgen reeds mededeelden niet van plan op de gestelde eischen in te gaan Zg wenschen ook niet in verbinding te treden met het Nederlandsch Arbeidssecretariaat dat de leiding van de staking heeft ter hand genomen De prtroons wenschen alleen met hun werklieden te doen te hebben en niet met een instelling die feitelgk naar hun oordeel buiten de zaak staat Do stakers hadden gisterenmorgen een vergadering in d CJeelvinck die zeer druk bezocht was De voorzitter van het Arbeidssecretariaat de heer van Someren deelde mede dat nog geen antwoord op de aan de werkgevers gerichte circulaire was ontvangen Intnsschon breidt zich de staking uit en de mannen bigven op hun stuk staan Een afgevaardigde van den Schippersbond verklaarde dat deze vereeniging de beweging zal steunen hoewel zg zich er niet bg kan aansluiten Een deel der vergaderden trok na afloop om 12 uur door de stad o a naar de Maatschappg Nederland maar de werklieden verklaarden dat zg zich niet bg de werkstaking aansluiten aangezien zg bootwerkers zyn en geen dokwerkers Men verzekerde ons dat op bet oogenblik 400 A 500 man in staking zyn en dat er voortdurend meer bg komen Indien de patroons niet aan de eischen der werklieden toegeven en dat is te verwachten bestaat groote kans dat de beweging zich nog moer uitbreidt en een algemeene wordt ondijr alle werkers voor den handel Op de Parysche groote Boulevards worden sedert Lodewgk XV stoelen verhuurd waarop het pnbliek dat geen lust heeft te wandelen de menigte kan zien voorby llaneeren De verpachting van deze stoelen brengt der stad Parga per jaar ongeveer 30 000 francs op Maar in een tentoonstellingsjaar is dit veel hooger De verpachting voor 1900 die deze weck zal plaats hebben trekt op het oogenblik dan ook zeer de aandacht 87 1 19 4 48 4 5 5 l K O 5 18 4 08 4 15 4 04 4 11 1 64 0 4 87 4 8 8 15 8 56 7 10 7 18 7 3 10 9 10 41 10 8 i ie 10 561 8 13 40 5 49 69 U li De üultsche onderofficier Eckmaii die den lOden November te Hpandun is aangehouden onder beschuldiging van hoogverraad is bij nader onderzoek van oen minder zwaar vergryp beticht De beklaagde moet slechts een teekoning voor den bouw van een wapenfabriek aan de Turkscho regeering hebben afgestaan Daar het voor elk militair strafbaar is in verbinding to staan met oen vreemde mogendheid zal Eckmann voor zyn overtreding gestraft worden De Duitsche bladen vestigen met nadrnk de aandacht op den aard van het vorgrgp van den onderofficier wgl zy niet gaarne zouden wenschen dat een Duitsche internationale spionnenzauk op het tapyt kwam Naar de Maasb verneemt beloopen da schadevergoedingen die de Maatachappjj tot Expl van St Spw wegens het ongeluk te Capelle zal te betalen hebben circa 5 ton Hekent men liierbg de materieele schade dan komt het spoorwegongeluk te staan al circa een millioen gulden Ingevolge van hooger hand ontvangen wenken zyn de inwendige diensten bg het 4e reg mf met het oog op de geringe sterkte aan manschappen aanmerkeluk vereenvondigd Zoo bestaat thans te Leiden geen hoofdofflcier van de week is een kapi tem belast met het algemeene toezicht en treedt per dag één luitenant op voor den dagdienst die den kapitein van de week bii de verschillende diensten vervangt Voorti zgn er per twee compagnieën slechts aange wezen 1 sergeant en 1 korporaal van de week en worden de wacht en corveeroosters bataljonsgewgze aangehonden ïe Antwerpen is Dinsdag een moord gepleegd en wel op een herbergierster wier man als timmerman werkzaam en dus a ochtends afwezig was De