Goudsche Courant, woensdag 29 november 1899

heid voor de toekomst In dit verband merkte een ander op dat ook te Rotterdam die in den tgd der dokwerkersstakiu aldaar gestichte vereenigingen van meer dan 5000 man reeds weder zoo goed als teniet is gegaan De schting eener vereeniging werd echter nog door dojen en genen besproken De vergadering werd door van Someren gesloten met eene opwekking om getrouw de posten bg de fabrieken te bezetten doch op straat kalm te blgven Heden zonden de stakers thans volgens opgave WK k 700 man weder samenkomen In het entrepotdok zagen wy gisteren ongeveer iO Kynschepen en tjalken gemeerd terwyi er nog 20 schepen op stroom liggen Onder de schippers zyn er 49 aangesloten by den Scbippersbond Alleen wegens liggeld wordt naar on verzekerd werd een schade geleden van ongeveer f 450 per dag Do belanghebbenden kunnen geen beroep doen op betaling betreffende force majeure omdat door het vaste personeel nog gelost wordt zy het dan niet voldoende zwggen Terveelt vormoeit hindert de Kamer zgn ellenlange redevoeringen met Btentorstem gedeclameerd doen de zaal at door kanongebulder schudden wie hem een h H nar aanhoort moet een compr s van kond water op t voorhoofd leggen z jn sterk getinte gepeperde om niet te zeggen b telyke vertoogcn stoeten zoo zeer at dat men hem liever niet hoort en dit te eerder omdat alles wat hij vi rlelt in de stukken is t vinden en in zün vroegere redevoeringen ol in de Indische oppositie pers Heestal zgn het bloemlezingen nit kranten die hy met zijn eigen phrases aangevald ten beste geeft Kn dut zonder ophouden by elke afdeeling by schier elk artikel Het is niet to verwonderen dat de leden als hy oprijst zuchtend de zaal verlaten om in de koffiekamer of bibliotheek een krant op te nemen Het is de heer Van Kol die door zgn overmaat van belangstelling en liefde voor Indië de belangstelling der Kamer doodt en dooft Men kan dat betreuren omdat er au fond dikwyls heel veel goeds en waars is in hetgeen hy zegt omdat aan de oprechtheid van zyn overtuiging niet kan worden getwyfcld hy is een man van beginsel van gevoel van hart Maar de tactloosheid van zyn optreden bederft alles en doet hem zyn doel voorbystrevon Ik vind dit bepaald jammer voor den onvermoeiden strijder en voor de zaak die hg te goeder tronw voorstaat doch het feit il niet weg te redonoeren dat een man mot een tiende van dos hoeren Van Kols zeggingskracht en zucht om ich over allo te laten hoeren tienmaal meer invloed op de Kamer zou hebben Met opzet zeg ik dit alles een rondweg in t publiek niet om don beer Van Kol om wiens karakter en volhardend yveren voor zyn beginsolen ik allen eerbied koester niet ook omdat ik mp voorstel dat hy op myn advies zyn taktiek uitvloeisel van gansch zyn aanleg en manier van zyn zal verminderen maar ik zeg hot om de Kamer in het oog van hot volk te verontschuldigen tegenover het stellig te verwachten en in chyn niet ongegronde verwyt dat zy niet onoeg hart hebben voor het schoune Ityk van Tnsulinde In het Weekbl v h Recht No 7 S63 komt bet vonnis voor door den kantonrechter te Kidderkerk op 21 Jan jl gewezen in een geschil over een doctersrekening Ken arts te IJsetmonde gevestigd had aan een ingezetene van het naburige Bolnes een rekening gezonden wegens geneeskundige diensten en verstrekte genee8middelen waarby f 2 per visite in rekening was gebracht Die rekening bleef