Goudsche Courant, dinsdag 12 december 1899

No s oa Woensdag Ï 3 OecënHber 1899 SSëte Jlihhj tig i iifi WnmE COIRINT MeuwS en Advertentieblad tot r Gouda en Omstreken rel oii Au M De Uitgave dezer Courant geschiedt d agelijks met uitzondering Van Zon en Feestd en r De prijs per drie maanden is 1 95 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomnjprs VTJF CENTEN T leMi h Md ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meef 10 Centen Groóte letters worden bei ëkëiUa naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des inidcl Prijstrekking 20 December SOO OOO MARK all hoofdprija in het gelukkijjat gpral biodt ie DicuwBto ifrrMte Oeldverlotiu die door de Hooge Kegeoring rati Haraburg goedgekeurd en gewaarborgd ii Vb roonleolifte inrichting van hot nieuve plan beslaat daario dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 vorlohngc n vaa U8 0 10 loten 69 180 pryien bedragend © 11 349 325 Mark ter Tolledige besliising zullen komen daaronder zijn kapitalü pryzcn Tan eventueel 600 000 Mark bij uitnomundheid echter ïpriJ7 aM iO OOO S8prijz iiM lO liO 56 pnjz tt M Ifld pr jz tt M 20n prijz H M 812 prgz aM rilSprijz iM 8 95i iriii aM 4 0prij2 aM aOO 18t 104 100 78 45 31 1 prijs ii M SOO OOn 1 prys k M 200 000 6 00 1 3 000 2 000 1 000 4011 156 00 l prijs k M 100 000 prysea i M 7K 00 1 prijs a M 70 00 prus a M 85 000 1 prgs H M 60 000 1 prijs è M K5 000 8 prijzen a M £ 0 000 l prijs h M 40 000 t prijs a M 3 000 De aanstaande eorite prüslrukking dezfr grooto door deX Staat gowMrborfïde Goldftsrlottng is van ambtswege l tpaald plants te hebbon op den 20 December e k en kosl hiervoor 1 gohf el origineel lot slechts Mirk of ft 8 li0 1 half 8 1 75 1 kw rt 1 IVs 0 tesen inzonding van het bedrag per postwlssel of tegen rem lour Alie comnnissics worden onmiddellijk mot da rootate zor ïiildighpid uitgevoerd en iedor speler ontvangt van ons de met hel wapen vnn den Staat voorziene Origineele J oten zelf in banden Bij iedere bostolting wordt hot vereisrlito ofüoieele pinn waaruit du verduoling dor prijzen op du verschillen o klauen als ook de butror fende inleggelden te veraemfn is gratis bygovoegd en zonde i wij nan onze Öegunsligers onaangevraagd sa elko trekking do otHoieele lijsten De uitbetaling dtT prijzen geschiedt ateoda prompt ondor wniirharg vau den Staut on kan loor diruf te toezending of ook iKinr vorkieziiig dor Belanghttbbèndeïi in alle groutoro plantstm van Nederiflud bowerks elligd worden Ons debiel is steeds door het gfbik begunstifid on ouder vele andere a nzioidgke prijxen hebben wij mflormalen volgens offic eelu b wiJKcn da oorste Hoofdprijzen verkr gen on onze Uegiinatig m zotf uitbutiiald o n Mark tBÜ OOO 100 000 80 000 6 000 40 000 enz Het is ta voorzien d Ibij deie op don heohtston grondalag gevestigde ondernuming van allo kanton op cono aew werkzame deelneming bepaald kan Wi rden gorokond men gelieve dorhalve wegOBs de reods ophanden zijnde trokking alle orders ton spoedigito reohtsireeks te riCndea umi Kauf inanii ISliiioii Bankiers en Qeldwisselaars ir HAMiaiUi P S Hiermode dankon wij voor het vertronwena ons tot hiertno gesoboukon en daar wg bij het begin der nieuwe verioting tur deelaoming inviteoron xutlen w ook voor het vervolg bemoeid z u door een atiplo en reëölfl bediening de tevredonhoid van onze geëerde Begunstigers tu vorworven Paiii Expeller 