Goudsche Courant, dinsdag 12 december 1899

Wat is de beste weg om zulk een bond tot stand to brengen Wat kan er met een algemeeneu bond tot grondslag voor het vakonderwijs gedaan worden P Voor de drie beste oplossingen van deze prjsvraag werden prijzeu nitgeloold van twintig tien en vvit galden Dobr de jnry de heeren E Boelmans te Nienw Scheemda F Gnikink te Almelo en 1 öatzenmeyor to Amsterdam werd de Ic prijs toegekend aan den heer J Moerbeek te Halsteren de 2e prjjs aan den heer M O Lawersma te Oenkerk on de 3e prgs aan den heer H Koetze te öroningen Ken tiental inzendingen kwamen voor cene bekroning in aanmerking Gemengde Berichten konsenlabriek te Bi een brand in een Reading in Pennsylvania worden r 00 werksters door het vuur ingesloten Zijsprongen uit de vensters en 12 moeten er gedood 50 min ol meer ernstig gewond zijn Naar wü vernemen zollen de heeren Dulonr en Van J gmond ingenieurs bö de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen zich naat Engeland begeven met eenc opdracht van hanne directie om bö enkele groote spoorweg maatschappflen aldaar in fctudie te nemen de seinen welke aan het treinpersoneel worden gegeven bij mist Wij hopen dat het resnltaat van deze zending zal ziJn de spoedige toepassing op de Nederlandscho spoorwegen van maatregelen waardoor spoorwegongelukken zooals onlangs hö Capelle voortaan znllen voorkomen worden Het is bekond dat de ramp bij Capello aan mist is toe te schrijven ü D Men meldt uit Den Haag In verband met den dood van den politieagent Van Voorden dio op een avond in de vorige week howusteloos in de Swainmordamstraat word gevonden is ter beschikking van de justitie gesteld een 22 jarigo metselaar die tegelijk met don agent in militairen dienst is geweest en inwonende zoon is in het huis aan do Swammerdamstraat waar do agent in den bewasten nacht is binnengedragen Verschillende getuigonvorklaringen en andere omstandigheden zoudon bij het voorloopig politieonderzoek aanleiding hebben gegeven om den jonkman te verhooren De hovenbewoner van het hnis waar de verdachte woont moet verklaard hebben dat hij op den bewnsten avond voor hot open raam zittende de regelmatigen stap van een agent had gehoord dichterbij gekomen vernam hij de woorden houdt je grooten mond maar en toen hü naar bniten keek zag hfl een politieagent op straat liggen HiJ begaf or zich heen en beneden komende trol bil do vronw die met haar beide zoons in het benodenhnis woont De verdachte beweert dat hij naar hnis gaande eenige oogenblikken v66rdat de agent bewusteloos is aangetroffen met dezen gesproken heeft Men deelt aan de Telegraaf mede In een onzer strafgevangenissen is godo Rott rdttm All a Diiii4 i tl AUm 1 01 I Uiao Eitn li li Uloii f Op i 4 KOTTÏEDiM 90UD4 1 11 80 11 87 Eotterdun Beur Rottordma D P fioUinUm H Capella KianwBrkerk Itoordrwht douda M Allo V 4 46 4 51 6 04 6 11 6 17 6 46 5 6 6 08 8 14 0 11 84 1 08 lt 84 l 6 06 8 i 700 9 88 10 0 ruulttli f op du loop hu nitt pnlwul wordes 7 44 HollulMk po L Iilra ppl CTlW ü Ml do Coap t i 8ar W gon Lil u io kluio lln botoloo OOODA DEN HAiOfio T w 1 0 1 01 1 14 8 46 4 18 4 66 6 86 9 88 9 6t 7 6 8 09 8 41 9 11 7 S7 8 68 7 48 8 08 14 8 07 8 86 K l 9 8 Zoowel voor Dames als Kinderen Blousen laponslnffen Pellerljeo in groote verscheidenheid billgke prgzen U