Goudsche Courant, donderdag 7 december 1899

Raadslid Ik protesteer Voorz Stemmen stemmen Er wbrdt gestemd Raadslid Maar burgemeester n itemt ook mee en t geldt nw neef uw zusters zoon Voorz Volgens art zooveel van do wet mag dat en hg leest t bewuste artikel voor De stemming is afgeloopen neef is gekozen 1 Tel Op den In December was het 64 jaar geleden dat de heeren Surrnrier Le Chevalier en Brade het verzoek tot Z M Koning Willem I richtten tot het verkrijgen van concessie voor den aanleg van een gzeren spoorweg tusschen Amsterdam en Rotterdam of bij wijze van pruef tusschen Amsterdam en Haarlem De aangevraagde concessie werd hun verleend bij Kon besluit van 1 Juni 1836 no 75 Nadat eenmaal met den aanleg van den spoorweg begonnen was vorderden de werkzaamheden goed en in het begin van Augustus 1839 was dan ook alles zoover gereed dat een eerste proefrit over een groot gedeelte van den spoorweg met de in Engeland vervaardigde locomotief de Snelheid kon worden gemaakt Op den 20en September d a v werd do spoorweg met de meeste plechtigheid geopend De geheele liJn Amsterdam Rotterdam bereikte eerst acht jaren later haar voltooiing De opening van verschillende section had nl plaats op de volgende data LeidenVoor schoten Den Haag 6 Dec 1843 Den HaagRotterdam 3 Juni 1847 De rgtnigen die bg de opening van don spoorweg in dienst worden gesteld werden niet als tegenwoordig aangeduid met Ie 2e en 3e klasse maar als diligence char bancs en waggon De eerste char bancs waren open doch al zeer spoedig na de opening nl in Oct 1839 werd bepaald dat de eerste soort evenals de diligences dicht gemaakt en de waggons met zeilen zouden gesloten worden Deze 3e klasse rijtuigen met zeilen bleven tot 1859 in gebruik De eerste rijtuigen waren niet voorzien van doorloopende treeplanken maar ter hoogte waar zich thans de bovenste treeplank bevindt en ook vlak onder de kap waren doorloopende gzeren stangen aangebracht welke dienden om de conducteurs in staat te stellen zich gedurende den rit langs de rgtnigen te bewegen Zij moesten zich daarbij aan de bovenste stang vasthouden terwijl hun voeten op de onderste rustten en das een gymnastischo beweging ten uitvoer brengen die een zekere mate van lenigheid vereischte Bovendien was ten gevolge van deze inrichting een behoorlijke lengte een eerste vereischte voor een goed conducteur De kleur der rijtuigen was lichtgroen later donkergroen daarna purperrood voor de diligences geel voor de char i bancs en bruin voor de waggons Allo rgtnigen waren driebaks en het aantal zitplaatsen voor elk 2e en 3e klasse compartiment bepaald bedroeg aanvankelijk 14 dus 7 op elke bank Dit aantal werd spoedig verminderd tot 6 In het begin waren do zitbanken van de rijtuigen der twee laagste klaseen onopgevuld Later werden die van de char i bancs met leder bekleed en iedere zitplaats voorzien van een lederen rugleuning die op ijzeren staven rustte Directe 8 ioorwegverblndtngen met JOUDA Wlnterdlenst 18S9 1900 AangevaogeD I October Tüd vao Greeowlcli 6 88 6 1 7 14 4 48 4 66 6 01 5 09 6 18 6 80 1 40 Dl ia g luj l r t l lli tt a S U T bï8l f krf l tm B H lU 6 1 Sp l E t CTt i l 5 ll 4 40 4 60 4 67 6 04 8 10 AllMi la 84 kUw it M a rMaltotiil op fcn loop ku nirt g ek na worde B B Uma Ji ipoi L fair inpplemmlhirvii m i Coiiip g 1 fer Wipm Lili 10 06 10 40 11 1110 18 10 87 10 8 10 44 U 07 7 59 8 80 8 89 9 18 5 JJ = l 86 E 8 41 8 48 8 V 40 5 86 49 6 16 7 17 6 15 43 7 45 e O U 1 K k M s r e K D A U fit aam M 8 o 8 18 I8 10 10 10 57 11 06 