Goudsche Courant, maandag 4 december 1899

No 8000 CO n w 93 VERHUI2IINGEN BINNEN en BUITEN DE STAD Tapijten GordijiistoffenJafelkl8eden Behangselpapieren enz enz Firma B DE iO G M CO SB m H n Aktibevelend relefuuii u AS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks jlpet uitzondering van Zon en Feestdagen Dp prijs per dHe maanden is 1 26 Iranco jjer post 1 70 Afeonderlyke Nommors VT IF CENTEN SIGAREN in Kleine en Luxe VerpakjLingen zeer gescliikt voor St MCOLAAS CADEAUX Aaubeveleud LOUIS BISSCHOP 388 6 Jaargang Maandag 4 December 1899 mmsm oohant iy euws en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken iMcfoM N t ADVERTENTIEN worden gpplaatat vap 1 5 regels d 50 Centen iedere regel meer W Centen Groote lettei worden berekend nt W plaatsiuimte Inzending van Advertentiën tot 1 ur des inijld Goed gevulde BOTERLETTERS SPRITSLËTTERS Boter e fijn gekruid St Nicolaas BORSTPLAAT EN CHOCOLADE in Luxe Doozen Aiiiandelharten en Hammen enz AANBEVELEND T 2JkAL € oiia§eiir N B Etalage is gereed Prachtige Reuxe Heexera IDasserL en Zelfstrilclcers in Zwart en Gekleurd BOORDEH PRONTS EN MOCHETTEN FANTASIE KEUKEN en KINDERBOEZELAAKS Cori M l arapliile § llaiidschoeiieii m m f alles bflzonder gescliikt voor St NICOLAAS CADEAUX MT ZIE ÉI ALAGEB Wm 0r Alles wordt op verlangen met St Nloolaaaavond bezorgd Magazijn de Toekomst Korte Tiendlweg D 2i Filiaal van het Goedkoop Verkoophuis DE LINNENBAAL Markt A 133 G H RORTE Co Van al heden zijn weer voorradig de zoo giinstig bekende zwaar gevulde BOTERLETTEBS evenals de fijn gekruide A VKRHOEFF Conflseur Hoogstraat mmmi m I Toor Sint Nicolaas Gadean oen prachtige Collectie üi IJ GOUDEIT en ZILVEUEN ün niorr diiii 40 modellen on rljzcii voorradig i IITTENEOeAABD HORLOGEE OOSTHAVEN 16 Grootste sorteering DOUBLK en NIKKEL HORLOGKKETTINGEN en FANTASIE KLOKJES en WEKKERS AIISTERDAMSCliE GELDLOTKKU Gebaseerd en geheel werkend op de Nederlandsehe Staatsloterij Bedrog onmogelijk iS cent per Bon Na toezending van Postwissel zendt bovenstaande Geldloterö alom Iranco Bons toe waarop men prpen van 1 lOO 1 SO 1 30 t XS 1 90 1 M 1 10 f ft t 3 1 en 1 t kan winnen doordat van eiken prp van t 1000 ol hooger welke valt in de Staatsloterij op het nnmmer gelijkluidend aan dat wat men van de Amst Geldl ontv heeft 11 ol meer wordt uitbetaald Heeft men dns het nummer waarop de 1 100 000 valt dan ontvangt men t 100 f 50 000 I 50 1 30 000 1 30 enz enz Loten verkrijgbaar aan het hooldbestuur te Amsterdam Xtle J SK STfCK mVHSST 40 Leeuwarden fj KltHHHT en verder alom bijHH Boekhandelaren en Sigarenwinkels Prijs per Bon 15 Ct 7 Itoiis t 1 H Overïl wederverkoopers gevraagd legen hooge provisie JiNNOVEBA Levensverzekering ZONDER geneeskundig onderzoek AanJrerolen door en inlichtingen te verkrijgen bij defl Hooid Ag ent A K VAN DER GARDEN n Spiegelglas Verzekering n @ TS lMlllIèl IIlI Or OTJ ID J Zeer voordeelige conditie Scherp concureerende premie tOoedkoopste en soliedst adres voor Vervoer van Inboedel zoowel binnen aU buiten de stad met goiloten wageni Gi RAVES I EIJN Bleekerssingel 283 AUeH wordt tegen fraMport aehade verzeker d e o HGmfxuy 1 f Si T7Vicr2sria isriDEL i E33Nr I Kort overzicht onier PrUsoourant SHEREIES Pale en Gold Dry van all 16 50 per 12 fles 15 1 50 1 75 5 2 25 12 flesch EOODE en WITTE PORTWIJNEN l I S MADERA S droog en zoet S o u s V o o VERMOUTH la Turin BODEGA CHAMPAGNE