Goudsche Courant, woensdag 6 december 1899

No 8063 donderdag 7 December 1899 3 s e Jaargang mmm mmmi Meuwt en Afxvertentieblad voor Gouda eH Omstreken Telefoon Nii Mt ADVSUTEINTIEN worden geplaatst van 1 5 regels A 60 Jenten iedere regel meer KI Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte In iending van Advertentiën tot 1 uur des midd © e Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uit2onde kg van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden js 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomraers VUf Cïil TEN NlinLOOZE VENNODTSCHAP Nationaal Grrondbezit te s Gravenhage De DIRECTIE bericht dat de coupons der oWigatiën vervallende 2 Januari 1900 betaalbaar zjjn te s Gravenhage ten Kantore der Vennootschap de Hollandsche Bank de Vos en Vreede en de Firma P J Landry Amsterdam b d H H Praetorins en Zn Amersfoort b d Heer H J Croockewit Arnhem b d Geldersche Bank Assen b d Heer B A Smidt Oud Beierland b d Heer A Koopman Bred b d H H Ingen Hous Zn Dokkum 9 b d H H Fockema en Klet fens Gorknm b d H H C de Gijselaar Co Gonda b d H H Montijn Dort land Groningen b d H H Mrs van Vierssen Trip en Peith Haarlem b d H H Laane en van i Bemmel Harlingen b d H H P Poithnma Zn F raneker Heerenveen b d HH Gebrs Mispelblom Bejjer Joure b d H H Gebrs Mispelblom Befler Bolsward b d H H Gebrs Mispelblom Bejjer Leeuwarden b d H H Gebrs Mispelblom Bejjer en P Koumans Smeding Leiden b d H H Lezwjjn en Eige man Maastricht b d Geldersche Credietver eeniging Mcppcl b d Heer Hk Koelink A Bz Nijmegen b d Njimeegsche Eöecten bank Martens Co Rotterdam b d Wissel en Eflectenbank Schoonhoven b d Heer P A Grenp Sneek b d H H Brunings en Ten Cate utrecht b d H H Jan Blijdestein Zoon Waalwp b d rf C A Witlox Zoon Wageningen b d Heer S A van Minden Winschoten b d H H G J en A E Groenoveld Zutphen b d H H P F C Brunings Co Zwolle b d H H A van Deventer Zoon EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Direotent H BUBGEBS DEVENTER Model A zonder rem en schermen i 87 50 Model A met 90 Model A 110 Model AA 12B Model AAA 5 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENES 156 LtlXE ACATB NE 180 P S DAMES KETTINGEIJWIELEN op alle prijzen t 5 hooger ïertepwoordiger J C DB RUITER Gouda E CASSITO TANDARTS Turfmarkt Gouda Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAGS van S tot 4 uur VRIJDAGS van 4 nur ZONDAGS alwezig ia de Appntuur van C M miUar 4 Ca Barlln 8euth Str 14 Men latte coed Oiw op naam en fabrlekamerk Varknribaar by Hearea Wlnkellari In oheaawark lalantirlaa are aryaaBfli a B leaaraa BaMthy W taraaaKNa Anha t t Hat beite omchadelylcrte en makkelykste poetamlddel voor Ueeres m vooral damea en Klnderachoenwerk Openbare Vrijwillige Verkooping op WOENSDAG 6 DECEMBER 1899 des voormiddags 10 ure in het Cafe Restaurant HARMONIE aan de Markt te Gouda ten overstaan van den Deurwaardw F H SWAM van Meubilaire en andere Goederen Mah Linnenkasten Tafels Canape s Crapeanz Stoelen Tapijten Karpetten Voetkussens Luze Kleedjes Loopers Behangselpapier etc etc II HANHOVERA Levensverzekering ZONDER geneeskundig onderzoek Aanbevolen door en inlichtingen te verkrijgen bij den Hoold Agent A k VAN DER GARDEN VISITEEAARTJES gedrukt met letter naar verkiezing zijn In alle Tor maten en modellen verkrijgltaar bIJ L B IIllil è II Lange Tiendeweg D 60 Indien gy niet wilt hoestea gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiïen Borstlionig Extract Mémh mt de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloeni van H W TAN SICHAIÜ € o Den Haagr Holevsranciers 8CHAIE E SCHAIE 8CHAIK SCHAIE SCHAIE Sc SCHAIE SCHAIE b SCHAIE SCHAIE Sc SCHAIE VAN TAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co b Helianthe ia het beate middel der vereld OO S Melianthd geueeat Kinkhoest CO S Mell ntbe geueeat zoowel oud