Goudsche Courant, maandag 4 december 1899

flF In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op de IN HET S 1 G A R E N M A rfA Z IJ S VAN WIJNGAARDEN No 8061 Dinsdag 5 December 1800 388te Jaargang 60ÜMÏIE mum ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ut ki Aanbevelend Telefoon I n fiS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 h anco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT TF CENTEN Telefoon At ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg els a 50 Oenten iedere reg el meerl i Centen Groote letters wordon berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ïr en loiidtlnetuur Oouda VR rstraat Gouda Aiitisepllsclie Tand poe Aiitl6epti§cli van E CAaSVTO TandaHi OVERAL VERKRIJG I Agent voor iJederland G USSELSTIJN Bl Victoria onthald gebeeldhouwd door de gravin Feodora öleichen Op het oogenblilc der plechtigheid die in de Princen Hall plaats had en door vele leden der koninkIflke familie werd bijgewoond stortte een tribune in waarop zich een vijftigtal personen bevonden Het gevolg er van was een paniek waardoor de geheele leestelflkheid werd verstoord Drie dergenen die zich op de tribune bevonden z jn zwaar velen bovendien licht gekwetst ATJEH De Correspondent der N R Ct te Batavia seint onder dagteekening van 1 December Geruchten van verschillende zijden bevestigen dat Panglima Polim gedood is Voor Si Nicolaas Prachtige DASSEN met Good bekroond LINNENGOED Een fijne collectie HEERENen DAMES PAEAPLUIES en HANDSCHOENEN enz enz A van OS Az Kleiweg E 73 GOUDA Telephoon Mo 31 Iteurs van Amsterdam Slotkrs 81 98 98 J 1 DECEMBES Vikrs 88 9 l S7V NlSltUND Uart Niid W 8 iVi LVt dito dito dltc S 98 Vll dito dito dilo S IS HoliSi OW Goudl 18 l 8 4 lOO lTiI H Inscbn Tmgl9 8l t 89 OoulM Obl in p pl6r 1868 t 88 ii dito in iUrerl86S I PoiTlT AL Obl met coupon 8 dito Uoliet 8 ii l u BouaxD Obl Binnenl 18a4 1M 88 dito Geoon 1880 4 6 4dilobijBolb 1889 4 6 Vl dito bg Hop 1989 90 4 S dito In golil iMn 1888 8 iliti dilo dito 1884 i 101 StiMlt Perpet aohuld 1881 4 57V Tnuu Oepr OonT leen 1890 4 98 Goo leening serie D 88 i8 Geo leemn aerie C ï8 j tviD A Bep T oblg 189i 6 Mnloo Obl Bult 8ob 1890 6 100 Vwumu Obl 4 onbep 1881 84ViAüWItDU Obllgetien 1898 8 90 tBoTTUsilt Stad leeu 189 8 i 91 NB N Aft Hiinaela MUd 9 Arendab TBb tig Gertiec sten 831 DeliHutacbipvij dito I 486 188 IIOV 90 19 114 V 10 I 884 38 i 100 88 8 Ara HypolheeVli paodbr 4 Cult Hij derVoratenl aand i 8S Or Hïpolbeekb pandbt 4 W HederlandBobe basK aand i 204 Mtd Handelmaataob dito I U4 N W k Pao Hyp b paodbr 9 1 Bott Hypotbeekb pandbr 4 ütr Hypotheokb dito 4 Ooniiix Ojat Hong bank aand i Bv Hypotheekbank pandb Amuiia £ qat hypotb pandb 4 Maiw L G Pi Lien cert 6 S D Holl U Spoorw Mü aand Ug tot ïipl r SI Spw aand Med lud SpOorwegm aand Ned Kuid Afr Spm aand dito dito dito 1891 dito 6 iTiUl Spoorwl 1887 89 A Bobl 8 181 97 98 100 100 114 141V Il 108 76 8 ï 87 99V 881 100 110 108 10 99 100 117 117 101 84 Znid It l Spumü A H obl 8 Pole Warmbau Weenen aand BuaL Gr Knai Bpw Mij obl 4 Baltiaohe dito aand Putowa dito aand 8 IvauR Dombr dito aand 5 KunS Oh A oir 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 AUUIA Cent Pae ap Mij obl 6 Cbie k Kortb W pr C T aand dito dito Wio St Peter obl 7 Denver fc Bio Gr Spm eert v a Illinoia Central obl in goud 4 Loui T fcNa hrilHCert aan i 74 Ueiico N Spw M lohTp o S 104 Hiaa Kaniai T 4pOt fnt and H Tork Onlaro It Weet aand Penn dto Ohio obllg 8 Oregon Calif Ie hyp in goud 8t Paul Minn k tianit obl On Pao Hoof obig