Goudsche Courant, maandag 4 december 1899

tfarkt Aé2 Telefoonaimmer 18 Eofieverancier Gonfisenr ran wijlen Z K H Prins Hendrik der Nojlerlanden Beveelt ch b t gelegenheid van het 8T NICOLA SK E ST beleefd aan voor de levering van heerlllke goed gevnlde inmiiRiimBs WJiterilleist 18M 190O AiiwvMgeD 1 October Tl d vai Grewiwlcl oouDA iOTtiaDAatl nm l il t sa l ll 10 10 1 1 tl Dlneto SiNMrwegverUidligrii net UOUDA Ooada t i l n l S M M u S il KMfdMkt doet I IT t I i III I II T U f II 1 01 M 1 40 I M TJI I II 14 1 41 11 11 n ii 1 ll tl t OT U 4I 1 I I4 f It ll IMI IH 1 10 1 14 4 04 I 11 41 11 14 4 Ï1 4 SI f 01 411 11 MO IIw m V mit llilin i t ii4tt rth MT 4 I H to nSM arii rnUif J HrtlMtofa Ipwc l lili Wf l rt tot 90t Dt m nm M I l l 11 11 t ll 1 11 t r Ml I0 U 11II 11 11 MS B 4 f 1M 10 l 0 tUa 1 01 10 11 1 0 AU t m I Mmm Th VjMM f 0 l w d M 4 40 4 10 1 4 H I U I M SmMuK 4i Im ta W rw l ulifc l i ♦ i MO ii iimi m ♦ 10 41 Ml I u J ll 1 01 1 4 l I M Ml I t 4l I Oi f U i l ll v li I 10 40 U l noUDA am Ria i i l Oi M M4 a 4 11 Ml II l ll I7 1 11 lil l ll Ml f 1 10 1 41 Mi 4 11 4 41 1 1 l ll 11 44 O 01 H M 1411 01 T DSl avi MUM 1 41 10 11 11 II ll llll M 1 10 1 41 1 M 4 M 4 11 4 41 I MMI 7 41 lil l ll 1 4110 11 TooSurg 141 ï j 10 11 lil Ml IJl 1 41 i Éi i eol 1 2 inM uo o MO 10 01 l I4 1 7 11 141 U OlFl l IIHO tHa 4llHII HM7lll 14ll7 4 l ni l1 OOMOHO lllO H10 d r i 01 I 1 til Uanm K 4i MO I M MO 1 11 01 MO lll ll 11 11 IIM 11 10 I II Itt 4 11 1 41 lOt M l ll 10 11 lO lll t i ll M 1 11 1 10 10 41 1 41 tl ll l ll M4 I II l ll 1 41 10 Mi 1 4 Ml Ml li l4 10 11 11 41 Utl l ll l t ISO I t4 Mi 40 M M II U ll lll SOUI A A TZ Di j d 1 11 M 1 111 1 10 10 10 4 w riiV VoViV v i J i jj a i i t iri i jj ïu 5i ï i M 1 01 1 1 1 i l Ml lll M L u w V lil Vli i i i V m m T vïS ïiJtïi jjj t 4 114 111 47 Mi l lilt lil Il 1 11 Ml 1 41 I IO lO ll ItJ 11 11 ll Oi l ll IM l ll 1 11 4 M I M 1 Lil ll l l It OO 10 14 Ilil Sir 1 14 11 11 11 1111 11 4 11 r A Vt 1 4 10 14 I MIOI Mi IMI HM l ll t Ml l ll Ml M tm I H af it M tut iiai imi mi i m 1 1 4 4 M MO I I 1J I II ItM tt ll irotf il at d Mlaiitor tu BaiUalMdu kc Ztkao daarto bevel Kegevrn luui lao de poUtte dan wd gl de kiUuc door dieiMttiver niichUwYerwbryding beging ot de Regsenng k t optreïsn tui Eet l i nli ar Hiiiiiteni dour kan verantnroürdcljkbeid dekt en ol p baar Tarkuchr InTluedeu werkxaam zqn gi w e t Verder keitprak L r Kljrper de HUatkcndige beginnlen tan bet Kabinet en deed b itkiiiBM dat dit ministerie voortgpkomi ii lit antipapisme em bonding bwK aaogeuu mtn met uvercfnHtemmf iide met z n oor prong ten bewyzc waarvan bt dek beroept op de benuemmg vau Baron Micbieltt tn Dr Hcbaepina twee rouinsi bgczinden renpectieveiyk tot cuonDisbaruttien gimeraal en groeppresident van de l grgarbe tentoonsteUing soonede aan den brief van bet Kabinet aan den Pans naar aanleiding van de vredes conferentie wilk misbaar bad men gemaakt als Hpr dit eens bad gi daan Voort teekende Ur K de hooding vsn de antireToInttonalre partij i de Kamer daarbtt ontkennende dat t j conservatieve neigingen heeft iCIcli vrgheid van beweging voorbeboadende ui sy met de Und I iberalen