Goudsche Courant, maandag 27 november 1899

No 8054 Maandag ST November 1890 38ste Jaargang ftOUDSCHE COIRAOT Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relefMi X M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN Telcrmii Na M A DVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiên tot 1 uur des midd Groote keuze in BAROMETERS 4 DITTENBOGilBD rran suf 4 = a oald exi m r SIGAREN ü LOUIS BISSCHOP Ten kantore der STEDELIJKE GASFABBIEK liggen ter inzage de VOORWAARDEN waarop v66r 14 DECEMBER t pryftopgaaf verlangd wurdt vau het onderhoud der Gaagloeilicliten der BtraatverlichÜng en Stadagel ouwen DE DIBEOTIi foor St Nicolaas ONTVANGEN IN SE OUWE wntm UARKT A 70 een praclitige Sortccrlng der nlenwfite HKIiRRN DASSEN U MVLUl in Zwart en QeUenrd DAHES FANTASIE en HIJISHOUÜ BüEZKLAARS SilËS BOORDJES STBIKKEM £ H RCOmES Bonteo MofTeii KMGENcnCOLHERS KINDERBOJVTJES Hmkii Danes es Knk HaDdsèteiitD in de nienwsto soorten ZAKDOEKJES in fruie doouo enz ent Awbevolend C h B BAMTZINGER neelinpagiiziJD Je Hutiiilor J H ROODE Heeren en Jongebeeren Bemisaiscns van af i 5 75 tot f 20 50 Heeren Winterjassen f 5 50 f 7 75 1 10 50 1 13 1 16 50 enz Jongeheeren Winterjassen f 3 50 5 25 f7 00 f8 25 enz Heeren en Jongebeeren Fantalons in alle Uodellen Winte Jekkers in Blau Bruin en Grijs f 3 25 1 4 50 f so f 8 75 enz Enonne keuze in Einderjekkers en Jasjes van f 1 50 tot f 10 50 roote versckeidenkeid in Capes Fellerines Officiersjassen enz van af de goedkoopste tot in de fijnste genres Markt U ffm i pi tlg Markt U Geen Beter i en Degelijker St nCOLiiS CADEAÏÏ dan een paar Fgn WIIXTERPAI TOFFELS in groote Torscbeidaolioid voor HERKEN DAUE8 en KINDEHEN in De Hoode Laars en De Goedkoope Winkel J ¥ A1 ZONNEVELD J J VAN BEMUEL Markt A 57 heeft de eer te berichten de ONTVANGST van de 5 Nouveautés in Lnxe Artikelen NIEEEL SEHOIITESBD OLAS en o Aaulievule d HlllSHOtDELIJIi GE BIED Prima Qualitelt prima zijn ZAAL 8 Boterletters Spritslettere Borstplaatjes Eoter Si Uicolaas Fijjn gekraid en goed gevuld St NICOLAAS Prima Qualiteit prima voer hel a § tt llcolaasfecrt SOiCOLAAS FracMige sorteering Eeeren Dassen en Strikken BOORDEN FR0HT8 IBANGHETTEN Corsets en Parapluies enz enz MAGAZIJN M TOËPHSn üorte Tlendeweg D 9 Spiegelglas Veraeker ing Antiseptlsche Tandpoeiiïr en Anlltepliscli MaMtftiaeHiar van K CA8SDTO Tandart te Oouda OVSBAL VEBKRlJFaB4iA Kgtat voor Naderluid Q UaaSELSTUK BlanwBtraat Sosda Filiaal vaB het Goedko§phul8 de LlueBbul Mtrkt A 13S o o TJ ID Zear voordeelige conditie 8ob q concureerende premie tt TVTEEDE BLAD STADSNIEUWS GOUDA 26 November 1899 Aan de nniversiteit te Leiden tieeft de lieer W J Roozebooni alhier het candidnatsexamen in de rechten afgelegd Donderdagavond vierde dn aid Gonda van den Ned R K Volksbond m do zaai Kunstmin de eerste der drie foestvergade1 ingen ter gelegenheid van het St Wiilebrordusfeest Na heel wat moeite gelukte het aan de afdeeling weer een onderafd voor tooneel te stichten en de jeugdige tooneelvcreeniging A D V E N D O trad nu b j dit leest op en wel niet veel succes Het klnchtspel De Rooverhooldman en het blgspel Bergen en Dalen werden keurig vertolkt terw jl nog een paar voordrachten werden ten beste gegeven Voor 2aug zorgde do ondcratdeeling St Oaecilia op uitstekende wjjze en hoewel het koor niet sterk is heelt het toch t geluk flinke zangers te bezitten Van een Jager en Ik ken een land voor mannen on kinderkoor en flDe Almachtige voor mannenkoor werden bepaald schoon gezongen Het Joudsch Strijkorkest onder leiding van den heer J Woerlee luisterde de uitvoering op Zondag 20 en Donderdag 30 November hebben de beide volgende vergaderingen piaat IJet bouwkundig weekblad Do Opmcrker heeft gewag gemaakt van een gerucht over averij ontstaan bü de overbrenging van glazen uit de kerk te öonda Naar aanleiding daarvan