Goudsche Courant, vrijdag 8 december 1899

4 Vrijdag 8 Oecember 1899 38ste Jaargang No 8064 Spiegelglas Veizekeiing A SLEGT beTeeltzich oaa tot het le eren van Ztiiver Zeeuwsoh Tarwebrood t Kent ite K 0 NlBllWB HAVEN 28 Bekroond op de latvrnalionale Teatoonatelling Tan Bakkerg Maalderj en Kook kunst te i Oranenhage met eeu diploma Vergald Zilveren Medtülle Dt mimm ooirmt I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken n O O TJ 3D Zeer voordeelige conditie Sclierp coniuieerendc premie ff HANNOVERA Telefoiiii o t ADVEttTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer o Centen Gi oote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Frijstrekki g 20 December soo oWIaru als hoofdprijs in ket gelukkigst geval Wedt de ni UWBte s rooto Goldrerlotiug dia door do Hooge Begeering tan Hamburg goeilgakeurd en gewaarborgU is Ue voordeéiige inrichting md het nieuwe plan beslaat daarin dat in den loop an slecbu weinige maanden in 7 orlolingon ao 118 000 lotea 69 180 prijzen budragende 11 349 325 Mark tor Tollodige beslissing znlleu komeh daaronder zijn kapilalu prgzcn van eventueel 00 000 Mark bij uitnemendlieid echter rclefuon ll n De uitgave dezer CourantgeNchiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderiijke Nommers VTJF CENTEN Levensverzekering ZONDER geneeskundig onderzoek Aanbevolen door en inlichtingen te verkrijgen bij den A K VAN DER GARDEN Indien gy niet vvilT hoestea gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlionig Extract iii iiai iiic mt de Koninklijke Stoomiabriek De Honingbloem van M 1 VAII SCHAIR Co enlIaagr Hoflem cm 2 prijz M 0 000 26prijz aM 10 0 5 prija M 5 000 we prtjz i M 3 00 SOilprüz aM ï OOO 612prg aM 1 000 lM8prüz iM 4 55 000 3llt52 rgE aM 155 tO OOO 1 490 priji M 00 ♦ 0 000 200 131 10 100 73 s oiioUs SI De aanstaande eerste prgstrokking dozer frootu dóór JOn Slaat geWMfborgdo Geldverloling is van ambtswege Vepnald pleats tehebben op den aOjOecember i en kost hiervoor aan 1 geheelorlgineol tolsloohuMvk ofa S oO 1 halt 1 kw rt 1 i te en inzending van bot bedrag pet postwissol of tegen rem ours Allo oommissios worden onmidilellijk Met ogrootste zorBvuldrgheid aitgevoen en iederspeler ontvangt van ons de met het wapen vanden ftaat voorziene Origineole Loten elf luhanden Bij iedere lieslolliug wordt het tereiaohto offloioole pl o waaruit do erdnolingdor ptgzen op do ïorschillen o klassen Is ook de liolreff nilo inlogKehien ta vernemen is gratis bijgevoegd en zonde 1 wij aan onze Begunstigers onsangovrasgd a lice trekking do oflieieele lijsten j De uitbelaling d r prgzen gesehiedt steeds prompt onder aarborg van den Staat en kan door dironte toezending of ook naar vorkioziiig der Belanghebbenden in allo grootere plaatsen van Nederland boworks olligd worden Ons dobiel is sleods door hot geluk begunstigd en oniler lela ndere aanzienlijke prezen hebben wij mMrmalen volgens offlo eole b wijMn de e rste Hoofdprijzen verkr gen on onze liignnstigre zelf uitbitaald 50 0 0 10 00 80 1 00 8 000 40 000 enz Het is te voorzien d 1 bg doto op den heohtBtun grondsla ge csligdo onae i n uig van alle kanten op eene zaer werkzame doolneming bepaald kan w rJen g Tokend men Believe dorKalvo wegens do reeds ophanden tljnde trekking alle orders ton pooiligste roeWtlreeks to zenden aau Kauf manu i lmoti Bankiers on Geldwisselaars in H Uil hü P 8 Hiermede danken wij vOor het vettrouwens ons tol hiertoe geschonken en daar wü bij het begin der niouwo verloting ter deelneming invileoren zullen wij ook voor het vervolg bomoi4d zün door ean slipte en