Goudsche Courant, woensdag 6 december 1899

belasten wjj hem met een kleinere I Dezen wordt ten minste de weg opengelaten om bg den door de wet aangewezen rechter te reclameeren Voor de rechtszekerheid is het te hopen dat het te Dordrecht nn aanhangige geval eindelijk zal verlossen van de onzekerheid waarin de belastingschuldigen v rkeeren Gemengde Berichten Gisternacht is te Breda een vreeselijke misdaad gepleegd In de Öinnikenstraat werd omstreeks haU twee ure door huiswaarts koerende heeren het Igk gevonden van een man die bjj onderzoek bleek door vier messtejien te zgii algemaakt De vermoedelijke dader is aangehouden HiJ blijft hardnekkig ontkennen De gerecl telgke schouwing had gister plaats j De wonden zijn toegebracht met een go D V Nb foon zakme ii In den na te Hilversui staande in de Naarderstraat dooi vernield Men sclr nt aankwaadwilligheid te denken jen verband te zoeken tusschen dien brand n de alsc alfing del kermis it van Zondag op Maandag is een blok van zes huisjct 1 brand Men schitijft ons iflt Oostethont j 4 De Zondagavonden woildenfhier o langer hoe rumoeriger Bi na geen i e gaat er voorbij zonder Jernmige vechlp rtgen Waarbg gewoonlijk jyan de messi h i wordt gebruik gemaakt i j Zoo werd eergi9t r vond een mA maii in eene ve htpartg mlft een mes Sneden van den scmuder tot n dep ellel dg Z90dat hil 1 in het ttasthuis moest worden opi gelomen f De dadei drankmisbni De postcobdnctetf Aj C v Si Walloftie bü het spoqrwegojigeltK te Kapelle ilWet postrgtuig van tr in Wbis diepst deiKfen door de bekomen kneuzingen sedert Mieii dienst was gesteld is voor den dienst Morposterijen algekentd jV In de vorige week zijn op een terreinVan het Trocadero te Parijs anWege de Mgimeene Vereeniging voor bloembolleitultunr in Nederland voorzitter de heer Krelage onder toeïsicht van den heer J 3 Kert r vele duizenden bollen in den grond geplant voor het tulpenveld waarmede H and fi tuinbouw op de Wereldtentoonstelling hoopt te pronken Men schrijft aan de N E Ct De raad der gemeente Echteld heeft besloten ten behoeve van elk der veldwachters in die gemeente eene levensverzekering te sluiten van 1 1000 uit te koeren op 65ja rigen leeftijd ol bij vroeger overljden De heer E Ommering van Vlaardingen een der bg de spoorwegramp te Capelle gekwetsten is zoover hersteld dat hg giste Directe SpoorwegverbiDdIngeD net öütDA W nt r lleDSLl 8 9 l AangevaDgeo 1 October Tüd vao GreeDWicb 60CDA 0TT1KDA1 t1 wnj 10 49 11 18 11 81 18 18 18 88 1 86 8 11 8 81 8 48 l 8 S 1 7 14 l4 9 B4 n iS 11 86 11 48 11 11 1 8 9 46 P 10 11 S 40 80 7 88 88 11 18 11 J8 11 4 MAU 1 U U 0 Jl m a i I BOTTEBDIU OOVDi Tiia t h 11 80 11 87 9 8 9 40 9 68 10 19 10 9 10 88 10 48 10 01 10 17 10 49 7 66 1 8 40 11 64 1 0 18 84 1 06 7 44 S O 8 Ï4 9 Ö0 9 88 Allwi 1 Uaia otn M la hMltoUii f lu lnop kaa ut gmkud vildos S BoUiiubak ijMr X llilr lappliiawlWitiit ia d Comngji da Wipm Liti aOUDA DEN HAAOfiM vem 06 10 40 JI IJ 18 87 89 44 11 07 11 44 7 6 8 0 8 1 9 18 8 11 r 8 J 8 F 8 41 8 48 8 8S 40 14 1 1S 1 08 l OH 1 18 1 8 l iS 1 80 1 48 U M 67 10 1 11 16 11 18 11 80 11 41 11 66 10 46 11 46 U 48 4 16 11 46 S tM 10 86 10 G O U U A A MSTODAM tiw nm 9 8 0 8 18 188 10 10 10 67 li 08 1 0 8 M 8 88 1 6 03 s SS 8 16 f 86 8S 8t 0 68 8 66 08 46 l o il ll 7 11 86 18 09 1 80 8 41 8 00 4 00 4 86 4 48 6 80 8 18 7 48 j 10 17 1 8 4 61 6 18 9 4 B 10 JI l BO 6 08 80 10 08 10 48 8 01 S l 89 10 1 t W 