21 Dertig juur wordt dit middal met Tunwaud auooes li piJnatilleDde inwrjviug MUQgewend tsgen Rhaumatisk Jich t Ywkoudb eid ptjn 1q dra fojMgl Dit bel yy ljröafde aSSdi W P dimtdm I g J ook isdan Twrtrouwen Man iatto op het fabriaksmerk Anker Ad l a6 76o tn60edefl in de moMta inothaken To Amsterdam bu Uloth Ooban van Tttyïl an Banders f3ib yi Wftfc P ttnllttïïl Schal ware Toor de ongelukliige slaclitoffers iler Zeilberleklting Onanie en gehe jne aitii i8ttingen is liet beroemde werk Dr Retail s Ken t z ELFBÉ VAKI i HoUandaclie oitgare met 27 alb Pros 2 gulden Ieder dia aan de Teraohrikkelgke gevolgen Tan deae ondeni Igdt moet bet lezen de oprachte ieenng die liet geeft redt iaarlyka duizend van een zekeren dood Te verkrijgen hj lietVerlaga Magatin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegeU en in eiken boekhandel in Holland PI HANNOmA Levensverzekering ZONDER geneeskundig onderzoek Aanbevolen door en inlichtingen te verkrijgen bij den Hoold Ag ent A K VAN DER GARDEN VISITEEAARTJES gedrukt met letter naar verkiezing zIJn In alle forinateii eii inoileileii verkrijgbaar blJ 4 BEIIllil in Lange Tiend weg D 00 Indien gy niet wilt hoesten gebraiki de aUerwege bekroonde en wereldberoemde uperior Dniiven Borstlionig Extract mmh uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van H 1 VAIV iCHAIIi € o UenlIaagrJoOevwiers SCHAIK SCHAIK SCBAIK SCHAIK SCHAIK ft SCHAIK SOHAIK ft SCHAIK SCHAIK ft SCHAIK ft VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co b Meli nthe is het beste middel dor wereld CO S MellanthO geueest Kinkhoest CO B MelÜnthe Koneeat zoowel oud als jonjc Co S MeliaQthe mag in gecD huisgezin ontbroken CO S Melianthe staat voortdurend oder Scheikundig toezicht Co S Melianthe helpt onherroepelük CO B Meliantbe is bekroond m t Eerediploma s Co 8 Keliauthe ia brkronnd met Goud Co 8 Mei authe is bekroond met Zilver Co s Melianthe is verkrijgbaar in flacons van to Ci TO Clê en f f bj Firma WOLi F £ Co VTesthaven 198 Gouda D MlBBim Kleiweg E 100 eouda E H van MILD Veeratal B 126 te iouda A BOUMAN Moordrédtt J Th TORKBN Botioop B V WIJK OudmiairT M KOLKMAN Waddinxvea H BOLLMAN Bodegravm PINK8E Nimtctrhrkad JJtel W 1 Ti DAM HaatlrerKt A N v4 ZE8dEN Sc ioonAown GebrS Stollv erck s Chocolade en Cacao m i = t Dealmatlge door de nienwat nitvindingen op machinaal gebied Terb l rde fabricatie uitahitend gebruik van nt en fijnste groadstoffeu garandeerei Jen verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Oacao CMi aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordonde aar vion inhoud der resp Etikfltteu De irma bohaalde 87 Brerets alg HofleFCfancler 4 4 Ecrc fllploma s gouden eisü Medailles een bewijs van uitmuntend n fabrikaat Kceds 1874 sihreof de Accaiiemie national de Paris Nou vouB d Mnion nno HwlKUIe d r première eliime on oonsidéraüon o Totra exoallent abrloatlon do Ohooolat bonbona varlea eto to SMIwerck febrikaat is verkrijgbaar bij H il Coidiseurs Banketbakkera en cit Geaenuüvertegenwoordiger voor Nederland Jidins Msttemlodt Amaterdam Kalverstraat 108 ZÜIDER HYPOTHEEKBANK geeeitliia te BiienA Ma lsciiappelijk KApitiii F ei lllllocn Guldcil wurop 10 pCt gestort Oeheel geplaatat Directeuren Mr H R VAN MAASDIJK en E J M DE BRDWN De Bank verstrelit voor vaate termijnen gelden onder Eerste Hypothecair verband op Huizen en Landerijen tegen matige rente