Goudsche Courant, donderdag 14 december 1899

Directe SpoorweRverblndlnwn met GOUDA Wlnterdlensl 1899 1900 Aaneevungeo I October TUd vai Greenwlcli OOI DA lOTTianAHaiaa varia 14 io 4 11 11 n ti n ii ts i it lil t li l ll 7 14 1 1 07 1 14 1 11 1 11 1 41 P a V 10 11 1 40 t 10 7 IS iMruBin o a a t n i f w a m a a a a f a a a iUaw im Diudlfi Ifi Allaal la aa la UaiH bin kjbalalam Of daaa lialaa a a Zaadaj Maaidad aa Otaadaf dfadlajata laiambiliatlaa roaa da la kl nikrü liaa ta a ankalat naak a ff Halllalull 8 X alia a i l aaia t 4a a 9 0tIDA Tlaaa 11 10 11 7 U 8I 11 11 l i8 l IS l 11 11 I OS 1 4 a a I 1 41 4 04 4 40 l tl M 17 a a 1 41 a 4 10 a a 17 a a 4 47 8 14 c 4 i 4 8 41 11 84 l 8 1 09 1 8 11 4 09 1 14 8 10 4 41 4 14 8 47 w £ latn aapplamaBlkawlla vu da Ceai iala dw Wagnaia Ula 40 a d a a aa a a IJ l ll I jM Ml lo o haalUtiai ay daa la ba alat laKakaad waadea A 111 N II 1 14 1 44 7 41 I IO l 9 1l 4 10 08 10 40 ll U l U 10 11 t II ia 10 J7 a ll E E lo j 1 41 1 41 I 8 40 P OO 10 44 1107 11 44 9 18 1 17 1 41 4 14 4 4 4 10 11 O Vn aliu 5 418 05 1 04 7 10 7 tl I as 8 14 08 41 10 11 11 17 11 11 ILM l M 1 41 8 00 4 00 4 Voortorg S41 g 10 17 IM ZoeUnD r OI i Ki si l tO e iil Mo MS 1 4S 1 01 t rt 4 I4 S S SO 4 41 I OI 5 1 01 17 1 00 k ntna t 8 0 U II A A MSTK aOAM ate aaaaa 8 01 l ll 9 11 10 10 10 K7 ll OS 1 011 M I II I 8 0s 11 8 1 1 1 11 0 13 1 01 IS I OI 10 10 10 14 11 41 11 11 l U Ml 4 II 4 47 1 101 811 0010 0 0 1010 0 1 41 I y OI I tl 10 II 11 011 08 1 10 I OI 8 41 4 M I It I Oi 18 1 I 10 11 10 8 11 04 4 a III n 4 1a 4 34 7 10 8 18 9 07 1 40 V l 10 47 11 00 i JS U ll t ij ll tl in 7 4 IS M 8 10 14 lO tl 11 41 li ai I I R KÜ 11 aiaaaaraa H ll O 1 18 3 17 4 31 1 47 0 44 1 31 J 10 1 4 3 3I 1 11 7 11 8 41 l ll a I 8 30 1 04 Ml 40 7 81 49 J J I O I 81 7 9 8 US 81 9 18 4t 1 1111 01 1M M S U Ml 4 41 110 7 11 101 41 iaa W I 4I I IO 7 81 110 40 181 10 00 ll 8ft ll l 1I M 1 41 8 10 1 41 8 0 1 18 7 80 l ll 10 00 loiida 7 17 7 81 18 0 84 10 18 10 4111 11 lAI 1 14 MS 4 17 4 11 1 47 7 811 14 l ll 11 10 f g T Ï T It 1 14 7 8 l ll 1 4 10 10 18 10 81 11 38 11 01 1 87 3 08 I IO 8 41 I 4I Ml Lll SI 7 11 1 19 10 00 10 84 4 11 ► 7 8J l 10 44 4 8 7 1 4I Ml 1 3 8 14 10 88 ll U 11 17 i 0 ul 8 11 10 48 I ll 4lA 1 17 7 1 I 4 9 01 8 t ini I1 10 11 11 11 11 l 8 40 I II 4 48 l ll 1 10 7 11 711 Ml 10 01 lO ti 11 11 nit VlaaoéereD Iaat werken beneden den vastgetitelden loonttaiidaard DCITSOIIUKD De eerute secretaria van het Dnitsche gezantschap te Konitantinopel Ton SchlSzer die van zQn ambt is ontlieven is voor ziJn vertrek door den ttnltan begiftigd met het grootlimifi van de Uedsjidie orde Bil U graden vorst is eergisteren te Dresden veel sneeuw gevallen de scheeiivaart op de Klbe is gestremd wegens üsgang Ook te Berlijn is het eergisteren hevig gaan sneeuwen waardoor het tramverkeer gedeelteiyk moest worden gestaakt Op de Enropeescho conlerente ter vaststelling van den a s zomerdienst voor de spoorwegen te Keulen gebonden is besloten tot de instelling vau een nieuwe sneltreinverbinding tnsschen Nederl en Wttrtemberg BINNENLAND 8TATEN GENEUAAL TU KUUB H l HKH Zitting van Dinsdag 12 December Staatsbegrooting Binnenlandsche Zaken In antwoord og de gisteren gebonden redevoeringen zeide de Ministor dat met het godsdienstonderwijs op de scholen van Middelbaar Onderwijs goede resultaten zgn bereikt en die op de Ijagere Scholen vooral in IJmbutg zeer bemoedigend zijn De voorgenomen