COGNAC it 1 1 76 1 2 25 1 2 75 3 f 3 75 en SCOTCH WHISKY o S Per Fl Pe Ank 45 Fl LISTRAC 1 0 65 Nto f 27 75 31 36 42 58 84 42 37 50 47 CHATEAU VALEOSE 0 75 St ESTEPHE 0 85 St EMILION 1894 n PADILLAC 1893 1 26 GEAVES Witte Bordeaux 0 80 e 8AÜTERNE nHi OCH r 9j ZELTINGEE Moefcl V ïS BOURGOGNE 1 10 De iesschen z n in de prijzeii be i epen en worden i 9 ets per stuk teruggenomen Bil elke hoeveelheid verkrijgbair biJ De arma t CREBAI éndH TWEEDE BLAD BINNENLAND Hare Majesteiten de Koningin en de Ko ninginMoeder met prinses Elisabeth van Waldeck en haren verloofde erfgraaf von Erbach zijn gistermiddag van het Leo in de residentie aangekomen De extratrein met de naar gebruik gevlagde locomotief kwam even half vier aan en nadat Hare Majesteiten den salonwagen hadden verlaten vonden zjj voor de koninklijke wachtkamer ter ontvangst geschaard den burgemeester dezer stad den gouvernenr der residentie gencraal majoor Van Pommeren den Commissaris der Koningin en den lenstalmeester luit kolonel haronBentinck alle welke heeren door H H M M werden aangesproken Ook onderhield de Koningin zich een oogenblik met den heer Cluyssenaer directeur generaal der Staatsspoprwegmaatschappg die met de heeren Van Egmond en Huizinga den koninkluken trein begeleidden H H M M namen met de prinses en den graal plaats in een open Berliner waarmede de vorstelijke personen onder hoera s der in de Rijnstraat in twee dichte rijen geschaarde menigte van het station naar het koaUikMik paleis reden door de di uk bevolkte straten van den weg daarheen Ieder der Koninginnen kwam van het Leo terug met een bouquet rozen in de hand Opnieuw heeft de penningmeester van de afdeeling der Ned Zuid Afrikaansche Vereesiging te Rotterdam f 10 000 opgezonden aan het hoofdbestuur dier vereeniging Het totale bedrag uit Rotterdam verzonden is thws 1 80 000 Hader vernemen wö dat te Drenmel bij Tid 500 rijnschepen liggen De vaargenl is 6 voet diep en slechts zoo breed dat er m r een schip kan passeeren Van des ocl ends tot s middags 12 uur gaan de sckepen naar boven en daarna naar beneden N R C en meldt aan de N R Ct pe eerste December is voor Den Briel ee historische dag omdat dan het feit hei da t wordt dat deze stad zich van de Frtnschen verlostte in het jaar 1813 Langzamerhand is echter die herinnering in Den Briel verflauwd Achtte Koning Willem I het feit van genoegzame beteekenis om bij Kon besluit van 10 December 1817 een zilveren eerepenning in te stellen de lieden die hem droegen werden uitgelachen Ook de avond godsdienstoefening voor 1 December ingesteld verdween tegen liet midden dezer eeuw Lang nog bleef do gewoonte standhouden dat de Catharina toren en het stadhuis vlagden en het carillon bespeeld werd Thans echter behoort ook dit tot het verleden De rechtbank te Amsterdam veroordeelde gister zekeren L K wegens heling tot een jaar gevangenisstraf met last tot onmiddellijke gevangenneming Even na het voorlezen van zijn vonnis kwam L K naar de uitspraak hoeren en werd toen dadelgk aangehouden Van De Handelsreiziger orgaan van de Ned l Handelsreizigers vereeniging die heden in kemgezonden toestand den dag herdenkt waarop zij 25 jaar geleden erd opgericht is een feestnummer verschenen waarvan wj met belangstelling inzage namen Dit eerste nummer van den lOen jaargang prijkt met een zeer smaakvol uitgevoerd titelblad Eeu prettig geschreven artikel over de