Goudsche Courant, dinsdag 5 december 1899

ren 8 gemeste varkens en 6 kalveren geslacht en bovendien verschenen 100 hazen 250 kippen en laaanten op tafel De dorst Vferd met 600 flessohen wijn en talrijke vaten bier geleseht Voor de koflie werden twee rensachtige ketels gebruikt Den eersten dag namen 1000 personen aan den maaltijd deel den tweeden dag nog 400 Twee mnziekkapellen deden dienst De dokwerkers en sjonwerlieden die 10 dagen in staking geweest zijn doch Vrjjdag en Zaterdag weder gewerkt hebben kwamen Zaterdagavond in d Geelvink samen ter bespreking van het resultaat der onderhandelingen welke tusschen vertegenwoordigers der werklieden en der patroons hebben plaats gevonden De saamgekomenen bleken zich niet aanstonds te kunnen voegen naar de eischen eener ordelijke vergadering Kr was aanvankelijk nog al wat rumoer aan de deur maar op den duur kregen de leiders der vergadering de talrijke schare toch vrij rustig de secretaris van het arbeidssecretariaat legde den uitslag der conferentie over Hel secretariaat heelt Zaterdagmiddag laat een schrijven ontvangen met de volgende toezeggingen van de patroons Voor suiker zal betaald worden 35 cent per 100 zakken 5 cent meer dan het oude loon Voor den opslag op een eersten zolder met verhooging van 5 cent voor lederen zolder hooger De sterkte der ploegen bljft hiervoor als tot nu toe gebruikelijk Indien met stoom wordt gelost en opgeslagen zuUefa er drie man en een schippersknecht in den lichter geplaatst worden en zeven man op den zolder betonde loon bl jft daarvoor gehandhaafd Voor den opslag in de onder stukken blijft het tegenwoordig loon Voor het afdoen wordt een man meer in de ploeg gegeven en 85 cent per 100 zakken betaald Voor den opslag van tin wordt voortaan betaaft 100 cent per 1000 blokken Deze boncessies bleken vele bfl lange niet te voldoen Er werd echter door den heer van Erkel op gewezen dat met deze concessies nog niet alles uit is De bedoeling is dat de onderhandelingen zullen worden voortgezet zoodat nog andere voordeden dan deze verkregen zullen kunnen worden De stemming bleek verdeeld ook omdat mannen in de vergadering waren die nog pas twee of drie dagen in het dok werken Door enkele werd gewaarschuwd dat van de overige eischen niet veel terecht zal komen omdat als er nu acht dagen achter elkaar gearbeid zal worden het meeste werk gedaan zal zijn en de patroons dan vrjj wat sterker zullen staan tegenover de losse we klieden J Er werd nu schriftelijk gestemd werken of staken Voor werken verklaarden zieh 271 man voor staken 40 man 23 personen stemden blanco liet groote meerderheid zyn dus de voorstellen der patroons aangenomen onder ditvoorbehoud dat de onderhandelingen tot onderzoek der overige wenschen van de werklieden zullen worden voortgezet Staande 1 de vergadering werd besloten tot vormingeener dokveemarbeiders vereeniging HetArbeidssecretariaat belast zich met de organisatie Stadsreiniging Te Berlijn zijn in de laatste jaren proeven genomen met spoelwagens voor de straatreiniging De uitblag is ZÓ6 weinig bevredigend geweest dat van ü M i i u r i 10 u u n t MS n J BRËEBAART Voordneht door 7 17 Kieawnknk 7 S4 0 i Ui 7 41 ïotteidua