pensioneoring van leeraren aa gymnasia en middelbare scholen zal niet worden saamgekoppold met die voor geineen teambtenaren De Minister ziet wegens de kosten op tegen verdere specialiseering der wetenschap door aanstelling van hoogleeiaren voor geheime ziekten aan alle Universiteiten Ook is hii niet voor een opdracht van een onderzoek naar die ziekten aan plaatselijke commissiün bedoeld biJ de ontwerpen op de volksgezondheid Nadat de heer Van Kempen een spoedige voorziening had betoogd heelt de Kamer toegestaan gelden tot verbetering van den toestand van bet Museum voor Natuurlijke Historie te Deiden Met den hoer Hmeongo erkennende de on voldoendheid der tractementen van de leeraren der ryks Hoogere Bnrgerscholen ziet de Minister tegen verhooging op met het oog op de hooge kosten maar ook omdat de tractementsvermoerdering dor Dagere Onderwijzers na aanneming der leerplichtwet moet voorgaan l ensionneering van leeraren dor ambachtsscholen en van leeraren der indnstriescholon door de heeren Smeoiige en Heldt gewenscht moet naar s Mins meening uit verhoogde subsidien worden bekostigd Het Amendement liObman om de subsidie van t 2000 voor industrie en huishoudschool te Zwolle te Schrappen wordt ondersteund door den heer Van Mphen die bovendien een vermindering met 1 100 voorstelt om nog onbeslist te lateii de subsidieverhooging voor d stichting van een nieuw gebouw voor de Hoogere Burgerschool te Enkhaizen S 7 10 7 l 19 door 7 17 7 14 7 41 0 7 10 f t 8 11 9 01 iO I SI 01 41 I M l ll f I GI I VMidnMkt MKuwfVotk Oftpolla aollariluli M RottardimD F RolUrdab B T tl Rottwdiun B un a KoUwdun D Fw BotUrdui H 4 44 Oapell I Hleuwi rksrk 1 04 Moordna ht 1 11 Soadt S n 7 H 4 41 1 1 1 14 0 Lift S ll 7 44 Allaaa t aa la klaaaa aitfa balalaa a 7 14 8 09 8 41 11 7 37 8 41 7 41 8 01 14 a 1 07 1 81 v la 9 Qoada EeTflnhuiWD Moorkapalle BMltrmaar Zagna il Toarburg Hag Noada Beide amendementen worden bestreden door den heer Kool voor do uitbreiding van hot Middelbaar Onderwijs te Knkhuizon De voorzitter verklaarde afgezien te hebben van zijn voornemen om nog de w ziging in de wet op de personeele belasting te doen behandelen De amendementen betreffende Zwolle er Enkhuizen werden rèspecUevel k verworpen met 55 tegen 31 en 87 tegen 19 stemmen De minuter verklaarde aan den heer Donner nog geen wettelijke regeling van bet ambacbtsonderwijs te kunnen toezeggen De beer Hesseling drong krachtig aan op verbetering der traktementen der onderwijzers en de beer Vermeulen verlangde voor het bijzonder onderwijs een minder eenzgdige samenstelling der examencommissiën De heer Staalman klaagde over ongeoorloofde pressie van het schoolhoofd te Saaiumhnizen ten nadeele van het bezoek aan de bijzondere school en bracht daarmede in verband de verbetering der onderw jzerstractemcnten In de avondvergadering werd de beraadslaging over het lager onderwijs voortgezet doch niet geëindigd De Minister zou bedenochtend te 11 uur aanvangen de sprekers te beantwoorde Heden wordt in de Tweede Kamer de eindstepiming gehouden over de Ongevallenwet Vermoedcliik zal ziJ door de meerderheis worden goedgekeurd Op de vraag ons door een onzer lezers gedaan wanneer de wet in werking zal treden en hoe het dan gaat met de bestaande verzekeringen tegen ongelukken kunnen wij bet volgende mededeelen Het laatste artikel 105 zegt in de eerste alinea dat de wet in werking treedt op een nader door Ons te bepalen tijdstip