onbetaald en na dagvaarding verklaarde de gedaagde zich bereid f O tS te betalen het bedrag dat hg beweert dat in vorige jaren in rekening was gebracht er de opmerking byvoegende dat de verhoogiug vermoedeiyk voortsproot uit het feit dat de god hoeft medegewerkt tot de latere vestiging van een geneesheer te Bolnes De eischor hield vol dat f 2 voor een man joo gegoed als de gedaagde niet te hoog was en do arts die by vele zieken zeer weinig en zelfs niets in rekening brengt vrg is te oordeelen en te beslissen over t geen degenen die niet tot de minderbedeelden behooren moeten betalen De kantonrechter heeft echter anders beslist Hg overwoog dat nergens hot door een geneesheer in rekening te brengen honorarium wetteiyk is geregeld en dus in elk bgzonder geval de rochter zal liebben te onderzoeken of dit naar een biliyken maatstaf is geschied Hierbg moot worden acht geslagen op don geldolgken toestand van den patiënt en daarenboven op de omstandigheden dat de eischor niet optrad als consuiteerend maar als behandelend geneesheer en dat bij wonende op nauweiyks 2 kilometer afstand van geduagdo s woonplaats Bolnes gewoon is aldaar praktgk uit te oefenen zoodat niet kan worden aangenomen dat hy zich voor elk bezoek van den gedaagde afzonderlgk naar Bolnes moest verplaatsen Om al die redenen kwam den kantonrechter een honorarium van f 0 75 per visite voldoende voor Hot lid van onze eerste ambulance dr Romcyn schreef den 13n van de König Wg hebben voor ruim f4000 instrumenten by ons on voor ongeveer een gelgk bedrag aan verband de overige ruimte in de WlDtenlIcb t 18 9 1900 Aaaxevaagco 1 October Tyd vao tirettawlcli l ll Ml 7 14 4 41 4 51 1 0 i t oi l ll MO je M J ö n 11 1 j s 4 01 4 4 4 H 4 S7 1 04 4 14 l l BolliillAa ifW X bin pU a lW t m 4 C tH w i Wifiai Liti M 1 1 7 17 7 1 l ll 11 l ll 11 III S S S M p 1 41 41 1 40 UI 4 7 4S G o B o A 4 HSTIRD4I4 to 11 1 11 0 l n M 10 10 10 17 11 01 1 0 S II I OS II I U O ll L mtW 1 01 1 11 9 0 10 10 10 14 11 41 11 17 l l I l 4 17 I IO II 1 0010 01 0 1010 1 41 UauLG I n 0 U 10 il 11 0 1 011 10 1 0 1 41 4 101 M 01 l ll 10 110 11 1 11 00 10 11 I S lO U 10 41 S 4I 10 IS I U ll Sil WUO i 7 1 I II M 9 II 4B l ll 1 0 II I W 1 l ll 4 41 110 7 11 10 1 41 lAu W 1 43 10 7 11 110 I ll 17 10 00 11 1 II i 1I 4 l tl I IO 1 41 1 0 II 7 10 Ml lo OO nA 7 17 7 94 l ll 1 0 t 14 IMS lO il 11 11 IJkt 1 14 1 II 4 17 4 11 1 47 7 1 1 14 lt U I hnis hebben aangekoclit op het A naPao lownaplein Men meldt nit Amsterdam Bg de Nederlandsche Znid Afrikaansebe Veireeniging was Zaterdag ingekomen en ingeschreven tot een gezamenlgk bedrag van 1 648 5119 197 Dit Amsterdam meldt men De Wakende dokwerkers en sjoawerlleden kwamen gisterenmorgen weder in het geboaw d öeelvinck samen onder leiding van den voorzitter en den secretaris van het Nationaal Arbeiderssecretariaat I e secretaris van het secretariaat van Erkel deelde mede de verjekering ontvangen te hebben van de pakhuis huisen handelsbedienden vereenigingen dat deze de stakers in geen geval znllen tegenwerken Voorts sprak hy over de advertentie der veemon in de ochtendbladen waarin krachtige mannen als plaatsvervangers voor de staker tegen een loon van tenminste f 3 per dag worden gevraagd De spreker waarschuwde dat de patroons nn in hunne verlegenheid de goederen met eigen werklui tegen hoog loon willen doen verwerken maar dat zö die op die wyze als vast werkman