8 01 8 S8 9 09J 10 10 10 64 1 4 IJ llE t 9 86 10 18 10 R4 11 67 18 08 U 87 8 18 8 14 8 7 4 57 6 08 87 00 60 8 10 8 88 9 8 lO JS 10 4 4 5 55 j sjjjoo lO OJ 0 1010 O 1 46 m t W Ml 8r6VM9liyrii loT4 li 48 l H 1 68 8 a 4 16 kxMi O 8 19 9 0S 9 83 10 96 11 0 1 08 1 10 8 0 8 41 4 80 6 18 6 06 9 18 10 rl 10 81 10 8 1 11 00 i B O 1 D A u I RZCU 1 TlMfen B 9 07 40 10 19 10 67 D OO li lO 16 8 17 4 1 i 47 6 06 11 14 8 81 11 88 8 40 8 84 88 9 8 10 14 10 61 11 46 U 88 1 1 8 08 S 50 6 04 8 C 40 kmiUC 85 7 n8 16 S8 9 18 46 I IIU OI U H 0 118 8 11 8 81 4 4S O 7 8 10 4 ni W 6 48 6 60 7 86 8 80 8 60 30 10 00 11 80 li 6 11 40 10 00 10 84 4I 80 8 46 6 01 86 7 80 8 86 10 00 10 64 oud 7 17 7 84 8 18 a O 84 10 18 10 48 11 61 1 l 1 88 I 4 17 4 88 6 47 7 8 14 l 11 10 1 g y f 8 49 90 10 16 10 88 11 88 18 08 1 87 8 01 8 80 8 6 4 48 6 88 6 1I 8 6 7 68 9 19 10 88 11 65 18 87 4 88 7 88 9 4 10 48 l 8S 4 81 7 87 9 49 t8 6 10 6 11 10 K ll 11 61 0 8 40 8 68 4 48 6 10 10 7 1 7 68 8 8 10 0 betatdilagen over de qn estle ot de aanv en van een deel der Fransche pers op Koningin Victoria invloed moeten hebben op de werkzaamheden van de commissie RUSLIKD De czaar moet den minister van binnenland cbe taken hebben toegestaan dat de pers meer vrgbeid van beweging zal Icrijgen zonder evenwel wijziging te brengen in de perswet SuKvie In hoftringen verluidt dat de begenadiging der politieke veroordeelden op zijn laatst 6 Maart den jaardag van Servië s verheffing tot koninkrgk zal plaats hebben BINNENLAND De heer Jan Leis te Kinderdiik plaatsvervangend voorzitter ivan de raden van beroep voor de Vermog os en Personeele belastingen te Dordrechi heeft voor de rechtbank te Dordrecht movten terechtstaan onder de aanklacht dat hyjbg zgn aangUte voor de Personeele belastUg een schoorsteen i zon hebben gesmokkeld i j in zijne positie wel deed toen bij ziJn i en het strafproces 1 met de scherpe Tervi in de inspectie Helvo Zoo werd de heer Dirksland ambtshal een haardstede mee ven De aad van bi nietigde i dezen Jaans haardstaie onttelastl daarop Werd de hei voor d reohtbfink I Deze spreekt hem Het behoeft wel gein betoog dat iemand leweten Keeft wat hijIng te onderteekende tndt dan ook verbandIgingen vr raan menit blootstaat W van det Lind6n te aangesloten voor dap h had aangegeiep te Ifbrdrecht verg en Verklaarde de lar miaifi het jaar v A li bekeurd en Bottkrdam gebracht dutai alsof er nietii gebeurd ware wordt hij elkele maanden daar k Ambtshalve weer aatigeslagen voor dezeUaphti rdstede een itookplaats in een Watui de idspectic Helvoetj tot heden geb ur is niet alleen streng leroordeeld in de Tweede Kamer maar ook en niet minder scherp in het vonnis der rechtbank te Bottiirdam in zake van der Liaden welk vonhis tot heden niet is gecMseera ÉxBii daglooner en kleine bttwers werden bekeurd doch hnn werd de gelegenheid gegeven voor enkele kwartjes te transigeeren Olschoon sommigen in het bezit waren van een uitspraak van den raad van beroep waarbij de baardstede waarvoor zg bekeurd werden onbelastbaar werd verklaard aan zij tot die schikking over in de meening dat een reclame ingediend bij het lichaam dat met buitensluiting van het fiscale element in hoogste instantie uitspraak doet hun zal worden toegewezen doch helaas deze raad staat machteloos tegenover het gewijsde en kan niet helpen Anderen komen er door de dementie der colleges van zetters beter at ten einde den aangever te