Goudsche Courant, dinsdag 28 november 1899

HPt bestnnr der Ned Handclsvereeniging beeft aan den Haad van toezicht oji de spuurwegdionsten een adres gezonden waarin het In overweging geeft aan do spuorwegmaatschappijen te gelasten en verplichtend te tellen dat voortaan twee o minstens één bagagewagctt zoowel iinmiddeliyk achter den tender ol kolenwagen al aan het einde van lederen personentrein znllen aangehaakt worden Verder dringt hot bestuur aan op eene spoedige verbetering van den tegcnwoordigen onhoudbaren toestand van het station Dolftscbe Poort te Rotterdam Het heelt de aandacht van dr T eyds gezant der Zuld Alrikaanscho Republiek getrokken dat door gücdc Vrienden pogingen worden aangewend om sigaren on tabak als benoodigdbeden onder het Ruode Krnis te verzenden als lafenis voor de gewonde burgers in Transvaal Men schOnt dit te doen onder do impressie 61 dat er geen bivuerrecbten op betaalbaar zijn H dat vrU telltag dier invoerrechten zal worden verkregen Ito Invoerrechten op die Iniear likclon zi h ongetwijfeld boog en of vrijstelling zal worden verkregen is twiifolachtig Kem absoluut vcreiscbto zijn tabak en sigaren niet Bovendien verkiest over het algemeen het meerendeel der burgers zijneigen inlandsch product de zoo gunstig bekend staande Tiausvaalsche tabak boven een ingovoord artikel Do goede bedoelingen van hen die dergelijke verzendingen beoogen worden natuurlijk ten zeerste op prijs gestold doch de vraag rijst of cene bostoding van golden aan een duurdor artikel niet gevoeglijker zou kunnen worden vervangen door den aankoop van nntlere bcuooitigdluideii zuoals kloederen on dergelijke indien men natuurlijk niet zijn offer wcnsrht te brengen in den vorm van geld wat vooralsnog in de gegeven omstandightden de noest practlBche weg is B het mijusterie van waterstaat is door I do directio der Staatsspoorwcgen het ontwerp on bestek ingediend voor een nienw stationsgebouw te Rotterdam en wijziging van het stations emplacement Volgens de bijgaande teekoningen is het nieuwo gebouw geprojecteerd IIOO meter westwaarts alzoo Mn de richting van Heukclsdijk ter plaatse van de locoraotiovenloods van het Htaatsspoor Het is een eilandslation met een voorgebouw met het front naar den Stationsweg vervolgens een tunnel nnar het middengebouw hetwelk tusschen tweo dubbeltallen hoofdsporen ingebouwd is Het middengebouw vormt een zoogenaamd kopstation met zes beginpunten in do richting Schiedam en zes In de richting Beursstation De hoofdsporen dienen voor de doorgaande treinen de kopsporen voor de treinoQ die UIrt Cle SpoorweKverblDdlngen roet GOUDA WinterdleDSt 1899 1900 AansevanKCD I October TUd vao Greenwich 6 88 8 11 7 14 8 40 8 30 7 38 I AUffU li ta 8a kbai Illn k M hli t Op im tr l i wj tmi l Mi mJh a Dindig ttodfffftuln rrtombil tt ii mt 4i 8e H TOtnigb tegn talm mditpnji Hall aailiek Spoo r L Zilt S 48 i H klimt 1 a 8 klaaai all latal faaaltMK op lu l ip ha 1 1 gnkmt watAa B Holl a4 l a ipaof 1 Iilta pjl nl8 wj i laa da Conpapl ia Wif 1 7 8 8 80 8 1 9 18 S iJ ï M C 8 41 8 48 8 t O OOl A AMSTrRnAM atat lavM M iU 8 I O 8 15 S SS 10 10 10 5 It OS 1 0 8 88 3 18 t 8 03 38 8 le 1 it 8 83 S8 0 83 IaüuLW 8 01 8 6S 09 10 10 10 4 18 48 11 87 1 83 3 83 416 4 67 8 8O8 618 00I0 0 O IOIO O 1 46 UmaLa 8 1 9 0S 83 10 86 