xondtr voornilbeUUlng en zonder bUberekenin i van ndminiatrntlekotten en geeft 3 en 4 yCt i amdbrleven uit in stultken van 1000 500 en 100 interest 1 Januari en 1 Juli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te Gouda bjj deFirma MONTIJN DOKTLAND tOoedkoopste en soliedst adres voor Vervoer waii Inboedel EOOwelbiDuen ala buiten de sUd met gei toten wagem ia bg A ORAVES l EIJN Bleekei ssing el 283 Allen irordt teOen Transportschade vemek rd A SLEGT beveelt tich ftan tot het ierereD tbq Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood tZfient de K O NIEPWE HAVEN 28 Mp Bekroond op de Internationale Tentoonatelling van Bakkerij Maalderg en Kook knnat t ê Granenhagé met een diplomalVergnld Zilveren M laUle H J VAN SCHALEN Behanger en Stoffeerder Lang e Groenendaal I 108 Voorhanden een groote sorteering Beliaiig§clpaplerei I Q oxca 3J23LSto£f©ïa ZEILEN LINOLEUMS tSiafelSheóctt tMaffen Nieuw snovertroSeli Prof Dr Liebers welbekend uküv s racbt iuzi AUmii eebt met Fabritkumk tot voortdarende radicale en zekere genezing van alle aelfs de meeat hardnekkige xenuw I Kiekten vooral ontitaan door 1 afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale genezing vac elke zwakte Bleek jxucht Benauwdheid Hoofdpyn I Migraine Bartklopping Maagpyn I slechte Bpyavertering Onvermogen 1 Inipotenz PoUntione enz Uit I roerige prospectnsBen Irnjap r Setoh fl 1 fl fl 3 dubb lefteich I il ei I OntKnl Depót Mattb d VeRte ZBltbomraeL lÜcpöta M Cléban fc Oo Amsterdam V Happel s GravöDhage i IlalniniaDs do Jong J Ctn Botterd n Wriff k Co Oouda m bü nlle drogisten E CASSrTO TANDAUT8 Turfmarkt Gr o u da Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAGS van S tot 4 uur VEIJDAGS van 4 uur ZONDAGS afwezig EERSTÜ NEDEHLANDSCHE RIJWIBLFABRIfiK Directeur H BüBGEBS P KV ENTER Uodel A zonder rem en schermen 1 87 60 Model t met Model J 110 Model AJ ia Model AAA 1 5 LUXE RIJWIEL 160 6BW0NE ACATÈNES LUXE AOATJI NE 180 P S DAMES KETTINGWJWIELEN op alle prijzen f 5 hooger Yerteoenwooniiger J G DEKULTEB fiwib liöMiif Se iboniiei ents Vovrstelliac Donderdag 14 December 1899 raEÊHIGDE HÖTTEEDAÏSCHE TflflliEELlSïffl LE GRAS HASP ELS ÏERUG In den liggendon O Wi V W I V Blgspel in drie bedrijven Aanvang adt $ uatr flV Gewone bepalingen en pilzen GoTOi Druk van A BRINKMAN Zx INSCHRIJVING VOOR PK Nationale Militie EERSTE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gouda Gezien art 19 der Wet van den 190 Augustus 1861 Slaolsilad No l Brengen ter algemeene kennis dat volgenb art 15 der genoemde Wet alle mannelijke ingezetenen die in dit jaar achtbcH jaren oud zijn geworden of xi b zullen worden zich voor de NATIONALE MILrriK mofjten doen inschrijven Voor ingezeten wordt gehouden i Hij wiens vader of is deze overleden wiens taodder of zijn beide overleden wiens voogd ingezeten is volgens de Wet van den a8n Juli 1850 Staatsblad No 44 a Hij die geen ouders ot voogd hebbende gedurende de laatste achttien maanden voorafgaande aan den in Januari 1900 in A irf ifWiiW verblijf hield 3 Hij van wiens ouders de langstlevende ingezeten was 1 is zijn voogd geen ingezeten mits bij binnen hel Rijk verblijf houdt Voor iiigezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behoorendc tot eenen Staat waar de Nederlander niet aan den verplichten krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien derdienstphchtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen De imckrijving gackiedt 1 Van een ongehuwde in de Gemeente waar de vader of is deze overleden de moeder of zijn beiden overleden de voogd woont t Van een gehuwde en van een weduwnaar in de Gemeente waar hij woont 3 Van hem die geen vader moeder of voogd heeft of door deien is achtergelaten of wiens voogd buiten s lands gevestigd is in de gemeente waar hij woont 4 van den buiten s lands wonende zoon van een Nederlander die ter zake van s lands dienst in een vreemd land woont in de Ge meente waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft Voor de Militie wordt niet ingeschreven i De in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een ingezeten die geen Nederlander is 1 De in een vreemd Rijk verblijthoudende ouderlooze zoon van een vreemdehng al is ztjn voogd ingezeten 3s üe zoon van den Nederlander die ter zake van s lands dienst in s Rijks overzeesche be zittingen of koloniën woont Elk die volgens art 15 behoort te worden ingeschreven is verplicht zich daartoe bij Burgemeester en Wethouders aan te geven tusschen den isten en 3isteii Januari Bij ongesteklheid afviezigheid ot ontstentenis is zijn vader of is deze overleden zijn moeder of zijn beiden overleden zijn voogd tot het doen van die aangifte verplicht TEVILLË101 Vrij mar het Bngelsoh Ja schurken ik schiet cok en om de verwarring nog grooter te maken hoorden wij een politienuitje op den weg achter ons en een heeBche stem die schreeuwde Schiet als za lich bewegen Ik kom al met den koetsier van mevrouw Maggs Schiet in hun schoenveters als ze zich verroeren Nu boorden wij de voetstappen over het losse kiezel tot by de afsluiting waar wij door waren gek M ien Het ia rerschrikkelijk zuchtte Marigold die geen hulp noodig had om dwaze vragen te doen Wat bcteckent dit Wat hebben wij gedaan Dat mllen we gauw te weten komen zei ik zacht al het ontzettende beseffend Nla r ten minste moet ik het oppikken zei Marigold en kroop vooruit N één Stan en je bent éfen lijk 1 brulde de gedaante boven kan het venster en te gelijkertijd kwamen de torsche ageht en de kleine koetsier de laatste gewapend met een wandelstok op HU af Handen omhoog beval de agent die ook nu Hij die eerst na het intreden van zijn 19e jaar doch voor het volbrengen van zijn 20ste ingezeten wordt IS verplicht zich sooilra dit plaats heeft ter insc nrijving aan te geven bij Burgemeester enWethouders t Gemeente waar de inschrijvingmoet geschieden Zijne inschrijving geschiedt in het register van het jaar waartoe hij volgens zijnen leeftijd behoort Burgemeester en Wethouders roepen dientengevolge op de ingezetenen dte hun i de jaar hebben bereikt dat zijn zij die in het jaar l88t zijn geboren en overeenkomstig het vorenstaande in deze Gemeente tot aangifte oplicht zijn om zich op de volgende dagen ter Secretarie aan te melden van des voormiddags 10 tot des namiddags t ure en zich in de daarbij vermelde Dixie te doen inschrijven te weten zij wier geslachtsnaam begint met de letter A B C D E F G H I J K L en M tusschen den 3 en 15 Janimn 1900 en zij wier gesUchtsnaam begint met de letter 14 O P Q R S T U V W X IJ en Z tusschen den 15 en 31 Januari 1900 Voorts strekt tot informatie van belanghebbenden dat het register van inschrijving op den 310 Januari des namiddags ten 4 ure voorloopig wordt gesloten en dat zü die