met uitzondering van de bepaling vervat in artikel 1 Dit artikel 1 bevat het hoofdbeginsel der wet De werklieden in de na te noemen bedrijven zijn volgens de bepalingen dezer wet verzekerd tegen geldelijke gevolgen van ongevallen bun in verband met de uitoefening van liet bedrijf overkomen Nu bepaalt de 2de alinea van art 105 dat artikel 1 ook eerst in werking treedt op een nader door Ons te bepalen tijdstip doch niet vóór de inwerkingstelling van de in art 67 bedoelde wet Dat artikel 67 beveelt de instelling van raden van beroep waarin werkgevers en werklieden zitting hebben en van een hoogst College voor het Rjjk welker samenstelling enz bij nadere wet in werking treedt met andere voorden de roden van beroep en het hoogste college zijn samengesteld kaalde nieuwe regeling de verzekering van een deel der werklieden tegen ongevallen in het leven treden Dat de overige bepalingen op een vroeger tijdstip in werking kunnen komen is bepaald om de overige voorbereidende maatregelen te kntmen nemen o a de inrichting van de Büksverzekeringbank De loop zal dus aldus zgn lo Invoering van de wet behalve art 1 by Kon besluit vermoedelijk in den loop van het volgend jaar want de titel der wet is volgens art 104 Ongevallenwet 1900 i M 11 II u i ii x 11 41 11 11 11 11 11 11 11 11 ii ia tOTTEaDlM 1 9 40 7 i lO l 10 19 lO SS 10 48 10 17 t v 9 19 k ll 11 44 r 11 u D 11 18 1 0 l Of a a l ll a l l t I 1 8 11 41 l iO 1 41 10 11 ll U ii ia a 11 a 11 41 a ll li lO ll 11 48U 2o Regeling van de raden van beroep enz door oen wet welke wel eerst zal worden voorgedragen als ook de Eerste Kamer de Ongevallenwet heeft goedgekeurd 3o Na goedkeuring ook van die aanvnllingswet en de samenstelling van de raden van beroep en na de afkondiging van verschillende besluiten in andere artikelen voorgeschreven zal ten slotte biJ Koninkiyk besluit worden bepaald op welken dag art 1 dus de verzekering der werklieden zelve in werking treedt on de premiën moeten worden gestort Het zal zoodoende wel 1 Januari of 1 Juli 1901 ja wellicht eerst 1902 worden alvorens de geheele regeling in toepassing komt De wet bevat ook een bepaling omtrent de loopende verzekeringen Art 97 zegt daarvan dat de werkgever die zgn werklieden reeds tgdens het in werking treden der wet bg een verzekeringmaatschappij had verzekerd tegen ongelukken bevoegd is vóór en met ingang van den dag waarop art 1 in werking treedt zijn uit die assurantie voornitspruitende verplichting tot premiebetaling over te dragen op de Egksverzekeringbank Oelijke bevoegdheid heelt de werkman die zich reeds verzekerd bad De verzekeringmaatschappgen zijn verplicht deze overdracht aan te nemen Gaat de bestaande verzekering verder dan die tegen ongelukken dan kan de verplichting tot premiebetaling slechts voor een gedeelte worden overgedragen op verzoek te bepalen door het bestuur der Ryksverzekeriugbank Aldus is gewaakt dat de bestaande ennog vóór de invoering der wet gesloten verzekeringen tegen ongelnkkeA niet vervallen maar op verlangen door de Rijksverzekeringbank worden overgenomen Hand In bare do 12 Aug 1 1 gehouden Algemeene Vergadering besloot de te Rotterdam gevestigde Nederlandsche Handelsreizigersvereeniging over te gaan tot de oprichting van een Bureau van Plaatsing voor Handelsreizigers en Handelsagenten Dit Bureau is den Isten dezer maand geopend geworden De Nederlandsche Handelsreizigersvereeniging telt thans reeds 600 leden