wording ontwikkeling en bloei der vereeniging wordt gevolgd door de portretten i a bestuursleden terwpl een duidelgke grafische voorstelling met stijgende gurven ons een aanschonwel k beeld van den bloei geeft Verder vinden wiJ er eenige zeer lezenswaardige artikelen in Self Help door Thr Mr M Smissaert De Kracht der Associatie doer Mr P Tjeenk Willink enz Bü de geschiedenis van De eerste spoorweglijn in ons Vaderland is een reproductie gevoegd van een prent kort na de opening van den Spoorweg AmsterdamHaarlem uitgegeven ï n programma van de fees iering besluit dit nummer van het weekbia dat er zeker veel toe zal bijbrengen da belangstelling in de vereeniging en het ledental dat nu ongeveer BOO bedraagt te doen toenemen Op ongeveer 300 M afstand van het station Zwolle ontspoorde gister ochtend om 9 u 48 de trein uit Kampen De locomotief geraakte ruim 1 meter diep in het zand en bekwam eenigo averij en do bagagewagen en een rijtuig Ie en 2e klasse waren mede ontspoord De goederenwagen werd licht beschadigd een der buffers had het achterschot van een damescoupé 2e klasse verbrijzeld zoodat de banken waren ingedrukt gelukkig zaten er geen reizigers in Machinist stoker en conducteur kwamen met den schrik vrij In de zaak tusschen de erfgenamen van een weduwe welke b j olograflsch testament o a de beschikking maakte dat eeu gedeelte van haar kapitaal zou worden bestemd voor het bouwen van een brug aan de Blauwpoort te Dordrecht en de gemeente Dordrecht onlangs voor het hof te s Gravenhage behandeld nam de vorige week de adv generaal mr Eeitsma conclusie strekkende tot bevestiging van het vonnis s quo waarbjj aan de stad Dordrecht als eischeres hare vordering op het zgn brugkapitaal in strjjd met de conclusie van den officier van justitie was toegewezen op grond dat die brugbeschikking moet worden aangej Vkt als een legaat hetwelk voor de sta IJÉiljlrecht niet is vervallen wanneer zg o W ns als erfgename ingesteld z jnde de y elling heelt verworpen STADSNIEUWS GOUDA 2 December 1899 In een vergadering van den Chr Volksbond alhier trad Donderdag in de zaal Oranje en Uederland op ds S UUers nit Rotterdam met het onderwerp Het geloof onzer dagen Na op de heilzame vruchten van het oude apostolische geloof gewezen te hebbeu ging spreker na waartoe het materialisme dezer dagen noodwendig moest voeren Ook vooral op de leden van den Chr Volksbond rekende spreker bij het aanbinden van den strtjd tegen dat nieuwe geloof In de Nuts Spaarbank alhier werd gedurende de maand November 1899 ingelegd f 12029 41 terugbetaald f 9764 58 Tegen Maandag 11 December a 8 des avonds ten 8i uur is door een commissie uit den Bestnurdersbond een Openbare Vergadering uitgeschreven waarin als spreker zal optreden de heer J A Tours directeur van Ons Huis te Amsterdam met het onderwerp i de stichting van een volksgebouw De vergadering wordt gehouden in de Volksleeszaal de toegang is vrij Bedankt voor het beroep kij do Ned Herv Kerk te Bnrgh Schouwen door den heer M J Punselie cand alhier In de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen had gisterenavond een openbare vergaderijig plaats nitgeschreven door het Alg Ned Werklieden Verbond de S D o Arbeiderspartj de Nederlandsehe Bond van Onderwözers de Kiesvereenigingen Ons Belang en Maatschappeljke Hervorming Als spreker trad op de heer W P Zeil I maker uit Nijmegen die besprak wat