H ao 7 10 Botterd mü P 4 Eotterdam B 8 H 01 lUiai d DtaidH il AUin la m Confiseuv van wijlen Z K H Prins Hendrik der Nederlanden Bevoelt zich bji gelegenheid van het ST NICOLAASFEEST beleeld aan voor de levering van heerlijke goed gevulde R TI iLEÏÏiS S PmiSIMa rWliMRIIIJ Fijne Borstplaat in verschillende geuren en kleuren Suiker en Chocolade Figuren Best Speciilaas Poppen van 15 20 25 50 en 1 50 per stuk SAUSIJZEN BROODJES APPELBOLLEN Eotl rd m B ur Rotterdam D P AotteitUm H Oipella Hl weA rk Hoordnobt Old AI1 D 1 9e Um min b t l M i ZnenhuUeii Uoerkap Ue 8 irtar e 81egiri d Voorborg Hagfc 11 44 aHage 6 49 8 05 7 06 7 90 7 8 8 85 Voorborg 8 48 a Zo l no e 09 ZorooVMc 8 18 Ooudf f411 9 7 117 41 O HutnoniUtcain iUmb 1 V iK 8 88 7 111 6 16 9 1 48 1 18 19 01 19 9S 9 80 8 18 8 814 41 90t tS 10 46 W 6 48 6 80 J 88 8 90 8 80 80 10 00 11 10 II 8 l 9 41 3 80 8 48 6 0 8 86 7 80 8 96 l UO ïonda 7 17 7 84 l 09 9 84 10 18 10 48 19 81 M 1 4 17 4 98 8 47 7 6 8 14 9 19 11 1 UDoda üudaw Woard Uuwb Utraoh Woar lbo Ood Sooda 88 door groote wisselvallighdd Na eenige maanden van ongewone stijging z g boomtijdperken kwamen dikwijls jaren van reactie Men vergete toch niet een vrj groot deel van de welvaart van Transvaal in het achter ons liggend tijdperk is te danken geweest aan dit aanhangsel der goudmdustrie aldaar de grenzelooze zwendelen dobbelzucht der Engelsche natie Als de goudkoorts woedde stroomen naast duizende menschen ook millioenen schitsTlet land binnen de millioenen schats verdwenen grootendeels in de zakken der handige kapitalisten floaters promoters barkeepers enz die niet verznimdou ze onder een of anderen vorm tript naar Europa om daar eenigen t d den Nabob te spelen waren indertijd zeer in de model naar het land van originie terug te brengen en intusschen bleef Transvaal met duizende vrijwel broodeloos gemaakte menschen zitten Deze comedie zal in de naaste toekomst nog wel eenige malen vertoond worden en kolonisten hebben er dus op te rekenen dat ze in de mtu maanden genoeg sparen om de magere jaren door te komen Ietwat meer kans van slagen dan kolonisatie op eenigszins uitgebreide schaal heeft m i het plan Reesema Stoombootverbinding enz niet zoozeer omdat er behoefto aan zulk een Stoomvaartljjn bestaat dan wel omdat Transvaal mocht het ongerept uit den strijd te voorschijn komen zeer waarschijnlijk genegen zal zijn tot het verleenen van subsidie Geschiedt dat laatste echter niet dan kan ook deze zaak gerust ad ealendae worden uitgesteld Handel en Nijverheid in Afrika zijn zoo goed als geheel in handen van Engelschen en tot het Anglicisme bekeerde Duitsche Poolsche en Russische Israëlieten Slechts weinige HollandBche handelsondernemingen hebben zich kunnen staande houden Bedenkt men daarbü dat de reis via Engeland Kaapstad of Durban en dan per spoor naar Transvaal aanzienlijk korter is dan die via Suez enDelagoabay dan komt men tot de vraag wat zal da HoUandsche Ijn wel te vervoeren krijgen P Koloniseerende HoUandersP Maar daar kan geen sprake zijn van kolonisatie in t groot Baantjes zoekende HoUandera dan f Maar in niet ver verschiet ligt de tijd dat de Transvaalsche Regeering die de Hollanders harerzijds