en ongeveer éOO donateurs zg heeft af deelingen te Amsterdam den Haag Utrecht en Leeuwarden terwijl in nog andere steden afdeelingen in wording zjjn Degelgk en flink aangepakt zal deze instelling waaraan sinds lang behoefte bestond rgke vrachten kunnen afwerpen Het Bureau zal heeren patroons alléén met in alle opzichten aan te bevelen personen in verbinding stellen de eenige weg om spoedig het algemeen vertrouwen te winnen Zil die nadere inlichtingen mochten wenBchen te ontvangen hebben zich slechts te wenden tot den Administrateur van het Bureau van Plaatsing voor Handelsreizigers en Handelsagenten der Nederlandsche Handelsreizigersvereeniging Koestraat No 7 Rotterdam Gemeno de Berichten X 17 4 11 4 4B 4 14 l lil 4 0 1 18 4 08 4 11 4 04 411 1 14 0 4 S7 4 tl I IS t A 0 4 11 4 14 4 14 41 S U 7 17 1 07 111 a 1 11 a a a 4 87 B lt 1 1 i tl 7 45 41 7 44 81 10 10 10 Ml II 0 117 II 8 10 1 8 1 80 8 48 10 1 4 01 11 I 10 4 loaU KtuLV Auta lO U 10 48 t0 4l 10 I ll U U il Bij Elandslaagte werd door een lanssteek in den linkerschouder gewond iemand die den naam Rutgers draagt Aanvankelijk geloofde men dat dit een zoon was van den heer B Rutgers vroeger te Doesburg en thans te Velp woonachtig Het Is echter gebleken dat dit Biet het geval is De bedoelde Rutgers is de zoon van mevr de wed E Rntgers te Arnhem De heer B Rutgers die rijf zoons in ZnidAirika heeft schrgft over hen in de Doesb Ct het volgende Toen de oorlog uitbrak was mgn ondste zoon p J H E te Ladysmith en werd hem door zyn broeder B H Jr die ab vrgwilliger deel nam aan den stryd gevraagd zich bg hem in Natal te voegen deze twee zgn alzoo waarschynlgk uitgetrokken De tweede J H R arehitect teekenaar Ie kl stond te Pretoria ook gereed toen op het laatste oogenblik order kwam dat hg moest blgven om het opzicht te honden over een in aanbouw zgnde brug bg Pretoria j van zgn tien collega s zyn eenige reeds gesneuveld gewond en gevangen genomen De derde G H R was met verlof hier en vertrok juist 12 October van Velp den 14den van Southampton met de Dunnottar Castle in gezelschap van den opperbevelhebber Sir Eedvers Boller en 600 passagiers meest Engelsche soldaten Daar er maar zes Hollanders in de Ie en 2e klasse waren zal het geen betoog behoeven dat hy een zeer onaangename reis heeft gehad De vierde B R Jr is zoo ik boven zeide vrgwillig uitgetrokken Hg schreef uit Zundspruit dato 11 October dat men zgn paard een slag had gegeven waardoor het zoo schrikte dat het op hol sloeg en hg zich erg bezeerd had loodat hg eenige dagen onder dokters handw bleef De vgfde en jonjj ste H R wilde ook deelnemen maar dit werd hem door zgn ouderen broeder ontraden Treurig I Berichtte men eerst dat uit één gezin te Zwammerdam in 8 dagen tgds i kinderen aan diphtheritis zgn overleden thans meldj men dat Zaterdagmiddag ook het 5de kind aan die ziekte bezweek Door dit droeve geval werden de ouders in 12 dagen tgds geheel kinderloos Men schrgft uit Nymegen Naar wg vernemen is het verzoek om ratie van den tot schutter gedegradeerdenelnitenant der Ngmeegsche sehntterg afgewezen N E Ct In meester Fennewip s vermaarde proeven van dichtkunst zgner leerlingen heette het naar men weet van admiraal De Rnyter Hy is op een toren geklommen En heeft daar touw gedraaid Toen is hy op zee gekommen En werd met roem bezaaid In de Paed Bydr weet nu een schoolpaedagoog in een anders niet onverdiensteigk opstel dit fraais te overtreffen Het heet