ala jong CO S MolianthO mag ia geen huiagezin outbrekeQ Co s HSlianthd atnat voortdurend onder Scheikundig toezicht Co b nLellanthe helpt onherroepet k Co S MoUftnthe ia bekroond met Eerediploma a Co 8 Melianthe is bekroond met Ooud Co b Melianthe is bekroond met Zilver CO S Melianthe ia verkr fcbaar in flaoons van 40 CU tO Clt en ft bg PirmB WOLFF Co Westhaven 198 Gouda D MIJBBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstol B 126 te Gouda A BOUMAM Moordrtekt i Th torkin Boiknop B Y WIJK Oudmater M KOLKMAN Waddinxvtm a ROIiLMAN Bodegraven PINK8B Nieuieerkerkad IJeel W J Ti DAM Haaitrecht A N tanZESSEN Sehoonhovm Duur Oeneeuh Blgenteen aanbttvotcn f 1 Tl ï Tf Mcl Ecre DIploma en Goud Bekrooncie PRAEPARATEN VAN éS Ouifld LsrOCtlC krachtige en versterkende KINA WIJN tegenawakte M afttl ll zoowel by kmtieran ak volwassenen gebrek aan eetlust slechte HI l fl SI t li m I W W gebreka ijavérterlng zenuwhoordpiin ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen OUINALAROCHE FERRUGINEUX m het bijzonder tegen Bloedgebrek Bleekiucht Verkrijtjbaar in flacons a 1 90 en 1 kwalen van Kntiflchen leeftijd pi I rp C Sk CÜ Ct voedzaam versterkend aangenaam van smaak voor dagehjksch geb uïtc a ir a v nv cii p kinderen zwakken en klierachtlge gestellen zeer aan te bevelen Als geneeskrachtige drank liij stoornissen der spijsverteringsorganen en diarrhée ook voor zuigelingen en kleine kinderen Prijs per buB Ik J i Kgi ƒ 1 70 è Kgr O OO H Kgr ZO W Chemiach MolL cililfpr Speciaal voor Kindervoeding in bussen A Kgr 0 90 zuivere lTiCIIVOUIK Ci ƒ 0 60 Kgr ƒ 0 36 Ac4hma C ttti Vt e tt Het rooken eeneriialve Cigarette is voldoende ter bestrij Sy ding van de hevigste aanvaUen van Asthma etc In doosjes k f 0 6Ö en Q gftl Tamarinde RnnhotlQ fruit PURGATIEF tegen verstopping Amd beien Migraine Congestiesetc vooralookalslaiana voor kinderen bewijzen de Tamarinde Bonbons van KKAEPEI IEN HOLM belangrijke diensten daar de Vorm voor het kin d begeerlijk en de smaak aa ngenaam is Prijs per doos je O ÖO en ƒ O BO Cialtriïalf P ïg4J11 Q algemeen erkend als het BSSTE huismiddel V I ll Hoest Verkoudheid en Keelpyn het is I J Jk un slljmoplossendl en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend In HJ D fleschjes verkrijgbaar Pnjs 0 20 per fleschje De f ra pafai H t an KRAEPKLIEN It HOLH te Zeist Ün allen POorMten van eiifuttten nttarop de naam en kandteakentnff en perJtrifffbaar bij de meeeie Mpolheltert en £ ogitten d yilhll kSaEPELIEN holm Hofleveranciers ZEIST Aml Frijstrekking 20 December SOO OOÖ MARK ala hoofdprüa in het gelukMgst geval bisdt de ni juwate groote Qeldverloling die door de Hooge Begeering van Ham ut goedgekeurd en gavaarborgd is l e voordeolige inriohling van het meawe plati bealaat diaria dal ia den loop tsd alochts weinige maundea in 7 verlotingeD van 118 000 loteo G9 180 prijzeo bedragende 11 349 325 Mark ter volledige bealissiiig zullen komen daaronder zijn kapitalu prezen van eventueel 600 000 Mark bij uitnemendheid echter 8 prijs a M SO OOor 36 pnjz ilM 10 0 0 SÖprgz aM B Oftö 106 pr z M 8 000 201 pr z a M 000 SUprgz aM 1 000 niSprijï aM 40 i 3S952pryz aM 165 lÖ490prijz aM rOO 200 ISt 104 100 73 45 21 1 prqa a M 800 000 l prijs a M SOOiOOO L ptys a M 1 10 000 2 pryzea il M 7S 00 1 pHJB B M 70 00 1 l prya a M 85 000 1 prija a M 6 V 000 1 prys a M 65 000 prezen a M bO OOO 1 prys a M 40 000 l pr a a M 8 000 Do aaustaan o oerate prgstrekking dezer grooto door den Staat gowMfborgde Geldftrlotiag ia van ambtswege bepaald plaats te bebbon op den 20 December e k en koal litervool 1 geheel origineel lot sloohts M trk t of fl 3 0 1 balf I 8 1 7 1 kwart iVi Ö0 te en iiizouding van het bedrag per poatwisael of tegen rem oura Alle comtnisaiuB worden onmiddollijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd én iodüt speler ontvangt van ons de met het wapen vnu den Ftaat voorziene Origioeele Loten zelf in handen Bij iedere beatetUbg wordt het vereiscbte officioele plnn waaruit de verdüüling der prezen op du verschillün e klauen al ook de betroffendo inloggolüen te vernemen ia gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze fieguuatigers onaangevraagd na elke trekking de oQioieele lij aten l e uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt olidur waarborg van den Staat ea kan door dircte toezending of ook naar vorltieziog der Belanghebbenden in alle grootere plaataen Tan Nederland bewerks oliigd worden One debiel is aleeda door het geluk begunstigd en oniicr vele andere aanzionlgke prijzen bobben wij meormalon volgens oflic eele bi wijzen de eerste Hoofdprijzen verkrigen en onza Bfgunstig re zelf uitbL tnald o s Mark 850 000 100 000 80 000 6 000 40 000 enz Het is te voorzien d t bij daae op dah hecbt sten grondslag gevestigde ondarnuiDing van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan warden gerekend men gelieve dorhalve wdgoDS de reeds ophanden zijude trekking alle orders ten spoeiligste rechtstreeks te zenden aan Kauf manu di iSiiiioii Bankiers on Geldwisaetaara ie HAMbLKG P 8 Hiermede danken wg voor het vertroutfens ons tot hiertoe geschonken en dsar wy bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteoren zullen ij ook voor het vervolg bemoeid zgn door een stipte en reeele bedieoinirï de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te Torwerveo H J VAN SCHALEN Behanger en Stoffeerder Lange Groenendaal I 108 Voorhanden een groote sorteering Be haiigselpaplereii CI orca ööri sto£feïx ZEILEN LINOLEUMS diafeljSheé tt tMatten A SLEGT bereuitzioh aan tot het leveren ran Zui7er Zeeuwsoli Tarwebrood M2 cent de K G NIEUWE HAVKN 28 W K Bekrooad op de InternationalQ Tentoonstelling van Bakkerg Maaldery en Kook kunst te ffroiw4ay met een diploma Vergold Zilveren Medaille GoDBi Druk van A BEINKMAN 4 Zi liulifHliihdwh Overalclii De berichten niet doorliet Engelschedepaitement van oorlog medegedeeld maarvan dagbladcorrespondenten olit rangen overden slag b j Modderrivier dogft zien datLord Methuen daar een ontzettend moeilijketaiüi beelt gehad en dat de Boeren het hemniet gemakkelijk hebben gemaakt om zpstelling tnsschen Klokfontein en de rivier tenuiaste te l ehonden De militaire correspondent van de Westm Gazette heelt metschrik en ontzetting het verhaal van denslag gelezen en zegt Wanneer de aanvoerder en zgne troepen ni t znlk een verbazends volharding hadden getoond zou alles verjpren zgn geweest i etbnen zou met zvjn leger gAioodzaakt geworden zijn tot een terngtpett die geèindig zou ziJn in een onherstelbare ramp Kimberley zon gevallen z n en de Kaapkolonie in opstand zgn geraakt waardoor een toestand zou zijn ontstaan die slechts met inspanning van de uiterste krachten zon zijn te redden geweest En thans nog is er voor znlk een toestand groot gevaar Dat erkent de Westm Gaz volmondig Het blad hoopt echter dat door het spoedig zenden vah troepen naar De Aar en Belmont het gevaar voor lord Methuen om in den ryg te worden algesneden on aangevallen zal worden voorfcomen Do Boeren hebbeu zich bij Spijtlontein opnieuw versterkt en zullen ook daar trachten Methuen s legermacht ernstige verliezen W te brengen doch tevens schijnen zij voornemens de Engehchen in de flank aan k e tasten en hnn op die wijze ernstige verÜezen te willen toebrengen Dit reeds hebben de Boeren door huu positie bij do Modderrivier gewonnen dat zg Mothuen nog steeds belet hebben die rivier over te trekken en hem daardoor opnieuw eenige dagen hebben opgehouden De Westm Gazette meent dat lord Methuen thans Kimborley kan ontzetten in een paar dagen en dat dan de krijgskans ïicii eindelijk voor Engeland wenden zal Het leger