dito dito Lino Col Ie byp O i OJLNiLDA Can South Ghert T aand Vw C Ball Il Na lo h d o O Anaterd Omuibua Uü aand Bottord Tramw i M ala and NlD Stad AmBUir lam aand Stad Ito tor Ihio aand 8 BluiW Stad Ant erpen 1887 8tad Bruaael 1888 i UoHB Thei Ki SUilr G lelaob 4 OoeTl StaaUleenig 1880 8 K l£ Ooat B Cr 1880 8 SrAKJl Stad Madrid 8 1888 Nin Ver Bi Ar fpo l i ri 88 mm GosTüUES Zoowel voor Dames als Kinderen Blousen laponsloffeii Pellerljeu in groote verscheidenheid billpe prijzen D SAMSOM Gemenpde Berichten Donderdag werd op de R K begraalplaats te söravenhnge ter aarde besteld hetstoflelijk hulsel van mevrouw de Wed BongartsSmeets een der ijverigste voorstanders en Ijevorderaarsters van den Ned Roomsch Katholieken Volksbond Het was dan ook uit dien kring dat een treffende deelneming werd betoond werd haar stoffelijk overschot nit de hoofdstad naar Den Haag vergezeld door een deputatie nit het Centraal Bestuur van den Bond met den voorzitter den heer Passtoors aan het hoofd en de afgevaardigden van de afdeeling Amsterdam met den heer Smit president bg aankomst in Den Haag voegde zich daarbij het bjna voltallige bestnnr van de Haagsche afdeeling De heer Passtoors voerde aan het graf het woord en deed ook uitkomen wat do werkmansstand in haar verliest Uit St Petersbnrg wordt bericht dat met warmen dank voor de buitengewoon gunstige uitkomsten van de tot nu toe gehouden collecten waarAan alle klassen van de bevolking deelnamen en die over de 70 000 roebels opbrachten het HoUandsche subcomité aldaar een tweede oproeping om meer bedragen heeft verzonden omdat voor het onderhoud van de Russisch HoUandsche ambulance tenmiaste 100 000 roebels noodig is Het Nederlandsche comité aldaar zal een ambulance vat 40 bedden uitrusten Het materieel en de voorraad daarvoorzullen in Nederland worden gekocht omdatde benoodigdheden hier goedkooper iffln endan tevens de kosten van het vervoeijfvanSt Petersburg naar Amsterdam worijen l espaard fc I Daar kennis van de HoUandsche taal in Zuid Afrika noodig is zal dei helft éin het personeel hier te landp worden aangeworven De andere helft zal bestaan uit ussen die Duitsch of Engolsch spr eken j BurgerlUke Stand Uaastreoht GEBOREN Johanna Elizi4 tth ouders C Honkoop en H Speksnper G ITROU WD B van Leeuwel enfl Spheer A Steenbergen en G v itóTCwast ONDER ROÜWD H W iOosterom enJ van Vliet l ADVERTJ ENTItïN Een ekster oog kan men in weiijige dagen gemakkel k en zonder f a ver peren met de ünotuur van professor Marcus Flacons met penseel en gebruiksaanwijzing SS Cent per flacon bg J VAN 01 IE o O IC Kleiweg No 2 Gouda St Uicolaas Cadoauz De 81 Micolaaê Ktalage is ruim voorzien van PRACHTWERKJES PRENTENBOEKEN DOOZEN POSTPAPIER en vele andere LUXE ARTIKELEN als zeer geschikt voor Si i icolaas €adeaux Voor een druk bezoek houd ik mij beleefd aanbevolen ALBs JON SEN EEL Boekhandel Oo3th Ten B 78 GOUDA Zuivere Medicinale LEVERTRAAN k 0 30 per V 6 bü lau HM taita o n aebada l ylMH aa p Ê makkalykate poetandddal voor HeerM aa vooral damaa an Ktndaraehoanwuki il de Appretuur van C II Hllltr t C arila Baatb Str 14 Man letta oad op naam en fabrlekamerk Virhrnaaar by Ww WMeHiri ia Hhaaawark tiiutK M iai aaMraal OaHt ar W iar Wi aa anew Kleiweg E 100 Frijstrekking 20 December SOO OiliÖ ARK aU hoofdprijs in bet golukkigst g vatj biti tdü ni uwste ijrojte Gelilverlotuig dio door do HooK lRegcoring van HamÜurg goeugtjkeurd fii gMiarboriïcl ïb i t rvoorrloolijta infiohting Tan hot inieuwe IicBtaat dnhriD dat in den loiop van wuiaigo muandeu in