Goudsche Courant, vrijdag 15 december 1899

o 8070 Vrydag 15 Oecember 1800 38s e Jaariraniia S n mmm mmmi DiteuwS en Adverteittieblad voor Gouda en Omstreken Telefasn So H9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer lil Centen üroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon u Ut Ue üitgfave dezer fcourantg eschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 70 Afzonderiijke Nomroers VT 1F fe ENTEN QOTOA Drok TH 4 VaSSXMÈ è Mm Öpenlsaar Onderwijs ToelaÜDj van leerlinjjes op ile TiisscbenüciiiHil De Commissie van oeiiclit op het Lager Onderwijs alhier maaict bekend dat de InschrU init van Leerlingen wier plaatsing men met den Isten FKBK 1900 op bovengenoemde school verlangt zal geschieden op DINSDA den 19den DECEMBER 1H99 des namiddags ten vut nnr Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie Dt Seeretarit H VAN DB VOOBT OoTOA 6 Dec 1899 een Ëngelscli maar EcM BOEUEOEOOD t9 cent de K O A SLEGT NIEUWK HAVEN 28 FÜÜDl FÜNCl FÜM VRAAUT STEEDS l onrensfilinooi en CITHOGil I UI1€M Aanbevelend Lange Tieadeweg 34 ii Kachels ♦ Haarden VINTERARTIKELEN I in zeer ruime ken liii JAN ROND I Korto QrOBnendaal I 203 204 IJZERWAHEN JEREEDSCHAPPEN HlilülIOIj AKTIHELEKI Fijjuunoag en KerbijbeDoodigilhiylen BRBOKBANDBN K CASSl ÏO TANDAHTS Turftnarkt Gouda Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAUS van tot 4 uur VEIJDAGS vau 4 uur ZONDAGS afwezig FBANSCEi STOOIIVEBVEBIO ekeiHUi b Wkksr lii rij É tïP Ei HEIifÜR tU üriilahaile i ott ir I m Uabnvatocrl üfcr Z HL den Koning der Bslgui Haofdilepót fOor GOUOA de Ilwr A VAN OS Az Spflcialiieit Tour liet Hi H nieii en vervvn van Uu ileerenen tlatneagarduroben alfloob allt Kindttri iMKlerHi Speciale inrichting voor hi t itooni d vaa plnche manUilii veernu bont en Gordgnen tatelkleedeo eut runieu naar d uiaawit en liutate métho le geverid Alle goederen botaj gesUwnid ol iieverjd worden onuhadelgk voor da getondceid Tolgana itaal faewarkt Zenuw en Maa jclijders wordt ait overtaiging ala een werkalgke halp in den nood het boek SSe ad gr © ex aanbevolen Na ontvangst van ndrvi per briefkaart wordt dit boekje Iraneo per poat toegeaoiidan door BIiOKPOKL B Boekb Zaltbommel 9 IJsclub GOIDA HET BESTUUR der IJsclub GOUD maakt bekend dat het TERREIN op Stolwijkersluis bij vripzend weer E0fIID IS Leden hebben toegang met eenei Dame en inwonende kinderen beneden de 14 jaar Donateurs mqt eene Dame en kinderen be neden de 18 jaar Leden kunnen voor hunne kinderen van 14 18 jaar kaartenad 0 50 bekomen Zonder toegangskaarten wordt ndemand toegelaten De kaarten moeten zichtbaar gedragen worden jgv De oontrlbatle bedraagt voorileden f X SO plm tl entree voor OonatODrs mlDstens f 250 Parsoneele kaarten geldig voor t eiraen 1 160 Ueerdere Dameikaarten voor leden eit donateara f CSO HANNOTEBi Levensverzekering ZONDER geneeskundig onderzoek Aanbevolen door en inlichtingen te verkrijgen bij den Hoofd Agent A K VAN DER GARDEN Spiegelglas Verzekering tt J Tim BIlllI è leWll O O TT ID 5 H Ï Zeer voordeelige conditie Scbtrp coni urreerende premie Indien gg mei wilt hoesten gflbraiki de allarwega bekroonde en wemldberoende Superior Druiven Borstlioiiig Extract immh uit de Koninklijke Stoomiabriek De Honingbloeni van II 1 ¥ A1 i€HAiK €o Den ilaag Hnlevnciers SCHAIK SCHAIK SOHAIK SCBAIK SOHAIK SCHAIK SCBAIK SCBAIK SOHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN ft Co 8 Hella tbe het baste middel der wereld jt OO S Heliantlie gaueaat Kinklioait b CO s Ittelifantbe Kaaaaat Eoowal oud als jooK ft Co a Hellanthe mag in geen huisgeain uatbrakea ft CO S Melta the ataat voortduraod oader Scheikundig toexioht ft Oo B Rlelianthe halpt