Goudsche Courant, maandag 11 december 1899

Xaiet IDepot DDK Sociélé Générale des Raiix ile tieileCaj nac gevestigd ZKlKiSTRAAT G 85 levert het bekeiidon fljno mi ik ft f t iO per Flesfli per J Deiiiyohii A 2 en 6 L a 1 1 40 PIRIAIJ per L li uri ineele verpakkine Aanbcveleud H J VAN SCHALEN Betimmer en Htoffeerdet Lange firoeneiidaal I 108 Voorhanden een groote sorfeering Be haiigscipaplereii G oxc9 iön sto£ferL ZEILEN LINOLEUMS i a slSl sóan Matten hot korps gerecmteerd werden bestreden door den heer Labman die voorstelde om den post met 1 1800 te verminderen welk amendement de heer Rathaan Macart steande wegens het geringe nnt der betrekking Het werd na ontrading door den Minister in het belang van geschikte personen aangenomen met 50 tegen 15 stemmen Naar aanleiding der mishandeling van een jongen in het Röksopvoedingsgesticht Alkmaar drong de heer Ketelaar aan op uitbreiding van toezicht en tevens op verbetering der vakopleiding De heer Nolting wenschte medewerking b j het zoeken naar werk na ontslag nit het gesticht met onttrekking van het onderzoek aan de politie De heer Van der Zwaag veroordeelde het gehoele opvoedingsgesticht dat hij wil vervangen door verpleging in gezinnen ten plattenlande Nadat de heer Van Kol zich voorbehield bö de ontwerpen op de onderlgke macht het opvoedingsstelsel te bespreken verklaart de Minister dat ds mishandeling niet den dood van den jongen veroorzaakte en erkent h j de noodzakelijkheid van verbeteringen in den toestand der z i nnttig werkende gestichten De wetten op de ot derlgke macht maken gezinsverpleging mogelijk door subsidieering De heer Troelstra hondt vol dat de mishandeling indirckt de oorzaak was van den dood van den jongen en spreekt alkeurend over het zwak optreden van den Minister tot verbetering van misstanden in de gestichten waaronder de heer Van Kol opnoemt de bezoldigde spionnage van kinderen De Minister deed nog opmerken dat de socialistische veldtocht tegen de gestichten deze in slechter naam bjj het pnblick brengt ten nadeele van de latere plaatsing der verpleegden maar ook hij wraakt het verklikkerssysteem Verworpen werd een amendement van den heer Van de Velde tot nitstel van den bouw eener boerderij te Veenhnizen Daarop is het hoolstak Justitie aangenomen met 60 tegen 4 stemmen Vervolgens werd le beraadslagen over de begrooting van Binnenlandsche zaken begonnen Algemeene discassien werden niet gevoerd verschillende ponton werden besproken onder anderen betrekkeluk het kiesrecht De minister verklaarde dat de regeling omtrent de oiftnen offtcieren later zal gemaakt worden en dat de technische herziening van het kiesrecht bestemd is by de aanstaande ver kieiingen reeds te werken Verder verzekerde de minister dat het organiek betlnit betrekkelijk de bezoldiging f n provinciale ambtenaren herzien wordt en at by de werkstaking der stokers en machinisten te Dordrecht de politie niet partjdig maar slechts voor de veiligheid is opgetreden De volgende geschenken werden gedurende de maand November voor de verzamelingen van het Koninkiyk Zolilogisch Genootschap Natura Artis Mugistra ontvangefl Voor de Diergaarde een Kleine Zeemeeuw Lams canus van den heer P van den Knde Amsterdam een Steenuil Athene noctua van den heer G Bolmeyer te Ngmegen een Grooto Hertog Bnbo maiimus van W A baron Gevers te Bucharest een Egel Ezinacens europaeus van den heer G Wielsma Amsterdam een dito van den hoor P Roscamm te Watergraafsmeer een Landschildpad Testudo ibera van den