roëele bodionin 1 de lovrodOTheid vao onze goéerde Bognnsligers te verlfferven 1 prtjs e M 800 0001 1 prijs a M 200 000 1 prijs ü M 1110 000 3 prezen it M 1 prija k M l prgs 1 prijs prijs prijzenl prijs 1 prijs 75 00 JO OOI 1 6 01 0 6 1 000 i M ii M k M ü M M è M Sc Co 8 Mellanthe i liot teste middel der wereld CO B Mellanthe geueaat Kinkhoeit gC CO S Mellintlie Reneest zoowel oud Is jong CO S Melianthe mag in geen huingoziu ontbrekon CO B Iftellanthe slaat voortdurend onder Soholkundig toe iolil JC Oo 8 laellantlie kelpt onlorroepelljk b Co B Melianthe is bekroond met Eerediploma s Co 8 Mellanthe is bekroond met Goud Co 8 Mellanthe is bekroond met ZiWer Co S Mellanthe i verkrijubaar in flaooni van 0 If to Ct $ en ft b SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN AN AN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN l J Th tokken Doikoop B V WIJK Oudmiairr M KOLKMAN WaddinmeU H ROLLMAN Bodegraven PIN KSE Nieuveriirk a d JJiel W J Ti DAM fl uir 4 A N vinZÉSSEN Sehomhovtn Fitma WOLFF Co WoBthaven 198 Goada I JH BBIBS Kleiweg EflOO 1 Qouda B H viS MILD Veetetal B 126 ta Oouda A BOUMAN Moordnelit fllfinnF H llf I MM bert Dlplom en Ooud Bekroond PRAEPARATEN VAN I t dem krachtige en versterkende KINA WIJN tegen zwakte Ouina LarOChe i erb kSer l 01 gebrek aan eeimst slechte V MIIIW t taa w e versterk ne na ziekte of kraambed koorts en hare eevolg EikeI Cacao S £ s SKï SS JSnrè 4 E £ = r f Melksuiker jt j iS T Asthma Cigaretten tr Z I r Z docies Ay O BO en ƒ 060 puR TlEF tegen Verstopping Aam Tamarinde Bonbons beu Mlgrame congesties c vooralook lsla ns Sal miak Pastilles t S i t n ÜlmoplossenJ en e cl ta d middel blJ uitnemendheid u slu end m n e £ verkriitb M Fr js O ao 1 fescbie l m KRAEPELIEN HOIM t Z l t i na lm o t i y bij dt meelt f e Traaparaifm eiigvetfm faoij Apotk lt rt wt Vrogulen KWAEPELIEN it HOLM Hofleveranciers Z EIST EldiHa VISITEKAARTJES ffetakt met letter naar yerkieziiig aljii In alle forinatcn en modellen verkiIJgl aar tolj m 4 BlIIIlil lm Lange Tiend e weg P tO EBRSTE NEDBRLAKDSCHE RIJWlfitF ttM Directeur H BUB0E 9 DEVENTER Model A zonder rem en schermen 1 67 5 Model A met Model A iV Model AA i Model AAA i LÜXE KIJWIEL l GEWONE ACATENE8 w DA SKETTINöBIJWffiLÊN op alle prijzen f 5 hooger Ver tei Woor J C DliB n8B fa fa l de AppretUTU ven C l J2 B rn BMtllStr 14 Man telle op naam en fabrleksms t GoT p Druk vau A BBIMKIJAN 4 Zï ilntlsepllsclie Tandpoeder Anll§epllseU Moiidlincluur tinn B CA8SVTÖ TandaHa te Oouda OVKRAL VEKKKIJQBAAR Agent voor Nederland G IJS SELSTTJN BlauwBtraat Gouda en Kachels Haarden WINTBRARTIIBLEN I in zeer mime keuze bvi JAN HOND I Korte Groenendaal I 203 204 IJZERWAREN GEREEDSCHAPPES HVKHOID AllTIKELE figuurmg en Kerfsuijboodigdheden BREDKBA NDEN NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP Nationaal Grondbezit te s Gravenhagfe Do DIKECTIE bericlit dat do coupons der obligatiSn vervallende 2 Januari 1900 betaalbaar zjn t s öravenhage ten Kantore der VennootBchap do HollandBcho Bank de Vos en Vreede en de Firma P J Landry Amsterdam b d H H Prstorius en Zn Amersloort b d Heer H J Croockewit jfrnhem b d Gelderscho Bank Assen b d Heer E A Smidt Oud Beierland b d Heer A Koopman Breda W H H Ingen Hous Zn Dokknm b d H H Fockema en Klef fens Gorknm b d H H C de Gijselaar Co Goud b d H H Montijn Port land Groningen b d H H Mrs van Viorssen Trip en Feith Haarlem b d H H Laane en van Bommel Harlingen b d H H P Postliuma Zn Franeker n Heerenveen b d HH Gebrs Mispelblom Beijor Joure b d H H GItrs Mispelblom Betjer BolBWard b