daar Alleen in de hoogte leert menstrgdenenverwinnen Niet in het land van vervlakkende praktyk werd onze zeeheld geboren op den top van een toren werd de touwslagersjongen de schrik van den oceaan O dat mooi willen doen I Stand 7 18 I OI 1 10 1 17 l ll 11 I 1 17 l ll ï r 1 1 10 10 10 17 10 17 10 14 10 SI 10 40 10 14 11 41 11 14 I IO s I al t 1 11 10 0 10 18 10 11 l ll 10 11 0 11 10 10 10 41 8 11 i ie Men schrijft uit Veendam aan de N Winsch Ct Zondagavond twas tegen 11 uur werd 5 er bevig aan de ruiten geklopt by den varkenaslager J V wonende in de Nieuwelaan alhier die zich reeds met zgn gezin ter ruste bad begeven Dadelgk daarna werd geprobeerd de deur open te krygen en toon men bier niet in slaagde werd een vensterruit verbrgzeld Nogmaals poogden nu de nachtelgke bezoekers de deur te forceeren en ditmaal met succes Twee Muntendammer Bjonwers drongen de woning binnen waarvan de een een zekere P A vrouw V die inmiddels opgestaan was bg de keel pakte en voor haar man dit kon beletten haar een hevige snede met een mes over t voorhoofd toebracht De Muntendammers namen daarop de vlucht De politie wist hen nog dienzelfden nacht op te sporen zoodat ze bun welverdiende straf niet zullen ontgaan De minister van waterstaat handel en ngverheid beeft als bytage van de Memorie van Antwoord op het afdeelingtverslag der Kamer omtrent de waterstaatsbegrooting van 1900 aan de Tweede Kamer doen toekomen een verslag omtrent het spoorwe ongeval bg Capelle op 15 Novembei 1899 Daaruit biykt nu na het oficieele resumé van de feiten dat de blokwachter te Capelle voor trein 60 het bloksein op veilig stelde op een oogenblik waarop bg meende dat dit nog door het treinpersoneel zon worden opgemerkt wat echter inderdaad niet is geschied Men bedenke hierbg luidt het verslag dat door dtn mist de tgdruimte gedurende welke het treinpersoneel het sein heeft kunnen zien nauweiyks enkele seconden geduurd heeft Tnsschen het oogenblik waarop de blokwachter begon het sein over te halen en dat waarop de seinarm inderdaad den veiligen stand innam verliep natuuriyk mede eeue korte tgdruimte door den blokwachter beschouwd als afgeloopen vóór doch waarschgnlgk inderdaad eerst geëindigd na dat de hoofdcondncteur en dus zooveel te meer de machinist gelegenheid had het sein waar te nemen In de omstandigheid dat deze twee zeer korte tgdruimten ongeveer samenvielen een gevolg van de omstandigheid dat de eenigszins vertraagde trein 80 juist het blok te Nieuwerkerk voorbggereden was toen trein 60 het blok te Capelle bereikte ligt met den mist als aanleidende oorzaak de hoofdoorzaak van het ongeluk STADSNIEUWS GOUDA 13 December 1899 Gisteravond werd van wege de afd Qonda van het Alg Kederlandsch Protestantenbond eene openbare Vergadering gehouden in het Re monstr tsch kerkgebouw De Heer Mr P H de Kanter trad als spreker op en had tot onderwerp Onze plichten Op duidelgke wgze zette spreker uiteen hetgeen de leden van den Protestantenboud moesten doen zoowel op godsdienstig als op maatschappelgk terrein Als leden vau den protestantenbond moeten wy werken voor den vrede en volks invloeken moeten worden opgewekt om de geschillen door arbitrage uit den weg te ruimen Als staatsburgers moeten wy ook onzen plicht betrachten en de rechtstoestand van de vrouw zien te verbeteren Maandag den 18 December zal in de sociëteit Ons Genoegen optreden in eene openbare vergadering van de Soc Democratische