jongeheer J Hotte Amsterdam een Zeehond Phoca vitulina van den heer W Geijs Amsterdam een Zoetwater Schildpad Emysenropaea van den heer M Leeuwonkuijl Amsterdam een Alexiinder Edelparkiet l alaeornis eupatria van den heer P Deetman Amsterdam een Korhen Tetrao tetrix van don heer H J Wichers te Winschoten eon Waterhoentje Gallinntachloropus van den heer A H Achterberg te Enschedé een dito van Mevr de Wed T Kroon Heidcnryk te Hoorn een Nachtaapje Galago zanzibnricus van Mevr A Mulder te Groningen een Zilvermeeuw Larus argontatus van den heer R Houwink te Meppel oen Slang van Vene zuela Figra cazadora van den heer G D Nieman alhier en twee Veldnilen ütus brachyotus van Prof Dr J W Moll te Groningen Voor het Aquarium drie Steuren Acipenser fturio van den heer G H Keijzer te Kampen en een Zwabaal Lota vulgaris van den li ecr M IjeeuwonkuJI alhier Voor het ZoJilogisch Museum een jonge Driovingerige Lniaard Bradypus tridactylus en ecni i e Slangen op liquor W Indië van den heor H W Hengeveld te Amsterdam Voor het Museum Fauna Neerlandica een Notenkraker Nucifzaga caryocatades van den hoer A Coets IS Leeuwarden een Doornhaai Acanthias vulgaris van de heer W Ge s te Amsterdam en een Tpeine Alk Arctica alle van den heer A fkbernal to Santpoort Voor het Kthnographisch Museum twee met geklenrde figuren beschilderde nit Mlagen boombladeren China van den he srO W Vixeboxse te Amsterdam en negen Hoofddoeken van gezinnen nit Suriname van den heer C PeerOboom te Amsterdam De uitslag der examens in boekhouden en handelscorrespondentie voor de praktgk vanwege de vereeniging van leeraren in het boekhouden te Amsterdam gebonden is als volgt boekhouden 119 candidaten geslaagd de heeren W H van der Baan B J Bakèls H P Bokker N Belgraver A Bnrk J Delfgou Jr A J Diekerhoff Jr A Dondorp F B Fels H C van der Gaag H ter Hart J E B J Hoog A K T Jansen J F 0 Karres G J Kieviet S la Lan A J de Leeuw H D Oosterman Ch Smit Jr W J J Smit Jr J h van Vassen C van der Veen H F de Waart A Warns H J C Wiebosch W J van Wingerden Zwarts A S Wins en mej M H E Rinkes van Amsterdam de heeren C M Banting van Koog a d Zaan H M Boas van Bussum L Doorn van Dellt P Z L de Groot van Utrecht G A Haringman van Krommenie L Koster van Zaandam W J van der Maal van Utrecht I Schenk van Nieuwendam A van der Vegt van Muiden mei P C N Boet van Haarlem en mej L H Grasma van Ijeenwarden Handelscorrospondentie in de Fransche taal 4 candidaten geslaagd de heer G A Haringman van Krommenie in de Duitsche taal 11 candidaten geslaagd do heeren J Hoogenboom W P van t Kaar C Kettner W J F Meiners en A Wgnstroom van Amsterdam 0 van t Hoff van Wormerveer 0 Schagen van ii Niettwendam en J Bypost van Uitgeest in de Engelsche taal 9 candidaten geslaagd de heeren F A Engelhard en Th C Geudeker van Amsterdam N vanDrimmelen van Rotterdam en G Meun van Wormerveer Gemengde Berichten Gistermorgen zyn by het Centraalstatian te Amsterdam twee treinen gederailleerd aan verschillende zyden van het station Van den eenen trein werd een bagagewagen over de rails geworpen en van den andoren derailleerden twee wagens Verschillende lynen waren hierdoor versperd zoodat de eerste treinen veel vertraging ondervonden Persooniyke ongelukken zgn hierby niet gebeurd De visch bezuiden Loosduiijen aangespoeld is volgens Het Vad een gfewone vinviseh Balacnoptera van middelbare grootte en van t vrouweiyk geslacht Het dier is 22 M lang de staartvin meet 4t M in doorsnede Hot geraamte is voor s rOks mnseum