alsdan verzuimd hebben de voorgeschreven aangifte te doen vervallen in eene der geldboeten als genoemd bij art 83 der voormelde Wet dat ieder die voor de MILITIE moet worden inc eschreven en niet in deze gemeente geboren is zich behoort te voorzien van een Extract uit het Geboorteregister dat bij de aangifte mo t worden medegebracht dat dit Eictract bq hat GnaeentebeBtuur hunner geboorteplaats kan worden aangevraagd indien ZIJ zich daartoe vóór 1 Januari a s ter GemeenteSecretarie aanmelden dat ieder gehouden is te zorgen dat hij bi de inschrijving Wijk en Nommer zijner Koning juist kan opgeven Gouda 12 December 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Itullenlandseh Overzichl Over de nederlaag van Gatacro bij Stormberg zjjn de volgende bponderheden ontTfhlgen De Engelschen vermoedelijk ten minste 3000 man sterk met een dozijn kanonnen en drie ot vier maxims verlieten Zaterdagavond het kamp tft PutterSkraal spoorden tot Molteno en volbrachten vervolgens een nachtelijken marsch om de Boeren biJ Stormberg met het aanbreken Van den dag te overrompelen Maar in plaats van overrompeld te worden Mékén de Boeren in Stormberg ten volle voorbereid te ziJn vermoedelijk ge nog met ambtelijke deftigheid stapte wVVij zijn ongewapend bracht Marigold bescheiden in het midden Handen omhoog 1 herhaalde de agent en hield zijn stok m de hoogte Onze vier leege handen gingen Omhoog en onze moed zakte in evenredighetd Ik ben een constable zei die waardigheidabeldeeder En Ik ben een koetsier voegde bet kleine mannetje er bij dat klaarblijkelijk niet buitengesloten wilde zijn van mevrouw Maggs En ik arresteer jelui beiden als aangetroffen na zonsondergang in een afgesloten ruimte met strafbare beiloelmgen ging de ageut voert en dook plotseling naar Marigold Triomfantelijk hield hij den misvormden geologischen hamor m de hoogte nmet inbrekers gereedschap in hun bezit Hij had zulk gereedschap nooit gezien maar het deed hier dienst voor zijn beweren Dat is mijn geologische hamer stamelde de arme Marigold zichtbaar bevend AlleB wat je zegt wordt opgeschreven en zal tegen je getuigen waarschuwde de agent Wat is dat hier en evenzeer als hij Marigold had betrapt ontrukte hij mij ook de lantaarn Daar hebben c het al een dievenlantaam voegde hij er met voldoening bij Die kerels lijn op de hoogte van de Londenscha bende daar valt niet aan te twijfelen Dat geelt een rood licht lei hij ter inlichting van den koetsier en van een gemengden hoop dorpelingen die nu al 6 zamen waren geloopen wafrs nwd door zoogenaamde gidsen die eitelijf het korps van Gatacre in een liiiidoflaal lokten Volmns telegrammen uit Molteno omvatte het kofps van Gatacre ook nog achthonderd ma bireden infanterie Toen het korps op drie flometer van do stellingen van de Boererf was genaderd opende deze een gewddlgj vuur waarvoor de voorhoede die nit Ieren bestond terug moest wijken en een scSnil Bts moest zoeken achter de kopjes geVolgs door de overige troepen Spoedig was eii i algcmeon gcschntvunr aan den gang dat vi r uur duurde maar waarbij van beide z Sen einig schiide werd aangelicht De Brjgelspben handhaafden zich in hun nieawe poSitiej maar do stand van de Engelschen werd Mnmerkolijk hachelijker en slechter to n n sterk korps Boeren kwam aanrukken nit het noorden blijkbaar om de Eiigelscheu den terugtocht af te snjjden Gi tacne zond terstond