1 061 86 8 88 I O 5 03 36 8 16 1 16 18 9 S 0 63 VmatW 8 01 8 68 9 09 10 10 10 54 11 48 19 671 68 8 18 416 4 57 6 60 6 619 0010 01 0 1010 O 1 46 lAmiUO 8 1 0S 9 88 10 15 11 0 1 08 1 10 1 0 8 41 4 80 18 6 06 9 18 1 8 10 81 10 8 1 18 00 ioula C e 85 7 tn 8 16 8 86 9 18 9 45 I li 11 09 ll lS 1 80 15 8 814 41 80 7 6 8 10 9 46 W 6 43 6 50 7 86 8 80 8 60 9 8a 10 00 11 80 ll 6 11 40 1 41 8 80 8 45 6 00 86 7 80 8 86 in O0 i 7 17 7 84 S IB 9 0 84 10 18 10 48 11 611 011 14 8 31 4 17 4 88 6 47 7 61 8 14 9 18 11 10 Inilili de brief van onze Koningin aan Z H hield geen verband met de conferentie Wegens onze eigenaardige positie tegenover Transvaal had de regeering in haar houding behoedzaamheid in acht te nemen Zij zal dit ook voor het vervolg moeten doen De heer Kuyper waarschuwde ook tegen inmenging in den oorlog als zeer onvoorzichtig Hü stelde eone motie voor waarbjj do Kamer als haar oordeel uitspreekt dat ter gelegenheid der vredesconfcrentie ten behoeve der aanverwante repnblieken in Zuid Afrika niet gedaan is wat had knnnen geschieden Heden voortzetting ter conferentie zijn nitgenoodigd eennitsloiting die de Minister in de Btnkken niet lieelt gerechtvaardigd De Begeering liad krachtiger aan baar wenscb tot deelneming der Repnblieken moeten vaethonden zoo noodig met opoftering van de eer om aan de Co iferentie deel te nemen of haar hier te ontvangen De Min had wegens de sympathie voor de Znsternatiên in ons Land voor de eer moeten bedanken Dan had Nederland zich ferm en standvastig getoond Immers t staatsbelang te onderscheiden van Btadsbelang voor de vergadering te sQravenhage ziet hy niet in Zaterdagmiddag had te Waalwijk in do zaal van Mnsis Sacrum een vergadering plaats van voorzitters en afgevaardigden van leerlooiersvereeniglngen om van gedachten te wisselen over de mogelijkheid eener procentsgewijze ratloneele prijsverhooging op gelooid leder Tegenwoordig waren een twintigtal afgevaardigden van verschillende vereenigingen Er waren ook een aantal brieven van adhaesle ingekomen Er werd een commissie van voorbereiding benoemd die eene oproeping richten zal aan alle lederfabrikanteik in Nederland ten einde te trachten door algemeeno samenwerking van belanghebbenden oen gewenschte verhouding te verkrijgen tusschen do hnjdonprijzen en die van t gelooide en bereide leder In allen g val hiyft onopgehelderd waarom de Oran eVrgstaat is nitgesloten en Sprekers conclnsie is dat de Minister tegenover de Z A Republieken niet gestreefd heeft naar aanhouding die deze Kepublieken en ons volk recht hadden te verwachten De heer De Savornin Lohman erkent dat kleine natiën als wg niet zoo krachtig kunnen optreden als andere mogendheden die spotten met recht en moraliteit Nochtans had de Minister van Bnitenl Zaken moeten zeggen dat afgescheiden van de souvereiniteit van Engeland dat alleen het recht van veto heeft bg het sluiten van tractaten dat Transvaal ter Vredesconfcrentie had moeten genoodigd worden Onder deze voorwaarde had Transvaal toegelaten moeten worden Gemeng de Berichten Men meldt ons uit Vreeswgk Gistermorgen waren eenige werklieden bezig mot het onderzoeken der draaipunten kettingen enz van de ophaalbrug over het Zuiderslnishoofd der Konlnginnensluis alhier Een der balansen wippen was daartoe aan het achtereinde ondersteund opgevijzeld Eensklaps brak nu het ondersteunde gedeelte dicht bg de draaipunten af en stortte naar beneden Gelukkig waren de werklieden juist op de brug zoodat zo allen met don schrik vrijkwamen De passage over