zullen aangenomen worden morgen als los werkman weder aan de denr zullen warden gozet Men behoeft nog niet bang te zyn dat de schippers elkaar zullen hebben om hun Bchepen gelost te krygen daar de veemen voorloopig nog mot eigen personeel de schepen kunnen lossen Kon der stakers deelde mede dat gistermorgen aan de Westersnikerrafftnadory toch nog suiker is versjouwd door losse mannen In de plaats van zes stakers aangenomeii Ook is aan jongens een hooger loon 20 cents por uur gegeven waarvoor zy dan licht mannenwerk zonden verrichten Dio jongens zyn echter door stakers aangemaand met hnn vader over het geval te spreken en het gevolg is geweest dat de jongens geweigerd hebben hot mannenwerk te doen in do plaats van stakers Deze spreker deelde ook mede dat losse werklieden door een geheime deur de fabriek worden binnengeloosd Ucmengfde Berichten In een Kngelsch blad beklaagt zich iemand over t oAreehtvaardigo dut tW schatkist voordeel trekt nit de successiorochton dio de families van gesneuvelde ofticicron moeten ombrengen I burgers betalen dat t i bestemder tyd maar do officieren worden ontydlg wi ggernkt Dna moost de regoering daarin verandering brengen Men kan echter eenzelfde redencoring toepassen op de pensioenuitkoeringen en daarmee zou de inzender hot vermoedeiyk niet ens zyn Naar het Vad uit vertronwbare bron vernoemt bestaat hot plan om te sHraven hage een restaurant op te richten waar ultsinitend spyzen op Indische wyzo bereid gebrnikt zullen knnnon worden Ken raaatBchnppy met een kapitaal van f L OiOOO zon ich daartoe gevormd hebbon en reeds een Ken ander staker deelde mede dat do stakers aan de Handelskade nog niet veel succes hebben Kr wordt daar door losso werklieden gewerkt die voorgeven bootwerkers te zyn maar inderdaad voor de veemen arbeiden Weer een ander staker zoide dat iBdezc staking betrokken behoorden te worden allo werklieden in dienst van den handel tati dragers meeldragers kotfledragers en ajle andoren Vau Hommeren maanden nog aan hen die nog werken met verstandige woorden te overreden en te zorgen dat or niet onnoodig klappen vallen Door onderscheidene aanwezigen werden nog eenige opmerkingen gemaakt om te doen uitkomen dat de dokwerkers en sjonwerlieden verspreid in kleine ploegen door de gansche stad te los van elkaar staan Men besprak daarom reeds do vorming eener vereoniging van doken veemw rkers maar van Someren zeido dat met het vormen eenor voreeniging gewacht moest worden tot het einde der staking Dit nu onder de pressie van hot oügenblik te doen goeft zegt hy goene zeker SOUDA IOTTIRDAMtIo ium U ll U ll 11 11 11 11 l ll 111 Ml U H l 11 11 1 07 11 41 1 14 U ll ll ll l l I IO 1 14 4 04 l i ll UlrcGtc Siiuorwegverbladlagen met UUIUA 1 41 M 4 1 14 ll 41 l ll LI I OI 1 19 1 41 1 49 l ll l ll 0I 4 Allna 1 n i Ua Eitn Ui Mi 114 10 4 hnb 4 08 4 II lü T I0 7 M 1 1 dow 7 17 jnnmrVark 0 p ll llslt nlui H 10 RoltardimD F Sottordam B AUn iM Diutlf 11 10 10 11 4 17 4 11 11 11 U ll 10 11 o 4 M twlM nj twin Mm iI ROTTEEDAH 90UDA rln MM f 11 10 11 11 11 17 U ll 11 111 8I 40 T l Mi IJ l ll 1 4 l l 1 01 1 09 l li Ml Bottndui B iin Rottardun D F Jtotlordun M 0 1I Hleiiworlierk lloOT ln i il Ssid M 41 7 1 l ll Ml It ll lO W I H 10 41 10 17 l 4 1 40 si 7 14 7 41 7 10 1 10 1 41 l ll t OI 1 14 10 4 41 11 S4 1J 0S 1I S4 1 11 m 7 44 M I U 00 il 1 4 11 1 04 l ll h dMU r lu l p ku W tm tU mmie H i n 90UDA