Goudsche Courant, maandag 27 november 1899

VERHUIZIIVGEIV BINNEN en BUITEN DE STAD IME A Ca AZIOT T VA 3Sr Tapijten Gordijnstoffenjafelkleeden Behangselpapieren enz enzl Firma B DE JOXG ë oLle Suoorwegverblodlpgen uel üLÜA WlDl raiei8t 18 9 1900 Aa evaDgeD I October TUd van reeowlch OOUDi OTTlIDiHviss vtisa 114 10 40 11 1 11 1 1 1 l 1 ll 11 18 1 U ii 1 07 11 41 1 14 lf O 11 11 114 1 1 64 4 04 rdr lit door 7 17 UM 1 07 08 6 0 j lO Rotlor l mD P ♦ 10 11 11 ♦ H 6 U = = = T T T X r 0 io i iii i 7m T 4 06 4 40 i 4 40 4 60 4 67 t O 4 6 10 11 64 If OS li 4 l n I OI 14 IW ÏH fcUst e to lesf iM is s s s 4 wto J BJlsriist syo l Brtr s i U s lWwJi vsa i Co Sgais d Wsjns Ut 01 14 flODOA UEN Bate vlas I l l 1 0 1 04 1 14 1 46 4 18 4 116 6 4I 8 16 7 17 f l l 6 07 UI V 18 f e ff 1 f 11 41 1 80 1 41 1 4 4 11 4 41 6 87 1 1 11 141 7 4 10 0 10 40 ll l 10 18 10 87 10 8 10 44 U 07 ll lj 7 69 8 80 8 1 9 18 8 11 8 1 8 41 48 a IMO t l 7 z 6 4 7 0 7 0 7 T r vHïrg 48 si J 1 60 0 10 0 Zoeunn ïeg S o 1 01 10 1 7eM h Ho Ml r r o O U O A A M s T B K O A H viae vsna oua O 1 18 18 10 1010 6711 0 1 0 i M1 8 4 11 08 36 8 18 8 10 e O Ol 6 1 o iioaLW 8 01 8 63 0 10 10 10 64 18 48 U 7 1 68 4 1 J ll k m o8H 871 1l l4 74 l71 Ol 17 0O 0 l0 lllMUO 4 4 67 6 60 0010 01 0 1010 O 11 46 14 7 I 7 7 II 0 P Vj Vm l L is vL ia Ml U im s vla Ptm t l LO 1 V OI 10 1 11 0 1 0 1 10 1 0 8 41 4 1011 rikrtirii all la Mm 1 r TL 1 1 io 10 1 i oo Zuivere Medicinale LEVERTRAAN k 0 30 per bj D MIEBiei Kleiweg E 100 u 1 D I r a Kt M 1 vies ra 10 7 1 00 I IO it i n 4 8I 1 11 14 11 ♦ 10 l U 4 1 1 1 ♦ Vi slO é 6 7 7 l 16 8 lH 46 lll O 11 1 1 1 I II 8 81 4 41 1 0 7 10 41 U av W 4 60 7 86 8 0 8I 10 00 11 JOH 111 40 1 I0 8 46 6 0 86 7 80 86 in OO Kwda 7 17 7 8i 18 0 9 34 10 18 10 18 11 111 01 1 4 18 4 17 4 111 47 7 11 8 14 l lt 11 10 8 S B 8 l lO l r Z Zi iiii ± i lji 1 J ÏJ 6 1 6 14 4 7 17 4 lil u 1 17 i l debat voortgezet By jBiimenlandsch Bextunr drong de heer Van Vljjmen aan op verdere verbetering van den ougunfitigen economtHchen toestand van den Jav an chen landbouwer waartoe Uy aanbeval eene proefneming met landbouweredietbankan ter onttrekking der bevolking aan de ChineeHche woekeraar l D Minister wee op verschillende maatre gelen npoorwegtariefverlafing landbonwproelvelden eu irrigatiewerken Hij wil de mogelijkheid eener proefneming met landbonwcredietbanken in eenige resi dentien onderzoeken De heer Van Kol wee op het verzet dat de vestiging van ons gezag op Nieuw öuiiiea ondervindt De bertuureveitiging werd verdedigd door denheer Van Bylandt Apeldoorn meer bepaaldelijk in het belang der ChrUtelpe zending met ontkenning dat deze aan de bevolking wapens levert en door den Minister die den kraehtigcn invloed van on gezag op Nienw Hninea in het licht telde door mededeelingen uit de jongtite gunstige rapporten omtrent de werking van onzen gezagefeor De heer Van Kol bleet de nadeden onzer vcBtiging beweren en daarom waarschuwen tegen gezagsuitbrciding Nadat do heer De Visser had aangetoond dat het Ned Zendelinggcnootschap nooit zendelingen naar Sleuw Juineu had gezonden en deze dus staan buiten afkeurenswaarjiigo handelingen was dit punt afgehandeld