bepaalt de rijkswet omtrent de helling van gemeente belastingen Deze openbare Trergadering was slacht bezocht een 40 tal personen waren aanwezig De heer A J Laleber opende deze vergadering en deelde mede dat deze meeting was uitgegaan van het Alg Ned Werklie denVorbond dat verschillende vereenigingen had uitgenoodigd hieraan deel te nemen enkele vereenigingen hadden daaraan gevolg gegeven maar de vereenigingen die altijd zoo schreeuwen dat z j het met de werklieden zoo goed meonen hadden zich teruggetrokken De heer Zeilmaker daarop het woord verkregen hebbende gelooide dat de toestand in Gouda niet zoo lecht was daar de weinige opkomst hoewel voor hem persoonlp uiet aangenaam bewees dat men alhier nog lang niet genoeg belasting betaalde anders was men wel moeu opgekogien Spr besprak daarop de geboorte de werking en bereidde het publiek voor de begrafenis van art 243 der gomeento wet Genoemd artikel is iu 1807 geboren op aandrang van minister Tak om de noodlpende gemeenten in Friesland tegemoet te komen die pil werd verguld omdat de gemeente besturen iets werd ontnomen dat dan kwam aan het rijk Door dit artikel worden do gemeente besturen aan banden gelegd de ministei van Houten zeide wel Ifc verbied geen progressie InaJCr ik sta die toe van 1 tot 4 Regeling van de ge meenteflnantiën was het ontwerp maar het was te doen om de brandkasten in veiligheid te brengen de minderen kregen de draagkracht terwijl de meerderen werden ontheven Men moest de uitwonende grondeigenaren belasten voor de eigendommen die zij in de verschillende gemeenten bezitten maar dit voorstel werd in de Tweede Kamer verworpen De heer Goeman Borgesius heeft wol zijn best gedaan om den heer van Houten nog iets te onttrekken van zyn ontwerp omdat hij overtuigd was dat de wet niet was zo als hiJ wezen moest In het Noorden van ons land hebben ziJ de gemeente flnantiën naar dit art nog niet veranderd in het Zuiden wel De heer van Houten beweerde in de Tweede Kamer dat de progressie in Groningen zoo hoog was dat van de 4 milliouairs 3 de stad hadden verlaten de heer Goeman Borgesius bestreed dit en deelde mede dat een van do drie tot professor aan een andere hoogeschool was benoemd do tweede was Commissaris der Koningin geworden en de derde was vertrokken om andere redenen maar geen van allen voor de hooge progressie Spr besprak ook nog de discussie in den Goudschen gemeenteraad toen volgens art 243 der gemeentewet de financiën volgens dit art werden geregeld hj begreep niet hoe maar twee leden vpor de oude verordening waren waarvan B en W verklaarden dat zij niet vijandig waren tegen deze oude verordening Er was nog geen haast mede geweest de gemeente flnantièn behoeven voor 1 Jan 1901 niet gewijzigd te worden en spr hoopte dat voor dien tijd art 243 begraven zou zju Spreker wekte aan het slot zijner rede op om alle pogingen te steauen die werden gedaan om algemeen kiesrecht te verkregen opdat in de vertegenwoording mannen zouden koaen die waren voor aen democratische richting en dan zonden alle belastingen in democratischen geest worden gemaakt Van de gelegenheid tot debat werd geen gebruik gemaakt De Voorzitter dankte den heer Zeilmaker voor zijn gebonden reden en hoopte dat het vereenigingsleven in Gouda opgewekt zou worden in bovengenoemde geest werkzaam te z Metselsteenen uit zaad Ben veeljarige ervaring in Rusland en Duitschland heeft