Goudsche Courant, woensdag 6 december 1899

Woensdag 6 December 1899 INo 806S 38sfe Jaargang ei d MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon o 89 4 Ëi nA Telefoon Jio l De Uitgave dezer Courant g esqjiiedt dag e 1 ij ks JWh j jg ADVERTENTIEN worden geplaatst van met uitzondering van Zon en Feestdagen wiranBE regels k 60 Centen iedere regel meorl De prijs per drie maanden is 1 2Ö franco per Y UvBm t enten Groote letters worden berekend Afzonderlijke Nommers VT TF CENTEN W t fS W Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 9 O a a O 2 È CASSrTO I TAN DA UT 1 Turfmarkt Gouda Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDEKDAGS van S tot 4 uur VKIJDAGS van 4 uur ZONDAGS afwezig A SLEGT bevetsltziob aan iüi bet levei D van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood t r ent tXe K Q NIKliWE HAVEN 28 W Ê Bekroond op de Internaliouale Ten 1 toonstelling van Uakkery Maalderg en Kook 1 konat te Qravenhage met een diploma Ver 1 ald ZilTeren Medaille 1 1 Z ouw en ülaajv njders wordt nit overtuiging als en werkel ke hulp iti den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boekje Iranco per post toegezonden door ÜLOKPOEL S Boökb Zaltbommel Spiegelgl 3 Verzekering CvtnilllllèlWlI Friistrekking 20 December j SOO OOO N4RK als hoofdprijs in het K lukkigst gnval btmtt du I Di uwatd groola Geldverlotiug diü door do 1 Hoogd Begfloritig van Hamburg goudgalceurd 1 en gdwaarborgü ïb I Üi voordeoligQ inriohling van hot niüuwe flan b Blaat daaria dat in den loop van slechts weiDigo maaodea in 7 vorlotingun ao 1 U8 000 loteu es 180 prijzeD budrageudo 11 349 326 Mark ter volledige bQBlÏHing nulleu komon daar I onder zijn kapitalo prq n vau eventueel 1 500 000 Mark bij uitnemendheid echter i M 800 000 i M 200 000 M 100 000 H M 78 001 1 prys 1 priJB priJB prgzeri 1 priJBl prga 1 pryfl prijs prijzen ft M l prijs i M t prijs M 2prijz üM SO OOO B6prijz M 10 0 10 56prijz aM 5 000 8 000 2 000 1 000 40 155 00 106 pryz a M 70 000 65 000 60 000 55 000 hO OOO 40 000 8 0 10 a M H M a M M SOftpryzjaM SIS pr z a M 1M8 prgz aM 36958 riJK üM tf490prijz aM 200 ISV 104 100 78 45 2t De aanstaande eorate prgstrukking dez I groote door den Slaat güwMrborgdt Quid I loting 8 van ambtswege l ipaald plaati I hebben op den I I 20 December e k I en koBll hiervoor I Igebwi origineel lot sloohlsMirk fioffl 3 5 l half I 3 1 7 I I 1 kwart 1 1 tVa I I tOi en inzending van hot bedrag per postwiBs I of tegen rem ours I Alle oommiasioB worden onmiddollijk mat r grootste Z ir vuldigheid nitgevoord va iod r I speler ontvangt van ons du met hol wapen va I den tant vnorzicne Origineelo Loten ik I handen I Bij iedere bosteliug wordt het veroiBch 1 officiaele plan waaruit da verdueliiig dor prijioii 1 op du vtirBohillun e klawen ale ook de buiru I I ftjnde inlegguluen te vernemen is gratis bij L I I voegd en zende i wij uan onze KejKnnalige I I onanngevrnagd na elke trekking de ofllciee e I I iijaton I I Ue uitbetaling der prijzen gQSoliiudt at e I I prompt onder i anrtiorg van den Stnnt on kan I I door tireite toezending of ook nnar vorlciezit g 1 I dor Belaughobbenilen in alle grootere plantsin I I van Nederlftud bewerka elltgd worden I I Ons deliiel is steeds door het geluk begu I I stigd un onder vele Hiidexe aanzionlijLe prijze I I hebbeu wij lüttorraalen volgens offic eele h 1 I w aen de oHrste Hoofdprijzen vorkivgeii