oahercoepalijk ft CO B HeliaDlba ia bekroond met Ëeradiploina a Oo S Meliatltbe ia bekroond met Cjoud ft OO I Hel aOtha ia bekroond met Zilver ft Co a tfeiiantbe verknjitbaar ia flaeooa van 0 etg to Wtê en ft J Ta TORKBN Ho B V WIJK OiKfctwiv M KOLKMAN Waddi mim n ROLLHAN Bodegraven PINE3E A i i4w r l riad IJ tl W 1 VAK DAM UaaetrecU A N viNZËSaBN Sdtoonkovn Kirma WOLFF Jb Co Westhaven 193 Gmula D laiKBlES Elei K 00 Gouda E H vav MILI VeenUl B 116 ta foiiia A BUUUAN mmdfickl VISITEKAARTJES gedrukt met letter naar verkiezmg zijn In alle rorinatcn en modellen verkrijgbaar bIJ A lEIIllil è II tOoedkoopite en loliedat adrei voor Vervoer van Inboedel loowel binnen all htiten de atad met gealoten wagaua aRAVEkBTEUN BleekerMingel 283 AUe trorM ttgen Trantperf tehade vanekari A Lange Tiendeweg U iO Ken ware Schat viior de onffelukkige alachtoSiini der Zeilbavlekking Onanie en gebe oia qitapattingan ia et berotiinda ivtfrk Z Dr Uctau s ELFBEVVAR i Hollandacha uitgave met 27 aib Prjis 2 galdei leder die aan de reraehnk kelgka gevolgen van deia nudeugd l jdt moet het leien da oprechte leering die hrt geeft redt jaarlüka dniaeud van een zekeren dood Te verkregen hg hetVerlaga Maganu te Leipaig Neniaackt si franco tegen luiending van het bedrag ook in poatfagela en in alken boekhandel in Holland H ssS Kg s iPaiN ExpellerJ 1 Daa kjaa woi4t Ut a l l 4al wTvaRaaaasKl laeoeal lala asli laai a iawa gl ItiaaWaa 1 me aas 1 SP dal ver I ook ia1 1 1 HafBvartroawaD Man tt lapliatbbtiet iliark la ei l 1 ü l 35 T5e a li0a 4aS llaiataidaB lm tnoUi Qé1 Ibaa van tvjn en Saod ia 1 f U tn tA IMttn m Frijstrekki g 20 I ecejab er gOO iÜIÖ MIKK boofdpr s in bet utukkijtBi Rt val biadids ni uwBt KfoQ e Oelilierloiiug dio luor ile Hoogo Eegecring van Hamburg oflilgekeuni eo g Waarborg l is Ui vnordoolirfo iririohiing ran bet Diautre t laii bi staat tUariu dal ia dun loop ran sleehta weinige maandeu ïii 7 vur oliDgeD vau 118 00 loteit S 80 prijtDU bt dragenda 11 349 326 Mark ter volledige iMisliaaiog suilen kuuen daaronder sijn kapitalü prg en van evoDlueel 60D 000 Mark by uitDomendiieid ecliler 1 prija M SOn eO l pr ja a M 50 000 2 prtjsen a M pcqa M 1 prys 1 prijs 1 prijs 8 prgscn 1 prgs prijs i M i M M i M a M l prijs i M 110 0111 2n prijz iM UI O l prijs a M K O llOO 58prijs BM S 000 7S 00 lii prijï M 8 000 70 00 liOipr ji BM OOO 6 n Ci 812prua aM 1 000 000 1 I8 riii M 400 56 000 3 g5 I riji a M l O Oi O 0490 prijs a M 00 40 1100 oe ISi l 4 101 78 8 0 l0 46 11 i u HBuataande fer te prqatrukliing ii zrr proota door don Staat gow irbofKda QuldKvr loliug is Tan amblineffe l ipaatd plaata W hübbeu op den 20 December ♦ k en koai liii rvoui 1 golieel origineeMot loolits H rk f of 11 8 0 1 half S 1 7fi 1 kw rt iVi 0 te eu iuEendlng van het bedrag prr postwfswl of tegen rem ourt Alte oommiSBiüB wordvu oomLddallyk aiet do grootate xureviddighrid uitgevoerd tn iedur tpelur oDtTangt van ous de met het wa iea aa den Staai vooni ne Origioeele I oten K f ip kenden Bij iedere bt Bte llifg wofdt het vMnsohteoffioieeli jtiiu waaruit dti verdveling der pnQtao op de voraehiltei e kletsen ils oukdebetreffunda inluggel itfD tu vernemen is gratis bögevoegil en Eenden wg aan onze Hrganstigero oneangHvraagd ia clkti trukkinx d offioieele lyateu l e uUbaUlieg dvr prüwo xe cliiedt teedi prompt onder aarborg vaa den Staat en kan do r dirante towi ii lUig of ook n ay vonklouag der Bulaugbfhbaivltin m alle grootere pt At Qi vaa NtidorUnd bui erkf elUgd worduB Ons deMei is steeds dour bet geluk begunstiitd en oQder vele andere aanzienlijkr pirijzen hebben irj m onnaleii volgens ofUe eek bfirqien de crate Hoofdpr ien verbrngeU en