t vertotiDf tn trd ü toten Ö 18 i pnjseBj bodraginda J l 349 5 a k 1 8ijii kapital 4 pfijïfi l l § Mark tnj itj nemtAi lii l i ecif 1 prijifl l pru i 1 prijs 1 m 3 pry zen a M l prga a M l prya a M De HttuBtaande forste pryatrukki islj oEPr TonVo door den Stifftt gtiw icbor do GeUU rloiiiig IS van Bmbliwiti e l epaald plaats te bobbin op den 20 December k en kost biervoor i i 1 geheet origineel lot sloohti Mvk Joffl 3 fiO 1 half 18 1 76 1 kwart IV9 190 ta en inzending van het bedrag per postwisset of tegen rem oura Alle oummiasies worden onmiddellijk m t de grootste xorgvitldighrid uitgevoerd en eder speler ontvangt van ons do met het wapen van den Ptaat voorziene Origineole Loten zelf in handen Bij iedere beste tiu wordt bet vereischte officiaele plnn waaruit de verdeeling der prijzon op do vursobillün e klassen als ookdebelroffande inlogifoluen te vernemen is gratis bijgevoegd in zenden wy aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trokking dfl offloiflele lijsten De uvtbctóling dor prijzen geschiedt steett prompt onder waarborg van den Staat en kan door direntft toezending of ook naar verkiezing der Belaugbebbenden in alle grootere plaatsen van Nedurland bewerks elligd worden OuB debiel Ïb steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meormaleu volgens offic eelo bi wijzen do eerste Hoofdprijzen verkr geu en onze Begunstig re zelf uitbetaald 0 0 Mark JSO OOO 100 000 80 000 6 000 40 000 enz Het 18 te voorzien d t bij iem op don bfohtsten grondslag gevestigde onde iiemtug van allo kanten op eene zeor werkzame deelneming lm paald kan w rden gerekend men gelieve diT nalve wegous de reeds ophanden zqudo trok king alle orders ten spoedigste rechtstreeks to zenden aan Hauf manu ISlinoii Bankiers en QtildwiBaelaars ie H MiiLKG p S Hiermede danken wg roor het vertrouwens ons tot hiertoe geflohonken en daar wg bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming invite ren zullen wij ouk voor het vervolg bemoiid zijn rioor een Btipte en reëete bediening de tevredenheid van onse geëerde Bugunstigers to verwerven E CASSITO TANDAUTS Turfmarkt G o u d a Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAGS van 8 tot 4 nur VRIJDAGS van 8 4 uur ZONDAGS alwezig slegt bevUtzyiwaan tut h it lenren van Zuivl Zeeuwsoh Tarwebrood gX cent tie K O NlErVI 3P HAVBN 28 j i £r09nd op de Internationale Ten töonst l fcê a4 Bakk ö ldvil en Kookkanbt IM ilGrjKmhagt ibeHeeD diploma Verffold ZiMmo M l ille M Kieuw r o overlrolt L Prof Dri Jjiobers welboMiid flVW SBACBT l umi ii voürtdnre u Ikere geiïozin A an ï meest ikardnekkir I 4 fr ii vooral loij Idwalingon op j fefg t bieziDg vanislka zwktj j Harlkloppi Jvertering Onv4 I Pollutione qjectDssen i fl 1 fl 31 duliöloï ol ktattli r d Voste aAboiwlJelètébao k Co Amsterdam y Happel B öraTenliage i 1 immaoi rt J agi Otn Bottordam W lif Oo fiomia n bii alle drogiaton Een ware Schat voor de ongnlukki e slachtoffers der Zellbevlekkiiig Onanie n gehe jno iitspattingen is het beroemde werk Z Dr lletau s elfbewarirk HoUandgche nitgaTe met 27 afb PrQfl 2 f nlden Ieder die oau de verachrikkelyke gevolgen vau deze oudeo d Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het gerft redt jaarlgks daizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerl B M azin te Leipzig NeUmarkt 34 franoo tegen inzending van het bedrag ook in j ostzegoU en iu eiken boekhandel in Bolland Wie i ikt r iji m Uifv r £ ik il Cacao t out uni i hi jmi gestel 1 en na vulo j rafneiiui gi n m d r handel gekomen ondoi det n iatn dorf 