van Methuen vereenigd mot de strfldmacht van Kekewich zou dan kunnen opereeren in de richting van Bloemlontein en daatdoor niet alleen de Yrijstaters noodzal en de noordelijke districten van de Kaapkolonie te ontruimen maar ook de hand kannen reiken aan Gatacre en daardoor jnet hem vereenigd tegen den Vrijstaat kunnen ageeren Het is echter zeer de vraag ol lord Methuen daartoe in staat zal zp Vooreerst is hij de Modderrivier nog niet over on al PEVILLETOX Vrij nau bat Bngelmh S Ik achtte hét raadzaam er naar te gaan zien Het was een hooge heining en er was geen kans om er weer Over heen te komen zooals wij hadden gedaan Bij gebrek aan vleugels was dat een onmogf ljjkheid De predikant zei dat hij ons den we om de heining heen wel rou wijzen en terwijl wij onze hoeden afnamen Toor de drie of vier dames van het gezelschap trokken w met hem at Wij moesten een tamelyk lan n weg afleggen maar eindelijk kwamen wij bij de plaats waar ons rywiel hm ongedeerd maar bedenkelijk met bet voorwiel in den grond vastgeklemd en van achteren perpendiculair door een doornstruik opgehouden Een wonderbaarlijke behoeding mompelde de predikant naar den bicycle turende En een fotogravure weet U Vbegde MarigoW w Wj De predikant zag hem aan met een buk alsof de val zijn hersenen had gekrenkt Wij begonnen de machine uit den grond los te wringen wat niet heel zwaar viel en toen wij er kan hy thans seinen wisselen met Kekewich met de zoeklichten hij is ngg niet zoover dat hij de Boeren die Kimberley omsingelen heeft verdreven De meening van den KrjegsKorrespondenz dat do Boeren hem zouden toestaan Kimberley binnon te trekken en daarna de deur achter hem sluiten is nog niet zoo heel onwaarschijnlp Bovendien yan die samenwerking met Gatacre is in t eerst niet Ijpel veel te verwachten Deze zit in Qneenstown of iets noordelijk daarvan in een streek die zachtjes aan begint te gelijken op een vijandelijk land De Engelsche bladen vatten dat wel een beetje la légere op en schijnen er nog weinig waarde aan te hechten Maar wanneer de censoren laten seinen dat in de noordelijke districten algemeen de zijde der Boetai wordt gekozen dat uit Venterstad alleen 2000 kolonisten zich bj de Boeren aansloten dat in de disiricten vlak bij Kaapstad gelegen Paarl Durbanville Worcester Wellington Malmesbury de geest van verzet steeds duidelijk merkbaar wordt daar moet de toestand zeker tot ernstige bezorgdheid aanleiding geven En Gatacre die daar midden tusschen zit is aan banden en voetei gebonden V ♦ Het verzet tegen de nieuwe Ameriknansche politiek neemt toe niet alleen by de Amerikanen van BaMpeesche herkanst maar bij het volk zelf fn het bijzonder biJ de socialisten die vooral den laatsten tijd een groote krachtsinspanning toonden en bjj de jongste verkiezingen een niet onbelangrijk stemmental uitbrachten Van een sterken oppositiegeest bleek ook te Boston by een algemeene vergadering van den grooten werkmansbond van de Bidders van den arbeid In deze bijeenkomst werd in verschillende besluiten het trust systeem of industrieele syndicaten afgekeurd en werd over den president Mac Kinley gesproken als van den grootsten vijand van indnsMe Vorder werd een afkeurend oordeel uitSIsproken over de gevoerde politiek die de Philippijnen door kracht van wapenen tot onderwerping wil dwingen Wellicht dat men ook reeds van eeji krachtige oppositie merkt in de Maandag geopende zitting van het congres waar allerle i vraagstukken betreffende de bnitenlandsche politiek aan de orde komen Men verwacht dat de nieuwe politiek tot warme debatten zal leiden Te Weenen gaan de zaken maar niet yDurnit Door de hooge eischen der Czechen mee gereed waren namen wij afscheid van den predikant dankten hem veelmaals en welgemeend en leidden den tanden weer door het gras naar het hek Ik schat de