misdaad werd ontdekt toen een buurvrouw een kruik bier kwam halen en de denr gesloten vond De politie werd ontboden en vond de vrouw geworgd terwgl het huis geplunderd was De buit was vermoedeiyk niet onaanzieniyk want het echtpaar had pas een erfenis gekregen De politie heeft een aantal vagebonden aangehouden waaronder een die dikwyis in de buvrt van de plaats der misdaad was gezien en die een geheel nieuw pak kleeren aan had Volgens het H v A is de moord ontdekt doordien de uit school komende kinderen hnn moeder niet vonden De buren verhalen dat zy niets byzonders aan het huis hebben gezien alleen hebben zg een wagen van een hontverkooper opgemerkt Men vond het Igk met een prop in den mond liggen Die prop was gemaakt van twee zakdoeken en rond den hals was een koord blqkbaar van een kinderzweep Men had de vrouw te ruim half 11 nog op de straat gezien Wat gestolen word weet men nog niet doch van de andere in huis zynde voorwerpen mist men een gouden remontoirhorloge met gouden ketting en medaillon en eenige gewone zilveren horloges De moord verwekte natnurlgk groote Ontroering in de wyk De 80 jarige weduwe K verpleegde in het werkhuis te ijchoonebeek is op treurige wyze om het leven gekomen Zy was op den gewonen tyd naar bed gegaan doch den volgenden morgen verdwenen Men vond toen haar lyk in een kuil achter het huis 7 55 8 03 j in 17 S J5 10 10 10 S7 l 910 17 a a 10 94 a l 11 a a 10 40 10 a a 11 41 a a 11 54 8 17 1 5 8 5 Bg Fontainebleau vond men een TOjarig grijsaard dood in een spoorwegcoupé 3e kl By het onderzoek van het lyk vond men voor 300 000 k 400 000 francs aan effecten en bankpapier Drie personen hebben aan de politie te Amaterdam kennis gegeven dat toen zg zich bg een kleermaker in de Koningstraat vervoegden van wien zg geld te vorderen hadden zg op oen achterkamer zyn opgesloten geworden en van half tien tot ongeveer 11 uur wederrechteiyk van hun vrghcid zyn beroofd Toen eergisteravond de sneltrein Amsterdam Brussel No 7 der Staatsspoor het station Zevenbergen naderde werd het personeel opmerkzaam gemaakt dat in den laatsten wagen een Z01 ÜAGSKUST Des avonds was de zaal Nut en Vermaak der Sociëteit de Reunie geheel bezet De heer P W Kamphuizen voorzitter van de Vereeniging alhier hield eene kleine openingsrede waarin hy allen het welkom op deze plaats toeriep Voor deze openbare vergadering had een zangkoor zich disponibel gesteld om eenige nummers ten beste te geven De directeur van het zangkoor de heer C J van de Putte zal zich zeker beloond hebben gevoeld by het aanhoudend applaus na elk zangnnmmer De beide solisten Mej PrilhUg du Chatenier en de heer Blommendaal hebben vooral bet hunne bygedragen om deze openbare vergadering op te luisteren Nadat eenige zangnummers hadden plaats gehad trad de heer Mr H Ph do Kantor als spreker op die naar aanleiding van de laatste alinea van Moedertroost door de sopraan zangeres voorgedragen Wantvoor weduwen en wezen waakt een weldoend liefd rgk God knoopte de apreker vast hoe evenals in die scène nit hut particuliere leven ook de vereeniging sterk is in t geloof dat zj ten slotte zal zegevieren Veel goeds heelt ly reeds gewrocht maar toch is zy nog niet waar zy gaarne wezen wilde De volkBovertuiging moet zy doen veranderen en voor ieder die geen vreemdeling in ons land is zal het wel geen betoog behoeven dat er nog veel moet gebeuren eer we zoover zyn t Zal zegt spr ingrgpen in bgnii alle kgen der maatschappy maar evenals bg de arbeids enqnêto een tiental jaren