Goudsche Courant, woensdag 29 november 1899

H = ï W3 r Donderdag 30 November 1N99 Sëste Jaargnn So 8051 fiOUDSilHE COURANT Nieuws en Advertentieblad tjpor Gouda en Omstreken THdeMi Ka Ut ADVRHTENTIEN wonlen jfeplaatst van 1 6 regels a 50 enten iedere n gel meer 1 enlen GriKite lettei worden lierekeiid naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave deier Courantg wWetlt dagelijks met uitzondering van Zon en Fcesülagen De prijn p r drie maanden is 1 25 tramiw per post 1 70 Afzonderlijke Hommers VIJF CKNTEN OpenlEre Yerkooping te GOUDA tm OTentaM van den Notari a C KORTÜUN DTKXHihWBVtH op MAASDA H DKf EMHKR 1K99 de morgeiu t elf nrrn in h t Hut l m Zalk an de Jfarkt van 0 1 Ken aangcnameg rtand ft U e WOONHUIS SOHUim ERF en UROND aan den Katten I ringet te Uouda Wtjk l nb 50 groot 1 Are OH Centiaren met een uitgang in den gcmeenschappelliken gang daarnaast Te aanvaarden I lannarl tlNX Nu 2 tot 7 V iil IHirZES EBVKN St HUHEN en OROND met den WEU en liet WATER daarvoor in de I azani8kade aan de Waclitelntraat to Uooda Wyk Vt nm 241 242 243 244 24 en 24 to lamcn gruot 13 Aren 7 Centiaren Nm 2 n 8 stjn te aanvaarden 1 April 1900 de ovetlgB perceelon y by de week vcrliunrd en wel l 243 244 en 24 i v oor I 1 10 en no 245 mot de Hchnor V no 242 voor 11 50 Vii 8 tot 11 Vier Hl lZES on EHVEN met den WE 1 on bet WATER daarvoor aaa de Lazaruakade te Uouda W k P no 253254 265 en 256 te lumen groot 2 Aren 90 Centiaren Allen verhuurd by de week no 253 tot 255 elk voor I 1 en no 256 voor KI ceiits No 12 tot 15 Vier HI IZEN en ERVEN aan do HtadHveiite aan den hielweg te lionda Wyk E no 57 5H W en 0 Allen verbaurd by de week no 57 voor 1 en do overigen elk voor I 1 25 No Ifl Vm ruim ingerleht HUM ERV en UHOSI met akondoriyk BUVKNHUIS achter de Visrhmarkt tu Uonda wyk I no 14H eu 14Ha Verhuurd by do week beneden voor I 2 15 on bovon voor 1 1 75 En no 17 en IH Twee HI IZEN en ERVEK In do Zak ol Tuimitraut te ionda wyk L no 2U2 en 293 Heiden verbnnrd by de week elk voor I 1 20 De perceelcn no 2 tot 7 8 tot 11 12 tot 15 en 17 en 18 worden na aboiidorlyto Volling en Ahlag gecombineerd De pi rceelcn yn to bcaichtigeu Donderdag 14 Vrydag 16 en Zaterdag 1 December aaniitaande van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 0 tot II uren Nadere inlirbtingen xttii te bekomen ten kantore van voornoomden NotarU I ORTUMN DROOULEEVER te Ookdji NBDKHUIDSCHB BUWIEUABRIEI Direetenr H HIIRO BBS DEVBMTËR I II I III i M ii II Model A tonder rem en acfaermeo t 87 60Model it mot 90 Model A 110 = Model AA 185 Uod l AAA 14 r liinCK RT TWIBI 180b OKWftNE ACATKNKH 155 hVXV Al ATuNK IftO P8 DAMES Wn TlNUlUJWIKLEN alle pryien t 5 hooger VNttyni ixitJi9 r J C DEIl m GiHiJt Een ware Sohal voor d ongelukkig ilachtoaan dot ellbevlekkmg Unania en gebe a mtapattingen il het beriMniik wark Z I r R ini ELFBEWAHIiXC HollandKhe uitgave met 27 afb Prga gulden lader di aan de Taraohrikkalyke gerolgan van dece ondeugd lydt moet bet ttaen da npreeble leenng difhat geeft radt jaarloka doiaend lan oeu einnui dnod 1e varkrugen bj lietVarlaga Uagaaip Uipng Nouuarkl 34 fraueo tagen nuending van hat badrag ook 10 I oatMgoU eu in i lken bookhandal in HnllantI VISITEKAARTJES gedrukt met letter naar verkiezing zijn ill alle