Jij KeorganisaUc binnenlandsch beittnnr maakte de heer Hordijk do goedkeuring der aangevraagde gelden afhankelijk van over legging der rapporten te dezer zake waarop ook de heer Mackay aandrong wlen bezwaren tegen de reorganisatie van het lulandsch bestuur zijn toegenomen hu adviseerde tot terugneming van den post Do heer Tydeman vroeg of de Minister sedert verleden jaar nog dezelfde overtuiging heeft en zoo neen of hy de reorganisatie zal invoeren dadelUk na deze begrooting hy is er voor en ontkent dat de maatregel nadeeHg ia voor de Inlandsche bevolking De heer 4o6rtsoraa voegt zich hierby overtuigd dat de maatregel behoudens ondergotchikte wyzigingen zal lyn ten zegen van regenten en bevolking De heer Van Viymen daarentegen is sterk gekant tegen deze reorganisatie vooral met het oog op de ontevredenheid die zy by de Inlandsche hooiden ontmoet De heor van Karnebeek aihlterugneming van den post in slryd met het besluit dor Kamer verleden jaar maar ondersteunt den aandrang om nadere inlichtingen gerechtvaardigd door nienwe gezichtspunten in deze De heer Van Kol biyft de organisatie misdadig noemen tegenover de hoofden te meer daar ze steont op waardelooze adviezen Zy is alleen in het voordeel van hot Kuropoesche ten nadeele van bot Inlandsch bestuur Hy acht t veeleer een heiUooze dcBorganisatle die ingaat togen het beginsel van zelfbestuur van den Javaan Do heer Do Wiial Mnlefyt dringt op nago noeg goiyko gronden daartoe aan Hy weigert geld daarvoor Op intrekking van den post dringt hy aan 1 1 1 41 t H I M l i Boltwdam Bmn Rollerdm D P EoltenUl H 4 4 OapelU Mienwerkerl 6 04 Hoordtwht 6 11 0 4 10 1 4 6 t 1 06 14 10 7 44 M AUssa s fc tfasa sus hslals W 7 I O 41 n 87 1 6 7 4 01 0 14 1 07 t Goudi t WBkiuM Mo rUj ello 8oilaraMi Z r Voorburg s Hag Oniida ifi Hafwitatrii I 7 10 1 I IO 4 t H 1 48 0 7 4 Itouda Uudaw Wo id Utneki Utreekt Wuer iM Oudew Ooada De Minister achtte overlegging der stukken niet meer noodig nu de Kamer In 1898 heeft bealist en de zaak bernst by do uitvoerende De Minister i tot bet betloit gekomen dat zyn plicht medebrengt over te gaan tot in voering der reorganisatie van het binnen landsch bestuur geleideiyk ten opzichte der patta en het districtenaantal en dit ns nip overleg en in het volle besef zyner verantwoordeiykheid op het dringend verzoek der Indische regeering Nienwe gezichtspunten en feiten zyn sedert niet voorgekomen Daarent en zyn de bezwaren der inlandsche hoofden bvna alle weggenomen en is de Minbiter voornemens de lotsverbetering der districtsschryvers voor te stellen I e Kamer is vrj op hare beslissing terug te komen maar dr Minister weuscht aan dat monnikenwerk niet mee te doeu De heer Mackay verklaarde de vertronwcnskwestio in den Minister geheel los te maken van zyn aandrang op nitstel De beeren De Havomin IjOhman en De Waal Malefyt verklaarden hun stem tegen den poat als een verzoek om meer licht en niet aU een tonum van wantrouwen I e Minister zeide zonder het vertrouwen der Kamer niet te kunnen voortzetten een nuttig werk als de invoering der reorgaaisatie die tegen zyn wensch geschorst wordt door overlegging van stukken Nadat de heer De iavornin Ijobman