het lersche regiment en de iJorthnmberlanda die Boeren tegemoet en bg die gelegenheid schijnen ze door de Bdere4 te ziJn gevangen genomen Toen de Ieren len de Northumberlands niet terngkwamtn zag Gatacre in dat hjj terugmoest naar Molteno als hij niet door do Boeren onisingeld wilde worden Voigiens verschillende berichten geschiedde de terugtocht van de Engelschen in de beste orde r lae wel zjj steeds nagezet werden daar de Boeren Volgens den correspondent van de Times namen deze hun ook een kanon af wat Gatacre s verslag aan de regeering niet vermeldt ofschoon het erkent dat het een nederlaag is geweest dat de Boeren ruim zeshonderd krijgsgevangenen hebben gemaakt en dat er veel officieren zy n gewond Gatacre meldt dat er bezuiden Sterkstroom een korps van 250 Boeren staat en te Dordrecht een van 800 waartegen hy troepen vooral heelt gezonden onder Dalgettz De meerderheid der bladen beschouwt Gatacre s neerlaag als een ernstige teleurstelling uit militair oogpunt vooral na de groote verwachtingen die men bouwde op Gatacre met zijn verleden in Indié en Soedan De militaire medewerkers der bladen vinden het onbegrijpelijk dat Gatacre de Boercngidsen oo vertrouwden kon waarom hij de stelling der Boeren te Stormberg blijkbaar zoo onvoldoende verkend had De meeste bladen gelooven dat de politieke gevolgen van Gatacre s nederlaag misschien de krijgskundige zullen overtreffen omdat de nederlaag de aansluitiilg van nog vele Kaapsche Boeren bij do ingevallen Vrijstaters moet teweegbrengen tenzjj ijen schitterende overwinning van generaal Methuen Luistert toch heeren begon Marigold nu met een stem t e nog meer beefde dan vroeger en tot heeren Saggctt gewend die nu naar beneden waren gekomen en in wit nachtgewaad voor hun deur stonden met de schrikbarende vuurwapens in hun hand ylk ben zoowat een geoloog en stelde belapg In uw muur ik ging naar binnen wij hoojnon den agent en waren dwaas genoeg ons te vabergen Dat is alles Mijn vriend die met mil den tocht op een rijwiel doet is mijnheer Septihius Underside de welbekende letterkundige Nu volgde er een pauze h tU hij welbekend f vroeg een van de broeders Bij letterkundigen Ja antwoordde Mangeld die mijn arme reputatie ophemelde Er is een letterkundige in ons kerspel zeide de agent niet weinig trotsch Koetsier van merrouw Maggs ga naar meneer Sandyman en vraag hem om hier te komen en dien meneer u herkennen Best antwoordde de kleine koetsier en maakte zich gereed voor zijn zending maar onze komst onder zulke bedenkelijke omstandigheden had klaarblijkelijk de zenuwen eenigszins geschokt Wie wil er met mi meegaan vroeg hij rond ziende onder da menigte alsof hij een levenagevasrl ke bres moest gaan bestormen Misschien zwerft er nog meer van dat volkje rond Drie kleine jongens meldden zich heldhaftig aan en zoo trok de hoop met snellen pas naar den hser Sandyman Daarop volgde een ontzettende pauze waarin wUm iliiiilillllli Tttii of van generaal Boller haar néatriütóert Geen zegt er echter te gelooven dat Gatacre s tegenspoed op den einduitslag Van den veldtocht invloed kan hebben Sommige jingobladen gelp de Daily Mail weder dringen nn aan op hernieuwde troepenzending De Westminster Gazette vreest dat Htucre s verliezen te Stormberg veel grooter zullen blijken dan hy voorloopig opgeeft De militaire medewerker van het blad ta van oordeel dat tJatacre