d H H Gebrs Mispelblom Befler Leenwarden b d H H Gebrs Mispelblom Beyer en P Kouraans Smeding Leiden b d H H LezwUn en Eige man Maastricht b d Gelderscho Credietver eeniging Meppel bd Heer Hk Roelink A Bz Ntjroegen b d Nymeegsche Ellecten bank Martens Co Botterdam b J Wissei en EffectenbankSchoonhoven b d Heer P A Group Sneek b d H H Brnnings en Ten Cate Ofteéht b H H J n Blödesteln Zoon WaalwSk b d H H C A Witlox Zoon Wageningen b d Heer S A van Minden Winschoten b d H H G J en A E Groenevold Zutphen b d H H P F C Brunings 4 Co Zwolle b d H H A van Deventer Zoon E CASSl ÏO TANDARTS Turfmarkt Gouda Mfc Spreekuren van 10 tot 4 uur UONDERDAGS van 8 tot 4 uur VRIJDAGS van uur ZON DAGS afwezig TE HÜÜB TERSTOND OF LATER een Ongsmeuljileerde Kamer k f l M per week Adres PLÜWEELEN SIKGEL 622 s KE MISGEVl G BURGEMEESTER en WETHOUDEES van GOUDA maken bekend dat ter aflossing na i Januaii 19 0 zijn uitgeloot van de geldleening in 1S93 aangegaan de obligation Nra 41 127 en 130 van die in 1895 aangegaan de obligatie No 20 en van die in 1897 aangegaan de obligatien Nrs 9 20 30 44 51 69 en 70 Gouda 7 December 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretarie BROUWER Dr EuTper als opposant Dr Kuyper is niet gelukkig in zijn oppoaitie tegen het tegenwoordige liberale Kabinet Maanden lang heeft hij zijn vernuft geapitat om de Ongevallenwet die in zjjn orgaan geregeld geestig werd aangeduid als de omgevallenwet af te breken de atemming op a s Woensdag zal hem doen zien dat het ontwerp door de groote nmerderheid al is het ook niet volmaakt wordt aanvaardBij de Algemeene b raadslaging over de Staatsbegrooiiag zette h § een groote rede op om een principieel debat in te leiden over het ministerieel beleid de gednchtewisseling ging na het leuke antwoord van den kabinetsformeerder uit als een nachtkaars omdat niemand lust had den zwaar geharnasten strijder te volgen in sijn gevecht tegen windmolens gisteren kreeg een motie tot afkeuring van de handelwijze des ministers van buitenl zaken bü het bijeenroepen der Vredesconferentie bebalva de stemmen van zijn eigen groep slecht den steun der sociaaldemocraten en een paar katholieken Vanwaar dat geringe succes van de politieke bewegingen van een leider die zoo t herpzinnig is en zoo bekwaam P Hij en t n partijgenooten zeggen omdat de meerderheid der Kamer gedwee bet ministerie door dik en dun volgt Maar ieder onpirtydige weet dat dergelyke meerderheid voor geen enkel kabinet in de tegenwoordige Kamer zou te vinden zjjn De waarheid is dat het ministerie door een verstandige politiek door degelijke werkzaamheid en bekwame verdediging zijner FEU1LLË10I Vlij naar het Engelsoh 6 Daarop ing hij zoo ver om mij te vragen of ik ooit verliefd was geweest Ik gevoelde dat dit het betreden was van een zoo gevaarlijken bodem dat ik de vraag ontweek en informeerde in hoeverre hij klaar was om weer op weg te gaan Hij zeide gereed te zijn en wij reden weer weg na ons gelfg te hebben betaald Toen wij naar buiten reden vroeg de kastelein mij vertrouwelijk en whisky vol of die gele meneer een artiest was aoo wordt het oog door uiterlijk vertoon misleid en scheen erg teleurgesteld toen ik hem xeide dat dit niet het gevat was Wy hadden dien namiddag geen enkel avontuur meer en werden hoofdzakelijk bezig gehouden door de belangrijke vraag waar wij dien nacht zouden slapen Marigold stemde voor het schilderachtige rWij zuUea stoppen in het eerste schilderachtige dorp waar wij aoorkomen dat voorstel kwam over zijn schouders tot raij en ik had er niets tegen in te