1 uitvinders Dr Mioliaelis TOrTaardigJ op de beste machiJios in tot werelrtboroomde étabblisaeraont van Gebr Stollwerck te Keulen elsche J p raiel2 ieIiV Bikel Cacao n vierkanton bua3cn Bes Eikel Ctc K ia met melk gekookt 1 eno aangename gezonde drank voor da lijksch gebrnik een 2 ± eeioptla van I t poeder voor een top Chooolute Als I jijneeskraohtige drank bij govid I Jiarrbee deohta mot water Iff gebrmksa I Verkrygbaiir bij de Toorcunute H 7 f Apotheksrs enz l t Ko V To iircp fta l f 130 o 0 90 a 0 35 Goneraalvertagenwoordigor toot Hoder land Julius Mattenklodt Amaterdam Kalveistraat 103 GotJBA brak van A BRINKMAN Zn liulleiilaNdscli Ovcrzlctil Geen enkel nieuw bericht geeft nieuw inïicht in de zaken van den oorlog Zelfs n enkele tijding nog over den str iS bjj Modderrivier en over de daar geleden verliezen iets dat natuurlijk niet Btrek om de g moederen rustig te stellen Zoo heeft to tonden het gerucht igeloopen dat Meihuen was afgesneden van de Oranjerivier Maar do regeerjng sprak dit tegen aldus b ekennpnde dat zij berichten beeft die niet openbaar worden gemaakt J De Dentsclie Z njelSt dat Methuen gebrek heeft aan Imlpwape s on daarpm werkeloos voor dje Modderlivier ligt In Natal dezeltóe toestand de sjioorbrngi bil Frffre die docr de Boeren vermeld wasmoet eerst wordöh heratfeld Maar zon hetwaar zijn dat de Boer nog d brug overde Toegela hebben gespaard en dat zij iithVn pogen om die te vörnieleh werden gesloofd door de Engelsche artilierie en berede infanterie die d Boeren dwongenteïng te trekken i Ook uit de Kaapkolonie geen bericht van eanlfi gevecht i Dat do Eugelschen iSiet vooruit rukken zal jWcl daarvan het gevolg wezen dat zij dOMtoestand niet vertrouwen of niet gereed Of de Boeren het zijn weet men niet Maar in elk geval is van die ztfde nog geen poging gedaan om tegen den vijand op te rtikien De Engelsche stoomboot Sumatra die een aantal Engelsche gewonden naar huis brengt is te Palmas aangekomen Een Engolsch 0 fflcier wees in een interview op de moeiiykheden van dezen oorlog voortspruitende uit natuurlijke hinderpalen en de taktiek der Boeren om zich verdekt op te stellen De verliezen zijn aan beide kanten groot maar die van de Engelschen zijn grooter dan van de Boeren Over t algemeen was de indruk zeer pessimistisch De meeste gewonden zijn zeer terneergeslagen en boezemen diep medelijden Dl fle meesten zijn zeer Verminkt en niet in staat om meer te dienen Do voornaamste Amerikaansche bladen bespreken Cliamberiain s rede te Leicester met weinig meer ingenomenheid dan de EJngelsche pers De Evening Post uit New York steekt den draak met Chamberlain lm bedisselaar van een nieuw drievoudig verbond CUara FEVILLETOJM Vrij naar bet BogelSQh 3 Eti hier in de vestibule was het nauwelijks gebleken dat mijn boeltje tnoest overgepakt worden of alle omstanders hunkerden er naar om daarbij tegenwoordig te zijn Er was buitendien niet heel veel ruimte overgebleven nadat Marigold er zijn en ook zijn Ingeduwd had Zie 1001 zei Marigold opgeruimd nadat hij lijn taak had volbracht nü kan je alles instuwen wat je noodig hebt ouwe jongen Veel was het niet en ik kwam me zelf een oogenblik voor ala Salomo die kiezen moest tusschen een donkeren pantalon en een licht vest maar nog moeilijker dan wat Salomo te doen had want er wd s toch geen aanleiding om mijn pantalon in tweeen te scheuren Ik koos dus niaw htt lichte vest wat eenig goedkeurend gemompel bij de omstanders verwekte dat echter otMinkIdelUjk verstomde onder mijn strengen blik zooals de kranten