nu beter zou doen naar IJaèeustiJWn terug te trekken en zich met gèifieraal French te Naaun poort te Yéreenigen teneinde vooral de Boeren te beletten naar de Aar op te dringen Eerst als do divisie van Sir Charles Warren aan de Kaap is aangekomen zonden beiden weder kunnen avanceeren De schrgver erkent intosscheu dat een achterwaartsche samentrekking van French en Gatucre de Kaapsche opstandelingen grouteiyks zon aanmoedigen maar de dubbele terugtocht lykthem toch door alle omstandigheden geboden Van de Westgrens is bericht ontvangen van een gevecht aan de Modder rlvier waarbij generaal Cronjé zjjn stellingen behield en 50 Engelschen krygsgevangen maakten Waar die stellingen zyn meldt het telegram niet evenmin blgkt daaruit of Cronjé lord M thueii s geUoele legermacht tegenover lich heeft gehad of wel en gedeelte Onr de beleekenis van dit gevocht kunnen w dol nog niet oordeelen Waarschyniyk heeft het telegram betrokking op het gevecht waarvan het eerder ontvangen Reuter telegram van de Modder rivier spreekt Het officieel rapport van lord Methaon dat het vlugst bj de hand is als er kans bestaat voor de EngelscTie wapens wat gnnstlgs te zeggen is tot dusver nog niet bekend Wol lezen wy in de Engelsche ochtendbladen dat een afdeeling van generaal Methnen s troepen Zondag een demonstratie in noordeiyke richting langs den spoorweg beeft gemaakt Eender scbeepfikanonnen vuurde prachtig doch de Boeren beantwoorden het vuur niét Uit hözonderheden omtrent hot afsnyden van lord Methnen s gemeenschnp met de Oranje Rivier by Graspan biykt dat de Boeren daar niet gevochten hebbon Een tri ep van duizend man brak na een gepantserden trein van Belmoht te hebben teruggedreven over een afstand Van drie myien den spoorweg op en sneed de telegraatiynen door Zoodra het gebeurde in hot kamp aan de Modder rivier bekend was zond de generaal het 12e regiment lanciers en de Seaforth Highlanders met oen paar kanonnen uit om de schade te herstellen de te hoop geloopen dorpefinj en naar on keken Voor zoover hel licht dat toeliet en waarin Marigold overal over het gras rond keek in de hoop dat ongelukkig portret te ontdekken Natuuriijk was dat onmogelyk in het donker en na een oogenbiik aarzewna deelde hij zijn leval mede tgent be ïn hij lUes wat je zegt wordt opgeschreven en zal en je getuigen antwoordde de agent Dat weet ik t constable ik heb een totogravure laten vallen op porselein heel breekbaar voegde hij er treurig bij Ik zou er wel naar willen zoeken het moet hier ergens in de laan zijn De agent vroeg aan een der omstanders om zootang rijn stok vaat te houden en toen i mand zoo welwillend was schreef hij met veel overieg in zijn notitieboek Voordat hij daal mee gereed was kwam iemand anders in eens voor den dag met het geheiligd portret heel nat van het bedauwde gras waarop het was gevallen ftCeef liet mij riep Matigold haHstochielijk Maar er was weer oponthoud De agent keek naar het portret en ieder omstander keek er over zijn schouders naar Daarop maakte de agent aanteeken van zijn bevinding en eaf het eigendom brommend aan Marigold terug 9 Uc eenige die het portret met zag was ik Zooals ik geplaatst was was dat onmogelijk maar ik hoorde Marigold een zucht slaken toen hij zijn eigendom terug kreeg en het geluk van den toon van dien zucht wos e n kleine voldoening het was bepuatd gehikzalig Wordt vervoigdj