Goudsche Courant, dinsdag 12 december 1899

No 8067 Dinsdag IS December 1809 38ste Jaargang Hnlile aan ooze Zaid Alrikaansclie Broeders Cent Rookt PALL KKKwËU 2 Ceiu ALLEEU verkrijgbaar bij S VAU WIJNGAAEDEIT Korte Tiendeweg D 2 mxmm ocbaivt I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken rderneii St De Oitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomroers VT TF CENTEN ADVEllTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer U Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd CO Ha n M M 9 VEKHIIZINGKN BINNEN en BUITEN DE STAD DVTA O AZIJIT V A lsr M Cd tas M m Tapijten Gordijnstoffenjafelkleeden Behangselpapieren enz enz Firma B DE JOi G Aanbevelend geurige 2 Gent SIGAAR L BISSCHOP IS een zeer 1 Jd U Ui AANBEVELEND GOUDA C F BUSCH Markt A 00 OPUtllMII G VAN X MANTELS Zeer lage prijzen Spiegelglas VerAekeriiig CSrOTJJD J Iff Xeer voordeelige conditie ScIk rp coni urreerende premie Biig 1 ii ii i f w M iif i iiw i III = a I w ij isrHL isriDEL A i Eiisr jlJ Kort overzicbt onier Prl oourant HHERRIKS Pnlu en Gold Dry van a 1 16 50 per 12 fles8 6 £ 1H 0DK en WITTE POETWIJNEN 15 12 S MAliKlU S dioog on zoet 18 12 i VKliM ll l ll la Turin 1 60 flescli H01llC iA IIAMPAGNE 1 75 j r OliNAi i t 1 7 I 1 2 2B i 2 75 1 3 2B 8 75 en 5 s Z SCOTCH WHiyiCY 2 25 g 2 ï l cr El Pe Ank 45 El 1 S laSTHAC t 65 Nto 27 75 ï J ClI Kt ESTEPllE 0 85 36 j g 8t EMILION WJ t 1 42 SC l PAIUI I AC 18 Ö 1 25 53 gig C intAVES Witti Bordeaux 0 80 34 1 r Jjl e 5 SAUTKRNE 1 42 5 b ZKl riNGER Moezel 0 90 37 50 ea = J BOURGOGNE 1 10 47 z = De Hcssflien ajjn in do prflzeu begrepen en worden A 3 ets per stuk teruggenomen pjtig elke hoev oeUieid veikr iglmiir bi lic llriii r € ltCII l i Gouda U ordl tcrslond Jcvraajid een bekwame MI ID voor den Dioogzolder en een Uehuaiiif MKSl om Ie vouwen voawbter IjOou xt Vi ii ifuldtut per week niet in de kost MflOiiiwassflirri W fi liüllfiEH Zeist ÖpenlDare Yerkooping te GOUDA ton overstaan van den Notaris ii e FORTUIJN DROOGLEKVER op MAANDAG 18 DECEMBER ISDO dts morgens te p f nren in het Ilötcl ni Cai m aan de Maikt van Xo 1 Ecu op aangenamen htaiid ge WOONHUIS SOHOUR ERi en GROND aan don Kattonsingol te Gouda Wgk Q no 50 groot 1 re 63 t eutiaren met een uitgang in de geraeenschappeiyke gang daarnaast Te aanvaarden 1 lannari 1900 No 2 tot 7 Völ HUIZEN ERVEN SCHUREN en GROND met den WEG en het WjVTER daarvoor in de Dazarnskade aan de Wachtelstraat te Gonda Wijk P nrs 241 242 243 244 245 en 246 te zamen groot 13 Aren 7 entiaren Nrs 2 en 3 z in te aanvaarden 1 April l JüO de overige perceelen z jn by de week verhunrd en wel P 243 244 en 246 voor I 1 10 en no 245 met de Schuur P no 242 voor f 1 50 No 8 tot 11 Vier HIIKEN en EU VEN met don WEG en het WATER daarvoor aan de Lazaruskade te iouda VVjjk P no 253 254 255 on 2 6 te zamen groot 2 Aren 90 Centiaren No 12 tot 15 Vier HUIZEN en ERVENaan de Stadsveste aan den Kleiweg te jouda Wök E no 57 68 59 en 60 Allen verhuurdbü de week no 57 voor 1 1 30 en do overigenelk voor f 1 25 No 16 Een ruim ingericht HUIS ERF en GROND mot afzonderlijk BOVENHUIS achter de Vischmarkt te Gouda W jk I no 148 en 148o Verhuurd bö do week beneden voor f 2 15 en boven voor I 1 75 En no 17 en 18 Twee HUIZEN en ERVEN in de Zak ol Tuinstraat te Gouda W jk L no 292 en 293 Beiden verhuurd hg de week elk voor I 1 20 De perceelen no 2 tot 7 8 tot 11 12 tot 15 en 17 en 18 worden na afzonderlilko Veiling en Afslag gecombineerd De perceelen zijn te bezichtigen Donderdag 14 Vrijdag 15 en Zatetdag 16 December aanstaande van 10 