vrijwaren voor een lastige tydroovende en kostbare procedure zegt een dier colleges 8laan wij hem ambtshalve aan Kan het treuriger Niet omdat wij hem belastbaar achten maar om hem grootere onrechtvaardigheden te besparen w w w Oondiu 7 IS 7 8 8 1 8 88 0 SioordtMht door 7 81 8 41 Kiwwwknk 7 84 8 1 OaixUe 7 41 8 1 ottndim Baan Rottordm IX F £ olterd m U Oanallt HUaverknk Hoordnoht iDid 7 16 6 46 6 66 6 08 8 14 80 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 7 t6 0 8 41 7 87 8 68 7 48 8 0 U 8 07 8 86 9 19 Qoiida ï eiili lMiiMo iktp lle Voorburg Hm M kUlga 6 48 8 05 7 06 7 10 7 46 8 85 Voorburg 6 48 Zootorm ïeg 08 Z Moh Mo 8 18 Orittd 84 8 7 ll 7 47 ll U O W Huaimlblnhi Umi 1 l kllM 6 80 8 84 7 80 8 18 6 86 6 48 08 7 4 8 88 8 Uosdiu Uidiw Wowd VtiMiki Ulreokl Woonlon 8 16 68 8 14 Oudaw 6 80 7 08 8 S9 Ooada 6 60 1I 7 87 8 86 9 01 K H duiU 8 80 7 10 B Eotl d iD P 8 48 S Bottarduii B 8 1 9 0 ren het Ziekenhuis te Botterdam heeft kunnen verlaten Bedankt voor Blauwkapel de heer M Jongebreur cand te Ouderkerk a d IJsel Bij Vlforringe nabij Keulen is eergisteravond 6 nok een goederentrein ontspoord waardoor dlWlocomotief en 3 waggons omvielen en Up spoorbaan grootendeels versperden Trein 8 van Bazel naar Hoek van Holland die bij Bonn een defect aan de macliipe had bekomen kwam gelukkig daardoor te laat daar zij juist ter plaatse den verongelukten trein had moeten passeeren Eerst te ll j uur arriveeijcie dt Hoek tr in te Venice en weigerde de statioi lchef aldaar den D trein door te laten tot groqt misnoegen der talrijke bUtenlandsche reizigers die middernacht een hotel te Venloo moesten opzoeken Qisterochtand vroeg gingen eenige hunner via Breda naar Vlissingen de overigen met groot geld en tijdverlies naar Eotterdam om dienzelfden avond hun rei naar Engelandte vervolgen I Onder dagteekening van 7 November is uit Kotaradj aan de Javabode geseind De in hot gebergte nabij Lambaroe bivakeerende marechaussees overvielen een kleine bende vgandelgke Atjehers deze liet twee gesneuvelden drie Beaumont geweren blanke wapenen munitie en ele levensmiddelen op het terrein van den sli gd Hggen De Ddi Ct ontfring nog onderstaand telegram uit Kotaradjji Tocht naar Saipalanga is uitgesield tot 8 November groote Voorraad bulkruit en Beaumontgewersn zijn door onze troepen inOostPediifgevonden 1 t leenen Aan pen dorrespMideniie v4n 5 1 in de D liCt gedateerd 19 October wjj het Volgende Van llelaboeijeft Po loe Eag a gi der nieuws Te ftipa Toean hebbe pen met succes eene opMhting gedaai Nja Banta schocjjizoonlvan toekoe 5 j I werd met vrouw en jSchwiegermamal opge licht Voor papa zal ldat Wel beteekeneml f spoedig inbinden wantóop t punt yionw i de Atjeher zeer gevoeïïg en bood al meni bendehoofd daardoor zfce onderwerping aan Zoo ook nu weer panglima Neb wiens beidftl vrouweh en kind in onze handen waren Mer twee Beanmont ge weren nog zuiver blanfcy aooals zg indertgd door den Held van Deijkerhojf werden onW ngen kwam hg aanzetten De geweren Waren in en uitwendig zeer goed onderhondeni Het leergoed dat er bg hoorde twee patroontasachen met een 50 patronen meest all€ ze f geipaakte wasbeer slecht op verschillende plaatsen met touwtjes aan elkaar gebonden Schoenlappers schijnen de Atjehers er nog niet op na te houden Paglima Neb was een van Oemars aanvoerders van den 2en rang 1 1 07 1 14 1 4 04 411 1 84 1 0 S8 4 18 88 IS St 1 S 8 05 1 39 I 3 68 