de brug is nu tijdelijk gestremd en schepen kunnen voorloopig slechts passeeron met gestreken mast Te Oosthuizen kwam in de jongste Riadsvergadering het verzoek in om eervol ontslag von den secretaris ontvanger den heer A C Middelkoop besloten werd dit t verleenen waarna de voorzitter vier sollicitatiestukken voorlas naar aanleiding daarvan ontspon zich het volgende debat Voorz Nu mtjne heeren zal ik u iftjkel zooveel van de gemeentewet voorleze hg leest B en W hebben op t tweetal voo secretaris geplaatst C Baas en C Peters en nu moeten we maar overgaan tot stemming Een paar Raadsleden mopperen tegen ze willen eerst inlichtingen inwinnen een der sollicitanten heeft examen gedaan als Secretaris Voorz Inlichtingen gekheid we moeten stemmen stemmen Maar waagde nog een der twee te mopperen ik stel voor sollicitanten op te roepen Voorz Dat voorstel kan ik niet toelaten stemmen stemmen Wat betreft de niet uitnoodiging van den Pans meent Spr dat een Nederl Minister van Bnitenl Zaken dan Paus niet officieel kon aitnoodigen ter Conferentie en zulks met het oog op ons karakter als proteatantsche natie geregeerd naar staatsbeginselen o a godadienstvrpeid die steeds door den Heiligen Stoel zjjn veroordeeld In zgn werk voor den vrede beschouwt hg den Paus niet als stedehouder van Christus want niet de Paus brengt den vrede docli Jezus Christus hoofd van alle potentaten Al die beleefdheden van een anti clericaal Kabinet in Nederland tegenover het der bevolking beoogen slechts het winnen van temmen Nederland kent slechts ééne souvere ine die staat onder een Hoogoren Souverein die geen gezanten kent De heer Van Kol geloofde minder dan ooit met het oog op de wereldgebeurtenissen aan het nut van een vredegericht en meende dat aan oorlog en militarisme alleen een einde is te maken door den invloed van het proletariaat De heer Mees beweerde dat zelfa een krachtig optreden voor deelnemieg der ZuidAlri kaansche Eepublieken aan de conferentie zouzgn afgestuit op Engeland Hij wees op de berusting van den Paus iu de nietuitnoodiging en achtte Nederland niet geroepen tot bemiddeling in den oorlog tusschen Transvaal en Engeland De hoer Van Karnebeek prees s ministers voorzichtige houding die in het belang van Transvaal was bg nitnoodiging van den Paus ware do conferentie afgesprongen Hg betoogde vorder het gewicht voor Nederland van de bgeenkomst der conferentie hier te lande die op arbitragegebied nuttig werkte De minister van buitenlandsche zaken dit bevestigendo achtte de gevolgde houding de goede en de eenige in het belang van den Staat Niet uitnoodiging van den Paus strookte met de internationale gebruiken en L 9 88 OOUDA aOTTIÏDA H i m W 14 9 86 r 7 80 7 88 8 1 dooi 7 17 7 84 7 41 I 80 7 50 Ooidi Sisuwetlrerk dopalla tattmim M Bottera mD P Rotterdam B lüta im Diii U i 11 18 ll n U 18 18 68 1 86 8 11 8 86 8 68 Ï 67 4 8 S 45 9 CB 9 8 11 88 1 4 08 4 16 11 86 1 07 11 49 I M 9 88 9 46 10 U 11 80 11 61 18 88 1 88 8 80 4 87 4 58 6 18 8 48 8 18 9 08 I ii i r f 10 11 11 88 O 4 llcaii 11 m U Una Eilri biilxtalaii 1 Op loe tniuD igi Itmif ilUDdiR 9 ODD 4 i Tl 11 80 11 87 16 19 16 KOTTEKDllC 8 88 S 40 1 66 8 0S 1 89 8 58 1 49 l 8 8t 11 9 8 9 40 7 8 Kottardam Baan Rottatdam D F Aottaidam U Oapella HieuwerkKk oorf1re4lil Soada 7 16 18 88 IS S 9 68 10 19 lO tO 10 86 10 48 10 17 114 4 46 4 66 5 04 5 11 6 17 6 46 5 64 6 08 8 14 6 10 7 51 8 40 il S 6 89 7 44 fM 8 14 9 00 9 88 10 0 11 64 IJ OS 18 84 1 06 I O U D A U B N H i i O II 8 14 8 46 4 18 4 66 6 07 6 18 6 