menschenmassa die vóór dat hek stond op de groote meerderheid van de dorpsbevolking Jong en oud waren er alle rang en stawl maar zij waren met sarcastisch Integendeel zij waren uiterst beleefd en een van de oudsten uit het gehucht deelde mg erg aangedaan mede welken indruk onze vlucht door het dorp had nagelaten in de woorden die ik reeds heb herhaald Tien minuten later hadden wij ons in de herberg verfrischt natuurlijk al dien tijd voor de deur door de dorpsjeugd aangegaapt en wij vervolgden kalm onzen weg Marigold bewees dat hij een man uit één stuk was Wonderbaarlijk dat het niet brak he zeide hij zoodra wij uit het gezicht waren van het dorp en een goed ind rechten weg voor ons hadden iHet zeide ik spottend en met mijn blikkenzijn morsterdgeel jaquet doorborend Het onszelf zou gepaster zijn Zoo kwam ik er toe al in den aanvang van oneen todit om dat portret te vervloeken Een man die maar een roet breed van den dood 4 zal het resaltaat van de bijzondere commissie ook weer gelijk nul zijn De voorzitten van het Huis van Afgevaardigden Fuchs he er nu op uitgevonden een commissie te giaken voor de taalwet die over zes weken verslag zon uitbrengen en van die ze s weken zou dan gebruik worden gemaakt om de wetten te voteeren die de Keizer verlangt Verspreide Berichten ji FniSKRIJK Het gerucht dat generaal Mercier candidaat voor den Senaat is gesteld voor de a s verkiezingen in het departement Somme wordt formeel tegengesproken Een lied Le Débarqnement des Anglais De ontscheping der Engelschen getiteld dat beleedigend wordt geacht voor koningin Victoria is door do Parvjsche politie in beslag genomen Ook zijn naar men beweert door de Engelsche douanen te Dover een groot aantal Fransche bladen geconfiskeerd In verband met de vernieling van de con coursopstellen in het hospitaal Beaujonte Parijs heeft men ernstige verdenking tegen een mededinger den zoon van een hooggeplaatsten politi en persoon ïjigène Monchon de ontwerpw Jfan de fraaie medaille van koningin Wilhelraina van Holland is door de regeering belast met het ontwerpen van de nieuwe postzegels die in het tentoonstellingsjaar zullen worden uitgegeven Beloi £ De Brusselsche Wereldtentoonstelling van 1897 is thans met de liquidatie der maatschappij besloten De rekening sluit in ontvang en uitgaaf tot een bedrag van 7 039 901 francs DuiTSCHLAND Professor Bontgen te Wurzburg de ontdekker der X stralen heeft het beroep aan de universiteit te Munchen aaugenomon De staatssecretaris van buiteulandsche zaken Von Billow is door den sultan van Turkije begiftigd met het grootkruis der Medjidie orde in briljanten EsaELANI In tegenspraak met de beweringen der jengopers dat de prins van Wales zich zou aansluiten bü een beweging tot het boycotten van de Parflschc Wereldtentoonstelling van 1900 wordt gemeld dat de troon houden zeker uit gehoorzaamheid aau de eene of andere wet van de romantiek vHet kwam er voor ons nu zoo erg niet op aan antwoordde Marigold maar Hij eindigde den volzin wijselijk niet Je zult nu toch wel overtuigd zijn Mangold zeide ik op stijven toon dat niets ter wereld dat portret kan breken Nu het een val en duikeling heeft doorstaan zooals wij achter den rug hebben zou het vergaan van de wereld er geen nadeel aan doen Ik kan mij voorstellen dat zoo n portret ongedeerd uit een vliegenden storm en uit een windhoos komt Maak je dus daarover met meer ongerust Een zucht een verluchting van geluk werd door het briesje naar mij toegevoerd Ik had den verliefde bepaald gerust gesteld Wij spraken geen woord meer totdat wij een oude gemoedelijke herberg zagen met een groot zwaaiend uithangbord de Victorie De oude weg naar Dover is rijk aan zulke teekenen van patriotismua die opgeld deden in de dagen toen niemand nog bekend was met de scherpzinnige vinding van Grant Allen en