tot 3 uren on op den verkoopdag van 9 tot 11 nren Nadere inlichtingen zijn to bekomen ten kantore van voornoemden Notaris EURTUIJN DROÜGLEEVER te Goida mum VERK00PIN6 VAN EKNEN Inboedel waarbij i iiierl t QOVI en Z r f MR op DINSDAG 19 DECEMBER 1899 des morgens te 10 nren ton sterfhuize van Mej de Wed W i t JONG aan den Kattensingel Wiik Q Nr 60 te Gouda Do goederen zijn daags te voren van 10 tot 12 en van 2 tot 4 nren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G Cl I OR ITU IN DKOdGLKEVER te Gouda üFlÊAmiGAMl van de Afdooling GOUDA f Nederlandschen Protestant énbond Dinsdag 12 Decembei 1899 des avonds ten 8 unr precies lil lii l Kfrkijüliiiiiw èr Ki iminslraiitsdic lieiiiceiile Spreker tlt lieer Wc P II DE KAfiTElt van Haarlem Onderwerp 0 ZE FLiiCHTK V Namens het Bestuur fi T CREBAS Sec efiriB Toegttiiff rrtj Zuivere Medicinale LEVERTRAAN A 0 iO per f bij II imeBifis Kleiweg E 100 jfMsf 3e Iboiinenirnts Voorslellinir Donderdag 14 December 1899 VEREESIGDE ROHERDAMSCHE TOONEELISTEH LE GRAS HASPELS TERUG In den liggendon Os Blgspei in drie bedrijven Aiini iMy acht uur 0 Gewone bepalingen en prijzen GotiDi Druk van A BRINKMAN Zs Itiiilenlandscti Overzicht De Nederlaudsche en de Duitsche ambulancecorpsen zijn te Pretoria Aangekomen on met zeer groote geestdrift ontvangen terwijl adressen van verwelkoming werden aangeboden De hellt der ambulances gaat naar den Vrijstaat de andere hoUt naar Natal Het departement van oorlog te Londen heeft van generaal Gatacre het volgende telegram ontvangen fk betreur het zeer te moeten mededeelen dat mjn aanval hedenmorgen op Stormberg met zware verliezen is afgeslagen Ik was door de gidsen onjuist ingelicht over de stelling van den v and en bevond het terrein zeer ondoelmatig De bevelvoerende generaal te Kaapstad meldt dat voor zoover bekend is generaal Gatacre de volgende verliezen leed 9 officieren gekwetst en 9 vermist 2 minderen gesneuveld en 596 vermist Er is bericht gekomen te PretoJia van een gevecht Zaterdagmorgen in de vroegte bij Scholtznek ten Zuiden van SpiJUontein waar de Engelsche troepen de daar opgestelde krijgsmacht van Cronjé aanvielen Ook van de andere zijde van Spjtlontein in de richting van Kimberley worden vijandelijkheden gemeld Daaruit leidt men af dat het garnizoen van Kimberley opnieuw een uitval gedaan heeft Uit Londen komt daarentegen het volgende telegram De marine brigade beschoot Zaterdagmorgen met haar 4 7 inch kanon een nieuwenschietstand voor een kanon die door deBoeren werd aangelegd De vijand trokhaastig terug de schietstand werd klaarblijkeliik vernield na een gevocht van een halfnnr Tegelijkertp deden de cavalerie eneen battery artillerie een demonstratie tegenden linkervleugel der Boeren Waarschünlijk hoeft ons bericht van gis teren nit Pretoria over don aanval op generaal Cronjé s troepen betrokking op bovenstaande actie s Te Lenden wordt een zevende divisie gereed gemaakt want BuUer vraagt maar aldoor om versterkingen Wanneer deze divisie is uitgezeild is er geen quaestie meer v n nieuwe versterkingen want dan is de Engelsche geregelde troepenmacht naar de FEViLLEiOlM ililiiii Vrij naar het Engelsch Dat komt gged dat is heel gelukkig riep Marigold uit en een oogenblik later was onze lantaarn aangestoken Bij dat licht begon hij den muur nauwkeung gade te slaan terwijl hij er langzaam laags liep en van tijd tot tijd diepzinnige archaeologische opmerkingen maakte die te rechter plaatse zeer zeker van groot belang zouden zijn maar die totaal aan mij verloren gingen Hoe het nu kwam weet ik