1 49 l F 8 8S Ml 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 4 09 4 24 5 4 16 7 17 4 66 6 86 6 07 ff 6 18 ff 6 88 6 87 6 6S 8 46 4 18 r ff 4 46 16 8 48 7 4S i7 56I S6 4810 ie ioadn 10 8 10 48 10 58 11 18 6 66 7 10 7 18 7 89 8 48 8 69 De bende die de tjoet Nja na het sneuvelen van haar man nog tracht bg elkaar te honden moet t niet erg rooskleurig hebben want telkens scheiden zich onderdeelen van haar af Nn weer pang Labog zoon van wglen Ketji Amim die met een IT tal I volgelingen te Eigas arriveerde zi Wat hü daar komt doen is niet met kerheid bekend iets ondernemen tegen t gouvernement zal wel niet in zijn plannen liggen Door dapperheid heeft hiJ nooit uitgemunt maar hij maakte hier en daar nog al naam als roever Hg is de eenige Van de eertyds voorname familielid van Ketji Amim die nog niet in onderwerping ia Na den dood zijns vaders die stierf van verdriet veroorzaakt door t opvatten zgner vrouw kwamen de overigen spoedig aanzetten en werden zg na behoorlgk betaald te hebben weer aangenomen Misschien wil pang Labog nu ook een kansje wagen Door drie brigadesvan de Lambaroe divisie is een bivak betrokken boven Manpreh op den boekit Teumali Deze jezetting die Viaar wg hopen slechts eene zeer tg delgke zal zijn heeft ten doel om dè VII moekims Bae t te beschermen tegen den overlast die de aanwezigheid van eene beiide in de nabijheid der kampongs altijd mei zicli brengt tevens is dap het patrouilleer n in de bergen gemakkelijker omdat niet telkens dien afstand heen en weer tehoeft ie wordenj afgelegd Bij den opmarsch naar de bivakpliats wïirden de brigades behoorlgk lopgewacht en mèt vudr begroet Toen evenwel eeno brigade door d0 Kroeng Loethoe vo riitrukte al do bende ± 10 man trachtte l n den rui tekomen kozen de heeren t hazenp id l n faar salvo s konden nog op hOn wotden afgegeven I luln de Deli Ct en ook hog in ejÉige andere bladen lezen wg een telegram iHgou dé ide dat eiene bende in Lhongsph meen igrOt zon zijn ingesloten 1 i S Nu weet een ieder dat een Atjehe ich booit Iaat insluiten altijd heeft xf eeiuicb erdeurtje en zoo Was het nstuurliJKM ier ook De grot was aan de voorzijde afgesloten doch op zg was een uitweg in hetoerbosch waardoor de heeren hoÉ dan ook smee Jen péi de marechaussees hun ook daar Ww pas trachtten af te snijden Een Atjeher laat zich niet levend begraven I AVJKH 11 18 10 10 10 87 10 17 10 84 10 81 10 40 lO St 7 B6 8 08 8 10 8 17 8 8 8 17 8 88 P 8 S0 11 4i 11 64 8 60 L 8 c8 S S 10 08 P 10 16 10 88 9 8i 10 88 l0 I8 10 8 7 46 6 17 7 8 84 41 47 8 18 0 E in OO Blijkens van den gouverneur Van Aljeh ontvangen telegraphieche berichten z8tt sedert de jongste mededeelingen diepi angaande in de Nederlandsche Staatscour nt van 20 September 1899 bg de krggsverrichtingën aldaar gesneuveld de fusqliers J van Beek no 46541 W Speekhoudt no 44439 a Vaguer no 28709 en C Jansen no 497OT en de geniesoldaat A van Wijngaarden no 38669 levensgevaarlijk gewond de kapitein der infanterie H Th van IJsseldijk en de fnseliers Th Bos no 32226 en A O Hensen no 48733 niet levensgevaarlgk gewond de Iste lnitenant der infanterie E van Harencarspel C J G G van Doorn en J L van Nues schampschot terwijl blgkens van den gouverneur generaal van Nederlandsch Indie ontvangen telegraphische bepchten de fuselier P G Leverdingen nn 50283 bjj eene excursie in de Lima Kotta Sumatra verdronken ia en de vuurwerkers A van Bavel no 