ooxe Brgi natig ra lulf uitbttaald o a Mark 160 000 100 00n 8f 000 4 OOQ 4 000 ea Het is t Tonrzü Q d t by detii op den hfobtstan groadslait geveetiAde onder i n ing van alle kanten op eene xe ir werkzame decluctning bepaald kan warden gerekend veu gelieve dof halve wegeas de reeds opbandou sgude trekking alle orders ten spowligtte reehlsireeks te HQden aan Haufmann diis lmon Bankien n Oeldviaaelaan in H aMiiURG P 8 Ulerinede d okeii wy ro r het rertrouwens ons tot hiertne geaohonkan en daar vy bg het begin der nieuwo v rlyting ter deelneming tnviteoren lotleo w o voor ktl vrrvolg b ii m td je door m tipte en reé le badieoia de tevmltn held van onie geëerde Bugnnsligen te rerwarrea Hultenlanjscli Overzicht Weer een overwinning der Boeren Nog is men in Engeland den schrik niet te büven dien Gatacre s rampspoedige opmarsch heeft teweeggebracht en reeds is bericht ontvangen van een nienwe nederlaag te verpletterender omdat de Ëngelsche bladen zich zeker toonden van Methuen s sncces Nog is het niet Toogelgk den vollen omvang van ZQn nederlaag te overzien maar dit is reeds met zekerheid te constateeren dat z jn eerste en zeer krachtige poging om Kimberley te ontzetten mialnkt is Central News seint uit Modderrivier van Zaterdagavond Lord Methuen zond de artillerie nit tegen de Boerenstellingen in het noorden op de heuvels bü Magersfontein waar de vijand zich sterk had verschanst Het geschutvuar begon Zondagmorgen den ganschen dag werd een hevig vuur onderhouden De kanonnen des vfjands schenen tot stilzwijgen te zyn gebracht Maandagmorgen werd het geschntvuur hervat en tegeljjkertyd werd een macht infanterie uit het kamp afgezonden De artillerie onderhield oen vreeseiyk vuur op de Boerenstellingen en de infanterie rukte op om de positie te nemen doch de vgand bleet in z jn loopgraven en toen de infanterie naderde werd zg met een doodoiyk geweervuur ontvangen Onze verliezen zgn zwaar Vooral de Hooglanders hebben geleden Het departement van oorlog publiceert de volgende dépêche van lord Methuen gedateerd Modderrivier 12 Dec 7 30 s avonds Daar de Boeren hedenmorgen de loopgraven met een sterke macht raacht bezetten heb ik mgne troepen in volkomen orde naar de Modderrivier teruggetrokken Ik ben in volkomen veiligheid Van gevangenen vernam ik dat de verliezen der Boeren verschrikkelijk zgn ettelijke corpsen zijn geheel vernietigd üe Boeren betoonen aaa mijne gewonden alle mogeUke zorg t i Aon de Times wordt nit Kaapstad geseind Volgens het verslag dat de Cape Argus over de nederlaag bij Stormberg bevat heeft er erge verwarring geheerscht tijdens den terugtocht De Ëngelsche artillerie vuurde op haar eigen troepen waardoor velen werden gewond Aan de Daily Mail wordt uit Molteno geseind Bij Stormberg vielen onze mannen bij hoogen Men verwacht dat de Boereu FEViLLElOIM nnio ucT iminiHuiioolU Vrij Daar bet Kngelsoh 13 Goed Stijg dan op Och wat sou ik graag xclf rijden Z6ó is het goed ik zal het wiel voor ie vast houden I Hij deed het Wij beiden zaten begonnen te trappen maar er gcbet de nieti tVooruit riep Manytrap Hij doet het niet antwoordde Marigold rood van inspanning Zeg Underside dat ding doet het niet JDe heer Manytrap boog er over heen trok er aan maar zonder uitwerking Laat mij eens aan den anderen kant gaan zeide hij en argeloos lieten wij hem begaan Daar gekomen rukte hg weer en eensklaps met de vaart van een losgelaten pijl schoten wij vooruit Hak riep Marigold en voorkwam handig een zet naar de sloot Houdt de r n tot aan de tweede bocht riep Manytrap öns achterna Kijk in s hemelsnaam naar kinderen uit onderweg riep ik van mijn achterplaats In den beginne was het heerlijk en wij