DBN HAAOviN nm l DI 1 01 I4 1 41 4 11 4 11 I II 11 10 ii i I ll M 10 41 11 41 U ii 1 17 I h Una om iMm W 7 11 i oa 1 41 I U J S7 7 41 f 1 01 8 14 1 07 l ll 1 M 1 07 lil IJ il7 l ll l ll l l l l 1 10 1 41 1 41 4 11 4 4 ia 10 11 SoudA ta MliuiimUoerli p lla gMtorMMZecou d TMtnrg Hm M 1 47 Ol e 7 10 II 7 11 II 40 7 f r a t 40 4 7 Ut i A I t a tuu I 1 14 7 10 I U 10 17 11 00 1 0 l ll 1 17 4 U I IO UI 1 41 I OS UMd tM WMTd Vtlwh UtNokl WMnlM Oudov Ooda 11 14 Ml ll l 1 40 J I4 11 41 1 M l ll S l 1 1 04 7 4 U I M U l 10 14 10 11 11 11 10 0 10 14 4 1 I4 l ll SI 1 14 O 7 01 l ll 10 4A l l 7 17 7 7 Ml Ml l ll Ml 10 11 I ll 1 1 1 17 Il 7 11 Ml 1 4 I IO 10 11 10 11 11 39 11 01 I S7 S tl l 0 1 1 4 41 Ml il I II 7 11 10 11 U li 11 17 4 J K 1 11 4J J u i 1 40 1 11 4 4S V IO 7 11 7 II I II l l lO M 11 1 kisten en zakken is gentd net voedini en verplegingsartikelen terwgl de leider nog een kredietbrief van 4000 Eng ponden in zgn zak had Toch was z i de amhalance nog niet in alle opzichten geheel in orde Er waren b v maar BO bedden en in de meegenomen ten ten was slechts voor een 50 tal personen plaats En de schrijver geloofde dat het beter was één flinke ambnhtnee te hebben onder één leider dan verschillende kleine ambnlances waarby bg d eene dit by de andere weer wat anders ontbreekt Bovendien voorkwam dit mogetgken ondertingen nagver Over hetgeen na aankomst te Louren oMarques gedaan zal worden schrift dr Romeyn Ons doen en laten zal alleen geleid worden door den stand van zaken Vinden wy in LorentoMarques den spoorweg naar Pretoria nog berijdbaar dan znllen we ons spoedig in een extra trein geladen hebben en zgn we gauw in Transvaal s hoofdstad Is daarentegen het spoor opgebroken dan zal moeten uitgemaakt worden hoe we in dit geval ons doel het best en snelst be i reiken In Pretoria aangekomen zal onze leider zich nit den aard der zaak onraiddeliyk met de regeering en het legerbestuur in verbinding stellen we zotten ons dan waarschgnlgk in twee deelen splitsen en ons bier of daar niet te ver van plaatsen waar grooto gevechten kunnen verwacht worden installoeren Het Roode Kruis mag zich echter niet gedurende den strgd op het slagveld begeven we znllen nu trachten er zoo dicht mogeiyk by te komen mede in verband met de geschiktheid van de vervoermiddelen om hen die geholpen zgn achteruit te zenden Laatste brieven van een der gesneuvelden De Zntph Ct kreeg afschrift van de laatste twee brieven die de heer Lepeltak Kieft de 22 jarigo die in den Znidafrikaanschen oorlog den hetdendood stierf aan zyn ouders te Brummen schreef wy achten het voor de juiste kennis van den geest dje de Nederlanders daarginds bezielt van belang er enkele gedeelten uit over te nemen zegt het blad Kr bestaan mgns inziens twee redenen aldns schreef hy in zgn brief van 6 Angnstus die het voor ray een plicht maken om indien noodig te helpen deze zgn in de eerste plaats dat het hier een kwestie is van recht en in de tweede plaats dat ik tronw beloofd heb aan dit land toen ik er burger van werd en als een by reden zou kunnen worden genoemd dat n menseh meestal genegen is de partg dor zwaksten te steunen en zeer zeker wanneer die party recht heeft Is het niet belacheiyk en tevens zoo treurig om duizenden menschen op te offeren voor twee jaren verschil van burgerschap f Is het dan niet de plicht van ieder weldenkend menseh wanneer er om zoo n nietigheid oorlog