rormaten en modellen verkrijgbaar tolj i BBHEÜM i lm Ijange Tiend e weg ö 00 tt Kort ovantobt onaer FriJiooaraDt SHERRIES l ale en öold t Dry van at I 16 50 per 12 laaa iV a KODDE en WITFE I ORTWr mEN 15 l J MADERA W droog on loot 18 2 l VERMOUTH la Turin 150 eiich 5 HODEIIA CHAMPAUNE 1 75 © CDI NAC t I 1 75 I 2 25 I 8 75 t 3 25 I 3 75 en 5 1 Z SCOTCH WHIBKV 2 25 J S Per Fl Po Ank 45 KI 1 g B g USTRAC t 065 Nto f 27 75 aS 3 CHATEAU VALR08E 0 75 31 S JT 2 Hl I MTKPHE 085 86 g Ht EMILION 1894 1 42 51 2 2 PAIJIM AC 1893 125 63 m O a URAVra Witto Bordeaux 0 80 34 1 g 5 O i HAUTERNE 1 42 Sg J S ZELTINUER Moo el 090 37 50 Öh £ BOURGOGNE 1 10 47 a g Do fleiwchen lyn In de pryzon begrepen en worden k 3 ct per tuk teruggenomen gBjj elke buc eelheid verkry baar bg Antlseplleebe Tan4poeder en Aniisepllseli MoiidlIiielMur on K CABSVrO XanOartm te Vouda OVERAX VERKRUÖBAAR Agent voor Nederland ü IJiatEL ll lN Hlauftstraat Gouda üe Onna r CBBBAgt Gomiaa Öebri StoU werck s Chocolade en Cacao Dalmalige dooT da nieumtauitviudinKon p machinaal gebied verbeterdeIkbrlcatlel o uitiliillnid gebruili an flJM eu hjnrtu h ronilstiillMi Karnndcerei Ion verbrudter ai StoUwerck s Chocolade ec Cacao lo aanbaveienawaardi fabrikaat nauwkeurig beant aordiii d aan ba Inhoud dat reap Ltikatten IX Irma boliaalda t7 Rrevot iS Hoflereritncter 44 Eero i lploma 8 gouden enz MedsIUp een be yi aa uilaianteiid Qja fabrikaat Keeda 1874 nhroLf de Acca emie national de Paria I Mooa Toua ddaamona naa 4ti il 4 er pr altre elanae an ooiuddanitlaa o I Totra axoaUanta tabrlaatlon da Obooolat bon bona varlaa ato td IIMiW nk e iibrduat ia verkrijgbaar bi Il II Cunflaoara Baaketbakken ena na OanetaalTartagenwoordiger oor Nederlaiai I Jidiu Hattenlodt a laaie ilai Kalveratraat lOS Spiegelgltts Verzekeriiig n © VittDllllI I ffllI Zeer voordeelige conditie p ponoureerende premie Scljtr ZÜIDHR IIYPOTHEEKBANR ftee li0 Ie hheua HitiMtawtilik k i i iiii F D Gehrrl gfiAnuM Direoteuren Kr B R VAN M AASDUK en £ J M DE BRDIJN De 4taiik voratrekt voot rngtr termijnen gelden onder Eerste Hiputhecair verband OB Hniie en Dandorijcii t fon uiatigc róiitf tonder voornUbelalltg on tonder tV er lt tt ntf mn ndmlniiUritllekoHtlut en geeft 3 en 4 pCt f MiMr ee ii Bit in stukken n ƒ 1000 ƒ 500 en 100 interest 1 Januari en 1 luli Nadere inlicbtiDfen te bokomen teO kantore dt r Baek loimiede te Gocoa bg de Fin MONTWR J DOBTLANB Openbare Vrijwillige Verkoopiag f e GOUDA i ten ovemtaan van den te Wa nxV een etandplaata hebbendes Notaria Mr I MOLENAAR telkens s morgens ten elf ure in het Verkooplokaal van het Catt Hr HcHAiKaoao a d Kleiweg van 21 Eect 65 Aren 80 Cest WEILAiVD gelegen aan den Grindweg in het 2e Bïok van 1 Il 7aidplaspul ier binnen dt gemeente WaddiDZveen Poldemummera 165 tot en met 171 Verhuurd in 7 perceelen tot den 1 November 1900 voor 1 1218 per jaar Betaaldag der kooppenningen 1 Febraari 1900 Laaten pi o f 12 p H o pi m 260 voor het geheel van al 1 lauuari 1900 voor rekening der koopers diedehugrpenningon over het laatste jaar ad 11218 geheel gemeten Notitiên dezer verkooping zgn op franco aanvrage gratis verkrygbaar ten kantore van genoemden Notaria alwaar de stukken ter inzage en lezing liggen en verder alle Inlichtingen worden verstrekt