88 6 87 6 65 1 08 1 01 1 18 1 89 1 8 1 80 1 4 10 19 11 16 ll lS 11 80 U 41 11 66 10 46 11 45 11 M 8 9 67 7 16 8 0 8 41 ll 7 87 8 58 7 48 8 08 9 14 8 01 6 85 19 9 89 Ooada lavaoliuiien MoaTkapaHa Soatarmaar Zagwaa d 8 48 4 16 4 45 18 46 9 66 10 86 Toaibarg co m 1 9 46 10 1111 87 11 86 18 09 1 80 S 4E 3 00 4 00 4 65 4 6 5 80 6 1 7 41 7 56 8 66 9 48 10 19 10 17 1 86 4 61 1 9 49 a Haga w aUaga 5 41 6 05 7 06 7 10 7 46 8 65 8 66 08 Voorburg 5 48 j Zo ra OB O 1 10 11 6 16 8 89 7a eDk Mo 6 18 10 48 8 01 Onudf II S46 87 11741 1 01 F 9 88 9 36 10 19 10 4 11 57 18 08 U 87 8 18 S H 8 87 4 87 5 08 87 8 00 S 60 8 10 f 8 9 81 10 15 10 461 di BumoBikitnin oUmb lo en Sa kliaN eitn batalan EO Reiaiitaffa Toor da l n Braiikelaa Aliutardam magan tU ütoaa reiiaa t 0 r D A10 67 18 00 U U 11 8 11 4 H St U T E B o H 1 18 10 16 8 81 8 401 18 3 8 d 9 07 B 1 40 lieoniM 3 17 4 81 10 56 6 06 g 65 7 10 7 16 7 89 T 8 80 10 81 10 48 10 f 11 16 6 47 10 19 Uouüa Ouden Waant Utrank 6 10 6 34 7 60 8 18 5 85 6 88 6 18 2 40 8 43 f t s a 3 50 6 04 5 48 6 08 7 11 81 r T 4 8 88 8 66 9 8 10 14 10 61 TT Utreekt Woanlan Oudav Soada t 65 7 S3 8 81 8 49 9 80 10 15 10 88 11 38 18 08 1 87 3 08 8 0 3 59 4 48 6 88 6 11 6 81 7 68 9 19 10 00 10 84 6 16 6 53 J 14 10 88 11 55 18 87 4 81 7 1 9 4 10 64 5 30 7 08 S 18 10 46 1 86 4 8 1 7 87 9 4 6 60 7 17 7 17 5 86 9 01 9 88 9 11 10 59 U IO 18 11 11 61 1 9 8 40 8 68 4 48 5 SB I0 1 11 7 61 8 18 10 01 lO U 11 10 De reizigers werden niet verwond op het punt van comfort en men ontzag zich ook niet om op de dagen wanneer een groote toevloed te wachten was zooals b v op de Pinksterdagen of met Haarlemmer kermis allerhande soort van geïmproviseerde voertuigen in den trein te zetten Zoo werden op die dagen de waterwagens in dienst gesteld ten behoeve van het personenverkeer de waterbakken werden er daartoe eenvoudig afgenomen en banken op den bodem vastgemaakt waarop bij fraai weder een groot aantal passagiers mede zeer gevoegelijk zoodea kunnen vervoerd worden Zelfs de beobtonwagens knnnen daartoe geschikt gemaakt worden Treinverwarraing bestond verder in het geheel niet en eerst in 1844 werd bo l iten tot het aanschaffen van een 40 stuks koperen flesschen die met warm water gevuld en ten dienste werden gesteld van de Ie klasse reizigers zoo zij er om vroegen Thans geschiedt de verwarming der rgtuituigen door stoom van do locomotief Vroeger werden alleen de wieloa van bagage gageen goederenwagons en wel door een eenvoudige handrem geremd Thans zijn alle personentreinen van een doorgaande luchtrem systeem Westinghonse voorzien waardoor de trein zoowel door het dienstpersoneel als door de reizigers zelf tot stilstand gebracht kan worden De vroegere zeer spaarzame verlichting der rijtuigen door olielampen heeft voor gasverlichting plaats gemaakt Het rooien was vroeger in de Ie en 2e klasse verboden thans heeft men afzonderlijke atdeelingen voor rockers en niet rookers in alle rijtuigen evenzeer als dames compartimenten voor alleen reizende vrouwen De trein die vijftig jaar geleden tot iedersvoldoening op dezen eersten spoorweg reed is als speelgoed in vergelijking mgt de tegenwoordige zooals zij daar getrokken doorkrachtige compound machines samengestelduit materieel waaraan de nieuwste verbeteringen zijn aangebracht toegerust mot Westinghonserem rusteloos voortjagen met eensnelheid die schier driemaal grooter is danvoorheen speelgoed in vergelijking vandeze kolossen zeker maar speelgoed waaraan de tegenwoordige spoorwegman met eerbiedigwelgevallen