11 0 1 08 1 10 S OV 8 41 4 30 8 II Oi 18 10 8 10 88 10 3 18 00 V t3 7 t l 3 913 46 I IS 8 0 11 8 1 8 18 3 314 418 80 7 8 10 48 W 8 43 a 0 7 38 8 80 8 U 30 10 0011 80 11 811 40 S tr 3 30 3 46 8 O 38 7 30 8 88 1 0 7 11 7 3 18 9 09 34 11 18 10 18 81 l lil 84 Ml 4 17 4 88 8 47 7 81 8 14 1 11 11 10 Rotterdam als nitgangspont hebben Een Engelsrhe wissel verbindt bet viertal hoofdsporen Van al het oude stationsgebouw D P zal het emplacement aan enlijk opgehoogd worden en een breede boulevard gevormd worden die aan de cene zijde begrensd wordt door de spoorbanen en aan de andere zijde der Diergaarde door gebouwen in de asljn van het nieuwe gebouw van den postpakketdienst en het spoorwegpostkantoor Door do ophooging bereikt men dat de overweg bij Beukelsdyk een voortdurende stremming van het verkeer vervalt en in een breede viaduct veranderd wordt alwaar liet verkeer zich onder door beweegt De rangeerdienst voor het goederenverkeer wordt verplaatst naar Llselmonde en den Prins Aleiandcrpolder Met het oog op de verbouwing en wijziging der stationsterreinen is de Staatsspoorweg nog in onderhandeling met bet gemeentebestuur voor electriscbe strooralevering voor een groot aantal booglampen Vad Naar men remeenit moet Hr Ms pantserdekschip Zeeland uit zee naar Vlissingen komen om Woensdag daar te zijn wanneer de Keizer van Jiaitsehland aldaar verwacht wordt op zijn terugreis van Kngeland naar Berlijn In een door den heer D W Stork te Hengelo geleide vergadering werd bij acclamatie de volgende motie aangenomen lieden der fiiberale Kicsvereeniging te Hengelo der Protcstantsche Kiesvereeniging afd Hengelo van den hr Hist Kiezersbond der afd Hengelo van Volksonderwijs en v n het departement Hengelo der Maatschappij tot Nut van t Algemeen op 21 November IHl in vergadering vereenigd Overwegende dat voor de arbeidersbevolking van Hengelo feitelijk leorplicbt bestaat en de goede gevolgen daarvan duidelijk blijken Overtuigd Ie dat leerplicht allerwegen noodig is zal hot volksonderwijs voldoende vrucht dragen 2e dat de bezwaren tegen het doorvoeren van leerplicht zullen kunnen worden opgehcvon naarmate zü aan bet licht treden liesluiten de besturen der genoemde vereenigingen te machtigen zich wenden tot de Tweede Kamer der StateiHreneraal met het verzoek het aanhangige wetsontwerp op den leerplicht U dan niet gewijzigd aan te nemen pUein generaat de arrettatien en bet iilniten der winkels vo irt xnlh van hen die hsn belastingen badden betaald Rothenstein op bet Damrak werden gearresteerd BINNENLAND I c heer Kcrdifit die de laatiite dagen in de Kamer gemist werd heeit zich verplicht geiien wegens redenen van gezondheid naar het Zuiden te vertreklten Twee hunner zjjn weder op vrje voeten de derde had nog twee uiaanden gevangenisstraf te goed en ondergaat di straf nu Er worden reeds allerlei maatregelen genomen voor de opening van bet jubeljaar te Rome met het oog op den toeloop van pelgrims Reeds zön de huurprijzen van kamers verhoogd maar men vergeet wellicht rekening te houden met het feit dat die pelgrim niet allen tegelp komen terwijl ook het comlteit zooveel mogelijk de bedevaarten over het geheole jaar tracht te verdeelen Ook bet stadsbestuur laat zich niet onbetuigd do gevels van verschillende kerken worden schoongemaakt