terecht als een noodzakelijk kwaad beschouwt roorloopig althans voor verderen toevoer van HoUandsche ambtenaren zal bedanken HoUandsche producten Maar welke Met de expeditie van wat boter en kaas voor den boerenwinkel tï retoria en wat van Houtens cacao houdt men toch geen stoomvaartlijn in stand De mails dan Maar zou het eigen HoUandsche publiek gediend zijn ven een verzending die veertien dagen langer duurt dan de bestaande Nogmaals tenzjj redenen van politieken aard het Transvaalsche gouvernement doen besluiten tot het verleenen van een aanzienlijke subsidie kan naar mijne meening dj voorgestelde Stoomvaartljjn niet rendeeren Een ding heeft het plan Reesema echter voor boven dat der emigratie als t mislukt houden de aandeelhouders ten minste den inventaris over verdere toepassing is afgezien De wagens overstroomden de straten met veel water maar reinigden die veel minder dan de gewone sproeiwagens voorzien van veegtoestellen De kosten waren bovendien hooger De straatreiniging aldaar heelt in het vorige dienstjaar over 460 kilometer lengte en ruim 4 millioen vierkante meters oppervlakte 2 172000 mark gekost Een oppervlak van 1 600 000 v M is met asphalt bestraal kmigralle naar Transvaal mi Er zijn nu bijna 20 jaar verloopeli sinds Transvaal de onafhankelijkheid herkreeg en sinds wij Hollanders meer intensief belang ziJn gaan stellen in land en volk daar ginds In die 20 jaar hebben vele Hollanders die Afrika kennen ook vele die Afrika niet kennen meermalen blad en tijdschrift gevuld toet artikelen over Transvaal en de Boeren Ik zal niet beweren dat in deze artikelen veel onwaars is gezegd j oimaar is nu eenmaal een leelijk woord maar toch moet het mij van het hart dat de schrijvers m i wel eens overdreven wel eens wat al te schoone voorstellingen gaven van menschen en zaken daar ginds en dat dientengevolge de indruk dien het publiek uit genoemde artikelen van Zuid Afrika kreeg niet immer in overeenstemming bleef met de werkelflkheid Deze overigens verklaarbare zucht van HoUandsche schrijvers om tot eiken prijs veel goeds en weinig slechts van Transvaal te zeggen heeft reeds vele dupes gemaakt en daar dwalen landgenooten genoeg op Afrikaanschen bodem rond die zeker het nor niet zegenen waarop ze afgaande op de beschouwingen van al die schrijvers naar Afrika togen Moet zoo mag ik vragen dit spel noglanger voortduren f i Het schjnt zoo Ofschoon iiiemand nog kan voorspellen welke de uitslag zal zp van den strijd die thans gestreden wordt on kansen en risico s voor de naaste toekomst dus moeielgk tegen elkaar zgn af te wegen komen Hollanders als b v de heer van Urk in de Amsterdammer weekblad en de heer Reesema in de N R Ct reeds met plannen aandragen die er op z n minst genomen nog gewaagd uitzien Kolonisatie op groote schaal zending van 600 tot 1000 emigranten per jaar stelt gene voor stoomvaartverbinding in aansluiting met onze Indische raailbooten beveelt deze aan Waarlp t is te mooi en waro ik Afrikaander ik zou genoemde heeren willen toeroepen Hei wash n bietje anders is die geld net nou op en dan kunnen die kolonisten èoz maar loop Kolonisatie op groote schaal maar wie denkt aan zoo iets in een land