geleden schrikbarande feiten aan het licht kwamen zoo moet het ook gaan als eindeiyk eens aan Zondagsrust de aandacht wordt gewgd Ook met het oog op de volksgezondheid was Zondagsrust zoozeer aan te bevelen en spreker beriep zich daarbg op het oordeel van zoovele midici dat de nachtrust alléén onvoldoende is om het geschokte evenwicht te herstellen De overbevolking der krankzinnigengestichten was niet alleen aan drankzucht te wyten maar aan overwerking en daardoor gevolgde apathie Spreker eindigde met een beroep op de aanwezigen door met toetreding tot de aldeeling de zaak zooveel mogelgk te steunen In de pauze werden voor de Vereeniging leden aangenomen dit werd met succes volbracht 25 personen zoowel dames als hoeren traden tot de vereeniging toe De tweede spreker de heer Mr H Verkouteren wilde als vervolg op hetgeen de vorige spr over Zondagsmst had gezegd een en ander in het midden brengen over Zondagsarbeid m a w wat des Zondags achterwege kon hiyven en wat toegestaan kon worden Wglen Conitatgn de Groote had reeds een Zondagswet ingevoerd maar liet toch enkele aken welke geen uitstel gedoogden vrj In Parys waar men met Zondagsrust niet zoo bgster dweept heeft men in groote magazgnen als Louvre en Printempt de toch reeds ingevoerd en hoewel spr in deie dagen vooral niet met de Engelschen dweept lün toch in Engeland heel wat zaken op Zondagsrust betrekkuig hebbende welke navolging verdienen Koffiehuizen en herbergen zon spr wel willen sluiten maar één ding mocht z i op Zondag wel beoefend worden n 1 de fllanthrophie en dat wel In dt ruimste mate Vooral wekte spr alle aanwezigen op het bekende spreekwoord in toepassing te brengen Leeringen wekken maar voorbeelden trekken De voorzitter van het H B had niets dan kangename herinneringen aan deze 18e algem vergadering in onze gemeente Vooral de avond vergadering zette de kroon op het werk en met den wensch dat ieder voor deze zaak zou doen wat hy kon zonder dat hg vrees behoefde te hebben hy het opmaken der balans op een deficit te zullen stuiten sloot spr de vergadering Ten slotte werd door den heer Blommendaal het Transvaalsche volslied keurig voorgedragen wat door het publiek staande werd aangehoord terwgl het door den pianist daartoe aangemoedigd zelve nog nit volle borat het Wilhalmn ten beate gat Voor St Uicolaas Prachtige DASSEN met Goud bekroond LINNENGOED Een fijne collectie HEERENen DAMES PARAPLÜIE8 en HANDSCHOENEN enz enz Aa van OS Al Kleiweg E 73 GOUDA elephomi Ho il Beurs van tmslerdiiin ülotkrs 81 93 93 18 NOVBMBBI Vrkr Hiniaiiiiu iirl Nod W 8 l i llVa ililo liito dlic 8 3 dito dito dilo 3 98 HoKBi ÜI Oott 11 1881 984 100 Itil ll Ia ohruTinj 1881 81 6 SS OoniK Obl in papier 1868 5 83 8 l I 98 96V 101 67 91 ia 100 84 90V 91 11 435 dilo in l orUli8 6 ti tt POBTDSAI 0 1 mol ooupon 8 dito tioln l 3 anaUHo Obl liinnenl 1894 4 ililo Grcona 1880 4 67 drio bil B Ihi 1889 4 dito bg Hop 1889 90 4 d lo in ijoud leen 1883 8 dito dito ilitu I8S4 5 dfiKH Parp t acbull 1831 4 ToaElw Qepr Oouv loan 1890 4 Oe teeuing serie D Q W leenin aerio C loiD Ari Bap T oblg 1191 6 Mlxioo Obl Buil 8oh 1890 6 VlKMUiLl Obl 4 onhiip 1881 AvaniDAli Obligatien 1596 8 SorrnsAil Steil leen 1894 3 NlD N Afr H n le i lund Aremlab T b Mu Corll e leii Oeli Maatichappg dito Am Hypolhiiekb pandbr 4 Oult Mii Voratenl und 851 a Or Hvpolbnekb pundbr 4 101 NederlindBi he btnk aand 104 118 uov 90 Kfld HendelmAAtaeh dito 1541 N W It P 0 Hyp h p ndbr I 98 Bolt llj othaekh pandhr 4i ütr Hvpotheekb d to 