Goudsche Courant, woensdag 29 november 1899

Woensdag 29 November 1890 No 8056 38sle Jaargang miWm COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relefssi a De Jitgave deaer Courant geschiedt dagcl ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomniers VT TF CENTEN leMMn Ne a A D V E R T E N T I E N worden geplaatst vun 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd PrijstrekkiBg 20 December SOO OOO IHAKK boofdprys io het gelukltigtt i biwlni tifuwkle r j j e Uflldverloiiug di door dti lioogö KegeüHng iin lUmhurg goodKokourd eu K irbor U it 1 0 voordeolig inrichting fito bel niuuwe pUn betlut duAriat dat in den loop vbd Iflcbti weinige mundeD in 7 verlotingeu f B 119 000 totea bV UO priJMD budragende 11 349 325 Mark ter folledige beiliating zuIUd komen durondor tÜB ktpitalu prgzen vtn evonlueel ÜUO OOO Mark bij uitutuneadbeid ochuir 1 pr a K M 800 000 S prijz k U 0 000 2 praten a M 1 prjil i M l priii 1 priit priji prijz n 1 priji prij M k M 1 H il M M M prÜi k M iOO OO 36 prgt a M l O prUf ii M 100 000 6ftprii JiM 6 000 75 000 lOSprgi iM S OOO 70 00t Oflprjjï ÜM 000 K OdO SlipriJE U 1 000 80 000 l t8prijz lM 40 66 000 S9 63 rj 4M 1 6 60 000 ÉV4 0prij z H M 00 40 000 800 ISl L04 100 73 8 000146 SI Uo uuatwnde eeralti pr tirukkuig deur grootii duur dan Staat gDWMrborgda Gvldv rloting i fsn ambtiwag paald pluti to beblwn op dan 20 üeceiulKir e k an koal btonroor I gulifwt ürigiuveMt iteoblt Utrk 8 offl 3 601 balf 8 1 76 1 kwirt iVi r t 4Bu iDKtmdiiig Vftn h t Mrafi per pntwlasel of t Ken rem oura Mie cummiaaioa wordan oiimiddallijk nitftdo grootata urKfuldigheid uitg vo rd ru iedt r palor ontTidgl vau oni di methulwupon vaii den taut voortieiia Ürtgiaoole Ivoten u if tn faaudon H i iodero boiteiling wtmlt bot ereifolito ofHoiaalti plnu waaruit du verdoeling der pr sun op do vartflbillim lü klaaton alt ouk du butrtif fundo iiilygiïul ioii to criiemcn w nnu bijgeÏOflgd Il Mnden wÜ naii on i HcguiiBligcrs enaangovrangd na tilke trekking do olüoieele lijitui IJa uilbflallng dir pr JAeii goicbiadt te 3rln prompt ondar aarborg aa de Ötaat on kan dü ir dirunta tnHBeirling of ook niuir vorltittKing dsr notaiigbobbenden in nila gruottiro pliuitat ii van Nadortaud botforka t t igd wordoit Ona deltiet ateuda door het gi uk l eguii ttigd en onder Tetu andere aanitionlgke prijxon hobbon wy raoonnalBii lulgana offio eeU büwiiMii dfl a rtto lluordpriiMn vorkr jgoii on onna Ittgiutatig nr wtlf uUbütRalil o Murk HO OOO 100 000 0 000 ft 000 40 000 oiw liet in ta vooraL n d t by d tio opdun heoht tiin grondülug f c iiBtigdo ondumuiuurg yaii allo kiinttm op cono ïo ir workBama dijolnfmiiiR bopiiidd kan w fien g jrakond men nuliuvo dorliiilve wugous de rewlt ophandan aijndu trekking ftHe ordori leo apoedigito raohutroeka tu M9U t n anu Haurinaiiii lïiiinoii bankiurt en Ueldwiiiulaiirt ie llA MllljllG ip a HlMmodo d nk n wij oor li l urlrmiwtn om lol hitrtno jnohoiikon on d r wi bg bet boRÏu dar niuuwo verloUnK Wr iteuluumlnK imilejren tullen wg ook oor btl i r olK bomorij tSJn door oen tlnlo en reJele l iUenin de levredenboid nn ouie geiierde B guuilig ri te erwerren E CASSI ÏO TANDAllTS Torfmarkt ouda 8i reekufen van 10 tot 4 uur VKl lI Ati8 van 4 uur ZüNUAUS ttiwoïig Ken wan Schal voor de ongelukkige ilnobto ra der Zeilbetlekkiiig Onanie m gehe me liUpattingau ie lol Iwroonule werk Z Dr Ilcliiu s ELFBEWAKIMO Uollitiulecha uitgave met 37 tb Prue 2 guldou Ieder die aan de vergchrikkeiyke g ulg n vaii deia ondeugd Igdt moet bet leieu do opnwhte leermg dip bet geoll r lt jaarlijk duiiond