wordt gemaakt het geweer op te nemen en to doen wat mogeiyk is om de party dio recht heeft en tevens hier de zwakkere is te steunen 10 10 ie i7 1I I7 f 10 14 10 11 10 40 10 11 1 17 I II l t 8 l 11 11 7 K Ml 1 10 1 17 l ll 11 41 11 14 l Mi M M P 10 11 l l ll 10 11 1 U lOJ 1 41 47 1S 4I I U 1 10 10 4S U U 10 0 10 11 10 17 10 1 10 44 U 07 B 1 00 0f zon diezelfde weldenkende man moeten zeggen ik zal maar liever niet helpen want ik kon ook eens een kogel krggen of bezwyken van vermoeienis Zou hg niet wanneer hy in dat geval eigenbelang boven t algemeen belang stelde zich zelf moeten verachten Z n vader had hem geschreven Zoek naar vrede en geen oorlog Moet ik hieruit opmaken vraagt de 22jarige in zgn antwoord dat vader nit mgn brief heeft opgevat dat het voor my een liefhebbery een avontuurtje is om te vechten en medemenschen te dooden Geloof maar vry vader als er iemand is die den oorlog iets vreeseiyks iets onmenschelyks vindt dan ben ik het en ik geloof ook dat u dit wel wist Maar hoe ik het ook verafschuw toch kan en mag dit gten reden zgn om de zaak van recht niet te steunen Zgn moeder had geschreven Het zou wel oen eer zyn in zoo n oorlog te vallen maar om te leven en je roeping te volgen is ook een strijd Dit ben ïk volkomen met u eens lieve moeder antwoordt iie zoon en daarom zult u begrypen dat een fetryd voor recht met het geweer in de vuist lang zoo zwaar niet is als een strgd die een geheel leven duurt V In zgn brief van 8 September den laatsten dien hy schreef verhaalt hj van de toebereidselen tot den oorlog de nitwgking in massa nit lohannesbnrg de dierIgko rassenhat En opnieuw betoogt hj tegenover de aansporing van zgn onders om terug te koeren dat hyidit niet kan of mag U moogt en knnt hot mg dus niet teji kwade dniden dat ik hier blgf zoo vervolgt hg dan en hoe vreeseiyk ik het ook voor u allen zou vinden wanneer ik mocht komen te vallen voor my zelf vind ik dit niets Toch zal ik nit liefde voor u allen niet roekeloos zyn evenmin als ik lal mag zQn om nwentwille 0p één ding moogt u zich wel voorbereiden wanneer er misschien oorlog komt dan zal t regenen van leugens in de couranten t Zal in t begin wel zgn Engeland wint dit en wint dat en er zyn ik weet niet hoeveel Hoeren gevallen enz enz maar dat alles moet u maar niet aannemen want ik geloof niet dat Engeland kans heeft om hier te winnen mgns inziens zal t zyn de val van Engelands grootheid Knfln we znllen maar afivachtcn ik ben een niet al te slecht ruiter en een niet al te slecht schutter dus t zal wel gaan En t is gegaan doch ten koste van zijn jong ïn moedig teven Maar welk een adel van geest welk een nobele opvatting spreekt er nit deze woorden waarmede hg ten stryde trok om nimmer weer te keeren Het koninklgk theater te Newcastle is door brand vernield Het vnnr dat op het tooneel aahkwam woedde met zulk een hevigheid dat de gehcete zaal weldra in tichtelaaie stond het dak inviel en er van den geheelen binnenbouw niets gespaard bleef Een gedeelte der decors uit Macbeth dat den vorigend avond gegeven was verbrandde terwijl oen aantal kostbare requisioten voor de aanstaande Kerstvoorstelling van Aladdin eveneens werd vernield De schouwburg was van binnen nog niet tang geleden voor 10 000 pond sterling gerestaureerd Volgens een bericht nit Oettinje aan de Duitsche bladen is het met do geldmiddelen van Montenegro zeer treurig gesteld Dit kon reeds