Arbeiderspartg Mevr Corn Hoygens v ti den Haag Onderwerp Wat willen de Sociaal De mtcraten 1 De Zangvereeniging Arnold SpoiP zal met medewerking van eenige heeren invite s Maandag a s een concert geven dat veel belooft Onder andere zullen ook de Netie LiebeêlittUr van Joh Brahms worden gezongen die vol afwisseling zyn en hoogst aantrekkeiyk voor t gehoor Vervolgens wordt ook voorgedragen een koornummer Veree n d Afnka gecomponeerd door A Spoel LÜt not least komt de heer Van der Stap eenige Nummers zingen waaronder de nieuwe compositie van Arnold Spoel waarvan wy de woorden hier laten mlgen Van eene Koninginne van 18 jaar P A M Boele van Heusbroek Arnold Spoel Op 27 Hfsg in de lichte zale lottinginne vriendiyk straalt blikt rondom met betoovrenden lach een morgenstond als een voorjaarsdag I een zon die ten avond niet daalt tzeg het ons Vorstinne Koninginne van achttien jaar Hoe zgt ge zoo schoon zooblankenzoo blond f Wie dat er niet gaarne een keten zich wond Uit nw zachte golvende haar t Tow iprkk die Kosinginna Waarom ik schoon ben dat weet ik niet Is het niet het gelnk dat rayn hart verheft Als mg altgd opnieuw nw liefde treft Als gg altgd uwe hulde mg biedt Ik weet niet wien k zal minnen VVien eens mgn mond vol liefde kust Maar nooit wgkt de liefde voor U myn volk Mgn lach en mgn blik sy u steeds de tolk Van de liefde die vreugd geeft en rust Het volk ryst op en spreekt vereend Mgn zoete Koninginne Aanvaard dor liefde loon Aan U die zoo jong zgt zoo teer en too schoon Verpanden wg onze minne Van wat rang of wat geest ook al kent ig ons niet wy blgven ons om U scharen Voor U alleen klinkt het reine lied Van de jonkheid de schoonheid die ons gebiedt Koninginne van achttien jaren Mogen velen zich by het Bestuur aanmelden om knnstlievend lid te worden van eene vereeniging die reeds terecht do volle sympathie van het Ooudsche auditorium heeft verworven De Directeur de Heer Spaanderman die zooveel moeite en tyd aan de vereeniging besteed zorgt als altoos voor een afwisselend Programma dat weldra geheel geannonceerd zal worden Beroepen by de Geref Kerk te Stryen G Wisse Jr te Gouda Bedankt voor bet beroep by de Ned Herv Kerk voor Bergambacht c a door G Nyhnis te Veenendaal MooRDHEcuT De tooneelvereeniging Ons Gezellig Samenzgn alhier heeft met bare uitvoering van Vrgdag H December zoowel wat aangaat keuze der stukken als spel veel succes behaald zoodat zg heeft besloten op Woensdag a s ten tweeden male t zelfde op te voeren tegen zeer lage entree ten einde alzoo een ieder in de gelegenheid te stellen zich een avond van degeiyk genot te verschaffen Boskoop Aangenomen het beroep by d Ned Hervormde Kerk te Bergen op Zoom door ds G H Lolcsma alhier 8oi TEBwoODB Beroepe bg de Ned Herv Kerk te Bynzaterwonde ds H J de Groot Gz alhier Rechtssaken Voor de rechtbank te Rotterdam stond gisteren o a terecht J v E 25 jaar visscher te Keenwgk was in don kost geweest bg zgn halfbroer T Moraal In den avond van 12 October te diens huize komende om zgn goed terug te halen weigerde men hem zyn vischtuig terug te geven Hierover boos zon hy toen met een stuk hout een glasruit zich bevindende in de buitendeur der woning van M hebben stuk geslagen Beklaagde ontkende dit Eisch f 6 boete subs 5 dagen hechtenis Kantonserechl te Gouda Zitting van Woensdag 12 December De volgende personen zgn veroordeeld wegens Jachtovertredjng B T te Moercapelle tot f 10 of fi dagenh met verbeurdverklaring