Goudsche Courant, zaterdag 2 december 1899

UüKDVHttittitt i Oclobor r d vae irmttwicli UtrecU 8 H r c vcrbltülHK n m UUlUA V iBterdléusl 18 9 I90U 7 10 7 11 Ml OOUDt lOTTlUDlMtlM M4 1 4I 11 11 ll Jl 11 11 IMI l ll l ll Ml Mi iin I It i I II i i i u i ii 1 11 Ml 1 11 7 14 Oeado MewtiMht deof 7 17 Htaewtrltark t il Oapdl 7 41 IUrtt rda M 10 7 10 llotUrd mD P Ml Ml IM RolUfdam B l 1 0 i l 1 4 tUm 4 r T M l l Vmm bM k jtatol O f im IwIm w i Iê UmtJ w DIsit IUUmH ii rtllJ W w 4 wrtrtn i t wMi mdUr Bj 1U11m4 I S I ti ln iifU I W l 1 07 1 14 1 11 1 40 1 10 7 SI l ll 1 41 p to li aOTTIIDili 90UDI tia M f Mi f 11 10 f 4 ll al l ll Ml W 1 M IMI l i I t i I0 4I I M 1 14 1 00 i M 10 0 10 17 1141 11 14 It OI IM4 V ni I OI M U 4 01 I4 WilWH I 4u l r ku mW tmJtrU iN tli jl HtllMtol X liln t f l tl n m U Omt tn 4 Wi m Uu flOUDA DKN HAAOflMMnk Ml 1 17 11 10 l ll I OI f t f 11 41 t t M t 9 lll f I U ll t l l t Mi I IMI IM 11 41 U IMI 1 10 1 41 Ml 4 11 Ml l lt l t 1 11 41 7 41 l ll M l ll l ll l ll ► lil Ml E 1 41 Ml I 4 W W IV Voftkug Ï Ï ÜU ZZZ 10 4J 1 01 1 11 Il W l o 1 14 4 I 7 1 7 41 1 P Mi Ml 10 11 10 4 II il 11 01 IMJ I 11 S M III l y4 nl 17 1 00 10 I 10 l ll Mi i in0 4l ifi aM ni hM ta iIlM I W I Mm t t UI i 1 a uM I luw a 114 1 11 1 11 I Ot M0 ll ll ll tt II M 11 1 1 11 17 4 i 4l 4 I II l ll lO ii U ll 11 14 1 11 7 10 I4t ll l 1 4 l ll Ml 11 4l 7 4 M8 Ml l 10 14 10 11 II 4 1 l ll 104 Ml 4 7 l ll U Sf j e o tl II k i iraiDtM iIh ntu tD J I 11 l ll 1 11 tO I 10 17 UJOS 1 01 i ll I II t I i ii il l ll i aa i ii 1 11 o ll i iaatW I OI 1 13 Ml l 10 10 14 11 41 11 11 l liXl 4II 4 1 I IO I III OOIO Ol 0 1010 D 1 41 1 6 I 1 OS I 11 to II 11 011 01 1 10 I OI 1 41 4 10 III 1 114 11 II I U ll IM 1 11 04 I 411 Oi I OI 7 10 7 I Ml l ll I OI 1 4110 11 11 17 ll ll li 1 4 1 41 S OO 4 M 4 11 l l I LU 1 41 f 41 l ll 1 41 U l lu lo n l M Ml 1 11 1 4 TwltOl 1 1 M 1 10 1 01 I IO 1 JI 1 1 Il t llAII i7 1 00 a io O MalfM VMT 4 l i i i tal i A M 4 fpl i PW st i V t C H7 I IUII 1I 4I1 1IU U I MO S U lil 4 41 I l 7 l I U Ml Aim W 1 41 I IO T ll I i 110 10 10 0 ll l II 111 4 1 41 10 Ml I O II 7 10 l ll lo OO ili 7 17 7 14 l ll O I M lO lS 10 41 IMl Lhi J4 Ml 4 17 4 11 Ml 7 1 1 14 I U ll U Ml Ü Ml Ml I 4I I M 10 11 IMI II M 1 1 17 1 01 LI l tl t a l H I 1 il 7 11 1 11 11 00 10J4 1 11 Ml 1 14 I0 11 1 M 4 11 I U i t 4M4 110 7 01 l ll 10 41 I 11 4 i 7 1 1 4 I II l ll l l Ml Ml Mi l ll VMI 11 10 ll H U ll i n A Ml 4 4S n o 7 11 7 11 l ll I 01 1 l 11 1 I DtTjTMaiuxn Vaigem den BelgiHcben correnpondent van de Paily Hall zallen keizer Wlllielm en koningin Victoria elkaar in het beKin van April te Rome weder ni mo t waar beiden de gatiten znllaii ifn fan kunióg l mberto l inaiAH r iT Een zeeman te i rederiria haett zijn vrMW en zlJn 4 kinderen met dynamiet in de lucht laten Hpringen Allen werden li ventigevaarl fk gewond De dader i gevlucht iTAUt De borgemeeiter van Kume vorat Rmpoli in Meravoad overleden BiiaLtiiii Kr ia sprake van dat het tranuporttariel voor petroleum op den tranHkaokaüiiichen poorweg ui worden verhoogd Tl HKMK De Porte onderhandelt tengevolge van dringenden geldnood voor de uitbetaling der nlariiiiien voor den Kamaxan met de OttomaanHche bank over het opnemen van een voornchot Van S k 7 0 K ponden onder borgnteiling BINNENLAND 8TATEK U