on i I ónze Begi nstig rs zelf uitliftaald o n Mark 1 I 850 000 100 000 811 000 6 000 40 000 on I I Met is te voorzien d t bq ddte op den hroli I sten grondslag gevestigde onde iiumiug vnn al u S I kanten op eeiie ze 3r werkzame deolncmiiiu be I poald kan w nlen gttrukeud men gelieve der 8 I balvQ wogoitS d 0 reeds ophuuduu zijnilu trek 1 I king alle orders ton apoedigste renblBirtieks e I zen k n aan I lliaufmaiiii 18I1110 1 I Bankiers en Qeldwisaolaara j I ii H UlbLRG I P S Hiermede danken wij voor het vertroi I wen ons tol hiertoe geaohonken on daar wij by het begin der nieuwe verlotii g tiT deeliieming inviiejren zullen wij ook I voor bet vervolg bemoeid zijn door een I stipte en reËcle bediening de tovredenI beid van onze geëerde Bugunsligors te I verwerven o o aor i Kort overzicht onzer Prijscourant SHEEEIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN n Ig ij MADERA S droog en zoet i l f VERMOUTH la Turin f BODEGA CHAMPAGNE l g COGNAC k f 1 75 f 2 25 1 2 75 f 3 26 f 3 75 en 6 5 e VI n BOi X E TJ22 SCOTCH WHISKY i cog 45 Fl 1 I 5 Por Fl Per Ank Il II K LISTEAC f 0 65 Nto t 27 75 j CHATEAU VALROSE j 0 75 31 5 St ESTEPHE i 0 85 36 St EMILION 1894 1 42 2 PADILLAC 1893 i 1 25 53 S GRAVES Witte Bordeaux 0 80 84 g SAUTERNE J 1 42 O ZELTINGBE Moezel 0 90 37 50 BOURGOGNE 1 10 47 De flesschen ztin in de prijzen begrepen en worden i 3 ets per atuk teruggenomen Bg elke hoeveelheid verkrijgbaar b j f wiw it r www BfifwnH rwf Dooi Qeneesh alt eine n a utbevuUn Met Eere Dlplotns en Goud Bekroonde PRAEPARATEN VAN llinfl l n frtPh meest krachtige en versterkende KIK A WIJN tegen jwakte fUllia I l VJVIIV Qo j bij kindeieü als volwassenen gebrek aan cfitlust slecl e De flrina T € REB4li Gouda spijsvertering zenuwhoordp n ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgd Ê OUINALAROCHE FERRUGINEUX in het bijzonder tegen Bloedgebrek BleekMcht 3 t kwaien van Kritischen leeftijd enz Verkrijgbaar m flacons a 1 00 en l 1 L F I L pit r a Oa f voedzaam versterkend aangenaam van smaak voor dagelijksch geb nik 1 f V V avav VOO al voor kinderen Zwaïtken en klitrachtige gestellen zeer aan te beI P velen Ak geneesltrachtlge drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen en diarrhrie ook I m voorzujyelingcn en klemekinderen I iijs per buB Kg i ƒ 1 70 A Kgr 0 eO è g Kgr Q SO 1 f Chemisch Wpk1L C 3 £ f Speciaal voor Kindervoeding in bussen i M Kgr ƒ 0 90 f zuivere lYlClKSUIKCr Kgr ƒ g 50 Kgr ƒ 0 26 Acihtna f ïCfafl H At1 Hettooken cener halve Cigarette ia voldoende terbestrii r doosjes i O BO en ƒ 0 80 s Tamarinde Rnnhnn ï fhwt purgatief gen verstopping Aam r voor kindereu bewijzen de Tamarinde BODbons van KKAKPKI IKN IIOI M helanynjke diensten t daar de vorm voor hel kind begeerl ijk en de smaiik aangenaam is Prijs per doosje O ÖO en O BO almialr PaQÜIlAC algemeen eikend als het BESTE huismiddel oaimiaK i aaiiiies verkoudheid n KMipijn he i een siymoploBsena en vwpsctuend middel h ultnnnendheid uitsluitend in □ fleschjes verkrijgbaar PrQS ƒ 0 20 penfleschje Ve Praeparaiett vm KR4EFEL EN ft HOUll te Zeist y alten poortieu van eliquetlen waarop de nattm en Aandtefkening eit verkrijgbaar hij Ov mtette KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AklIlÉta GebrS Stoll werck s Chofcolade en Cacao 1 I I DffilmaUge loor de nieuwste uitTindingon op mkohinaal gebied verbeterde fabrleati I on uitsluitend