van eeu inkeren dood Te verkrygen bjj hotVorlaga Maguiu t Uipitg Neutuarkt 34 franco togen Intending van het bedrag ook in poitiegoU en in eiken ho kkandel in Bolland Ji uu Hal Haiti euohaMykale aa maUnljkata poatimiddal vw Uaarae an vooral damaa aa lOadanchoaawark la da Appratuui van C M Willtr 4 Ct 5 Barlla Saitk SIr 14 M n lam loeil op naam nfabriakamerlc w mff 1 vaipaa wlaaaillfa la iÉaaaapata aaiaaMfiMt I Ml taMMti ayat ir V tarMuwa raa VISITEKAARTJES gedrukt met letter naar verkiezing zijn lil alle rorinatcii ii inodelleii werkrijgbaar blJ A BlIIElil è il Lange Tieiideweg 13 00 Gebr StoU werck s Chocolade en Cacao Bji i m n m Oeimatige door de nieuwita uitvindingen op n hinaal gobiod verbeurd fUirieatle OU uitainitend gebruik van jnt en Bjnsto gripnilatun oo g iiftnd eri i Jen verbruiker vun Stollwerck s Ciiocolade ec Cacao MfU eanbevejenswaardig fabrikaat nkuwkeuris beantwooidoi pio aan ien inhoud dn reap Ulüuitteo Dt irma boiuialde J7 nrevot als lAofleTernsicler 44 Eero Dlploiaa gouden enz Medalllrs efsn bewijs an uitmuntend ja f brH a it IVed 18Ï1 wlimef do AccaMmio imtional do l aria Nou Toua déeamona one Hwlitjll premlèi e elsaae on oonaiderktlon o votr9 exxsellent tebrtoation da Obocolat bonbons variöa eto etc tMIwtrqk S fabrikaat is verkrijgbaar bij U H Confisours Banketbakker eni mHeneiaalvntegenwoordiger iroor f Oderland Juliiu Ktttemlodt Amaterdam Kalverstraat 103 i iillMeptisehe Tandpoeder en Anilgepllseh iMoiKliiiicliiiir van K CA8SVTO Tandarts te Gouda OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G I 18SHLHÏL1N Blauwstraat Gooda ECHT mat roods lettervt op de jOberlahnstein I atH£CT£U tOt VICTO IUBIfOM OBC llAH tSW 0 5 Overal 5££l 2ft verkrijgbaar Maeitaehapp0 tot ExploUalie van de VietorUt Bron Kantoor voor Nederland Boomvje éO Botterdam ZUIDER hypotheekbank genéttig e BiiEnA Hulsohappelijk Kapitul Ren iMillioen Guldeil wurop 10 pa gesloft Geheid geplaatst Directeuren i Mr H VAN MAA8DIJK en E J M DE BRDIJN De Hank verstrekt voor vaete termijneti golden onder Eerste Hypothecair verband op Huizon on I andoryen tegen matige reiit m4 r ooi ii ftefo tff en omfeibilberekentng mm ndminiiitratiekoêten en geeft 3 en 4 pCt famttbrleeen uit in stukken van 1000 500 en 100 interest 1 Jannari on 1 Inli Nadere inlichtingen to bekomen ten kantore der Bank zoomede te Goimi bij de Firma MONTIJN DOEÏLAND hl ïiiu mi mtU lit j t rarutm Bei ro e Br W miM ratonl H atalUn rriM M hêt MêU m ttr uAiMvwi wrrlHoten Sarhnhmuniim ff MM utift daOav aMfri af ctMrfrn H Slolimi mt na ym JIrtet la foKAan tiuntttndlungui auaa iar C aial la kmM mé êmlaUntl f KrnnlrtB IHWtl Warnung i s Patent H Stollen A SLEGT beveuUüch un tüt h t lerereB rfto Ziiiver Zeeuwsoh Tarwebrood M fm t de KM NIEUWE HAVEN 28 jMy BekrooDJ op de Internationfele TentoüDfltelling Tan Uakkery Mwüdery en Kook knnsi ie s Gravenhage mot neu diplonia Vttrgald ZiUeran M aille sr P D 1KB ODOB SCHIEDAMMER wl GENEVEE ra Kerk NIGHTOAP 1 Verkrygbaar bg M PEETERS Jz Ü li A ta buw s vau ouLitliou ia CHIEDAM I lion van den naam der Firma P HOPPE Trof Dr Liebem welbekeud SSSUW KKACST lUXia Allwu echt met FabriekMaerk tut VOOrtdarende radicale en Bv M zekere genezing ran alle zeUi nlBH de mees hardDekkig xenutVr uBOm ulehten rooral ontstaan door fiiSV afdffaUugea op jeugdigt n leeHyd geuezing Tan elke zwakte Bleek sacht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte Bpysrettunug Onvermogen ïrapotenx Pollutione enz Uit voerige proapectcaaen l njipcr f oscb Q 1 11 t Ü S i dubbelefleaob fl fV Oeniraol ï opÖt Matth v d Votto