23991 en W Voorhout no 30961 zijn overleden aan bij het afwerken van een lichtkogel bekomen wonden Stct STADSNIEUWS GOUDA 6 December 1899 Heden middag werd ten raadhuize dezer gemeente aanbesteed de levering van 1 Houtwaren Ingeschreven werd door K V d Torren te Waddiniveen 24 pCt boven tarief Vergeer en Sanders 22 pCt boven tarief W Hoogendijk Wz 22 pCt boven tarief 2 Ijzerwerk J H Kok 49 pCt boven tarief Spijkers en lichte IJzerwaren J H Kok 33 pCt boyen tarief Koper Lood Zink en Soldeer Th A V Berkel 20 pCt boven tarief J H Kok 15 pCt boven tarief 5 Verfwaren en Glas C ï Dillen en Zn 9 pCt boven tarief 0 C Ktom 16 pCt beneden tarief 6 Teer Firma P J Endenburg 21 pCt hoven tarief 1 J H Kok 20 pCt boven tarief J IJpelaar 18 pCt boven tarief 7 Kalk J Zwart Pz 82 ben tarief A Jonker en Zonen 27 pCt ben tarief 8 Grent C Jongenburger te Waddiniveen 9 pCt ben tarief P van Hasselt f 1 94 de knb Meter 9 Zand C Jongenburger biggelzand 9 pCt straatzand 11 pCt ben tarief C Eademaker biggelzand f 1 40 de kub Meter straatzand 80 cent de kub Meter i 10 £ 40000 vlakke V chtsche straatklinkers Waalvorm J H Zwart Jz Montfoort f 19 07 de 1000 Gebr v Stuijvenberg utrecht f 18 64 de 1000 L Ploeg te Rgsenberg f 18 50 de 1000 Gebr v Hasselt Kampen f 16 85 de 1000 11 40000 Vlakke Vechtsche straatklinkera Vechtsche vorm Gebr v Stuivenberg utrecht f 18 50 H Brunt Jz te Woerd f 17 19 de 1000 12 80000 blauwe IJselstraatkUnkers Scbalfl en Bekker Schoonhoven l 6 97 B U Jongenburger f 6 69 de 1000 13 30000 IJselmetstlplavg K D Jongenburger f7 35 Firma Schalij én Bekker Schoonhoven f 7 07 F v Lange Li Moordrecht f7 de 1000 14 20000 Ben Abinkeien Louis Bauvin te Luik f 122 Ernest Jansen en Sonpair te Luik f 119 25 Voorheen Erven Trip 110 93 de 1000 15 Het plantsoen en boomgewas A Ouwerkerk te Boskoop ongezegeld f 888 Gebr Steensma f 382 68 T de Loos en Zoon Boskoop 1 814 40 Het onderhond van de straten indegemeente Gouda gedurende de jaren 1900 1901 en 1902 P Ooms 11 J ct per vierkMeter B Muis Hillegersberg 16 ct devlerk Meter J en C Lamers lO i de vierk Meter Het afdammen en drooghouden vanhet Eeeuwgksche Verlaat en het maken metgangvaardig opleveren van twee nieuwevoorof boezemdenren en een nieuwe deuraan de Eeenwijksche zijde van dit Verlaat W Bokhoven f 1558 J J Dngm f 2163 1 16 Het ophalen van de vuilnis en het ophalen van de haardasch uitdiepen van grachten en in twee alzonderlgke perceelen of gezamenlijk M Bnnnik Gouda voor het ophalen van Vuilnis f 3500 C Furrer voor het ophalen van Vuilnis en Haardasch 1 5995 P Ooms voor het ophalen van Vuilnis en Haardasch f 5300 19 Het recht tot heffing van doorvaartgelden door het Eeenwijksche en SluipWgkBche Verlaat met het gebruik van de huizingo en het land daarbg belioorende gelegen in de gemeente Reeuwgk Ingeschrevenwerd door J Kalkman voor f 580 per jaar voor 3 jaar en voor f 610 voor 6 jaar De huur van den Stoombenkmolenstaande aan het Oude Voorstal Ingeschreven door de Firma P J Endenburg voor 10 jaar voor f 150 per jaar Do hnur van een huisje bezijden de St Janskerk Ingeschreven door M Sprug tvoor f 25 per jaar NncwiBKSBK a d IJsxl Zaterdagavond hall tien is aan den sGravenweg alhier vermoedelijk door de duisternis misleid te water geraakt een onbekende vrouw Op haar hulpgeroep schoten eenige burgers toe die haar spoedig op het droge brachten waarna de drenkelinge bü den landbouwer J V d H van droge