en do politie wordt met 500 man versterkt Het openen van de H Poort door den Paus zal niet des avonds maar des middags plaats hebben om de avondkonde te veringdcn om dezelfde reden zal het atrium van St Pieter waar de H Poort in uitkomt afgesloten worden De plechtigheid der opening is zelf zeer eenvoudig eerst wordt de psalm Jubilate gezongen gevolgd door een gebed Daarna klopt de paus driemaal op de poort met zyn gonden hamer waarop werklieden den mnur doen instorten Dan wordt de drempel der poort gewasschen met water den vorigen dag door dow opperpriester gewijd Deze treedt vervolgen met een kaart in de hand de poort binnen het Te Deura aanheffende Het was vroeger gebruik na afloop plechtige vespers te zingen maar dit zou voor den paus te vermoeiend zijn men zal nu gezamenlijk gaan bidden voor het Allerheiligste en dan naar het Vaticaan tcrngkeeren Op hetzelfde uur als in het Vaticaan zullen plechtigheden worden gehouden in SintPaulus buiten de muren dóór kardinaal Oreglia in St Jan van Lateranen door kardinaal Hatolii en in de kerk der H Maria de Meerdere door kardinaal Vincent VannutelK De paus heeft zeil aanwijzingen gegeven omtrent de uitgave van een gebedenboek voor de bezoekers aan de vier basilieken tot het verdienen van de aflaten De paus beeft persoonlijk de drukproeven nagezien Gemengde Berichten Tl Men achryit uit Leiden Zaterdagavond laat ontstond er bi een meubelmaker in do Heorenstraat alliier brand tengevolge van het omvallen vnn een pretroteumlamp De geheole werkplaats brandde uit men was den brand binnen anderhalf uur moester Persoonlijke ongelukken hadden er niet plaats Van het verbrande was niets verzekerd Uit Amsterdam meldt men De justitie heeft geen voldoend bewijs kunnen verkrijgen tegen de drie mannen die als verdacht van het openbreken der brandka st ten kantore der flrma Brasch en Naar wordt medegedeeld staat bet thans vaat dat de veating artillerie wordt bewapend met een karabijn en niet met revolver De karabiJH van hetzelfde kaliber 6 m M maar iet kleiner dan het geweer is lang 1 44 M en van hetzelfde model als bij de genie en torpediston en voorzien van bajonet Met een kleiner aanvankelijke snelheid zal ook gepaard gaan een kleinere werkzame afstand dan bet gewser doch altijd ruim 1500 M meer dan voldoende voor den artillerist die zoo lang mogelijk bet kanon bedient De kogels zijn van hard lood met vernikkeld stalen mantels zeer verschillend van de beruchte Dum Dum kogels Over te veel schrijven H 87 4 89 inllDA ROTTIKDAHTiK Tin 11 18 U l 18 18 18 88 1 88 8 11 8 88 8 8 ff 11 8 l ff ff ff 11 88 ff 1 07 ff ff ff ff 11 48 1 14 ff ff ff 11 80 11 81 18 88 1 88 r 8 80 ff 4 ff ff ff ff 1 84 ff 4 04 ff ff ff ff ff 0 ff 4 11 ff Met belangstelling slaan wij de wording gade der Ongevallenwet L S8 r 8 8 a 48 ff 8 88 8 8 C8 ff ff 88 u 4 48 4 88 8 08 4 09 8 18 W t 7 80 7 88 8 1 door 7 87 ff ff ff 7 84 ff 7 41 80 7 10 4 08 4 18 Oondt Staoningkl MlnwerVmk 88 48 P 10 18 ff ff V 10 11 4 87 4 8 ff 5 13 11 18 11 88 8 48 8 18 11 08 EOTTÏROAM nOODi Tiaa ff ff 11 80 ff 18 88 ll 7 H 1 81 18 18 ff 8 33 1 40 ff 1 86 8 0S ff I S 69 1 49 l ff 8 0S 8 09 8 8 11 0 H1 aoltenlM H Rottord mD P Hult rdam B t Ji 9 40 7 18 4 40 4 80 4 67 8 4 8 10 MO s 40 18 lr 88 10 1 ff in ff I0 S 10 43 10 17 I 4V 7 il 4 48 