denkt omdat het hem den moeitevollen arbeid van de pioniers onzer spoorwegen de glorierijke ontwikkelingsgeschiedenis van dat middel van verkeer voor dengeest brengt Handelsreiziger De N aamlooze Vennootschap Confederatie gevestigd te Delftshaven en Hees heeft JB verschillende landen de patenten verkregen voor een geheel nieuwe bereiding van cacao en chocolade Volgens het oordeel van verlchillende scheikundigen in Nederland Oostenrjk Duitschland BelgiS Frankrgk en Engeland munten deze nieuwe produkten vooral uit door groote zuiverheid smakelijkheid en lichte verteerbaarheid De Confederatie heeft voor de exploitatie harer uitvindingen en patenten reeds een fabriek in Duitschland opgericht teneinde hare nieuwe artikelen binnenkort in den handel te brengen 11 18 l 8 8 17 10 10 10 87 10 17 10 84 10 81 10 40 10 66 7 66 8 08 8 10 8 17 6 86 8 50 7 88 11 46 11 64 1 60 0 18 10 80 8 t8 68 10 08 10 16 u S8 10 86 7 46 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 8 18 fM E 00 11 44 Het feit dat genoemde Naaml Vennootschap reeds sedert tal van jaren voortreffelgke produkten in deft handel heeft gebracht is een waarborg dat ook de nieuwe door haar te vervaardigen artikelen den goeden naam waarin onze Hollandsche cacao fabrikaten zich overal verheugen mogen eer aan zal doen Verhalende van den slag bg Modderrivier en het wegraaaien zooals de Daily Chronicle t noemt van het garderegiment schrglt t N v d D Het is vooral dit laatste verlies t welk koningin Victoria zich bijzonder aantrekt H M dus wordt van het kasteel Windsor aan Daily News geschreven is ten diepste getroöen door het verlies van zoovelen uit hare dappere troepen Bjj meer dan één gelegenheid heeft men haar zien schreien bj het droevige nieuws dat inkwam Dit werd vooral opgemerkt toen H M verleden Woensdag de vrouwen der reservisten bg zich ontving Ook toen zg des middags uitreed kon men bemerken dat H M geschreid bad Nooit te voren heeft de Koningin zich over hare soldaten zoo angstig behoeven te maken als tegenwoordig De verliezen door de gardebrigado geleden met welker manschappen ziJ gedurende hare lange regeering bgna aanhoudend in aanraking kwam heeft meer bepaaldelijk aan H M groote droefheid veroorzaakt Het is eene droefheid die zeer wel te begrijpen is en waarvoor men eerbied hebben moet Maar waarom die lange regeering wanneer H M werkelijk zóó tegen den oorlog was en reeds geschreid heeft vóór die begon dan toch niet besloten met een daad van meetdere kloekheid Vooral bg H M s hoogen leeftijd moest het aan hare nagenoeg heilige persoon zooals Chamberlain t uitdrukte tegenover haar zooveel jongere ministers niet zwaar zijn gevallen ook binnen de beperkingen der grondwet hare persoonlgke wenschen wat meer te doen wegen Dat H M zoo iets verlag wanneer zg iets wil ook Wanneer de ministers er niet voor zijn is bj het aannemen van de eizerinne titel o a en het verstrekken van toelage aan de prinsen van den bloede gedurende hare regeering meer dan ééns gebleken En is het niet dikwijls den sterveling gegeven te kunnen doen wat hg wil te kunnen laten wat hg niet wil neen te zeg gen op een beslissend oogenblik over dien grooten rijkdom beschikt ieder redelijk B zedelijk mensch óók de geringste al komt ijiet hem dan ook op het een of ander te staan Sn zoo had een beslist Neen ik wil niet Ik wil vrede ik wil althans in vrede eindigen I uit zoo eerwaarden mond gesproken veel zoo niet alles kunnen voorkomen Nu is het te laat terwijl H M s Ministers zich sedert zelfs