Goudsche Courant, woensdag 13 december 1899

Donderdag 14 Oecembei 1809 No 8060 38s e dmKgmii fiOUMHE COURANT f DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Ofnstreken TeltfMw Ko it De Uitgave dezer Courant geschiedt dag el ijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Jranco per post 1 70 Afzonderlijlte Nommprs VT IF CENTEN T l fMii N 9 ADVEUTENTMEN worden geplaatst van 1 5 regels k 5Q Centen iedere reg el njeec Centen Grqote letters worden berelien naar plaatsruimte In ending van Advpi tentiën tot 1 uur des midd ADVERTENTIEN Do Heer en Mevrouw vjin I JSENDIJK betnigen bun dank voor de belangstelling ondervonden bjjhet overladen van hun Vader ÜOüDA 12 Deo 99 Voor de bew jzen van deelneming ontvangen bg het overlijden van onze hnie genoote Vrouwe dk KüCHKMOMÏ Wed van den Heer dk Haan betuigen wfj onzen harteiyken dank Damev v h HoffriMita üeëiUhl 13 Dec 99 Il I Voor de vele blijken van deelneming ondervonden bij het overlijden van onzen Behuwdbroeder den Heer 1 L LEVDS betuigen wij onzen hartelijken dank 0 B LÜLIUS VAN GOOK MAEIE LllLiUS v ÖÜÜK De HiAO ÖOüBA 1 De oudergeteekende herroept bij deze de advertentie waarin hij waarschnwdo geen gelden ol goederen aan zijne huisvrouw SHIETJK EIKGL KVMT M af te geven van at tO itoeeMber II daar zg in do echtelijke woning is teruggekeerd J DK JONG Boomkweeker te Bohkooi Wor l turstuiid Gevraagd ecu bekwame MECID voor dèn Droogzolder en een hehirame StKlü om te vouwen vouwster Loon neuen gulden per weck niet In de kost MuQUivvassrherli W G UUIIGK II M TE UUUB TEESïOND OV LATER eon pngemeuVüeerde Kamsr k l I M per week Adres FLUWEELEN SINOEL 022 A SLEGT b ve lttioh aan tut het leferen van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood l cent de K 0 NIEUWE HAVEN 28 Uekroood op de luteroatiouale TenfeooDBtelling van Bakkflrg Maalderij en Kook kuQBt ia t Grawnhage met een diploma Vergald ZiWertn Mudaille EERSTE NEDERLANDSGHE RIJWIELFABRIEK Uirectenr H HUROISUS DKVKWTElt Model A zonder rem en schermen I 87 60 Model 4 met 90 Model A 110 Model AJ rf 186 Model AAA U6 LUXE BIJWIEL 160 GEWONE ACATENE8 1B6 LJJXE ACATjlNB 180 P S DAMES KETTINORIJWIELEN op alle prijzen 5 hooger Verte9eBWoofili ir J C DIRIIITEB Uk StoUwerck sche Borstbonbons gehhlioeerd na voomohrift van den koD UmTerBiteitS Prot 0 hm Ho ad Dr Hariui Bonn hebb a sedert SO jaren ab venachtesd middel tegen hoeaten heeaclibeid en aandoening der ademings1 orranen nitsteekende diensten bewezen By apoodigo afwiaaeling van waruo 1 en koude lucht is t byzond aanberelens wardig een bonbon t gebruiken Verpakking Geelo pakjes 25 centMom varkrljgbaar HANNOVERi Levensverzekering ZONDER geneeskundig onderzoek Aanbevolen floor en inlichtingen te verkrijgen bij den HooldAgent A K VAN DER GARDEN VISITEKAARTJES gedrukt met letter naar verkiezing zijn In alle formaten en modellen verkrij liaar l IJ k Binilil è In Lange Tiendevveg l 00 ï TfT lT1 f r Vf VfiTI Met Eere D plom en Goud Bekroonde HmTfTf f f i ff iri f PRACPARATEN VAN Oltina I affirlll de meest krachtige e versterkende kina wijn t genrw kte VC WilV joowel bij kinderen als volwassenen gebrek aan eetluat slechte