striidi n tegen de tchending der iiitlividui i It vrgbi den en rich to lake de verdediging der sociale belangen voegen bb de strijders daarvoor I r K herhaalde 1 0 klat bt over de arhtorstelling der Antircvulntiunairen bQ benoemingen en bevourrochting daarbij van leerlingen dor Htaatsunderwys inri btingen vooral by bargemeesterskeme Hij wenscht een einde te men aan deie onbifiykheid en beklaagt iirb over de onbeu srbe behandeling van itiroforineerde sollicitanten door den cuuiraissaris der Koningin In ZnidHolland De heer Fokker drong aan op spoedige Invalldlttlts en onderdomsvenekermg reeds lang beloofd Dr Vf Viner bnide brengende aan de werkiaambeld van bet Kabinet op wetgevend gebied en aan den yver voor sociale hervormingen waarschowdo tegen bet voorop schalven van siKiale belangen ten koste van bet nationaliteitsgevoel ten aanzien van de verdediging en de bnitenlandsche betrekkingen met namo de organisatie der strydkrachteo en de bandbavlug onKer nationale zelf st idlgheid Dit laatite naar aanleiding van onze boa ding by do nitnoodlging ter Vredesconte reiitle In dit stelsel behoort de bevordering der KoBdagsrnst en niet te vordryven de Htaatstnssi henkomst Hy meent dat het Kabinet de beginselen alt bel oog vnrlie t overlnigd d t elke nationale en IniHvIdaeele volksniting gevaar loopt by te ver gedreven sociale hervorinln en De heer Pyttemen betuigde ook zgn alkenlng over de behandeling van vreemdelingen tydens de Vrcdosconlorentie vragende o de regeering aan do iiullUo bare ontevredenheid heelt kenbaar gemaakt Ooad JiMMdlMlkt t iw rkirk t O mII gaUwdaalD P BoUtrdam B i txum m I M I M MO t i T lt t l I IO IH SiSuwdui I JI Rjltndsm D P KoU dui M OsmH Hl k rk 104 HMfilMht Ml at Ml t l I M 1 14 l tO I U 144 O SS h H H II I4M 01 1 011 10 1 111 Uadw We d Uueski Ultwki Woepls Uadav Oud Tot toelichting der bcteekenls van het optreden dn Jong Tnrken wijst hy op de be staande toestanden in Tnrkye een bostUou wing die de voorzitter thans niet strikt noodlg oordeelt waarop die long Tnrken de oogen van Kuropa vestigen Kn die menstben lyn al landloopers en verdachten bejegend t In deze neemt hy aan een gudeelto der verantwooideiykheid der antoritclten met voorkamii van de Uyks potitie en de Itmwtet van Jnstitie Hl verzoekt maatregelen onf herbaling t voorkomen van een vilbevocgd optreden der gemi ente p jlitie Mr 0 Havomin l obman vraagt wat de Heg ia deze gtdaan hi eft waann de over dreven dienstqver bestond dien zg aikeorde doek kreeg overigens van het voorgevallene den indrak dat de politie baar plicht heeft gedaan ook t r bMMring van onaangenaambeden a a da Ckrineiyke jongeliopvereeni ing Ovengen brenge men de nitvoerendf macht liet in de politiek waaraan de politie met heeft te gehoorzamen De heer De Beaufort afgev van Deventer acht regeling der administratieve rechtsspraak dringende eiscb ter bestendiging van den toestand der rechteloosheid wyst op de bezwaren van veretnigmg van bet kamerlidschap met het minwtersambt en ontkent de achterstelling der antircvolntionairen by bBrgemeestem benoemingen De heer De Merk vraagt ook verbetering der Zondagsnet en bestrgdt de waarschn wing van Dr