Hoofüprys er 800 000 Mk t pnjzeii £ gu door den i U t geguandeerd Nrt MiKt geluk de baiu OUnoodlKiDK tot deolDemlag ia I de KansMi wi da iluor den Ulant lUubiirft gewurbori SpiM üt ldbt r j woanu zaker 11 IliUioen 349 325 ICark K woiineil nuialau tübd D pn van ieaa vea voortleel btatlanile I M til Tii dia i lie Uat plan laoItU 118 000 1 laten bevat iqa de rolgaode Da iiogM p a uarantuaal 500000 Mark apr a 10 000 Mark S pr a 00 I Mark S 00 Mark i a00 Mark 1 000 Mark 400 Mark 100 Markf 100 Mark I r Mark lOB pr a lOB pr a lllpl a Itlapr a 4 pr a I4l pr a Sttt pr a PreMie r SnO iOO Hk Ispr a 1 00 000 Mark 1 pr lon nnn Mark S pnj TS OO ark 1 pnj a 70 0e Mark I pnja a Si 000 Mark 11 prg a HO 000 Mark 1 prij a 15 1 00 ark Iprni a tO OIIO Mark J BpraU4 lUt ll 551 pr a 73 is lll totaal 51l l 0 prlliail i prgi a 4o 000 Mark 1 pnj a 90 000 Mark S pr l a 10 0 O Mark en ieu worden lu aenige maaDdaii in 7 Uauaa l mtzeloot Da Iloofdpnjt IB da Ie klaaaa bedraagt Mark 10 noo itqgt in de e kl tot ta OOO M n da e tot 110 000 H lu de 4 a tot li 000 H in de Ie tot 70 000 M in de 6e tot 76 00 Mark in de 7e lol 100 000 Hark en met i prain e ran SOO 000 M efent tot 100 000 M Voor da aarala prijitrakkinii dia aOoiael taatgeatald koat e Q ffabeel oni inaa lot aleohta Oald S SO 1 een balf onKinatl lot aUehU Guld 1 7t aan kwart origineel lot aleehU Quid 0 10 Ua mieggeldeo voor da volgende klaaaen aoowal ala de jaiate lyat der pn ien wonteu aauttaneTen in het offioieele trakkiugaplan voorzien van bat Wapen van dan Blaat walk plas I ik üp aanvrage gratu verlaad J f adera daefnemer in da lotarlj ontvangt onge1 vraagd onmiddellijk na de plaata gahad bahbende trekking de oBileele trakkingalijat I De nttbet llag en rorsendtng van do prijsen geachiedt door mg en direVl ea prompt aan de winaan eo onder de atrengata gehatmbouding ledere beatelUng kan men eenvoudig per poatwiaaal opgaven ook tegen r mboura a Men wande nel ilua mat de aanmat om toeaending van loten voor de apoedig plaata kebbende trekking wo apoedig BHjgalgk oi mtarlgk tot 30 November e k met vertroiwafr tot i Santtol llefkseher S nr Baakier en Wiaaetkantoor In Hamburg I DuitaeUand 1 M a Toiriila iaaoniidaraelioa fc wtJITa Mbnkaa tr v wtaalava k i m i ilii aai iii aai Hi iainm rW ii iiiilir üooDJu Dl vaa A BEHIKMAN 1 jttaaa v hm baak aaM a al ka a V aak ilTlma oa imaMal vaoc Hal ItuUenlanilsch overzicht r e Dentscho Zoitiflig verneemt uit Protona dd 27 Nuvember Prcmdcnt Krugermpre sidont Sti j n hobbon or by gent raal loubort e generaal 4 ronjé op aangedrongen bun krachten niet in kleine belegeringen te versnipperen maar krachtige slagen te leveren Jonbert heelt nu drie i umniaiido gevormd ecu voor l adj smith een aan de l ocgelaon een derde ton oosten au de Ign Piettr marilzbnrg Estcourt om den terugweg der Engebichen al te sndden l ronjo doet ook 100 voor Kimberley aan de Modderrivicr en in den rtig van l ord Methuen Do bron van dit telegram is een Transvaalsch staaU man Ue Times beVat een telegram dat 2b Nuvember verzonden werd van de brug over de Oraiijerivier meldende dat Frankliii inspecteur van de claims uit Morgendal aankwam eu mededealde dat een groot aantal rebellen zich aansloot bij de Boereu com mando s in Klipdam en umiitreken