dat feitelijk reeds jaren geleden werd gekoloniseerd nog wel door een ras dat gewend aan klimaat en bekend met den landbouw in dat land ten volle voor die taak berekend was en bovendien slechts levenseischen kende veel lager dan die van een Hollandschen boerenknecht In zoo n land mogen hier en daar nog plekken open ziJn waar kleine nederzettingen een bestaan zouden kunnen vinden van kolonisatie op de schaal zooals hierboven aangegeven kan m i moeielp sprake zgn Maar ook al woonden er in Zuid Afrika als voor ruim 200 jaren slechts kaffers hottentotten en bosohjesmannen dan nog zon slechts kolonisatie op zeer kleine schaal aan te raden ziJn Als men t hier dan nog niet weet dan zij t nog eens herhaald dat ZuidAfrika over t geheel genomen is een zeer onvruchtbaar land dat in Transvaal b v hoogstens één tiende van den bodem bebouwbare grond is dat het schoone maar uitdrogende klimaat in menig jaar de Oorzaak wordt van Itotale oogst mislukking van sprinkhanenplagen veepesten en paardenziekten wil Tik niet eens spreken en dat de tegenwoordige welvaart van dit land gansch en al gebonden is aan den groeten maar stellig niet onuitputtelijken rijkdom aan del stoffen Mag ik geboren Af rikaanders gelooven dan was de Kaapkolonie zoo goed als bankroet toen de diamantmijnen van Kimberley haar nieuw leven en nieuwe welvaart schonken en ook met dit leven en deze welvaart was het nagenoeg gedaan al juist bijtyds het eerste goud aan de Rand werd gevonden hetgeen een nuk van Engelsch kapitaal naar Afrika deed ontstaan Als straks de goudmgnen zijn uitgeput of wat voor den oeconomischen toestand van het land vrij wel hetzelfde is als de door Rhodes c s met succes nagestreefde trouwens ook betrekkelijk noodzakelflke amalgamatie dier mgnen is voleindigd als m a w de gansche goudindnstrie is geseUtld het bedrag der exploitatiekosten tot een minimum is gereduceerd terwi l de geheelo opbrengst naar Europa verhuist dan zal Transvaal ongetwSfeld terugzinken tot een toestand zeker wel wM maar toch niet zoo heel veel beter dan die waarin het vé6r de ontdekking van h t goud verkeerde een toestand waaromtAnt de landdrost van Lichtenburg mü eens eentoaal inlichtte met de woorden die land was banje arm toen kwam eerst die oorlog en dan die goud Intusschen die land is nog in spjt van al zjjn goud waarvan overigens de delving op lang niet alle plaatsen de kosten kan goedmaken banje arm i e banje woest en onvruchtbaar Daar zijn vruchtbare plekjes ik zag ze b v langs de oevers van Malmani en Malopo bij Potchefstroom en Zeerust in t district Marico maar het zijn slechts pkkjea grond ware oasen in een woestijn niet van zand maar van rooden leemgifbnd klippen en rotsen die het overgroote deel van het land meer doen gelijken op steenachtig Arable dan op een land wear de Natuur haar wondren wrocht Gouda 2 12 99 J BOS Men zij dus met kolonisatie voorzichtig Wat ginds goed is is grootendeels reeds lang in bezit genomen en het feit dat eenige jaren geleden vele boeren van zins waren een nieuwen trek naar Mashonaland te beginnen bewast dunkt mij voldoende dat het eerst noodige zonder hetwelk geen kolonisatie op groote schaal slaagt overvloed van goeden