spUsverterlnf i zenuwhoofcïplln ter Tersterkiog na ziekte of kraambed koorts en hare gcvolgtn QUINA LAROCHE PERRUGINEUX m het bij onder tegen Bloedgebrek Bteekzucht kwalen van Krlttschen leeftijd enz Verlcnitjbaar in flacom A ƒ 1 00 en 1 F7 lfAl lpg voedzaam verBterkend aatieenaam van smaak voor dagelijkschgeb nik Vd a ya J vooral voor kinderen zwajcken en kllerachtlge gestellen er tan te beYclen Au geneetlcrachtlge drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen en dUrrhée ook voor zuigelingen en kleine kinderen Frtj perbusa y Kgr J 10 h Kgr O OO 4 Kgr O BO Chemisch Mckllxcitfïl tfit Speciaal voor Kindervoedtnc in bussen Kgr O OOt uivere iTtCIKaUilS CI Kgr 0 50 H Kgf ƒ 0 26 A c4firna f ttfiXt f t tt rookcn eener halve Cigarette is voldoende ter bettrlj r OUinia iK CH ll ding van de hevigste aanvallen van Asthma etc In doosjes A Ö 80 en 5 60 TamarinHp RnnhntiQ fruit purgatief tegen verstopping Aam giliai IIIUC IJUIlUyilO beien Migraine CongesUesctc vooralonkalslaxans voor Itmderen bewijiltn cle Tamarinde i bons van KRAKPKI IKN HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor liet kind begecri yk enjda smaak Aangenaam is Trijs per dooHjc O OO en ƒ O BO Qalmlalr f aC lllAC algemeen erkend als het BESTE huistniddel jaillliaiV a UIICO bj Hoeat verkoudheid en Keelpyn het ia u een iiymoploasend en ïrerzachtend middel by uitnemendheid uitsluitend in H Ia □ fleschjes verkrijgbaar t rijs 0 20 pc fleschjc th fraeparaUM rtm KRAEFELIEN k HOLM te Zeist ihn alltn voorniM rttn atigMllan waarop ds naam m htmdUnk ning n vtkr jgbaar bij a mtMt rk itpóthelttrt M DroffiittH KRAEFELIEN ii HÖI Hofleveranciers ZEtST jy j Gmpam S Kort overzicbt omar FrtjBOOuraLt 8HEEEIES Palt en Gold Dry van al f 16 50 per 12 fless It Q O im 15 18 1 50 1 75 5 2 25 ROODE en WITÏE POKTWIJNEN MADERA S droog en zoet VERMOUTH la Turin BODEGA CHAMPAGNE COGNAC i f 1 75 1 2 25 f 2 75 f 3 25 J 3 75 enSCOTCH WHISKY 1 b O o il o I £ 1 BOI IDEA TJX H Per Fl Pev Ank 45 Fl s LISTRAO 1 0 65 Nto CHATEAU VAIiROSE 0 75 St ÈSTEPHE 0 85 St EMILION 1894 1 PAUILLAC 1893 1 26 GRAVES Wit e Bordeaux 0 80 SAUïERNE 1 ZBLTINGEB Moezel 0 90 BOURGOGNE 1 10 De flesschen zjjn in de prijzen begrepen en worden k 3 ets per stuk teruggenomen g Bjj elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De flrina T CREBAIS Gonda T Warnung J 0r gro tn Er U i j i amtn Fatzit H ütulLett trrtingtn hët Anfui têf miOüêdmai wHrihlotien SailtaHtiiiitti en e e ¥ ui KMufê Oêhtr unitre utelë acharfeti H VoUmt aur ron im Jiratt o4 r til t chtn llsênhandkir sn to amm l Hief Htkêt wk mbéMtêkêoéJ aui Ate N Patent H Stollen Prij trekking 20 December SaO QÖO MARK tils hnurilpri a in liet K lukki st vul bitnit tU m uvrsla n o c lieldvtrlüiiuj In dnor du liooj d Be ctTint un Hunibui gumti ekËUrd en K waBrburi l u bt v ori ut h o inrioliliiiK van hm uieutra 1 laii bi slaat dnanu tial in ilén luop vaa lerlits wtfiniKfl maanduu in 7 ver otiaf a van 118 001 lot4 n tV 18U priJKQn bcdra eiia 11 349 325 Mark tur volledige besliMiu zullen komen üatrbixler EUii k pital i pr zen van eventueel 600 000 Uatk b uiiDemendheid echter a M 800 000 1 prijs 1 prüs l