SAMSOM Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 5 Üecc J er 1899 Vette Ossen en Koeien redelijkö aanvoer prijzen waren voor i kwaliteit 33 2e kwal 30 3e kwaliteit 37 cent per half Kilo Vette Kalveren redelijke aanvoer ie kwaliteit aS 3de kwaliteit 36 3de kwaliteit 24 cent per halt Küo Vette Varkens goede aanvoer ie kwaliteit 18 26 kwaliteit 17 te kwaliteit ij i cent per § Kilo OoBda Zefeiilimien Moerkopalle SMtermmr ZegwBr d VoorburK H4 n H W P H 6 4 O O67 07 6 5 8 869 08 46 gl 11 87 U 6 1 1 80 8 6 8 0 4 0 4 5 4 6 6 0 8 1 7 8 4 10a liv èr i E z z i 5 1 = 1 = = Ö5 = = = IS = Hnwoaltateolii 11 1 tl o klM wtn Maim IQ j w Itoadft Uudaw VooHl Uwoli U I D t 1 I R t U H I ia mt 10 67 18 00 11 10 1 16 8 17 4 81 11 14 8 88 U H 8 40 8 84 11 48 U 38 1 11 S 8 S bO 8 04 9 01 6 34 7 80 8 18 6 80 6 86 6 4 MS 1 4 8 8 8 88 9 89 10 14 10 81 8 1 10 00 10 84 9 4 9 4 1 80 8 10 7 11 7 81 M 10 08 10 16 11 10 1 88 11 01 1 87 3 08 8 10 8 6 4 48 6 88 8 41 S il 7 58 11 6S 19 87 4 88 7 8 1 J6 48 7 8 11 11 18 81 8 19 8 40 8 68 4 43 6 87 8 66 7 5S 8 11 8 4 9 80 10 16 10 88 I 5 16 S 8 14 10 88 J iO r OJ 8 88 10 46 6 60 1J J II 8 B 01 6 10 6 11 10 tineerd als verdacht van meineed eene huishoudster Haar meester wil het meisje huwen De stukken voor den bnrgeriyken stand zS volkomen in orde Daar de justitie natuurlek volkomen bevoegd is een gedetineerde van alle aanraking met de buitenwereld te onthouden kon ZQ ook hier van haar recht gebruik maken Mijnheer evenwel zond thans aan zijn huishoudster het stuk ter teekening waarin zg verklaart in ondertrouw te willen opgenomen worden Men zou denken dat daartegen geen bezwaar kon bestaan volgens de wet toch zgn van het huwelijk alleen uitgesloten krankzinnigen en sommige onder cnrateele gestelden Hier achter oordeelde men anders De directeur der gevangenis gaf het stuk niet ter teekening doch begaf zich naar het parket En van ondertrouw is nog niets gekomen Do vraag rijst i mag een gevangene het recht van trouwen onthouden worden f Het geval is dubbel interessant omdat de heer tot de hoogste klasse behoort wat geboorte betreft In een te s Hertogenboach gehouden bijeenkomst van volkstellers deed zich de vraag voor op welke wijze de beschrijving moet geschieden van een lid van het reservekader dat buiten de kazerne woont Om verwarring te voorkomen achtte men het wenschelijk dat de minister daaromtrent spoedig voorschriften zal geven Inderdaad biJ al den omhaal en al de groote kosten die gemaakt worden om zoo precies mogelijk het cijfer der bevolking te weten te komen is deze volkstellerswenscli alleszins billijk Wanneer de Regeering voor twee jaren een groot huis huurt alleen om de uitkomsten op te tellen dan is t niet te veel gevergd als men een ministerieel besluit vraagt om een font van Misschien een paar honderd te voorkomei 8 40 11 8 88 10 1 10 89 10 S8 10 48 10 17 ♦ 7 1 6 8 40 1S 1 1 t 10 1911 16 11 18 11 80 11 41 11 66 10 48 11 46 H U8 l l S i so M 9 68 10 88 E In de Gazette des Tribnnaux Van 60 jaren herwaarts heeft een Fransch schrijver een bijna ongelooflijke geschiedenis opgediept van een persoon dia een halve eeuw lang opgesloten is geweest Het was een Fransch edelman markies de St P wiens zonderlinge levensloop er verhaald wordt naar aanleiding van een verzoek om in vrijheidstelling Twee jaren v66r de Fransche