grond koopbaar tegen zeer lagen prfls in Transvaal niet aanwezig ie en dat alleen kleine nederzettingen vooral van z g tuinders of warmoeziers zoo mogelijk in de nabijheid der grootere centra en met deze door goede en goedkoope communicatiemiddelen verbonden kans van slagen hebben Alleen hoede men zich ook ten dezen opzichte voor al te groote illusies Zooals reeds aangeduid het wel en wee van den landbouw in Transvaal hangt nauw samen met de up s en down s der goudindustrie en deze laatste nu kenmerkte zich tot heden Aao evanf eD i October TUd vao Greenwich B 87 4 S9 11 11 8 M i li 1 1 07 1 14 l H U JS 11 86 11 41 t 11 11 1 M 4 48 4 88 4 08 4 16 i4t t a i c 8 40 8 S0 1 90 4J P lO U ll IO 1 1 1 10 11 U J8 f kUi Eifc ii b Ul Of de trriam ijj Zoai MamUn d t 7 f f 3i 7 U 40 8 10 7 f5 8 40 Ï 18 8 4 S7 4 S8 8 U nludig aJupel rutonrUlia ttoa toot it 8 U Teiht igli teg laltel ro ht IJ JS 1 66 8S f li 8 i Ot 40 I 39 1 68 4 06 4 40 6 96 1 4 4 80 i 4 67 9 09 4 1164 1 18 H 4 I i6 9 09 9 8 S 11 4 09 4 94 6 10 8 48 4 04 411 1 84 0 M 9 OU DA Tiw 11 11 87 U S8 H l EOTTEKOAU 8 01 6 0 8 18 I 4t 14 t to 4 i 4 6 5 04 I U 8 1 10 19 10 9 10 8 10 48 J J 7 44 B ll ateko J g lri n loJ alto Qi n J Cmpatai d t W ff i Uli 10 08 10 40 10 18 10 17 lOJ 10 44 U 07 H O 8 14 9 00 9 88 10 0 10 17 11 4tFuultaliil o Ita loop ku nul nknl wordaa r oDDA DEN H i t 8 im nna 7 69 8 90 8 S 9 18 8 11 r 8 99 8 88 S 8 41 8 48 8 8V 40 7 17 0 18 t 4 19 18 10 1911 16 11 18 11 80 11 41 11 86 in t8 11 48 lt 9 88 9 87 7 96 8 09 8 41 U J a7 8 6S 7 48 t 8 09 9 14 f 1 07 8 86 S l S 6 07 6 18 8 89 8 7 8 88 1 08 l OH 9 14 8 48 4 18 4 68 8 98 1 1 t E l 00 1 99 f f 1 8 1 18 48 7 48 19 48 1 80 1 48 9 49 4 18 4 45 9 86 10 96 0 8 66 9 1 9 4810 19 eODUA AliaTIBOAIi liMiau I Joo U 8 1 8 0 8 18 SI 10 10 10 87 19 0 1 06 9 SJI8 I 6 03 96 8 16 8 96 98 9 36 10 88 l at W 8 01 8 83 9 09 10 10 10 84 19 48 19 871 68 8 91416 9 46 loal 11 97 11 86 19 9 1 80 9 1 8J0O 4 0 4 6 4 6 8 0 6 19 7 9 7 8 8 6 77 ÏT i i rï r 0 10 48 8 48 10 66 6 11 16 8 90 6 86 8 48 OS 6 84 11 11 11 9J 10 61 11 46 9 40 3 8 S St 3 80 8 04 U 19 1 19 7 10 6 98 7 1 8 98 40 7 8 7 4 S 9 H 8 86 9 89 10 14 87 6 68 7 68 8 41 6 4 9 80 10 18 10 38 II SS 19 09 1 87 8 08 8 80 3 S9 4 48 8 88 6 1 SI 7 68 6 18 SS 8 14 10 88 U 6S 19 97 4 S9 7 9 6aO 7 0J S 2J 10 46 1 88 4 8 7 87 9 19 10 00 10 Ï4 6a0 7 0J S 2J 10 46 1 88 o o 8 49 6 80 17 7 97 S8 U Ol 9 98 9 69 10 89 11 10 18 11 19 81 9 8 40 8 88 4 48 i 90 6 10 7 19 7 89 8 98 10 01 10 18 11 10 STADSNIEUWS GlOüDA 4 December 1899 Dat de Algemeene Rekenkamer op de kldntjes past is bekend Daarvan draagt het laatste Verslag weer de blijken Over 30 centen reiskosten aan een postbode wordt een briefwisseling gevoerd met den minister van Waterstaat Voorts lezen w er het volgende Met den Minister van Binnenl Zaken werd een uitvoerige briefwisseling gevoerd omtrent dp vraag of ten laste van hetRjjk konden gebracht worden de kosten a4 f 7 van eeir album ten dienste der Rjjks Hoogere Burgwschool alhier en bestemd voor de portyetten der leerlingen die de instelling meü een eind diploma hadden verlaten Op tal van gronden maakte de Alg Re kenkamer bezwaar de besproken kosten te enen en zond