ENEKAAL VrnKKUm HJMBII Zitting van Donderdag MI November By de verdere beapreking der voorgastelde veranderingen in de Indiicbe tarieven van den inen nitvoer uitvoerrexht op boKch inrodncten verboogingen van bet invoerrecht op lout en opheffing der vryhaven te Macular achtte de heer Pynacker ilordp de bezwaren overdreven overtuigd dat de uitbreiding van het tolgebied de ontwikkeling der MakaHai r niet zal tegenhouden en de liidiw he geldmiddelen versterking eiitehen f De heer Van den Heuvel onderateuude het amendement tot behoud der vryhaven met bet oog op de belangrykheid van den handel mvan den Nederlandiichen exporthuidel en Wigenii do belemmeringen die de ophetflug aan dan handel zal toebrengen Do hoer leertieraa verdedigde de opheffing ter wille der noodzakeiyke vomterking der indiiiehe iichatkiiit De maatregel ia beter dan en direeto belaating die den inlandem ontevreden maakt De handel wordt niet benadeeld en de If ollandache uyverbeldabelangen lyn hier niet overwegende Op lyn bovruemdingbetuiging dat de heer Van Kol het kapitatiatlscne amendemcntpytteraen heelt onderteekend verklaarde de keer van Kol dat by zyn steun niet Hchauk egeni de handoUbelanjuen maar ter behartiging on r koloniale belangen wurtegcn lich de uitbreiding van het tulgeWed verzet 1 41 l ll I II Ml t U Rotindaia D t BoUenlam M lull Oapelle 4 11 Hlnwert k 1 04 llooriliMkl I II I lt M Ml l ll I OI 1 14 4 10 LM f 4 Q tXtm UmU M t i taliM W l ll Ml Ml I U 7 a7 Lli 7 41 t 1 14 Ml Ml l ll l ll Oeada l nah ilaNMiMrk ll tMd Mn Heard Ulieehi umAi Wewdea 0 d a M l e MiuiKtor van Koloniün verdedigt eene voraterking s onzer Snancieelo positie op de voorgeatel de wyie ontkent dat de heftngen de ontevtefenheid fallen wekken want de hefftngrii geenHiiua nieuwe lasten yn Uag en taan tegenover de niet i vocring van het directf Imotdgeld op Sumatra s westkust ok overal elders bestaiiii boichpruductenheUngen Het da niteonaeiting van de voor deden der uitbreiding van het tolglbied bestreed de minister het amendement tot behoud eener vryhaven te lla£a sar waarmede de andere Hnaiico i le maatregelen onbeitaanbaar tgn en de eeriyke handel te Maeauar niet gebaat wordt D haadelbezwaren getuigen van kortzichtigheid ontwikkeling van IndiS wil ovk hy maar nlM ten koste van lava Na repliek van den heer Pjttemen verklaart de rommUsie van rapporteurs zich eenparig tegen het amende ment Fytlersen n dat met 62 te geu 25 stemmen verworpen wordt Nadat de Minister aan den heer Kerdgk nog bwl medegedeeld dat de iH doeUng is de boschproducteu in beperkten zin aan nitvoerrechten te onderwerpen worden de tariefontwerpen zonder stemming aangenomen Ren crediet van f 60 000 voor de uitzending van den gouverneur generaal wordt bekrachtigd met 69 tegen 7 stemmen De Kamer heelt o a goedgekeurd de bandelsovereenkomst met Rnmenit de gexondheidaconventie van VeBetiC de internatiomil overeenkomst der spoorwegen in zake het goederenvervoer een wijziging der water taatabegrooting van 180H beboadenii de iltstcmming van den iaatstelgk voorgeatelden noat van f 674 door de Kamer onvoldoende n egelicht geacht voor vergoeding aan de Botterdanuche l ramwegmaatschappy wegeiB plan voor overbrugging der Oude Maas by Spykeniwie Aangenomen werd de uitbreiding van het aantal reeblem te Kutterdan nadat de