van het geweerof de waarde ad f 3 subsidiair 1 dag b C W K te Rotterdam en A v d B teReeuwgk ieder tot f 5 of 3 dagen h J S te Zegwaart ontslag van rechtsvervolging Visscfierg overtreding J A R J A R en B R te Gouda No 1 en 3 ieder tot f 5 of 3 dagen h en No 2 recidive tot f 8 of 4 dagen h IJk overtreding J A te Zevenhuizen tot f 3 of 6 dagen h en f 3 of 3 dagen h J B P V D en A R te Bleiswhk C S te Moercapelle ieder tot f 1 of 2 d h P d O te Reeuwyk tot f2 of 4 dagen h A H V R te Zevenhuizen tot f 0 B0 of of 1 dag h A d R te Reeuwyk tot f 3 of 3 dagen h allen met verbeurdverklaring der in beslag genomen maten en gewichten Overtreding prov reglement G A v W te Capelle a d Uael tot f 1 of 1 dag b Politie overtreding Gonda en Strafwet C J V L te Oonda tot f2 of 2 dagen h Politie overtreding Gouda A K te Gouda tst f 2 ol 2 dagen h D a te Gouda tot f 30 of 10 dagen h L C in t H te Wadding veen vrygesproken Politie overtreding Waddingsveen C N en 6 8 U Waddingsveen No 1 tot f B o 2 dagen h en No 2 tot tot f 1 of 2 dagen h Openbare dronkenschap O O en A P te Moordrecht ieder tot f 2 of 2 dagen h A T L zwervende 8 h T te Gouda on J W te Rotterdam ieder tot 11 of 2 d h J P te Gouda tot f 6 of 3 dagen h P T te Gouda tot f ö of 3 dagen h Prachtige DASSEN met Goud bekroond LINNENGOED Een fljnecollectie HEEREN en DAMES PARAPLUIES en HANd SCHOENEN enz enz a yaa OS Ai Kleiweg E 73 GOUDA Hours van 4inslerdain S OECEMBBK I Vlkn NiDZaUKi Oart NmI W 8 I i 81 ülutkr 81 dito dito Itic 8 98 100 8 V Il a 4V 88 6 V 9 l 101 57 diio dito dilo 3 HoHSaa Ulil Qou II 1881 98 4 iTAUB Imohr riDg 1881 81 8 18 Oonilll Obl m papier 18 S 8 dito ia iil ll88 8 PoaTDOAi OU niDt coup oa 8 dito tiokot 8 BnaLAHD Obl BUduiI 18 4 41 dito OtMooa 1880 4 dito bil Oulbi 1889 4 dito bü Hop 1819 90 4 dito in goud Imo lies g dito dito dito 8H4 8 47 8 FinJS Perpet aokoia 1881 4 T OIZE Qepr Conv loea 1890 4 9i Oei iraoiog aerie D 1 it ll Oeo Imoiq aarieC H i ZDinAri Bep T oblg 1891 8 MllHW Obl Buit Sob 18 0 100 VlMriulli OM 4 onlHjp 1881 84 liuniiiui Obligatiao Ul8 8 O tBonisSAH Stal leeu 1894 3 91 NlD N Aiy Uinile ai aaail 9 Annd b Tab MO CertiBcateo 811 DoliUaatMfaappq dito 488 Arn Hjpotlieflkb peudbr 4l Oult l daTVorat Dl Mad 8S Or Hjpolbnakb nandbr 4 101 Nederlaodidhe baak aaad 104 Ned Handelmaataob dito I lt4 N W k Pac Hyp b paodbr I 98 Bott Hy thaekb pandlii 4 Dtr liyiwtboekb dito 4 OoRiiii O lat Hong baak aand 118 Bmi Hypotheekbank paodb S UOV Ahwiia Equ bypoth pandb 4 O 1 Umxm L o Pr Ubn ren I I b V HoU U Spootw Mg aiod lU l Mg M Kipl T St Spw MDd 10 Nad Ii d Spoorwegm aand 114Ned Zuid A r 8pm aand 8 1881 dito dito dito 1191 duo I 1001 ItAUlSpoor 1687 S A Bobl 8 88 Zuidtlal Bpwmij A H obl 8 48 PoH Waraohau Woonenaand UI Bott Qr Rnaa Spw Mij obl 4 97V Baltilehe dito aand I Vaatowa dito aand 8 Wang Doinhr dito aand 8 98 Kank Ob Aio 8p kap opl 4 lOon dito dito obltg 4 100 miA üoal Pao Sp ltü ohl 8 lUI a Chic fc North W pr O r aand dito dito Win Bt Hetar obl 7 14 1 Danrar fc Bio Qr Bpm eert v a 81 IlliuHa Omtral obl in goud 4 108 boniaT llNaibaillIOart T aand 74 lleii o N Spia H la bTp a 8 104 881 180 110 101 101 u 100 117V ni f Do Pao Hoof lün obig 8 dito diio Una Col Ie byp O 4 Ouiasa Oan Bouth OkeTt r aand Tn O Ball fc Na Ie h d e O Atoatard Omnibna Mij aand Botterd Tramwe Maala aaod KlD Stad Amaterdam aand I Rtad Bo terflam aaed 8 BiMn BUd Antwerpmi 1187 1 Blad Brnaaal 1881 1 UaKa