een maand geloden hieruit worden afgeleid dat de Oostenrgksche regeering het geldelgk postverkeer m et het vorstendom heeft afgebroken omdat de achterstand die naar men beweert 250 000 florgnen bedraagt niet werd aangezuiverd Montenegro heeft geen parlement de vorst i alleenhoerscher en handelt naar goedvinden met do schatkist Qewooniyk beschikte hy nit de belastingen over ongeveer f 120000 voor zgn eigen uitgaven Die som is echter ontzagiyk in de laatste jaren overschreden wegens de groote kosten die eerst bet linwelgk zyner dochter met den kroonprins van Itatié en dit jaar dat vu zgn oudsten zoon met een MecUenImrgsche prinses na zich sleepten De vorst gebruikte daarvoor gelden uit de Staatskas on dekte die door schnldbekentenissen waarvoor echter in het buitenland geen plaatsing te vinden was De Sultan hielp hehi door een leening by de Ottomannische bank enige Venetiaansche banken gaven geld nder hypiotheek der domeinen de koning van Italië zou ook met 300 000 lire bygesprongen zgn Maar dat alles kon het gat niet stoppen xoodat eindeiyk de postkas werd aangesproken wat tot staking der geldzendingen uit Oollenryk heeft geleid Toen nu nit Mecklenborg waar men gewaarschuwd bleek niet het kapitaal der kroonprinses maar enkel de rente werd gezonden gaf dit een streep door de rekeniiig Thans is er geen andere itweg naar t schynt dan de hulp van den vriend te Petenbarg Anders zal vont Nikita zgn betalingen moeten staken Zoo althans luidt het bericht uit de hoofdstad Uit een brief van een ambtenaar der ZuidAfrikaanscfae Spoor gedagteekend Pretoria 26 Oct 0 wist men in Europa boe eerlgk do Boer en hoe moorddadig de rooinek vecht neen moordt voorzeker dan zouden er stemmen opgaan voor het volk dat vecht voor vry beid en voor recht Wist men hoe door Engetsche lanciers met lanssteken de gewonden worden afgemaakt hoe men op het Roode Kruis schiet hoe men Kaffers dwingt tegen witmenachen te vechten enz enz men ion wraak schreeuwen en Engeland dwingen dat moorden te slaken Wist men met hoeveel moed aan onze zyde gestreden wordt en met hoeveel laaghartigheid aan do andere men zou wraak roepen Doch van dit alles is daar zeker niets bekend daar de telegrammen over Engeland moeten gaan OfAcieel zgn heden do mishandelingen dor ploertige rooibaadjes bevestigd en bemoeien er zich de consuls mede God geve dat de Europeesche mogendheden zich met dit zaakje zullen bemoeien stadsnIeuwsT GOUDA 2S November 1809 Tot bestuurslid der Sociëteit Ou Genoegen werd gisteren gekozen de heer W J L van Dissel Tot leden der ominissio belast met het nazien der rekening werden benoemd de bh J L van Egk P t van Bork en A do Raadt VERSCHEIDENHKID Wilhelm II op Windsor De tegenwoordige keizer van Duitschland wa nog zeer ong toen tig voor het eerst een bezoek bracht aan hot kasteel Windsor Hot was op den 10 Maart 18 3 toen in de kapot v aii St Georges van Windsor Castle het huwoIgk voltrokken word van den prins von Wales Do aartsbisschop van Oxford mgr Wilberforce heeft omtrent dit eerste bezoek do volgende aanteekening in zgn dagtwok bewaard Do kleine prins Wilhelm van Pruisen zat tusschen zgn twee ooms die alle moeite haddon hem op zyn plaats te honden F tken keer dat hg wilde opstaan trokken zg hem weer terug maar Wiltietm wreekte zich door zgn ooms in de beenen te bgten die zy als Ughlanders gekleed ontbloot droegen Wilhelm moet harteiyk gelachen