heer Bouwman van den minister van justitie de verklaring had uitgelokt dat deze uitbreiding het behoud der rechtbank te Zierikzee niet b madeelde Met 51 stemmen tegen werden geweigerd do aangevraagde I 24 01 0 voor deu bouw van een laboratorium by de hoogere krygsscbiiol te s Uravenhage waarvan de heeren De Ras en Van Üilsc de overbodigheid betoogden De Kamer verwierp met 41 t gen 38 temmen den post voor de overbrenging van de directie der artillerie inrichtingen van Delft naar Amsterdam Voorts zyn nog eenige ontwerpen goedgekeurd waaronder dat tot uitbreiding van de topografische inrichting van het dep van oorlog Het debnt over de Staatsbegrooting is begonnen De heer Van Kempen wil tariel herziening en regeling der Zondagsruat Oeinc iigdc Berichten Il I I I Men meldt uit Haarlem üistenniddag liadden hier weder tvoe uilzettingeii plaats wegens slecht drinkwater Vyf gezinnen ontruimden vrywlllig hunne onbewoonbaar verklaarde woningen Door de politie te Wageningon zyn aangehouden l jongens 16 15 en 13 jaar oud die de Wooslnrlchtliig te Neerbosch waren ontvlurbt AU reden daarvoor gaven zy op dat zy tegen bun wil genoodzaakt werden het kleermakersvak te leeren U l ll li 11 41 11 11 11 11 11 10 1 40 Uit Amaterdam meldt men Do hoor W 1 Kat een populair ichoolhoold op de eilanden i gifteron opge tredea abi bemiddelaar tuKben de atakende dokwerkera en de veemdirecteuren Verscheidene maaaen en vrouwen hadden hem hun nood en ngpende armoede geklaagd De goede uitkomiit zgner bemoeiing waa dat terstond daarop eene conlerentie plaati vond van directenrea en vertegeawoordigers der staking Het reaaltaat dier conlerentie werd vervolgens in eene ia alleryi belegde stakersvergadering door van Homeren meegedeeld Kr wax een bemiddelingsvooratel waarvan de punten luidden Ie De slakera kervattea eoniddeliyk hun gewone werk 2e Hinnen 2 maal 24 uren wordt een comité uit patroons en werklieden gevormd dat in overleg treedt omtrent tegemoetkoming aan de eischen der werklieden 3e VMr twaalven deelen de stakers hun besluit mede Intnsschen beloofden de directeuren vóér twaalven geen nieuwe losse mannen te zullen aannemen Tarhtig mannen die zich hadden aangemeld om de stakers te vervangen stonden op het dokterrein te wachten en het praatje ging dat ia Brabant 300 man gereed stond om op een telegram der veemdirectenren naar Amsterdam te komen Het bemiddelingsvoorstel werd in stemming gebracht en wol in dezer voege dat wie voor dMrzetting der staking op dit oogenblik was v i ir zou stemmen wie voor hervatting van den arbeid was tot Zaterdag t gen VMr de staking verklaarden zich 174 man 172 tegen Men meende lOchler dat de stemming niet door allen goed begrepen was daarom werd overgestemd eu nu met de woorden werken en staken Op herhaalde waarschuwing van Van Someren en eenige verstandige woorden van een der stakers begreep men ten slotte dat met eene zoo groote minderheid tegen zich de meerderheid voorloopig moest toegeven wilde men niet dat de beweging geheel verloo ien zon Op bot eind was men daarvan 100 algemeen overtuigd dat nog slechts één enkel man zich verzette legen het voornemen heden weder aan het werk te gaan tot Zaterdag echter met de bedoeling Maandag weder te staken als de onderhandeling met de patroons Zaterdag niet baar beslag zal hebben