dat schrijven Kom laat ons nu gaan riep Marigold vroo lijk en met zijn lange figuur in een opvallend moBterd geel flanellen knickerbocker coatuum ge berlaip verandert al te dikwijls van beginselen zegt het blad de Amerikanen ziJn niet in staat hem bj te houden Ook vindt de Post het belachelijk dat Chamberlain de Ff ansche pers leest hot eenige gevolg daarvan zal naar hare meening z jn dat de Franache bladen nog meer spotprenten op Chamberlain de wereld inzenden De New York World gelooft dat Chamberlain het geheime Anglo Duitsche tractaat verklapt en dat moet evenzeer president Mac Kinley als keizer Wilhelm in verlegenheid brengen Do correspondent van de Daily ChrotJicle te Washington is van dezelfde meening hiJ voegt Ier bjj dat de Amerikaansche regeering daarom boos is op Chamberlain De New Y ork Times gelooft niet aan een geheim tractaat tusschen Engeland en de Vereenigde Staten maar toch vindt het blad het niet noodig dat Chamberlain pogingen doet om Duitschland gunstig te stemmen door een aanval op Frankrjk en in alle geyallen is de critiek te Leicester i itgeoefead verkeerd gezegd door don verkeerdett niinister Do vraag is nn of Salisbury Chamberlain laat begaan of bereid zal zijn hem in te toornen MiddelerwSl tracht de Londensche Times in een hoofdartikel Chamberlain eonigszins sarcastisch te verontschuldigen wegens zjn ondiplomatische taal te Leicester Chamberlain is geen diplomaat zegt de Times en wij Engelschen weten dat hij niet alles meent wat h j zegt maar wj hebben geen reclit om t verwachten dat men buitenslands Chamberlain s vergissingen zoo juist weet te schatten Wanneer echter de Duitsche pers betoogt dat Duitschland geen lastig en gevaarlijk bondgenootschap met Engeland verkiest dan verzekert de Times die bladen dat het Britsohe volk ondanks eenige losse gezegden van ïhamberlain niet geneigd is een lastige en gevaarlijke alliantie met Duitschland te sluiten hoewel het vroeger in Duitschland niet aan pogingen ontbroken heeft om Engeland te betrekken iu verwikkelingen op het vasteland Lord Rosebery hield een rede te Edinburg waarin hij Chamberlain s uitlatingen tegen Frankrijk hekelde Rosebery keurde het in Chamberlain af dat hiJ uit de Par sche goten eenige schendartikels opgevischt had mCt caricatnren beleedigend voor de Koningin dat was geen waardige taak voor een minister Rosebery zeide wiJ hebben laatstelijk te veel van zulk schimpen op andere natiën gehoord vandaar dat Engeland zoo impopulair is buitenslands Achtereenvolgens hebben wij Spanje een zieltogende natie een andere groote natie minder genoemd dat eenige Engelsche kolonie WiJ hebben den stoken een wonderlijke keuze voor een rood man kwam hij achter het handvat te zitten en overschaduwde heelemaal mijn koel grijs pakje De jongen van de rijwiel fahnek hield de kar m evenwicht en ik zat dra achter Mangold Vooruit riep mijn stuurman en zoo kwamen wij in beweging terwijl de teleurgestelde toeschouwers flauwtjes m hun handen klapten Langs de Embankment niet waar P vroeg Marigold luchtig Uitstekend zei ik ffHalo I JBi Stop I riep hij een oogenblik later en stopte zóó plotseling dat mijn neus kennis maakte met mijn mosterd geel flanellen jacquet iWat is er Mangold iSpring er af nep hij en ziedde dat hij dat vóór had en om niet de eenige verantwoordelijkheid van het instrument te dragen sprong ik er haastig af waardoor dé tandem tegen mij aanviel en ik deze naar mijn beste krachten nog tegen een lantaarnpaal wist aan te leunen Wat drommels is er iMin de hand vroeg ik Heb