brengen Natuurlijk waren wij niet meer op zijn best en de afstond tusachen de mylpalen scheen verbazend voorstellen en daden in het parlement den sttnn vindt Tan allen die iets tot stand willen brengen en qiet mee doen aan het voortdurend belemmeren van eene regee ring die in beginsel niet precies van gelijke meening is Waar is ook dat de eminente leider der antirevolutionaire p irty een meester is van het woord waarmede hij sterke toeren verricht en de groote menigte zijner volgelingen kan medesleepen maar dat hij te kort schiet in positieve weta en zaakkennis o door redeneering mannen van ondervinding en practijk te overtuigen van de uitvoerbaarheid zijner voorstellen en plannen Zijn kracht ligt buiten niet t het parlement Als volksleider in verkiezingsdagen is hij onbetaalbaar als hoofd eener politieke partij die practische resultaten wenscht legt hij het steeds af tegen minder schitterende maar meer practisch gevormde staatkundige leiders Dat is dunkt ons de verklaring waarom zQoveel scherpzinnig vernuft en zoo groote w prekendheid zoo weinig blijvends tot stand brengt pi de Ongevallenwet was Dr Knyper voorzitter der commissie vn rapporteurs leidde bet onderzoek en ontwierp een ander stelsel Te zijnen behoeve wenl het 01 baac debat zelfs weken versöKlSven eJv slot van rekening werd bet groote amêndenent ais onbruikbaar en onuitvoerbaar ter zijde geschoven Veel talent en werkkracht WH er aan besteed maar het gelukte Dr Kuyper niet de meerderheid van de voortreifelijkheid van zijn arbeid te overtuigen De groote rede bij het begin der beban deling van de Staatsbegrooting was niet in verhouding tot de voorhanden stof Er is op het oogenblik in de binnenlandsche politiek niets waarover principieel met de Regeering te debatteeren valt Wel gelukte het Dr Kuyper bewondering te oogsten voor den stroom van fraaie woorden die van zjjn lippen vloeiden maar effect had de rede niel omdat de inhoud niet was in overeenstemming met den vorm De spreker trok zich beleedigd in zijn tent terug en pleit nog steeds in de Standaard na over de houding van Mr Fierson die zich met enkele gegronde opmerkingen van zijl betoog afmaakte en niet mee ging varen op de wijde zee der alge toe te nemen De groote schaduwzij van het rijden langs heerwegen is geloof ik de mijlpalen Bij het uitrijden frisch en wel geeft men er niets om Men let er niet op zij volgen elkaar zoo gauw alsof men over een kerkhof reed maar als de vermoeienis langzamerhand opkomt dan wordt de atstand van den ecnen mijlpaal tot den anderen phenomenaal Je kijkt vergeefe naar ze uit en begint te gelooven dat ge de laatsten voorbijreed zonder die te zien Ieder kreupelboschje langs den weg maakt je aandacht bizonder gaande want je vermoedt er de schuilplaats van een teruggetrokken mijlpaal Eindelijk ga je denken dat een kleptomaniac roet bizondere voorliefde voor mijlpalen je op dien weg is voorgegaan en je kunt haast niet nalaten om aan den agent van politie die langs het zijpad drentelt te vragen of hij ook soms ergens in de laatste jaren een verdwaalden mylpaal is tegen gekomen Die gewone kenteekenen van vermoeienis vertoonden zich aan ons of althans aan mij binnen een uur nadat wij de Victorie hadden vaarwel gezegd en zij werden nog ondersteund door ben subliemen dorst dien ik hoogstwaarschijnlijk aan de ham te danken had Onder die omstandigheden met haar vereenigde uitwerking besloten wij tonder aarzelen om een onderkomen voor den nixht te kiezen in een schilderachtig klein dorp dat wij ontdekten in een kloof van de heuvels recht van