gekregen Dat men niet reeds gisterenmiddag aan het werk ging Had tot reden dat verscheiden stakers nog op post stonden by de veemen en de fabrieken en niet intyds gewaarsrhuwd kouden worden zoodat die schade zouden lyden indien de anderen reeds vó6r vanmorgen aan het werk waren gegaan Deze geringe alwyking van bet bemiddelingsvoorstel moesten de veeindirecteuren dos nog toestaan Inlussehen is de kans dus zeer groot dat de staking der dokwerkers op den dag van gisteren geCindigd zal biyken te zyn Nader meldt men De patroons hebben In de alwgking van het bemiddelingsvoorstel berust Heden morgen om M uur is alles weer aan het werk tcogaan t 11 1 i iii 17 4 11 4 41 4 11 Ml 1 0 l ll 4 M 4 11 I IO 4 17 4 11 l ll 4 04 4 11 1 14 01 t ii s to 11 11 IMI I Oi I II l ll 4I l l I OI i oa M II li ii 4 01 4 40 4 10 4 17 I n4 1 10 10 41 U l 1 1I T Een kassier te Arnhem heeft een valsch bankbiljet vun t 2 ontvangen Het is zeer goed van leckening De voornaamste kenteekenen der valscheid zyn de slecht uit gevallen getallen 25 in 4e hoekan ea hel ontbreken van het watermerk Het biljet droeg bet jaartal 1896 Het 18 ook op een ander soprt papier gedrukt Maar dit is voor het groote pabiiek pen kenteeken daar ook de echte biakhiljettea van I 25 in den lateren tgd ia dit opzicht nogal aiteenloopen Ken donUné ah nachtwacht In een der Drentsche dorpen waar in de wintermaanden geregeld nachtwacht wordt gehouden wordt de dienat door de ingezetenen bg wSze van beartdienst waargenomen Ook de predikant kwam aan de beurt ea bmdat hg door zqne medeburgers van dézen dienst niet werd vrggeitcld maar tegen betaling van V cent dien beurt door eenander kon laten waarnemen besloot dominé zeil voor een nacht op de wacht te gaan In gezelschap van een paar medeingezetenen maakte hg eenige nachtwandelingen door het dorp De toekomst van Znid Afrika Te Dewsburj heeft Ballonr op een vergadering van de conservatieve vereenigingen een voordracht gebonden over den oorlog in ZnidAlrika Daarby heeft hy allereerst gezegd dat het drama hetwelk op dit oogenblik in de koloniën van de Kaap en Natal gaande is elders eindigen zal in landen die op het oogenblik niet aan de Britache kroon onderworpen zgn Daarna stond hy stil by de toekomst der oorlogvoerende Republieken en zeide hieromtrent het volgende Nooit weer zullen wg gedoogen dat zich in ons midden staten ontvrikkelen die wg zelven geschapen hebben en in de gelegenheid komen om de vryheden die wg hun toegestaan hebben te gebruiken om hun land te veranderen in een plaats die tegen ons gewapend is Nooit weer zullen wy het schouwspel iiien dat in een Kngelsche kolonie een inval gedaan wordt dat Kngelsche landbouwers worden geplunderd dat gebied van de koningin wordt mgeiyfd door deze onbeschaamde republieken Wat ook gedaan wordt welke andere maatregelen ook genomen mogen worden het volk van dit land is onveranderiyk besloten dat de overbeerschende mogendheid in Zuid Afrika in werkeiykheid overheerschende mogendheid zal wezen en dat de Pai Britannica zal heerschea over alle landstreken waarin de koningin thans territoriale rechten heeft of rechten van opperbeerschappy krachtens hare positie Ik weet niet boe laag deze ströd nog kan duren maar ik weet wat zyn afloop zal wezen en als de tyd komt om te beslissen welk beleid