je pqn want hij drukte zijn hand op zijn borstzak Neen zei hij Ik moet terug Maak je niet ongerust I Ik heb iets vergeten Wacht als je blieft hier even raet het wiel terwijl ik njiar huis ga Ik gat toe want ik was er met op gesteld om zoo gauw de kijkers weer terug te zien Marigold rende weg en diir stond ik bij den lantaarnpaal en balanceerde de tandem op droefgeestige wijze zoo goed en zoo kwaad het ging Wie zich niet aan het strenge en partijdige TsaW vergeleken biJ den duivel en nn zeggen wil dat Frankrijk zijn manieren moet vorSBderen Rosebery hoopte dat deze periode van ondiplomatieke vrijmoedigheid zal eindigen althans van do zijde der verantwoordelpe ministers Laten wij bedenken dat zulko woorden van haat lang blijven naklinken en zelfs ophelderingen en excuses noodig kannen maken Da ïitting van het Hooggorechtshol te Parjs bood ook Zaterdag een schandelijken aantdik Een lawaai dat oorverdoovend was werd door de beschuldigden veroorzaakt vooral door Buffet De procureur generaal vroeg zijn verwijdering Buffet protesteerde De zitting werd geschorst te midden van de kreten Weg met de Joden Weg met de Panamisten Men zegt dat de uitsluiting van Buffet met 190 tegen 28 stemmen is uitgesproken V erspreide Bericht en FlllSKKIJK In de buitengewone zitting van den boegen raad van marine is de wensch geuit om een aantal kruisers en pantserschopen te 9 n aanbouwen ten einde de of en defensieve kwaliteiten dor vloot te verhoogen Het einde van de zitting zou gewfld zijn geweest aan do mobilisatie der reserveeskaders en aan de verdediging in de Middellandsche Zee ingeval van een plotselingen aanval van de Engelsch Italiaanscne vloot De socialistische Kamerafgevaardigde Fourniére heeft minister president Waldeck Rousseau ziJn getuigenlijst gezonden S2 l ersonen hebben Fournière het materiaal voor zijn aanklacht in de Kamer tegen de religieuze instellingen van Le Bon Pasteur geleverd van wie 14 mondeling 13 schriftelijk terwijl hjj van 6 anderen naam en adres noemt In de Ecole de Droit te Parjjs zijn eergisteren door eenige studenten op de muren papieren geplakt met de woorden Vive Déroulèdo De biljetten werden afgescheurd waardoor vechtpartijen ontstonden Gistermorgen riepen eenige studenten zoodrn het college begonnen was Weg met Loubetl De namen der bctoogers werden opgeschreven een werd uit de zaal Verwijderd De staking der bootwerkers te H4vre is geëindigd De stakers krijgen 10 francs per maand loonsverhooging zij eischen 16 frs oordeel van het publiek wil onderwerpen moet met alleen met een tandemrijwiel op den openbaren weg blijven staan Zooals ik daar stond scheen ik in eens het doelwit van alle geestigheden en schimpscheuten van de straat te zijn geworden iMag ik je paard vasthouden baas vroeg een smerige jongen met zijn duim vlak aan zijn neus ïZij zijn gisteren getrouwd en van daag gescheiden schreeuwde een omnibuskoetsier met een purpervlammend gezicht en hij begon een liedje te zingen over tandemrïjwielen En ZIJ zond hem haar broer in het geel balkte een ander koetsier en wees naar de straat ik keek in die richting en werd den ongelukkigen Marigold gewaar die ademloos kwam aanloopen iMet haar portret m zijn hand knjschte een ander en waarachtig tot mijn schrik zag ik dat die ongeliiksvogel raet een hoofijst breekbaar voorwerp open in zijn hand aankwam dat ik naderhand tot mijn verdriet leerde kennen onder den naam van haar portret Ik ga nooit uit zonder haar portret hijgde hy toen hij bij mij kwam en stopte het in den borstzak van zijn mosterd