Kaltboniniel 1 pOti M Olëbni k V o Amaterdaiu r llappol g Graveulittgo 1 Hlinmaua do J in J Czn Botterdam Iff Co Gouda n hv alle drogisten EERSTE NEDERLANDSGHE RIJWIELFABRIEÏ ü recteur U BUKÜKUS DEVENTER liodel A zonder rem en schermen f 87 50 Model A inet 90 Model 4 110 Model AA 125 Model AAA 145 LUXE UT TWIEL 160 GEWONE A ATENES 155 LUXE ACATilNE 180 P S DAMES KETTINGEIJWIELEN op alle prgzen f 5 hooger Verleqenwooriiiger J C DE KUITER liouili Paiii ExpelUr e c o 3 Dertig jaai vordt dit middel mat Tfitnssand sucoeB U piJDitilleade inwriiviog aRAgewand tasNi BhaanuttJA Jioh t Yarkoodh aid pjja ind i iBMo O 1 diantd n 2Ss laden Tartrouwen Mw latte op het hbrlakamerk lAkai Adn26 76o an50adefl in de meorta apoUiekea Te AmaterdMii bu Uloth Qeban van Tayll i Sanders f lb UlimfcCg SJttntam H J VAN SCHALEN Behanger eu Stoffeerder Lange Groenendaal 1 108 Voorhanden eeu groote sorteering Be liaiig§elpaplerea 0 oxcai 3ri stoffen ZEILEN LINOLEUMS JocDi Dnik van A BMIJKMAN 4 Z Kultculandsch Overzlcbt Er is alweer gevochten tusschen de Vrystaatsche Boeren en de divisie van lord Méthnen Twee nrc n i i K M benoorden Belmont hadden eerstgenoomden stellingen iugenomen on eerst na heel + eel inspanning de Kngelscfaen erkennen dit zelf kon de vyand daaruit worden verdreven Tit het offlcieele telegram van lord Methncn biykt weer dnideiyk dat het eigenlek geen overwinning kan heeten die de Uooineks behaalden Ze kwamen een eindje vooruit ja maar too koste van groote verliezen welke do generaal nog niet eens kan opgeven We zonden haast durven zeggen dat de 2500 Boeren een mooie victorie hebben behaald op de 13 000 Kooineks alweer dan gelet op het feit dat het er den Vrystaters niet om te doen was met hun zwakke macht den vgand tegen te houden maar hem op allerlei wgzon afbreuk te doen Doet dat feit van opnieuw slagleveren 12 K M ten noorden van Belmont voorts niet daghclder uitkomen dat die eerste overwinning der Britten weinig te beteekenck had f Het was de tictiek der Boeren terng te trekken tPat in Natal eigenlgk geschiedt is unmogelïlk uit de niterat verwarde lachten van het oorlogsterrein op te maken I e berichten over het terugtrekken der Boeren komen van verschillende zydeu maar alle nit dagbladen en zün nu niet officieel bevestigd Uit de offlcieele telegrammen scbynt te biyken dat de antoriteiton te Pietermaritsburg van de bewegingen der Boeren zoo goed als niets af weten Ongelukkig zSn er vooreerst geen telegrammen over Lorenzo Marqnes en Aden te wachten die nogal eens ophelderingen hebben gebracht want hoe toevallig de kabel naar Aden is juist weer gestoord nn het klaarbiykelgk in Natal gaat spannen Het is dus te vreezen dat er voorloopig niet veel helderheid in den toestand zal komen a Uit Beriyn en Petersburg komt tegciykertyd het bericht d t de Engelsche regeering daar officieel heeft laten weten dat er sedert 11 October een toestand van oorlog bestond tnsschen de Koningin van Engeland en de Zuid Afrikaansche Repabliek en den Qranje Vrgstaat De Daitsche HeichsAn zeiger heeft deze ambteiyke mededeeling Z terdagavond reeds openbaar gemaakt De Kitlnische Zeitong heeft bg het bericht FEVILIEIOX HET TESTAMENT Vrij naar het Engelsch DOOR W NUTTERS 7 Ik besloot door mijn toekomstig gedrag het verledene e vergoeden en ik durl eerlijk zeggen dat mijn besluit goede vruchten heeft afgeworpen Gij weet ielv boe ernstig ik mij er in de laatste maanden van het vorig jaar op toelegde om veler lijden te veriachten gij weet dat er veel voor andere mcnschen gedaan werd en dat de dagen voor mij ixlve rustig ja bijna