deswjjze tegen elke tnsschenkomst zgn gaan verzetten dat velen haar een onmogelijkheid achten Nu duren de oorlogsgmwelen die de koningin doen schreien en zooveel harten doen bloedon oort Nu treft niet onverdiend tegenslag op tegenslag rampjop ramp het EngelSche PosterUen en Teiegraphie Vacante directie Post en telegraafkantoor Krabbendgke Jaarwedde f 1400 en vrge woning Pensioensgrondslag f 1600 Borgtocht kan nog niet worden opgegeven Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vrijheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben toch ingevolge de bepalingen van het Kon besluit van 21 Maart 1894 no 17 de telegraafambtenaren voor deze directie den voorrang Sollicitaties in te zenden vóór 25 December a 8 Benoemd 1 Dec Tot adsistent te Snoek F Schim Bevorderd 1 Dec Tot klerk der postergen en tole r phie Iste klasse de klerk 2de klasse A V ten Dijk van het bijpost en telegraafkantoor Oranjeplein te s Gravenhsge Verplaatst 1 Dec De klerken der postergen en teiegraphie 2de klasse H M Nnmans van Zntphen postkantoor naar Harderwijk en W H Dalmeyer van Amsterdam telegraafkantoor naar Zntphen postkantoor de telaphoniste mej A P Keverling van Amsterdam naar Osch Ingetrokken De verplaatsing van do telephoniste mej A E Comelisso van Amsterdam naar Osch op 1 December a s De bonoeming tot klerk der postergen en telegraphic 2de klasse van E Janssen te Amsterdam telegraafkantoor op 16 November 1 1 zal ingaan op 16 December a 8 Overleden 19 Nor Do brfevengaarder te Holden Pan Hingen G Smots 25 Nov De brievengaarder te Polsbroek J Teeuw Met ingang van 16 December e k wordt te Utrecht in de Bemuurde Weerd een btpoit en telegraafkantoor govestigd dat in de alphabetische Igst der gemeenten enz onder Utrecht it op te nemen als 4 Bijkantoor Bemuurde Weerd STAbSNIEUWS GOUDA 6 December 1899 Het repertoire der Ned Opera is vastgesteld voor deze en volgende week als volgt Stadsschouwburg Amsterdam Directie C van der Linden Vrpag 8 December 8 uur met medewerking van den heer Désiré Pauwels als gast Cavalleria Rnsticana en Paljas Paleis voor Volksvlijt Amsterdam Zaterdag 9 December 8 uur met medewerking van mej Fanny Francisca Mignon Groote Schouwburg Aert van Nesstraat Rotterdam Zondag 10 December 3 uur Lohengrin Stadsschouwburg Amsterdam Dinsdag 12 Docember 8 uur Faust Groote Schouwburg Aert van Nesstraat Rotterdam Woensdag 13 December 8 uur met medewerking van Mej Fanny Francisca Aida Beroepen bjj de Ned Hervonade Kerk te Huisduinen de heer M Jongebreur cand te Ouderkerk a d IJsel BfüRascuENHOEK GlsteTuacht ten 3 ure werden de bewoners alhier opgeschrikt door het luiden der hrandklok en het gaan der brandhoornen De nachtwacht A Vonk ontdekte brand bg den bakker P Overweel Spoedig was brandspuit No 1 ter plaatse en gelukte het den brand in zijn aanvang te stuiten Zevnuuuizen In de jongste vergadering van de ijsclub Zevenhuizeo zgn herkozen als leden van het bestuur de heeren W Dogterom 8 Karremon H Klapwijk en 6 van den Dool In plaats van don beer M Bos die bedankt hoeft als lid is gekozen als president de heer J A Vos NiEüWBRKEEK a d IJsKi lu do vorigc week had de dienstmeid van den landbwiwer A C K in den Prins Alexanderpolder het uitspoelen van een zwaar dek het ongeluk het evenwicht te verliezen en in de vrg diepe sloot terecht te komen Op haar aanhoudend hulpgeroep kwam eindelijk de zestienjarige dochter des huizes toeschieten die het genoegen mocht smaken de dienstmeid op het droge te halen Bleiswuk Mej de wed Lakeman alhier heeft