uitgemaakt dat deze steenen een geheele ommekeer in het bouwwezen zullen brengs en binnen korten tgd hunnen weg over de gag sche wereld zullen vinden door hunne groote drnkvastigheid welke ongehoord is zijnde 125 000 kilo Zij geVen u droge muren die weinig vocht opnemende bestand zijn tegen de weersgesteldheid die hier nog al zeer veranderlijk is daarbij i de lagere prgs tegenover de gebakken steen en hunne regelmatige blijvende kleuren naar veiBchillende proftelen bewerkt Reeds ziJn twee groote fabrieken in hetNoorden van on iand in aanbouw en is ereene met succes werkende tusschen DenHaag en Scheveningon en ztjn er van af 1864 gebouwen in Doitschland aanwezig enin ons land op verschillende geboawei kter toegepast Haastbecht De bazar Donderdag door enkele dames nit Oudewater in het gebouw van den Protestantenbond alhier gehouden heeft veel boioekers gelokt Maar het bezoek was t werkelijk waard want veel prachtige handwerkjes kon men daar aanschouwen Werkelflk de dames haddon veel scboüus gewrocht zoodat het doel eenige leniging voor de ongelukkige Trunsvalers wel be reikt zal zijn Bedankt voor het beroep bij de Ned Herv Kerk alhier door ds G A Lolcama ie Boskoop Lekxekkkrk Donderdag avond gift dé zangvei eeniging Euphonia directeur de heer 0 van Essen haar eerste uitvoering in dezen winter De groote bovenzaal van de groote Boer was Hink bezet en niemand zal zich den gang daarheen beklagen De nummers werden goed gezongen en toonden dat de leden de zomermaanden goed hadden besteed Na afloop werden twee blijspelletjes opgevoerd Het eerste Humbugs cacao werd goed gespeeld en maakte een gooden indruk Het tweede Ja zoo zijn ze werd beter gespeeld en beviel ook beter aan hot talrjjk opgekomen publiek Het geheel is een mooie avond geweest Een zeer geanimeerd bal verhoogde voor velen nog het genot Zevesiiiiizen Zonden we toch een orgel in de Ned Herv kerk krijgen f Velen verlangen er naar en wiJ gelooven dat de kansen goed staan Drie heeren die vroeger al eens onze gemeente bezochten en pogingen in t werk stelden om het kerkbestuur over te halen hunne pogingen te steunen hebben nu genoemd college uitgenoodigd om gelden voor dit doel op te halen de rest ou door hen worden bijgepast In de jongste vergadering van kerkvoogden en notabelen hebbon deze besloten tot eene collecte over te gaan terwijl zij zelven voorgingen met flink te teekenen Reeds is door hen voor circa 400 gulden geteekend OuDEwiTER Dinsdagavond jl had in t lokaal op de Donkere gaarde alhier eene uitvoering plaats van de Rederijkerskamer Borger voor hh kunstlievende leden mot familie Eenige dames verleenden hare vereerende medewerking Ten tooneele werd gevoerd ZiJn Zoon blijspel in 3 bedrijven naar het Hoogduitsch van G von Moser De zaal was goed bezet en Borger handhaafde zijn ouden roem zoowel door ketlze van blijspel als door het komisch weergeven van menige moeilijke passage Vooral de medewerkende dames komt een woord van lof toe en het applandissement bewees ten volle dat men het spel waardeerde Ia de pauze werd voor de Z Afr Republiektn nog 1 4 85 gecollecteerd Dit is do laatste uitvoering die in t lokaal op de Donkere gaarde werd gegeven een volgende hoopt men in de nieuwe zaal van t hotel Doeletf te doen plaats hebben II wi I i n M tlyp iiil I lil ru l I MW VEBSCHEIDENHSaD Een tribune ingestort To Cheltenham werd dezer dagen een buste van koningin