de overwinnaars moeten volgen vertrouw ik dat wg niet aan den eenen kant de edelmoedigheid zullen vergeten die ons als overwinnaars past maar dat wg eraan den anderen kant aan zullen denken dat de Incidenten van de laatste maanden niet herhaald worden 1 17 l ll U l 10 10 10 17 10 17 10 14 lOSl 10 40 10 11 7 11 M 1 10 1 17 l ll P l ll 11 41 11 14 I IO S dI 11 11 10 1 r 1 11 f E 10 0 U U 10 11 I SI 7 41 l ll 1 17 1 14 1 41 47 l ll l ll 1 11 I IO 1 41 S lk lO Oi 10 40 tl K 10 11 10 17 10 44 II 07 11 44 B 1 00 De toekomst van Zuid Alrika is thana in het duister gehuld en ik kan niet beproeven den sluier op te lichten maar stet lig kan ik veilig zeggen dat wy met al deze goede uitkomsten dit vertoon van bewonderenswaardige eigenschappen die deze oorlog heeft laten uitschynen met ons voste besluit om Uroot BrittanniJ oppermachtig te liea waar het oppermachtig moet ja mogea aitiien naar dien vrede die niet ver al is en die ten gevo e zal hebben dat in de eerste plaats al deze vgandige elementen in Zuid Afrika tot rust worden gebracht ea op den langen duur vrgheid gerechtigheid geiykheid volgen die nooit in eenig deel van de wereld in gebreke zgn gebleven de Kigelsche vlag te volgen naast indostrieele ontwikkeling ontwikkeling van alle werken des vredes van handel en bedryt en dat wg mogen uitzien naar deze zegeningen niet als zgnde ontwrongen aan OH door een mengsel van edelmoedigheid en vrees maar als verleend onder voorwaarden die ze tot veilig bezit maken voor hen die hoezeer zg nu nog onzen naam haten hoezeer zg nu nog de vernietiging van onze macht verlangen mogelgk nog zoolang zullen leven of wier kinderen althans zullen leven om dezen oorlog te beschouwen als het begin van een tgdperk van voorspoed voor Zuid Atriki en om terug te zien op den grooten oorlog van 1899 niet als het mnde van hun vrgheden maar als bet begin van dat nieuwe tgdperk waann are vryheid begrepen als gelgkbeid voor alle menschen van het blanke ras en als een vryheid waaronder alles verzekerd zal zyn dat de Boeren hebben gewaardeerd in den vorm van onafhaukeiykheid peraoonigke vryheid gewaarborgd zal worden metevenveel zekerheid neen met meer zekerheid daa waarop zy ooit hadden kunnen hopen onder het ternauwernood beschaafde regeerstelsel dat zy wenschen in stand te handen Indien deze oorlog deze dingen ten gevolge beeft zullen de zware offers in mensehenleVens en geld die wy gebracht hebben en die wg nog naar ik vrees zullen moeten brengen niet vergeefs gebracht zgn In die vaste hoop in dat vertrouwend geloof dart ik de toekomst tegemoet zien Hy werd natuuriyk levendig toegejuicht hoewel sommige bladen van oordeel zgn dat hg niet dnidelgk genoeg de annexatie der Republieken heeft doen uitkomen Ook Chamberlain heeft een redevoering gehouden ter verdediging van de ZnldAfrl kaansche politiek der regeering en wel te Leicester Ten aanzien van de toekomst zelde hy dat de regeering door zekere groote beginselen geleid zon worden De Hoeren hebbon eigenmachtig conventies verscheurende Kngeland ontslagen van alle verplichtingen zy hebben het leitje schoongeveegd en wy kunnen er nu op schry ven wat wg willen Iedere regeering die opnieuw aan de republieken de macht gaf om knipergen te beginnen tegen da oppermachtige mogendheid zon de belangen van het rgk