tegen eene dorgeiyke inconstitutioneele bedreiging was opgekomen werd de post waaromtrent de minister de kwestie van vertrouwen stelde aangenomen mot 41 tegen 24 stemmen ny het i at over de reorganisatie van de opleiding van Indische ambtenaren werd de minister ongezind bevonden om de subsidie aan de inrichting te Delft te verhoogen in afwaehting der voorgenomen regeling op welker bespoediging werd aangedrongen De discussie is thans gevorderd tot artikel 68 ADVERTENTIEN V De beer en mevrouw VAN iABDE KENVnascHiTK betuigen bun harteiyken dank voor de vele en innige bewyzen van deelneming gedurende de ziekte onUetoverlyden van hun innig geliefd Dochtertje ondervonden C4o nA 24 November 1899 Na harteiyke dankzegging voor de talrykc bewyzen van beUngstelUng gedurende de laatste weken ondervonden deelt ondergetoekende mede dat hy MAANDAG 27 NOVEMBEHa s zyn praktyk hoopt te hervatten Dr P SCHKLTEMi De diakonen der Ev Ijnthersclie Ucmecnte alhier berichten by deze dat zy voorne raens zyn DINHDACi 8 NOV a s hunne gewone jaarliJlfBche Wliitercollecte 9 10 17 114 1 40 1S Too 7 6 10 0 10 4 11 41 H io T aan de huizen der ingezetenen te honden Beleefd bevelen ig dcie collecte aan Namens Diakenen der Ev Luth üem U J ÜOEDKWAAUEN Openbare Verkooping VAK HOUTWAREN op DINSDAÖ 28 NOVEMBER 1899 des morgen ten 9 are aan de KABNEMELKSLOOT te ïoada ten overstaan van den Deurwaarder B H ïa uk WEKVE te Gouda Wtf Ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hy zyn SMGOKRIJ heef verjdaiUHt van ST0LWI IKER3LUIS naar GOUDA Lang e Tiendewegr ü SS voorheen H A vak LUENEN Onder beleefde aanbeveling R SLANGEN Volgens voorschrift en met toestemming van den WelEd Heer J J CBdMBB Tandart alhier wordt door ons geleverd Per doos 15 et en 10 et Aanbevelend WOLPF Co Wt STHAVEN 198 Sigaren Magazijn Lange Qroenendaal I 23 Bericht de ontvangst van eene ÖROOTE COLLECTIE Fijne SIGAPÏT in Luxe ver takking in kistjes van 2 5 Ml en UX stuks EEN RUIME SOETEERING Sigaretten en Chocolade alles zeer geschikt voor St ITicolaas Cadeauz Tevens van af heden Tombola zonder niielen PRACHTIGE PRI 7ZEN i 10 ets per lot Altyd een prys Aanbevelend 4 4 4 66 I OI 6 0B 6 18 1 61 1 06 6 1 4 l i oa i oa s 11 4 09 4 14 B 41 lO iU 11 i it 7 10 7 U 1 1 40 7 r 10 11 10 4 lO B ll U 8 4 ll SN G TIESEMA l e pnj eo zgn door den stJuit gegarandeerd Iloofdpnjs er lea biedelKt gdd lie baid OitDoodiging tot deeiaemlng tn de Kanaen vsa da door dm StaM Haiaburg gewaartxNrfde groote Oeidiotarij waarin ker 11 MiUioen 34S 325 Hark woDDen moateD wonlan Do priJMQ Vin de TOel voonleel bieilaude GoldlüUinj die volgens bet plaa slechu 1 18 000 loten berst £ jd de rolgentle lie hoogite prijt U erentuael 500 000 Hark 9 pr a 10 000 Marit pr a 1 000 Mark 100 pr a 3 00 Hark tOtpr a i 000Haik IJpr a 1 000 Hark Ultpra 400 Hark 4IJpr a 300 Mark 140 pr a too Mark 3M4i pr a IK Mark 9 pr a 1 1 10 100 VSSlpr a73 ♦ S Sl M totaal Sy UO prijaen Premie v 300 000 Mk I pr a iOO OOO Hark 1 pr a lOO noO Mark ï pnji a76 eOO Wark 1 prija a 70 000 Mark 1 priji a S OU0 Hark 1 priji a 0 000 Mark 1 pry a E OOO ark priji a 10 000 Mark l prqs a 4 0n0 Hark I prijii a 30 000 Hark J priji a JO Of