Kimberley heelt dringende behotlte aan levensmiddelen en hulp De Standard verneemt dat Hir Alfred Milner hot Relief comittec te Kaajistad hoeft gewaarschuwd om inaatregeloij te nc men daar er weldra tienduizend vluihle Uagen tullen komen uit Kimberley zoodra do troepen onder Lord Motlmon bet beleg door de Boeren hebben duen opbreken Het departement van oorlog hoeft nog niet ontvangen de lyst van doeden en gewonden m het gevecht bQ Belmont evenmin het iMiricht dat bord Methuen twee millioen Round ammunitie buit maakte te Honeynestkloof of berichten omtrent het lot der lanciers die door Lord Mothucn bj Graspan werden afgezonden om den terugtoi hts weg der Boeren af te sngden Ue Daily Mail ontvangt uit Kaapstad bericht dat de gewonden van Belmont die aangokümcn zgn meestal zeer zwak waren De vrgwiUigers uit Iranskci zgn opgeroopcn om te Uu t uocnstown wordt gemeld dat de Hoeren Stormberg biimenmkten en dan spoorweg afsneden ienoraal öatacro is naar het boorden opgerukt hg heeft versterkingen cii hulptroepen gekregen De Kngelschen wantrouwen den oud minuter Saner dion qj verdenken van Hol laudsche sympathieën Uit Frer Natal wordt gemeld dat er lioiidnizeno man Engelscho troepen en twee battertjcn artiUfcne bgceu zgn Do brug is FEVILLEIOX ÖT TESTAMENT Vnj Daa het Bntfelach DOpR W NUTTKRa t8 Toen tk m Lttnycm s woning een einnj tot miJ Wc kwam trof mij welltdit eenigstins de ang van mijn outlcn vriend ik weet het echter ntet jfeker witiU dit was wet het kleinste onder deel van de atschuw waaj mede ik op deze uren tCTUgiag Kr had eeo algeheek verandering met mt plaata gehad Het was niet langer de vree voor de gaUeien maar veeleer die om Hyde Ie 911 dw mij vervi gde Ik vernam de veroordee hng van l nyon als m een droom en evenioo was bet ala in een drotfm dat ik tehuis kwam en mi j op mijn bed legde Ik sliep nog toen bet reeds lang da wa of liever ik lag id een zware diepe aïnuneriog die wlfii de Wirawtfe visioenen die mil roartelikn niet lo taat waren te vcrsto ren Ik ontwaakte seer geschokt en verzwakt TOKU IcsDiettemin verfrischt Ik haatte en vreeade Dög virel de gedachte aan het óntfier dat in mijn binnenste ttiep en had geensxins de versrhrikkeIqke gevaren van den vongen dag vergricn maar ik was toch weder t bms m mijn eigen kamer ta cfic bg mqn medicyDen en de dankbaarheid i4 geheel vermeld De Boeren worden daar in de nabgheid gezien Do Daily Telegraph heeft een telegram uit Kstcourt dat loubi rt terugtrekt naar I olenso Kstcourt is nu t langer omimgold Twee Hoeren dic telegrammou van genoraal Jonbert en zgn vrouw bg zich hadden aor den gevftigon genomen Een Boeren commandn van 200 man met een kanon en een Maiim kanon dst naar Hreytown oprukt zal aarscbyniyk gevangen genomen worden Op een vergadering van conservatioi overecnigingen het woord luoronde oidcBallonr gisteravond Hg booplo dat hetdrama hetwelk op dit oogenblik in de koloni8n van de haap eu Natal gaande is elderseindigen zal in landen dio op hot oogenblikmet aan de Bntsche kroon onderworpen z iiDe minister bestreed de ItjfHiek op den oorlog uitgeoefend vooral ii de bnilenlandscbcpers als zou Engeland belH ld z n met denweusch zich moester te maken vun goudmjiien Een dergcigke bchchuldiging wordtof door haat ingegeven of is