zjj de verschotdeclaratie van Hgn directeur der R H B S alhier waarin ziJ waren opgenomen aan den Minister terug Evenals zjjn voorganger in 1886 betustte de Minister in de zaak doch met volkomen handhaving van al hetgeen omtrent het toelaten van de kosten van het album als Rijksuitgaaf zSnerziJds was aangevoerd Het gold zeker een principieele kwestie anders zonden wij vreezen dat er meer aan papier en tijd is verloren dan de f 7 voor het album bedroegen Vermoedelijk is er toch wel een albnm gekomen al was het niet uit s Rjjks kas Hedenmorgen is een begin gemaakt met het doen van opmetingen voor den tram van Gouda naar Schoonhoven en wel van af het kruispunt bij Gouda Heden is door de politie een persoon aangehouden die nog twee dagen hechtenis moet ondergaan Hjj is naar Rotterdam overgebracht In een nadere nota van wijzigingen op de nadere bepalingen omtrent de personeele belasting wordt overeenkomstig het door den raad der gemeente Reeuwijk te kennen gegeven verlangen voorgesteld die gemeente van de 8e in de 7e klasse over te brengen Door de voorgestelde wijziging zal Reeuwijk geljjk staan met de aangrenzende gemeenten Alphen Boskoop Bodegraven Zwammerdam en Waddinxveen Voorts wordt voorgesteld voor het in werking treden der wet geen tijdstip te bepalen Dit tijdstip zal dan als gewoonlijk z n de 208te dag na de dagteekening van het Staatsblad Beroepen by de Ned Hervormde Kerk te Delft dr E J Homoet te Ouderkerk a d Usal NiBUWEBKgHK a d IJsBL Hct moud en klauwzeer onder dezQ gemeente is geweken Vrijdag is bet laatste bord weggehaald Waddisosvïek Zaterdag is te sGraven hage 0 a geslaagd voor het examen geschiedenis m 0 K VIII moj M Barreveld Bute alhier VERSCHEIDENHEID In de ItaUaansche Kamer was debegrboting van binnenlandsche zaken aan de orde De minister van binnenlandsche zaken PeUoux zeide dat de regeering haar best zal doen dat eerlijkheid betracht worde in de gemeentelijke administratiën ten einde kwalen als de geheime genootschappen Camorra en Maffia te doen verdwenen De minister verlangde een votum van vertrouwen Met zitten en opstaan werd de volgende motie aangenomen De Kamer neemt acte van de verklaringen des ministers en gaat over tot de behandeling der begrooting 362 Staats loterij 9 Klasaa Trekking ran Maandag Pecember No 2099 80O0 No 938 1800 No 6 01 en 90464 ieder 100 No 967 en I66 i ieder 400 No 14010 en 14118 ieder 9 0 No 991 1 6088 106 7 en 106e iedw lOÜ Prijaen vao 30 99 9467 8180 7817 10316 1S391 16063 18 4 109 98 O 97 66 88 93 96 49 1806 81 54 10400 13400 16189 186 9 68 9649 69116 0 11 1 43 74 911 98 6301 8 99 4t 79 18729 14 9778 66 I90 99 88 1689 6 16 90 6613 10 10 09 13346 89 66 89 9 39 17 17 19 4l 99 88 t 81 80 49 6 i 44 lli495 I 846 974 1 8 8780 76 87 13701 63 68 99 8 70 8088 10 0S l 894 86 BI 416 1916 1 66 10918 94 16187 18 06 84 88 hl 81 30 IStOO 18 34127 41 93 817 3 ItCSl 16119 39 86 70 8 09 8108 83 Ï9 49 9 601 85 16 90 110 9 14111 g 86 i 3100 6986 23 75 69 16798 92 31 99 86 11151 8 76 190i9 76 3917 6019 8330 11366 78 168 9 31 747 i ii t 86 l 14264 17008 68 80 75 115 8104 11313 71 85 19113 68 3409 8S70 10 94 14308 36 89 89 i 6364 81 81 38 f8 19 00 90 17 66 519 89 38 17108 69 