voor Iden een groot debiet aan Manytrap s patent Mblteno zullen bezetten de Engelschen zijn allen naar t Zuiden getrokken Aan de Daily Telegraph uit Kaapstad Bij Stormberg marcheerden onze troepen van half tien s avonds tot vier uur s morgens B j bet aanbreken van den dag vuurden de Boeren op de uitgeputte en onvoorbereide troepen Het gevecht duurde tot tien minuten over vijven Om zeven uur werd de algemeene terugtocht gelast Het bericht van president Steyn noemt het aantal gevangenen 144 minder daii het aantal door Gatacre als vermist opgegeven en over die 144 maakt men zich zeer ongerust Gatacre is volgens officieel bericht naar Sterkstroom zijn vroegere stolling teruggetrokken Het departement ontving van generaal Bnller uit Prere het volgende telegram Van generaal White ontvangen volgend telegram gcdagteekend van U December Overste Metcalfe met 500 man van do BiSe brigade deed Maandagavond een uitval om Surprise Hill het kopje van Lombardsk p waar de kanonnen der Boeren waran opgesteld in te nemen en de daar zich bevindende houwitsers te vernielen Zij bereikten don top zander ontdekt te worden en dreven den v jand uiteen Daarop vernielden zij de v andetijke kanonnen met sehietkatoen Op den terugtocht vonden zü zich den weg afgesneden door den vijand doch zij baanden zich een weg mot de bajonet De verliezen dor Boeren waren aanzienlijk onze verliezen bedroegen één officier en tien man gesneuveld drie of4cieren en veertig man gewond Zes man die met de gekwetsten waren achtergebleven werden door den vijand gevangen genomen De genie had een man gesneuveld en één gekwetst In den gemeenteraad van Dublin was een voorstel ingediend om te protesteeren tegen den oorlog De meerderheid van den Raad echter vond dat dit voorstel ongelegen kwam omdat de stad juist nog al wat van de regeering moet hebben en dus reden heeft om de regeering niet tegen sich in t harnas te jagen Zü wilde niet vóór stemmen maar ook niet tegen en bleef dus maar weg zoodat geen besluit kon worden genomen wegens een te gering aantal leden Niettemin wist de borgemeester er toch een demonstratie van te maken Hjj hield een rede waarin hij den oorlog tegen de Transvaal als een moedwilligen aanval van Chamberlain en diens kapitalisten op de goudmijnen accumulator zoodra die in den handel kwam Daarop ging het echter zöö gauw dat wij er niet erg mee ingenomen waren en Marigold zette de rem zoo ver aan aU hij kon Dit maakte een geraas alsof er ijzerdraad werd opgewonden Zie aoo wi Marigold rdit is de accumuU tor Er viel niet aan te twijfelen de veeren accumuleerden met vreeselgke hardnekkigheid Ik zei dat het me liever was geweest wanneer een ander dat ding eerst had geprobeerd en Marigold was het heelemaal met mi een Nu sloegen wij de tweede bocht om en de weg begon te stijgen Nu begonnen wij echter eerst ongerust te worden en wel om deze reden er was niets verontnistends in om je voeten in rust te hebben bij het afgaan van den heuvel maar toen wij klommen en de machine uit eigen kracht bleef voortgaan zonder onze hulp werd net tegennatuurlijk en daar hielden we niet van Nu kregen wij den heer Manytrap weer in het gezicht die verlangend vö6r xijn hek naar ons atond uit te kijken en wij waren volstrekt niet op ons gemak want wij konden geen middel vinden om die akelige machine stil te doen staan Wij wüden afstijgen om den uitvinder ons com e llment te maken voor zijn machine maar wij onden niet Wij naderden hem roet een vaart van twaalf mijl in een uur Kapitaal riep hij uit met vaderlijken trots Bravo Maar wij kunnen hot ding niet stoppen zuchtte Marigold toen wij voorbij snorden kenschetste De weinige aanwezige