hot gevolg vanonverdedigbare onkunde H i ontkende motkracht dat Engeland eenig geldol k belangbeoogt Sedert een oeuw heeft het iioolt opkotüiiiOn belastingen gelogd ten bate van hotmoedirleild v a a a Schitterender dan tot nog toe in Zuid Afrika de Eugelsche wapenen zich betoonden is de f room in Soedan doar ben behaald Het Madhismo dat sedert 18 jaren in Hoedan de baas was en dat eenmaal heerschte over het groote gebied tusschen Wadal en da Atbara de Nnbischo woestgii en de Uahr ol UhasaI IS thans voorgoed gebroken Abdullahi de Khalifa do opvolger van den Mahdi is met al zgn emirs eu zgn gehcolc macht gevallen in een slag dioii de Egyptische troepen onder hun Engolschen bevelhebber hem toebrachten Slechts een z nor ondor bevelhobliers Osman Dignn 18 er in geslaagd te vluchten maar hy IS thans iiuuwolgks meer te vrocze i dozo vroeger uiet zooveel ont ag gt noiMude Eimr Niet alleen voor Egypte en voor flet Egypte beheerende Engeland is deze overwinning van generaal Wingate van groot bef ng maar ook voor ItalU dat thans minder te vreezen beeft van den Negïis dan toen er gevaar bestond voor een verbond tusschen den Menelik en bduilabi Sir Bonncl Rodd die in Rome de grensregeling tusschen Kassala on do I oiouia Rrythraoa bespreekt on dic daarover lang dnrige beraadslagingen voerde met de Itali wc n tnijne redfliiig rees zöA hoog in mijne ziel dat ik lelft weder l egon te hopen Ik ttep na mijn ontti t met Uch tred over de binnenplaats en ademde mcrblijdschap de tnsftche morgenlucht in toen ik plotseling opnieuw door dat onbeachrijfelijk gevoel werd aan egr en dat gewoonlijk de verandering aankondigde en ik hiwl nog slechts even den tijd om mijn kabmet te bereikenj voor ik weder de hartstochten van Hyde in mg voelde ontwaken ir was toen een dubbele dosia noodig om i iij weder tót mij zelve te doen komen en 4ielaas toen ik zes uren later lorgvol in het vuur zat te stiren keerden de benauwdheden terug en moest ik den drank we der aanwenden Kortom van af dien dag scheen het itat ik alleen door bovenmenscbelijke krachtsinspanning en door onmiddellijk gebruik van den drank in staat was om bet uiterlijk van Jekyll te behouden Wk uur bij dag zoowel als bij nacht werd ik dow de vooratgaande schokken overViil len vooral als ik sliq of zelfs slethts even in mijn stoel indommelde was het altijd als Hydc dat ik ontwaakte Onder te macht van dit voortdurend dreigend vonnis en door de slapeloosheid wiyirtoe iS mij zelve thans veroordeeld haï werd ik wat mijn eigen per on betrof een schepsel dat door koorts rert erd en uitgeput werd onnoemelijk zwak naar Jichaam en geest en onophoudelijk met een en de cifde gedachte b ield de angst voor mijn an der ik Wanneer ik echter sliep of de kracht der meditijn vervlogen was had de transformatie bijna onmerkbaar plaat want de Éenauwdheden werden met den dag minder en werd mgn geest aaMdke munsters on den gouverneur der Enrnraea schijnt na don slag b Uedid plot m f vrg wat nader bg zgn doel te ign gel um dan eon week gckdon Ten minste te joelen naar de Zondagmorgen uil Rome verétnden berichten die met lugonomenheid mal g niakou van den stand der ouderhaudeliBgeo V IH onderhandolingen tusschen de Tsjechen den Oustourtjkscho niinislorpresident schynen niet te