haar honderdsten verjaardag gevierd Er leven nog zes kinderen van haar ze Is betovergrootmoeder Haar geestvermogens beginnen in de laatste maanden te verzwakken BoDEOKAVEN Do R K bisschop te Haarlem heeft benoemd tot pastoor alhier de heer M H P M de Graaf 362 Staats loterij 2o Klaaaa Trekking van Woensdag 6 Decombor No 17347 6000 No 1810 on 13568 Wer 1000 No 7J83 81 O Prijaon van 30 9736 6 17 15 89 SI 128 47 46 87 76 94 834 76 6001 t3 10 884 1 83 61 71 88 18 6103 S006 7 87 9 98 41 8 99 4 0 8388 68 9 887 18 881 67 41 28 609 88 87 55 8467 78 17 8360 11200 1370J 16682 19060 70 ai 10 53 19134 74 11404 19882 67 66 7477 87 40 167 8 19iS3 4 94 13921 88 62 8538 1 5 55 16 34 72 96 11688 04 1 78 87 8110 46 U0S3 17035 6 51 to 94 75 19186 95 11701 14115 17168 58 8705 66 41 88 64 73 S8 65 17105 ia4oe 8 1 11818 14805 81 30 71 51 48 89 60 eOH 70 8 77 87 87 74 14 07 17318 91 98 11915 60 58 017 72 78 87 19504 7S 3586 6116 9146 18085 11488 17402 19657 13 1 6610 65 84 74 88 O 14 SI 80 9 55 18107 7 84 19719 30 71 6606 9301 19 14680 48 8 939 8698 81 65 61 85 99 46 68 3728 83 70 68 14651 17581 81 li 8 888i 84 941 90 1730 37 19S11 88 46 6701 86 1 I86 14866 17608 17 HOI 3 18 95 0 51 1491 3i 81 11 8981 BOH 676 56 87 87 74 85 86 7020 90 liSll 15016 1 70 19999 1 00 16 7118 93 12483 43 57 57 7 4 49 86 9706 56 i 75 20006 1884 77 8 8 67 70 17806 84 48 4814 81 9308 4 15116 59 ti 66 4487 40 46 18E00 48 17908 80109 1436 4816 8 86 87 1 804 63 87 17 70 98 24 41 81 70 80831 86 4903 7810 30 67 66 77 S6 1506 5000 17 81 78 I81 7 80884 17 4 93 86 18700 15413 18141 88 3i 56 743S 10133 1 15 69 901 8 60 68 18 55 4 89 96 49 9 4635 7831 68 0 75 i801 16 1641 71 7511 10886 68 15689 18308 7 1701 98 86 49 18931 iO 13491 99 48 5149 88 10457 77 15871 SI 20519 e5 79 87 81 IbO 5 15981 72 86 1861 85 7667 l lfl 13143 n i S9 70 580 7703 66 18346 88 1 538 20 15 1988 6 41 75 6 16035 84 48 1014 61 7819 fO 87 34 18613 70 68 67 11 7S7 13448 8 187 1 86 64 94 88 99 66 16118 27 88 5 53 11 86 10341 83 75 41 OSl 8187 85 793 45 13 00 16201 18806 18 8104 7a 64 7 a 61 17 43 85 6 0j Ti 10 100 20 0483 iS 10 il 65 6 8001 15 H 47 80 2 003 81 79 7 93 13630 16496 18U6 5 8448 6879 H 98 49 165115 87 Ï7 9 671 124 1028 8t 8 48 95 8689 79 45 11158 93 8 19045 7i 99 5894 SS05 7S 97 16608 56 2e Klaase ia Lijal No ÏO i 5 m l 20865 Voor Sta ITicolaas A van Kleiweg E 73 GOUDA TeltititooH t if Itciirs vuil Aaislei dain Motkrs 81 t i 8 OS A Prachtige DASSEN met Goud bekroond LINNENGOED Een fljne collectie HEERENon DAMES PARAPLU ES en HANDSCHOENEN enz enz Vrhri 81 93 V 98 lOOV 88 83 Vi 88 84 85 961 6 101 67V 88A 100 84V 90V 91 9 V 631 436 a4 ia 6 DECEMBER flBMUNu Cart Ned W 3 8V litu ito due 8 dito dito dito 8 lloHOai Ulil Oaull ie81 9S4iTJLL Inaflhr rtngl8 881 5 OoaTiKi Obl m papier 1868 6 dita ia tilrerl868 6 PoETUOiL Obl mot üoupou 8 dito tiokel 8 57 t 5 108 1 2017 154V 96 118 uov 90 89V IH 101 884 885V 100 66 55 161V 97 I Ru uHD Obl Binnenl 1894 4 dito Oooona 1880 4 ddo bi Botha 1889 4 i in bij Hop 1889 90 4 d to m goud leeu 1888 6 diti dito dito 1884 5 dPAMJl Per tüt acbuM 1881 4 TuHKlll Qapi Cour leeu 1890 41 Oe ieeuing aerie D ü 0 leonin aerie C liulDlra Bep T oblg 1891 6 Manco Obl Buit Soh 1890 6 Vkkkorla 9bl 4 onbep 1881 AHKIRDAM Obligatien 1895 3 aoinaDAH Sted leeu 1894 8 Nbds N Afr Htude ai uad AMnd b T b Mg CertiftoatBii DaliMaataehappi dito I Am Hrpolhoekb pnudbr 4Vi OMt M j der Vorateul aand Or Hypolbpekh pandbr 4 Nederlaadaihe bank aaud Nad Haudalmaalaéh dito I N IV k Fae Hyp b pandbr 8 Kott