omwenteling begon in 1787 was de jonge markies als velen in dien tijd een voofetander van de nieuwe denkbeelden in de Opera toen koningin Marie Antoinette er verscheen H M werd zeer toegejuicht maar terwijl zij vriendelijk boog hoorde men een schel gefluit Hot publiek loonde zich zeer verstoord over deae oneerbiedigheid en de dader de jonge markies werd niet alleen uit den Sthouwburg verwgderd maar gevangen genomen ZiJn familie wist te bewerken dat hj niet wegens majesteitsschennis werd vervolgd maar onder curateele gesteld en opgesloten word in een Maison de Santé een gesticht tot verpleging van niet gevaarlijke krankzinnigen en wel in een zeer aangenaam verblijf waar hij zich woldra geheel thuis gevoelde en zich geheel aan de studie van oude geschiedschrijvers wijdde onverschillig voor al wat buiten de muren was en aldns doorgaande voor een onschadelijken krankzinnige Regelmatig werden de vrj hooge verpleegkosten voor hem betaald eerst door s amnse kort te voren een Bchonwbirgschandaal had verwekt Een gemeene streek Sedert eenigen tüd vertoefden te Amsterdam twee jonge Duitschers die rich hun insignes en stukken toonend voor Duitsche studenten uitgaven Zy maakten kennis met studenten van de Amsterdsmsche Universiteit en een veertien dagen geleden werden ly op de atndentenkroeg boven het café D Kroon ontvangen Daar vernamen ziJ dat onder de studenten een inzameling voor de Boeren was gehouden en dat de opbrengst daarvan een vrg aanzienlijk bedrag door den penningmeester der commissie werd bewaard Woensdag nn begaf een der Dnitschers zich naar den woning van den pemungmeester Toen de dienstbode hem mede deelde dat deze niet thuis was zeide hg dat hij dan maar even naar mgnheers kamer zon gaan om een briefje voor hem te schrijven Na zgn vertrek werd het voor de Boeren bestemde geld vermist De politie daarmede in kennis gesteld begaf zich naar het hotel in de Warmoesstraat waar de Dnitschers logeerden vond daar alleen de makker van den dief die van niets beweerde te weten de dader zelf was gevlogen In verband hiermede bevat het Algemeen Politieblad de volgende oproeping De commissaris van politie in de le sectie voormalige St Pietershal verzoek opsporing aanhouding en bericht van Raade Bruno 22 jaar Duitscher zich noemende student laatst wonende te Berlijn Hü wordt verdacht van diefstal van een bankbiljet van f 300 en een van f 200 en een gonden dasspeld in hoefvorm met diamant zijn verwanten en nadat deze wegens de omwenteling gevlucht waren door den Staat die de goederen onder zgn beheer had genomen De markies deed geen enkele poging om ontslagen te worden en zon aldus vermoedelijk in het gesticht zijn overleden als niet een halve eeuw na zgn jengdige onbezonnenheid zijn geschiedenis aan het licht ware gekomen Dat geschiedde aldns Omstreeks 1837 had hg een werk gereed over het verval van het Byzantijnsehe Rijk en gaf den wensch te kennen dat uit te geven en aan den Koning op te dragen De opdracht luidde Aan Z M Lodewijk XVI Koning van Frankrijk en van Navarre enz De uitgever vroeg hem of hiJ niet liever zou schrgven aan de nagedachtenis van Z M enz Groote verbazing van den markies Wat is de koning dood Nog grooter ontsteltenis van den uitgever die wel wist dat hg in een gesticht voor krankzinnigen was maar het toch heel bedenkelijk