kleederen voorzien en aan de politie overgegeven werd Rechtszaken Voor den Hoogen Eaad diende gisteren eene zaak betreltêiide een poging tot bl amie te weten het cassatieberoep vau Ven persoon die te Venray trachtte een dubbel huwelgk aan te gaan door het doen van voorbereidende maatregelen tengevolge waarvan de beld vereischte hnwelijksafkundigingen reeds plaats vonden door aan de vrouw met wie bij een tweede huwelgk wilde aangaan opzettelijk te verzwijgen dat hg reeds gehuwd was en eindelijk door herhaalde malen bg den ambtenaar van den burgerlgken stand op de voltrekking van het huwelgk aan te dringen nadat van zgn bestaande en niet ontbonden huwelijk intusachen aan den burgemeester van Venray was gebleken De man werd door de rechtbank te Roermond van alle rechtsvervolging ontslagen op grond dat de door bekl gepleegde voorbereidende handelmgen niet vormden een begin van uitvoering voor strafbare pogmg vereischt Maar het Hof te s Hertogenbosch veroordeelde hem tot 1 jaar gevangenisstraf Het hiertegen ingestelde cassatieberoep nu toelichtende trachtte mr F J Verscheure uit Roermond voor den Hoogen Eaad de juistheid van de leer der rechtbank aan te toonen op grond dat het hnwelgk eerst aanvangt nadat de beide afkondigingen hebben plaats gehad en in deze niet bleek dat de beide aanstaande echtgenooten na die afkondigingen voor den ambtenaar van den burgerlijken stand zijn verschenen om de tot het aangaan van een huwelgk vereischte verklaringen af te leggen Adv generaal mr Patgn die zgne conclusie reeds gereed had vereenigde zich in hoofdzaak met de door pleiter aangevoerde gronden op grond dat de verklaring aan den ambtenaar van den burgerlgken stand van de beide aanstaande echtgenooten tot het aangaan van een huwelgk bet noodzakelgk vereischte daartoe is en concludeerde mitsdien tot vernietiging van het arrest van het gerechtshof en ontslag van rechtsvervolging van den requirant met last tot in vrijheidstelling van dezen thans in hechtenis De Hooge Eaad zal Maandag 18 December uitspraak doen INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur 1 Gaarne zag ik het volgende stukje in de N R Ct in uw geacht blad opgenomen Onlangs trof me in de uitstalling van een tabakswinkel een reclameplaat waarop schoolkinderen stonden afgebeeld met de boekentasQh in de hand en de sigaret aan het hoofd Wel een teeken des tgds doch tegelijk een critiek op een even dwaze als schadelgke gewoonte Ventjes van een jaar of zes klampen u op straat al aan om een beetje vuur VóOr en na den schooltijd slikken tal onzer leerlingen een zekere hoeveelheid rook uit hun sigaar of sigaret t Behoort helaas I tegenwoordig bgna tot de uitrusting van een scholier in het bezit te zgn van een boekje sigarettenpapier en een pijpje tabak Dat er van die jonge rockers half suf van den tabakswalm met een zwaar hoofd en een maag tot braken geneigd nu juist niet veel terechtkomt op school is al dikwijls opgemerkt In Frankrgk werd 29 Mei jl door enkele afgevaardigden een wetsvoorstel ingediend tls verboden rooktabak te verkoopen of af te geven voor eigen gebruik aan minderjarige kinderen beneden zestien jaar Ik hoop niet dat het ten onzent ooit zoo ver zal moeten komen ik verwacht dat de ouders in dit opzicht wgs genoeg zullen zjjn om hnn kinderen te beletten een zoo schadelijke gewoonte voor jonge personen aan te loeren Vele onderwijzers zullen er de ouders dankbaar