De Visser tegen sociale hervormingen die nuttiger zyn dan hooge oorlogsmtgaven De lieer Schaper bepleitte algemeen kiesrecht als middel voor krachtige sociale hervormingen en de heer Van der Zwaag sluitende begrootingen Uc minister van financiën beantwoordde du verschillende sprekers Hy kwam op tegen de onbetrouwbare verhalen der Turken zu zgn met belet op te treden en het jnstieel onderzoek leidde tot geen vervolging l e regeering ontkent bezield te zjn met anti papisme of partgdighi id by benoemingen WerkliedenverzekeruiK is ter hand genomen De regeermg wil geleideiyke bevordering ler Zondagsrust maar geen tabaksbelaiting Na replieken zgn de algemecne beschouwingen gesloten Hoofdstuk 1 werd goedgekeurd ADVERTENTIEN A I I r L die iets te vorderen hebben MLLtni v B of verschuldigd zyn aan de nalatenschap van Vronwe A P J na HIH HKMONT weduwe vitdeaHeer P I H B Dl Haak gewoond hebboide te ionda in het Hofraansgestlcht en aldaar den ZS November IHO I overleden worden verzocht arvan opgave ot betaling te doen vMir den 1 1 DKCKMHKK 1H99 ten kantore van don Notaris H OBOKNKNDAAL te londa arootsle kcuie Sr IIG01MS G4DEAUX In bet SIGARKl en PIJPEN MAGAZIJN van U IB Ml If 11 11 II Mi li tt t l 10 11 II l ll t l II U ia 11 11 n II U iO u 11II 10 41 11 41 11 41 J r EEIll AN Zn Tiendeweg De üotaru H aKUEK NDAAL t oada IS vuoraemem op lUnmUtg S Deeember lH9i des morgens 10 uur ia den tain achter de Sociëteit de Rüliii aan de Oosthaven te Gouda in het openbaar te verkoopen S gerooid liggende lEPENBOOMEN waarvan een lang 1360 M ea omtrek v or de borst 3 14 H en de andere lang 12 50 H en omtrek voor de borst 3 05 M dOjMTeeelem TOfUOVT zeer geschikt voor aerkhottt Voorts UUckemk0 e en f M Imltke Te bezK btigen een unr voor den verkoop Ingang aan de Holenwerf Yoor St Nicolaas Ü T AN KN IN BE MWE WIEEL MAItKT A 70 een pracbtigi Hortiering der nieuwste iKKKP mm i i mwm In Zwart on Gekleurd DAMES FANTASIE en HIJISHOUD B0KZELAAE8 um UDJES sreiKKEii eh ioattes Bonlen MolTen KMGEIÏcnCOLLIEES KIN DERBONT ES hm DuMS el Kiwier Budsclwem in de nieawBte aoorten Z kllOKKJkS in tralie d Hnn CH eni Aanlievelend C A B BAMTZIN6ER Slemppoeder by WOi VF € 0 WESTHAVEN 198 i III I TE HüUE TERSTOND OF LATER een Ongemeulileerde Kamer 622 Adres M 17 4 il 4 41 4 11 101 I H 1 11 4 0 4 11 uat 4 01 41 1 1 1 17 lil 141 7 4i I It per week FLUWEEIiEN SINGEL lKTSKLSTGK i ea rHOVIKUtTBBIf in vaachiUeate klearen qgaUteit Hardsteen kannaa overal waar ttw is of uit de rivier gelrokkea wordt met voordeel vervaardigd vwdea Op setiense aanvragea opgave vaakostea en opbreagst Sfccaie lackmi tiir htm loincb te bekomen kl den Teehniscben uitvoerder J V STAVEL Fz SPOORWEO8TRAAT 26 GOUDA SigarenMagazqn l l M 4GI JERT Lange CIroene daal I 23 Bencbt de ontvangst van eene GROOTS COLLECrriE FpeSIGAEM in hyui verpak1tlnQ in kistjes van Sh 50 en 100 stuks EEN RUIME SOETËEBINO Sigaretten én Chocolade alles zeer geschikt voor St ITicolaas Cadeauz Teven van af heden Tombola zoiiilor inlieten PBACHTIOE PRIJZEN 1 10 et per lot Altyd een prys Aanbevelend G TIESEMA Iet Atelier studio 18 het keal adres voor VenrrMlIagea en Kerredaetiewerk IS lt M afu 