gebruik van fijne en fijnste gronilstofeii gaMiidoorei Jen verbruiker vanl I Stollwerck a Ohocolade en Cacao etfla flanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp 1 BBtostten Dt irma behaalde 87 Brevots als Hofleycrancler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een hewjJB van uitmuntend fijn fabrikant Eeodsl I8J4 schreef de Accademio nationade Paria I I Hou vou dé 8mons une ücdaUIe or ptt mtire dame on oonoldértitlon oe I votr exoellente ftibrloatlon de Ohoöolat bonbons variöa eto etd I IMIwerok fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Confiseurs Banketbakker ent ent I Generaalvwtegenwoo rdiger voor liederland Julius HatteimUdt Imsterdam Kalverstraat 108 C3 o TJ 3p iL Zeer voordeelige conditie Sclierp coiieureerende premie Ceplische Taiidpoeder en Aiit gepll§ch Moiidlliicliiiir vau E CASSDTO TandarU te Gouda OVERAL VEBKBIJQBAAR r Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda Een ware Schat Toor de ongtilokkige slachtoffers der Zelibevlekkirig Onaniel en Kehe nie nitspnttingen is iel beroemde werk Z Dt ttetau s ELFBEWAKIKG Hollandscho uitgave mot 27 afb Prjis 2 galden leder die aan de verschrikkelijke gevolgen van dese ondeugd lydt moet het leien de oprechte leering die het geeft redt jaarlSk duiiend van een zekeren dood Te verkijggea bg hetVer lagsMagazin te Leipiig Nenuuirkt Si franco tegen iniending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Menw OHorertroSen Prof Dr Lieber welboleud 2Sn7W SB ACBT SLIZIB Alleen echt mat Ftbrieluroerk tot voortdorende radicale en zekere genezing van alle setfa de meeat hardoekkigo xenuwxiekten vooral ontstaan door afdwatiugen op jeugdigen leeftijd Totale genezing van elke zwakte Bleek Qcht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartkloppiug Maagpijn slechte apgaverteriag Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uit voerige proapectuSBen rrij ircr fiescli fl 1 fl fl 3 dubbeïo fiesoli II CV Oentranl Dopöt Mattb v d Vente Znltbororael Otpöta M Clé ttn C o Amsterdam Y llappol a tiravynhage J ralinmaiia do Jonij 1 Czn Uotterilam Iff Co iüuila n bji allo drogisten PU IK e O0D3B SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIOHTOAP VorkriJKlHiar liiji M PKKTKRS Iz N H Al liowijft vau ocMhiii4 i ƒ CMhet un lt i k stMtJ vaor tlHlEDAM j troB v n don nnam ler Kirm p noppF Slemppoeder bij WOLPV Co WESTHAVEN 198 H J VAN SCHALEN Behanger én Stoffeerder Lang e Groenendaal I 108 Voorhanden een groote orteBrlng Bc haiigselpapiereii Gor d ööxxetoffoxl ZKILEN LINOLBbMS Pa4tt Exp lUn § 8 D tigj iriirdt Btliilci M St vmtaMaa raoOM Is pijnstJUnida ianijving nagnoA fm ffluamatiak Ji ih t Tarbadl aH pon dsn vmlrouT n Haa Islto opli9ll bri k mert li ieri A4rt 25 ï6o n60iJ dB tod mMlt stPOtl T Amstardsm bï ülolK 06ib i vsn Tarll aJr gtitl ii nll i TE HUUB TEESTOND OF LATER een OngemeulDiloerde I amer jt f 1 M per week Adres FLtWEELEN SINGEL 622 Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Bultenlandsch Overzlcht In eene speciale editie van de Daily Chronicle wordt een telegram van Modderrivier d d 29 November gepubliceerd luidende als volgt Het verwoede gevecht duurde gisteren ongeveer veertien uren de Boeren waren stetk verschanst en hun front strekte zich over 5 mijlen langs de oevers der rivier uit Zj waren ruim voorzien van artillerie en vochten met de uiterste wanhoop De Engelsche kanonnen openden