den weg met een uitzicht op de grijze Thames aan den zoom der lage moerassen een mijl of twee verder Maar de noodlottige gevolgen van dat overijld meepe politieke beschouwingen Maar aan wien de schuld Het eerste punt betrof de geschonden gastvrijheid aan politieke ballingen en dadelijk bleek dat Dr Kuyper eigehlijk niets wist van den onbetiouwbarm Armeniër wien net gold Het tweede punt was de oomprong van het Kabinet dat aan anti papiame zijn ontstaan te danken bad Dr Pierson wees terecht ile verantwoordelijkheid voor verkiezingsleuzen af die niet door de ministers warfn gebruikt Het dorde punt was een napleiten op de houding der antirevolutionaire partij bij de Ongevallenwet zeer interessant voor die pirtij Maar de Regeering staat daar buiten en de andere partijen ook Het vierde punt was partijdigheid bjj benoemingen niet juist bij deze regeering maar in het algemeen Terecht antwoordde Mr Piersou dat zijn kabinet zich niet bevqst is van deze zonde Al die replieken wawn te voorzien en verstandig ware het geweest zijne pijlen in den koker te houden als er geen wild te schieten is Dr Kuyper als man van hot woord wilde een breed debat en toont zich verontwaardigd als practische staatslieden meepeu hun tijd beter te kunnen besteden inzelfde vage oppositie bü bet debat 8tf ttt rajrT Ktyftt weet mm mt er igenli k gebeurd is bij de voorbereiding der Vradesconfnreiitie ook niet wat er eigenlijk had moeten gebeuren intusschen ki urt hij het gehouden beloid af Geen wonder dat kalme kamerleden hem op dien weg niet volgen Naar onze meening is de tegenwoordige zitting van de Tweede Kamer uitnemend geschikt om te doen uitkomen waarin de kracht maar ook waarin de zwakheid gelegen ie van den genialen leider der anti revolutionaire partij Uulteolandscli Overzicht £ r is van gister hoegenaamd geen interessant nieuws over do krÜKSoperatiën in ZnidAtrika en bij gebreke daarvan honden de bladen zich druk bezig met den verwoeden strgd aan de Modderrivier en het resultaat daarvan Het Igdt geen twgtel meer of generaal Methuen ia nu de rivier overgotrokken zoodat hy zich op nog slechts 40 Kilometers van Kimberley bevindt Maar zoowel in het besluit kunnen niet tot hun recht komen tenzij in een afzonderlijk hoofdstuk beschreven en tot hun recht zullen zij tot iederen prijs komen HOOFDSTUK UI Het dorpje dat wij voor ons nachtverblijf hadden uitgekozen droeg den aantrekkehjken naamvan Greenhaven groene haven en lag zooals ikreeds zeide in een kloot tusschen de heuvelsrechts van den weg naar Dover Een met stroobedekt buitenhui e stond aan den hoek van delaan die naar het belommerd plaatsje voerde eenbrievenbus vuurrood nieuw gevend en verblindend was aan den muur van het buitenhuisjebevestigd en aan de tegenovergestelde zijde vande laan stond een wegwijzer met zijn zoo ver mogelgk naar achteren uitgestrekte hand waarschijnlijk om de brievenbus niet te zien en droeg ophaar uitgestrekten vinger het opschrift Greenhaven straat De glooiing was te sbSil om er met een bicycle op de gewone wijze tegen op te komen en wij stegen dus te voet den heuvel op en duwden het rijwiel voor ons uit Eerst kwamen wij aan drie villages in één blok daarna langs een hoefsraederij en drie of vier buitenhuisjes eindelijk bij een zonderlinge kale verblijfplaats klaarblijkelijk van keisteen gebouwd en omgeven door een lagen muur van hetzelfde materiaal HaloI riep Marigold die bij zijn overige tekortkomingen ook nog die voegde van eenigszins archaeoloog te zijn Halo I een gereitaureerd front tnsscheii Spytfontoin en Bcacoitsfleld