hebbon toon hy dezer dagen deze aanteekening van den prelaat la Te Nyverdal hy Almeloo Is cen f stroopersbond opgericht waartoe 20 leden zgn toegetreden Di contributie bedraagt 10 centen in de week Daarvan znllen betaald worden allo boeten die de leden oploopen In het reglement is den leden geheimhouding opgelegd Een volledige navolging dus van den bond der clandestiene tappers zonder vergunning Veemarkt ie Rotterdam Dinsdag 28 Noveralier 1899 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor 1 Icwaiiteit 3 ie k wal 30 3e Itwatiteit 37 cent per half Kito Magere Ossen mellcvee en vaar Koeten goed aangevoerd Vette Kalveren Koede aanvoer 10 k iliteit 28 ie kwal 26 3e kwal 24 cent per hall Kilo Stieren en graskalveren redetyk aangevoerd De handel was m vet Vee Ie kwal melkvee Stieren en Rraskalverenviug prijshoudend mindere soorten melkvee en Vette Kalveren iets minder in prgs BnrgBFlU kB 8 t a n d GEBOREN 24 November Margarctha Adriana ouders 1 H Blom en M K van der Wal 26 Abraham ouders A Massaar en C r van Es Annigje onders J Snel en J Wolvera Adriana onders S Wiltenburg en 1 F van Bodegraven Clazina onders A Hey en M van Dngvendyk Eerkiena ouders A ten aat en O Duit 28 Jansje ouders 3 de long en L W van Eyk 27 Francina Johanna onders J Noorlander en T van lieenwen OVERLEDEN 24 Nov K Hoogteyiing 60 27 W de Jong 4 m E Okkeren 2 wam C03TÜ11ES Zoowel voor Dames als Kinderen Blooseg Japonsloffen Pelterljeu in groote vemcheidenheid biliyke pryzon Voor St Ficolaas Prachtige DASSEN met Goud bekroond LINNENGOED Ken gjnecollectie HKERENen DAMES PARAPLUIKS en HANDSCHOENEN enz enz A m OS Al Kleiweg E 73 GOUDA relepIHHHi X Ji Ucurs v in mslerdaiii ïikra Molkrs 81 1 n Vi 99 93 100 89 88 1 99 8 I4 S 9 1 96 i 9 V 101 57 ll7 i 98 l l 100 ♦ 90 91 9 111 491 5 101 lot 1 41 911 III 110 90 1 11 10 w 114 181 loov IB IB t l 7 z 98 IOO ll 100 114 17 NOVKMBER NlBlBUJiu Cerl Ne l W 8 l tito iU tinc 9 tlito dito ttito SHoHfia Uil üou II 1SII 9S4iTAUl Insctir ving lSII 81 I Oontna Obl m papier 1S 8 1 dito in iilnirU l I PoBTTOAl OU mi t ROttpon 8 dito liek t 9 I BS 180 110 101 lOi 9 100 11 lU lot 14 19 Ke Ulls OM Ilianeal 1894 4 l dito Ooeotis ISIO 4 dilobiiKolbi 1889 4 il to bq Hop 1889 90 4 a tuin goad Imd 1189 dil ililo dito I8S4 5 HpaMS Porpct ibulil 1891 4 TetASiJ ae r Uou loen ll90 t Oe Ii eatng Bene D Geo leenin sene C ZoiD An Rfp V oblg Il l t lililoo Ubl Buil 8ch 1890 S VntitulLA Obl 4 onl p 1881 niaDAll Obligation 1811 SJ 90 ï RoTTlaDAll Bluil leou 1894 8 D N Arr H mile aaaJ Aroadib Tsb Mg Corlilrston D iUa laehappy dito iCMlTfolbeekb paudbr 4Vi t uU lIi dor Vofiloiil a Dd 1 aOr Hvpolhi okb jKndlir 4Vt Nodorlaadai he baiili aaod Nod HandalDiaaiseh ililo I N W I Pm tlyp b pandbr I BoU liy olho ilb paoillir 4i l ütr Hjpothoolb d to 4 OoiTiNa O St HoDg ban aaO l ItulL Hypotbeokbaiik patidb 5 VmuKA Rqiii bjrpolit pan tb 4 Huw L 1 Pr Ufa rori 8 V D Hotl U 8pooro Hg a iiid Hg tol Ri V Bt 8pvr aind Nod I id S ioorwogm aaiid 1 Nod Zuid Afr Bpm aaod l dito dito dito 1891 dlln I iMUlSiioofl 1987 19 A Kobl 9 Md l nl gp mij A H i bl S pLRS Warsehau Woenen aaod IIOTl i r Ru a 8pw U ohl 4 UaMaebe ilito aaxd TaiUnra dito aaod l Iwaog JKiid ip Hito aaud 8 Ko k Cb Aaow 8p kap opl 4J dito dito oblig 4 Allauu On I ae Sp Uij ol l I Cti o fc North W pr U T aan I dit dito Win 81 Helor obl 7 1417 Denvor k Rio Qr Spm coru t BI llliDoia Ceolral obl