886 96 6402 39 11461 97 92 0359 940 3 41 47 40 11530 98 1 979 80 1016 61 6 76 11907 14383 1 391 19461 99 600 9 97 11849 48 68 6 64 3 54 8 14 S6i6 53 67 17473 1 S75 es 61 91 18 11926 14603 92 78 67 38 io 43 8788 63 9 17501 19636 116S 68 6320 84 4 98 40 49 U74 72 65 8813 12034 147 3 179 9 75 78 75 6 97 58 38 94 17744 19816 8 3S0ir 9U 62 42 14911 17861 55 86 12 18 81 13907 83 68 19904 130 1 78 94 89il 40 1 036 17900 2 4 41100 66 9012 12337 82 92 78 76 1159 7029 9119 39 151 7 69 80026 88 07 75 34 70 23 85 46 1 8 71 79 9299 12431 91 9 2 101 1 23 4997 89 300 46 15247 18062 44 33 4 18 7110 35 98 67 66 20 10 11 31 8 3 U696 6 71 32 8 39 7261 45 45 16401 1818 49 87 63 74 4449 1 74 as 84 51 1608 4438 732 69 74 5 61 70 89 49 89 91121 12802 l96 4 75 1038 1714 4690 86 22 4 15661 13320 95 3 31 7408 91 H 91 1 20421 85 81 45 9772 110 8 1 753 28 2 52S 1869 4691 65 9S89 37 68 fO 20H 1933 83 7596 9990 66 34 49 17 57 8 9 10157 83 50 13101 i0722 85 4798 7636 9 99 16834 31 23 31157 4813 73 63 3116 15930 4 7 8239 8S 7703 82 5 63 18415 80869 70 4907 11 08 t2 90 87 24 gn 2389 45 77 45 13245 89 79 Ui 8 6 81 t3 65 6010 18507 20990 97 8011 90 79 6 36 7 licurs van AnislerdaDi Slotkrs 81 987 1 DECEMBER Vtkrs 8 l NiniEULNU U t Ned W 8 91 81 dito dito dllc 8 9S dito dito dilo 8 93 HoliQ ü l Qoa ll 1881 984 lOOV lTiLll InMhrjiing 186881 6 OS OoaTimt Obl m papier 1868 6 8311 dilo in ailTerl868 6 8 PoaTUBAL OM mot cou on 8 14 dito tleket 8 84 HU I AND Obl Binnenl 1894 4 66 dito leoons 1880 4 901 dito bi Rotha 1889 4 96 it to b j Hop 1889 90 4 961 d lo in ood leen 1883 6 htr dilo dito 1834 6 101 67 dPA Jlt P r X gehuM 1881 4 57V TuKKlU Oepr Goor looo 1890 4 99Vt Qv leening Mtio D 3S Geo leemn serie C 26 ZdidAfk Rep r oblg 1899 6 Uliloo Obl BoitSoh 1890 6 100 riMuniu Obl 4 onbep 1881 84V A inT DAll Obligatieo 1806 8 90 4BonnniK Sted leeu 1894 8 91 S D N Afr HMdela aand 99 4 Arend b Tab My Cortifioaten 681 DeliMaatvshappij dito 436 Aro Hfpotbeekb pandbr 41 g Calt Mij der Vontenl aand 66I a Or Hypothoekb pandbr 4 109 NederlandBohe bartk aand I 204 Ned Handelnaalaeli dito 164 N W k Fae H p b paodbr 8 96 Bott Hypotbeekb paodbr 4 i Utr Hypotkeakb dito 4V Oonijii Ooat Hong bank aand 198 Ruil Hypotheekbank pandb 6 110 Ammlll EquI hjrpoth pao Ib 4 90 Haiir L O Pr Lien rert 6 9 1 iu Holl U 8poorir Hij a nd 114 Vi Hjj tot Eipl T SLSptr aand 10 Ned lud Spoorwegn aand 994 Ned Znid Afr 8pm aand 6 9S6 t dito dito dito 18 1 dito 6 100 IliLiï8poor l 1887 8 A lCobl 8 86 Zoid Ital 8piimjj A H obl 8 66 FolKlI Waraehan Waeneo aand 161 RVBI Gr Kou Baltiaehe dito aaod Vaatowa dito aand 6 Ivang Dombr dito aand 6 8 1 KnnkOh A 8p kap opl 4 lOOn dito dito oblig 4 100 I Ajuuu Cent Pao 8p Mjj oU i 1141 Oh o fc North W pr O T aand l dito dito Win St Petar obl 7 141 Denrer k Rio Gr Spm eert TA 69 Illinois Jentral obl in goud 4 t 108 76 LooisT fcNashrilliOert T aand 74 104V 87 96 Itaiiro N Spir U Ie hvp o 6 961 s Mias KsDFas r 4pGt prer aand N York Oniaa o k Weat aand Fann dto Ohio obkg 6 Oregon Calil Ie byp jn good 6 i St FaoI Hinn kHani abl Dn Pao Hoof lijn obig dito dito Line Ooi lo hyp O 6 581 160 tlO 108 101 99 100 117V l 4 101 4 841 OuflDA Can South Chart T aaDd Tlx