als op de flanken en in don rag wordt htj bedreigd door verschillende Boerencommando s onder opperbevel van generaal Croiijé volgens den militairen deskundige in de Frankfurter de gnerilla otfider btl uitnemendheid Deswege kan Methuen niet verder alvorens versterking te hebbeu ontvangen Waarom de Boeren die niet tegenhouden is niet uit te makon misschien rekenen zy erop een groeten slag te kunnen slaan In elk foval zBn de rollen thans omgekeerd en moeten de Kiigelschen nu aanvallend optredeu terwyi de Boeren zich tot de voor hon veel gunstiger positie van verdedigers kunnen bepalen De overgave van Ladysmitli Kimberley en Mafeking wordt daardoor zelfs op den achtergrond gedrongen de gevechten in het open veld zullen hot eerste gedeelte van den oorlog bulten het grondgebied der belde republieken beslechten moeten De Kngelscbe bladen ontvingen de navolgende berichten De Times uit Puttcrkraal Verspieders berichten dat een Boerencoinmando van 1200 man uit BarTtloy tegen Dordrecht oprukt De Daily News uit Nauwpoort dat dopatrouilles de districten tot tlolesberg toe vrit van Boer vonden j öatacro a ti epeii zouden gaarne willen aanvallen maar zj üün tu zwak De spoorweg tot 8teynsburg wordt hersteld De Daily Telegraph uit het kamp aan de Modderrivier Lord Methuen s troepen moeten een paar dagen rust hebbon de werkzaamheden aan de nieuwe brug gaan goed vooruit De Boeren hebben een aterke stelling bezet op een heuvelreeks zes myien noordeiyk van de rivier De Engolsche landers haddon voeling met hon verkregen De Daily Muil uit Kaapstad Lord Methuen moet aan de Modderrivier op versterkingen wachten De Daily News uit Mafeking De Boeren hebben nieuwe granaten ontvangen met zeer groote springkracht en wier verwoestende uitwerking groot Is zoodat zü ontzettende schade doen De toestand wordt met den dag ernstiger De Standard Er is volstrekt niets waar van het bericht dat het beleg van Mafeking opgeheven isjAHet Is integendeel dichter dan ooit De Daily Chronicle uit Ladysmith dat generaal Schalk Burger over de Transvaalsche insluitingstroepen bet bevel voert Joubert is ziek te Volksruat klooster Na den eten moeten j h$er eent eenkijkje gaan nemen ff De vraag die wij het eerst aan de orde moeten brengen ia waar wij over het geheel iet s te eten kunnen vinden Verwenschte heuvel Wij zwoegden er tegenop en duwden de nieuwste pneumatiek zelfs die is een lastpost om voor je uit te duwen tegen een steilen heuvel op Marigold zei dat hij nog liever berg afrende zoo als dien ochtend Hij had de ergehjke gewoonte ora ieder losse opmerking onmiddellijk met een dooddoender te beantwoorden Het was daarom in zekere mate een troost voor me dat er jui t op dat oogenblik een boerenliimmel voorbij kwam die een langen neus trok tegen Marigold s geel flanel en uit riep Halo kolenmanl De weg nam hier een scherpe bocht en toonde ons bijna vlak boven ons hoofd een soort winkelhuia met het opschrift Postkantoor van Greenhaven ff Hier zijn wij zeker in het hartje van het dorp zei Marigold verheugd En aangezien Engeland geen hart heeft zonder een herberg hebben wij goede kans om hier in de buurt een slaapplaats voor van nacht te vinden zeide ik en had gelijk want twintig yards voorbij het blok huizen waar het postkantoor toe behoorde l links waar de eg niloopt siond aan den hoek een nette kl ine herberg met het opsctirift ffde opgaande Zon gehouden door Sparrow Dat is wat we moeten hebben riep Marigold uit en liet eensklaps het volle gewicht van dentandem in mijn haqoen terwijl hij zich het voorhoofd afveegde Wor vêfvok