zullen slagen De Tsiocben gn feoleischend en hebben behalve de ofUciSelverklaring van het Tsjochisc h in het verkeer tiuslkeii ambtenaren nog oeulge andere isclien die o nu ook trachten door te aettni Maar de ministorprosidont is daar nog niet in getreden on do Tsjechen gaan ïooiSoopij voort met do werkzaamheden van het arlement to bolomineren Kïlp komt er van do Znidslavische party Slovenen Kroaten Hcrviörs on Rootonen die besloten heeft do Tsjcclion roo lang tu steunen als de Hlovenen nog geen voldoening hebben gekregen In hot Huis van Afgevaardigden kwam over het Vorgelgk eerst a in t woord d Kroaat Bianchini die het vyf uur uithield daarna lolgde do socialmt Bornor mot oen scherpe afkonnng van do wotsinitworpon Ho w l zuh nog oou dirtig sprekers hadden KftmeW werd daarop bet debat goslolxn orkl ard Verspreide Berichlen Erahkhuk 1 0 ciBCb van den tandarts Dnveider die met kolonel Du Puty de lam handgomeen was geraakt omdat doze hem dentoegang lot en spoorwogcoupi weigerde m door de re htbaiik niet ontvankeiyk verklaard Ui zaak kolonel Pi iuart contra de lonr die eergisteren iii bohandoliiiK inoost komen werd door den president der roi htbaiik uitgesteld tot IS De amber in verband mtt het te wachten amnostiebosluit llBIJJlf 1 0 kazernes on het hospitaal er gendarmerie te Virton staan edort eergistor avond H uur in brand Porsooiityke ongelukken zyn niet te bctrewoii DtlTldBlillll De groothertog van Lniemimrg dio aan een oogziekte ijdt hoeft zich te Mllnchon laton onderzoeken in de oogomliniek van door schrikbeelden vcrmtru t mijn ziel roet on re 1elijken haat vervuld terwijl mQn lichaain met krachtig gnnoeg meer scheen om dien strtjil te verduren IV krathttn van Hyde w henen toegc nomen te zyn naarmate die van Jekyll afnamen Ln gewis wan de haat die hen thans veroordeelde van beide zijden i ven sterk Ilij Jekyll was xtj raeeF instinkttnatig Hij had nu de geheele mts maaktheid van ilit sthepse gezien dat eentge zijner geestesgaven met hem gemeen had en tot in den dood aan hem verbonden bleef boven dien beschouwde hy Hyde hoezeer dr ook lan het leven gehecht was als iets niet alleen hclwh maar tevens onstofFelijkst en zijn ondragelijke angst was dat de doode den levende zoude ver slindcn dat deze afgrijselijkheid in Mjn lichaam huisvestte onafscheidelijk en innig daarmede verbonden en dat hij het hoorde huilen en het voelde strijden om herboren te worden terwijl bet in elk uur van zwakheid ol sluimering hem overmeesterde en iiem hot lichaineUjk leven k nam De haat van Hyde tcf en Jekyll wa van gansch anderen aard ijn vrees voor de galeien 1 zette hem er onophoudelijk toe aan om zelfmoord te plegen en weder tot zyn on lergeschikten staat van een deel in plaatb van een geheel persoon te 7ijn terug te keoren hij had echter een afkeer van de noodzakelijkheul hy had een afkeer van de onmacht waarfn Jekyll thans vervallen was en diarbij gevoeWe hy de afschuw waarmede hij door dezen I e rhouwd werd Dit getuigden de aapachtige parten die hy mij fpeclde door met mijn eigen hand godlastertngen op de bladzijden myner ken te chryven brieven te verbranden heitog Karl Tbondur Mie aei aa onderzoi k dat geen gevMr voor het verliM der oogon liGslaal SrA ij Tengevolge Van het verbieden van eee o