tot op dit oog nbhk niet maar het ging zoo gemakkelijk zoo natuurlijk terwijl wij langs den muur liepen kwamen wij aan een atsluitiog het zoekende hcht verraadde ona dat die te openen was Marigold brandde van verlangen om onderzoek te doen aan de binnenzijde van den muur er was van verre of nabu niemand te zien en dus gingen wij de opening door en begonnen den muur van binnen te bezien Plotseling op verschrikten en ademloozen toon smeekte Mangold mij om neer te hurken en toen ik hftt hem onverwijld zag doen volgde ik zijn voorbeeld en hurkte neer onder den muur Wat is er aan de hand fluisterde ik heel Voss Ztg doet uitkomen geheel uitgeput Het gerucht dat de Regeering nog een divisie wil samenstellen uit militie troepen acht het blad ongelooïijk Die zijn geheel ongeschikt voor den velddionst voornamelijk in ZuidAfrika De mobilisatie van een brigade militie zon als een nationaal ongolnk moeten worden beschouwd En wat zal Engeland bereiken met deze ontzettende wapening en troepenmacht De Duitsche majoor Von Wissmann die langen tijd commandant was der Duitsche troepen in Zuid Afrika en die volkomen op de hoogte is van do toestanden ook in de Republiek zegt daarvan De militaire voordeden der Boeren zullen tamelijk wel opwegen tegen den enormen rijkdom aan krügsmiddelen van Engeland Ik geloof dat deze oorlog een lange worsteling zal worden zonder dat bijzonder beslissende slagen zullen worden geleverd Zoolang Engeland niet elders in zijn koloniale belangen wordt bedreigd zal het in staat zjjn zich met ziJn gehoelen rijkdom tegen de Boeren te koeren doch dan zal de strijd geleidelgk overgaan in een kleinen oorlog waarin de Boeren nog jaren lang het veld zullen behouden totdat eindelijk een overeenkomst wordt aangegaan Van een onderwerping kan echter nooit sprake zijn Het zal nu spoedig moeten blijken of generaal Joubert in staat is de Engelsche ontzettingstroepen togen te houden en af te slaan Gelukt hem dit dan zal de partij der Boeren zoo in kracht toenemen dat zelfs het zonden van latere versterkingen Engeland niets meer zal baten De Afrikaandors die thans nog weifelen zullen dan de partjj der Boeren kiezen tegen Engeland Het einde zal dan zgn dat Transvaal en Oranje Vrijstaat niet alleen vrije onafhankeljke Republieken zullen blijven maar dat Engeland wordt teruggedrongen uit het dool van Afrika dat aan de Afrikaandors behoort Gelukt het Engeland echter zijn ontzettingstroepen te vereenigen en de thans ingesloten troepen te verlossen dan zal een langdurige guerilla ontstaan waarvan het einde niet te voorzien is De Boeren zullen strjden tot den lantsten droppel bloed Maar onderworpen zullen zij nooit wedren In Oostenrijk herademde do Rijksraad weer een beetje wijl de Czechen zich niet verzetten tegen de behandeling van do wet tot vordeeling van de verbruiksbelastingen in eerste lezing en medewerkten die aan eeuo commissie ad hoc to zenden verbaasd en met onmiskenbare voorteekenen van kramp Neem de lantaarn en zet die uit het gezicht antwoordde Marigold terwijl faij mij die toereikte De diender en een andere man zetten ons na En waar k wg hoorden de deftige voetstappen op het losse kiezel knarsen en langs het pad komen dat wij hadden verlaten Ik deed wat ik kon om de lantaarn uit te blazen maar de knip van het deurtje weigerde en ik blies zonder resultaat totdat ik er duizelig van werd lk ben bang dat we in de knel raken zei Marigold Als de diender hier bij den muur naar binnen kijkt ziet hij ons Zie je daar midden in de laan dat struikgewas laat ons daarheen rennen