prrjs prgMQ l prijs 1 pfgs l pr ys 1 priJB S prijzen l prgs 1 prijs i prijz a M 0 00fl a M 00 000 a M IttO OOO 38 pryV l M 10 ij 66prqs iM 6 00 a M tl M AM a U iM a M a M 76 00 70 00 6 00ft 11 000 66 000 10 000 40 tOf 8 0 0 l 6prüz iM i mk ÏO ipryi aM 000 8U prut LM l OPO hl8prüz U 40 3 96 iryg aM lit Ö490 prijt a M 00 200 18M04 100 78 46 21 De Hflualiando i orste pr itrukkinfc leitr Toote door tien Slaat gaw irboiyd Óold vr luUnf ia vmü amblBwege I ipaatd plaats hubbeii op dun 20 December ♦ en kust hiervoor 1 gelit el origiDoel lot tieohts M vck i t fl 9 01 half t I t I 1 76 jl kw rt 0 te en tti endin c van hut liedra prr pütt laset of legea rem ouTf Alle coDliiisBifi vrofHtu onmnl lull ijk iiii t d tfruolstf iir viiUit hri l uii ri tOHril u ii di r epeluT ontrait t van mi dti itit t bni tvapt n vn jdeti Mant T joflli Hf Orij iiifule LuU u b f ui haudt ii Bij ledirtt b aiu lii v wordt hut tereist Utt ütticiivii I laii wiiHruit d rprd ulii k der prij i op do k rerhtll n o kWsi ii als ouk ile bftri ffotidu iiilojiiril UMi K v ll mln is jffjiiif hijeo voegil m U itde wij aan mtze Ht vanstiger 1 oDaHHKerraaxd ia i ike Irukkiui do offioitela lijsten u uilbrlaliiijf d r prijzt n uiQhiwU itt eds prompt oihUt anrliortf vhh di U Staat e kan do ir dinile tufZ lm of o ik naaf rorlusidg dur BoUi h bhvndoi lu alle grootere ptaata n van N d rUiid bi i erks i liitfd worden OiiB de iel ih BteoiU do r het geluk bfifunsti d en jti Itr tel t Kider aauüieiitijiie prezen i hebben wij m crmalen volgens oftio eel t b wjJKen dn M9 HDordpfra n verkr geu ea L Q e H g iiatig rs ztlf ultb taald o a Mark 5lj 000 IIKI OO no i B 000 VO ÜOÜ eni llt t is tu vo ni n d l bij d ir op i mu h ehi stin groudabt gevisliitdu oiido iiun tun van nllc kanten op eenc Zü t wcrkz liDe di lut ininir bepaal i kan w r lf n ifrukend nten ifcHeVo durhalve we oi 3 do reeds ophnu lcn biauf mftiin üflmdii Banki ra eu QeldwiisHlaara F 3 Hiermede danken wy roor het rerlrou wena ons tot hiirt e gesobonken eu daar wg b hel begin der nieuwu verloting ter deuluemtng iuviie ren zulle wij ook voor het vervolg bemoi id ziju door en slipte en riëole bedieutn de tevrt deii heid van onze geëerde Rugunaiigeri te verwerren MHiiMNiMiaiMiMiiÉMBtillltiHilfetf 1 b Tio tnja BaoderH 3e lbooueiueut VoarMeÜInK Donderdag Ü December 1839 VFHEEHIGDE lOTTERDAMSCHE TOÖHEELÉTffl LE GRAS HASPELS TERUG Tn Sititi liggeti dön pa Biyspel in drie bedrgven Aannang ooM wr ilir Gewone b pattngen en prijzen oioDA Druk v o A BEIN An Z KEi lMISGIi§ L G iHRICHTlNGtN WKLKE tiSVAAR SCH DE OK UIHDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER ii WETHOUDERS van GOUDA I Gelet op de artt 6 en 7 ifêr Hinderwet Brengen ter algemeene kenma dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van B P Bijvoets om vergunning tot het oprichten eener Huidenzouterij in een gebouw staande op het perceel gelegen aan de Boelekade Wijk R No 108 Kadastraal bekend Sectie A No 2968 Dat op Woensdag den 27 December 1899 des nai middags ten 2 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 13 December 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BuUenlandscli