ontvangen we van vertrouwde z jde het volgend schrjjven mt Uouda Zeer gaarne geef ik u in zake de St Janskerk inlichtingen De schrgver van het ingezondene in De Opmerker schónt zoo als uit het geheele stuk bltjkt niet volledig op de hoogte te zjjn Op dit oogenblik zjjn er drie ramen gemerkt II III en IV uitgenomen Raam II Verovering van Damiate geschilderd door W TUbant geschonken door Haarlem is alleen ter restauratie onderbanden genomen en die is opgedragen aan Delft en Roermond Daartoe is het verdeeld in 4 horizontale vakken Het eerste bovenste vak en het derde is ter restauratie aan den heer J L Schouten te Delft Het 2e en 4e vak aan de heeren F Nicolas Zoon te Roermond Het eerste gedeelte is reeds weder geplaatat Toen het 2e vak uit Roermond kwam bleek dit op reis waarschgnljjk door zeer ruwe behandeling do verpakking was zeer zorgvuldig iets geleden te hebben Eenige ruitjes hadden barsten De heer Nicolas verzocht terugzending van de beschadigde mitjes om te herstellen oude te vatten in lood en do nieuwe te vervangen Op dit oogenblik zgn ze reeds terug Uaandag zal dat tweede vak geplaatst worden daarna het derde en vervolgens het laatste vak Das over een tiental dagen lal het raam geplaatst zijn en de eerste proeven van restauratie door beide firma s geleverd Nu wensch ik ter geruststelling hier nog b j te voegen dat dit raam heel veel valsch glas bevatte zotials bleek nit het procesverbaal na onderzoek door de haeren Cnypers vader Nicolas en Schouten vMr de verzending opgemaakt OüBgwiTKB Do 79 iarige A De Wit alhier wilde des avonds een bezoek brengen aan zjjn zoon te Papekop Onderweg moest hg over een bmg en nam vermoedelgk misleid door het licht mt een aan de overzee van het water staande woning zgn richting te apoedig naar links waardoor hg in de Kerkwetering geraakte Ofschoon nog levend er uitgehaald en alle middelen te hebben toegepast overleed bg een paar nar later BBRoiMBAOHT Bcroopcn bjj de Ned Herv Kerk alhior ds G Nghnis te Veenondaal In de tweede vergadering der vereeniging Winterlezingen Donderdagavond alhier gehouden trad als spreker op de heer EUer van Kinderdgk Do vorwaohtingen die wg van dien geachten spreker koesterden zgn ook ditmaal weder met beschaamd Op moesterlgke wgzc werd door den spreker voorgedragen een gedicht getiteld Henoch terwgl na de pauze eeiugo bgdragen werden ten Tiestc gegeven getiteld Inïormatien Het toasten en Een vlug mensch Zoowel ernst als luim werd door door do talrgk opgekomen leden met aandacht gevolgd on het lulde applaas was wel het boste bewgs hoezeer een en ander in den smaak viel Moge het den heer E die ons reeds meermalen een genoeglgken avond verschafte met zjjn voordrachten gegeven zgn nog dikwgls voor onze verccniging op te treden BINNEliJLAND Bü het departement van koloniën i gisteren een telegram van den gonvernenrgeneraal van Nedeilnndsoh Indië dd 24 dezer ontvangen vermeldende dat blgkens nader bericht nit Banka de opziener bij het minwezen Bnsgen niet vermoord maar slechts gewond is en zulks niet levensgevaarlyk Ket HSld meldt De inbraak in het hnlppostkantoor aan de Van der Helststraat te Amsterdam is den inbrekers blgkbaar goed bevallen anders hadden ze zeker niet zoo spoedig daarna in een ander hulppostkantoor aldaar nn aan de Prins Hendrikkade een dergelgk bc ook gebracht als aan hot eerstgenoemde Kort hebbon we de gevolgen van dat bezoek al medegedeeld we willen het hier nog wat uitvoeriger laten volgen s Morgens kwam zooals hg gewoon was te doen de beambte om het kantoor dat gevestigd in de Kweekschool voor de Zeevaart 8 nachts onbewoond is te openen De buitendeur vond h niet op slot maar nog niets bgzonders denkende ging h j binnen maar toen hg daar do glazen tochtdenr open vond staan met een stoel er togen aan om haar open te houden begreep hg dat er iets niet in den