schonden Chamberlain maakte terloops melding van het voornemen der regeering om het leger In ZuidAlrika binnenkort te brengen op tachtig misschien negentigduizend man STADSNIEU WS GOUDA 1 December 1899 Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende de maand November het volgende resultaat 14 Nov 10 4 permang kallcus per IIXK r e 11 8 5 tó 1S S 8a n 9 1 V f Qisterenavond ten ongeveer 7 uur kwam een fletsrgder die vermoedelgk nog niet goed met wlelryden op de hoogte was van Moordrecht en begaf zich naar den Moordrechtschetlendeweg In den Broekweg gekomen geraakte hy te water na 3 4 minuten werd hg er uit gehaald niettegenstaande men pogingen tot het opwekken der levensgeesten aanwendde had dit geen gunstige gevolgen dr de Boer die onmlddeliyk gehaald werd constateerde den dood By nader onderzoek bleek het te zyn de 20 jarige Ji O Verboom van Moordre cht Op verzoek der familie is het lyk naar de ouderiyke woning vervoerd Stolwijk 1 Dec In de Raadsvergadering Tan Dinsdag werden in de vacaturen ontstaan door het overiydan van een hmr N Dogterom tot waarnemend wethouder benoemd de heer C Verdoold en tot ambtenaar van den Bnrg stand de heer N Zyderlaan wethouder OoDnau a d UsaL Beroepen by de Ned Henrermde ICerk te Hagesteyn de heet M Jongebrenr cand alhier WoiBDU Beroepen by de Ned Herv Kerk te Moerdyk de heer M van Urieken eand alhier OLXTIEJ OevondeU en log niet afgehaalde voorwerpen der maand November 1899 1 Bril 1 zak faih 2 slenteis en 8 cent 1 oorbel rooditeeatje 1 vaathoom 1 luikerlepaltje fUver 1 goadaa daawihorloge met ketting 2kni agra8 3vraehlmaBdjN 1 juk met touwen 1 rozenkrans 1 stempel 1 B C kerkboek 3 rokboorden 1 trommel met St Kicolaas 1 spoormandje De gedeponeerde voorwerpen der maanden Juni Inli en ugustas 1899 en niet door de verhezers afgehaald zgn ter besrhikking der vinders met inachtneming van art 2014 rl W Bureau voor gevonden voorwerpen zoo veel mogeiyk geopend van It 1 uar v n liouda 1 December 1899 De Commissaris van politie W V OABDERE V E5ECT I AiiIJMIBDE KETTIEEE LEEFTUI Kr bestaan in het leven eener vrouw twee tgdstippen die waarlgk moeielgk zgn om door te komen en die op ernstige wyze de personen barer omgeving kunnen verontrusten Do eerste is die der vorming van het jonge meisje die vrouw zal worden Groote voorzorgen moeten er genomen worden De tweede wordt met recht de kritieke leeftyd genoemd Zg is inderdaad bezaaid met ongevallen De vrouw beeft van af haren vronwelgken leeftyd blootgestaan aan verschillende ongevallen die dlkwgts haar lichaamsgestel haar bloed on hare zenuwen verzwakt hebben Onder deze omstandigheden is zy minder geschikt weerstand Ie bieden aan de verschgnselen van dozen leeftyd Het Is verstandig alles te voorzien en de gevaren te voorkomen Het zekerste middel Is het gebruik van een splerversterkend middel e en henilenwer van bet bloed Do I ink Pillen geven een zeker resultaat Men moet ze bg de geringste gewaarw rdlng gebruiken Zoo schryit ons Mej M de Heer 3 Rechte Rottekade te Rotterdam en waarvan bet portret hieronder afgebeeld Volgens gegeven portret Sedert 12 jaren was ik Igdende aaa koorts en zenuwkrampen en daardoor erg verzwakt toen Ik eindeiyk den raad kreeg de Pink Pillen vun Dr Williams te gebruiken Reeds na het gebruik van de eerste doos gevoelde