Overzicht Met heel veel opbel igaken de Engeliofae bladen gelding van den geslaagden uitval van een I deel van bet garnizoen van Ladysmith onder generaal Hunter waarbij een Boerenveldwacht werd overrompeld en voordat de Boeren goed wisten wat er gebeurde een BoerenbatterQ werd aangevallen en de dafirin aanwezige stukken onklaar gemaakt Dit voordeel hetwelk toont dat de bezetting van Ladysmith nog niet geheel is geden oraliseerd Wordt breed uitgemeten als tegenwicht van de nederlaag die Gatacre in de Kaapkolonie heeft geleden Maar de gevolgen van bet verlies dat Gastacre leed zullen zooals door vele Engelsche bladen reeds wordt gevreesd veel nadeeliger voor Engeland z jn dan het verlies der Boeren by Lombardkopje voor de Boeren zal blijken De Kaapstad eorrespondent van Daily Mail vertelt geen bgzonderhedan daeb bij spreekt als zgn overtuiging uit dat de Voortdurend nederlagen der Engelschen moeten leiden tot een openbaren opstaqd in geheel de zuidpunt van Alrika In het noordeiyk deel der kplonie is de toestand reeds gewoonweg onhoudbaar geworden voor de Engelschen Middelburg wordt bedreigd het Hollandsche element in de grensdistricten sympathiseert openlijk met da Boeren Alle bewegingen van de Brituche troepen worden aan de Boeren verraden en FEVILLEIOX IffiWIiiis Vrij naar het Engelaoh Gelukkig kwar i qu de koetsier terug in et den heet SandyiD n wiens konèt werd aangekondigd door een klein licljteqd punt dat piet andera kon 2t a dan ziia sigaar De gezegende man effende de positie in een oogwei Mijoheer Septimus Underside vroeg hij zich tot mij wendende die bij de heeren Cipokcye eon gnwt werk over fossiel beenderan gaat uitgeven DcMtUde zeide ik gelukkig ik heb eenige brieven van de uitgevers over oat werk in niijn lak Ik haalde er dit zegende een paar te voorschijn CD de beer Sandyn an ke lK ze in bij het licht van de Untaam van èen agent Ik en gohe l rolkaan zei hij een oogenblik later Je kunt die hceten laten gaan ageat Ik wU me verantwoordel tellen voor hun gedrag De heeren logeeren in de Opgaande Zon lM r ik f Dit hadden xe bq sich 1 zeïde de agent en dB kolonisten helpen do Vrjstaters op alle mogelijke wijzen om zich in de genomen plaatsen te vestigen De Eclair bevat een telegram uit Londen geldende dat telegrammen uit de Kaapkol9nie aan de bladen den indruk bespreken door het bericht van Gatacre s nederlaag gewekt en die zeker zoo slecht is als verwacht werd Onder de Atrikaanders zijn de gemoederen qpgewonden en de vijandige houding tegenqver de Engelschen wordt steeds levendiger De Cape Times die tot dusver zich ogal ijberaal toonde bevatte eergisteren een zeer heftig artikel tegen de Boeren waarin ziJ werden uitgemaakt voor wilden die buiten 4e beschaving moeten worden geplaatst En een telegram nit Natal aan de Morning Post meldt dat de Engelsche pers in dat land alle perken te buiten gaat bij de bespreking van de houding der Boeren e aanvallen en vijandige opmerkingen van die pers geven voedsel aan de oneehigheid die dreigt over te gaan in een burger oorlog Het volgende offlcieele telegram is 10 Dec te Pretoria ontvangen Presj4ent Steijn meldt de volgende büjonderbeden