eenmaal daarachter zijn we veiUg Het was dat zie ik nU wel in een krankzinnige raad om te geven en te neraen maar bij een paniek doet men al wat maar wordt voorgesteld Hurk neer en ren fluisterde Marigold bevend en toen ik hem zag neerhurken en rennen volgde ik hem op dezelfde manier Na die pijnlijke ondervinding kan ik verklaren dat er geen manier van voortbewegen z06 lastig zoo akelig en zOó uitputtend is als hurkend rennen Hurken is al pijnlijk voor den rug maar nu daarbij nog rennen dat is een ware foltering Toch hebben wij het volbracht en wij waren ademloos maar veilig onder het looi der boomen verborgen Ik stond op het punt een gelukwensch uit te spraken toen tot mijn grootste ontzetting Uen is ook eeuigszins gerustgesteld door het antwoord dat de Hongaarsche ministerpresident Szell in het Hongaarsche volkshnis heeft gegeven op de vraag wat hij dacht te doen als bovengenoemde wet in Oostenrijk niet vóór den Ion Tanuari was aangenomen Meu vroeg hem of hij dan niet zou overgaan tet het instellen van eigen donane De minister meende dat het voldoende zou zijn als in Hongarije de wet maar stipt werd uitgevoerd Ook meende hj dat het vrij B Ök zon zgn of do wet in Oostenrijk tot stand kwam door het parlement of door middel van art 14 de Grondwet Dit laatste was geljk men weot lang een strijdpunt althans een machtig wapen in de hand der Hongaarsche onalhankoljjkheids partjj De Peati Hirlap deelt mede dat een Hongaarsche staatsman dezer dagen een onderhoud had met den keizer wien hij den raad gal den Czechen in Oostenrijk dezelfde vrijheid te laten als Croaten in Hongarije hebben De keizer noemde dat onmogelijk Indien ik dat deed zoo zou do vorst gezegd hebben dan zouden de Czechen aanspraak makeq op Moravië en Sileziê en de Polen zouden de Bnthenen willen annexeeren Ik zou dan vorst zijn van een in vieren verscheurd land En wat zou er dan van Weenen worden f In Hongarije hoeft men slechts éen Creatie Maar ik heb er tien De keizer had verder de hoop nitgedmkt dat de Hongaren geon gebruik zouden makenvan de moeilijkheden waarin Oostenrijk zichbevindt Hij voegde er bij dat als hü ge dwongen werd Oostenrp weer als een absoluntmonarchie of lederaal land te regeeron hjj toch Hongarije op den bestaanden voet zoubijven besturen Vorspreide Berichten Frankeuk Gisteren den zesden dag dat het socialistisch congres zetelt is het voorstel Guesde strekkende tot hot doen voortbestaan der tegenwoordige organisaties aangenomen Boven haar staat een algemeen uitvoerend bestuur bestaande nit afgevaardigden der verschillende groepen Dat bestuur zal de houding der socialistische kameratgevaardigde en van de partijpers controleeren Hedennacht toon de afgevaardigden het Gymnase Voltaire verlieten mot drie roode vlaggen voorop terwijl de Internationale werd gezongen ontstond een botsing met de politie die zich meester wilde maken van de vlaggen wat mislukte Mangold rechtop ging slaan naar zijn borstzak gree en tragisch uitriep Het is weg Wat vroeg ik m de hoop dat het alleen maar die mismaakte hamer zou zijn Haar portret antwoordde Mangold Het moet uit nujn zak zijn gevallen toen ik daar in die knielende houding zat Houd je toch stil riep ik op een toon zóó gebiedend als het geheimzinnige van onzen toestand toeliet want tot mijn jélirik zag ik voor de gesloten bovenvensters vanr Sint Anthony licht verschijnen Ik kan het niet verliezen riep Marigold beslist Het was een verachnkkelijke toestand Om het heestergewas tusschen ons en de politie te hebben waren we nu vlak tegenover het huis gekomen