haak was Het kantoor binnengaande zag h j do kleinste der beide brandkasten midden in hot vertrek staan In de deur bevond zich een groot gat en daardoor hadden degenen die er dat in gemaakt hadden waarachgnlgk het slot weten los te maken ten minste de deur stond open Wat er aan contant geld zilver in was een goede tweehonderd gulden hebben de bezoekers meegenomen een groot aantal postzegels die zich ook in de kas bevonden hebben ze laten liggen Aan de tweede brandkast hebben de inbrekers eveneens zitten penteren maar die heeft hun pogingen weerstaan ze hebben er niets nit kunnen ontvreemden wat maar gelukkig is daar juist in die kast de grootste waarden waren geborgen als aangeteekendo brieven pakketten van waarde enz De kast was echter leelgk gehavend In de deur waren twee gtiten geboord en meteen zwaar voorwerp een breekijzer waarschijnIgk was de ijzeren buitenwand van de deur ingedrukt en gescheurd Het slot een letterslot is echter aan de pogingen om het te openen weerstand bljjven bieden De inbrekers zjjn blgkbaar de aard der beschadiging van de kasten toont dit aan van uitstekende instrumenten voorzien geweest en het is bgna onbetwistbaar dat men hier te doen heeft gehad met dezelfde mannen die ook de inbraak in het hulppostkantoor in de Van der Helststraat op hun rekening hebben en ook nog eenige andere bier in den laatsten t jd gepleegde inbraken waarbg het op brandkasten gemunt was Do inspectenr van de postergen is spoedig na de ontdekking op het kantoor ver schenen om do schade op te nemen en do recheri toog aanstonds op onderzoek uit Het ia te hopen dat de brutale dieven gevat worden want uit alles blgkt dat men hier met een paar gevaarlgko slimme mannen te doen heoft Dat do zware brandkast eerst naar hot midden van het kantoor gesleept is geeft ook al een bewgs van hun slimheid nu konden ze ongestoord werken on hadden K do kast tegen den muur laten staan dan zou do dreuning hen inisschiiMi hebben varraden ült Brussel wordt gemeld De begrafenis van het stoffelgk overschot van mevr ath Boersmans was zeer plechtig De Ijjkkoets met kransen beladen werd voorafgegaan door de loden van negen Vlaamsche tooneelvereenigingcn met omfloerste vaandels en door drie open rijtuigen vol kransen waaronder vooral werden opgemerkt die van de Nodorlandscho opera te Antwerpen en van het Antwerpsche gemeentebestuur De slippen van het lijkklecd werden gehouden door don heor Hendrickx directeur van het Vlnamsch theater Eraile Wouters en anderen Do lijkwagen werd gevolgd door vierentwintig volgkootson in de stoet waren 150 personen Op het kerkhof was oen bijzonder groot aantal menschen bijeen die van do bezetting getuigen wilden zgn floor Tnniehillendn Noord en J5o d Nedorlandsrhe artiston werd het woord gevoerd Daarna bedankte do hoer Louis Boeramnns namens do familie voor do talrijko bigken van liefde en deelneming Het Ijjk werd In bot prachtige familiegraf op het kerkhof te Evero bijgezet Gem Mig I Hcrichtcn Do prachtige villa die keizerin Elizabeth op Corfu had heeft jaren lang te koop gestaan en is eerst nu voor een millioon ann een rijk Engelschinan verkocht Iftt paleis was vroeger met groote kunstschatten versierd maar alles werd weggehaald toen de gencesheoron der Vorstin verboden daar langer te vertoeven Een gogagoerd O I militair zekere H die Maandag te Amsterdam uit de tropen terugkeerde waar h j twaalf jaren doorbracht had daar door bnitengewoon zuinig te zijn en voor versohillonde personen paarden te dresseeren in dien tjjd een som van f 1 2 000 bespaard welke hg in bankbiljetten van f 60 f 40 f 2 1 tot een pakje had gemaakt en met zgn papieren in den binnenzak van zgn jas gestoken Te Amsterdam kwam hjj in kennis met een hem onbekenden Duitscher en aangezien zij landslieden waren werd door H alle vertering betaald tot zelfs de reis naar Arnhem