over h gevecht bjj Stormberg De Engelschen vielen met zes kaaonnen de Boeren onder Swanepeel en Olivier aan Zij beproefden de verschanste stellingen der Boeren op de kopjes te bestormen maar werden na een gevigen strijd gedwongen zich over te geven Krijgsgevangen gemaakt werden 1 majoor 5 officieren 20 onderofficieren en 210 man van de Northumberland Fusiliers verder 2 officieren en ongeveer 250 man van de Irish Rifles Het is onmogelijk het getal gesneuvelden en gewonden der Britsche troepen op te geven De Boeren maakten drie kanonnen en twee ammunitiewagens buit Generaal Gatacre seint De aanval op Stormberg beloofde een zeker succes maar de afstand werd niet juist geschat Bij vergissing maakte de gids een langen omweg Het regiment Northumberlands beproefde tg vergeels den vijand van de hoogten te verdrijven het lersche regiment maakte zich meester van een kopje en hield daar stand Aan beide zijden werd de artillerie zeer goed bediend Een Engelsch kanon ging verloren in een ravijn een tweede in het drjjfzand Generaal Gatacre meldt verder dat hg Boscbjesmansboek en Cijpherg t bezet heeft Van het Nortbnmberland regiment worden 366 man vermist De Daily Telegraph heelt een berekeging bracht het mispunt van een liatnv voor den dag 0 ho I een geologenhamer nu daar steekt mets kwaads in Dit was beslissend zelfs voor den agent VVij gingen heen en de menigte het ons beleefd door terwijl de heer Sandyman met ons meeliep De heeren Saggett waren zoo verheugd dat hun be utfing m geea groot gevaaj wap geveest dat zij zelfs zoo ver gingen ons goeden nacht te wenschen Het kerspel voelde zich trotsch op het herbergen van een tweeden letterkundige om niets a ze n van een geoloog want daar niemand wii t wat dat beteekende vereerden zij hem nog meer Wij namen Sandyman mede naar de Opgaande Zon en hadden een gezelhgen avond met hem eo waren heel vrooUjk bij de gedachte aan ons avontuur Ik hoop nu maar zei Marigold opgetogen over het terugvinden van zijn portret Sandyman aan de deur van d i herberg hartelijk goeden nacht wenachend dat de dwaze avonturen n voor de rest van onzen tocht voorbü zullen zijn Dat hoc ik ook antwoordde Sandyman har ttl Dat van vanavond was erg onaangenaam Helaas geen onzer kon in den naasten dag zien die voor ons lag Ik merkte op dat Marigold dien nacht het portret onder tijn peluw verborg HOOFDSTUK IV Wij hoddm juiit een voortreffelijk ontbijt ge geniaakt van de Brjtsche verliepen voor ipovflf die bekend zijn en komt tot de volgende cijfers gewond 2027 officieren en i anschappen gesneuveld 566 gevangenen 1977 totaal 4570 Hieronder zijn niet begrepen de gewonden en gesneuvelden in het geVecht hü Stormberg en evenmin die wqlke aan ziekten overleden zgn Def laatste zitting van den Duitschen ijkMlag werd bijna geheel in beslag genomen door ministerieele redevoeringen Twee ministers de hoeren von Thielmann en von Billow voorden zelfs tweemaal het woord Eigenlijk was de begrooting aan de orde maar zoodra staatssecretaris Thielmann zjn begroottngsoverzicht had geëindigd kwam de rSkskanselier verklaren dat de verbonden regeeringen een uitbreiding van de vloot dringend