met den laatsten overtreder door de wet gestraft want de uitersten raken elkaar en de verleiding om in die herberg te ontbijten was ons te sterk Die plaats is bij uitstek geschikt om er te ontbijten zei Marigold toen wij er nog vijftig yards van af waren ËQ een emblema van onze laatste ontmoeting met den dood zeide ik Je bent een nijdige vent hernam Marigold opvolger er niet aan denkt van zjjn voornemen om het volgend jaar naar Parijs te gaan af te zien BINNENLAND 8ÏATEN GÈNEUAAL VimeitB UAMBH Zitting van Dinsdag 5 December Aan de orde de staatsbegrooting t Hoofdstuk betreffende de hooge staal collegiën werd zonder stemming aangenomen nadat Mr Troelstra er op had aangedrongen voor t corps stenografen de Kamer het stelsel aan te nemen dat de stenografen die door leef en diensttp recht op vol pensioen hebben zullen worden gepensionneerd ten eind opschuiving mogelijk te maken onder de onbezoldigde volontairs Namens de stenografische commissie beloofde Mr De Savornin Lohman het denkbeeld biJ de voorgenomen regtomentswijaiging te zullen overwegen Daarna begon het algemeen debat over Buitenlandsche Zaken De heer Schaepman besprak de uitsluiting van do vredesconferentie van den paus en de Znid Afrikaansche republieken een nietuit noodiging die voor den Minister van BuitenL Zutaneen TMen had moeten zjn don Czaaf te bedanken voor de eer om de conferentie hier te ontvangen omdat de aard en de gesteldheid van t Noderl volk niet gedoogden die eer te eer te gunnen met het oog op de gevoeligheid der Roomsoh Katholieken voor niet nitnoodiging van den Paus en onze gehechtheid aan onze stamverwanten in ZuidAfrika Spr had krachtiger taal onzerzijds verwacht en acht s Ministers verdediging zwak te meer daar Rusland den Paus wet wilde uitnoodigen Eeeds de souvereiniteit van den Paus eischte vertegenwoordiging van den Heiligoa Stoel en Italiè kan dezo wet niet schenden Verder betreurde spr het dat de Minister van Buitenl Zaken ziJn vriendschap tegenover Transvaal vergeten heeft De mogendheden zullen de niot deelneming der Z A Kepublieken thans wel bejammeren nu zg ze als oorlogvoerende mogendheden moeten erkennen In beide zaken had de Ministor do waardigheid van Nederland het land van den godsdienstvrede krachtiger tegen over de Mogendheden moeten handhaven steunende op het rechtshewustzijn dos volks Namens z jn in politieke vrienden betreurde ook Mr Rink dat do Z A Republieken niet en een paar oogenblikkeu later gl ed ons uitgerekte vervoermiddel lang i den deurpo t van de hefberg waar het bijna evenveel bekijk had als het mosterdgele pakje van Marigold De Victorie was een afgelegen huis dat op een lange rechte streep van den weg naar Dover uitkeek dik met witte stof onze oproeping oin hartsversterking werd niet met een gulheid beantwoord die de naam kon doen verwachten Wat drank betrof kon liet voldoen aan alle biUgke of onbillijke eischen maar op het punt van voedmgi middelen ontstond er een belangrijk tekort Wie echter op eeti Junidag zware hchaamsoeteningen heeft gehad mag zich niet beklagen over koude ham en gekookte eieren hoewel er in het zoutgehalte van die wat al te stevige voeding onmiskenbaar een dorstwekkend element schuilt dat met heel wenscheÜjk is Wij waren echter niet in een stemming om te vitten over iets eetbaars tenzij het rhinoceros was en toen de blonde meid van de herberg haar mouwen had neergehaald en in het kleine opkamertje een vlekkeloos tafollaken had gespreid en een paar wel wat massieve glazen had neergezet die fonkelden als kristal toen vielen wij op de ham en de eieren aan en spoelden ze door met een puike ale en voelden ons oneindig veel beter MangoW werd btjna poëtisch toen hij eeivfinale maakte met kropsli l let dubbele rijwiel zeide hij opende een verschiet voor gelukkig gepaarden li ordt vervolgd O