Ik my ttl veel beter en na het gebruik van de vgfde doos ben ik van alle zenuwkrampen volkomen hersteld Ik ben een geheel ander niensrh geworden tot groote vreugde myner hulsgenouten Onze verslaggever heeft zich persooniyk van de waarheid overtuigd ên de eenige woorden in t byzyn van baren zoon waren deze Als het niet zoo was had ik het niet geschreven De dankbaarheid lag op t gelaat van de genezene zoo drukt onze verslaggever zich uit De Pink Pillen van Dr Williams zgn werkdadig in alle gevallen vnn llchameiyke verzwakking zoowel by de vronw als bg den man ten gevolge van de verarming van het bloed zooals bleeke gelaatskleur bloedarmoede rheomatlek algemeene lichaamszwakte zy zyn een hernicuwer van het bloed een versterker der spieren Verkrygbaar 1 75 Old de doos en 9 Uld de 6 doezen by 1 H I Hhabilué 27 Steiger Rotterdam hoofddepothodder voor Nederland Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkrygbaar voor Qooda en omstreken bg WoLfr f o BnrgerlUke Stand Moordrecht OEBpREN Maria ouders A de long en J de Ruiter Petrus Antonius ouders P Z de Jong on G A J de Vos OVRRLEDEN J Kramer weduwnaar van M Ooudriaan 82 j K Koogman 44 j Ö Veroold 7 m J van Wgngaarden 8 d ONDERTROUWD Dirk van Vlie ud 20 j van Gouda en Janna van djer Bas oud 21 i GEHUWD Johannes van den Heuvel oud 25 j van Oonda en Aagje Verhoetf oud 32 j Voor St Nicolaas Prachtige DA8 SEN met Goud bekroond tINXESOOED Eenlijaerollcctie HEERKNen DAMl s PARAPIA IE S en HANDSflIOESEN enz enz A VU OS Al Kleiweg E 73 GOUDA triritkmm If Bt iirs van insterdiiiii II NOVIMBKl 1 Vikr Slalkra KuiaLAKii Vien Nol W B l i iiv i 1 dilo liU dnc S r dito dito dilo a i IS HOMJLÜ 1 Gou II 1111 114 100 TAUalnMkr Tiatlllill 1 IM mm Ooevin OW m pipiar H 1 l Via Via dito ia i or ll l 1 Poamaii O l nat caupon 1 dilo tixkrl S 14 4 i Ki tASli Obl Binnaol 1914 4 fJ II dito OxHuu 1180 4 dilo kil Botb lilt 4 1 14 fJliV Il f I Hop 1111 10 4 Il 10 w irovil Iran ISII 1 titi ihtu ilito BH4 1 101 lirj Jt Porpcl wkuM 1141 4 17 ro aii U pt Coo Iwi ll l 4 Qti Ii eoing Mri D II Gw I iia MntC ia ZllD Ara lUiD v oblg 1 Sll i Maiioo Ulil Bolt Soil liao lOOV Vaxrioau OM t onbep Uil 4 AomaDtii OhliDoiiM ll l 1 OVl Mr HonasDia 8t4il Inu 1114 1 1 m Vio N Afr H ado umi l a M An i l b t li Hg Coniti uoii 111 mm Dsli KuUokopp dilo 411 Aro HvpoibMkb p uidbr 41 1 Or llvpoib tkh pudbr 41 Ill a Noderl Hdirh jthk aaad lit f Had HaiulalnulKli dito U4V M N W Pu H p II pudbr l III itott Hji iathKkb pamll r 41 Ulr llypotbao diM 4 Ooerasi U I Hoor banti ad Ill Huil Hjinihaokbaoli paodb 1 110 Kiaiai Kqm bvpaih pao Ib 4 lUtir I G h U n wt 1 1 11 VtD Kolt lJ 8paor r Ml Und Uij tolKlpl r gt Bp Mud 10 aaata Nad Iiid BiNiorwagal und 114 Nsd Eaid III dilo dito ililo Uil dl 0 1 looa 1 ITAUB Spoor 1817 11 A Kold S Kaid llai Ap nig AU i l 1 1 II w 1 0l Warachau Wonnen and MIV llaal Or Ha 8pir Uljoil 4 1 mm Balltaibo dito umi ll a ioo fm Pavtowtt dtto aaoi 1 Inag IVwHr dito vnd 1 Knak Ch Aaoir 8p kap opl 4 dilo dito ob ig 4 100 AuanA Oin I m Bp llij oiil i 114 Ok liNortb W pr ü aM I dit dtto Win gl PnUr ohl 7 141 Dtnm k Rio Or Spa o rt f lUinoia kntral obl in Koad 4 lOJ LouUt k Na biilUUart r Bu 1 74 Tl a Uaii u N Spir M lo hvp u Miaa Kw 4pCt pror auul 104 17 N Yort Oniaa 0 k Waat aud l 11 Pi on dto Ohio oUi Olr oa Cnlif