noodzakelijk achtten omdat zij jonoér deze de belangen van het rjjk niet liegen alle gevaren beveiligd achtten De uien e vlootwet wns in voorbereiding VerIer teelde bij mee dat de kosten van de lieuM schepen nit leeningen zonden bestreden Worden Staatssecretaris von BUlow betoogde de noodzakelijkheid van een sterke vloot op trond van de veranderingen die de laatste twee jaren in de wereld waren gekomen Engeland Frankrijk en Rusland verschaften licn en ontzaglijk gebied in andere werelddoelen Japan en de Vereenigde Staten waren mee gaan doen aan wereldpolitiek Er scheen een nieuwe verdeeling van de aarde op til to zijn waarbij Dnitschland zieh niet in een hoek mocht laten zetten al wilde het ook niemand kwaad doen De SpaanschAmerikaansche oorlog de Samoaansche onlusten en de oorlog in Zuid Atrika waren daar om te bewijzen dat de verdere uitbreiding van de vloot onvermijdelijk was De Staatssecretaris van marine von Tirpitz moest de nieuwe vlootwat van een militairtechnisch standpunt verdedigen een eenigszins lastige taak voor hem omdat hjj nog in Januari van dit jaar had verklaard dat de regeertng niet dacht aan een verdere versterking van do zeemacht Om zich te rechtvaardigen beriep hij er zich echter op dat hij reeds toeA een memorie in dezen zin die natuurlijk niet openbaar was gemaakt had uitgewerkt maar later weer tot de slotsom gekomen was dat men voorloopig van een versterking kon afzien Hij betoogde dat de grondslag voor do beoordeeling van de vraag of de vloot sterk genoeg was pf niet de oorlogstoestand moest zijn waarin men zioh in de moeielijksto gevallen zon bevinden en dan bleek dat een kruiseroor nuttigd en bespraken onze plannen voor den dag toen juffrouw Sparrow binnen kwam en ons zoo als zij reeds had voorspeld het bezoek van den heer Manytrap aankondigde die een woordje met ons wenschte te spreken De gedachte aan een accordeon tweewjeler dte misschien in den ve tzak kon geborgen worden tUfd Of haken naar de kennismaking en w j verzochten ckn uifvïnder binnen te komen Onmiddellijk daarop kwam hij en wij verbaasden on toen wij hem zagen want wij meenden niet anders of wij hadden Ibsen vóór ons die hier onder aaagenomen naam verwijlde en tot ontspanning njmelen uitvond Zijn gelaat tijn haar zijn baard zijn tuime zwarte jas alles geheet aan Ibsen gelijk hij boog met mnemenden glimlach en bracht onverwgld Eijn stokpaardje op bet tapijt Ik hoor dat u wielrij 9 z begon hij toen hij gemakkelijk zat negninffit mij hier aan u preaé maar ik vind ze uit vi lichaamsbeweging op juist klaar gekomen me vlei mij dat het iets unieks is Ademloos vroeg ik lEen accordéon bicycle f Accordeon l volstrekt met antwoordde Manytrap lik noem het accumulator Ik heb er voorloopig al patent op genomen Uct idee is dit Ik hoop door een aantal veeren de kracht van de rem te verhoo en die dan weer beschikbaar is tot voortstuwing wanneer de rem niet wordt gebruikt Ueel eenvoudig en vindingrijk riep Marigold l g tegen de grootste tsgenstsnders in het geheel geen kans op succes had dat bet t n slotte altijd op een zeeslag in de Dultscbe wateren zou aankomen waarroor Daitsohlind gunstige