6mf AUt i fujMM Autaniwl 10 11 10 14 l tl 1 11 l i i 10 11 11 11 1 11 1 14 l l 1 47 l ll I M T 10 01 lO tl ItJI ItJt tM tl o 1 14 7 11 l ll l ll 1 1 Ml E III fc s ll p Ml 1 4 I I E l 00 Fl Singel 582 P ¥ A WAALS Openbare Verkooping te GOUDA tag oventaaa van dea Dtans G C FOBTUUN DEOOGLEEVER op MAANDAG 18 DECEMBER 1899 des gwigena U uren m het Hitel m Zal aan de Maitt van No 1 Een op aangcnamea stand ge WOO Hl IS W SEBUUa ERF en GRUND aaa den Kattenrfkccl te Goada Wgk Q no 50 groot 1 Vre 63 Centiaren met een uitgang in den gemeeMckappallken gang daamaaat Te aanvaarden 1 Januari 1900 No 2 tot 7 V f HUIZEN ERVEN aCHUEEN en GROND met den WEG en het WATER daarvoor in de Liizaruskade aan de Wachtelstraat te Gouda Wijk P nra 241 242 243 244 246 en 246 te lameu groot 13 Aren 7 Centiarrai Nrs 2 en 3 zgn te aanvaarden 1 April 1900 da overige perceelen zgn bg de week verhuurd en wel P 243 2U en 246 voor f 1 10 en no 245 met de Schuur P no 242 voor f 1 50 No 8 tot 11 Vier HUIZEN en ERVEN met den WEG en het WATER daarvoor aan de Lazaruskade te Gonda Wgk P no 253 254 255 en 2 6 te zamcn grout 2 Aren 90 Centhren Allen verhuurd bg de week no 253 tot 255 elk voor f 1 en no 256 voor 90 cenU No 12 tot 15 Vier HUIZEN en ERVEN aan de Stadsveste aan den Kleiweg te Gonda Wgk K no 57 58 59 en O Allen verhoord bg de week no 5 7 voor 11 JO en de overigen elk voor f 1 25 No 16 Een raim ingericht HUI EKF en GROND met afzonderUk BOVENHUIS achter de Vischmarkt te Gonda Wgk T no 148 en 148a Verhuurd bg de week beneden voor f 2 15 en boven voor I 1 75 En no 17 en 18 Twee HUIZEN en ERVEN m de Zak ot Tmnstraat te Gouda lirifk L no 292 en 293 Beiden verhanrd de week elk voor f 1 20 De perceelen no 2 tot 7 8 tot 11 18 tot 1 5 en 17 en 18 worden na afzonderIgke Veiling en Afslag gecombineerd De perceelen zjn te bezichtigen Donderdag 14 Vrgdag 16 en Zaterdag Ifi December aanstaande van 10 tot 3 nren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FORTUIJN DBOOGLEEVER te Govda T ii FIIUS7E B00B NI IlIJWIKLKiV D Eerste ederlaDiis ke Rijwieira riek fhaakt bekend dat wegens de voortdurende stgging van de prgzcu der materialen bet zeer waarschgnlgk is dat het volgend Seizoen ook de PRUZEN DER Ril WIELEN eerh fé lullen moeten worden tn raadt daarom een ieder o o l thans van een HUWIEL te voorzien H KUIIGEKS Dirertrur Toot prijzen zie men de volgende advertentie EEHISDErOTTANTM t M w rdt veraoelit p t VEftK te lettrn tm HIT Mionu x vjkV II RAVË NSWAAYZU VRV QQRINOHBH Des THBB£N worden a rerd in verzegelde pakjef van wM M e n half en ten Ned one met vermelding van Nommer en l rgB voorzien v n nevenst and IHnrk volgens d Wet gedepo neerd Zieh tot de nitvoenog v b gesarde orders saabevelend J MEEBitART t Z Fijne Borstplaat in verschillende geuren en kleuren Suiker en Cliocolade Figuren Best Speciilaas Poppen van 15 20 25 50 en 1 50 per stuk SAUSIJZEN BROODJES APPELBOLLEN SMENKASAZIJN LANBE IIENEEWEI l 0a HEEFi VCX I HANIJEN alle merkon SICt Z IRIE2rT e laliriek van den Heer D € Vaii ¥ KKIIMI VC E 1 te oiida lunouis uiio SORTf H IS Fij e en Geimporteerdo HAVANA SIGAHEIT IMverse verpakkingen van 25 W en 100 ttik ZGÏR OBSCHIJCTB