van natuuriyke historie der Utrechtsche universiteit aangekocht Onder de studenten aan de stedelgke Universiteit te Amsterdam heerscht groote verontwaardiging over het volgende feit Sinds oenigen tyd vertoefden daar ter stede twee Duitsche studenten die zooals gebrnikelgk is op de studenten societeit worden ontvangen Daar vernamen zy dat onder de studenten een inzamelimg voor de Boeren was gehouden en dat het ingeschreven bedrag een vry aanzioniyke som door den penningmeester der commissie werd bewaard Woensdag nu begaf een der Duitsche studenten zich naar de woning van den penningmeester wetende dat deze niet thuis was Dit werd den vreemdeling dan ook gezegd door de dienstbode die hem de deur opende waarop de bezoeker zeide dut hy dan even naar mynheer s kamer zou gaan om een briefje voor mynheer te schryven Na zyn vertrek werd het voor de Boeren bestemde geld een f 500 vermist De politie daarmede in kennis gesteld begaf zich naar het hotel in de Warmoesstraat waar de Duitschers logeerden doch vond daar alleen den makker van den dief die van niets beweerde te weten de dader z t was gevlogen Men schrytt uit Koewacht Het onderzoek naar den afschuwelgken vroiwenmoord in de maand April hier gepleegd wordt door de Nederlandsche justitie met allen yver voortgezet De verdachte A Misseghers biyft steeds alle schuld ontkennen en tracht zoo goed mogoiyk zyn alibi te bewyzen Deze week zyn weer een vflftal personen voor den rechter commissaris te Middelburg verschenen om mede te deelen wat zy van de zaak weten Hot onderzoek loopt nog hoofdzakelijk over do zoogenaamde kruiwagengeschiedenis Men weet dat één der getuigen beweert Misseghers op een avond dicht bg den put ontmoet te hebben met oen kruiwagen beladen met drie gevulde zakken Den volgenden ochtend zag hy het spoor van den kruiwagen aan den put Misseghers die zeer gevat op alle vragen van den rechter van instructie antwoord doet alle moeite om deze gewichtige getuigenis te ontzenuwen en te bewyzen dat hy omtrent dien tyd met geen kruiwagen kan gereden hebben Vandaar de onderhooring van de getuigen van deze week t I nu al de zesde week dat de werkstaking onder de sigarenmakers te Groningen voortduurt Onder de 225 personen die aan deze ernstige strike deelnemen is geen enkele die den arbeid hervat Onvermoeid gaan de stakers voort lederen dag de post te bezetten om te voorkomen dat stakers den arbeid hervatten Van de zyde der stakers werd ons verzekerd dat nu zg ook f 1000 ondersteuning ontvingen nit het buitenland de toenadering niet van hunne zyde te wachten was De patroons zonden het eerste woord tot opheffing van de strike moeten spreken Zoodnt met dat al de toestand tusschen fabrikanten en werklieden gebannen biyft gospannc STADSNI GOUDA 9 December 1899 Dr Heynsius tgdelgk leeiaar aan de R H B S alhier komt voor op de voordracht voor leeraar in de geschiedenis aan het gymnasium te Rotterdam Gisterenavond hield de Afd Gouda van de Ned Vereeniging tot AfschafiSng van Sterken Drank eene openbare vergadering op de bovenzaal van het café Het Schaakbord Deze openbare vergadering was zeer matig bezocht De spreker die was uitgenoodigd de heer Jansonius was verhinderd op te treden in diens plaats trad op de heer Don uit Rotterdam secretaris van de onderwgzers propaganda club Door kalklicht werden de aanwezigen op de hoogte gesteld van de verschillende licbaamsdeelen van den mensch die door drankgebruik waren aangetast Donderdag arriveerde voor rekening van een drietal