gelukkig voorbijgingen Ik kan niet met waarheid seggen dat mij dat weldadig en onschuldig leven tegen stond ik geloof eerder dat het mij van dag tot dag meer behaagde maar toch werd ik nog door mijn dubbele geestesrichting gepijnigd en loen mijn boetvaardigheid verroindeide begon mijn zoo Ung gekluisterde kwade geest hare vrijheid te eisdien Niet dat ik er aan dacht Hytk weder pp te wekken de gedachte daaraan zou mij hebben doen beven j neen er ontstond een strijd in mijn eigen binnenste tegen mijn geweten en een als de raeeate geheime zondaars bezweek ik ten slotte voor de verzoeking Aan alle lakca komt een einde i en de grootste een blgkbaar offlcions geiuspireerdo aanteekening waarin gezegd wordt dat de mededeeling in twee opzichten van byzonder belang is Aan den eenen kant toont zg dat de Engelsche regeering van hare vroegere onhoudbare opvatting terug is gekomen dat de ZuidAfrikaansche Republiek en de OrunjeVrystaat geen oorlogvoerende party maar tengevolge van bet snzcreiuitoitsrecbt waarop de Engelsche regeering aanspraak maakt opstandelingen waren aan den anderen kant wordt door deze ambtelgko mededeeling alle Dnitschc onderdanen de plicht opgelegd do door het volkonrecbt voorgeschreven oiizüdigheid strikt in acht te nemen Voor Dnitschland is deze verklaring nochtans slechts de bekrachtiging v n den reeds nn erkenden rechtstoestand Do Duitsche regeering heeft dudciyk na het uitbreken van den oorlog ondubbelzinnig nadruk gelegd op de verplicbting van unvoorwaardeiyk onzydighoid en deze onzydigheid is ook sedert dien zonder uitzondering volgehouden Het PeterBbnrgscho Nowoje Wremja maakt de opmerking dat de mogendheden nu voortaan het recht znllen hebben naar het kamp van do Bocron behalve afdeolingen van het Koode Kruis militaire attaches te zenden en dat zy het geschiktste oogenblik kunnen kiezen om tusschen Engeland en do Boerenrepnblieken tusschenbeide te komen en hon scheidsreohtoriyko beslissing voor te slaan De toestand van Sir Hedver Boller wordt daar de Afrikaanders hoe langer hoe meer de zydo van de Boeren beginnen te kiozen uiterst moeielgk en Engeland zal zich naar het blad gelooft verplicht zien onderhandelingen tot den vrede aan te knoopen om nieuwe offers van mcnschenlevciis en geld te venngden Deze vrede zou de Hoeren echter het behoud van hun onafhankelgkheid verzekeren Het Belgische ministerie is or in geslaagd en dat heeft heel wat moeite gekost de Kieswet door do Kamer te doen aannemen Die aanneming is echter geenszins een overwinning voor het Kabinet De Smet de Naycr De wet kon slechts een meerderheid krygen doordat acht leden van de Kamer zicli van stemming onthielden De mededeeling van don uitslag dor stemming wordt dan ook door de clerwalen niet als eene üvervj inning beschouwd zoodat per slot van rekening niemand met de kiesrecht hervorming tevreden is De linkerzyde eischt het aftreden van het Kabinet daar do Hegeering feiteiyk in de minderheid is gebleven Thans wordt deze ontevredenheid uit de maat loopt eindelijk over zoo ook verstoorde deze korte terugkeer tot mijn kwade geest het evenwicht mijner ziel Kn toch was nc er niet door ontsteld de val scheen natuurlijk gchjk een terugkeer tot de oude dagen vóór ik mijne ontdekking had gedaan Itet was een heldere daff in Januari en Regent s park zag er uit alsof het lente ware geweest Ik zat op een bank in den zonneschijn het dier in m g wekte hermneringen op Alles wel beschouwd zoo dacht ik was ik gelijk alle andere menschen om mij heen en daarop vergeleek ik mij glimlachend met anderen en mijn werkzamen