in goud 4 101 Louiav fcNah imüen v aaod 74 Ueii o N Spw M lo hyp o 104V Mita lC iii a 4pCl prof aand ST N Yorll Oulaa o k Woat aaad Poon Ho Ohio obhg Oregon Calif I u bjrp ia goud tl 81 Paul Mian k Haait obl Uu Pao Hoof Ign ohig dito dito Uiio Col la h rp O I CaxiDi 0 n South Cluirt aan I Vi G Ballw k Na lo h d 0 0 AiaaUrd Omaibni U j aaod Autterd Trainwa MaalB i and NlD BUd Araalerdam aaad I Htad Bo tordam aaod I R UU 8lad Antoerpeo 1187 l J Sad Bruiaol IS8 l i llom TboissBogultrO aalsoh 4 O ntwn StaaUteenig 1 1 0 I KJC Ooal B Or 18801 Srairn SM Madrid 8 1188 V TH B Arb epoi l oort SB ADVERTENTIEN TE HUUK TERSTOND OP LATER een Ongameubileerde Kamar A I i M per week Adres FLUWEELEN SINöÉl 622 5 S H g PaiM Expeller Doitifjau wordt dtt midId tut ramaMnd tuoooo ita ittaolillaada iiwiliTiiif 5ffi él H Ta Ettdb H fjja dffrar oki If dlB vortlouwoD Mao lotto orlullU ridumatt A koi ld l Bo iliOadoll talomoaMoimitekoa T iMtonk W oUi Oihn TU Td Baadora l U Art M W r I By acte gepasseerd op don 27n NOVEMBER 1899 ten overstaan van Mr I MOLENAAR Notaris te Waildimctm hebben de Hoeren dBlX FAN DXH LOO en OaSABO VAS DSH LOO heiden van beroep timmerman on wonende te KW latwm met elkander aangegaan eene Vennootschap onder de Firma AaVanderLooenZoon en gevestigd te WtórfinxMenj ton dool hebbende Het voor gemeonschappetgke rekeiting uitoefenen van hot vak van Thnmefman en Meubelmaker en wel het maken van houten hnishondelgko artikelen en bot doen van die daden van Koophandel on het sluiten van alle overeenkomsten welke maar ecnigszins tot dat bodrg in betrek king htaah of er uit voortvloeien De Vennootsohap is aangegaan voor den tyd van Jnnr en 3 J dagen aanvang nemende lieden om te eindigen ï IJecember 11 00 Zg wordt echter stilzwggend telkens voor den tyd van ééit Jaar verlengd indien niot oen dor Vennoolou maanden voor hot eindigen dor Vennootschap don andoren bg iteura trderitexiilnlt heeft aangezegd dat liy do Venuoolsi tmp wenseht te eindigen Ieder dor Vennooten is bevoogd ton name der Vonnootsrlmp te handelen voor haar geldon uit te geven en te ontvangen en de Vennootschap aan derden en derden aan baar te verbinden on mot don naam dor Vennootschitp of tliniu te teekeneu Do tocstomuting echter en de ondertookoning van beidon de Vennooten wordt gevorderd tot het afgeven aeeepteCreii endosseercn en voor aval teokonen van wissels en ander handelspapier tot liet huren verhuren vervreemden van onroerende goederen tol het uankoopen van zaken hnn handel betreffende boven een bedrag bi eens van f 500 tot het doen van aannemingen het ter leen opnemen van golitnn hot verleoneu van hypotheek of andore zakeiyko roehton op onroerende goedoren bet uaiignan van verbiiidlenissen van borgtocht hei sluiten van transactifn en het verrichten vtin liandeliiigen die niet tot den gewonen werkkring der Veunoolschap behooren Om i ooc de VennootHrhui verbindend te IJn Namens do Vennooten Mr I MOLENAAR WjuiimxvïB 27 Nüvr 1899 H J VAN SCHALEN Behanger en Stoffeerder iMUge Jrocnendiinl I 108 Voorhanden een grooto sorteering Be hangselpaplereii TAPïJfSlT Q oxdiL 2n stoffexi ZKILEN LINOLEUMS A SLEGT beveultiich un tot het laveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood tM cent de K 1 NIBI WE HAVEtJ 28 t py Bekroond op de Internalionalo Ten toooitelliDg van Bakkerg Maaldfrii n Kookkanat ie Urawnha t met eeu diploma Ver fgald Zitveron MoAaille