vond dat zelfs een halfwaanzinnige in 1837 nog niets gehoord had van het ongelukkig lot van koning Lodewijk XVI De markies ging voort Welnn dan zullen wij zetten Lodewijk XVII Die is ook doodi Te Paramaribo was men op 8 November gelukkig er viel een flinke regenbui waardoor de waterbakken die meerendeels leeg waren voor een goed deel warden gevuld Ook in de Commewijne Cottica en de Suriname is veel water gevallen De bovenrivieren waren zoo laag dat een tocht van Boschland naar Berg en Dal die andera in eeuwpaar uren geschiedt een ganachen dag eischte Op de meeste placers was daardoor het gondwassdhen zoo niet geheel tot stilstand gebracht dan toch met moeite op enkele punten gaande tè houden Op den 14n ia door een regenbui m Kwatta naar het scheen voor goed een eind gemaakt aan den brand ten noordon dier plantage en van den grond Nw Aanleg De uitgestrektheid van het afgebrande terrein was achter Nw Aanleg met 2 kilometers verlengd STADSNIEUWS GOUDA 11 December 1899 In de Zaterdagavond gebonden vergadering van de afd Gouda van het N derl Onderwgzers Genootschap hield de heer ö D Heg een voordracht over het geestige boek Flatland die met groote attentie werd gevolgd Als bestuursleden in het Afdeelingsbestuur worden herkozen de heeren J Slop en Ed van Dantzig Voor een lid in t Dan hebben w j toch nu Lodewijk XVIII Die is er ook al geweest Zeker heeftmijnheer de markies lang in afzondering gegeleefd Ia een jaar of wat ik heb ze nietgeteld Maar er is blijkbaar in dien tijd heelwat gebeurd En hoe heet dan nn de koning Ik lees geen couranten De koning heet nu Louis Philippe Welk jaar hebben we dan P 1837 Dan is Louis Philippe zeker een achterkleinzoon van Lodewijk XVI En nn begon de uitgever bemerkende dat hg met geen gevaarlijk persoon te doen had de geschiedenis der laatste verloopen 50 te verhalen tot stygende verbazing van den oaden markies over wiens hoofd de revolutie het keizerrijk en de restauratie waren voorbijgegaan zonder dat hg er iets van vernomen had Het geval bleef niet geheim Een dor bloedverwanten van den markies trok zich zijn neef aan en diende een verzoek in tot opheffing der curateele Zoo werd deze zonderlinge geschiedenis wereldkundig en inde Gazette des Tribunani van 1838 uitvoerig verhaald De deskundigen die benoemd werden om over de geestvermogens van den opgeslotene onderzoek te doen brachten een zeer gunstig verslag uit en de curateele werd opgeheven Wegens zijn hoogen leeftijd en zijn volkomen onbekendheid met de nieuwe maatschappij waarin hg zon terngkeeren achtte de rechtbank het echter geraden hem door een familieraad in het beheer van zijn vermogen te doen bijstaan Van de reden die tot zijn vijftigjarige opsluiting geleid had het uitflniten van de koningin kon hö zich nauwelijks iets herinneren 1 98 U S8 1 86 8 05 1 8 6 1 4 1 8 8 85 11 1 40 sr 10 08 10 16 18 88 9 Si 10 88 Aardig is het in het verslag dezer rechtzaak m genoemd blad te lezen dat als een der redenen waarom de markies blijkbaar zeer goed bij zinnen was kon worden beschouwd dat hg aan Hacnie nu Boileau verre de voorkeur gaf boven de romantieken van wie Victor Hugo met zijn Le rei 4 40 4 80 4 6J 8 4 6 10 8 17 8 87 84 10 48 8 18 f tO 8 41 6 47 49 6 16 7 17 10 06 10 40 lUt 10 18 10 17 10 8 10 44 11 07 7 69 8 90 8 1 9 11 6 07 8 18 8 88 6 87 5 88 