TbeiM Bainllr a aalaok 4 Oonan BlaatdeanW 18 0 8 101 141 K K Coat B Cr 18808 8 4 a Blad Madrid 8 ll l Nm Ter B II Aab Spoel aart M i mms cosTüHES Zoowel voor Dames als Kinderen Blousi H iaiioiistuffen PeltcrUen in groote verscheidenheid biliyke pryzen lï SAMSOM VERSCHEIDENHEID Een hevige botsing tnsschen twee passagierstreinen heeft gieterenochtend in den tunnel van Bergeggi niet ver van San Remo plaats gehad Er moeten talrgke dooden en gewonden zyn Uit Genua en Ventimillio zyn hulptreinen afgecojiden Zaterdagavond ii op de Place de rEtoUa te Parys dicht by den triomfboog een sink van de straat ingezakt Men ia daar bezig den onderaardschen spoorweg aanteleggen en had de uitgraving onvoldoende gestut De inzakking geschiedde zoo langzaam dat de bezig zynde werklieden zich konden verwgderen maar twee personen die zich bovengronds bevonden vielen met een pau hoornen lantarens en banken mede naat beneden on werden gelukkig niet ernstig verwond Er is een gat in de straat van tien bg vyttieu meters Hot zag er eerst gevaarIgk uit daar de gasleidingen begonnen te branden maar deze kon men spoedig afsluiten De ministers Waldeck Rousseau en Baudin waren er spoedig hy en op dat drukke pnnt was er natnurlgk een groote toeloop aan nieuwsgierigen ADVERTENTIEN Sociëteit Ons Genoegen Commissarissen der Sociëteit Ou ögüoiiags brengen ter keiinisso van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat by gelegenheid van de 3e AbonnementTooueelvoorslelling op DONDERDAG den 14 DECEMBER 189 de SOCIXTMIT vnn d a nvoiiiU ZUS V UU af gttloteH iU n Namens het Bestunr E HERMAN Ez Secreturis Goiui 13 December 189 Familie uit Rottikdam etaagt een kleine Eleekerij die de leaaékgelteelklaar tlmltieeerl Offerteü met prysopgaaf etc onder letiers T A lly Algemeen Advertentie Bureau NI IGH VAS DITMAR Rotterdam TE KOOP wegens familieomstandigheden t Vt 1 H K I Wal ES midden in de stad niet te hoog verhuurt het eene voor f 530Ü hnuropbrongst f 8 10 per week het 2de voor f 2200 huuropbrengst f 4 50 per week Brieven onder letter B by D BROUWER Oppert 36 R dam FBIJSTESEOOQMIS lUJWIjiLKiN De Eerite NderlaDJsclie Rijvieirabriek maakt bekend dat wegens de voortdurende styging van do prflzon dor materialen het zeer waatscligniyk is dut het volgend Seizoen ook do PRIJZEN DER Rl IWIKIiEN e rkoogd zullen moeten worden öii raadt daarom een ieder aan zich than van een RIJWIEL te voorzien H KUKGEItS Directeur Voor pryzen zie men de volgende advertentie Reuzenpakket visitekaarten met TransvaalAlbum 100 IfO 20 li eii eiK Na ontvangst van postwissel groot I 1H verzenden wy alom franco 100 mier ruule VIHITBKAAUTJBS op fijn glacé carton in étui met 100 Knartoppeii Om ieder evenwel tot koopen te noopen geven wy dnarbö geheel kosteloos ten ie Het beroemde Triinmiinl Album bevattende do geheele geschiedenis der ZnidAfrikaansche Republieken van at 1B52 opgeluisterd door ruim 30 illustratien en een Kaartje van Transvaal ten 2e Een o der Amsterdamsche geldlotery gebaseerd en geheel werkend op de Ned Staatslotery kans gevende op prezen van f 100 f 50 f 30 f 25 I 20 f 10 f 5 enz ten 3o Een zéér fraaie Hnlntunhimrkaleniler voor 1000 Bovendien ontvangen de eerste 100 bestellers nog een geheel compleet KnntnKlempel HaAst TT 1 postwissel te zenden ad ƒ l in met duideiyke opgave van naam aan de AMSTEBD OELDL 2e 1an Steenstr 40 Ahsterdam en u ontvangt het grootste en mooiste PAKKET wat tot heden is gegeven