waar z j Woensdag aankwamen Na gegeten te hebben begaven de vrienden zich naar een café chantant en werd H des nachts omstreek 2 uur door de politic bewhonken op de Korenmarkt liggende gevonden zonder overjas on dan ook zonder geld De nieuwe vriend heeft zich daarmede ver wijderd zoodat H thans zonder een cent aan het politiebureau it Daar is procesverbaal opgemaakt en na lang zoeken de naam van den vermoedelijken dader opgespoord Diens aanhouding is telograflsch verzocht Hoewel na hetspoorwegangelnkteOapelle a d IJscl velerlei geruchten liepen van gewonde passagiers die toen zjj daar hulpeloos nederlagen beroofd zonden z n is zoo langzamerhand nit de mine al hetgeen vermist werd als een portefeuille met f 165 een gooden horloge een tasohje enz te voorschgn gekomen Enkel een smal zilveren ano bandje wordt nog vermist Men meldt nit Delft Donderdag nacht om half drie ontstond hier wederom brand en nn in het midden der stad in de stoomwattenfabriek van de flrma A Breetveld Az Do fabriek met den groeten voorraad watten bradddo geheel uit De oorzaak is wederom onbekend Allea was verzekerd In Dublin staat een standbeeld van Willem III van Oranje dat tot nu toe zooals men licht begrijpen kon zich niet fn de liefde van de lerscho nationalisten kan verheugen In den lantston tgd itig men het echtor dikwyis met kransen en bloomen versierd Toen een dier versierders om de reden daarvan gevraagd Verd antwoordde hjj maar mijnheer hti was toch een Boor 1 Toen Woensdag avond half 7 een trein van Tiel naar Arnhem zon vertrekken werd bemerkt dat vlak bjj het station een man zich op hot spoor had gelegd blijkbaar om zich te doen overr jdon Aan het pnlitiebu reau waar procesverbaal werd opgemaakt bleek t een zwerver te zijn die veel mlsbrnik van sterke drank maakt en den onttrek afbedelt VKR6ADI mV4NDEPiGliMI EKTRR4AD VUI IDAG 24 NOVKMUKU Voorzitter de heer B L Martens burgemeester Tegenwoordig ijjn alle laden Do notulen der vorigo vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter doelde mode dat door Gedeputeerde Staten waren goedgekeurd hot raadsbesluit tot wijziging der gemeento begrooting van 189 en de goraeeiite begrooting voor 1900 Ingekomen zjjn Een voordracht voor Leeraar in do natuurkunde aan het Gymnasium waarop alleen voorkomt de heer N Quint Gz te Amsterdam Bon voordracht voor brngwnchter aando Haaitroi htsche bmg waarop geplaatstzgn A Spoe en 1 Ouwersloot Ken voorstel tot wijziging dor Verordonlngen op de heffing van schoolgeld opdo lagere scholen Deze drie voorstellen zjjn gedrukt aan do laden toegezonden en voor heden aan de orde 4 Voordrachten voor periodieke aftredingen in do verschillende commissiCn en worden aanbevolen voor Lid van het Burgerlijk Armbestuur de hh H Groenendaal aftr en W Wernink Regent van bet Gaal huis de hh D Hoogendijk aftr en C Kortenoever Regentosse voor de beide Gasthuizen Mevr L IJssol do Schepper Bussomaker aftr en Mevr M de long Schotsman Regent voor het Woeii en Aelmoeipniershuis de hh L P Hoogendijk aftr en H 1 Ncdorhorst met de mededeeling van heeren regenten dat het gerucht wel liep dat de altredende regent zich niet beschikbaar stelde maar dat do heer Hoogendijk zich opnicnw beschikbaar stelt Kegentesie voor het Weeshnis Mevr A N Hoogenboom f ollewijn aftr en Mevr M Bei king van Veen Regent voor hot BcstedelingenUnis de hh 1 S Kampo aftr en G Bonter Regentesse voor het Bestedelingenhnis Mevr N Beekenkamp Karreman aftr on Mevr T M v d Straaten Boer Curator van hot Gyranasiom do bh Dr F H G van Iterson en Dr J H Bakker Niemeijer Lid der Commissie van Toezicht 09 bet Middelbaar Onderwijs de hh H 1 Nederhorst aftr en A L de Blaanw Lid der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwas de hh L K Oldeman aftr en Dr J C Schoneveld v d Cloet Lid der Commissie van Toezicht on de Stads UoxiekKshool de bh