4 Oonui O al HoDg banV tsn l KtJlt Hypotheek baak paiidb 5 Avnill Bqii hypoth pan b 4 184 1851 100 56 65 I61V 97V 8V V 100 1141 1 141 Btaiw L O Hr Li n orl 8 D Holl IJ apoor Mg nd 114 V Mij trt Eip y 8t Sp a aaod 10 Nêil It d S oonregm naiid Nod Zuid Afr Spm asnd 8 dito dito dito 1891 dito 5 ItAUl Spoor l 1887 89 AEolil 9Zuid lul Sp mij A H obl 9 foLU Wataehan Weenen aand Kun Or Ru a Spia Mg obl 4 Ualtlsehe dito aan I Fa towa dito aand 6 Ivang Dombr dito aand 5 Karak Gb Atow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AICIUIA Oul l ao Sp Mij old 6 Obie k Notli W pr ü T aandit dito Win 8t I eter obl 7 Denver k Rio Gr 8pni eert T a 6 Itlioois Central obl iu gond 4 1105 LoaiaT tNahailllOorl T aand 74Mali o N 8p M lehyp o 8 104 Hiaa KKn a a 4pCt pre aand 87 N ïork Onl o fc Weat aand IS Prnn dio Ohio oblig 8 Oregon Oalif lo byp in goud S 9 1 8t Paul Mini kHanil ob üii Pao Hooflgn ob Ig 5 481 dito dito Lii O Col Ie hyp 0 6 CaHADa Can South Chart r aan I i 8 Va O Ball k Na lo h d e O Amatard Omnibua Hjj asnd 150 Itotterd Tramwfl Maala and 110 Stu Stad Aoifllenlam aand I 108 Htad Bc terilam ainil 8 10 llaixill Stad Antoerpen 18S7 91 8 ad Bruaael 1888 l f 100I lONo Theiaa B u Ir O aelaeh 4 117 OjBTin StaaUiaenig 1880 5 117 K K Ooat B Cr 1880 8 101 apasjl 8Ud Madrid 3 1188 84Va ViD Ver II z Arb 9po l eert 86 mm mmii Zoowel voor Dames als Kinderen ltlou8i ii JaiioiisdtffKn IVIlerlJeo in groote verscheidenheid biliyke pryzen O SAMSO M ADVERTENTIEN V De heer en mevrouw VAN GAKDEREN Vkrschihir betuigen hnn harteiyken dank voor de vele en innige bewyzen van deelneming gedurende de ziekte en het overIgden van hun innig geliefd Dochtertje ondervonden Gouda 24 November 1899 TE HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adre FLUWBELEN SINGEL 622 fi DERLA VDSCHR OPËKA H 0 T T E R D A M Woensdag 29 Nov a s W li 3i met medewerking van Mej FANNIE FRANCISCA Plaatsbespreking ZATERDAG 25 NOV s avonds van J uur Uafé SCHAAKBORD AGENT GEVRAAGD voor OOVDA en omntreken voor een gomakkeiyk te plaatsen artikel togen provisie Bg voorkeur dezulken die geregeld Heeren winkeliers in Krnideniersen Grutterswaren bezoeken komen in aanmerking Br lett B V aan D KRAAIJENBHINK Boekhandel Woekdes Het Atelier Studio is het A le adres voor VergroollHtcn en Ueprodnetlewerk S6 i 3 ofu 5i i I6 j pnjuii AanbeTcleiid Fl Singel 582 1 ï I WAALS Ë CASSITO TANDAIMS V rfmarkt Oouda 10 tot 4 uur S rt kiirfii van 10 i VHl lDAiiS van ï 4 uur ZONDAGS afwezig UeoomolDearda NATODfiJNfiESINRlCBTINe duor plmileii krulden uzoii water licht lucht enz Bizondere behand lmfj van zcIMIWZlcklen verzwakkingen ala gevolg van lüblundige leefwijze of jeugdige buitensporig he lcn hoofdeii niglijden lilcekzueht maag Uden slechte bluedsnieiigiiig lektMi drr Mnfwlssrlhix liiiratlUdeu rhruinalUnias I chia vleihten en huidziekten Billijk ptnKion F xterne behandeling m apeciale gevallen Proapeetua op aanvrage gratis en francii Sanatorium Arentsburgh VUUHUIJUe bij Den Haag aan ile Geeltbtug l n ware Sciuil Toer de oiigelukki n iHchtoB erii dar ellbeflekkiiig Onaiiie en geho ran iiU iBt tingen ii iet liernornde werk z Dr Retau s ELFBEWAIII i HoHandaclie iit aTe iiiet 27 aih Pros 2 f uldeu ledeT dte tian du voriclinkkelgke K o K n n dece ondeuf d Ai moei bet leten de oprechte tuena die het Kceft redt JMrlgltH duiuiiid vaa een zekeren dtKni Te verkr Keo bg hetVerIft 8 MagMin te Leipzig Neumarkt Si franco tegeu iiiMnduiK an hot bedi oük tit OftwïgoU en lu tdkuii boekhandel in Holland