geel jacquet Laten we het nu maar weer eens wagen En wij waagden het met zooveel succes dat wij binnen een kwartier weer op onze voeten waren om ons ros tusschen het gewoel door over London bridge te helpen Het kostte ons nog al eenigen tijd en haalde ons wel eenige vijandelijke opmerkingen op den hala maar er gebeurde toch EssELiLiin Eergisteren is het te Londen geen dag geworden zoo mistte het Een groot aantal ongelukken worden gemeld men spreekt vanjtwee treinderaillementen drie botsingen tusschen treinen en 17 ongelukken met rijtuigen Het aantal overreden honden is ontelbaar SPiSJR Sedert een week is wijziging gekomen in de protesten tegen de belastingbetaling te Barcelona Op de bedreiging van den gouverneur van Cntalönië om 20 000 soldaten te laten komen om de neringdoenden aldaar tot rede te brengen antwoordde bisschop Morgadiö Als gij 20 000 soldaten zendt heb ik 20 000 klokken die tot den opstand zullen luidden Maar bij rjjpor nadenken heeft men zich onderworpen de belastingen worden betaald In een rondschrijven der industrioelen te Madrid wordt instemming betuigd met liet mauifest der kamers van koophandel in zake de belastingquaestie tremeng de Berichten Uit Delft meldt men Zaterdagochtend om 7 uur werd door de politie alhier nit het arrestanten hok ontslagen de wegens dronkenschap in arrest genomen gepens opperwachtmeester B woneijj e te Amsterdam Sedert een puar dagen alhier aanntczig was dat de 4e maal dat B opgenomen moest worden Een goed uur na zijn ontslag verkeerde hjj weder in zoo u staat van dronkenschap dat het noodig was hem andermaal te arresteeren Hjj had zó n jas vest en boezeroen te gelde gemaakt om drank te kunnen koopen Men schrijft uit Haarlem De eigenaar der perceelen in de Kerckhofstraat die wegens onvoldoend drinkwater op last van don Raad werden ontruimd heeft waar hem ditzelfde voor de deur stond met zijn perceelen in het Krom eieren voor zijn geld gekocht Hj Iaat daar nu waterleiding aanbrengen Een onderwetsche bruiloft is de vorige week in een Hannoversch dorp gehouden waar de dochter van oen rijken boer in het huwelijk trad met den zoon van een dito nit een naburige plaats Alle gezinnen nit het dorp en den omtrek 350 in getal waren genoodigd Tot hun onthaal werden 3 runde niets dat bizondere vermelding verdient Eerst later hadden we die ontmoeting die ik reeds ver meldde met dien m ta rdraaienden jongen die met zijn hand aan zijiTfl igen mond ons spottend nariep Jelui zouden meer op je gemak zitten in een tredmolen Wat worden die jongens toch brutaal Heb je dat gehoord vroeg Marigold en draaide bij die vraag zijn hoofd om Jawel maar denk in hemeL naam om je stuur antwoordde ik want in de opwinding van het oogenblik scharrelde hij tusschen een Verhuiswagen en een kolenkar op zoo bedenkelijke wijze door dat de voerman ons toeriep as je niet uitkijkt knijp ik je in je staari een bedreiging die juist door de onduidelijkheid zoo verschrikkelijk was Buitendien voegde ik er diplomatiek bij leen val zou dat schilderij in diggelb doen breken nja zei hij er op ingaande het is geen loUwraphie het is een fotogravure I ie fijne onderscheiding ging boven mijn begrip maar ik wilde geen onkunde doen blijken en nam dus aan dat de beschrijving grooter voorzorg noodzakelijk maakte Zoo nu zijn w er weer zei ik Pas nu als je blieft op Ik begon dankbaar te worden dat hij het ding had meegebracht en dat het een fotogravure was Was het maar een eenvoudige totographie geweest dan verkeerden we misschien nog in gevaar Wordt vervolgd