Hjrpotlieekb paudl r 4 Utr Hypotheekb dito 4Vi OoatlNS ÜjatHoDg bank aaud i Kuil Hypothaakbauk paadb 6 A iillUK4 Equ hypoth pau Ib 4 Maiw L O Cr Lit u rerl 6 V D HoU U 8poür Mg aaud Uy totEipl r 8t 8pw aand Ned Ibd Spoorwegm aand I Ned Zuid Afr Spm aaud 6 dito dito dito 1891 dito 6 ltlul8poor l 1887 89 A Bobl S 987 looft 100 114V 141V 58 105 74 78 4 104 37 85 16V 481 181 160 110 108 101 99 l 100 117 V 117 101 841 Zuid ftal 8p mij A H obl 3 l OLRN Waraohaa Weenen aand ami Or Jtuaa Spw Mg obl 4 BaltiMhe dito aand Futowa dito aaud 5 Iwaog Dombr dito aand 6 Kunlch A oir 8p kap opl 4 dito dito oblig Ahiuia Cent Pao Sp Mij obl 6 Ckio k North W pr C i aand dito dito Win 81 Peter obl 7 I Danaer k Eio Qr Spm eert i a Illinoia Central obl lo goud 4 j Louiar k NaahTilliOerl roand Meiiro N 8p M Ie hïp o 6 Mill Kantaa t 4pCt praf aand N Tork Ontaa o k VTaal aaud Penu dto Ohio obhg 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Uion k Uanit oU Dn Pae Hooflün obig 6 dite dito line Col le hyp 0 6 OaMiDa Can South CheTt T Band V 0 Ballir k Na lo h d e O Amitard Ommbna Mij aand 35 mTELS COMES Zoowel voor Dames als Kinderen BlooseD Japonsloffen PelterlJeD in groote verscheidenheid billijke prijzen ü SAM80M Rechtssaken Het cassatieberoep van mr P Troelstra tegen het arrest van het gerechtshof te s Gravcnhage waarbij hg wegens smaad tot maand gevangenisstraf is veroordeeld zal Januari voor den Hoogen Raad wordenbehandeld Her verzoek tot revisie in do zaak Hogerhuis zal op Woensdag 20 December u s voor den Hoogen Raad behandeld worden Woensdag 13 December zullen in behaiideliiig komen revisie aanvragen van lo i Nicuwenhnis 10 Mei 1S79 door het hof te Arnhem tnt 25 jaren tuchthuisstraf veroordeeld wegens diefstal onder verzwarende omstandigheden on moedwilllgon doodslag en 2o A Hageinan 4 Oct 1898 door liet hof te Amsterdam tot 9 maanden gevangen nisstraf vcroordooid wegens verduistering VERSCHEIDENHEID Twee schooljongens te Seesen in den Harz zouden een eerezaak beslissen roet een duel op het pistool Daar zg zifh de weelde niet konden veroorloven ieder zulk een wapen nan te schaffen kochten zg er een voor gezamenlijke rekening Eerst schoot de een toen de ander Gelukkig word geen van beiden geraakt maar een dor secondanten kreeg oen kogel door de hand Natuurlijk is de zaak dezer veelbelovende romanhelden in handen der politic Tijdens zijn verblijf in Engeland is keizer Wilhelm op het bnitengoed bü Windsor op do jacht geweest Het Byzantinisme meent nu Z M een dienst te doen door te vorteb Icn dat hg dien lag in persoon 178 fasanten en 328 kongnen beeft doodgeschoten wat zoowat gedurende 8 4 9 uren achtereer een dier in bet minuut zou zijn ADVERTENTIEN tX KDERL A DSCIIE OPEKA R o T T E R D A M Zondag 10 December 1899 Lohengrin Plaatsbesproklng DONDERDAG 7 DEC s avonds van ï uur Café SCHAAK BORD Woensdag W Dec H J VAN SCHALEN Behanger en Stoffeerder Lang e Groenendaal I 108 Voorhanden een groote sorteering Be liaiig§elpaplereii Q ord ajrxsto£fen ZEILEN LINOLEUMS Een ware Schat voor de ongelukkige slachtofera der Zelibevlekking Onanie en geheime iritepottingen i bet ber wmde werk Z i Dr Retau s ELFBEWARIÏVG HoilaudBcbe aitgave met 27 afb Proa 2 j uldeii ledor di aan de Terscbrikkelgke i evolgeu vau deze ondeugd Igdt moet bet lezen de oprechte teenng die het geeft redt jaarlgkn duizend van een Bekeren dood Te verkrggen bji hetVerlagB Magaz m te beipziR Neiimnrkt 34 franco tegen inzending van het bediag ook iu postzegels en in eiken boekhandel in tloHand