raadsleden en de toehoorders op de triboue applaadisseerdsn en riepen Leve Kruger En dat in de hoofdstad van Ierland Een andere demonstratie die ook niet aangenaam is voor Engeland is de motie Mason in den Araerikaanschon Senaat Zelfs al wordt die verworpen wat wel waarschijnlijk is dan toch is het feit van de indiening en do vorw zing naar de commissie voor bnitenlandsche zaken reeds een onaangenaam ding voot Engeland Wat eindelijk de borichteii omtrent operaties van Rusland op de Perzische grens en omtrent plannen van Menelik buteekouen is nog onmogelijk te zeggen Als de daarover verspreide geruchten waar zijn zou dat voor Engeland ernstiger wezen dan alle demonstraties in binnen en buitenland Onmogelijk is bet zeker niet dat zoowel de Czaar als de Negus gewacht hebben tot Engeland zich in Zuid Afrika goed had vastgewerkt om ongehinderd hun gang te kunnen gaan Het debat over de vloot in den Rijksdag is Dinsdag weinig interessant geweest Nadat Lieber namens het centrum over de cijfers van de gewone bogrooting had gesproken kwam hij op het vlootplan Door de verklaring van den rijkskanselier wus zoide hij het nieuwe vlootplan op de constitutioneele basis geplaatst waarop het van den beginne af aan had moeten behandeld worden Het centrum zou wel niet gemakkelijk er voor te vinden ziJn om den aanbouw van de nienwe schepen uit leeningen te bekostigen Met ziJne gewone voorzichtigheid legde Lieber zich op zijn politieleen eierdans toe zich wel in acht nemende om te laten merken of zijn party al of niet van de Vloot wilde weten Vermoedelgk ziet het centrum de kans weer schoon om voor zijn stem eenige vergoedingen te bedingen Uraaf Limburg verklaarde uit naam van zSn politieke vrienden de conservatieven dat de regeering wat het vlootplan betreft op hun steun kan rekenen Minder tevreden was hij echter over de houding van den rpskanseller in zake het recht van aaneensluiting Tenslotte nog een hartstocbtelgke rede van Bobel Ik bewonder zeide hy o a alleen dit dat de staatssecretaris die hier zgu woord van eer en zgn woord als rgksambtenaar voor do oude vlootwet verpand heeft het klaar speelt ook op een nienwe vlootwet weer zgn woord te gaven Groote onrust Hoort hoort Dat is nu iets dat ingn gevoel in zekere mate müu verstand te Trek aan het handvat galmde Manytrap en m akte dramatische gebaren met zijn hand Hij wees ntet aan welk handvat en Mangold trok zeker aan het verkeerde want de machme stoof in eenï naar één kant waardoor ik bijna overboord raakte Het is ontzettend riep ik uit toen ik met moeite mijn evenwicht weer kreeg en wij weer door de verbaasde dorpsstraat renden Eerst wou het niet afgaan en nu wil het niet stoppen antwoordde Marigold spijtig De dorpelingen kwamen allen uitloopen bij onzen onwiltekeurigen iv eeden rijtocht door het dorp ► Zet de rem toch aan smeekte ik en merkte dat het haar van Marigold weer recht achterover begon te staan Daardoor wordt er nog maar meer spoed bijéén gegaard zeide hij wanhopig en in aansluiting aan een snorrend geraas vreeaelijker dan te voren Wij zgn gedoemd om zoo te blyven ronddraaien totdat wij er van uitpi tting aftuimelen zuchtte ik Zal ik weer aan het handvat trekken f vroeg Marigold maar ik smeekte hem het niet te doen Wij hadden nu een vaart ran twaalf mijlen in een uur en de gevolgen konden noodlottig zijn Wij bleven zóó doorrijden Toen wij Manytrap voor de tweede maal voorbij reden moet hij toch hebben ingezien di it het een ernstig geval was want hij d een greep naar cenig deel van de gecompliceerde mechaniek van zijn nietswaardige uitvinding met het gevolg dat boven gaat Dezelfde staatsman de heer Torpitz die ons in de commissie