klompmakers alhier het eerste partytje Russisch klorophont Aangezien dit aanvankelgk zoo uitstekend voldoet zullen weldra meerderen hiervan gebraik maken Men verwacht dat de aanvoer van dit buitenlandsch hout een daling van den prys der inlandsche boomen zal ten gevolge hebben HiisTKEcHT Herbenoemd als notabelen by de Hervormde gemeente alhier de heeren D Verkerk on W Verwey BusKOOP De heer A J Marks te Oudshoorn is benoemd tot directeur der Harmonie Vereeniging alhier OuDBWATBft 7 Dec Op St Nicolaasavond vervoegde zich een reizend koopman bedelaar by een der ingezetenen alhier om een kleinigheidje voor vrouw en kinderen daar anderen dien avond zooveel hadden en zy niets Terwgl een der huisgenooten mej B zich even verwyderde om wat voor hem te halen nam hy die gelegenheid waar om iets weg te nemen Ook by den heer v O betrapte de vrouw des huizes dienzeUden persoon toen hg bezig was in een kamertje naast den winkel een lade te openen doch zonder gevolg Van een en ander werd de politie in kennis gesteld en een onderzoek ingesteld in t logement waar gewooniyk die reizende handelaars logeeren Uit een sloot achter die woning kwam het ontvreemde terecht Hoewel tgestolene een kleinigheid was en de andere vrgpostigheid mislukte toch zullen de ingezetenen wel vooreerst van dit vrypostige heerschap verlost zgn en voor hem een kosteloos logement zyn deuren openen Rkeiiwuk 8 Dec Uitslag der verkiezing van een gecommitteerd ingeland van den polder Beeuwgk op den 6 Dec 1899 Ingeleverd 33 stembiljetten uitbrengende 168 stemmen van onwaarde verklaard 3 stembiljetten uitbrengende 48 stemmen Uitgebracht op W Stolwyk Wz 2 st Jb De Bruin 273 st A Stolwyk 91 st G P Bonman 54 st alzoo gekozen de heer Jb De Bruin landeigenaar te Zwammerdam INGEZONDEN Op Toor Transvaal 1 Zooals to verwachten was mocht mgn geachte confrère de heer J P Knapp vele bewyzen van instemming ontvangen naar aanleiding van zgn algemee in de pers opgenomen artikel waarin hg met verontwaardiging wees op de wreedheden door Engelsche soldaten in Transvaal bedreven en oproepende hen die willen medewerken een protest daartegen door de geheele beschaafde wereld te doen hooren Met volle instemming heb ik my by hem aangesloten doch by het kennis nemen der verschillende brieven kwam de vraag by mg op Kunnen wg behalve protesteeren niet tegemoet komen aan personen die brieven schrgven als de volgende 1 Ik sympathiseer ten volle met het door UEd bekend gemaakte protest niet alleen met woorden doch wil dit ook trachten te bewgzen met daden Redenen waarom ik zoo vrg ben dit schrgven aan UEd te richten Ik zal maar bier schrgven zooals ik tegen ÜEd zon spreken Wy zyn met zyn 3en jongelieden allen goed gebouwd respectievelgk 20 20 en 21 jaar Wg hebben allen gedurende 2 jaren achtereen op de Beurs te Amsterdam de vrywillige oefeningen medegemaakt en zgn dus geheel op de hoogte van den dienst en van het geweer Wy zgn jongens uit den gewonen burgerstand en hebben een gewone betrekking nl vleeschhouwersgezel Daarom komen wg tot n met een beleefd verzoek of n niet weet bg wien wy ons kunnen melden ten einde liefst zoo spoedig mogelgk naar Transvaal te vertrekken om ons aan de zgde der Boeren te vervoegen Wg zgn niet bg machte om de reiskosten van Amsterdam naar Transvaal te betalen anders waren wg al lang in ZuidAfrika geweest Mocht n een adres voor ons weten dan zondt UEd ons daarmede zeer verplichten 2 Ik zal beginnen met te vertellen dat mynvriend en ik vrijgezellen zyn en