enluchtmoeting door vrydonker te l r uada georganiseerd hebben eonigen hunner don profei t m t steeuen geworpen waardoor deze gekwetst werd De profeit sprong uit zgn rgtuig on jung met euuigt goudanuuu de aanvallers op de vluiht Kcuige personen zyn gearresteerd Siavit De burgemeester van Belgrado en de gomooiitcontvangor zyn ontslagen In verband met de ontdekking van oen tekort aD l iOIIOO francs m de bfllastiiigkas BINNENLAND 8TATEN GENEUAAL Tir iii it HMimKH itling van Dinsdag 28 November Nuortzetting van de biihanduliiig dor Indische Begroiitiiig Da heer Van Kol laakte de koeliosi liaedalen by de particuliere on stnat ni jniin darnamiiigBB op Lalabea en Bank waar de myuWorkors necht iH haiidi ld en slecht hetajüd worden De Minister van holoniHn vXraekerde de misbruiken zoovool mogolgk lo zullen tegen gaan on w et hi t jotigsto npriior aan de roofznobt der tairyko binoosche boyotking Aan den heer Van Kol bolootde de Minister overweging van lotsverbeterlng der watorstaatsopziohtem in overleg mot de commiuiie voor de Holowerkcn Du mooning van den heer Van Kol dat te veel voor spoorwegen on te weinig voor Irrigatieworkou wordt godaan werd bestrodon door den hoor pynai kor Itordyk cti den Minister Krachtiger aanleg van bevloeilngawerkenbleef do heer Van Kol wMet In het belangder bevolking bepleiten tegenover s Mlnliters standpunt om geleidniyk te werk tegaan By da ofd spoorwegen klaagde de hoer Van Kol over den bovenmatigen worktyd van het personeel dor staatsspiiorwegon in Indit over veronachtzaming der belangon iter bevolkiiig by don spoorwegaanlog Omtrent de mislukking van de Hantamiyn wacht hy nadere go cvons De heer Hordgk ontki nt de bmadoeliiig der Indtsi ho bolungon en het portret van ra n va ler te ventHrUm en waarliik indtcn hij ntet zulk een vrcen voor den dood hadtte gekoenterd zoude htj sk h wlve reed voor lang gcleilen vernietigd liebben om miJ in die vernictigin te doen deelen Maar Eijn mUXe tot het leven is vondevl k ik ga zelfs vcrddr ik dte ziek in angstig word UJ de enkele gedarhte aan nem wanneer ik rai flen alJtchuwelijken aard onzer verbintenis voor den eeitt haal gevoel roe delijden voor hem in mijn hart als ik liedenic Ifnezeer hij lievreesil is voor mijn macht om mij door zolfmoord van hem te ontdoen let iB noodidoos en de tijd ontbreekt mij o Ie£e liesthrijvmg te rtkken laat het genoeg xijn aU ik verklaar dat geen sterveling fioit zntl marielingen heeti geletten aU ik en detniettcmin br irht de gewoonte wel een vcrluhting maar een zekere wanhopige l eru tinj en mijn straf mocht nog jaren geduurd hebWn imlien ni de laatste ramp die mij tham gciroRen heefl met ware overkomen waardoor inij voor eeMwig mijn eigen j laat en karakter ts ontnomen l ijn voor raad van het zout dat wetlerC inijn eerste onderzoek nooit vernieuwd was geworden begon sterk te verminderen Ik zond dus om een nieuwe hoeveelheid en mengde den drank er mede aan wel volgde het brui n en de eerste kleurverwis seliHg maar rlc twee le bleef achterwege ik dronk het doch het bleef zonder uitwerking dij zult vin 4 oole i erneroen hoe ik geheel Ixinden heb laten doorzoeken het was échter tevergeefs en thans ben tk tot Cb overtuig ng gekomen dat het eeiHK h r Poole erkregene vervalacht was SUt Mlgt