bij het aanbreken van den dag het gevecht door de linkerfllank van de Boerencommando s met bommen te bestoken Het scherpe artillerie duel duurde eenige uren Toen het gestaakt werd drong de infanterie in twee brigades over de vlakte waar zij hoegenaamd geen bedekking had Zij werd als het ware weggemaaid door do scherpschutters der Boeren die zich aan de andere zijde van den dijk langs e Modderriïier hadden opgesteld De schoten der Boeren waren ontzettend goed gericht horribly accurate De Highlanders beproefden verscheidene malen de rivier over te steken maar leden verschrikkelijk het schieten over de geheele lengte hunner gelederen noodzaakte hen terug te trekken Vervolgens trok een gedeelte der Guards de rivier over en bood uren achtereen kloeken wederstand aan de overmacht De staf is van meening dat in de annalen van het Britsche leger nog nooit troepen aan zulk een hevig vuur zj n blootgesteld geweest De Engelschen vielen bü dozijnen toen zij poogden de brug te bestormen De Britsche kanonnen onderhielden den gansched dag een hevig vuur op de stellingen der Boeren Deze trokken s nachts terug met hunne kanonnen De Engelschen hebben nu hunne posities bezet De verliezen der Boeren zijn ontzaglp groot De N R Ct teekent bjj deze en andere berichten aan De telegraaf brengt nu andere inlichtingen over het gevecht bü Modderrivier maar ze zijn niet officieel en duidelijk zijn ze allerminst De voornaamste stellnig van de Boeren schijnt gelogen te hebben aan de overzijde van de Modderrivier en de Rietrivier dat volgt nit het verhaal dat de correspondent der Daily Chronicle vau den slag geeft maar hoe moet men dan het slot van het telegram opvatten meldende dat de stelling der Boeren door de Engelschen bezet is terwijl wij alleen weten dat een kleine afdee FEVILLETOJM Vry naar het Engelsoh 4 Voorloopig viel er niets meer voor en eerlang waren wij Shooter s Hill opgereden hadden Blackheath ver achter ons gelaten en reden langs den ouden Dover weg Toen wij geheel in het open land kwamen was het een heerlijke dag Een ware geurige Junidag met zonneschijn door een bries getemperd een goeden harden weg niet al te stoffig onder onze wieleh en een langzaam klimmenden eetlust van binnen die veel deed verwachten van ons lichaam Het was heerlijk dat wij er toe waren over Hoe vindt je dat nu Marigold V vroeg ik triomfantelijk flHemelsch antwoordde Marigold Juist op dat oogenblik kwam een sjofel individu van het mannelijk geslacht ons op zij hij ging denielf jlen weg m wij en hij moest ons dus hebben ingehaald Hij z g er nog piep jong uit en reed op een verouderd instrument met dunne veeren zoo iets halfilachtigs tuawhen de oude bicycle met het ling Engelschen de rivier kon oversteken en dat de brug nog hersteld wordt Is de hoofdmacht later toch gevolgd nadat de Boeren hun stellingen verlaten hadden of hebben ziJ misschien alleen hun stelling achter de Kietrivier bij Zevenfonteinen ontruimd Hoe dat zij het schijnt zeker te ziJn dat de Boeren nu weer op enkele kilometers ten noorden van de rivier by Spütfontein een geducht sterke positie hebben ingenomen en uit de ofücieele lijst thans door het ministerie van oorlog openbaar gemaakt blijkt hoe ernstig de verliezen der Engelschen bü Modderrivier zijn geweest toch schünt men zich uit Methnen s eerste telegram ook in Engeland die verliezen nóg zwaai der voorgesteld te hebben