gaarnenaar Transvaal willen om ons daar aan te bieden bg onze broeders welke ons misschien wel kunnen gebruiken Maar aangezienTransvaal niet werft en wg geen eld voorovertocht hebben zoo hebben we reed hemel en aarde bewogen om daaraaA tekomen zelfs door het plaatsen eener advertentie doch ook daarop niets ontvangen Nu was mgn of beter gezegd onze vraag zoudt UEd ons daaraan niet kuanen helpen of door uwe bemiddeling Gaarne zouden wy het later indien we gespaard bleven en daar werk konden vinden teruggeven 3 Het als plicht beschouwend van elkHollander die niet door huisgtzin of betrekking verhinderd wordt onzeïransvaalsche stamverwanten te helpen heb ik getracht naar Pretoria te komen doch het ismg niet gelukt de benoodigde som byeente krggen Na den oorlog zoo mg dit minder moeieIgk vallen doch ik vind dat hulp thans meer gewaardeerd zal worden dan later Het ia daarom dat ik de vrgbeid ne meen beroep te doen op U Mocht ik sneuvelen dan zal myn familie U dit bedrag terug betalen Mgn leeftgd is 31 jaar Deze voorbeelden zgn een greep nit vele Wat die personen willen is daadwerkelgke en persooniyke hulp brengen aan de Boeren Er zgn reeds vele comité s en vereenigingen gevormd doch een voor dergeiyk doel nog niet De Boeren kunnen o a rekenen op ondersteuning en weduwen en wezen hetgeen zeer nuttig en noodig wellicht het meest noodige is doch waaraan zich de behoefte eerst nü den oorlog zal doen gevoelen Wat zy thans noodig hebben is in de eerste plaats mannen bruikbare mannen en die zgn in ons land bg honderdtallen nlot slechts te vinden neen bieden zich vol geestdrift aan doch wat hun ontbreekt is geld voor den overtocht Voor dit doel geld te verzamelen is niet vereenigbaar met het plan van den heer Knapp dit geef ik volkomen toe dat men dus naast de bestaande comité s en vereenigingen een nieuw vorme als Fonds tot daadwerkelgken steun ten einde die Hollandsche jongens welke bun broeders aan gene zgde van den aardbol daadwerkelgke hulp willen verleenen na deskundig onderzoek daartoe financieel in de gelegenheid te stellen Late niemand zich door onmanneiyke vrees weerhouden laten wy binnen de perken der wet zooveel doen als in ons vermogen is om de Boeren te steunen in hun roemruchtig verzet tegen Engelsche aanmatiging en overheersching Dat wg aan jongens vim Jan de Wit de gelegenheid geven naar de Oud Hollandsche Republieken in Znid Afrika te trekken kan niemand ons verwpen wy geven hun geen opdracht tot iets en laten de Boeren vrg hen voor die functiën te gebruiken waarin zg bun nuttig kunnen zyn Op dus Nederlanders Op voor Transvaal dat in zyn worsteling voar de vryheid ons de schoonste dagen van ons Vaderland uit vorige eenwen voor oogen brengt Wie zich by my aansluiten wil tot vorming van een comité tot beheer van bovengenoemd fonds of wie de bgdragen daarvoor reeds wil storten of een bewys van instemming met het plan zenden adresseeren zich aan W P N0ÊL8 VAN WAGENINGEN DirecteurPresident van De BiTinneHE Biïk Amsterdam 7 December 99 VERSCHEIDENHEID De zeden der Chineezen versohillen in tal van opzichten van die in het Westen De Ostasiat Lloyd noemt er enkele van dien aard In China is de eereplaats links daar eindigt de maaltyd met soep en smakt men ten bewyze dat men smult De Chineesche boeken worden van achteren naar voren en van rechts naar links gelezen Een Chinees betaalt briefport bg de ontvangst De schoolkinderen in het Hemelsche rgk keeren den meester den rug toe en volgens de Chineezen is de buik