wetdadigheidszin met hunne zelfzuchtigheid En op hetitelfde oojjenblik van deze zielverheffende gedachte overviel mij een verachnkkelijke verstikkende benauwdheid terwijl een doodsche rilling door mijne leden liep Toen het voorbij was gevoelde ik mij zeer verzwakt en terwijl deze zwakte voortduurde begon ik een algeheele verandering in raijne gedachten waar te nemen een grootere stoutmoedigheid verachting van gevaar en een ontknoopmg van banden van len plicht Ik keek omlaag mijne kleederen hingen vormlocö om mijn verschrompelde leden en de hand die op mijn knie lag was gegierd en harig ik was wederom fcdward Hyde I Een oogenblik te voren was ik geëerd rijk en bemind en thans een verworpeling verjaagd zonder da een bekend mowdenaar een prooi voor de galeten Mijn Ttdt was verward doch verliet roü niet gcv heel en al Ik heb meer dan ceni opgemerkt dat in mijn tweede karakter mijne zintuigen in zeker oplicht gescherpt en mijn geestvermogens er overgebracht op het volk dat reeds ronde de gohcolo behandeling van hot ferp getoond hoeft mol de oplossing niet leden te zyn De uiterste linkerzyde dat de agitatie niet vermindert en tra zal do Regeeriiig thans ervaren van weinig staatsmimschap het bigk geeft t qunestio die geheel hel staatkuuilig lodes volks raakt te willen oplossen Jer rekening te houden met den horhaal k uitgesproken volkswensch en alleen Jicnd op een toevallige kamermeerdcrontstaan doordat rcgceringsvrjenden niet vó6r hot ontwerp wilden stemmen Iniot tegen durfden stemmen zich by do Istemniiiig onthielden en daardoor de neming mogelgk maakten Versprtïide Herielifeii FHtSKKIJK ïn tegenwoordigheid van president Lonbof de ministors en tal van hooggeplaatste potRoncn zyn gisteren te Parys de nieuwe lotalen van de Association dos tudiunts iwjd Oiidor anderen sprak ook CasiPérier De studenten juichten lioubet met de kreten Leve Loubet Leve I teiwyi hg het toostctmcert in de inne werd geroepen Weg mot de naUltf Bt Wag met Moreler Weg met Rochefort I Wog met Drumont I Even ontstond een botsing toen de nationalisten een tagcnbetooging wilden honden Me vreest in het IJoubsdal oen algemoene werkstaking waarvan Besaiujou het centrnm zon zgn Te Audincourt i het werk voor het oogenblik hervat Te Nantos staken de werklieden aan do rgkstabakfabrieken Zg eischon de overplaatsing van den directeur der faljrleken Do minister van ftn incien weigert echter dezen eisch in te willigen EslIIIl iKl Zaterdagmiddag zgn de keizer en de keizerin van Dnitschland van AVindsor naar Bandringham vertrokken waar zg tot morgen do gasten zullen zyn van den prins en do prinses van Wales Keizer Wilhelm heeft zyn grootmoeder koningin Victoria beloofd dat hfj hot volgend jaar in den tyd der regatta zal terugkomen PogiuoAiA Zaterdag zgn te Oporto 2 nienwo gevallen van post geconstateerd In het hospitaal liggen than 4 pchtlgders meer rekbaar waren doanloor kwam het dan ook dat waar ïekylt wellicht zoude heblicn bezweken Hyde de gelegenheid van het oO enbltk waarnam Mijne dranken waren in een der laden van een kast in mijn kabinet hoe zou ik die bereiken Dat was het vraHSMtuk dat ik met mijn hoofd tusschen de handen trachtte op te lossen Ik had de deur van het laboratorium geslotin Indien ik zoude trachten door mijn huiH te gaan dan zouden mijn eigen bedienden mij aan den beul overleveren Ik begreep dus dat ik eens anders hand moe t gebruiken en dacht terstond aan nyon Maar hoedanig kon ik hem bereiken en hoe hem te overreden Gesteld dat ik aan een gerangcnneming in de straten ontsnapte hoc zoude ik in zijne tegenwoordigheid