dan zü Ü I o artillerie verloor 3 doeden en 28 gewonden het bataljon Hooglanders 18 dooden en 94 ge wonden en 2 vermisten de garde 4 bataljons 30 dooden 160 gewonden en B vermisteu In het geheel zün in het vuur geweest 8 bataljons infanterie drie batterüen veldartillerie verder vrgwilligers ponteniers en naar t schünt het 9e lansiers ofschoon dat niet veel aandeel in de krügsverrichtingen gehad kan hebben en slechts één gewonde kreeg Het geheele verlies bü Modderrivier blükt 475 man te zün geweest Alles bijeengenomen zgn van het legertje van Lord Methuen sedert zgn oprukken van de Oranjerivier in een dag of vüf 969 man buiten gevecht gestold De verliezen der Engelschen zj n in dezen oorlog die nu nog geen twee maanden duurt en waarin nog geen beslissende gevechten geleverd zgn toch reeds zeer zwaar volgens de beste opgaven uit Engelsche bron waren den 29t n November in het geheel ongeveer 3450 man gesneuveld gewond of krügsgevangen gemaakt Londen is zeer bezorgd Londen wordt ontevreden Dat kan men tnsschen de regels lezen in do Londenscho bladen dat wordt minder bedekt uitgesproken door den Londonschen correspondent van do N Y Herald Deze seint aan zün blad De heerschende meening die hier met den dag sterker wordt is dat wü den oorlog zeer duur moeten betalen Ik heb zoooven een brief gezien aan een dame geschreven door een lid van het Vorstelük Huis wiens zoon bü do Coldstrcams staat en dus bü lord Methuen s colonne is Zyne Hoogheid schrijft Al deze groote overwinningen beteekcnen heel wat als bewüzen van den Britsclien moed Maar uit een practisch militair oog hooge wiel en het nieuwe hedendaagsche Het voorwiel was te groot en het achterwiol te klein en bij wijze van tegemoetkoming werkte het niet met een directe kruk maar met een rad en beugel boven de as Kom op riep de berijder van dat onding op farailiaren toon en hij kwam ons langzaam maar gestadig vóór Het was ergerlijk dat zoo een vent dat kon doen De weg was goed zacht dalend en recht tuaschen hooge banken Zwak als het fluisteren van de bries kwamen Marigold s woorden tot mij Zet een beetje aan Ik antwoordde meer dan een beetje Het kwamniet te pas dat zoo een piep jong ventje op datwielgedrocht ons voorbij zou zeilen Wij zettenbeiden flink aan Blijkbtar zette de jongen ookaan maar het baatte hem niet veel Wij warenhem kort op de hielen en wonnen ieder oogenblik hij was nog geen yard voor ons bij dekromming van den weg waar hij uit het gezichtverdween en zoodra wij den hoek omsloegen zouden wij hem inhalen wat we ook deden Tot onze spijt haalden we hem gauwer in dan we verwacht hadden want wij zagen hem naast zijn mismaakt rijwiel loopen ffKijk uit mosterd riep hij spottend maar het was te laat wij snorden al over den weg in duizelingwekkende vaart en toen ik onder Marigold s gelen mouw doorkeek zag ik een kalkwitten steden weg voor ons liggen omzoomd door groene heggen en afdalend naar een gehuchtje dat nauw zichtbaar in de vallei lag te sluimeren T k je beenen op I We moeten naar den pani zjjn zj niet veel waard Geen overwinning is werkelyk groot wanneer daarbjj goei kanonnen zju buit gemaakt en wü heblben geen enkel kanon van den vijand genoDjen ïeden vertrekken weer garde troopen Hui vertrek zal in de Londenscho gezelsch pskringen weer een leegte achterlaten De dames laten den moed zinken nu elke dag meer rouw brengt in bekende gezinnen