de zetel van het verstand Oude draak is by hen een eerenaam Een Chinees die trouwt ziet zgn vrouw eerst na de bruiloft en betaalt voor haar in plaats van een bruidschat te krygen De ooievaar van papier speelt in Zuid China bg begrafenissen een rol Een Chinees die een bezoek brengt hondt zgn hoed op het hoofd Als hg een kennis ontmoet schudt hg niet dezen maar zichzelf de hand Het is regel dat de Chinees zelf bgtyds voor zgn doodkist zorgt Dat alles is omgekeerd in Europa Geen wonder dat de Chineezen de Europeanen niet minder uitlachen dan deze hen Ill Il Prachtige DASSEN met Goud bekroond UNNENGOED Een fijne collectie HEERENen DAMES PARAPLUIES en HANDSCHOENEN enz enz A van OS Az 1 elepkoou Kleiweg E 73 GOUDA B u r g e GEBOREN D Buitelaar GETROUWD rlUke Stand Uaastreobt Jaantje ouders J Slegt en H Oosterom en J van Vliet mm COSTUMES Zoowel voor Dames als Kinderen HInuscii lapoiisloifcii PeKeriJeu in gi oote verscheidenheid billgko prg i ii D SAMSOiVI advërtëntieT Aanbesteding der LEVERING van het Papier en Drukwerk tgn dienste der gemeente op DINSDAG 19 DECEMBER 1899 des namiddags 9 uur De voorwaarden liggen ter lezing op do Plaatseiykc Secretarie MIZIËK Opruiming a 25 Cent per stuk Waaronder TRANSVAALSCH VOLKSLIED BRENG TOCH EEN STOEL DRA VOOR MIJN HÜLDA enz enz zoolang de voorraad strekt ALBs J0 JE KKL Muziekhandel Oosthaven B 78 GOUDA Glycerine bfl WOI VF € o WESTftAVEN 198 AFSLAG Op DONDERDAG 14 DECEMBER 1899 morgens ten ure te Gobba in het SCHAAKBORD van de aldaar op 7 December 189 geveilde 7 perceelen 21 06 80 H WEILAND liggende aan den 2eH lilokwef onder de gemeente WA I3X3I Sr x VE E31iT in den ZuUljdaspolder thans met de verhoogingen staande op flSSOO VERHOOGINGEN tegen 10 worden op de perceelen aangenomen Op de werkdagen tot en met 13 DECEMBER 1899 ten Kantore van Mr I MOLENAAR Notaris Waddloxvetm Dec 99 Zuivere Bordeaux Wijnen Aanbevelend slotemaker Co iiulisepliBche Tandpoeder en Aiillgepflicli AfoiKlIliicliiiir van B CASSCrO XanOaHn te Uoiida OVERAL VEHKBIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda M HANNOMA Levensverzekering ZONDER geneeskundig onderzoek Aanbevolen door en inlichtingen te verkrijg en bij den Hoofd Ag ent A K VAN DER GARDEN tOoedkoopste en soliedst adres voor Vervoer va Inboedel zoowel btuuen ala haiteo de stad met gealotec w ea8 m im t A ORAVES l EIJN Bleekerssing el 283 Altfi i irnfttt tegen Tranitimrt ntthnile verMekerd W fTTr ff f fT D6or OcncCBh Igcmccn Aanbevolen V TI Met ecre DipIomn en Ooud Bekroonde PRAEPARATEN VAN é êón Uin3 LarOChC chtlge en venterkcnde KINA WIJN tegen tw kte VfVll loowel bi kinderen als volwassenen gebrek aan eetluat stccht e pljflTerlertiig zenuwhoofdpijn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en htire gevolgen QUtNA LAROCHE PERRUGINEUX m het bijzonder tegen Bloedgebrek Bletknicht kwalen van Kritiwhen leeRijd en Verkri t bftar m fiacoiw it ƒ 1 90 en 1 P S Irfkl O na e voedzaam versterkend aangenaam van smaak voor dogelijksch geb uik wiivvB x nvay j j kinderen zwfaltken en kllctachtlge geitellen lecr aan te be len Ali geneeakrachtlge drank bij atoorniBsen der apUsvirteringaorganen en dtarrbét ook Toor iuigelingcn en kleine kindetcn l n s Ter husi t Kr ƒ 1 70 Kgr ƒ 0 00 i H Kgr O BO iïïvi Melksuiker fp i V n = r rr o r Kgr f O öO y Kgr ƒ 0 25 ter bcBtri Aathma etc In AsthtTIA lïOfJir PH Pn Hei rouken eener halve t itjarette u voldoende ding van de tMvig e aanvaUen van Aathi doosjes 4 0 80 en ƒ 0 60 Tfltnarinde Bonhntm fruit