en die gekke Marigold had eenigszins luid gesproken een van de bovenvensters ging plotseling open en liet ons een witte gedaante zien met iets angstwekkends als een geweer in de hand iWie daar riep de eigenaar van die gedaante op onnatuurlijken barscheu toon Mangold trachtte zich weer terug te trekken en deed de takken van zijn schuilplaats kraken dat maakte de zaak nog erger Spreek of ik schiet riep de onnatuurlijk borsche stem Tegelijkertijd vertoonde zich een dito gedaante aan het tweede venster ftVordt vcrvoigd Donderdagavond hebben Jules Lemaitre Francois Coppèo en generaal Mercier te Parijs hot woord gevoerd in een openbare vergadering van nationalisten Moreler werd luide toegejuicht De bijeenkomst werd gesloten onder het geschreeuw Leve Mercier Leve Déroulède Weg met öalIUet 1 De procurenr generaal hee Zola medegedeeld dat op verlangen van generaal Lnier en de overige leden Van don krggsraad waarvoor Esterhazy heelt terecht gestaan in het proces te Versailles 28 getuigen A charge zullen worden gehoord Het zjjn do getuigen die te Eennes ten nndeele van Dreyfus hebben gotnigd Bblois De groote korenmolens van do firma Dubols te Charleroi zjjn met een voorraad van 10 000 zakken koren door brand vernield De schade wordt op ruim 1 millioen geschat EXOBLANI Gisteren heeft op de Nortonbrng te Londeneen botsing plaats gehad tusschen denlerBchen posttrein en een goederentrein Eenreiziger werd gedood verscheidene z n gewdnd I XlkLTt De paus is weer bijna geheel hersteld van lijn lichte verkoudheid Gistermorgen heeft h in de particuliere kapel de mis gecelebreerd BINNENLAND In verband met het ongeval te Capelle heeft de Raad van toezicht op de spoorwegdiensten de spoorwegmaatschappijen hier te lande uitgenoodigd om enkele malen per jaar eene oefening te doen honden in het opstellen der voerende schragen in bagage ol andere wagens op de stations waar dio schragen voorhanden lijn Nu de bevoegde autoriteiten nog niet de noodzakeiykheid inzien van oen nieuw Centraal Station to Rotterdam is er een ontwerp ingediend om de in het midden vau het oude station D P gelegen hoofdsporen te ontlasten van oen aantal treinen komende van on bestemd voor Hoek van Holland en tnsschengelogen stations BiJ den aanleg van den verbindingsspoorweg is in den driehoek gelogen tusschen de oostolijke en westelijke splitsing aan Beukelsdijk een dubbel spoor aangelegd evenwijdig aan het hooldspoor Rotterdam Schiedam en dat beide splitsingen verbindt Het is de bedoeling dit nieuwe spoor te gebrniken als hooldverkeersweg tusschen Rotterdam D P en sGravenhage on omgekeerd zoodat de treinen op dat traject over do nieuwe alte Benkelsdpk komen te loepen De beide vrijkomende oude hooldsporen blijven dan hooldzakelijk bestemd voor het verkeer Rotterdam Hook van Holland In verband hiermede zal dan nabij den overweg aan den Spoorsingol te Rotterdam een trekwissel worden aangebracht met toepassing van het bloksystoem zoodat de treinen langs de sloot achter do Diergaarde komen te loo § en in de richting van het stationsplein Alaar zal met het oog hierop naast het spoorwegpostkantoor een haltcgobouw worden opgericht voor het personenverkeer met Hoek van Holland en tnsschengelegen stations Vindt dit ontwerp ingang dan zal hot oude station D P van ongeveer 50 treinen per dag ontlast worden Door het geïllustreerd vakblad voor de Schoenmakerü en den Schoenhandol Sint Crispjjn uitgave W A Eisma Cz te Leeuwarden is de volgende prijsvraap uitgeschreven Hoe dient een algomeene vakhond van schoenmakers ingericht te zijn