Jaditpartjjeii en Kerstmis bijeenkomsten worden in groeten getale afgezegd Dit wat de rijken betreft maar de armen drukt de oorlog niet minder zwaar daar het bijkans onmogelijk is geld voor liefijladige doeleinden bijeen te krijgen Do meischen geven wat ze kunnen aan oorlogsinschrijviugen Het onder de wapens roepen van wederom tienduizend man heeft Engeland doen ontstellen Militaire kringen leidon daaruit af dat generaal Bnller heeft bevonden dat de jaak ernstiger zon worden dan verwacht werd De inkomsten der schouwburgen dalen onrustbarend De menschen kunnen er niet rustig blijven zitten terwijl buiten de krantenjongens Iran sensatie nieuwtjes nitschreeu draaf GolucUowski beeft als elk jaar een ov zicht gegeven van zgn bnitenlandschen toestand en wel aan de commissie voor buitenlandscho zakon van de Hongaarsche delegatie Het overzicht is gedeeltelijk een nadere toelichting op de troonrede Het gewaagt eerst van den vrocdzamen toestand in de wereld met uitzondering van ZnidAfrik waar onlangs vijandelijkheden zijn uitgebroken die echter dat vertrouwt de minister tot die streek beperkt zullen blijven Bnitengoraeen uitvoerig is Golnchowski over het Drievoudig Verbond waarvan hij uitdrukkelijk melding maakt zegt hü om al de praatjes to logenstraffen dat de OostenrjkschHongaarscho politiek een andere richting uitgaat dan vroeger Maar vriensdchappelijke betrekkingen met andere mogendheden in de eerste plaats met Kusland bljven daarom toch noodig De toestand op het Balkan schiereiland is daardoor al veel verbeterd Roemenië krjjgt dan weer een prijsje en van Servië en Bulgarije wordt gazegd dat er wol binnenlandscho woelingen voorkomen maar dat die op internationaal gebied geen stoornis veroorzaken Voor de verbetering van de binnenlandsche toestanden in Servië zal do minister maar het beste hopen bijzonder veel goed vertrouwen straalt in zijn woorden echter niet door kant gilde Mangold en voegde de daad bij het woord Rem of we zijn verloren schreeuwde ik Marigold toe maar trok gelijktijdig mijn beenen op uit een ingeschapen weerzin tegen gebroken beenderen Dat waren de eenige samenhangende woorden die wij wisselden In het volgend oogenblik vlogen wij Ik zal het nooit vergeten Ik bedoel daarmee dat ik het fiooit kan vergeten Ik zou het wel willen maar ik kan niet Wat er in de volgende vijf minuten gebeurde was zoo wonderbaarlijk dat ik ook nu nog nauwelijks aan de werkelijkheid ervan kan geloof slaan Ik zeg wy begonnen te vliegen Dat drukt het onvoldoende uit De heg rechts van den weg werd een flikkerend licht toen de zon er doorheen drong werd een ondoordringbare vlek toen wij sneller gingen werd een schrik verblindinjj een gefluisterde bas bij de muziek van on e wielen die eerst een suizen dan een huilen en eindelijk een gillen werd toen wij door de ruimte sneden als een pijl door de lucht Ik kan die vlucht met niets ter wereld vergelijken Een montagne russe gecombineerd met een zweelmolen staat nog tegen onze vaart als een tramwagen tegen den vliegendcn Hollander en in mijn noodlot zag ik altijd de stijve gedaante van den ongelukkigen Marigold vóór my met zijn voeten in de hoogte en zijn haren te berge gerezen in een samensmching van angst en zuiging even merkwaardig als verschrikkelijk Geen woord ontsnapte ons Wij vlogen over de dorpsstraat sneller dan een adelaar zou hebben Tösschen ïurkye en de Monarchie is de