4 88 8 04 8 11 8 17 8 41 1 88 Kt 8 14 80 11 64 U 0 18 4 l 8 7 44 Kt 8 14 v iÖO 88 10 0 BotfamUm B un Rotterism D P AottenUm H a p ll Kliuverknk Itoordreeht Soadl MOUDt IIBN H 0iiaa ntC 1 03 1 01 1 14 8 48 4 18 4 88 88 r 48 0 18 T 17 M 18 8 87 10 1811 18 11 18 li U ff ff 11 80 ff 11 41 ff t 11 88 ff 8 10 18 10 48 11 48 l 18 41 I U 8 0 8 41 11 t aj 8 88 ff 7 4 ff 08 8 14 ff i 8 88 l Rouda 8 07 ff 8 18 ff 8 88 I 6 87 6 86 l lt 1 8 l S 130 1 48 8 48 4 18 4 4S 8 18 8 43 7 4t B mlmi n Miwrkap ll S teraaarZag aard Voorbarg a Hag 10 P U 6 41 06 7 08 7 80 7 4 8 8 88 9 08 8 8 lO jl U 7 11 8 l 1 80 8 8 0 4 0 4 6 4 8 0 1 7 48 0 Voothurg 6 48 jj l J l 8 08 30 10 08 vonl Mo 7 7 1 01 E 18 9 SB 10 18 10 4 11 U 18 08 11 87 f 18 8 14 3 87 4 S7 1 08 87 8 00 4 80 8 10 S S8 lO S I0 4 4 n 1 u 1 I 4 1 t R ts C II 1 aWa aana H l 0 1 tB 6 80 7 10 8 11 k 7 1 40 lo l 10 87 19 00 18 0 8 18 1 17 4 88 8 47 6 16 10 38 10 8 Ouitew 6 38 11 14 8 1 7 10 10 48 tttwirit 6 43 11 8 8 0 4 7 1 9 43 10 Utwli 03 7 4 S a 8 81 8 10 14 10 11 M l SI 1 18 3 1 4 0 6 04 4 88 40 7 8 11 18 U St ♦ 8 8 88 t t i VHrDh T S 1 8 11 8 4 8 80 10 18 10 88 11 18 18 08 1 37 s ns 3 10 3 6 4 48 8 38 B ll 8S 7 68 9 19 10 00 10 34 Wmr laa 8 18 8 3 S I4 10 38 I1 6S 18 87 4 88 J 8il 10 64 Ou l 8 aO 7 01 S J8 10 48 1 86 4 7 3 9 4 louda 80 1 II 7 87 18 0I 9 93 9 88 10 6 ll U If II 18 81 8 3 4 3 3 4 48 V80 1 1 7 18 7 1 S 10 08 IO i 11 10 Gelijk van den beginne symphatiseeren we hooglijk met de strekking Maar de uitwerking gaan we meer en meer bedenkel jk achten Het stelsel wordt to ingewikkeld Wie zullen al niet van pas moeten komen om de uitvoering der wet te verzekeren Het bestuur der Rijksverzekeringsbank de postkantoren als filialen daarnevens nog speciale agenten raden van beroep waarin patroon enwerklieden een hof van beroep daarnevens nog plaatselijke commissiïn bestaande uit patroons en werklieden de gemeenteraden tut het doen vanbenoemingen M de Prov Staten idem idem de minister van W H en N idemidem de inspecteurs van den arbeid voortoedicht de politie voor dito de minister van Financien voor controle van de beleggingsfondsen de Nederlandsche Bank als kassierder Rijksverzekeringsbank En we ziin er niet zeker van dat we niet nog een paar factoren over bet hoofd zagen Waarlijk de regelinglooptoverteveelschüven om in do praktijk vlot te kunn en Werken Msb ATJKH De coi respondent der N H Ct seint onder dagteckening van gisteren Majoor Van der Wedden nam een beuvelstelling en verdreel den vijand Aan onze zijde werden gewond de onderofficier de Thenars de adjudant Weintge en 14 minderen VBKGADmGVANDPGBMBENTKRm VRIJDAG 24 NüVfiMBKK Vervolg Aan de orde De vaststelling der voorwaarden voor de verpachting van do zelling het Boerenveld Ing St No 9fi 0 sr dit punt deden de hh Straater en van Galen eenige vragen die door den Voorzitter beantwoord werden Wordt vastgesteld Aan de orde Het voorstel om onderhands aan de tegenwoordige pachters te verpachten de overzetveeren op de Singelgrachten Ing 8t No 102 Wordt goedgekanrd Aan de orde Het afwijzend pre advies opi het verzoek van V T Jorink tot ingebrujkgeving van een stukje gerioleerden grond Ing St No 101 Hierover voerde de bh Donker Herman Straater Dessing van Itersoii van Galen Bellaart en de Voorzitter bet woord Do heer Dessing