8 U r II t 11 44 M E 8 41 8 48 8 OKIO 10 00 t 4i 4 15 4 45 18 8 48 7 45 O O U O A i MSTBRDAM til Ma a U 1 8 0 8 18 9 18 iq 1010 6 11 08 1 MI 8SI I8 4 8 08 86 8 16 l in a lS M O IS Am t W 8 01 8 68 9 0 lÓ 10 10 64 11 48 18 67 1 68 1 18 4 16 4 67 6 60 8 68 9 00 10 0 0 10 10 O 1 48 AlMl O 8 1 9 08 18 10 16 11 0 1 O 1 10 1 09 1 41 4 80 8 18 8 06 9 18 10 8 10 88 10 81 18 00 10 10 48 10 6 1 18 8 66 7 10 7 18 7 89 8 47 10 6 Bvii i c 6 8 18 40 8 48 69 8 11 T t 8 U I 1 46 1 1111 01 ll f 1 8 t Am I 10 84 10 64 lom 15 8 81 4 4 8 80 7 8 8 10 48 W 8 48 60 7 86 8 10 8 60 80 10 00 11 10 ll ll M 1 41 80 8 46 8 0 8 6 7 0 1 16 10 00 1 17 7 4 8 18 09 4 10 18 10 4111 11 IM 1 84 Ltf 4 17 4 98 47 7 81 8 14 Il 11 10 Hooldbeatnar waren ingekomen 25 stembiljetten De heer Kapfenburg kreeg 14 st en de heer Schook 11 st Voor eene keuze tnsscheu Schoolblad en School en leven waren uitgebracht voor t eerste blad 20 st en voor t tweede 5 st De rekening en verantwoording werd in de beste orde bevondea Na de wijziging van enkele art in t Reglement sloot de voorzitter de vergadering Benoemd tot surnumerair bg de Staatsspoorwegen W C de Groeft alhier De Kegelclnb Hond Plank zal deel nemen un het Intemationaal Concours te Antwerpen uitgeschreven door de Vereeniging Bal en Kegel aldaar te honden van 9 25 Dec a s Hedenmiddag hoeft do Moordrechtscbe wagen nabg de Watertoren een hondenkar aangereden met het gevolg dat de bestunrder aan den linkerarm gekwetst en aan de linkerhand zeer ernstig is verwond De heer Spruijt verleende geneeskzndiee hulp t rdagavond ten ongeveer 7 uur had een schoorsteenbrand plaats bij de bh van Dantzig en van Aalst De hh van der Laar van Dorst Cusveller en van de Weg waren spoedig aanwezig en met een slang op de waterleiding was de brand spoedig gebluscht Benoemd tot assistent resident van de onderhoorighoden van Atjeh Atjeh en onderhoorigheden de gewezen assistent resident voor de politieke aanrakingen met de onderhoorighoden en hoofden ter Noord en Oostkust van het gouvernement Atjeh en Onderhoorighoden L A van Rijn van Alkemade De justitie nit Rotterdam heeft een onderzoek ingesteld te Willeskop bij Gouda waar in den laatsten tijd koeien met een mes gestoken worden en een der dieren daaraan is bezweken Men denkt aan wraakneming Ovor het nieowe stuk van Legras en Haspels Rotterdamsch gezelschap zegt de N a C Terug in den liggenden Os is niets maar het is alles wat noodig blgkt En in dit genre is het uitstekend Is het noch dom noch sentimenteel Is het een handig fabrieksproduct van twee oolgke Berlijners die graag geld verdienen en die daartoe hebben wat noodig is want ze kennen bet plankenleven te weten hoe i ts doét op de planken I on zé kennen de menschen ook wel althans den tooneelsmaak van de meesten In do klucht v n dezen tgd is sinds lang gebleken hoe n dankbaar thema het hotelleven is In de klucht van dezen tgd hebben schoonouders hoofdrollen De Franschen hebben ons die helde flgnren opgedrongen Of we wouén of niet de Franschen hebben ons doen gelooven dat de verhouding tusschen een schoonmoeder en r schoonzoon enkel ngdassig krakeel kan geven En sinds dien bestkkt er een wereld een tooneel wereld op zichzelf waar de menschen elkaar aanspreken met de titels schoonmama schoonpapa schoonzoon en dochter In die wereld brengt ons ook Blnmenthal