PURQATIEF ttgen Veritopplng Aam y beien Migraine Congeaties etc vooral ok ahlaxana vdor kinderen bewijzen ie Tamarinde Bonbona van KKAFITXIKN HOLM Iwlangrljke diensten daar de vorm voor het kmd begeerlijk en de smaak aangenaam is IVijs per doosje O OO en ƒ 0 60 2llrtlinlf F fl Qfi11f Q algemeen erkend als het BESTE huismiddel b J Hoeit Verkoudheid en Keelpijn het i un eert BiymopIosMDd en verzachtend middel by uitnemendheid uitsluitend in Mffi D flcschjcs verkrijgbaar Prijs ƒ 0 20 per fleschje 9 f ra pat ai€n yam KRAEPELIEN Ir MOLM te Zelvt 0n alltM roortirn rait eiifueUen waarop de Haam en hamlleêleHing m r t krijgbaar t ij O mattl Apotk k t ën Drdgitten KRAEPELIEN HOLM Honeveranciers ZEIST TE HUUR TERSTOND OV LATER Ongsmeutileerde Kamar k t l tS per week Adres FLUWEELEN SINOEL 622 inPKItlAL en l JtOFi l 8TKEV hi verschillende kleuren qanliteit Hardsteen kunnen overal waar Xautl is of uit de rivier getrokken wordt met voordeel vervaardigd worden Op serieuse aanvragen opgave van kosten en opbrengst J H ROODE Itpecialc ladiioes voor Slooin en llanilkrarlit te bekomen bjj den Tediniiclien uitvoerder J V STAVELFz SPOORWEÖSTRAAT 2 i iOVl k Pain Expeller Dcrbg ja wordt dit middel mat vmtsimikI auccos tiM ptjnttillebde inwryvuig aaogaweod tegeo Rhatunt Ütk iióh t Tarkottdh gid pyn in dni Dit ba lel var j x dan Tertrotiwen litaa latte op M fftbriakimark Ankar ld 2 76o D60c defl in d maMto thakan Te Amftardam bii Uloth C3ebu TlB Ta fl 1 SanderB 3 lt Uiltfi ftltrliani Hiuinud diaotdin rog tm proefdi Cu V ï Reuzenpakket Vl§ltekaarlen met Tran§vaalAlbuiii 100 BO fits 190 f5 n en Na ontvangst van postwissel groot IJS verzenden wjj alom franco iOO é r iM VIHITEKAAIITJBH op fljn glacé carton in étui met 100 JCnveloppen Om ieder evenwel tot koopen te noopen geven wji daarbij geheel kosteloos ten Ie Het beroemde TrnnHcanl Album bevattende de geheele geschiedenis der ZnidAfrikaansche Repnblieken van af 1662 opgeluisterd door ruim 30 illnstratisn en een Kaartje van Transvaal ten 2e Een Bou der Amstcrdam sche geldloterjj gebaseerd en geheel werkend op de Ned Staatsloterj kans gevende op pr jïen van f 1 30 f TO l 30 f 26 f 20 f 10 f5 enz ten 3o Een zéér ffaaie Xaloriseheurkaleniter voor 1900 Bovendien ontvangen de eerste 100 bestellers nog een geheel compleet yaamntemjtel T4raike4 TT dus postwissel te zenden ad 1 1 met duidelijke opgave van naam aan de AMSTERD GELUL 2e Jan Steenstr 40 AMsTBRDiM en u ontvangt het grootste en mooiste PAKKET wat tot heden is gegeven Of PDIKE code m 8CHIEDAMMEH GENEVEB Merkt NIGHTCAF Vorlcr f t ur but M P E ETERS J ÜHIEDAM N H Alt liowg 10 Mbthoid il cxoliut nn kurk it 3dt roor t oii VIII ilflii nMm lier Kinni H HOPVF IW PRIMA KWAUTEIT Rund en Kalfsvleesch Tfjien slerii cinicuncereiiile iiij ra J P yan LEEUWEN Heiasersiraai Ooede en yoedkootie VieeHehhouwerIJ licndHweyf öü I etroleum Kachels IN KOOP OF IN HÜDR EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur H H U K O K 1 H DlVKNTKIt Model A zonder rem en schermeir f 87 50 Model met 90 Model ijO Model AA Igö Model AAA 146 LUXE RIJWIEL 160 ÖEWONE ACATfcNES 155 LUXE ACATtNE 180 P S DAMES KE ri lNORUWlELEN op alle prgzen f 5 huoger Vtrtogenwoonliger J G DERUITEK iiouda C eE BETER adres voor alle sooiten H0H0EN V1 KK al liel hrilliraliiinLsrb iScfaoen eu Laarzi uniai izijn Kleiweg E DO tegenover de KloiwcgstiM g Ontvangen alle soorten ll iien l nii ten lilnd r iri T li II f A M O l l K l s Aanbevelend SMITS AUe repar tifin eu aangemeten werk