kansen moest hebben Minister von Thielmann sloot de rij van sprekers met de kosten van de uitbreiding Vjan de vloot te ramen De gezanienl ke kosten die door leeoingen moesten opgebracht worden zouden 788 millioen mk heloopen in de 16 jaren binnen welke men e verdubbeliug van de vloot van llniesphepen i ilde tot stand brengen Dientengevolge zonden do buitengewone uitgaven in die 16 jaar 163 millioen mark stijgen dus 9 millioen per jaar Het vlootdebat zou gister voortgezet worden Verspreide Berichten Fbaxkrijk Door geheel het land zelfs in het Zai4en is het vinnig kond en eergisternacbt is er veel sneeuw gevallen In eenige dorpen nabij Barle Duc zjjn wolven gezien waar9P na drijfjachten worden gehouden Te Parijs vroor het eergisteren 13 graden Fahrenheit in den omtrek rijdt men sehiiat en Ëergistermorgen is een man tengevolfo Van de k ad op trant pleta ing aoodgebleven Voot de Tentoonstelling ran 1900 mr den aan de Kamer de volgende bnitengeWone credieten gevraagd aandeel van het riJk 6 550 Q00 francs j werken aan nationale paleizen en ministerieele huizen 2 026 000 frs voltooiing van werken 180 000 frs onkosten voor de minUtec 238 000 frs totaal ruim 9 millioen De aanklacht wegens laster door mr Labory ingediend tegen de Llbre Parole welk blad zjjn twijfel had geuit o er te Bennas inderdaad wel oen aanslag op den advocaat van Dreyfus was gepleegd komt heden voor de oqrrectioneele Kamer Een 21 iarige schoenmaker die in Juli jl te BirgBsel had geroepen Leve de Repnbliekl terwijl koning l eopofd voorbijreed wegens majesteitssobennis veroordeeld IS wegens majesteiissonennis veroordeelt tot 6 maanden gevangenisstraf en 300 frs boete 400 Georganiseerde kolendragers aan de Norddeutsche Lloyd te Antwerpen tiVb en gestaakt omdat de maatschappij sjoutyers mt Wij verkeerden giisteren in dien toestand en zouden met een rem als waarvan u ipreekt kracht genoeg hebben opgegaard voor onien hca len tocht Wel Zoo dan moet u meegaan en mgn machine probeeren zeide Manytrap hartelijk kora mee ik heb mijn apparaat nu geplaatst op een tandembicycle kom mee en probeer betti Hij stond op en wu vpl van Mityu derst ijver Wij stonden ook op en waren binnen vijf mi nuten a iMhet hèk van Wood I K dge terwijl Manytrap o de bizonderheden vsn z n patent accumulator uitlegde Over het algemeen leek het precies op onto machine maar er waren enkele zonderlinge ket tingen en cyhnders aan de assen van beide wielen die er iets zwaars aan gaven Marigold keek er naar met wantrouwen ik met belangstelling Ziet eens hier zei Manytrap en wreef de handvatten met teederhand ik zou willen dat ik zelf kon rijden je moet dezen weg volgen door het dorp voorbij de lOpKaande iom en dan altijd rechts houden zoodoende rgdt ge rond en Ititmi hier in een run van een vierde mijt weer terug Het is een cirkelgang De eerste hclfl van den rit van dit hek tot de tweede bocht is heuvel at daar muet je dui de rem vastaan zetten Zoodoende heb je zooveel kracht vergaard dat je de machine aan zichzell kunt overlaten en het brengt je hier weer terug zonder dat je er iets aan hebt te doen Begrijp je dat i Wij beiden zeiden ja IVordt vtrvfiigd