O Ballw k Na Ie h d o O Amaterd Omnibna Ujj aand Botterd Traniwa Uaata naDd NiD Stad Amsterdam aand 8 Stad Bolterdam aand 8 Bnan Stad Antwerpen 1887 Vil Slad Broaaal 188 9 T dom Theiss Begullr Qeselaoh 4 Oonm StaaUleenig 18 0 6 K K Ooat B Cr l880 8 Spuin Stad Madrid 8 U 8 NlD irer B i Ar Spoel oprt Voor St Ficolaas Prachtige DASSEN met Goud bekroond LINNENGOED Een fljne collectie HEERENen DAMES PARAPLUIES en HAND SCHOENEN enz enz A van OS Az Kleiweg E 73 GOUDA Telephann Xo 31 Veemarkt te Rotterdam Maamliig 4 December 1899 Vette Ossen en Koeien redelijke aanvoer prijzen waren voor 1 kwaliteit 33 2e kwal 30 3e kwaliteit 27 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer lo kaliteit 28 Vette Varkens goede aanvoer ie kwal 18 2e kwal i 3e kwal 15V cent per half Kilo ae kwal 26 3e kwal 34 cent per halt Kilo Vette Schapen en Lammeren redelijk aangevoerd De handel was in vet Vee vette Kalveren vette Varkens matig prijahoudend Schapen en Ivammeren traag mm COSTUMES Zoowel voor Dames als Kinderen Blousen Japonsloifeii elterUeD in groote verscheidenheid billpe prjjzen O SAMSOM ADVERTENTIEN Heden overleed tot mjjn innige diepe droefheid mjjn hnrteiyk gelioldc Echtgenoote mm cuRLSTiK m der waals geb WiELDKRS in den ouderdom van 26 jaar raö nalatende een Kind Diep betreurd door niy Ouders Broeders en Zusters GoupA 4 Dec 1899 iinm H O I C Ö g kg beter adres voor alle soorten SCHOENWERK als liet Noonibraknlscli Schoen en Laarzenmajiazijii Hofleverancifcr Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Ontvangen alle soorten Ueeren Domenen Kinder WrNTEItPANTOFJFBLS Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk DILLBTA WTEH CLOB GODOr lESDE ÜITTOEBINS voor KÜNSTLIEVENDE LEDEN OP Zaterdag 9 December a s om S uur s avoiA in de Zaal KUNSTMIN van de Sociëteit ONS GENOEGE N ALGEMEENE REPETITIE VRI JDAG 8 DECEMBER a s om half acht toegankelijk voor kinderen der leden met hunne begeleiders Namens het Bestuur DE REGELINGS OOMMISSIE Daar er sprake van was dat de voorstelling zon uitgesteld moeten worden heeft deze bekendmaking wat laat plaats en PIIOVIKL STEEN in verschillende kleuren qualiteit Hardsteen kunnen overal waar XtiH4 is of uit de rivier getrokken wordt met voordeel vervaardigd worden Op serieuse aanvragen opgave van kosten en opbrengst Speciale yacbines voor Stoom en llan lkr icht te bekomen bjj don Technischen uitvoerder J V STAVELFz SPOORWEGSTRAAT 26 GOUDA EERSTE NEDERLANDSCHE RIJVIELFABRIEK Directeur H B U B ü li li S l l VENTER Model A zonder rem en sdhermen t 87 60 Model met 90 Model 4 110 Model AA 125 Model AAA 146 LUXE RIJWIEL 180 GEWONE ACATENES 165 LUXE ACATH NE 180 P S DAMES KKTTINÖBIJWIELEN op alle prjjzen 1 5 hooger VerteqenwooriligerJ C RE RUITER Gouda Automatlselie vallen voor ratten k fl S JO r nnii en h fl Ui voor torren UukhorUkkor finK h tl l U vsDgoii Mi r iti reiiil Kouder toBiioht W i riitruii mii Een if luiEflu le kflvsra ii anii naiht tellen lioh vunKetti vciler ti Iftatun iii t lo iritn ui i uk n Vurkoo i tng n t ii ii Ui i vnii hot bBilrag i t onilei n mlmur Verzendhuis Merkuur auimiMndit UaRtHahHpiiy © HchaWrt A Co 1 Markt A 52 Teleloonnnmmer 18 A t Mi d NZ Voorbnr ï His I