Maar wat er Fransch nog wezen moog aan het idee van zulke ruzie braaf verduitscht is het geheel er is geen zweempje van schninigheid en toch is het alles wel grappig t Publiek was dan ook zeer content er is den ganschen avond gelachen in de pauzq telkens aardig hè en dankbaar gul applaus Die Berlijners kennen hun menschen zoo Want wat een lumineus idee het scherm telaten opgaan voor een kamer waar alles i open ingepakt Schoonmaak fluistertmen tegen elkaar Nu het is niet precieseen schoonmaak maar toch iets soortgelijks een oppak meneer en mevrouw gaan straksvan hnis en t huis is nn onbewoonbaar Vadde vele genrtjes tegen de mot j Begrijpt n niet één zoo n kleinigheid zOanit het men kan gelukkig niet zeggen dageiyksch leven gegrepen maar dan tochnit oen ieder z n leven een ieder z n hnis eens ieders gewoonten één zoo n kleinigheid dat is de kunst We voelen ons thuis wézeggen hoé wéiir De vader van mevrouw wil nu mee o reis de reis zal een groote zeereis zgn maart door een verstandiger vriend bepraat be sluit hij de jongelui alleen te laten trekkei en liever naar het gebergte te gaan waaï hg den vorigen zomer ook is geweest mei zijn toen nog ongetrouwde dochter Ongei lukkig hebben de jongelui vrijgelaten besli ü dat liet in dat hotelletje vol herinneringet voor hen ook aardiger zon zgn dan op zee j denkende zeker papa mis te loopen komei ze er aan en korten tijd later volgt het taJ blean van hot onverwachte wederzien 1 Wat er nu verder volgt heeft met dezefgrondslag der vertelling weüiig te makeadoch dat doet er niet toe het amuseert m 1 krijgt een reeks van grappige of vriendelijkltooneeltjes en vele vermakelgke repliekeadie doen lachen en beiig bonden Als zoo n ding nn maar goed gespeeld wordt En dat werd het Zaterdagavond Poolman was de groote held de papa met n pracht van een kop en heerlg ke gelaatsen andere bewegingen en dat onweerstaanbare in de intonatie waarmee hy de Üteii weet te lanceeren zoo dat ze effect maken ook al beteekenen ze nog zoo weinig Alei Faassen Van Eysden mevrouw Van Eysden de heer en mevrouw Tartand Klein de heer en mevrouw Kerckhoven Jonkers juffrouw Heyblom elk had en vervulde aardig zgn dito emplooi Een stuk dat ze er vaak zal gaan Het Hof bekrachtigde het vonnis vooral het overige met bepaling dat bg de toepassing der straf voor den beklaagde Haas drie jaar verminderd met zes maanden de tgd in voorloopige hechtenis doorgebracht geheel in Hnindering zal worden gebracht Door den veroordeelde Haas is cassatie aangeteekend Prachtige DASSEN met Goud bekroond LINNENGOED Een fijne collectie HEEBENen DAMES PABAPLUIES en HANDSCHOENEN enz enz Schoonhoven De atdeeling van het Alg Nederl Werklieden Verbond alhier heeft besloten tot oprichting van een coöperatieve broodbakkerg In verband daarmede werd een voorloopige commissie benoemd die reeds een 100 tal personen als lid heeft kunnen inschrgven BoDEOEAVKK Nabg de sluis in den Rgn was een zeehond gezien en hot gelukte Zaterdag den sluiswachter het dier levend te vangen Het is voor f 15 van de hand gedaan en zal te kgk gesteld worden A 7an OS A Kleiweg E 73 GOUDA j elepHoon Xo 31 Beurs van inslerdam 6 DECEMBEK 1 Vikra rIDUI AND Uart Ned W S 8 Vi 81 Slotkrs dilo dito dltc 8 SS Vu dito dilo dilo 8 98 lloK8 ÜM Goudl 1881 984 100 ItAULlnMhc Tiog 188881 5 88 OoiTIini