stelde vdor het weder naar B en W te renvoieerin tot nadere bespreking Dit werd aangenomen met Ib tegen 8 stemmen die der hh de Raadt en Noothoven van Goor 11 8 8 17 8 7 88 8 08 8 10 8 17 8 9 10 10 10 87 10 17 ff 10 84 ff 10 81 ff 1 40 10 88 P 8 11 48 11 84 80 appltaiaal bwliff 8 t8 S 9 88 10 08 P 10 18 10 88 9 81 10 88 10 18 10 80 17 8 87 84 8 41 8 47 10 49 8 18 t M 10 40 1 1 34 10 08 10 18 10 87 10 8 10 44 U 07 E 00 11 41 Aan de orde Het voorstel tot wijziging van de onlangs vastgestelde verordening op de invordering van schoolgelden op de openbare lagere scholen en tot het opnieuw vaststellen van de verordeningen op de heffing en de invordering dier schoolgelden Ing St No 104 Hierover voerde de heer van de Velde en de Voorzitter het woord Woi t aangenomen Aan de orde De motie van den boor ViBgerling betrellende het onderhond van de Bleekerskade en bet daarlangs gelegen water Over dit punt werd noga gediscussieerd de bh Herman van Iterson Vingerling Noojhovon van Goor van Galen van de Velde en de Voorzitter voerden hierover bet woord In stemming gebracht wordt de motie aangenomen met 15 tegen 2 stemmen die der hh van Iterson en Noothoven van Goor Aan de orde De motie van den heer Bellaart betrellende de samenstelling van de verschillende t ommissiën van toezicht en beheer Hierover voerden het woord de hh Bellaart Herman Vingerling Jager Dessing van Galen van de Velde Noothoven van Goor de Lang en de Voorzitter In stemming gebracht wordt de de motie aangenomen met 16 tegen 1 stem die van den heer van Galen Aan de orde De motie van den heer Vingerling betreffende de aanbesteding van de uitgave van bet Verslag der handelingen van den Gemeenteraad Het woord werd over deze motie gevoerd door do hh Noothoven van Goor Herman Straater Donker Vingerling van de Velde en de Voorzitter In stemming gebracht werd de motie verworpen met 10 tegen 7 stemmen die der hh Krook Straater Jaspers Dessing van Galen Vingerling en Donker Niets meer aan de orde zjjnde wordt de vergadering gesloten STADSNIEUWS GOUDA 27 November 1899 De Gyinnastiek Vereeniging Excelsior gaf Zaterdagavond voor hare kunstlievende loden en introdncées eene openbare uitvoering in do zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen Sedert die jaren dat Eielcior openbare nitvoeringon geeft waren de executanten mannelijke persdnen thans was dit niet bot geval een 50 tal meisjes waren opuitnoodiging van den Directeur bereid ook een werkzaam aandeel te nemen Het was een aardig gezicht die meisjes voor het voetlicht te zien de verschillende passen en zwenkuigen werden onberispelijk uitgevoerd Do verschillende nummers van het programma werden accuraat en netjes uitgevoerd de Directeur de heer Ouderkerk heeft weder opnieuw bewezen dat hü van een jongen een flink gymnast kan maken Nadat No 5 vrjjc oefeningen voor Meisjes bad plaats gehad betrad de beer Mignon voorzitter van Excelsior het tooneel en hield de volgende toespraak Dames en Heeren Namens de gymnastiekvereeniging Excelsior en haren geachten directeur den heer Ouderkerk kan ik t als praeses niet nalaten mijn dank te betuigen aan de jonge dames voor hunne welwillende medewerking ons bij deze nitvoering betoond Maar ook u ouders onzen hartelijken dank voor uwe toestemming gegeven aan uwe