voor zgn indien ze hunne medewerking willen verleenen tegen een kwaad dat in de laatste maanden meer en meer voortgang vindt Het kwaad gestuit eer het te laat is 1 R V 362 StaatB loteriJ 2e KljUM Trekking vao Dinsdag 6 Deodmber No 11801 U 0 en 80830 ieder 400 No 617 11 0 No 6808 13597 1400 16804 168 7 16688 en 19710 ieder ƒ 100 Prijien an 30 60 S71 6387 767 nsi 117 8 16 U 1S8 7 188 87 71 1 18916 15747 1833 60 68 6486 7 66 4T 17 66 41 il9 69 8 S 10044 60 94 3 47 8 7l 5 8 77 7 15863 18486 76 3083 5607 38 10164 91 7 89 93 43 38 9i to 13019 99 49 W9 8I8S 40 98 lOSOt 13119 16940 89 314 41 68 8010 88 49 74 1 618 87 8801 76 84 83 59 79 1 478 8 98 41 I 18807 94 47 664 880 5 37 61 8 133 8 16019 61 61 6858 63 10316 83 61 18 10 64S 80 84 8181 84 3 Si 80 704 848 6981 8S4t 7 ts 40 16161 87 68 3508 78 9 10408 18418 7S 18740 99 8604 84 84 90 1 97 18806 891 70 6001 8318 ti 84 leSlO 18 6 8704 IS 48 10609 1368 78 36 71 41 88 7 8847 67 8440 1041 98 88 8656 1188 8988 104 68 68 4 HU 68S8 8704 0 80 347 18 1819 66 59 90 68 65 87 8808 71 7 409 85 93 89 41 98 1308 4105 50 8918 11 18 88 89 38 81 88 9071 48 86 94 93 1400 78 633 9136 79 4 58 6 47 1 48 4314 96 80 77 41 ill 9281 1 8S 69 3 94 1708 440S S9 t312 48 81 7 17 80 4 83 83 1814 4500 6703 30 i 84 69 88 43 33 n 36 60 98 4 97 84 7 1983 4715 6910 9447 818S 35 29 u i8 8f89 4805 43 36 94 4976 EO 98 9 16 6081 7103 97 1 95 46 96 4 88 68 92 8 84 6176 7158 70 60 87 7301 87 5 5203 29 9i30 2438 38 47 86 43 89 7408 9805 68 5 24 0 7 66 58 93 644 76 93 95 88 6817 7667 9933 2616 37 71 81 19083 79 1888 P4S0 4 10000 48 7 73 88 9 16 08 97 10794 13786 64 19186 10807 6 98 43 1091 13836 49 85 61 16 86 19977 48 7 43 195 i 61 7 50 38 68 13904 97 1968698 69 16713 46 11008 14058 33 64 6 63 9 k 98 141 6 18841 1 29 76 66 6811112 14 07 87 66 69 18 16901 7411305 76 44 19893 57 14137 98 19906 93 14561 63 20034 1 317 64 17078 44 11684 14644 17101 60 U75t 14709 66 89 80 45 79 8010111869 76 178 1 80 1911981 81 17884 60 89 17433 98 6 14868 83 803i 14948 17 77 81 6 70 17714 48 12006 95 98 55 80 15041 17845 3 18306 61 86 iO 18168 15141 83 10448 77 1S854 17818 J06S6 12 6 97 18014 69 74 15346 37 88 12610 47 48 80671 88 18136 208 4 12 15 5436 18901 84 1 601 88 20936 Beurs van Amsterdam Vikrs Slotkrs 81 81 93 V 98 98 93 1001 88 83 1 88 8 j ♦ l 6 96 6 96 101 67 67Vs l 100 84 90 91 99 31 435 108 804 1641 96 z 188 110 90 891 114 10 884 886 lOOV 66 66 l lf JV z ll l lOO 100 luy 14ll 6 106 74 7 V 104 87 w 86 IS M l 48V 1 Vè l 0 10 w 108 M 101 M 99 100 M 117V U7 101 am 84 t ifl 1 DECEMBES Kunuiio Uert Ned W 3 8 Va dito dito dltc 3 flito dito dito 8 Homaa O jl Goudl 1881 93 4 Italik Insohr TiDg 1868 81 5 Oonam Obl in papier 1868 6 dito in iiUer 1868 6 PoaTtiSAL Obl met eoupon 8 dito liokol 8 RD LAXn Obl Binnenl 1894 4i l dito Oeoona 1880 4 dito bij Botbl 1889 4 dito bjj Hop 1889 90 4 d lo in i ond leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 ÜrAKJa Ferpel ilhuldh8Sl 4 TuaKiij Qspr Goot leen 1890 4J Jf o leaning urie D Ooo leenin serie C 2oliiAn Rep T oblg 18 6 Unio4 Obl Bail Soh 1890 Vax EDIu Obl 4 onbep 1881 KlwriÈBi Obligatieo 1896 3 KoniUAM atgd Ieen 894 3 Nad N Afr H ndel v aand Arondib Tab Mg Certifioaton Deli Uaalsebappg dito Arn Hypolheekb pandhr 4 i Cnlt lfg der Vorstenl aand s Gr Hypolheekb pandbr 4Vi Nederlandsche baak aand Ned Handelmaatsob dito I N W k Pao Hjp b pandbr 8 Bolt Hypolheekb pandbr 4 Utr Hypolheekb dito 