komen en hoe zou ik een onbekend en weerzinwekkend bezoeker den beroemden physiciis er toe kunnen bewegen om de studeerkamer van zijn collega Dr Jekyll te berooven Daarop herinnerde ik mij dat mij een ave van mjiii oorspronkelijk karakter overbleef ik kon namelijk myn eigen hand schrijven en niet zoodra was deze gedachte bij ra opgekomen of de weg dien ik te volgen had was raij volkomen duidelijk Terstond schikte ik mijne kleederen zoo goed ik kon riep een voorbijrijdend huurrijtuiK aan en reed naar een hotel m Portland Street Bij mijne verschijning die inderdaad bespottelijk genocR was welk rampzalig voorwerp deze kleederen ook bedekten kon den koetsier zijn lachen niet U wmgen Ik liet hem met een duivelachtïgen grijns y ne tanden zw terstond Iwstterf de lach op zijlte ijppen ieU t gelukkig voor hem i4 HmMMM 4IM M ll lliapH i l Ma aMMfffi$ MM IIIMa lt Sruitn Tn de m jnen te Pnerto Hano Horrajo en Sau Qiientin zyn T IXKI mönarbcidera zonder werk Men vreent ongeregoldboden Do werkstaking van do trambeaiubten te Madrid is goftindigd de raaattchappijeu hebben de oiarkun der staker s ingewilligd iTAl IÈ Naby Asmaru in Eaytbrea hebben twee Kngelscho ingenieur bü het doen van huriiigeii drie goudaders ontdekt welke b teor rjjke gondmünen behooreu Keizer Wilhelm van Duitsebland beeft aan den minister van scboone kunston ver gnnnng gevraagd voor zjn tokening nn heologinclie o igravingen te mogen doen te Kunie BINNENLAND 8TATEN ÜENEUAAL TITKK NJ W Jt Zitting vun Maandag 27 November De kamer lieoft de Stautsbogrooling na de aanhangige onderwerpeu aan do orde gesteld Aan de orde was de hervatting vau de behanileling der ongevallenwet Aangenomen is liet kosteloos dionstbetuon vandopostertenaaudeHykHveriekiringsbank Verworpen word coii amen lenient Vau Karnebeek om atwyzingi ii toe te latoii op bet wederkecrlgheidsteUol ten opzichte van verzekering voor work in het buitonland Mede is ook verworpen eeu ainoiideraontKuypcr om toe te laten dat voor rentetrekkers buiten het riJk mot bun medeworking de renteuitkeering wordt vervangen door oer som ineens Het ging wol wat heel vlag zuodat niet allo punten van het debat behuoriyk tot hun recht kondon komon De Kamer wilde er echter thans a tont prli doorheen Voor verbetering van rodactlefonten kan de tweede lezing nn dieneu 7 j zal voor deze wet wel niet overbodig biykon Haro Majostoltcn do Koningin en de Ko ninginMoeder znllen margen Woensdag naar Vlisslngon gaan ter begroeting van HU MM den Keizer en do Keizerin van Duitschlaiid die door Nederland vau Kiig land naar Duitscliland terngkeoren De Haagsohe eonreepondent van do N ör l rt chryit o m Do heer Van Kol ik mag t niet ver ïiv w was evenzeer als voor mij zelve want in het volgend oogenblik zou ik hem kcr van r ijn zitplaats gesleurd heblwn Toen ik het hotel binnentrad keek ik mot zulke dul dere blikken om mij heen dat de betlienden Daarna zat hij den ganschen dag over het vuur in zijn kamer op zijn nagels te bijten hij at er ook alleen met xijn angst terwijl de l cdteadc voor ztjne blikken ineenkromp en Ufen het volslagen duister was plaatste hij zich in den hoek van een dicht ccsloten rijtuig en liet zich door de straten der stad rondryden U wg vfXïrt liirend bij het is mij onmogelijk ik te zeggen Dat hellekind had nietit meni chcHjks er leefrle niets in hem dan vrees en haat En toen hij ten laatdte Indacht dat de koetnier er lenkenil otidé kunnen wonlcn verliet hij het rijtuig en uloop te midden der arglooze menigte verder terwtil deze twee gewaarwordingen hem bijna tut razermj brat hten