dochtertjes om hier in t publiek op te treden Wat deze jongelui u heden avond hebben laten zien is slechts een klein zeer klein gedeelte van de zoo te waardccron meisjes oftewel damesgymnabtiek Te waardeeren zeg ik en te recht want zoo een harmonische ontwikkeling van het lichaam aan een geslacht ten goede komt dan is dat aan bet vrouwelijke Ook voor dat geslacht geldt t rust roest Het msTsje heelt evenzeer ja nog grootere bohoette aan liehamelijken arbeid dan de jongen al is t ook waar dat de gehalte van dien arbeid moet verschillen We hopen dan ook dat door dit optreden by vele Oondsche dames sympathie gewekt is voor de gymnastiek en zjj zich zullen vereenigen en weldra znllen besluiten tot het oprichten van een damesgymnastiekvereeni ging Helst afdeeling van Excelsior dat valt te begrijpen Komt dames vereenigt n in groeten getale voor dat schoone doel Wijdt n aan de gymnastiek welke uwe gezondheid bevordert uwe spieren staalt en uw weerstandsvermogen verhoogt Ook voor u geldt ons devies Mens sana in corpore sano slechts in een gezond lichaam eene gezonde ziel Nogmaals ouders en jongelui onzen hartelijken donkl Na afloop van de nitvoering had er een gezellig bal plaats bet werd gedirigeerd door den heer Th 8 W van Leeuwen uit sGravenhage die hier ter stede meermalen als dirigent optreedt en met de Cotillon zeer veel locea behuUe Wjj wenschen Kicelsior toe dat het nog meermalen o enbare uitvoeringen mag geven en dat na zeer korten tijd ook con meisjes nfdeeling opgericht zal worden Zondagavond had de tweede Feestvergadaring van de R K Volksbond plaats tir gelegenheid van het St Willebrordusfeest By de opening deelde de voorzitter de heer J A Donker mede dat men thans alles met eigen krachten kon doen daar eene nieuwe onderafdeeling en wel voor tooneel A D V E N D O was opgericht hg verzocht voor deze de toegeeflijkheid van de aanwezigen daar zij voor bet eerst optrad De Zangvcreeniging St Caecilia onder leiding van haren directeur de heer A Willers kweet zich ook ditmaal dapper van de haar opgedragen nummerï en verschafte het opgi komen publiek zeer veel genuegen Het applaus was een welverdiende hulde aan de Vereeniging Welk van de zangnuramers ons hot meeste beviel zouden wy moeilijk kunnen zeggen daar zjj allen uitstekend werden uitgevoerd De Vereeniging A D V E N D O voerde op de Rooverhoofdman klucht in een bedryt en Bergen en Dalen biyspel in twee bedryven Beide stukken werden zeer goed opgevoerd de dilettanten waren heel goed in hun rol de grime was uitmuntend naar wy vernamen zorgde daaivoor de heer M Timmermans genoemde heer heeft dit op nitftekende wÖze gedaan VVy zouden niet weten aan wien wy de cerepalm moesten uitreiken Ook do voordrachten vielen uitmuntend in den geest wy kunnen constateeren dat het feest van den Volksbond evenals vorige jaren uitstekend is geslaagd Naar wy vernemen zal in de openbare vergadering van het Nnts Departement alhier Dinsdag 2H November s avonds om S uur in de zaal van de Réunie optreden de beer Jan i van der Gryp Deklamator te s Gravenhage met humoristische en dramatische voordrachten en monologen waaronder zyn zal een tweetal stukken van Krani ois Coppée ook Eon nacht in 1870 oen episode nit den Fransch Doitscben oorlog van hem We doen misschien dezen en genen