O Mark en deze orden in eenige maanilea in 7 klaswo mtfeloot I e Hoofilpriji in de 1 e klawe bedraagt Mark 60 1100 Mjgt in do Se kl tot SS OOO H lu tie e tot S0 000 H ia de 4e tot 66 000 M UI il 6e tot 70 100 M in de t lol 7E n00 Mark m de 7e tot iOO 000 Hark en met da premie lau 300 000 M etent tot 600 000 M Voor de eerste prtjttrekking die ofËoieel is vastgesteld kost een gebeel origineel lot sleohu auld 3 60 een half origineel tot sleohU Gold 1 76 een k art origineel lot slechts Quid 0 90 l t inleggetden voor de rotgende klassen zoowel als de juiste lijst der prezen worden aangegeven in het ofücieele treickingsplan voorrien ran het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratia verzend ledere deelnemer in de loterij ontTangt ongevraagd onmiddell k na de plaata gehad hohbende trekking de offinieele trekkingal st De mtbetaling en veraendlng van de prljaen geschiedt door mij en direkt en prompt aan de winnen en onder de strengste geheimhouding a ledere bestelling kan men eenvoudig per postwiasel opgeven ook tegen remboun Bl Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor do spoedig plaata hebbende trekking zoo spoedig mogelqk o uiteriyk tot 30 November e k met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr I Bankier en WisBelknntoor in Hamburg DuitschlaotL € iEE BETER adres voor alle soorten SCHOENWERK als het Noorèraiiaiilsch SciM tii l aar2eDiiiagazijn 10 10 10 87 10 17 10 14 10 I f 10 40 10 16 t U i litt ia U ll D 7 1 03 1 10 t 46 6 16 84 E P OO Kleiweg E 3Ü tegenover de Kleiwegsteeg Ontvangen alle soorten Heeren üameien KinderWlSTBBPAyTOVJPBLS Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën on aangemeten werk Pi H e pa Aanbevelend W M m Van af heden zijn weer voorradig de zoo gunstig bekende zwaar gevulde BOTERLET I ERS evenaU de n gekruide ol A V1 li 11 o 10 FF ConOseur Iloofsstraat tOoedkoopoteea soliedst adres voor fervoer vaii liiboedel toowelbÏQuen ftls baiteo de stad met geiloten wageus C CS Ë 2 9 B er i bBA GrRAVEöTEIJN Bleekerssingel 283 Allen wordt tegen Tranepert nehade venekerd w icrisrEC A 3NriDEL A ï Eisr iCo Kort overzicbt onzer PrtjBoourant SHERRIES Pale en Gold Dry van al I 16 50 per 12 ess i 12 12 flesch 15 18 1 60 1 76 5 2 25 ROODE en WITTE PORTWIJNEN = S e 6 OS er D S MADERA S droog en zoet VERMOUTH la Turin s s BODEGA CHAMPAGNE COGNAC k t 1 75 f 2 25 l 2 76 f S 26 t 8 7B en SCOTCH WHISKY 5 Per Fl Per Ank 45 Fl USTRAC f 0 66 Nto f 27 75 CHATEAU VALROSE 0 75 81 St ESTEPHE 0 86 M St EMILION 1891 1 42 I PAUILLAC 1893 1 25 53 t GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 a SAUTERNE 1 42 6 ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 BOURGOGNE 1 10 47 De Besschen lö i Ie prijzen begrepen en worden k 3 ets per stuk teruggenomen Btl elke hoe veelheid verkrijgbaar bjj D Driua T CREBAIS Gouda F E MM i Tiendeweg S9 ontvangen eene prachtige coUoctie Het Atelier Studio is het belle adres voor Vergreotlagen en Beprodnctlewerk üsnWvsUsl Fl Singel 582 P f d WAALS ALBOI veraikkeld Brittannia metoal Glas en Porcelain met nikkel gemonteerd n iii in i M i iia i i i s p4 H J VAN SCHALEN Behanger en Stoffeerder Lange Groenendaal I 108 Voorhanden een groote sorteering Be liangselpaplereu TAFUmf Gl ox Ai3nsto£feza ZEHiEN LINOLEUMS ïiBliG BIJ liilJÏISC van eene Bonwmanswoning en volledig AANBEHÜOBEN benevens ongeveer HO UBCTABBS Wei en lluoilaud 9t nde en gelegen in S e h n a g t onder IBKKBKKBRK Inlichtingen te bekomen bjj den eigenaarbewoner den Heer S MANIN TVKLD te Lekkerkerk en ten kantore van Notajii MAHLHTEDE te Bergambaebt by wieu de voorwaarden van verhuring ter image liggep Dagelijks behalve dea Zaterdags en Zondags te bezichtigen Inlevering der biljetten op VRIJDAG 1 DEl EMBER 1899 in het Ko flehui s DE GROOTE BOER te Lekkerkerk des voormiddugs tussrben 11 en 12 ure POPPKN pruikjes worden net en b i 11 ij k vervaardigd zeer gcsobtkt voor St Nicolaas biJ M TIMMEHMANS Dubbele buurt Voorradig voor Tooneelver pruiken baarden enz PRIMA KWAUTEIT Rund en Kalfsvleesch Tegei sterk coocurreereiiilé pnjzcn J Ps van LEEÏÏ¥EN Kelzerstraal aoeda en goedkoope rieeachhouwerlj Pain ExpelUr Dertig jaat wordt dit midd l mat Tsmasand SQOcas als pynstitlöndo inwryvlng angevrend tngin HhauinaUek Jicht Vnrknudlioid pgn bl don liiMi ylrug sas Dit bafJpi jrwld t i tri n Haiamid ILNkJ il rsr dlaotdan 22 ook i data Tartroawan Msn letta op liM Mniakamark lakei iuin i 7Si iS0s deB indamMltetMtlukn Ta Anatn w riTDbUi Oibaa Tin Tajll aa flaoders Wtn Ii ittei w V EERSTE iedUlanosche bijwülfabriek Dirwtonr B BOROKBS DliVENTEU Model A zonder rem an scheraeÉ I fflM Model A met 90 Model A 110 Model AA 126 Hodel A AA 145 LUXE HUWIEL 160 GEWONE ACATÈNES 155 LUXE ACATuNÈ 180 P 8 DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prijzen f 6 booger Verle9eBWMnüj i r J C Dl lUIT 6110111 ZIIIVEBE BOBBEAÜZ WIJNEN Aanbevelend Gaat zien deÉXA LAGB in bet SIGAREN MAGAZIJN Kirie Tieflileweg D 1 Aanbevelend S V Wi SLOTRHAKKR Co BIlUGEMEEHTIint en WETHOUDERS van GouoA tullen den Sen Ueeember f890 des namiddags ten ttee ure in het Raadhuis aldaar bü enkele inschrijving aanbesteden A De leverlug van de voor ds Oemeenta Oouda gedurende A IBOO negentien honderd beuoodlgde materialen FEBOBEL 1 Houtwaren 3 Ijzerwerk 3 SpUker enllohtelJur waren 4 Koper Lood Zink en aolde r 5 e f 8 9 10 II 13 Verfnraren en glat Tew Kalk rr U Grint Zand 40000 Tlakke VeohtloheStraatkiInkera Wt 40000 Vlakke Vecht Mhe Straatklinkeri 7v 80000 blauwe UmI traatkllnkeri 18 aOOOOXJMlmetielplavlJ 14 80000 Ben abln kelen demle retalllei 15 Het plantsoen en boom gewai S 16 Hat onderhoud van d Straten In de Qemeenta Oouda gedurende de Jaren I90O lOOl en laoa 1 3 Hetafdammenendroog bouden van het Reen wUkscbe Verlaat en het maken met gangvaar dlg opleveren van twee nieuwe voor ot boe umdenren en eena nieuwe deur aan dt Beeuwljkicbe iKde van dit Verlaat Ci 18 Het ophalen van tÊt vnllnia en liet ophalen van de haardaaoh uit t f m diepen van raohten en A In twee afzonderlijke pareaelen of gezamenlijk De Bestekken liggen ter lezing op de Gemeente Secretarie en bet bureau vanden Gemeente Bouwmeester Inlichthigeu warden gegeven door dan Oemeente Boawmeester f De inscbrijvingsbiljetten moeten voor ieder perceel alionderlijk ter Gemeente Secretarie bezorgd zijn den 4d8n Deeenriker voor ül Dlddaga vijl ure