de voordeden van een bindende overeenkomst heeft geschilderd prees do bevrijding van de boeien VHii de beperking Dan staat toch de vroegere staatssecretaris HOIlmann huizen hoog boven hem met zyn standvastigheid V Het proces tegen de samenzweerders voor het Fransche Hooggerechtshof wordt buiten alle perken gerekt Men kan niet moer zeggen dat het met een krachtige hand wordt geleid Beschuldigden en hun advocaten hebben een geheele vertooning met zeer vernuftige rolverdeoling in elkaar gezet om den anoop van het proces tegen te houden en zy dooden den tgd met debatten die vaak ontaarden in scheldpartytjes tegen de rechters De president van het Hol dat zooals men weet wordt gevormd door een derde deel der Senaatsleden schynt te vergeten dat men hier geene politieke vergadering heeft waar alle sprekers geiyk staan en zooveel mogeiyk vrytleid van debat moeten genieten maar dat hier beklaagden staan dl in de eerste plaats eerbied aun hun rechters ver schuldigd zyn tiet is waar men heeft hier politieke beschuldigden voor ich en men mug vooral teg Dover hon den schijn niet op zich laden van de verdediging te willen besnoeien doch geen enkel Hof in eenig land ion toch baleedigingen tegen president of leden toelaten Kn overigens heeft men hier te doen met beklaagden die gerust streng aangepakt kunnen worden Zg schreeuwen dat men hen niet aan het woord laat nu zo alle vryhcid hebben Misschien zouden ze hun recht om zich te verdedigen méér op prgs stellen als ze binnen de perken gehouden werden Voortdorond trachten ze zich op te werpen als ridderlgke verdedigers van gruoto gedachten die eene hevige vervolging moeten verduren Intusscben interesseert het publiek er zich weinig voor Men stelt sedert de eerste drie zittingen van hel Hol voorby waren geen belang meer in het proces Wat di it betreft is er dus geen gevaar Maar er dreigt een andere mooilgkheid In Jannari moeten nieuwe verkiezingen voor den Senaat plaats hebben en nu zon het wel een wonder zyn zoo al de leden die thans zitting hebben als raadsheeren in het Hooggerechtshof herkozen werden Evenwel het proces loopt zeker niet voor Januari af De beklaagden leggen het er juist op aan dat het langer zal duren En wat moet dan gebeuren F Er komen dan toch nienwe rechters in het proces en volgens alle regelen der justitie zou hot van voren aan hg niet rekenende op un en i üetl Mangold bij zijn mosterdgeel jacquet pakte heel dicht bg het portret en ons bijna het onderste boven had getrokken Heb je ooit iets zó6 afichuwehjks beleefd f Hior zijn we weer in het dorp jammerde Marigold en nu stond zijn haar horizonta tl terwijl wij door een rij dorpelingen vlogen die ons daar stonden op te wachten Hoera voor de accordeon riep iemand Vloek over den accumulator gromde Marigold grimmig en groote dauwdroppels parelden achter in zijn nek Hoe lang kan du nog duren V Nog jaren lang Het werkt uit zicU relt en brenïït zijn eigen kracht voort Wij zitten hier levenslang Dan zal het maar kort zijn want ïk voel mij al onzeker op mijn icadcl hernam Marigold Hoe ter wereld zijn wij er toe gekomen dat ding voor de eerste maal te probeeron Wederom kwamen wij bij Manytrap s hek en tot onaen schrik za en wij hem nu voorbereid op onze komst met een gebogen herders staf en een dikken tuinman Dat zal noodlottig atloopen riep Mangold die zich reeds voorstelde welk gebruik van dien staf en van dien tuinman zou gemaakt wortlen Mijnheer Manytrap riep hij uit wees toch voortichtig ik heb breekbaar porselein liij mij Zelts in dat uiterste oogenblik dacht hij niet aan onze breekbare beender n maar alleen en tot het laatst aan de ellendige totogravure H onit verwijdJ