verütandhoading nog matig Van de overige mogendheden sprekende rept de minister nog in t bijzonder van dé onde ongestoorde vriendschap met Engeland die de Monarchie echter niet belet bif de vyaudeltjkheden in Zuid Afrika onzydig te blijven Als gewooniijk volgt op het politieke gedeelte van het overzicht npg een beschouwing over de handelspolitiek en luide klaagtonen heft de minister aan over de gebreken en misbruiken in dat opzicht het gebrek aan ondernemingsgeest het gemis aan een voldoende oorlogsvloot de landverhaizing De commissie ontving het overzicht met ingenomenheid V Verspreide Berichten Frankkijk Eergisteren is in het Gymnase Voltaire te Parys het socialistisch congres geopend dat een week zal duren met 2 zittingen per dag 2000 Socialistische en revolutionteire organisaties zijn er vertegenwoordigd door 700 afgevaardigden Dit congres zal beslissen in de quaestie van deelneming aan de regeering door de parlementaire afgevaardigden der socialisten De soeiaal domocratische ministef van handel Millerand heeft zgn collega s medegedeeld dat h vDornemens is zicU voor het congres te gaan verantwoorden als dat noodig blijkt Bü de opening ontstond een kleine botsing doordat de politie de roode vlag wilde bemachtigen die door de socialisten gedragen werd De agenten werden omvergeloopen en de vlag ging mee het Gymnase binnen De 5 groote socialistische organisaties zjjn op dit congres vertegenwoordigd Do politie heeft La Caricature in beslag genomen die teckoniugen bevat welke beleedigend zgn voor koningin Victoria van Engeland m Bklgië Pierre Daens de broAler van abbé Daens is te Tcrmonde veroordeeld tot 150 francs boete omdat hö in een openbare terechtzitting te Aalst den vrederechter had toegevoegd Ais gü mg straft dan zal het volk zeggen dat lüer op zichzelf doelend de zetel is van cerlykheid en daar op den rechter wtjzend de zetel der schande Enüelasu De Daily News zegt dat de Engelsche commissarissen voor de Pargacho tentoonstelling van 1900 zoUen byeenkomeii om te kunnen doen Wij vlogen de straat door met de vaart van een dol geworden expres trein Marigold had de tegenwoordigheid van geest om voortdurend zijn bel in beweging te houden en wij schoten de straat door stofwolk verblmding en belrinkmken zoodat een van de dorpsbowonera ons naderhand zei het was zoo iets in de manier van het boven natuurlijke Wij konden de hnkschc wending van de straat niet volgen en wilden door een open hek vóór een hooiveld ronden met onverminderden poed over het gras en braken door een heining heen aan de andere zijde van het grasveld de vaart en de kracht waren te groot om tegengehouden te worden door de struiken van die heining maar lij omarmden ons rijwiel vriendschappelijk en to aller verbazing sloten wij ons onderst boven bij een prettig picnic partijtje aan dat aan de andere zijde van de heining zat te ontbijten eerste verwondering bekoeld was waren allen bizonder vriendelijk zorgzaam en lief voor ons Een oude heer met grijs haar deed zijn best ons wo toonbaar mogelijk te maken of althans mij want Marigold had maar ééne zorg zijn borstzak Onverlet was zijn opgetogen uitspraak een oogenblik later Wel we I nbts gebroken vroeg de oude heer die bleek predikant te zijn Neen haar dat wil eggen iets heel breekbaars dat ik bij me draag antwoordde Marigold een beetje dwaas Ik ben nieuwsgierig hoe ons wiel er af is gekomen