li bjfp lnf ond t 81 Paul Hio k Haait obl 1 Dn Pae Hooriug oblg 41 Vi dilo dito li 0 Col la hjp U 1 Canada Cao Booth knrt r naad HI Vn C Rallw kNa loh d n 0 Amatard Omoibua My d 1 l 1 Kottard Tramwo kla ta aaiid 11 Kan Blad AmBt r latD aaai 1 10 Klul Bo tardan uail 1 10 HsuiI BUmI Anluarpao II 7 l J la Blul Hriiaaol II 1 l 10 IV lloas TbaiaaBoiiiilliO aalaoh 4 II 0 iann BtaaUleanig liaO t 1 1 V K K Ooat li Cr U 0 9 10 m ipaaja 8ud Madrid S laai 1 141 Nan Tar B j Afii poaLnart 1 MTEis mwm Zuowcl vour Duint N ali Kind4 r ii Itlousen Japonsioffen PelterUeo a groote verrtcheidmibfid biliyke prgzeri D SAMSOM VER S JHEIDENHEID Door een bok aangevallen In een dorpje naby Parys werd onlangs een bejaard rentepier die een wandeling maakte onverwachts door een bok aangevallen Het dier stootte den man zoo vreeselgk met de hor s tegen bet lichaam dat hg van pyn het uitschreeuwde doch dit scheen de woede vnn den aanvaller slechts te verhoogen Ten slotte viel de grysaard met zgn kleederen in flarden gescheurd en badende in zyn bloed in bewnsteloozen oestand op den grond Toen men hem te holp kwam kostte het de grootste moeite het dier van zgn slachtoffer te verwydbren De rentenier ernstig gewon aan buik borst en armen en met een gebroken been wvd stervende uaar het ziekenhuis gebracht De Belgische ftscus heeft een groote clandestiene brandery In Etterbeek ontdekt gevestigd in een oude bleekery in de rte du Prean Toen de beambten de fabriek binnendrongen waren een groot aantal werklieden by een viertal brouwketels druk aan t werk Uit het verhoor der werklieden bleek dat de brandery geeiploiteerd werd door twee broeders en een snater dat het bereidde gedistilleerd aan een groote afnemer in de stad geleverd werd en dat de hoeveelheid die dageiyks werd bereid ongeveer 400 liter bedroeg Men schat de schade door het zoo geheim houden van het bestaan der inrichting aan den Hscas berokkend op JOO OOO franca De eigenaars bevinden zich reed in verzekerde bewaring Dinsdagavond geraakte de kruidenier J O K D te Vliaaiugen die sich uaar buiten had begeven om aan het station de versleringen te zien naby de sluizen zeker door de duisternis misleid Ie water n werd waarschgniyk door den stroom medegesleept en verdronk Woensdagmorgen is igu lyk opgehaald ADVERTB W TIEN TERSTOND OKVRAAUD m itmmm V o Des Zondags niet aan te m den K BROMR Mr Bakker Waddlngsveen Terstond l E Hl DR gevraagd eeii WitikelliuiH van niet te groote omvang In den omtrek van de Markt Brieven rooco No 2tl62 aan het Bureau dezer Courant TK HIIUR TERStOND Ob LATBIl een Ongameu bileerde Kamar k f I M per week Adres EHIWEElEN HINOKL 22 Iet Atelier Studio Is het betle adres voor Vergriwllat en Keprodutlewerk lt i I afwoliH mUiké pi n aaaWftUud KI Hlngel 5H2 p d W LS E CASSl ÏO Trrfmarkt Gouda Sjireekurerk van 10 tot 4 uur DONDERDAO van tot 4 uur VHIJDAOH van é nor ZüffDAUS afwezig Stollwerd sche rstb ml ons geKhri8eerd na voonvduift vaa den koD Ilnlversitats Pri Oehm Hofrad Dr HarllM Bonn hebbaa Bedert U Jaren ab vanaehtend mkUèl tagw heeaten heeaoUieid en aandoening deir ademingsorganen nitsteekeode dienstea kewoen Bij apoedige afwisaeliag van wartiM en koude lucht ia t byzbndër aanberehm wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Oeele pak ea 4 26 eenl Atom irtrkrlJgkMT