ST MT BRSTËLIJNGBN wonlen op y lan en op 8t Nieolaaaavund bezorgd Aanbevelend 4 ornKKRi nR iUlJl K C r U VE C 249 Gebr KAMPIIUIZiË HOPLEVERANCIEI18 hebUen de eer te beWefefen éat ikN e Etalage voor t St Nicolaasfeest M grreeMeM If en bevelen mteh beleeféeUlk aan tol ikel leveren van 0erd gevnUe numwiww rLi r JTZ rsTTe m ifi ii n i w i ww nr rk uleKlNA WI llMi sw kU m Quina Laroche j niX hoofjp l ln iw rwerkinj n Il kl of kraambed koor en h jj gcvnlsmOUINA LAROCHE éRRUOINEUX pljaverterlng i 1 het bijzonder te en Blo d ebrek Bléèkajcht j l l r in llacon 1 90 on 1 PRAEPARATEN VAN I leertijd kwalen van Kritische n sm il voor iLeelijhch ceb alk S Hllf l r apflrfc o J 8am ver8terkend Bangenaamvansmail voordaeclij lliv l v tn aw j kinderen jwakken enkllerachtljegestellen leer n iel e TT l seneeakrachtige drank 1 i stoornisaen ter spljsverterlngaorganen tn dUrrh c ook vonr uiselin en en kleine kimleren lr l S 1110 4 Kgr O 00 4 Kp O 50 S Melksuiker fy oio w q m A Qfhma CiaarfH n HelrookeneenerhalveCigaretle is voldoende ter bafW yini t V l arCnen j nevlgs aanvalle van Aithma etc hi doosje 1 O 80 en O ISfl Tamarinde Bonbons rMiKc Sur T o i Sï voor iuinvn bewijzen tie TMnarMê Boii 3ns vsn KRAf f f 1 11 N HOI M belangnijke diensten Uar de rorm oor het Wind btf eerlijk en tte m aik aangenaam is Prijs per lioohje O ÖO en O 60 1 en Keelpijn het iitiluitend in 4 een mmopiowend en verzachtend middel bij uitnemendheid n fltKhiefi vetkri £baar I njB ƒ O 20 I er fleschje KBAEPELIEH k HOLM te Zetat h altenJ oortitn fa t fraeparatt KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST v Salmiak Pastilles f Z Xi S T 1 ES § So f il 1 II iPaiN Expeller D rttc JU wordt dit std M Ml T mu id ittocMNi 1 4 fnüa J IdliBtdan M da aM ook ia 1 Idan vartfDa en llatt latto 1 opbfll fkbrMksmork Anhiii iifl T e ëa rO J ll m da mwiata apotheken T Amalardaia H Tlotb Uo I4B van Tojrll u i J i niiilillutJiCt Li Telepliooimet Qouda Abunnemcnt I 40 per jnar voor pe ceeleu binnen een kring ï b K M 1 gelegen Aanlf j en onilcrhouil g rRtiR Het net i aiingitHlotennan bet Rtlca Intert uDimunaiilbnreaii p 1 Deeeinber 80 verkregen abouneBsliten unt ratten en voorwMrden verkrdgbsnr m hut Biire ACHTKR UK VIHOHMARKT Duur een rout ADMIMM llA l IK KANTOdll KaotdKant A dam warden l rNOiieii gevraagd tiin np te treduil iilsCMKI vrrtevestigen hykiinturen m pruvim ioplnuUon v n ecnlge lietcekonia tegen vaut Müeria en provi l Refletleeroiide niiietim eenigu kennl v n Adminlatrittie hebben ttlgemoen ontioilUceld z n en in tiiat f iflO borg te iiterten Hr Ir mm Imt Internationaal AdininiHtratiekiintuor AmtMiuAa Tifndftwieg ÜO Ontvnngen eene prefbllgi olleilte A LBO III vernikkeld Kritlannla metnal Qlas en Fèicelein met nikkel gemonteci il POPPILN pralkiea wordon net en bUljIk T r vnardiK xeor geiicliikt voor Ht Nieolaaü bf M TIMMERMANS Hubbtte buur Veurradig voor fobneelvor pruilen baarden enz VUAAOT S IKKOH IsonreniiMIIOOi en CITROEl l dCH Aanbevelend Luga Tiesdewif 34 H J VAN SCHALEN Behitnger e i Sliiffrertler I ange Groeneiulaal 1 18 Voorbanden et n groittt Hort ring Be liaiigselpnplereii TAPIJTm Q oxdJJrLetoffexx ZKII EN USOirKliMM