een dienst met te herinneren dat voor niet Ieden deze Xuts lezingen toegankeiyk zyn tegen een entr6e van 1 0 50 By den te Rotterdam gebonden nationale kegelkorpswedstryden in de Poort van Cleel behaalden de Ie prys Harmonie en Alle Negen de 4o prys beiden alhior en wol met 141 en 134 punten Bedankt voor het beroep bg do Ned Herv Kerk te Venendaul door ds J G Deur alhier Beroepen by do fJed Herv Kerk te Terbeiden aan Zee en te Wyngaarden de heer M Jongebrenr cand te Ouderkerk a d l Isel te Borg Ambacht ds G Nghuis te Veenendaal ZKVBNHrizES Door de rechtbank te Rotterdam is Zaterdag het laiUissemeut uitgesproken van Maarten Koole timmermansknecht alhier re hter commi8snris mr J W Muller curator mr M M Schim van der Loefl advocaat en procureur te Gouda Wadbinxveb Aangenomen het beroep bg de Ned Hervormde Kerk alhier door ds J Okken te Hpyk Gr WoEttDEN Door den Raad is aan don beer W F Stoop gemeente ontvanger alhier op diens verzoek wegen gezondheidsredenen tegen 1 Januari a s eervol ontslag uit zgiie betrekking verleend P 031 ElRI r B CT De Directeur van het Post enTelegraalkantoor alhier brengt ter algemeene kennis dat Dinsdag 28 dezer de brievenbussen staande in de St Antonlesteeg bg den Kleiweg en in den Tiendeweg tegen de R H Burgerschool resp znllen worden overgebracht naar de Markt tegen den Oostgevel van het Stadhuis en naar de Karnemelksloot naast het zich daar bevindend brandspuitbnis Voorts dat nieuwe brievenbussen zullen worden geplaatst aan de Kleiwegbrna en in do Jan Philipslann hoek Korte Akkeren De plaatsing en verplaatsing zal geschieden nadat de 3de buslicbting 12 50 Spoortyd beeft plaats gehad Er wordt gcene verandering gebracht in de tydstippen waarop de baslichtingen worden uitgevoerd Gonda 27 November 1899 De Directenr voornoemd M C HENNEQüIN Voor St ITicolaas Prachtige DASSEN met Gond bekroond LINNENüOKD Een fljne collectie HEERENen DAMES PARAPLU1E8 en HANDSOHOE iEN enz enz A Taa OS Al Kleiweg E 73 GOUDA rrtepAon ïf I Itours van 4nisterüain Vrkrt Slotkra 86 NOVKMBKR 8IV IV 9S I 98 93 93 100 88 88 88 83 4 84 6 101 67 67Vi 98 88 l l 100 34 90 91 li 11 436 5I 108 904 1641 I 188 110 90 89 114 10 184 885 100 66 66 i iV 1V 2 98 loofl 100 U4 141 i 68 105 74 t 104 87 86 9 4 V 681 180 z 810 108 104 99 100 117 117V 101 1 84 85 KanllLASD Uarl Mwl W S 8Vi dito dito ditc 3 ilÏEO dito dito 3 Hoaoo U1 1 Goull 1881 93 4 ITALIB ïniehr Ting 1888 81 6 Oontsa übl in papiar ISIS 6 dito ia iMverlSAS 6 PoaTua L ü I ra tt iToupoii 3 dito tiolK t S BoaUllD Obl Rmnoal 1894 4 duo Omont 1880 4 JimbiiRolha 1889 4 il lo bü IIüD 1889 90 4 d lo ia 0ud laeii 1883 diti dito dito 1894 3 SflkJS PoriK l tcbuhl 18S1 4 TtJi I u Q ir C m loon 1890 O tivninfr iofU D öoo leenin lane C 2tllD Apa Rap V oblg 1898 8 Unloo Obl Buil Soil 1890 VlHCltiBU Olil 4 onimp 1881 tttSTIlDtll OliliRallon 1896 3 BoTTlBDiv aiu l ioeu 1894 3 NsD N Aft H niloi and Ar ildil T li Ug Certiliiaton Dali Hiatacliappy dito Aro HTpolhiMkl pandbr 4Vi Oult Mi lerVoratonl aaad i Or Hypotbi ekli pandbr 41 1 Kedorlauda he tank aaod Had Handolmaatiob dito N W 1 Pac llyp 11 pandbr 8 Bolt Hjt othookb pandi r 4i Utr Hypolliaalb dito 4 OMlasa U lal Hong bank aandi BoaL Hjpotbeokbank paudb 6 Akzuza fiqu hypotb pao Ih 4 Haiw L U Pr Li n SaD HoU IJ 3poor Mii a nd MIJ tri Kip f 8t Sp aand Ned Ii d Spoorwegm nand Ned Zuid Air Spin aand dito dito ilito 1891 dito 6 ItAUlSpoor l 1887 8 A KoU S Zuid lul Bpamij A H ubl 3 PoLRN Wnracbau Weeiien aand gtjai flr Ru 4 VmElS OOSTÜUES Zoowel voor Dames als Kinderen Blousen JapoiisloiTcn PelterUeu in groote verscheidenheid billgke pryzcn D SAMSOM Veemarkt te Rotterdam Maandag 27 November 1899 Vette Oasen en Koeien goede aanvoer prijlen waren voor ie kwaliteit 3 se kwal 30 3e kwaliteit 7 cent icr half Kilo Vett ICalveren goede aanvoer ie kwaliteit 38 ae kw 36 3e kw 24 cent per half Kilo vette Varkens goede aanvoer ie kwal 18 ie kwal 17 3e kwal 15 Cent per halt K 1I0 Schapen en Lammereo goed aangevoerdDe handel was in vet Vee en vette Kalveren priJBhoudend Varkens traag Schapen en Lammeren alecht VERSCHEIDENHKID Besmetting door boeken Twintig beambten van den staatsgezondbeidscommissie in Mi jhigan die met het nazien der aanteekenin gen in de bo n iTaren bcUit zyn aan de tering gestorven BJ onderzoek bleken de bladen der boekon geheele kolonies van tuberbaccillen te huisvesten wat men denkt te moeten toeschrgven aan do gewoonte welke een der beambten die aan tering ly dende wa H had om bg het omslaan der bladen den duim met speeksel te bevochtigen Een vorstin die gebonden als ig is door nhare constitutioneele rechten eij plichten is toch alleen niet bg machte geweest dien oorlog te beletten sehryft de Midd Ct Als een groep politieke schavniten oen rouf üorlog doet uitbreken waseht Victoria haar handen in onschuld zy is immers slechts een constitutioneele Vorstin en in zoo n geval VMr dat het tot een oorlog kwam had Victoria liaar onwillige ministers naar huis moeten zenden Had dit niet gebaat dan zou zy dour ecu Kamerontbinding dus door een beroep op haar Volk door haar voorgelicht den üorloK wellicht voorkomen hebbon Kn dat Victoria thans naar het Dbld van Z H vermoedt in een boekje zit te builen over de verschrihkiiigon van den oorlog mag heel aandoeniyk zyn die ttanen pleiten haar niet vry Tot zoodanige weikeloosheid is zelfs een ciinstitutionoel Vorstin niet gebonden Zeker men heelt de bejaarde ürstin van bet oorlogvoerende Britsche rgk in allerlei caricaturon woergegaven Dit lag voor do hand 01 die caricaturon echter te scherp geteokend zyn biyit nog de vraag ADVERTENTIEN Den 23 November 1899 overleed te GovriA Vrouwe Apitla l rlreRella Johanna ile Hralieinont neduwe van don Heer P D H 11 lis HAAN betreurd door haar familie en kennisson V De heer en mevrouw VAN GARI KHKN VEHscniii R betuigen hun hartoiyken dank voor de vole en innige bcwyzen van deelneming gedurende vt ziekte en het overIgden van hun innig geliefd Dochtertje ondervonden ouda 24 November 1899 Bg vonnis der Arrondissements Rcrblbunk te Rotterdam dd 2fi November IH9 I is MAAHTKSK OOLK timmormansknecbt wonende te Zevenhuizen verklaard in staat van tiiUUtiitement niet benooming van den Edel Achtbaren Heer Mn J W MULDER tot Kechterl ommissarls on van ondergete kende tot Curator De Curator Ma M M SCHIM van heb LOEFF Advocaat Procureur GOUUA TE HUUR TERSTOND OK LATBE een Ongemeu bileerde Kamer k I l flS per week Adres FLUWEELKN SINGEL 022 Iet Atelier Studio is bet beite adres voor Vergroallnfeii en Uriirodnctlewerk Uviiit fw 4i KI Hingel 582 ro 16 AaahTtUnd I ï I WA LS