OU m papier 1866 6 8S Viidito io iïlTerl818 8 t PoBTUftAL Obl mei ooupon 8 dito tioket 8 84V KoiUllD Obl Bianeol 1894 4 88 duo Oeoooi 1880 4 96 d lo bij RolliB 1889 4 96 dito bg Hop 1889 90 4 96 d lo ia goud leea 188S 8 dito dito dito 1184 6 101 Spaiiji Perpel jhuld 1881 4 67 Toallu Oepr CoDy leoD 1890 4 98 Oo leaoiog atie D 88 OtiO laeatn aarie C 88 ÜUID An Bep T olilg 18 6 Unioo Obl Buit Seb 18 0 6 100 VasMOiiA Obl 4 onbep 1881 84 AxanaDAll Obligatian 1896 8 90 RoTTMDAH atad laeu 1894 8 91 VlD N Arr Hudala aand Arend h Tab Mg Cetti8uteii 881 DaliHaatBohappÜ dito 488 Ara jpoihaakb paudbr 4 Uatw L O Fr Lien rert 6 89 ViD HoU IJ Spoorw My aand 114 Xy tot Bipl T Bt Spw aand 101 Nad lud apoorwegu aand 884 ec i 84 67 LEKKEKKeRK ilhler was ar Woensdagmiddag een niet allcdaagsch voorval te aanschouwen Een landbouwer had namelgk oen geladen schouw met mest vastgemeord aan een stuk weiland waarop eenige varkens liepen Daar het juist schafttgd was ging de boer eerst eten doch de varkens hadden het gauw in de gaten sprongen op den mest doch het ging goed totdat er 5 van die viervoeters op waren toen echter de zesde er op kwam zonk de schouw zoodat zg uit hot natte element zwemmende als ratten weder op het land kwamen ATJKH De Javabode bevat de volgende telegrammen uit Kotaradja van 13 en 14 November Zes brigades marechaussees 2 pelotons cavalerie en 3 compagnieën infanterie met trein en ambulance maakten onder bevel van luitenantkolonel P H van der Wedden van den 6n tot den Un dezer een tocht door de bovenstreken van Samalanga Nadat vivres zullen zgn opgevoerd wordt uit Gloempang Pajonb in Peusangan opgerukt naar Tjot Pi waar Panglima Polem zich zou ophouden Tot heden werd nergens tegenstand ondervonden 886V IT 66 181V De brigades marechaussee nit Lhong maakten een tocht van Rigas naar Masin zonder iets bijzonders tegen te komen NM Znid Afr Spm aand O dito dito dito 1891 duo 6 ITAUI Spoor 1887 89 A E obl 8 ïnid iul 8p mii A H obl 8 nLinr Waraehaa Weenen aand Iloal Gr Rum Meiiro N Spw M lakyp o 6 104 l iaa Kan a lf 4pCt pre aand 87 N Tork Outaaio k Wo t aand l SB 88 Penn dto Obio oblig 8 Oregon OaliC le byp in good 5 99 3t Fanh Minn k Hanit obl I On Pao Hoof Ign obig 8 48 lito dito line Col Ia kyp O B Caxada Can Soutb Chart T aand l 88 ViK O Sail k Na le b d e Oj Analard Omoiba Mij aand 160 K i terd TrBmir f MaaM and 10 Nio Stad Amiterdam aand 8 108 8tad Boltardam aand 8 101 BiMll Stad Antwerpen 1887 8 Stad Bniaael 1888 8V 100 Een patrouille uit Tapa Toewan raakte in de kloof van Aloer Pakoe slaags met een bende onder Bing Belan uit Pedir Bg deze ontmoeting sneuvelde de fuselier van Beek werd de fnselier Morpey levensgevaarlgk gewond en geraakten nog een Enropeesche en een inlandsche mindere licht gewond Aangezien de vgand zgn stelling behield vertrekt de le compagnie van het 3e bataljon ter versterking derwaarts Rechtszaken Door het gerechtshof te Amsterdam is arrest gewezen in de zaak Haas Van Hall Zooals men weet is de eisch van den advocaatgeneraal geweest bevestiging van het vonnis der rechtbank zg het ook op andere overwegingen waarbg beide beklaagden werden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor den tyd van drie jaar terwgl voor Haas daar nog zes maanden afging die hg reeds in voorloopige hechtenis had doorgebracht Het