4 Oo r Ni Ojsl Hong bank aand 1 BOSL Hypotheekbank psndb 6 AaianA £ i ut hypoth panilb 4 Uaiw L O Pr Lien ren 6 Sis Hojl IJ 8pooTir M j aand Hü tol Eipl T 81 8pir aand Ned Ibd Spoorwegm aand Ned Znid Afr 8pm aand dilo dito dito 1891 dito 5 luui apoorirl 1887 89 A Eobl 3 Znid Ilal Spwmg A H obl 3 PoUK Waraehau Weenen aand aoiL Qr Ruis Balliaoh dilo aand Fastova dtto aand 5 Iwang Dombr dito aand 5 Ennji Oh Aiow Bp kap opl 4 dilo dito oblig 4 Amuu Cent Pao 8p l ij obl 6 Ohio t North W pr C r aand dito dito Win Bt Peter obl 7 Denier fc Rio Or Spm eert r a lUinia Central obl in gond 4 LonisT fc Naih illi Oerl rjund MeiiM N Spir M lehjp o Hisa Kaniai T 4pCI pre aand N Tork Ontwo k West aand Pena dto Ohio oblig Oregoa Gdit Uh p ingoad 5 Bt Paal Minn fc Huik oU On Pae Hoofl jn obig t dilo dilo Line Col Ie hyp O 6 Cuuu Can South ClMrt r aani Vra O Rallw fc Na lo h d e O Anslard Omnibns Uij aand versoheidenhBid Voor het Schepengerichtte Dantzig hebben niet minder dan 119 vleèschhouders terecht gestaan wegens het vervalschen vah levensmiddelen De heeren hadden namelijk sinds geruimen tgd de gewoonte geconserveerd vleesch door hnn gehakt te mengen en een ruim gebruik te maken van de zoutsoort die bg het conserveeren wordt gebruikt Dit zont bevat echter zwavelzuur en heeft de eigenschap bedorven vleeseb zgn natuurlijke roode kleur te kunnen hergeven Men begrjpt dus waar het den heeren om te doen was De beklaagden die nog niets op hun kerfstok hadden zijn tot 3 de anderen tot 6 mark veroordeeld benevens tot betaling der proceskosten Juist toen een trein met werklieden passeerde is te Tuntales bij Cadiz een spoorbrug ingestort De locomotief en een waggon stortten van een hoogte van 15 meter in het water De machinist en de stoker zijn gedood Voor St ITicolaas Prachtige DASSKN met Goud bekroond LINNENGOED Een Sjne collectie HEERENen DAMES PARAPLUIES en HANDSCHOENEN enz enz A 7an OS Al Kleiweg E 73 GOUDA Telepkoon Mo 3i Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 5 December 1899 Vette Ossen en Koeien goeden aanvoer prijzen waren voor i kwaliteit 34 ae Icwal 31 3e kwaliteit 28 cent per half Kilo Magere Oasen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 39 2de kwaliteit 37 3de kwaliteit 25 cent per half Kilo Stieren en gra kalveren redelijk aangevoerd De hanölel was m al het aangevoerde vlt pnjshoadend Vette Koeien duur MANTELS COSTUMES Zoowel voor Dames als Kinderen Blousen Japoiisloflen Pellerijeii in groote verscheidenheid billijke prijzen ü SAM80M BurgerlUke Stand GEBOREN 30 Nov Anthonia Gijaberta ouders W M van der Pool en 1 G Kijnders 3 December Johanna ouders h C de Looij en J 4 van den Berg Johanna ouders J A van der Valk en J Meijer Dirkje ouders T den Hondijker en D J de Jong 4 öesina ouders J W van der Steen en G van Hulk OVERLEDEN 30 Nov A G Verboom 20 j 1 Dec C van den Ring wed P de Jong U j 4 S C Wielders huisvr van P van der Waals 26 j ADVERTENTIEN Heöen overleed te juavenhaqk in den ouderdom tan 63 jaai do Heer 6KR4RD 18 JACOBUS miNBURG J VAK REEDT DORTLAND Eïec Test GoüBA 4 Deo 1899 V Heden overleed tot mijn innige diepe droefheid mjjn hartelgk geliefde Echtgenoote mmk mmu w m wa4is geb Wielders in den ouderdom van 26 jaar mij nalatende een Kind Diep betreurd door Ouders Broeders en Zusters P V D WAALS Gouda 4 Dec 1899 TE HÜÜB TERSTOND OF LATER Ongdmeu bileerde Kamer i f I U per week Adres PLUWEELEN SINGEL 622