Hof vereenigde zich geheel met het vonnis der rechtbank voor zoover betreft sub a waarbg aan Haas werd ten laste gelegd de oplichting van Beyer Ook wat betreft sub b en sub c van het vonnis waarbg Haas en Van Hall beiden werden vrygesproken van het hen in de zaken Zu Spaar en Heldring Pierson ten laste gelegde daar dit niet wettig en overtuigend was bewezen ging het Hof geheel mee met het vonnis der rechtbank Wat ten slotte aangaat snb d waarbg bekl Van Hall wegens heling van de wissels Spanjer was veroordeeld tot een gevangenisstraf voor den tyd van drie jaar overwoog het Hof dat al moet op grond van andere feiten worden aangenomen dat Van Hall sterk heeft moeten twgfelen het niet volgens de wet is bewezen dat de wissels die hy kocht op onrechtmatige wyze nit het bezit van den heer Spanjer waren verkregen zoodat het Hof meende dat bekl Van Hall ook van dit punt moest worden vrygesproken Onder aanhaling van de artt 216 239 246 en 247 Wetboek van Strafvordering en art 27 Wetboek van Strafrecht vernietigde het Hof hierop het vonnis der rechtbank voor zoover snb d betreft waarbg bekl Van Hall wegens heling werd veroordeeld en sprak in zooverre opnieuw recht doende bekl F A van Hall vry van het hem ten laste gelegde en beval zyn onmiddellgke invrijheidastelling Vette Schapen en Lamineren goed aangevoerd De handel was over t g eel prijshoudend Schapen en Lammeren slecht ADVERTENTIEN Voor de vele blg ken van deelneming ondervonden bg het overlgden van onien Behuwdbroeder den Heer J L LEYDS betuigen wg onzen hartoiyken dank ü B LÜLIU8 VAS GOOE MASIE liULIÜS VAH OOOB Den Haao tiOODA Openlaar Onderwijs Toeliüng vao Uerlingeo op de Tussdienscliiiiil De Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs alhier maakt bekend dat de InschrU ing van Leerlingen wier plaatsing men met den Isten FEBR 19 X op bovengenoemde school verlangt zal geschieden op DINSDAG den 19den DECEMBER 1H99 des namiddags ten V unr Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie Dt Secrelaru J H VAN DKB VOORT GounA 5 Dec 1899 Wordt terstond Gevraagd een bekwame MF ID voor den Droogzolder en een bekwame MEID om te vouwen vouwster Loon teven gulden per week niet in de kost SlooiHwassrherlj W G BURGER Zeist TE HUUR TERSTOND OF LATER Ongameulsileerde Kamer k t t 9tt per week Adres FLUWEELEN SINGEL 622 tOFj f DIKE OUDE GEÜTEVEB Merki m 8CHIEDAMMEH VerkrijiibtAr biji PEKTER8 Jz KU buw s van eobthuid OACbet en kurk suods roor en VAU üeu daaiii iler Pirma P HOPPE GGE BKTER adres voor alle soorten SCHOËNWERK als liel NoordbrabaiiL icb Scbnea eD LaanemnagazijD Kleiweg E 30 tegenover do Kleiwegsteeg y Ontvangen alle soorten Herren Dame en Kinder WINTEHPANTOPFBLH Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Automalisehevalienl lur rattar k fl it muit m ni h t r roor t Ti0n kHkkxrl tl h i hfl l tU VHt fK TOnr I IVIlI n iler Untcht v r ti ri i r it ihiiMnie ke nn In emi n lit it n iiUt d I reuR n Vurkoop tega tc ion lir g v i l l odnig o Ic u mbour VerzeiidhufN Merkniir I Comauindil MaaUohapiiy Seliiihi rt A Co I J öMrAw N Z Voorb fw l ï h Zenuw en llaagflijders wordt nit OTertni og als een werkelgke hnlp in den nood het boek ISa ad gre rrex aanbeTolan Na ontrangst fan adret per briefkaart ordt dit boekje franco per post toegezonden door I BLOKPOfiL S Boelcb Zaltbommel